R

R, r ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಅಟ್ರಾವೆಂ ಆಕ್ಷರ್
rabbi ಜುದೆವ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ
rabbinate ಜುದೆವ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚೊ ಹುದ್ದೊ
rabbinic ಜುದೆವ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚೆಂ
rabbinical rabbinic ಪೊಳೆ
rabbit ಸೊಂವ್ಸೊ, ಸೊಸೊ
rabbit hole ವಿಚಿತ್ರ್ ವ ಕಷ್ಟಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
rabbitbrush ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
rabbiter ಸೊಂವ್ಸೊಗಾರ್
rabbitry ಸೊಂವ್ಸೆ ದವರ್ಚೊ ಜಾಗೊ
rabble ಅನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಲೊಕಾಚೊ ಜಮೊ
rabid ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್, ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ
rabies ಪಿಸೊ ಪೆಟೊ ಚಾಬ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಪಿಡಾ
raccoon ಏಕ್ ಮನ್ಜಾತ್
race ಜನಾಂಗ್, ಧಾಂವ್ಡಿ
rachis ಪಾಟಿಚೊ ಖಣೊ
racial ಜನಾಂಗೀಯ್
racialism ಜನಾಂಗೀಯ್‍ವಾದ್
racialist ಜನಾಂಗೀಯ್‍ವಾದಿ
racism ಜನಾಂಗ್‍ವಾದ್
racist ಜನಾಂಗ್‍ವಾದಿ
rack ದಾಂಡಿ
racket ಅಕ್ರಮಿ ಯೋಜನ್, ಖೆಳಾಚೆಂ ಉಪಕರಣ್
racketeer ಅಕ್ರಮಿ ಯೋಜಕ್
raconteur ಮನೋರಂಜಕ್ ರೀತಿರ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಸಾಂಗ್ಚೊ
racquet ಖೆಳಾಚೆಂ ಉಪಕರಣ್
raddle ತಾಂಬ್ಡೊ
radial ಕೇಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೆಂ, ಕಿರ್ಣಾಂ ಬರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್, ತ್ರಿಜ್ಯಾಚೆಂ
radiance ಪ್ರಜಳಿತ್
radiancy radiance ಪೊಳೆ
radiant ಪ್ರಜಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆಂ
radiate ಧಗ್ ವ ಉಜ್ವಾಡ್ ಧಾಡ್, ಭೊಗ್ಣಾಂ ವ ಗೂಣ್ ದಾಕಯ್
radical ಮುಳಾವೆಂ, ಉಗ್ರ್
radio ಆವಾಜ್ ಸಂಕೇತ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಉಪಕರಣ್
radish ಮುಳೊ
radium ಏಕ್ ಲೋಹ್
radius ತ್ರಿಜ್ಯ್ pl. radii
raffish ಪೊಜ್ಡೆಂ
raffle ಸೊಡ್ತಿ
rafflesia ಏಕ್ ಝಡ್
rag ಪಿಂದ್ಕರ್ ವಸ್ತುರ್, ಧೊಸ್, ತಮಾಶೆ ಕರ್
ragamuffin ಪಿಂದ್ಕರ್ ವಸ್ತುರ್ ನೆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ
rage ಲೆಕಾವರ್ತೊ ರಾಗ್
ragged ಪಿಂದ್ಕರ್, ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ್
raggle-taggle ಥರಾವಳ್ ರಂಗಾಂಚೆಂ, ಎಕಾಮೆಕಾ ತಾಳ್ ಪಡಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆ
ragi ನಾತ್ನೊ
ragpicker ಚಿಂದಿ ವಿಂಚ್ಚೊ
rags ಚಿಂದಿ
ragtag ಎಕಾಮೆಕಾ ತಾಳ್ ಪಡಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆ
raid ಧಾಡ್
raider ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಚೊ
rail ಪಾಟೊ
railing ಗ್ರಾದ್
raillery ತಮಾಶೆ
raiment ವಸ್ತುರ್, ಲುಗಾಟ್
rain ಪಾವ್ಸ್
rainbow ಮೊಳಾಬ್ ಧಣು
raincoat ಪಾವ್ಸ್ ಕುತಾಂವ್
rainy ಪಾವ್ಸಾಳ್
raise ಉಬಾರ್, ಉಟಯ್, ಚಡಯ್, ವಾಡಯ್, ವಡ್ ಕರ್
raisin ಸುಕ್ಯೊ ದಾಕೊ
raison d’être ಆಸೊಂಕ್ ಕಾರಣ್
rake ಡಬ್ಬೊ, ಏಕ್ ಯಂತ್ರ್
rake up ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್, ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್
rally ಮಹಾ ಸಭಾ, ಬೊರ್‌ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ
ram ದಾದ್ಲೊ ಬೊಕ್ರೊ, ಅಪ್ಟಿ, ಏಕ್ ಝುಜಾ ಯಂತ್ರ್, ಏಕ್ ಝುಜಾ ತಾರುಂ
ramate ಫಾಂಟೆ ಆಸ್ಚೆಂ
ramble ಉದ್ದೇಶ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಚಲ್, ಲಾಂಬ್ ಉಲಯ್ ವ ಬರಯ್
rambler ಉದ್ದೇಶ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಚಲ್ಚೊ, ಲಾಂಬ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ವ ಬರಂವ್ಚೊ, ಏಕ್ ಗುಲೊಬ್
rambouillet ಫ್ರ‍ಾನ್ಸಾಚೊ ಘಟ್ ಬೊಕ್ರೊ
rambunctious ಉಚಾಂಬಳ್, ಅನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಉಲ್ಲಾಸಿ
rami ಫಾಂಟೆ
ramification ಫಾಂಟೊ, ಪರಿಣಾಮ್
ramify ಫಾಂಟೆ ಕರ್
ramose ಫಾಂಟೆ ಆಸ್ಚೆಂ
ramp ದೆಂವ್ಚಿ ವಾಟ್
rampage ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ನಡ್ತೆಂ
rampant ಮೀತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
rampart ರಕ್ಷಣ್ ವೊಣೊದ್
ramrod ಬೊಡಿ, ನೀಟ್
ramshackle ಪೊಡೊಂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
ramshorn ಏಕ್ ಪಿಕುಳ್
ramus ಫಾಂಟೊ pl. rami
ran ಧಾವ್ಲೊ
ranch ಘೊಡೆ, ಬೊಕ್ರೆ ವ ಗೊರ್ವಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ ವಡ್ ಶೆತ್
rancid ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲೆಂ
rancour ಕೊಡು ವಾಯ್ಟ್ ಮನ್, ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್
random ಸಾರ್ಕೊ ಉದ್ದೇಶ್ ನಾಸ್ತಾನಾ
randy ಕಾಮುಕ್
rang ವಾಜ್ಲೆಂ
range ವೊಳ್
ranger ರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿ
ranid ಏಕ್ ಮಾಣ್ಕೊ
rank ಪಂಕ್ತಿ, ಶ್ರೇಣಿ, ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸ್ಥಿತಿ
rankle ರಾಗ್, ವಿರಾರಾಯ್ ವ ಕೊಡ್ಸಾಣ್ ಹಾಡಯ್
ransack ಬೊರೆಂ ಕರ್ನ್ ಸೊದ್, ಲೂಟ್
ransom ಅಪಹರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ದುಡು
rant ವಡ್ಲೆಂ ಅನಿ ಆಕ್ರಮಕ್ ಉಲವ್ಣೆ
rap ಮಾರ್, ಠೀಕಾ, ಧೆಂಕ್ಣೊ, ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮಾಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅಪ್ರಾಧಿ ಆರೋಪ್, ಬಂದಿಖಾನ್ ಶಿಕ್ಷಾ
rapacious ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ
rapacity ಲೆಕಾ ವರ್ತಿ ಆಶಾ
rape ಬಲಾತ್ಕಾರ್
rapid ವೆಗ್ಗಿಂ
rapidly ಸಟ್‍ಕರ್ನ್
rapier ದೋನ್ ಧಾರಿಂಚಿ ತಲ್ವಾರ್
rapine ಲೂಟ್
rapist ಬಲಾತ್ಕಾರಿ
rappel ದೊರಿಯೆನ್ ಸಕೈಲ್ ದೇಂವ್
rapport ಬೊರೊ ಸಂಬಂಧ್
rapporteur ವರ್ದಿ ದಿಂವ್ಚೊ
rapprochement ಬೊರೊ ಸಂಬಂಧ್
rapscallion ಲುಚ್ಚೊ
rapt ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್
raptor ಶಿಕಾರಿ ಕರ್ಚೆಂ ಸುಕ್ಣೆ
rapture ವರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್
rare ಅಪ್ರೂಪ್
rarebit ವೆಲ್ಶ್ ಸಂವ್ಸೊ
rarefied ಭೋವ್ ಊಂಚ್, ಉಣೆ ಗಣ್ಣ್, ವಿಶೇಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಆಸಕ್ತೆಚೆಂ
rarefy ಅಪ್ರೂಪ್ ವ ಪಾತಳ್ ಕರ್, ಆತ್ಮಿಕ್ ವ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಕರ್
rarified rarefied ಪೊಳೆ
rarify rarefy ಪೊಳೆ
raring ಉರ್ಬೆಸ್ತ್
rarity ಅಪ್ರೂಪ್‍ಪಣ್, ಅಪ್ರೂಪ್ ವಸ್ತ್
rasbora ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
rascal ಲುಚ್ಚೊ
rash ಉತಾವಳಿ
rashness ಉತಾವಳ್
rasp ಏಕ್ ಕಾತರ್ಚೆಂ ಉಪಕರಣ್. ವಿರಾರ್ ಕರ್
raspberry ಏಕ್ ಫಳ್
rassle ಕುಸ್ತಿ ಕರ್
rasure ಪುಸ್ಚೆಂ
rat ಉಂದಿರ್
ratable ದರ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ಯೆತ್
ratchet ಏಕ್ ಉಪಕರಣ್
rate ದರ್
rateable ದರ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ಯೆತ್
ratel ಏಕ್ ಮನ್ಜಾತ್
ratfish ಉಂದಿರ್‌ಮಾಸ್ಳಿ
raticide ಉಂದಿರ್ ನಾಶಕ್
ratification ಮಂಜೂರತಾ
ratify ಮಂಜೂರ್ ಕರ್
ratio ದಾಮಾಸೊ
rational ಹೆತು
rationalism ಹೆತುವಾದ್
rationalist ಹೆತುವಾದಿ
ratite ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
