A

A, a ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಕ್ಷರ್, ಏಕ್
a capella ಕೊಪೆಲ್ ಶೈಲಿಂತ್
a cappella ಕೊಪೆಲ್ ಶೈಲಿಂತ್
a cheval ದೊನಾಂಚೆರ್
a deux ದೊಗಾಂಕ್
a fortiori ಚಡ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಕಾರಣಾನ್
a la ತಶೆಂ
a la carte ಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಕಾರ್
a la grecque ಗ್ರೀಕ್ ಶೈಲಿಂತ್
a la mode ದಸ್ತುರೆಚೆಂ, ಶೈಲೆಚೆಂ
a level ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದ್ವಿತೀಯಕ್ ಇಸ್ಕಾಲ್ ಪರಿಕ್ಷೆಂ ಪೈಕಿ ದುಸ್ರಿ
A list ಊಂಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ
a posteriori ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್
a priori ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್
a tempo ವೆಳಾಂತ್, ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಏಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ್
a to z ಸುರು ಥಾವ್ನ್ ಅಖೆರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್
aardvark ಮಾತಿ ದುಕೊರ್
aardwolf ಮಾತಿ ಬೊಲ್ಪೊ
ab initio ಆರಂಭಾ ಥಾವ್ನ್
ab ovo ಆರಂಭಾ ಥಾವ್ನ್, ತಾಂತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್
abaci abacus ಪೊಳೆ
abacus ಆದ್ಲೆಂ ಮೆಜ್ಚೆಂ ಆಯ್ದ್ pl. abaci
aback ಪಾಟಿಂ
abaft ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್
abandon ಸಾಂಡ್, ಸೊಡ್, ಖಾಲಿ ಕರ್
abase ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್
abash ಲಜೆಂವ್ಚೆ ಬರಿ ಕರ್
abate ಉಣೆ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
abatis ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ರೂಕ್ ಕಾತರ್ನ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಅಡ್ಕಳ್
abattoir ಕಸಾಯಿಖಾನ್
abaxial ಅನಾಕ್ಷೀಯ್, ಅಕ್ಷ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವ ಪಯ್ಸ್
abbacy ಮಠಾಧಿಕಾರ್
abbatial ಮಠಾಚೆಂ
abbe ಫ್ರೆಂಚ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್
abbess ಮಠಾಧಿಕಾರಿಣ್
abbey ಮಠ್
abbot ದಾದ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ಮಠಾಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ
abbreviate ಮಟ್ವೆಂ ಕರ್
abbreviation ಮಟ್ವೆಂರೂಪ್
abdicate ಸಾರ್ವಭೌಮ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಸೊಡ್
abdication ಸಾರ್ವಭೌಮ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಸೊಡ್ಚೊ
abdomen ಪೊಟ್
abduct ಅಪಹರಣ್ ಕರ್
abductee ಅಪಹರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ
abduction ಅಪಹರಣ್
abductor ಅಪಹರಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ
abeam ಕುಶಿಕ್
abecedarian ಆರಂಭಕ್
abed ಮಾಂಚಾರ್
aberrant ಚೂಕ್ ವಾಟೆನ್ ವೆಚೆಂ, ಸಾಧಾರಣ್ ವ ಸೈಂಬಿಕ್ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ವೆಚೆಂ
aberration ಚೂಕ್ ವಾಟೆಚೆಂ, ಸಾಧಾರಣ್ ವ ಸೈಂಬಿಕ್ ನಹಿಂ
abet ಕಾನೂನಿ ವಿರೋಧಿ ಕಾಮಾಂತ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್
abetment ಕಾನೂನಿ ವಿರೋಧಿ ಕಾಮಾಂತ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚೆಂ
abeyance ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ
abhor ಕಾಂಠಾಳ್
abhorrence ಕಾಂಠಾಳೊ
abhorrent ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾಚೆಂ
abide ರಾವ್
ability ಸಾಮರ್ಥಿ, ಶಾತಿ
abiogenesis ನಿರ್ಜೀವ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ
abiotic ನಿರ್ಜೀವ್
abject ಕಿರ್ಕೊಳ್
abjure ಸಾಂಡ್
ablate ಕಾಡ್ ವ ನಾಸ್ ಕರ್
ablation ಕಾಡ್ಚೆಂ ವ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೆಂ
ablaze ಪೆಟ್ಚೆಂ
able ಸಮರ್ಥ್, ಶಾತಿವಂತ್
abled ಸಮರ್ಥಿತ್
ableism ಸಮರ್ಥ್‌ವಾದ್
abloom ಫುಲ್ತಾ
ablution ಯಾಜಕಾನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾತ್ ವ ಪವಿತ್ರ್ ಆಯ್ದಾನಾಂ ಧುಂವ್ಚೆಂ
ably ಸಮರ್ಥೆನ್, ಶಾತಿನ್
abnegate ಸಾಂಡ್
abnormal ಅಸಹಜ್
aboard ತಾರ್ವಾರ್, ವಿಮಾನಾರ್ ವ ಹೆರ್ ವಾಹನಾರ್
abode ಘರ್
abolish ರದ್ದ್ ಕರ್
abolition ರದ್ದತಿ
abomasums ಗಾಯ್ಚೆಂ ಚವ್ತೆಂ ಪೊಟ್
abominable ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾಚೆಂ
abominate ಕಾಂಠಾಳ್
abomination ಕಾಂಠಾಳೊ
aboral ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವ ತೊಂಡಾ ವಿರೋಧ್
aboriginal ಮೂಳ್ವಾಸಿ, ಮೂಳ್ವಾಸಿಂಚೆಂ
aborigine ಮೂಳ್ವಾಸಿ
abort ಗರ್ಭಪಾತ್ ಕರ್, ರದ್ದ್ ಕರ್, ಸಂಪಯ್, ರಾವಯ್, ಸೊಡ್
abortifacient ಗರ್ಭಪಾತ್ ಕರ್ಚೆಂ
abortion ಗರ್ಭಪಾತ್, ಹೊಳ್ನಿ
abortive ಅಯಶಸ್ವಿ
aboulia ನಾಖುಶಿ
abound ಭೊರ್‌
about ವಿಷ್ಯಾಂತ್, ಸುಮಾರ್
above ವಯ್ರ್
abrade ಇರ್
abreast ಹರ್ದ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್
abridge ಮಟ್ವೆಂ ಕರ್
abroad ಪರ್ದೆಶ್
abrogate ರದ್ದ್ ಕರ್
abrupt ಅವ್ಚಿತ್
abs abdominal muscles ಮಟ್ವೆಂ ರೂಪ್
abscess ಕೆಸೊಳಿ, ಫೊಡ್
abscission ಕಾತರ್ಚೆಂ
abscond ಕಾನೂನಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಳ್ಚೆಂ
abseil ದೊರಿಯೆನ್ ಸಕೈಲ್ ದೇಂವ್
absence ಗೈರ್ ಹಾಜರಿ
absent ಗೈರ್ ಹಾಜರ್
absentee ಗೈರ್ ಹಾಜರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ
absenteeism ಗೈರ್ ಹಾಜರ್ಪಣ್
absently ಗೈರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್
absinthe ಮಾಂಡ್ಪತ್ರಿ ಸೊರೊ
absolute ಪೂರ್ಣ್
