ಆದಿವಚನ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ವಯ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಂತು ತೀನ್ ಘಡಿತಾಂ ಮಹತ್ವಾಚಿಂ. ಪಯ್ಲೆಂ, ೧೯೭೫ (1975) ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಕಾಡೆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೊಳ್ಕಾಲಿ. ದುಸ್ರೆಂ, ೧೯೮೭ (1987) ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗೊಂಯ್ಚಿ ರಾಜ್ಭಾಸ್ ಜಾಲಿ. ತಿಸ್ರೆಂ, ೧೯೯೨ (1992) ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಅಟ್ವ್ಯಾ ವೊಳೆರಿಂತ್ ಜಾಗೊ ಮೆಳ್ಳೊ.

ಭಾರತೀಯ್ ನೊಟಾಂಚೆರ್ ಆಸ್ಚಾ ಪಂದ್ರಾ ಭಾಸಾಂ ಪೈಕಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸವಿ. ಸಂಘ್ ಲೋಕ್ ಸೆವಾ ಅಯೋಗಾಚಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಂನಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಿಸ್ರಿ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಯೆತ್.

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಧಾ ಹಜಾರಾ ಲಾಗಿಂ ಭಾಸೊ ಆಸಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂ ಲೆಕಾರ್ ಉಣ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಹರ್ ಎಕಾ ಧಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಮೊರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಉಲಂವ್ಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಭಾಸೊ ವೆಗ್ಗಿಂ ನಾಸ್ ಜಾತಾತ್. ಉಲಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಬರಂವ್ಚೊ ಭಾಸೊ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಉರ್ತಾತ್.

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ೨೦೦೧ (2001) ಲೋಕ್ಗಣನ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯ್ಭಾಸಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ೬೪೪೧ (6441). ತಾಂತುಂ ಭಾಸೊ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಉಪಭಾಸೊ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಭಾರತಾಂತ್ ೨೦೦೯ (2009) ಇಸ್ವೆಂತ್ ೧೯೬ (196) ಭಾಸೊ ಅಪಾಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯೊ. ತಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ಚ್ ಮನಿಸ್ ಅಂಡಮಾನಾಚ್ಯಾ ಬೊ ಕುಳಿಯೆಚೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತೊ ಮೊರ್ತಾನಾ ತಿ ಭಾಸ್ ನಾಸ್ ಜಾಲಿ.

ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಆನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಮುಕಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಆಸ್ತೊಲೊ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ಸಬಾರ್ ಲೋಕ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲಾ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚಿ ವೊಳೊಕ್ ನಾ.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಜ್ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಭಾಸ್. ಹೆರ್ ಭಾಸೊ ಉಲಂವ್ಚೊ ಲೋಕೀ ಸಬಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ದ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ದಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾನಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ದ್ ವಾಪರ್ತಾತ್.

ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಫುಡಾರ್ ಕಸೊ ರಾವ್ತಲೊ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ೧೬೦೦ (1600) ಇಸ್ವೆಂತ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾ ಭಾಯ್ರ್ ಭೋವ್ ಉಣೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಂಸಾರಾರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಶೆಂಬೊರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ೨೧೧೦ (2110) ಇಸ್ವೆಂತ್, ಕಿತ್ಲೊ ಆಸ್ತೊಲೊ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಪೂಣ್ ಆತಾಂ, ೨೦೧೦ (2010) ಇಸ್ವೆಂತ್, ಆಸ್ಚ್ಯಾಕೀ ಉಣೊ ಆಸ್ಚೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಾಸ್ತಾಂ.

6 ಅಗೋಸ್ತ್ 2010                                                                                         ವಿಶೆಂತ್ ಅಗುಸ್ತಿನ್ ಸೋಜ್

Leave a Reply

Scroll to Top