rattle ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಹಾಲ್ಚೊ ಆವಾಜ್
raucous ಕರ್ಕಸ್
raunch ಪೊಜ್ಡೆಪಣ್
raunchiness ಪೊಜ್ಡೆಪಣ್
raunchy ಪೊಜ್ಡೆಂ
rauwolfia ಏಕ್ ರೂಕ್ ವ ಝಾಡ್ಕುಟ್
ravage ದೆಸ್ವಾಟ್ ಕರ್
ravagement ದೆಸ್ವಾಟ್
rave ಊಂಚ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್, ವಡ್ಲೆಂ ಅನಿ ಅತಾರ್ಕಿಕ್ ಉಲವ್ಣೆ
ravel ಸದಿಳ್ ಸುತ್
raven ಏಕ್ ಕಾಳೆಂ ಸುಕ್ಣೆ
ravenous ದುರಾಶಿ
ravin ಲೂಟ್
ravine ಖಣಿ
ravish ಬಳಾನ್ ಧರ್ನ್ ವೊರ್, ಸಂತೊಸಾನ್ ಭೊರ್, ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕರ್
ravishing ಆಕರ್ಷಕ್, ಸೊಭಿತ್
raw ಕಚ್ಚಾ
ray ಕೀರ್ಣ್
raze ಧರ್ನಿಸಮಾ ಕರ್
razor ವಾಕೊರ್
reach ಪಾವ್
react ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಾಕಯ್
reaction ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ
reactionary ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾವಾದಿ
reactive ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್
read (ರೀಡ್) ವಾಚ್
read (ರೆಡ್) ವಾಚ್ಲೆಂ
readable ವಾಚ್ಯೆತ್
reader ವಾಚ್ಪಿ
readership ವಾಚ್ಪಿಪಣ್, ವಾಚ್ಪಿ ಸಂಖೊ
ready ತಯಾರ್
readymade ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ
real ಖರೊ, ನೀಜ್‍
real estate ಜಾಗೊ ವ ಬಾಂದ್ಪಾಂಚಿ ಆಸ್ತ್
realise ಜಾಣಾ ಜಾ ವ ಸಮ್ಜೊ
realism ನೀಜ್‍ವಾದ್
realist ನೀಜ್‍ವಾದಿ
reality ನೀಜ್‍ಪಣ್
realize (Am) realise ಪೊಳೆ
realm ರಾಜ್, ಕ್ಷೇತ್ರ್
realty ಬಾಂದ್ಪಾಂ ವ ಜಾಗ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತ್
ream 480 ವ 500 ಶೀಟ್ ಪೇಪರ್
reap ಲುಂವ್
rear ಪೊಸುನ್ ವಡ್ ಕರ್, ಉಕಲ್, ಪಾಟಿಂ
rearmost ಪಾಟಿಂ ನಿಮಾಣೆ
rearward ಪಾಟಿಂ ಆಸ್ಚೆಂ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್
reason ಕಾರಣ್, ಹೆತು
reasonable ವಾಜ್ಬಿ
reasoning ತರ್ಕ್
reave ಲೂಟ್
rebarbative ವಿರಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ
rebate ಪಾಟಿಂ ದಿಲ್ಲೊ ದುಡು
rebel ವಿದ್ರೋಹಿ
rebellion ವಿದ್ರೋಹ್
rebellious ವಿದ್ರೋಹಿ
rebirth ಪುನರ್ಜನ್ಮ್
rebuff ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರ್
rebuke ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲ್
rebut ಪ್ರತಿವಾದ್ ಕರ್
rebuttal ಪ್ರತಿವಾದ್
recalcitrance ಹಟ್ಟಿ ವಿರೋಧ್
recalcitrancy recalcitrance ಪೊಳೆ
recalcitrant ಹಟ್ಟಿ ವಿರೋಧಿ
recall ಪಾಟಿಂ ಆಪಯ್, ರದ್ದ್ ಕರ್, ಉಡಾಸ್ ಕರ್
recant ಸಾಂಗ್ಣಿ ವ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಪಾಟಿಂ ಘೆ ವ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್
recap recapitulate ವ recapitulation ಪೊಳೆ
recapitulate ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್
recapitulation ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
recapture ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಧರ್
recce ಪುನರ್ಜಾಣ್ವಾಯ್
recede ಪಾಟಿಂ ವಚ್
receivable ಘೆವ್ಯೆತ್
receipt ರಶಿದ್
receive ಘೆ, ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್
receiver ಘೆವ್ಪಿ
receivership ಘೆವ್ಪಿಪಣ್
recent ನೊವೆಂ, ಚಡ್ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಂ ನಹಿಂ
receptacle ಘೆವಕ್
reception ಸ್ವಾಗತ್
receptionist ಸ್ವಾಗತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ
receptive ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್
receptor ಘೆವಕ್
recess ಗುಪಿತ್ ಜಾಗೊ, ವಿರಾಮ್
recession ಆರ್ಥಿಕ್ ಕ್ರಿಯಾ ಉಣೆ ಆಸ್ಚಿ ಅವ್ಧಿ
recheat ಶಿಕಾರೆಚ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ಜಮೊ ಕರುಂಕ್ ಶಿಂಗಾರ್ ಆಪವ್ಣೆ
recidivism ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಕರ್ಚಿ ಸ್ಥಿತಿ
recidivist ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರಾಧಿ
recipe ಖಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ವಸ್ತು
recipient ಘೆವ್ಪಿ
reciprocal ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ, ಪರಸ್ಪರ್
reciprocity ಪರಸ್ಪರ್ಪಣ್
recision ರದ್ದತಿ
recital ಉಡಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ವ ವಡ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಚೆಂ
recite ಉಡಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ ವ ವಡ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್
reck ಲಕ್ಷಾ, ಗಣ್ಣೆಂ
reckon ಲೇಕ್ ಕರ್, ಮೇಜ್
reclaim ಪಾಟಿಂ ಘೆ
reclamation ಘೆಂವ್ಚೆಂ
recline ತೆಂಕ್
recluse ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ
recognise ವೊಳೊಕ್ ಧರ್
recognition ವೊಳೊಕ್
recognize (Am) recognise ಪೊಳೆ
recoil ಅವ್ಚಿತ್ ಪಾಟಿಂ ಚಲನ್
recollect ಉಡಾಸ್ ಕರ್
recollection ಉಡಾಸ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಧ್ಯಾನ್, ಮತಿಚಿ ಶಾಂತಿ
recommend ಶಿಫಾರಸ್ ಕರ್
recommendation ಶಿಫಾರಸ್
recommendatory ಶಿಫಾರಸೀಯ್
recompense ಪ್ರತಿಫಳ್, ಫಾರಿಕ್ ಕರ್
reconcile ರಾಜಿ ಕರ್
reconciliation ರಾಜಿ
recondite ಲಿಪ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್
reconnaissance ಪುನರ್ಜಾಣ್ವಾಯ್
reconnoiter (Am) reconnoitre ಪೊಳೆ
reconnoitre ಪುನರ್ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಕರ್
record ದಾಖ್ಲೊ, ಬರಯ್
recorder ದಾಖ್ಲೊಗಾರ್
recount ತಪ್ಶಿಲ್ ಸಾಂಗ್, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮೇಜ್
recoup ಭರ್ತಿ ಕರ್
recoupment ಭರ್ತಿ
recourse ಕುಮ್ಕೆಚೊ ವ ಬಳಾಚೊ ಆಧಾರ್
recover ಪಾಟಿಂ ಘೆ, ಬೊರೊ ಜಾ
recreant ಭಿವ್ಕುರೊ, ಅವಿಶ್ವಾಸಿ
recreate ಪುನರ್ರಚ್
recreation ಪುನರ್ರಚನ್
recrimination ಆರೋಪ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಆರೋಪ್
recrudesce ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಜಾ
recrudescence ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
recrudescent ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ
recruit ಭರ್ತಿ ಕರ್
rectangle ಸಮಾಕೊನ್
rectangular ಸಮಾಕೊನಾಚೊ
rectify ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್
rectitude ನೀಟ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಸಾರ್ಕೆಂಪಣ್
rector ವಡಿಲ್
rectory ರೆಕ್ಟರಾಚೆಂ ಘರ್
recumbency ವಿಶೆವ್
recumbent ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚೊ
recuperate ಬೊರೊ ಜಾ
recuperation ಬೊರೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
recur ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಘಡ್
recurrent ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಘಡ್ಚೆಂ
recusal ನಿತಿಕರ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ
recuse ನಿತಿಕರ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್
red ತಾಂಬ್ಡೊ
redact ಬರಯ್, ಸಂಪಾದನ್ ಕರ್
redaction ಸಂಪಾದನ್
redactor ಸಂಪಾದಕ್
redate ನೊವಿ ತಾರಿಕ್ ದೀ, ತಾರಿಕ್ ಬದ್ಲಿ