absolution ಭೊಗ್ಸಾಣೆ
absolve ಭೊಗ್ಸಿ
absonant ಅವಾಜ್ಬಿ
absorb ಗಿರ್
absorbance ಗಿರವ್ಣ್
absorbent ಗಿರಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ
absorbing ಗಿರೀಯ್
absorption ಗಿರ್ಪಣ್
abstain ಕರಿನಾಶೆಂ ರಾವ್
abstemious ಖಾಣಾ ಜೆವ್ಣಾಂತ್ ಆನಿ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮೀತ್ ಆಸ್ಚೆಂ
abstention ಕರಿನಾಶೆಂ ರಾವ್ಚೆಂ, ಮತ್ ಘಾಲಿನಾಶೆಂ ರಾವ್ಚೆಂ
abstinence ಖಾಣ್, ಜೆವಾಣ್ ವ ಪೀವನ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ರಾವ್ಚೆಂ, ಸಂಭೋಗ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ರಾವ್ಚೆಂ, ಇಂದ್ರಿಯ್‍ನಿಗ್ರಹ್
abstract ಅಮೂರ್ತ್, ದಿಸ್ಚೆತಸಲೆಂ ನಹಿಂ ಪೂಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ತಸಲೆಂ
abstruse ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್
absurd ಅವಾಜ್ಬಿ
abulia ನಾಖುಶಿ
abundance ಧಾರಾಳ್ಪಣ್
abundant ಧಾರಾಳ್
abuse ಗಾಳ್, ಚೂಕ್ ವಾಪರ್
abusive ಗಾಳಿಭರಿತ್, ಬಾಧಕ್, ವಾಯ್ಟ್ ವಾಪರ್
abut ಗಡಿಕ್ ಲಾಗ್
abutment ಗಡಿಕ್ ಲಾಗ್ಚೊ ಜಾಗೊ
abuttals ಗಡಿ
abysmal ಭೋವ್ ಗೂಂಡ್ ವ ಪಾಟಿಂ
abyss ಭೋವ್ ಗೂಂಡ್ ಫೊಂಡ್
abyssal ಸಾಗೊರ್ ಗುಂಡಾಯೆಚೆಂ
academia ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಜಿವಿತ್
academic ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್
academy ಸಮಾಜ್, ವಿಶೇಸ್ ಇಸ್ಕಾಲ್
acalculia ಮೆಜ್ಚಿ ಅಸಮರ್ಥಿ
acaudal ಅಶಿಮ್ಟಿ
accede ಒಪ್ಪೊ
accelerando ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ವೇಗ್ ಚಡ್ಚೊ
accelerate ವೇಗ್ ವಾಡಯ್
accelerant ವೇಗಕ್
acceleration ವೇಗ್ ಚಡ್ಣಿ
accelerator ವೇಗ್ ಚಡಂವ್ಚೆಂ
accent ಉಚ್ಚಾರಣ್ ರೀತ್
accentual ಉಚ್ಚಾರಣ್ ರಿತಿರ್ ಆಧಾರಿತ್
accentuate ಚಡಯ್
accept ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್
access ರೀಗ್, ಸಂಪರ್ಕ್, ವಾಪರುಂಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ವ ಪರ್ವಣ್ಗಿ
accession ವಡ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ
accessory ಅಪ್ರಾಧಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಸ್ತುಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ವ ಪರಿಣಾಮ್ ಚಡಂವ್ಚಿ ವಸ್ತ್
accidence ವ್ಯಾಕರಣಾಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ
accident ಅವ್ಘಡ್
acclaim ಹೊಗೊಳ್ಸಿ, ಸ್ತುತಿ ಕರ್
acclamation ಹೊಗ್ಳಿಕ್, ಸ್ತುತಿ
acclimatize ಹವ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದೊಂಚೆಂ
acclivity ಚಡ್ಣಿ
accolade ಹೊಗ್ಳಿಕ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿ
accommodate ಬಿಡಾರ್ ದೀ
accommodation ಬಿಡಾರ್
accompaniment ಸಾಂಗಾತಕ್
accompanist ಸಾಂಗಾತಿ
accompany ಸಾಂಗಾತಾ ವಚ್
accomplice ವಾಯ್ಟ್ ಕಾಮಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಿ
accomplish ಯಶಸ್ವಿ ಜಾವ್ನ್ ಪೂರ್ಣ್ ಕರ್ಚೆಂ
accord ಮನ್, ಸೊಲ್ಲೊ, ದೀ
according to ಪ್ರಮಾಣೆ
accordion ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ದ್
accost ಆಕ್ರಮಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಲಾಗಿಂ ವಚ್ ಆನಿ ಉಲಯ್
account ಲೇಕ್, ಖಾತೊ
accoutrement ಚಡ್ತಿಕ್ ವಸ್ತುರ್ ವ ಆಯ್ದ್
accrual ವೆಳಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಮೆಳಂವ್ಚೆಂ (ವಾಡ್)
accrue ವೆಳಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಮೆಳಯ್ (ವಾಡ್)
accredit ಅಧಿಕೃತ್ ವೊಳೊಕ್ ದೀ
accreditation ಅಧಿಕೃತ್ ವೊಳೊಕ್
accrete ವಡ್ ಜಾ
accretion ವಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
acculturate ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದ್ಲಿ
acculturation ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದ್ಲಾವಣ್
accumulate ಜಮೊ ಕರ್
accumulation ಜಮೊ
accuracy ಸಮಾಪಣ್
accurate ಸಮಾ
accursed ಶಿರಾಪ್ ಪಡ್ಲಲೊ
accusation ಫಿರ್ಯಾದ್, ಆರೋಪ್
accusatorial ಫಿರ್ಯಾದೀಯ್, ಆರೋಪೀಯ್
accusatory ಫಿರ್ಯಾದ್ ಕರ್ಚೊ, ಆರೋಪ್ ಕರ್ಚೊ
accuse ಫಿರ್ಯಾದ್ ಕರ್, ಆರೋಪ್ ಕರ್
accustom ಸವಯ್ ಕರ್
accustomed ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ
ace ಎಕ್ಕೊ, ಟೆನ್ನಿಸಾಂತ್ ವಿರೋಧಿ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲೆಂ ಸರ್ವ್
acellular ಅಕಣೀಯ್
acentric ಅಕೇಂದ್ರಿತ್
acephalous ಅಮಸ್ತಕ್
acerbate ವಿರಾರ್ ಕರ್, ಕೊಡು ಕರ್
acerbation ಪಿಡಾ ಚಡ್ಚೆಂ

acerbic ಉತ್ರಾಂನಿ ಕೊಡು
acerbity ಕೊಡ್ಸಾಣ್
acetify ಶಿರ್ಕೊ ಕರ್ ವ ಜಾ
acetous ಶಿರ್ಕೊ ಆಸ್ಚೆಂ
ache ದೂಖ್
achene ಉಘಡ್‍ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಫಳ್
achieve ಸಾಧನ್ ಕರ್
achievement ಸಾಧನ್
achondrite ಗೋಲ್ ಆಕಾರಾಚೆ ಕಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಲ್ಹಾನ್ ಫಾತ್ರಾಳ್ ಉಲ್ಕೆ
achondroplasia ಕುಳ್ಳಪಣ್
achromat ಅರಂಗ್
achromatic ಅರಂಗಾಳ್
achromatopsia ಅರಂಗ್ಪಣ್
acicula ಸುವಿ ಆಕಾರಾಚೊ ವಾಂಟೊ
acid ಆಮ್ಲ್
acidic ಆಮ್ಲೀಯ್
acidify ಆಮ್ಲ್ ಕರ್, ಆಮ್ಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಿ
acidity ಆಮ್ಲ್‌ಪಣ್
acidophil ಆಮ್ಲ್ ಮೊಗಿ
acidophilic ಆಮ್ಲ್ ಮೊಗಾಳ್
acidophilus ಆಮ್ಲ್ ಮೊಗಿ
acidosis ಆಮ್ಲ್ ಪಿಡಾ
acidulate ಆಮ್ಲ್ ವ ಇಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಲ್ ಕರ್
acidulous ಆಮ್ಲೀಯ್
acknowledge ಮಾಂದುನ್ ಘೆ
acknowledgement ಮಾಂದುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ
acme ಸರ್ವ್ ಊಂಚ್ ತಿಬೊ
acne ಕಾತಿಚಿ ಪಿಡಾ
acolyte ಮಿಸಾಸೆವಕ್
aconite ವತ್ಸಾನಾಭ್
acorn ಓಕ್ ಫಳ್
acoustic ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
acoustics ಆವಾಜಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಶಾಸ್ತ್ರ್
acquaint ಜಾಣಾ ಜಾ
acquainted ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೆಂ
acquaintance ಮಂತ್ರ್, ವೊಳ್ಕಿಚೊ
acquiesce ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ್ ವ ಮೌನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್
acquire ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್
acquirement ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ಚೆಂ
acquirer ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕೆಲ್ಲೊ
acquisition ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ಚೆಂ
acquisitive ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರುಂಕ್ ಆತುರಿತ್
acquit ಸುಟ್ಕಾ ದೀ
acquittal ಸುಟ್ಕಾ
acrania ಅಕಟ್ಟೆಂ
acre ಎಕ್ರೊ
acreage ಎಕ್ರ್ಯಾಂ ಲೆಕಾರ್ ಸುವಾತ್
acrid ಚಡ್ ಕೊಡು ವ ತೀಕ್
acrimonious ರಾಗಿಷ್ಟ್
acrimony ತಿಕ್ಶಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವ ವ್ಯವಹಾರ್
acrobat ಕಸ್ರತ್‍ಗಾರ್
acrobatics ಕಸ್ರತ್‍
acrocentric ಅಸಮಾನ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚೆ ಬಾವ್ಳೆ ಆಸ್ಚೊ
acrocephaly ಕಟ್ಟ್ಯಾಚಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿಚಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥಾ
acrocyanosis ಹಾತಾಂಚ್ಯಾ, ಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ವ ತೊಂಡಾಚ್ಯಾ ರಂಗಾಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್
acrodont ಪಾಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ದಾಂತ್
acrodynia ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಾದರಸಾ ವರ್ವಿಂ ದೂಖ್ ಆನಿ ಹಾತಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ರಂಗಾಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್
acrolect ಲಾಗಿಂಭಾಸ್
acrolith ಫಾತೊರ್ ಆನಿ ರುಕಾಡ್ ಇಮಾಜ್
acromegaly ಹಾಡಾವಳ್ ಚಡ್ ವಡ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಪಿಡಾ
acronym ಸುರುನಾಂವ್
acropetal ಸಕ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ವೆಚೆಂ
acrophobia ಉಬಾರಾಯೆಚೆಂ ಭಿಯೆಂ
acropolis ಊಂಚ್ ಶಹರ್
across ಪಲ್ತೊಡಿ, ಆಡ್
acrostic ಪಂಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಸುರುಚ್ಯಾ ವ ಅಖ್ರೇಚ್ಯಾ ಅಕ್ಷರಾಂನಿ ಸಬ್ದ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಶ್ಲೋಕ್
act ಕಾರ್ಯೆಂ, ವಿಧಾನ್
actin ಏಕ್ ಪ್ರೊಟೀನ್
acting ನಟನ್
actinolite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
action ಕ್ರಿಯಾ
actionable ಕಾರ್ಯೆಂ ಕರ್ಯೆತ್
activate ಸಕ್ರಿಯ್ ಕರ್
activation ಸಕ್ರಿಯ್ ಕರ್ಚೆಂ
active ಚುರುಕ್, ಸಕರ್ಮಕ್, ಸಕ್ರಿಯ್
activity ಕ್ರಿಯಾ, ಕಾರ್ಯೆಂ
actor ನಟ್
actress ನಟಿ
actual ಖರೊ
actuality ಖರೆಪಣ್
actually ಖರೆಂ ಜಾವ್ನ್
actuarial ವಿಮಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಜಿಣಿ ಅಪೆಕ್ಷಾ ವ ಅಪಾಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಭವಾಚೊ ಸಂಖೊ ಲೆಕ್ ಕರ್ಚೆಂ
actuary ವಿಮಾ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಿ
acuity ಗುಮಾನಾಚಿ ಉತ್ಸುಕತಾ, ಮತಿಚಿ ಚುರುಕಾಯ್
aculeate ಖೊಂಚಾಳ್
acumen ಮತಿಚಿ ಚುರುಕಾಯ್, ತಜ್ವಿತ್
acupressure ಆಂಗ್ ದಾಂಬ್ಣಿ
acupuncture ಆಂಗ್ ತೊಪ್ಣಿ
acute ಭೋವ್ ಕಠಿಣ್
ad advertisement ಪೊಳೆ
ad hoc ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶಾಕ್
ad infinitum ಅಂತ್ಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ
ad interim ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್
ad nauseam ಕಾಂಠಾಳ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್
ad valorem ಮೊಲಾ ಪ್ರಕಾರ್
ad verbum ಸಬ್ದಾ ಪ್ರಕಾರ್
adage ಸಾಂಗ್ಣಿ
adamant ಹಠಿ
adapt ಹೊಂದೊಂಚೆಂ
adaptable ಹೊಂದೊಂವ್ಯೆತ್
adaptation ಹೊಂದೊಣಿ
adapter ಹೊಂದೊಣಕ್
adaption ಹೊಂದೊಣಿ
adaptive ಹೊಂದೊಂಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ
adaptor ಹೊಂದೊಣಕ್
add ಮೆಳಯ್
addend ಕುಡ್ಸಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಂಖೊ
addendum ಮೆಳವ್ಣಿ
adder ಅಗ್ಗ್ಯೊ
addict ವಾಯ್ಟ್ ವಸ್ತ್ ವಾಪರ್ಚಿ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ
addiction ವಾಯ್ಟ್ ವಸ್ತ್ ವಾಪರ್ಚಿ ಸವಯ್
addictive ವಾಯ್ಟ್ ವಸ್ತ್ ವಾಪರ್ಚಿ ಸವಯ್ ಕರ್ಚೆಂ
addition ಕುಡ್ಸುಂಚೆಂ, ಚಡಾಪ್
additional ಚಡಿತ್
additionality ಚಡಿತ್ಪಣ್
additionally ಚಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್
additive ಚಡಿತಕ್
addle ಘುಸ್ಪಡ್ಚೆಂ, ಘುಸ್ಪಡಾವ್ಚೆಂ, ಕುಸ್ಚೆಂ, ಕುಸವ್ಚೆಂ, ಕುಸ್‍ಲ್ಲೆಂ
address ಪತ್ತೊ, ವಿಳಾಸ್, ಉಲ್ಲೇಖನ್
addressee ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಪತ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ತೊ
adduce ದಾಕಯ್
adenectomy ಗೂಂಟ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
adenitis ಗೂಂಟ್ ಹುಲೊಪ್
adenoid ಗೂಂಟಾಚೆಂ
adenoidal ಗೂಂಟೀಯ್
adenoidectomy ಗೂಂಟ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
adept ಹುಶಾರ್
adequate ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ
adhere ಪಾಳ್
adherent ಪಾಳಕ್
adhesion ಅಂಟೊಂಚಿ ಸಕತ್
adhesive ಅಂಟ್
adiabatic ಧಗ್ ಬದ್ಲಾನಾಸ್ತಾನಾ
adiaphorism ಅವಿಂಗಡ್‍ವಾದ್
adieu ಅದೇವ್ಸ್
adios ಅದೇವ್ಸ್
adipocyte ಚರಾಬ್ ಕಣ್
adipose ಮನ್ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಚರ್ಬೆಚೆಂ
adit ಖಣ್ಯೆಂತ್ ಅಡ್ವಿ ವಾಟ್
adjacent ಸರ್ಶಿಲೊ
adjective ನಾಮವಿಶೇಷಣ್
adjoin ಸರ್ಶಿಂ ಜಾ ವ ಕರ್
adjoining ಸರ್ಶಿಲೊ
adjourn ರಾವಯ್
adjudge ಝಡ್ತಿ ಕರ್
adjudicate ಝಡ್ತಿ ಕರ್
adjunct ಚಡ್ತಿಕ್ ಕುಡ್ಸಿಲ್ಲೆಂ
adjuration ಸಪುತ್
adjure ಸಪುತಾ ಖಾಲ್ ಫರ್ಮಾಯ್
adjust ಇಲ್ಲೆಂ ಬದ್ಲಿ
adjutant ಸೈನಾಂತ್ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಪತ್ರ್ ವ್ಯವಹಾರಾಂತ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಹಾಯಕ್
adjuvant ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚೊ, ಸಹಾಯಕ್
adman ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ಮನಿಸ್
admass ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ಪೊಳೊಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್
admeasure ಸಾರ್ಕೊ ವಾಂಟೊ ನಿರ್ಣಯ್ ಕರ್
administer ಆಡಳ್ತೆಂ ಕರ್
administrate ಆಡಳ್ತೆಂ ಕರ್
administration ಆಡಳ್ತೆಂ
admirable ಮೆಚ್ವೊಣೆಕ್ ಯೋಗ್ಯ್
admiral ಉದ್ಕಾ ಸೈನಾಚೊ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ
admiralty ಉದ್ಕಾ ಸೈನ್ ವಿಭಾಗ್
admiration ಮೆಚ್ವೊಣಿ
admire ಮೆಚ್ವೊ
admissible ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿವ್ಯೆತ್, ರೀಗ್ ದಿವ್ಯೆತ್
admission ರೀಗ್
admit ರೀಗ್ ದೀ
admittance ರಿಗ್ಚೆಂ, ರಿಗೊಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ
admittedly ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆ ಬರಿ
admix ಭೊರ್ಶಿ
admixture ಭೊರ್ಶಿಕ್
admonish ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲ್
admonition ಧೆಂಕ್ಣೊ
adnorm ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ವಾಚಾಪ್ ಮಾಪ್
adnoun ನಾಮಪದ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರ್ಚೊ ನಾಮವಿಶೇಷಣ್
ado ಚಿಲ್ಲರ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ಖಂತ್, ಕಷ್ಟ್, ಉಪದ್ರ್
adobe ಇಟೊ
adolescence ಪ್ರೌಢ್‍ಪಣ್ ಥಾವ್ನ್ ವಯಸ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ವೇಳ್
adolescent ಪ್ರೌಢ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವಯಸ್ಕ್ ಜಾವ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
adopt ದತ್ತ್ ಘೆ
adoption ದತ್ತ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ
adoptive ದತ್ತಕ್
adorable ಆರಾಧನ್ ಫಾವೊ
adoration ಆರಾಧನ್, ಪ್ರನಿಪಾತ್
adore ಆರಾಧನ್ ಕರ್
adorn ನೆಟಯ್, ಸೊಭಯ್
adornment ಅಲಂಕಾರ್
adrenal ಮೂತ್‍ಕೋಶಾಚೆಂ
adrenalectomy ಮೂತ್‍ಕೋಶ್ ಗೂಂಟ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
adrenaline ರಗಾತ್ ದಾಂಬ್ಣಿ ಚಡಂವ್ಚೆಂ ಹಾರ್ಮೊನ್
adrift ಉದ್ಕಾಂತ್ ಕೂಸ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತೆರ್ಪೊಂಚೆಂ
adroit ಶಾತಿವಂತ್
adspeak ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ಭಾಸ್
adspend ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ಖರ್ಚ್
adulate ವಿಪರಿತ್ ಸಯ್ಲಾಪ್ ಕರ್ ವ ಮೆಚ್ವೊ
adulation ವಿಪರಿತ್ ಸಯ್ಲಾಪ್ ವ ಮೆಚ್ವೊಣಿ
adult ವಯಸ್ಕ್
adulterant ಭೊರ್ಸೊಣೆಚಿ ಉಣ್ಯಾ ಗುಣಾಚಿ ವಸ್ತ್
adulterate ಬೊರ‍್ಯಾ ವಸ್ತುಂತ್ ಉಣ್ಯಾ ಗುಣಾಚಿ ವಸ್ತು ಭೊರ್ಸಿ
adulteration ಬೊರ‍್ಯಾ ವಸ್ತುಂತ್ ಉಣ್ಯಾ ಗುಣಾಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಚಿ ಭೊರ್ಸೊಣಿ
adulterer ಪ್ರದುವಾರಿ ದಾದ್ಲೊ
adulteress ಪ್ರದುವಾರಿ ಸ್ತ್ರೀ
adulterine ಬೊರ‍್ಯಾ ವಸ್ತುಂತ್ ಉಣ್ಯಾ ಗುಣಾಚಿ ವಸ್ತು ಭೊರ್ಸಿಲ್ಲೆಂ, ಪ್ರದುವಾರಾಚೆಂ ಜನ್ಮಾಲ್ಲೊ
adulterous ಪ್ರದುವಾರೀಯ್
adultery ಪ್ರದುವಾರ್
adulthood ವಯಸ್ಕ್‌ಪಣ್
adultness ವಯಸ್ಕ್‌ಪಣ್
adultress adulteress ಪೊಳೆ
adumbrate ಇಲ್ಲೆಂ ಕಳಯ್, ಸಾವ್ಳಿ ಘಾಲ್, ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರ್
advance ಮುಂಗಡ್
advance payment ಮುಂಗಾಣ್
advancement ಬಡ್ತಿ, ಪ್ರಗತಿ
advantage ಫಾಯ್ದೊ
advantageous ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ
advent ಯೆಣೆ
adventitious ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ
adventure ಸಾಹಸ್
adventurer ಸಾಹಸಿ
adventuress ಸಾಹಸಿ ಸ್ತ್ರೀ
adventurous ಸಾಹಸಿ
adverb ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ್
adversarial ವಿರೋಧಿ
adversary ವಿರೋಧಿ
adversative ವಿರೋಧ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ಚೆಂ
adverse ವಿರೋಧ್
adversity ಕಷ್ಟ್
advert ಮತ್ ವ ಚೀತ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್, ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್, ಇಸ್ತಿಹಾರ್
advertence ಚೀತ್
advertent ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್
advertise ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ದೀ
advertisement ಇಸ್ತಿಹಾರ್
advertising ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
advertorial ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್
advice ಬೂದ್‍ಬಾಳ್, ಸಲಹಾ, ಕಳವ್ಣಿ
advisable ಬೂದ್‍ಬಾಳ್ ವ ಸಲಹಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಫಾವೊ
advise ಬೂದ್‍ಬಾಳ್ ದೀ, ಸಲಹಾ ದೀ
advisedly ಬೂದ್‍ಬಾಳ್ ವ ಸಲಹಾ ಪ್ರಕಾರ್
advisee ಬೂದ್‍ಬಾಳ್ ವ ಸಲಹಾ ಘೆಂವ್ಚೊ
advisement ಅಲೊಚನ್, ಬೂದ್‍ಬಾಳ್ ವ ಸಲಹಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ
adviser ಬೂದ್‍ಬಾಳ್ ವ ಸಲಹಾ ದಿಂವ್ಚೊ
advisor adviser ಪೊಳೆ
advisory ಸಲಹಾಕಾರಿ
advocacy ವಕಾಲಾತ್
advocate ವಕೀಲ್
adwoman ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್
aegis ರಕ್ಷಣ್
aegrotat ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಪ್ರಮಾಣ್‍ಪತ್ರ್
aeolipile ರೊಕೆಟಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್
aerate ದ್ರವಾಂತ್ ಅನಿಲ್ ಭೊರ್
aerial ವಾರ‍್ಯಾರ್
aerialist ವಾರ‍್ಯಾಕಸ್ರತ್‍ಗಾರ್
aerie ಕಡ್ಸ್ಯಾರ್ ವ ದೊಂಗ್ರಾ ತುದ್ಯೆರ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚೊ ಗೊಂಟೆರ್, ಉಬಾರಾಯೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಘರ್
aeriform ವಾರ‍್ಯಾರೂಪ್
aero ವಾರ‍್ಯಾಳ್
aerobatics ವಿಮಾನ್ ಕಸ್ರತಾಂ
aerobe ವಾರ‍್ಯಾಜೀವಿ
aerobic ವಾರ‍್ಯಾಳ್
aerobics ಶಾರೀರಿಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ್
aerobiology ವಾರೆಂಜೀವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
aerobiosis ವಾರ‍್ಯಾಜಿಣಿ
aerodontalgia ಉಬ್ಣೆ ವರ್ವಿಂ ದಾಂತ್ ದೂಖ್
aerodrome ವಾರ‍್ಯಾ ಥಳ್
aerodynamic ವಾರೆಂಚಲನ್‍ವಿದ್ಯಾಚೆಂ
aerodynamics ವಾರೆಂಚಲನ್‍ವಿದ್ಯಾ
aerodyne ವಾರ‍್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಜಡ್ ವಿಮಾನ್ ವ ವಾರ‍್ಯಾ ವಾಹನ್
aeroembolism ರಗ್ತಾಂತ್ ವಾರೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ
aerogram aerogramme ಪೊಳೆ
aerogramme ವಿದೇಶ್ ಪತ್ರ್
aerography ವಾರೆಂಶಾಸ್ತ್ರ್
aerolite ಲ್ಹಾನ್ ಫಾತ್ರಾಳ್ ಉಲ್ಕೆ
aerology ವಾರೆಂಶಾಸ್ತ್ರ್
aeromagnetic ವಾರೆಂ ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ್
aeromechanics ಅನಿಲ್‍ಚಲನ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
aeromedicine ಉಬ್ಣಿವೊಕಾತ್
aerometer ವಾರೆಂಮಾಪಕ್
aeronaut ವಾರೆಂಯಾತ್ರಿ
aeronautical ಉಬ್ಣಿಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
aeronautics ಉಬ್ಣಿಶಾಸ್ತ್ರ್
aeronomy ವಾರೆಂವಿದ್ಯಾ
aeropause ವಾರೆಂ ಉಣೆ
aerophagy ವಾರೆಂ ಗಿಳ್ಚೆಂ
aerophobia ಉಬ್ಣೆಚೆಂ ಭಿಯೆಂ
aerophone ವಾರೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ದ್
aerophyte ವಾರೆಂಝಡ್
aeroplane ವಿಮಾನ್
aeroponics ಮಾತಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಝಡಾಂ ವಾಡಂವ್ಚೆಂ
aerosol ವಾರೆಂಕಣ್
aerosolise ವಾರೆಂಕಣ್ ಕರ್
aerosolize (Am) aerosolise ಪೊಳೆ
aerospace ವಾರೆಂ ಅಂತ್ರಾಳ್
aerostat ವಾರ‍್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಹಳು ವಾರ‍್ಯಾ ವಾಹನ್
aerothermodynamics ವಾರೆಂ ಊಬ್ ಚಲನ್‍ವಿದ್ಯಾ
aesthesia ಭೊಗಾಣ್
aesthete ಸೊಭಾಯ್ ಮೊಗಿ
aesthetic ಸೊಭಿತ್
aesthetician ಸೊಭಾಯ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
aestheticism ಸೊಭಾಯ್ ಮೋಗ್
aestheticize ಸೊಭಿತ್ ಕರ್
aesthetics ಸೊಭಾಯ್ ವಿದ್ಯಾ
aestival ಗಿಮಾಚೆಂ
aetiology ಕಾರಣ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
afar ಭೋವ್ ಪಯ್ಸ್`
afeard ಭಿಯೆ
afebrile ಅತಾಪಿ
affable ದುಲಭ್, ಭೊಳೊ
affair ವ್ಯವಹಾರ್, ಗಜಾಲ್
affect ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್
affectation ಕಪಟ್ ವ ನಕ್ಲಿ ಚಾಲ್
affected ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾ
affecting ಭೊಗ್ಣಿಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್
affection ಮಯ್ಪಾಸ್
affectionate ಮಯ್ಪಾಸಿ
affective ಭೊಗ್ಣಿಕ್
afferent ಭಿತರ್ ವೊರ್ಚೆಂ
affiance ವಿಶ್ವಾಸ್, ಖರಾರ್ ಕರ್
affiant ಸಪುತ್ ಪತ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ
affidavit ಸಪುತ್ ಪತ್ರ್
affiliate ಸಾಂದೊ ವ ಶಾಖೊ ಜಾ
affine ಲಗ್ನಾ ವರ್ವಿಂ ಸಯ್ರೊ
affinity ಸಂಬಂಧ್, ಲಗ್ನ್ ಸಂಬಂಧ್
affirm ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್
affirmation ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
affirmative ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್
affix ಘಡ್ಸೊಣ್
affixation ಘಡ್ಸೊಣಿ
afflatus ಪ್ರೇರಣ್
afflict ದೂಖ್ ವ ಕಷ್ಟ್ ಹಾಡಯ್, ವಿರಾರ್ ಕರ್, ರಾಗ್ ಹಾಡಯ್
affliction ಕಷ್ಟ್, ವಿಕ್ಳಾಪ್
affluence ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್, ಧಾರಾಳ್ ವಾಳ್
affluency affluence ಪೊಳೆ
affluent ಗ್ರೇಸ್ತ್, ಧಾರಾಳ್ ವಾಳ್ಚೊ
afford ತಾಂಕ್
afforest ರಾನ್ ಕರ್
afforestation ರಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ
affright ದಡ್ದಡೊ, ಭೆಷ್ಟಾಯ್
affront ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಮಾನ್
aficionada ಎಕಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸ್ಚಿ
aficionado ಎಕಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸ್ಚೊ
afield ಶೆತಾಂತ್, ಪರ್ದೆಶಾಂತ್, ವಾಟೆ ಭಾಯ್ರ್
afire ಪೆಟ್ಚೆಂ
aflame ಪೆಟ್ಚೆಂ
afloat ಉದ್ಕಾ ವಯ್ರ್, ಕಷ್ಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ
aflutter ಪಾಕಾಟೆ ಹಾಲಂವ್ಚೆ
afoot ಪಾಯಾರ್, ವಾಟೆರ್
afore ಪಯ್ಲೆಂ
aforementioned ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ
aforesaid ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ
aforethought ಪಯ್ಲೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ
afoul ವಿರೋಧ್
afraid ಭಿಯೆ
afresh ನೊವ್ಯಾನ್, ಪರ್ತ್ಯಾನ್
aft ಪಾಟಿಂ
after ಉಪ್ರಾಂತ್
afterbirth ಜನ್ಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್
afterburner ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹುಲ್ಪಕ್
aftercare ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಣ್ಣೆಂ
afterclap ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಳಿ
aftereffect ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರಿಣಾಮ್
afterglow ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಜಳ್
afterheat ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧಗ್
after-hours ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೊರಾಂ
afterimage ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ
afterlife ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಜಿಣಿ
aftermarket ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂತ್
aftermath ಪರಿಣಾಮ್, ದೆಸ್ವಾಟೆಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ವೇಳ್
aftermost ಭೋವ್ ಪಯ್ಸ್
afternoon ದೊನ್ಪಾರ್
afterpiece ನಾಟಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಟ್ವೆಂ ಮನೋರಂಜನ್
afterpains ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಖಿ
afters ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಅಖ್ರೇಕ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಗೊಡ್ಶೆಂ
aftersales ವಿಕ್ರಾಪ್ ಉಪ್ರಾಂತ್
after-school ಇಸ್ಕಾಲ್ ಉಪ್ರಾಂತ್
aftersensation ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭೊಗಾಪ್
aftershave ಖಾಡ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್
aftershock ಭುಂಯ್ಕಾಂಪಾಂತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾಂಪಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಂಪ್
aftertaste ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೂಚ್
after-tax ತಿರ್ವೊ ಉಪ್ರಾಂತ್
afterthought ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಿಂತಾಪ್
afterward ಉಪ್ರಾಂತ್
afterwards ಉಪ್ರಾಂತ್
afterword ಅಂತ್ಯ್ ವಚನ್
afterworld ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್
again ಪರ್ತುನ್
against ವಿರೋಧ್
agamic ಅಲಗ್ನಿ
agamogenesis ಅಲಗ್ನುತ್ಪತ್ತಿ
agamous ಅಲಗ್ನಿ
agape ಮೋಗ್, ಮೊಗಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್
agape ರೂಂದ್ ಉಗ್ತೆಂ
agate ಗೋಮೆದ್
agave ಏಕ್ ಝಡಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್
agbada ಆಸ್ತಮ್ತಿ ಆಫ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ದಗ್ಲೊ
age ಪ್ರಾಯ್
agency ದಲಾಲಿ
agenda ಸಭೆಂತ್ ಚರ್ಚೆ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ sl. agendum
agenesis ಅ‍ಉತ್ಪತ್ತಿ
agent ದಲಾಲ್
agent provocateur ಉಚಾಂಬಳಾಂವ್ಚೊ ದಲಾಲ್
agglomerate ಘೊಸಾಂತ್ ಜಮೊ ಕರ್
agglutinate ಎಕ್ವಟಾಯ್, ಘಡ್ಸಿ
agglutinative ಘಡ್ಸಾಳ್
agglutinin ಘಡ್ಸಾಳ್ ಸತ್ತ್ವ್
agglutinogen ಅಗ್ಲುಟಿನಿನ್ ಉತ್ಪಾದಕ್
aggrandize ಚಡಯ್, ವಡ್ ಕರ್
aggravate ಜಡ್ ಕರ್, ಚಡಯ್, ಚಡ್ ವಾಯ್ಟ್ ವ ಗಂಭೀರ್ ಕರ್
aggravation ಜಡ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಚಡಂವ್ಚೆಂ, ಚಡ್ ವಾಯ್ಟ್ ವ ಗಂಭೀರ್ ಕರ್ಚೆಂ
aggregate ಜುಮ್ಲಾ
aggregator ಜುಮ್ಲಾಗಾರ್
aggress ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್
aggression ಆಕ್ರಮಣ್
aggressive ಆಕ್ರಮಕ್
aggressor ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ
aggrieve ದೂಖ್ ದೀ ವ ಧೊಸ್, ಘಾಯ್ ಕರ್
aghast ಧಖೊ ಬಸ್ಲೊ, ಆಕಾಂತಾನ್ ಭರ್ಲೊ
agile ಚುರುಕ್`
agility ಸುಡ್ಸುಡಾಯ್
aging ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
agita ದಡ್ಭಡ್ ಭೊಗಾಣ್
agitate ದಡ್ಭಡ್ ಕರ್
agitated ದಡ್ಭಡೊ, ಉಚಾಂಬಳ್
agitation ದಡ್ಭಡ್
agitator ದಡ್ಭಡೊ
agitprop ರಾಜಕೀಯ್ ಪ್ರಚಾರ್
agleam ಪ್ರಜಳಿತ್
aglet ಲ್ಹಾನ್ ಸುವಿ, ನಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾಕ್ ಲೋಹ್ ವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಧಾಂಪಾಣ್
agley ಚೂಕ್
aglimmer ಇಲ್ಲೊ ಉಜ್ವಾಡಿತ್
aglitter ಪ್ರಜಳಿತ್
aglow ಉಬೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಪ್ರಜಳಿತ್
agnail ನಾಕ್ಷೆ ಲಾಗಿಂ ಸುಜ್
agnate ಬಾಪಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಸಿನ್ ಸಯ್ರೊ, ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕುಸಿನ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಯ್ರೊ
agnathan ದಾಡ್ಯೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ (ಮಾಸ್ಳಿ)
agnathia ದಾಡಿ
agnomen ಆದಿಂ ರೊಮಾಂತ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಅಲ್ಕುಂಜ್
agnosia ನಾಜಾಣ್ವಾಯ್
agnostic ದೆವಾಚ್ಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಪರ್ವಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
agnosticism ಬೆಪರ್ವಾವಾದ್
ago ಪಯ್ಲೆಂ, ಆದಿಂ
agog ತೀವ್ರ್ ಆಸಕ್ತಿವಂತ್
agonise ಅಟೆವಿಟೆ ಭೊಗ್
agonist ಸ್ಪರ್ಧಿ
agonistic ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್
agony ಅಟೆವಿಟೆ
agora ಆದಿಂ ಗ್ರೀಸಾಂತ್ ಸಾಂತೆಚೊ ವ ಜಮೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ಜಾಗೊ