redbird ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಸುಕ್ಣೆ
redbud ಏಕ್ ರೂಕ್ ವ ಝಾಡ್ಕುಟ್
redd ಮಾಸ್ಳೆನ್ ತಾಂತ್ಯಾಂ ದವರ್ಚೊ ಜಾಗೊ
redden ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಕರ್ ವ ಜಾ
reddish ತಾಂಬ್ಶೆಂ
redear ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
redeem ಸೊಡಯ್
redeemer ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್
redemption ಸೊಡ್ವಣ್
redemptive ಸೊಡ್ವಣೀಯ್
redemptory ಸೊಡ್ವಣೀಯ್
redfish ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಾಸ್ಳಿ
redolence ಪರ್ಮಳ್
redolent ಪರ್ಮಳಿತ್
redoubt ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಜಾಗೊ
redoubtable ಭಿಯೆಂ ಹಾಡಂವ್ಚೊ, ಶ್ರೇಷ್ಠ್
redound ಬೊರೊ ವ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಹಾಡ್, ಕುಡ್ಸೊ, ಮೇಳ್
redout ರಗಾತ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಚಡೊನ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ದಿಸ್ಚೆಂ
redpoll ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
redress ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್, ಸುಟ್ಕಾ, ಪರಿಹಾರ್
redroot ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಪಾಳ್
reduce ಉಣೆ ಕರ್
reduction ಉಣೆ ಕರ್ಚೆಂ
redundant ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
redux ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ಲೆಂ
reecho ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಸಬ್ದ್ ಕರ್
reed ಚಿವೊ
reedbuck ಏಕ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಚಿತಾಳ್
reedify ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬಾಂದ್
reedman ಚಿವೊಮನಿಸ್
reedy ಚಿವ್ಯಾಳ್
reek ಘಾಣೆಂವ್ಚೆಂ
reeve ಆದಿಂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಬುರಾಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದೊರಿ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್
refection ಪೊಸಾಪ್
refectory ಜೆವ್ಣಾಸಾಲ್
refel ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರ್
refer ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್
referee ಖೆಳಾ ವೆಳಾರ್ ನಿರ್ಣಯ್ ದಿಂವ್ಚೊ
reference ಉಲ್ಲೇಖ್
referendum ಲೋಕ್ ಮತ್
pl. referenda
referential ಉಲ್ಲೇಖೀಯ್
referral ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ
refine ಅಪುಟ್ ಕರ್, ಊಂಚ್ ಕರ್
refinery ಅಪುಟಕ್
reflection ಪ್ರತಿರೂಪ್, ಚಿಂತೊಣಿ
reflector ಪ್ರತಿರೂಪಕ್
reflex ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್
reflexive ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್
reflux ಪಾಟಿಂ ವಾಳ್ಚೆಂ
reform ಸುಧಾರ್
reformation ಸುಧಾರಣ್
reformative ಸುಧಾರಕ್
reformatory ಸುಧಾರಣ್ ಘರ್
reformer ಸುಧಾರಕ್
reformism ಸುಧಾರ್‌‍ವಾದ್
reformist ಸುಧಾರ್‌‍ವಾದಿ
refract ಉಜ್ವಾಡಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕರ್
refraction ಉಜ್ವಾಡಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್
refractive ಉಜ್ವಾಡಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣೆಚೆಂ
refrain ಕರಿನಾಶೆಂ ರಾವ್, ಪದಾಂತ್ ವ ಕಂತಾರಾಂತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಸಬ್ದ್
refresh ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಜಿವಾಳ್ ಕರ್
refresher ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಜಿವಾಳ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಜಗವ್ಣಿ, ವೃತ್ತೀಯ್ ವಾಡಾವಳಿ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆಂ
refreshment ಖಾಣ್ ವ ಪೀವನ್
refrigerate ಥಂಡ್ ಕರ್ ವ ದವರ್
refrigeration ಥಂಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ವ ದವರ್ಚೆಂ
refrigerator ಥಂಡಕ್
reft ಲುಟ್ಲೆಂ
refuel ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಇಂಧನ್ ಭೊರ್
refuge ಸಸಾಯ್, ಆಸ್ರೊ
refugee ನಿರಾಶ್ರಿತ್
refulgence ಪ್ರಜಳ್
refulgent ಪ್ರಜಳಿತ್
refund ದುಡು ಪಾಟಿಂ ದೀ
refusal ಇನ್ಕಾರ್
refuse ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್, ಕೊಯ್ರ್
refusenik ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚೊ
refutation ಖಂಡಣ್
refute ಖಂಡಣ್ ಕರ್
regal ರಾಯಾಳ್
regale ಖುಶಾಲ್ ಕರ್
regalia ರಾಯಾಳ್ ಹಕ್ಕಾಂ ವ ಘುರ್ತ್
regard ಚೀತ್, ಚಿಂತಾಪ್, ರಕ್ಷಕ್ ಆಸಕ್ತ್. ಪೊಳೆ, ಮರ್ಯಾದ್
regardant ಭುಜಾ ವಯ್ರ್ ಪಾಟಿಂ ಪೊಳೆಂವ್ಚೆಂ
regarding ವಿಷ್ಯಾಂತ್
regatta ದೊಣಿಂಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ
regency ರಾಜ್‍ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್, ಸೆಮಿನರಿಸ್ತಾನ್ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ
regenerate ಪುನರುತ್ಪನ್ನ್ ಕರ್
regeneration ಪುನರುತ್ಪನ್ನ್
regenerative ಪುನರುತ್ಪತ್ತೀಯ್
regenerator ಪುನರುತ್ಪಾದಕ್
regent ರಾಜ್‍ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಾವುರ್ಚೊ ಸೆಮಿನರಿಸ್ತ್
reggae ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್
regicide ರಾಯ್‍ಹತ್ಯಾ
regime ರಾಜ್
regimen ಸರ್ಕಾರ್, ತರ್ಬೆತಿ, ಪಿಡೆಸ್ತಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸುದ್ರೊಂಕ್ ಯೋಜನ್
regiment ಸೈನಿಕ್ ಘಟಕ್
region ಪ್ರದೇಶ್
regional ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್
regionalism ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್‍ವಾದ್
regionalist ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್‍ವಾದಿ
regionalistic ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್‍ವಾದೀಯ್
regisseur ನಾಟಕ್ ವ ಬ್ಯಾಲೆ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ರಂಗ್‍ಮಂಚ್ ಸಂಚಾಲಕ್
register ದಾಖಲ್ ಪುಸ್ತಕ್, ದಾಖಲ್ ಕರ್
registrar ಪಂಜೀಕಾರ್
registration ಪಂಜೀಕರಣ್
registry ದಾಖ್ಲೊ ಪುಸ್ತಕ್
regius professor ರಾಯಾಳ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್
regnal ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯೆಚೆಂ
regnant ರಾಜ್ ಕರ್ಚೊ
regress ಪಾಡ್ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚ್
regression ಪಾಡ್ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ
regret ಚುರ್ಚುರೊ
regular ಸದಾಂಚೊ
regulation ರೆಗ್ರ್
regulator ರೆಗ್ರಕ್
regurgitate ಪಾಟಿಂ ಉಡಯ್ ವ ವೋತ್
rehabilitate ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಹಾಡ್
rehabilitation ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ
rehash ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವಾಪರ್ ವ ಭೆಟಯ್
rehearse ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್
rehearsal ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ, ಪ್ರಗಟ್ ದಾಖವ್ಣೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಪೂರ್ಣ್ ಅಭ್ಯಾಸ್