agora ಲ್ಹಾನ್ ನಾಣೆ pl. agorot
agoraphobia ಉಗ್ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಭಿಯೆಂ
agranulocytosis ಧೊವೆ ರಗಾತ್ ಕಣ್ ಉಣೆ ಆಸ್ಚಿ ಪಿಡಾ
agrapha ಅಲಿಖಿತ್, ವಾಂಜೆಲಾಂನಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಪೂಣ್ ಹೆರ್ ನೊವ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ವ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಆಸ್ಚಿಂ ಜೆಜುಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ
agraphia ಬರಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
agrarian ಸಾಗೊಳೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
agree ಒಪ್ಪೊ
agreement ಸೊಲ್ಲೊ
agriculture ಸಾಗೊಳಿ
agrimony ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
agriterrorism ಸಾಗೊಳಿದಡ್ದಡೊವಾದ್
agrobiology ಸಾಗೊಳಿಜೀವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
agrochemical ಸಾಗೊಳಿರಸಾಯನಿಕ್
agrology ಸಾಗೊಳಿಶಾಸ್ತ್ರ್
agrostology ತಣ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
aground ಧರ್ಣಿರ್
ague ತಾಪ್
ahead ಮುಕಾರ್
ahistorical ಅಚಾರಿತ್ರಿಕ್
ahold ಧರ್
aid ಕುಮಕ್
aide ಸಹಾಯಕ್
aigrette ಮಾತ್ಯಾರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪಾಕಾಂ, ಚೆಪ್ಯಾತ್ ವ ಕೆಸಾರ್ ಥಿಕಾಂ
aiguille ಸುವಿ ಆಕಾರಾಚೊ ಖಡಾಪ್
aiguillette ಲ್ಹಾನ್ ಸುವಿ, ಸೈನಿಕ್ ವ ಹೆರ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಚೊ ಸುಂರ್ಗಾರಾಚೊ ರಾಜು
ail ದುಖಯ್, ಧೊಸ್
aileron ಲ್ಹಾನ್ ಪಾಕಾಟೊ
ailment ಪಿಡಾ
ailurophile ಮಾಜಾರ್ ಮೊಗಿ
ailurophobe ಮಾಜಾರ್ ದ್ವೇಷಿ
aim ನೊಟ್, ಶೆವೊಟ್
air ವಾರೆಂ
airable ಪ್ರಸಾರಣಾಕ್ ಫಾವೊ
airboat ವಾರೆಂಮಚ್ವೊ
airborne ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ
airbrick ವಾರೆಂಇಟೊ
airburst ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಬೊಮ್ ವ ಶೆಲ್ ಫುಟ್ಚೆಂ
aircraft ವಾರ‍್ಯಾ ವಾಹನ್
airdrome ವಾರ‍್ಯಾ ಥಳ್
airdrop ಉಬ್ಚ್ಯಾ ವಿಮಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಘಾಲ್ಚೆಂ
airfare ವಿಮಾನಾರ್ ಪಯ್ಣಾಚೊ ಖರ್ಚ್
airplane ವಿಮಾನ್
airport ವಾರ‍್ಯಾ ಥಳ್
airtime ವಾರ‍್ಯಾ ವೇಳ್
airwave ವಾರ‍್ಯಾ ಲಾರ್
airway ವಾರ‍್ಯಾ ವಾಟ್
airy ವಾರ‍್ಯಾಚೆಂ, ಕಾಲ್ಪನಿಕ್, ವಾರೆಂ ಸುಢಾಳ್ ವಾಳ್ಚೆಂ
aisle ಬೊಲ್ಕಾಂವ್
ajar ತಿಕ್ಕೆಶೆಂ ಉಗ್ತೆಂ
akathisia ಬಸೊಂಕ್ ಅಸಾಮರ್ಥಿ
akimbo ಹಾತ್ ಪೆಂಕ್ಟಾರ್ ಆಸೊನ್ ಕೊಂಪ್ರ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಬಗ್ಗೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ
akin ತಸಲೆಂ
akinesia ನಾಚಲನ್
alabaster ಏಕ್ ಖನಿಜ್
alack ದೂಖ್ ವ ಬೆಜಾರಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಪರ್ತಾತ್
alacrity ಸುಡ್ಸುಡಾಯ್
alar ಪಾಕಾಟ್ಯಾಂಚೆಂ
alarm ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚಾ ಅಪಾಯಾಚೆಂ ಭಿಯೆಂ, ನಿದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಘಡಿಯಾಳಾನ್ ಕರ್ಚೊ ಆವಾಜ್
alas ಬಿರ್ಮೊತ್ ವ ಹುಸ್ಕೊ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಪರ್ತಾತ್
alate ಪಾಕಾಟೆ ಆಸ್ಚೆಂ
alb ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಘಾಲ್ಚೊ ಧೊವೊ ದಗ್ಲೊ
albatross ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
albedo ಧೊವೆಪಣ್, ಪ್ರತಿರೂಪಿ ಸಕತ್
albeit ಜಾಲ್ಯಾರೀ
albescent ಧೊವೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
albinism ಧೊವೆಪಣ್
albino ಧೊವೊ
albion ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಬ್ರಿಟನ್
albite ಏಕ್ ಧೊವೆಂ ಖನಿಜ್
album ಧೊಳಿ
albumen ತಾಂತ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲೆಂ ದ್ರವ್
albumin ಏಕ್ ಸಸಾರಜನಕ್
albuminoid ಅಲ್ಬುಮಿನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸತ್ತ್ವ್
albuminuria ಮುತಾಂತ್ ಅಲ್ಬ್ಯೂಮಿನ್ ಆಸ್ಚೆಂ
alcohol ಅಮಾಲ್
alcoholic ಅಮಾಲಿ
alcove ಕುಡಾಂತ್ ಕೊನ್ಸೊ, ಕಂತ್ರೆಲ್
alder ಏಕ್ ರೂಕ್ ವ ಝಾಡ್ಕುಟ್
alderfly ಏಕ್ ಕೀಡ್
alderman ಶಹರ್ ಶಾಸಕೀಯ್ ಸಭಾಚೊ ಸಾಂದೊ
alderwoman ಶಹರ್ ಶಾಸಕೀಯ್ ಸಭಾಚಿ ಸಾಂದಿ
aleatory ಅಖಂಡಿತ್ ಘಡಿತಾಚೆರ್ ಆಧಾರಿತ್, ವಾಯ್ಟ್ ಅದೃಷ್ಟಾಚೆಂ
alembic ಭಟ್ಟಿ ಕಾಡುಂಕ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಆಯ್ದಾನ್
alert ಜಾಗ್ರುತ್
alexandrite ಏಕ್ ಖನಿಜ್ ವ ಥಿಕ್
alexia ಅವಾಚಾಪ್‍ಪಣ್
alfresco ಉಗ್ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್, ಬಾಂದ್ಫಾ ಭಾಯ್ರ್
alga ದರ್ಯೊನಲಿಯೊ
algaecide ದರ್ಯೊನಲಿಯೊನಾಶಕ್
algebra ಅಕ್ಷರ್ ಗಣಿತ್
algesia ದೂಖ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ
algicide ದರ್ಯೊನಲಿಯೊನಾಶಕ್
algid ಥಂಡ್
algolagnia ದೂಖ್ ಲೈಂಗಿಕ್ಪಣ್
algological ದರ್ಯೊನಲಿಯೊಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
algologist ದರ್ಯೊನಲಿಯೊಶಾಸ್ತ್ರಿ
algology ದರ್ಯೊನಲಿಯೊಶಾಸ್ತ್ರ್
algophobia ದುಖಿಚೆಂ ಭಿಯೆಂ
algorithm ಸಮಸ್ಯಾ ಪರಿಹಾರ್ ಗಣಕ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ
alias ಯಾನೆ, ಉರ್ಫ್
alibi ಅಪ್ರಾಧ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಅಪ್ರಾಧಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ದುಸ್ರೆಕಡೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ
alien ಪರ್ಕಿ
alienable ವರ್ಗ್ ಕರ್ಯೆತ್
alienate ಬೊರೊ ಸಂಬಂಧ್ ನಾಸ್ ಕರ್
alienation ಪರ್ಕಿಪಣ್