reign ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ
reimburse ಖರ್ಚ್ ಭರ್ತಿ ಕರ್
rein ಲಗಾಮ್
reindeer ಏಕ್ ಚಿತಾಳ್
reinforce ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಕರ್
reinforcement ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಕರ್ಚೆಂ
reinfuse ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಭೊರ್
reinfusion ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಭೊರ್ಚೆಂ
reins ಮೂತ್‍ಕೋಶ್, ಲಗಾಮ್
reinscribe ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬರಯ್
reinsman ಘೊಡ್ಯಾ ಸವಾರ್
reinstate ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೊ ದಿ, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಹಾಡ್
reinterpret ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಅರ್ಥ್ ದಿ, ದುಸ್ರೊ ಅರ್ಥ್ ದಿ
reinvent ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಘಡ್
reiterate ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ ವ ಕರ್
reiteration ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ವ ಕರ್ಚೆಂ
reject ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರ್
rejectee ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ
rejecter ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ
rejection ತಿರಸ್ಕಾರ್
rejector rejecter ಪೊಳೆ
rejig ಬದ್ಲಿ, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮಾಂಡ್
rejoice ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್
rejoinder ಜಾಪಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ಜಾಪ್
rejuvenate ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತರ್ನಾಟೊ ಕರ್
rejuvenation ಪುನರ್‌ತರ್ನಾಟ್ಪಣ್
rejuvenescence ಪುನರ್‌ತರ್ನಾಟ್ಪಣ್
rejuvenescent ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತರ್ನಾಟೊ ಜಾಲ್ಲೊ
relaid ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬಸಯಿಲ್ಲೆ
relapse ಪಿಡಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ, ಪಾಡ್ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ
relate ಸಾಂಗ್, ಸಂಬಂಧ್ ದಾಕಯ್
relation ಸಂಬಂಧ್
relative ಸಯ್ರೊ, ಸರಿ ಕರ್ಯೆತ್
relax ಸದಿಳ್ ಕರ್, ಉದ್ವಿಗ್ನತಾ ಸೊಡ್, ವಿಶೆವ್ ಘೆ ವ ಮನೋರಂಜನ್ ಕರ್
relaxation ಸದಿಳಾಯ್, ಉದ್ವಿಗ್ನತಾ ಸೊಡ್ಚೆಂ, ವಿಶೆವ್ ವ ಮನೋರಂಜನ್
relay ಏಕ್ ಧಾಂವ್ಡಿ ಪಂದ್ಯ್, ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೆ ಕಾಮ್ ಮುಕಾರ್ಸುಂಚೆ ಮನಿಸ್, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬಸಯ್
release ಸುಟಯ್
relegate ಸಕ್ಲಾ ಕರ್
relent ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಸೊಡ್
relevance ಸಂಬಂಧ್
relevant ಸಂಬಂಧಿತ್
reliable ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ
reliance ಪಾತ್ಯೆಣಿ
relic ಭಾಗೆವಂತ್ ಮನ್ಶಾಚಿ ವಸ್ತ್, ಆದ್ಲಿ ಉರ್‌ಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್
relict ವಿಧವ್, ವಡ್ ಪಂಗಡ್ ನಾಸ್ ಜಾತಾನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ ವಾಂಟೊ
reliction ಉದಾಕ್ ಧರ್ನಿ ವಯ್ಲೆಂ ಸಕಾಸ್ ದೆವೊನ್ ಖಾಲಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
relief ಕುಮಕ್, ಸುಟ್ಕಾ, ಖಂತಿ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ
relieve ಕುಮಕ್ ಕರ್, ಖಂತಿ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟಯ್
religion ಸಮಡ್ತ್, ಧರ್ಮ್
religiose ಧಾರ್ಮಿಕ್
religiosity ಧಾರ್ಮಿಕ್ಪಣ್
religious ಧಾರ್ಮಿಕ್
relinquish ಸೊಡ್, ಸಾಂಡ್
reliquary ರೆಲಿಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಯ್ದಾನ್
relish ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್
relive ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಜಿಯೆ
relocate ನೊವ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವರ್
relucent ಪ್ರಜಳಿತ್
reluctance ನಾಖುಶಿ
reluctant ನಾಖುಶ್
relume ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪೆಟಯ್
rely ಪಾತ್ಯೆ
remain ರಾವ್, ಉರ್
remainder ಬಾಕಿ, ಶಿಲ್ಕ್
remake ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕರ್, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ
remand ಬಂದಡ್, ಬಂದಡೆಕ್ ಧಾಡ್
remark ಟಿಕೊ
remarkable ಅಸಾಧಾರಣ್
remedy ಪರಿಹಾರ್
remember ಉಡಾಸ್ ಕರ್
remembrance ಉಡಾಸ್
remind ಜಗಯ್
reminder ಜಗವ್ಣಿ
reminisce ಆದ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕರ್
reminiscence ಆದ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್
reminiscent ಆದ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕರ್ಚೆಂ
remiss ಅಲಕ್ಷಿತ್
remissible ಮಾಫ್ ಕರ್ಯೆತ್
remission ಮಾಫಿ
remissness ಅಲಕ್ಷಾ
remit ದುಡು ಧಾಡ್, ರದ್ದ್ ಕರ್, ಉಣೆ ಕರ್, ಭೊಗ್ಸಿ
remittal ಮಾಫಿ
remittance ದುಡು ಧಾಡ್ಚೆಂ, ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ದುಡು
remnant ಉರ್‌‍ಲ್ಲೆ, ಉರ್‌‍ಲ್ಲೆಂ
remonstrance ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣಾಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ದಸ್ತಾವೆಜ್, ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚೆಂ
remonstrate ವಿರೋಧ್ ಕರ್
remonstration ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣಾಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ
remorse ಚುರ್ಚುರೊ
remote ಪಯ್ಸಿಲೊ
remotion ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಕಾಡ್ಚೆಂ, ವೆಚೆಂ
removal ಕಾಡ್ಚೆಂ
remove ಕಾಡ್
remuda ಧಾಂವ್ಡೆಚ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಂಚೊ ಹಿಂಡ್
remuneration ಸಾಂಬಾಳ್, ಪಾಗ್, ಪರಿಹಾರ್
remunerative ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ
renaissance ಪುನರ್ಜನ್ಮ್
renal ಮೂತ್‍ಕೋಷೀಯ್
renascent ಪುನರ್ಜನ್ಮೀಯ್
rencontre ಝಗ್ಡೆಂ, ಮೆಳ್ಚೆಂ
rencounter ಝಗ್ಡೆಂ, ಮೆಳ್ಚೆಂ
rend ಪೀಂದ್
render ದೀ, ಕರ್, ಪಿಂತ್ರಾಯ್, ಭಾಷಾಂತರ್ ಕರ್
rendezvous ಭೆಟ್
rendition ಶರಣ್, ಭಾಷಾಂತರ್, ಅರ್ಥ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
renegade ಭಾವಾಡ್ತ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೊ
renege ನೆಗಾರ್ ಕರ್
renew ನೊವೆಂ ಕರ್
renewal ನವೀಕರಣ್
renitency ವಿರೋಧ್
renitent ವಿರೋಧಿ
renounce ಸಾಂಡ್, ಸೊಡ್ನ್ ದೀ, ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್, ತ್ಯಾಗ್ ಕರ್
renouncement ಸಾಂಡಾಪ್, ತ್ಯಾಗ್
renovate ನೊವ್ಯಾ ಬರಿ ಕರ್
renovation ನೊವ್ಯಾ ಬರಿ ಕರ್ಚೆಂ
renown ಪ್ರ‍‍ಖ್ಯಾತಿ
renowned ಪ್ರ‍‍ಖ್ಯಾತ್
rent ಭಾಡೆಂ, ಪಿಂದ್ಲೆಂ
rental ಭಾಡೆಂ ಐವಜ್
renter ಒಕಾಲ್
rentier ಆಸ್ತಿಚ್ಯಾ ಜೊಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ
renunciation ಸಾಂಡಾಪ್, ತ್ಯಾಗ್
renunciative ಸಾಂಡಾಪಿ, ತ್ಯಾಗಿ
renunciatory ಸಾಂಡಾಪಿ, ತ್ಯಾಗಿ
repair ದುರುಸ್ತ್
reparation ಫಾರಿಕ್ಪಣ್, ನಷ್ಟ್ ಭರ್ತಿ ಕರ್ಚೆಂ
reparative ದುರುಸ್ತೀಯ್
repartee ತಕ್ಷಣ್ ಆನಿ ಬುದ್ವಂತ್ ಜಾಪ್
repast ಜೆವಾಣ್
repatriate ಮೂಳ್ ದೇಶಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್
repatriation ಮೂಳ್ ದೇಶಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಚೆಂ
repeal ರದ್ದ್ ಕರ್
repeat ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ ವ ಕರ್
repechage ದುಸ್ರೊ ಅವ್ಕಾಸ್
repel ಪಾಟಿಂ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್
repellent ಪಾಟಿಂ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ
repent ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಕರ್
repentance ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್
repercussion ಕ್ರಿಯಾ, ಕಾರ್ಯೆಂ ವ ಘಡಿತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್
reperfusion ರಗಾತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವಾಳ್ಚೆಂ
repertoire ಎಕಾ ಮನ್ಶಾನ್ ವ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ನಾಟಕ್, ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ
repertory ಸಬಾರ್ ಥರಾಂಚೆ ನಾಟಕ್, ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಕರ್ಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ (ಕಂಪೆನಿ)
repetend ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಬ್ದ್
repetition ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ವ ಕರ್ಚೆಂ
repine ದುರ್ಸೊ, ಆಶೆ
repiner ದುರ್ಸೊಂಚೊ, ಆಶೆಂವ್ಚೊ
replenish ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಭೊರ್
replete ಭೊರ್‌‍ಲ್ಲೊ
replica ಪ್ರತಿರೂಪ್
replicate ಪ್ರತಿರೂಪ್ ಕರ್
replication ಜಾಪ್, ಪ್ರತಿ
reply ಜಾಪ್
report ವರ್ದಿ
reporter ವರ್ದಿಗಾರ್
repose ವಿಶೆವ್
reposit ದಾಸ್ತಾನ್ ಕರ್
reposition ಸ್ಥಿತಿ ಬದ್ಲಿ
repository ಉಗ್ರಾಣ್
reprehend ಠೀಕಾ ಕರ್
reprehensible ಠೀಕಾ ಫಾವೊ
reprehension ಠೀಕಾ
reprehensive ಠೀಕಾ ಫಾವೊ
represent ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್
representation ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್
representative ಪ್ರತಿನಿಧಿ
repress ದಾಂಬ್
repression ದಾಂಬ್ಣಿ
repressive ದಾಂಬ್ಕುರೊ
reprieve ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ
reprimand ಧೆಂಕ್ಣೊ
reprisal ಪ್ರತಿಕ್ರಮಣ್
reprise ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕರ್
repristinate ಮೂಳ್ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಡ್
repristination ಮೂಳ್ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ
reproach ಚಾಲಿ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ನಿರಾಶಾ ವ ನಾಖುಶಿ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್
reprobance ನಿಂದಾ
reprobate ನಿಂದಾ ಕರ್
reprobation ನಿಂದಾ
reprobative ನಿಂದನೀಯ್
reprobatory ನಿಂದನೀಯ್
reproduce ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕರ್
reproduction ಪುನರ್‌ನಿರ್ಮಾಪನ್
reproof ಧೆಂಕ್ಣೊ
reprove ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲ್
reptile ಜಿವ್ದಾಳ್
republic ಗಣರಾಜ್ಯ್
repudiation ಇನ್ಕಾರ್, ತಿರಸ್ಕಾರ್
repugn ವಿರೋಧ್ ಕರ್
repugnance ವಿರೋಧ್
repugnant ವಿರೋಧ್
repulse ಪಾಟಿಂ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್
reputable ಬೊರೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸ್ಚೊ
reputation ಬೊರೆಂ ನಾಂವ್
repute ಬೊರೆಂ ನಾಂವ್
reputed ಬೊರೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸ್ಚೊ
request ಉಪ್ಕಾರ್, ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್
requiem ಮೊರ್ನಾಚೆಂ
requiescat ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ವಿಶೆವಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಣೆ
require ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ
requirement ಗರ್ಜ್
requisite ಗರ್ಜೆಚೆಂ
requisition ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಕ್ ವ ಕಾಮಾಕ್ ಅರ್ಜಿ
requital ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ಚೆಂ
requite ಫಾರಿಕ್ ಕರ್
reredos ಆಲ್ತಾರಿ ಪಾಟಿಂ ನೆಟಯಿಲ್ಲೊ ಪಡ್ದೊ
rescind ರದ್ದ್ ಕರ್
rescindment ರದ್ದತಿ
rescission ರದ್ದತಿ
rescript ಲಿಖಿತ್ ಜಾಪ್, ಫರ್ಮಾಣ್
rescue ವಾಂಚಯ್
rescuer ವಾಂಚವ್ಪಿ
research ಸಂಶೋಧನ್
researcher ಸಂಶೋಧಕ್
resemblance ಸಾರ್ಕೆಂ
resentment ಶಿಣ್
reservation ಅಮಾನತ್
reserve ಅಮಾನತ್ ಕರ್
reservoir ಜಲಾಶಯ್
reset ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬಸಯ್
reside ರಾವ್, ನಿವಾಸ್ ಕರ್
residence ಘರ್, ನಿವಾಸ್
resident ನಿವಾಸಿ
residential ನಿವಾಸೀಯ್
residual ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ
residue ಮಡ್ಡಿ
resign ರಾಜಿನಾಮೆ ದೀ
resignation ರಾಜಿನಾಮೆ
resilience ಅನ್ವಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಾಮರ್ಥಿ
resilient ಅನ್ವಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಾಮರ್ಥಿ ಆಸ್ಚೆಂ
resin ಕಿಸ್ಮಿಸ್
resist ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್
resistance ಪ್ರತಿಭಟನ್
resistible ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ಯೆತ್
resolute ಘಟ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಆಸ್ಚೊ
resolution ಠರವ್ಣಿ
resolve ಠರಯ್
resonance ಪ್ರತಿಸಬ್ದ್
resonant ಪ್ರತಿಸಬ್ದ್ ಕರ್ಚೆಂ
resonate ಪ್ರತಿಸಬ್ದ್ ಕರ್
resorb ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಚೀಂವ್
resorption ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಚಿಂವ್ಚೆಂ
resort ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಮನೋರಂಜನಾಚೊ ಜಾಗೊ, ಉಪಾಯ್, ಕರ್
resound ಖಣ್ಖಣ್
resource ಸಾಧನ್
respect ಮರ್ಯಾದ್
respiration ಉಸ್ವಾಸ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ
respire ಉಸ್ವಾಸ್ ಘೆ
respite ವಿಶೆವ್, ಸುಟ್ಕಾ
resplendence ಪ್ರಜಳ್, ವೈಭವ್
resplendent ಪ್ರಜಳಿತ್, ವೈಭವಿ
respond ಜಾಪ್ ದೀ
respondent ಮುದಯಾಲಿ, ಪ್ರತಿವಾದಿ
response ಜಾಪ್
responsibility ಜವಾಬ್ದಾರಿ
responsible ಜವಾಬ್ದಾರ್
responsive ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೊ
rest ವಿಶೆವ್, ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ
restaurant ಖಾಣ್ ಆನಿ ಪೀವನ್ ವಿಕ್ರೊ ಮೆಳ್ಚೊ ಜಾಗೊ
restitute ಪಾಟಿಂ ದೀ, ಭರ್ತಿ ಕರ್
restitution ಪಾಟಿಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಭರ್ತಿ ಕರ್ಚೆಂ
restive ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಪ್ರತಿಭಟಿತ್, ಅಸೊಸ್ಣಿಕ್
restoral ಪುನರ್ಘಟನ್
restoration ಪುನರ್ಘಟನ್
restore ಪಾಟಿಂ ದೀ, ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಹಾಡ್
restrain ಆಡಾಯ್, ನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಕರ್
restraint ಆಡಾವ್ಣಿ, ನಿಯಂತ್ರಣ್
restrict ಮೀತ್ ಘಾಲ್
restriction ಮೀತ್
restrictive ಮೀತ್ ಆಸ್ಚೆಂ
result ಪರಿಣಾಮ್
resume ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸುರು ಕರ್
resumption ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸುರು ಕರ್ಚೆಂ
resupinate ಪಾಟಿರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ
resurge ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಊಟ್
resurgence ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉಟ್ಚೆಂ
resurgent ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉಟ್‍ಲ್ಲೆಂ
resurrection ಜಿವಂತ್ಪಣ್
resuscitation ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ವ ಮತಿರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಗಂವ್ಚೆಂ
ret ಭಿಜಯ್
retail ಚುಂಗ್ಡಿ
retain ದವರ್
retainer ಸೆವಕ್, ನೌಕರ್
retake ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಘೆ, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್
retaliate ಸಂದಾಯ್ ಕರ್
retaliation ಸಂದಾಯ್
retaliative ಸಂದಾಯಿ
retaliatory ಸಂದಾಯಿ
retard ಪ್ರಗತಿ ಕರ್ಚೆಂ ಆಡಾವ್ನ್ ಸಕಾಸ್ ಕರ್
retch ವೋಂಕ್
retention ದವರ್ಚೆಂ
retentive ದವರ್ಚೆಂ
reticence ವೊಗೆಪಣ್
reticent ವೊಗೊ ಆಸ್ಚೊ
reticulate ಜಾಳೀಯ್, ಜಾಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಾಂಟೆ ವ ಘುರ್ತಿ ಕರ್
retinue ಸೆವಕಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್
retired ನಿವೃತ್ತ್
retort ಸಂದಾಯ್
retract ಪಾಟಿಂ ಘೆ
retreat ರೆತಿರ್
retribution ಶಿಕ್ಶಾ
retrieve ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್, ಉರಯ್
retro ಆದ್ಲೆಂ
retroactive ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಲಾಗು ಜಾಂವ್ಚೆಂ
retrocede ಪಾಟಿಂ ವಚ್
retrodict ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಆದ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ವಿವರ್ಸಿ
retrofit ಪಯ್ಲೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂತ್ ನೊವೆ ವಾಂಟೆ ಬಸಯ್
retroflection ಪಾಟಿಂ ಬಗ್ಗೊಂಚೆಂ, ಪಾಟಿಂ ಬಗ್ಗೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ
retroflex ಪಾಟಿಂ ಬಗ್ಗಾಲ್ಲೆಂ
retroflexion ಪಾಟಿಂ ಬಗ್ಗೊಂಚೆಂ, ಪಾಟಿಂ ಬಗ್ಗೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ
retrograde ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ, ಉಳ್ಟ್ಯಾ ಕುಶಿಚೆಂ
retrogress ಪಾಟಿಂ ವಚ್
retrogression ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ
retrogressive ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ
retrorse ಪಾಟಿಂ ವ ಸಕ್ಲಾ ಬಗ್ಗಾಲ್ಲೊ
retrospect ಆದ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ
retrospective ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಲಾಗು ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ಉಡಾಸಾಚೆರ್ ಆಧಾರಿತ್. ಕಲಾಕಾರಾಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್
return ಪಾಟಿಂ ಯೆ, ಪಾಟಿಂ ದೀ
reunion ಪುನರ್‌ಮಿಲನ್
reunite ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಎಕ್ವಟಾಯ್
reuse ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವಾಪರ್
revaluation ಪುನರ್‌ಮೌಲೀಕರಣ್
revalue ಮೋಲ್ ವಾಡಯ್
revamp ನೊವೆಂ ಕರ್
revanche ಫಾರಿಕ್ಪಣ್
reveal ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರ್
revealer ಉಗ್ಡಾಪಕ್
revel ವರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್, ಗಮ್ಮತ್ ಕರ್
revelation ಉಗ್ಡಾಪಣ್
revelator ಉಗ್ಡಾಪಕ್
revelatory ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರ್ಚೆಂ
reveller ಗಮ್ಮತ್ ಕರ್ಚೊ
revenant ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊ
revenge ಫಾರಿಕ್ಪಣ್
revenue ಕಂದಾಯ್
reverberate ಪ್ರತಿಸಬ್ದ್ ಕರ್
reverberation ಪ್ರತಿಸಬ್ದ್
revere ಮಾನ್ ದೀ
reverence ಮಾನ್
reverend ಮಾನಾದಿಕ್
reverent ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ
reverential ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ
reverie ದಿಸಾಕ್ ಸೊಪ್ಣೆಂವ್ಚೆಂ, ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಬುಡ್ಚೆಂ
reversal ಉಳ್ಟೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
reverse ಉಳ್ಟೆಂ, ನಾಣೆ ವ ನೊಟಾಚಿ ಪಾಟ್ಲಿ ಕೂಸ್
revert ಪಾಟಿಂ ಯೆ
revery reverie ಪೊಳೆ
revest ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೊ ದಿ
review ಪುನರ್ವಿಚಾರ್
revile ಗಾಳಿ ಸೊಂವ್
revise ಬದ್ಲಾವಣ್ಯೊ ಕರ್ನ್ ನೊವೆಂ ಕರ್ ವ ಸುಧಾರ್, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಶಿಕ್
revision ಬದ್ಲಾವಣ್ಯೊ ಕರ್ನ್ ನೊವೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ವ ಸುಧಾರ್ಚೆಂ, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ
revitalise ನೊವೊ ಜೀವ್ ದೀ
revitalize (Am) revitalise ಪೊಳೆ
revival ಮತಿರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ
revive ಮತಿರ್ ಯೆ, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಚಲಯ್
revivify ನೊವೊ ಜೀವ್ ದಿ
revocable ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಯೆತ್
revocation ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ
revoke ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್
revolt ಉಪ್ರಾಟ್
revolute ಪಾಟಿಂ ವ ಸಕ್ಲಾ ಕುವೊಳ್‍ಲ್ಲೆಂ
revolution ಕ್ರಾಂತಿ
revolutionary ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ
revolve ಘುಂವ್
revue ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್
revulsion ಕಾಂಠಾಳೊ
revulsive ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾಚೆಂ
rewake ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಊಟ್
reward ಇನಾಮ್
rewind ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಡಾಯ್
reword ಸಬ್ದ್ ಬದ್ಲಿ, ಸಬ್ದ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್
rewrite ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಬದ್ಲಿ
rhapsody ಪುರಾಣ್ ಪದಾಚೊ ವಾಂಟೊ
rhea ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
rhebok ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಚೆಂ ಚಿತಾಳ್
rhenium ಏಕ್ ಲೋಹ್
rheologic ವಾಳ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
rheological ವಾಳ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
rheologist ವಾಳ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
rheology ವಾಳ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
rheometer ವಾಳ್‍ಮಾಪಕ್
rhetoric ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಉಲವ್ಣೆ ವ ಬರವ್ಣೆ, ಭಾಷಣ್ ಕಲಾ
rhetorical ಭಾಷಣ್ ಕಲಾಚೆಂ, ಜಾಪ್ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
rhetorician ಭಾಷಣ್ ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ್, ಭಾಷಣ್‍ಗಾರ್
rheumatism ಸಂದ್‍ವಾಯ್
rheumatologic ಸಂದ್‍ವಾಯ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
rheumatological ಸಂದ್‍ವಾಯ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
rheumatologist ಸಂದ್‍ವಾಯ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
rheumatology ಸಂದ್‍ವಾಯ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
rhinal ನಾಕಾಚೆಂ
rhinitis ನಾಕ್ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
rhinoceri rhinoceros ಪೊಳೆ
rhinoceros ಗಂಡ್‍ಮೆರುಂ pl. rhinoceri
rhinoplasty ನಾಕ್ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾ
rhinoscopy ನಾಕ್ ಪರಿಕ್ಷಾ
rhyme ತಾಳ್ ಪಡ್ಚೆ ಸಬ್ದ್, ಗೀತ್
rhythm ತಾಳ್
riant ಖುಶಾಲಿ
rib ಬೋರ್
ribald ಪೊಜ್ಡೆಂ
ribaldry ಪೊಜ್ಡೆಂಪಣ್
riband ಸುಂರ್ಗಾರಾಚೆಂ ಫಿಂತ್
ribbon ಫಿಂತ್
ribbonfish ಫಿಂತ್ ಮಾಸ್ಳಿ
ribes ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
rice ತಾಂದುಳ್, ಶಿತ್
ricebird ತಾಂದುಳ್ ಸುಕ್ಣೆ
rich ಗ್ರೇಸ್ತ್
richen ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರ್
riches ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್
richness ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್
rick ಉಗ್ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಅಟ್ಟಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಾಮಾನ್
rickets ತಾಮಾರೆಂ
rickety ಕುಂಬು
ricochet ಲಾಗೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆ
rid ಕಾಡ್
riddance ಕಾಡ್ಚೆಂ, ಸುಟ್ಕಾ
ridden ಭೊರೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ
riddle ಉಮಿಣ್, ಬುರಾಕ್ ಕರ್
ride ಸವಾರಿ
rider ಸವಾರ್
ridge ದೊಂಗ್ರಾಂಚಿ ವೊಳ್
ridicule ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ
ridiculous ಕಾಯಿಂಚ್ ವಾಜ್ಬಿ ನಹಿಂ, ಹಾಸ್ಚೆ ತಸಲೆಂ
rife ಭೊರ್‌ಲ್ಲೆಂ
rifle ಏಕ್ ಹಾತೆರ್
rift ಫುಟ್
rig ಫಟವ್ನ್ ವ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ರಿತಿನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರ್, ನೆಸಯ್, ತೇಲ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಯಂತ್ರ್
rigadoon ಏಕ್ ನಾಚ್
rigamarole rigmarole ಪೊಳೆ
right ಉಜ್ವೊ, ಸಾರ್ಕೊ
right away ತಕ್ಷಣ್
right now ಆತಾಂಚ್
righteous ನಿತಿವಂತ್
righteousness ನೀತ್
rigid ಬದ್ಲಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಸುಟ್ಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
rigmarole ಘುಸ್ಪಡಿತ್ ವ ಅರ್ಥಾವಿಣ್ ಉಲವ್ಣೆ, ಸಂಕೀರ್ಣ್ ವಿಧಾನ್
rigour ಖಮಾಖಮ್‍ಪಣ್, ಕಠಿಣ್ ಹಿಂವ್
rile ರಾಗಿಷ್ಟ್ ವ ಉಚಾಂಬಳ್ ಕರ್
riley ರಾಗಿಷ್ಟ್
rill ಲ್ಹಾನ್ ವಾಳ್
rillet ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ವಾಳ್
rim ದೇಗ್, ಗಡ್
rime ತಾಳ್ ಪಡ್ಚೆ ಸಬ್ದ್, ಗೀತ್
rind ರುಕಾಚಿ ಸಾಲ್
rinderpest ಗೊರ್ವಾಂಚಿ ಪಿಡಾ
ring ಮುದಿ, ವೆಡೊ, ವಾಜಯ್
ringleader ಅಪ್ರಾಧಿ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಮುಖಿ
ringlet ಲ್ಹಾನ್ ಮುದಿ ವ ಮಂಡಳ್
ringmaster ಸರ್ಕಸಾಂತ್ ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಖೆಳಂವ್ಚೊ
ringworm ದಾದ್
rink ಕರ್ಲಿಂಗ್ ವ ಐಸ್ ಹೊಕ್ಕಿ ಖೆಳ್ಚೊ ಜಾಗೊ, ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ
rinse ಝಳ್ಝಳಾಯ್
riot ದಂಭಿ
riotous ಉಚಾಂಬಳ್, ದಂಭೀಯ್
rip ಪೀಂದ್
rip-off ಚೊರಿ
rip off ಚೋರ್, ಫಟಯ್, ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ನಕಲ್ ಕರ್
riparian ನಂಯ್ಚೆಂ
ripe ಪಿಕೊ
ripen ಪಿಕಯ್
riposte ಪಾಟಿಂ ಜಾಪ್
ripple ಲ್ಹಾನ್ ಲಾರ್
ripsnorter ಅಸಾಧಾರಣ್
rise ಊಟ್, ಉದೆ, ಜಿವಂತ್ ಜಾ, ಚಡ್ ಜಾ, ಹಾತೆರಾಂ ಘೆ
risibility ಹಾಸೊ, ಹಾಸ್ಚಿ ಸಾಮರ್ಥಿ
risible ಹಾಸಂವ್ಚೆಂ
risibles ಹಾಸ್ಯ್
risk ಅಪಾಯ್
risque ಪೊಜ್ಡೆಂ
rite ರೀತ್
ritual ವಿಧಿ
ritualism ವಿಧಿವಾದ್
ritualist ವಿಧಿವಾದಿ
ritualistic ವಿಧಿವಾದೀಯ್
rival ವಿರೋಧಿ
rivalry ವಿರೋಧ್
rive ಪೀಂದ್, ಫುಟ್, ವಾಂಟೆ ಜಾ
riven ಪಿಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಫುಟ್‍ಲ್ಲೆಂ, ವಾಂಟೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ
river ನಂಯ್
riverine ನಂಯ್ಚೆಂ, ನಂಯ್ ಸಾರ್ಕೆಂ, ನಂಯ್ ಕುಸಿಚೆಂ
rivet ಸಗ್ಳಿ ಚೀತ್ ಧರ್
rivulet ಲ್ಹಾನ್ ವಾಳ್
roach ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
road ಮಾರೊಗ್
roam ಉದ್ದೇಶ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಭೊಂವ್
roar ಗರಜ್, ಗರಜ್ ಘಾಲ್
roast ಭಾಜ್
rob ಚೊರಿ ಕರ್
robber ಚೋರ್
robbery ಚೊರಿ
robe ದಗ್ಲೊ
robot ಮನ್ಶಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಯಂತ್ರ್
robust ದಾಂಡ್ಗೊ
rock ಖಡಾಪ್, ಧಲಯ್, ಲೋಟ್
rock bottom ಭೋವ್ ಸಕ್ಲಾ
rockfish ಖಡಾಪ್ ಮಾಸ್ಳಿ
rockhopper ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
rockling ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
rockrose ಖಡಾಪ್‍ಗುಲೊಬ್
rocky ಖಡ್ಪಾಳ್
rococo ಸುಂರ್ಗಾರ್, ಬಾಂದಾಪ್, ಶಿಲ್ಪ್, ಆನಿ ಪಿಂತುರಾಚಿ ಏಕ್ ಶೈಲಿ
rod ಬೊಡಿ, ಬೆತ್
rode ಸವಾರಿ ಕೆಲಿ
rodent ಉಂದಿರ್, ಚಾಣಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮನ್ಜಾತಿಂಚೊ ಪಂಗಡ್
rodomontade ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚುಂಚೆಂ
roe ಗಾಭೊಳಿ, ಮಾಸ್ಳೆಚಿಂ ತಾಂತ್ಯಾಂ
roebuck ಏಕ್ ದಾದ್ಲೊ ಚಿತಾಳ್
rogation ಲದಿನ್, ವಿನತಿ
rogation days ೨೫ (25) ಎಪ್ರಿಲ್, ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ತೀನ್ ದೀಸ್
rogue ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಮನಿಸ್
roguery ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣ್
roguish ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್
roil ಧೊಸ್, ಅವ್ಯವಸ್ಥಾ ಹಾಡ್, ಮಡ್ಡಿ ಕಿರಯ್
roily ಮಡ್ಡಿ ಆಸ್ಚೆಂ, ಉಚಾಂಬಳ್
roister ಆವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕರ್
roisterer ಆವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕರ್ಚೊ
role ಪಾತ್ರ್
roll ಕೊವ್ಳೊ
roll up ಕುವೊಳ್
roller ಕುವೊಳಕ್
rollick ಸಂತೊಸಾನ್ ಚಲ್
rolling pin ಲಾಟ್ಣೊ
roly-poly ಮಟ್ವೊ ಆನಿ ಮೊಟೊ
romance ಪ್ರಣಯ್
romantic ಪ್ರಣಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಪ್ರಣಯಿ
romanticism ಪ್ರಣಯ್‍ವಾದ್
romanticist ಪ್ರಣಯ್‍ವಾದಿ
romeldale ಏಕ್ ಬೊಕ್ರೊ
romp ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಆನಿ ಸುಡಾಳ್ ಧಾಂವ್ ವ ಖೆಳ್
rondeau ಏಕ್ ಗೀತ್ pl. rondeaux
rondel ಏಕ್ ಗೀತ್
rondelle ಉರುಟ್ ರತ್ನ್
rondure ಉರುಟ್
rood ಖುರಿಸ್ ವ ಕ್ರುಸಿಫಿಕ್ಸ್, ಕಾಲ್ದೊ ಎಕ್ರೊ, ಸಾತ್ ವ ಆಟ್ ವಾರ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚೊ ಘಟಕ್
roof ಪಾಕೆಂ
rook ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ, ಸೀದಾ ಗಿಟಾರ್ ವೆಚೊ ಚೆಸ್ ಕುಡ್ಕೊ, ಫಟಯ್
rookery ರೂಕ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚೊ ಗೊಂಟೆರ್
rookie ನೊವೊ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೊ
rooky ರೂಕ್ ಸುಕ್ಣಿ ಆಸ್ಚೊ
room ಕೂಡ್
roomette ಟ್ರೈನಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ನಿದ್ಚೆಂ ಕೂಡ್
roommate ಕೂಡ್ ಸಾಂಗಾತಿ
roomy ಇಸ್ಕಳ್
roost ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂನಿ ನಿದ್ಚೊ ಜಾಗೊ
rooster ಕೊಂಬೊ
root ಪಾಳ್
rootlet ಲ್ಹಾನ್ ಪಾಳ್
rooty ಪಾಳೀಯ್
rope ದೊರಿ
roque ಏಕ್ ಖೆಳ್
roquette ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
rorqual ಏಕ್ ಮಾಸೊ
rosarian ಗುಲೊಬ್ಗಾರ್
rosary ಕೋಂತ್
rose ಗುಲೊಬ್
rose fever ಗುಲೊಬ್ ತಾಪ್
rose mallow ಗುಲೊಬಿ ದಾಸ್ಮಿ
rose oil ಗುಲೊಬ್ ತೇಲ್
roseate ಗುಲೊಬಿ
roseate spoonbill ಗುಲೊಬಿ ಕುಲೆರ್‌ಬೊಂಚ್, ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
roseate tern ಏಕ್ ದರ್ಯಾ ಸುಕ್ಣೆ
rosebay ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
rosefish ಗುಲೊಬ್ ಮಾಸ್ಳಿ
rosemary ಏಕ್ ಒಡ್ತಲಾಂವ್
rosewood ಗುಲೊಬ್ ರುಕಾಡ್
roster ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ
rostral ಭಾಷಣಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚೆಂ
rostrate ಭಾಷಣಾಕ್ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಆಸ್ಚೆಂ
rostrum ಭಾಷಣಾಕ್ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ, ಸ್ಟೇಜ್ pl. rostra
rosy ಗುಲೊಬಿ
rot ಕುಸಣ್
rotate ಘುಂವ್ಡಾಯ್
rotation ಸುತ್ತು, ಘುಂವ್ಡಿ
rote ಉಡಾಸಾಚೊ ವಾಪರ್
rotten ಕುಸ್‍ಲ್ಲೆಂ
rotund ಉರುಟ್
rotunda ಅರ್ಧೊ ಗೋಲ್ ಪಾಕೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಉರುಟ್ ಬಾಂದಾಪ್, ವಡ್ ಉರುಟ್ ಕೂಡ್
roturier ಮಂತನಾಚೊ ಜನ್ಮ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್
rouge ಪೊಲೆ ತಾಂಬ್ಡೆ ಕರುಂಕ್ ಸಾರಂವ್ಚಿ ವಸ್ತ್
rough ಕರ್ಕಸ್
roughly ಚಡುಣೆ, ಕಠಿಣಾಯೆನ್
roughneck ಅಸಭ್ಯ್ ಮನಿಸ್
rouleau ಲ್ಹಾನ್ ಕೊವ್ಳೊ pl. rouleaux
roulette ಘುಂವ್ಚ್ಯಾ ರೊದಾಚ್ಯಾ ಸಂಖ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪಯ್ಶೆ ಘಾಲ್ಚೊ ಜುಗಾರೆಚೊ ಖೆಳ್
round ಉರುಟ್
round the clock ಸಗ್ಳೊ ವೇಳ್, ದೀಸ್ ಆನಿ ರಾತ್
round up ಧರ್
roundabout ಘುಂವೊನ್, ಘುಂವ್ಡೆಚಿ ವಾಟ್
roundball ದಾಲಿಚೆಂಡು
roundel ಉರುಟ್ ವಸ್ತ್
rounder ಏಕ್ ಖೆಳ್, ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ಖರ್ಚುಂಚೊ
roundworm ಉರುಟ್ ಕಿಡೊ
rouse ಉಟಯ್
rout ಲೊಕಾಚೊ ಜಮೊ, ಸಲ್ವಣ್
route ವಾಟ್
routine ಸದಾಂಚೆಂ, ಕಾರ್ಯಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ್
rove ಉದ್ದೇಶ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಭೊಂವ್
rover ಉದ್ದೇಶ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಭೊಂವ್ಚೊ
row ವೊಳ್, ಒಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ದೋಣ್ ಚಲಯ್
rowan ಏಕ್ ರೂಕ್, ಏಕ್ ಫಳ್
rowanberry ಏಕ್ ಫಳ್
rowdy ಗಲಾಟೊ ಕರ್ಚೊ ಮನಿಸ್
rowel ಏಕ್ ಘುಂವ್ಚೆಂ ಚಕ್ರ್
rower ಒಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ದೋಣ್ ಚಲಂವ್ಚೊ
royal ರಾಯಾಳ್
royalism ರಾಯಾಳ್ವಾದ್
royalist ರಾಯಾಳ್ವಾದಿ
royalty ರಾಯಾಳ್ಪಣ್, ರಾಯಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ, ಲೇಖಕ್, ಸಂಗೀತ್‍ಕಾರ್ ವ ಘಡ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆದಾಯಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚೊ ವಾಂಟೊ, ಖಣಿ ಸಾಂಗಾತಾನ್ ಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ದುಡು
rub ಘಷ್ಟಿ
rubbish ಕೊಯ್ರ್
rubble ಮೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚಿ ರಾಸ್
rube ನಾಡ್ಕಾರ್, ಬುದ್ದು
rubella ಏಕ್ ಪಿಡಾ
rubeloa ಉರುರೆಂ
rubric ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ನಿಯಮ್
ruby ಮಾಣಿಕ್
ruck ಸಾಧಾರಣ್ ಮನಿಸ್ ವ ವಸ್ತು
rucksack ಪಾಟಿರ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಪೊತೆಂ
ruckus ಧೊಸ್
ruction ಝಗ್ಡೆಂ
rudder ಸುಕಾಣೆ
ruddle ತಾಂಬ್ಡೊ
ruddock ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
ruddy ತಾಂಬ್ಡೊ
rude ಅನಮ್ರ್, ಅವಿನಯ್, ಅವ್ಚಿತ್ ಆನಿ ಘುಸ್ಪಡಾಂವ್ಚೆಂ ವ ಉಬ್ದೆಸಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ
rudiment ಮೂಳ್ ತತ್ತ್ವ್
rudimentary ಕರುಂಕ್ ವ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸುಲಭ್
rue ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಪಾವ್
rufescent ತಾಂಬ್ಡೊ
ruff ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
ruffe ruff ಪೊಳೆ
ruffian ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ವ ಅಪ್ರಾಧ್ ಕರ್ಚೊ
ruffle ಧೊಸ್, ಕಷ್ಟ್ ಹಾಡ್
rufous ತಾಂಬ್ಡೊ
rug ಧರ್ನಿರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ದಾಟ್ ಲುಗಾಟ್
rugby ಏಕ್ ಖೆಳ್
rugged ಕರ್ಕಸ್
rugby ರಗ್ಬಿ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ
rugose ಮಿರಿಯಾಳ್
ruin ಭೊಂಗೊಸ್ತೊಳ್
ruinate ಭೊಂಗೊಸ್ತೊಳ್ ಕರ್, ಭೊಂಗೊಸ್ತೊಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
ruinous ಭೊಂಗೊಸ್ತೊಳ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಭೊಂಗೊಸ್ತೊಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
rule ನಿಯಮ್, ರಾಜ್, ಗೀಟ್
ruler ರಾಯ್, ಗೀಟ್ ವೊಡ್ಚಾಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಕೋಲ್
rum ಏಕ್ ಅಮಾಲ್ ಪೀವನ್
rumba ಏಕ್ ನಾಚ್
rumble ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಅವಾಜ್
rumbustious ಉಚಾಂಬಳ್, ಅನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಉಲ್ಲಾಸಿ
rummage ಉದಾಳ್
rummy ಏಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖೆಳ್, ವಿಚಿತ್ರ್, ಬೆಬ್ದೊ
rumor (Am) rumour ಪೊಳೆ
rumour ಗಾಬ್
rump ಕುಲೆ, ಮಾಸಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ, ಲ್ಹಾನ್ ಪಂಗಡ್
rumple ವಸ್ತುರ್ ಮುದೊ ಆಸ್ಚೆಂ
rumpus ಗೊಂದೊಳ್
run ಧಾಂವ್
run-of-the-mill ಸಾಧಾರಣ್
runaway ಧಾವ್‍ಲ್ಲೊ
rundle ಪಾಂವ್ಡೊ
rune ಆದ್ಲೆಂ ಜರ್ಮನ್ ಅಕ್ಷರ್, ಮಿಸ್ತೆರ್, ಘಾಡಿ, ಗೀತ್
rung ಪಾಂವ್ಡೊ
runic ಆದ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಲಿಪಿ
runlet ಲ್ಹಾನ್ ವಾಳ್
runnel ಲ್ಹಾನ್ ವಾಳ್
runner ಧಾವ್ಪಿ
runt ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ದುಕ್ರಾ ಪೀಲ್
rupee ರುಪಯ್
rupture ಬೂರ್
rural ಗ್ರಾಮೀಣ್, ಹಳ್ಳೆಚೆಂ
rurban ಗ್ರಾಹರ್ (ಗ್ರಾಮ್ + ಶಹರ್), ಗ್ರಾಹರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ್ + ಶಹರಿ) (rural + urban)
ruse ಶಿಂತ್ರಿ
rush ಗಡ್ದಿ, ದರ್ವಡಾನ್ ವಚ್
rust ಮಾತಿ ಖಾಂವ್ಚೆಂ, ಕಲಂಬ್ ಮಾಂಡ್ಚೆಂ
rustic ನಾಡ್ಕಾರ್
rusticate ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್
rustle ಸುಕ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್, ಗೊರ್ವಾಂಚಿ ಚೊರಿ
rusty ಮಾತಿ ಖೆಲ್ಲೆಂ, ಕಲಂಬ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲೆಂ
rut ಉಬ್ಗೊಣೆಚಿ ಸ್ಥಿತಿ, ಕಾಮೋದ್ರೇಕ್
ruth ಬಿರ್ಮೊತ್
ruthenium ಏಕ್ ಲೋಹ್
rutilant ತಾಂಬ್ಡೊ ಪ್ರಜಳ್ ಆಸ್ಚೊ
rutile ಏಕ್ ಖನಿಜ್
ruttish ಕಾಮುಕ್

Leave a Reply

Scroll to Top