alienee ಕಾನೂನಿ ರಿತಿರ್ ಆಸ್ತ್ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ
alienist ಮತ್‍ಗೂಣ್ ವಯ್ಜ್
alienor ಕಾನೂನಿ ರಿತಿರ್ ಆಸ್ತ್ ವರ್ಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ
aliform ಪಾಕಾಟೊ ರೂಪ್
alight ದೇಂವ್
align ಪಂಕ್ತಿರ್ ಹಾಡ್, ಪಕ್ಷ್ ಘೆ
alignment ಪಂಕ್ತಿರ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ, ಪಕ್ಷ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ
alike ಸಾರ್ಕೆಂ
aliment ಖಾಣ್
alimentary canal ಖಾಣಾಚಿ ವಾಟ್ (ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಂಡಿಕ್)
alimentation ಪೊಸಾಪ್
alimony ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸೊಡ್ತಾನಾ ನ್ಯಾಯಸಭಾಚ್ಯಾ ಹುಕ್ಮೆ ಪ್ರಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಐವಜ್
aliquant ಸಮಾನ್ ವಾಂಟೆ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
aliquot ಸಮಾನ್ ವಾಂಟೆ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
aliteracy ಅವಾಚಪ್‍ಪಣ್
aliterate ಅವಾಚ್ಪಿ
alive ಜಿವೊ
alkali ಏಕ್ ಮೀಟ್, ಏಕ್ ಲೋಹ್
alkaline ಕ್ಷಾರ್
alkaptonuria ಕಾಳೆಂಮೂತ್
all ಸಕ್ಕಡ್
allay ಕಠಿಣಾಯ್ ಉಣೆ ಕರ್, ಥಂಡ್ ಕರ್
allegation ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ನ್ಯಾಚಿ ರುಜು ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ
allege ವಾಯ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರುಜ್ವಾತ್ ದೀನಾಶೆಂ ಸಾಂಗ್
allegiance ನಿಷ್ಠಾ, ವಿಶ್ವಾಸ್
allegorical ಸಾಂಕೇತಿಕ್
allegory ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸ್ಚಿ ಕಾಣಿ
allemande ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಂರಚನ್, ಏಕ್ ನಾಚ್
alleviate ಹಳು ವ ಉಣೆ ಕರ್
alley ಗಲ್ಲಿ
alliance ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಉದ್ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ಮನಿಸ್, ಪಂಗಡ್ ವ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚೊ ಮೇಳ್
allied ಸಂಬಂಧಿತ್
alligator ಸಿಸರ್ ಸಾರ್ಕಿ ಮನ್ಜಾತ್
alliterate ಸ್ವರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್
alliteration ಸ್ವರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
allocate ವಾಂಟೆ ಕರ್ನ್ ದೀ
allocation ವಾಂಟೆ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
allochthonous ಮೂಳ್ ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ
allocution ಭಾಷಣ್
allogamy ಭಾಯ್ರ್ ಫಳಾದಿಕ್ಪಣ್
allograft ಭಾಯ್ರ್ ಕಸಿ
allograph ಭಾಯ್ರ್ ಬರಾಪ್
allomerism ವಿಂಗಡ್ ರಸಾಯನಿಕ್ ಸಂರಚನ್ ಸತ್ತ್ವಾಂ ಮಧೆಂ ಸ್ಫಟಿಕ್ ಬಾಂದಾವಳ್ ಸಾರ್ಕೆಂಪಣ್
allometry ಸಂಬಂಧಿತ್ ಆಂಗ್ ಗಾತ್ರ್ ಅಭ್ಯಾಸ್
allomorph ಭಾಯ್ರ್ ರೂಪ್
allonge ಲಾಂಬವ್ಣಿ
allopathy ಆಧುನಿಕ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ, ಪಿಡಾ ಸೊಡ್ನ್
allopatric ವಿವಿಧ್ ಭೌಗೋಳಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
allophane ಏಕ್ ಖನಿಜ್
allophone ದುಸ್ರೊತಾಳೊ
allopurinol ಮೂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ ವೊಕಾತ್
allosaurus ಜುರಾಸಿಕ್ ಕಾಳಾಚೊ ಡಿನೊಸಾರ್
allot ಹಿಸೊ ಜಾವ್ನ್ ದೀ
allotment ಹಿಸೊ ಜಾವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
allottee ಹಿಸೊ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ
allow ಸೊಡ್
allowance ಭಾತೆಂ
allowedly ಪರ್ವಣ್ಗೆನ್
alloy ಭೊರ್ಶಿಕ್ ಲೋಹ್
allspice ಸಕ್ಕಡ್ ಮಸಾಲೊ
allude ಪರೋಕ್ಷ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್
allure ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್, ಆಕರ್ಷಣ್
allusion ಪರೋಕ್ಷ್ ಉಲ್ಲೇಖ್
allusive ಪರೋಕ್ಷ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಆಸ್ಚೆಂ
alluvia alluvium ಪೊಳೆ
alluvial ವಾಳ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾನ್ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ
alluvion ಉದಾಕ್ ತಡಿಕ್ ಲಾಗ್ಚೆಂ, ಆವ್ರ್
alluvium ವಾಳ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾನ್ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಲೆಂ pl. alluvia
ally ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಉದ್ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೆಳಾಚೊ ಸಾಂದೊ
alma mater ಪೊಸ್ಕಿ ಆವಯ್, ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಇಸ್ಕಾಲ್, ಕೊಲೆಜ್ ವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್, ಇಸ್ಕಾಲ್, ಕೊಲೆಜ್ ವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೆಂ ಗೀತ್ ವ ಕಂತಾರ್
almanac ಪಂಚಾಂಗ್
almandine ಏಕ್ ಖನಿಜ್
almighty ಸರ್ವ್ ಸಕ್ತಿವಂತ್
almirah ಅಲ್ಮಾರ್, ಕಬಾಟ್
almond ಬಾದಾಮ್
almoner ಇಜ್ಮೊಲ್ ವಾಂಟ್ಪಿ
almost ಚಡಾವತ್
alms ಇಜ್ಮೊಲ್
almsgiving ಇಜ್ಮೊಲ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
almshouse ಇಜ್ಮೊಲ್ ಘರ್
alnico ಏಕ್ ಭೊರ್ಶಿಕ್ ಲೋಹ್ (aluminium + nickel + cobalt)
aloe ಕಾಂಟೆಕುವರ್
aloft ವಯ್ರ್, ಊಂಚ್
alogical ತರ್ಕಾ ಭಾಯ್ರ್
aloin ಪೊಟ್ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾಕ್ ವೊಕಾತ್
alone ಎಕ್ಸುರೊ
along ಸಾಂಗಾತಾ
aloof ಪಯ್ಸ್
alopea ಖಡ್ಡೆಪಣ್
alopecia aerate ಖಡ್ಡೆಪಣ್
aloud ವೊಡ್ಲ್ಯಾನ್
alp ಊಂಚ್ ಕರ್ಕಸ್ ದೊಂಗೊರ್
alpaca ಪೆರುಚಿ ಮನ್ಜಾತ್
alpenglow ದೊಂಗ್ರಾಚ್ಯಾ ಶಿಖರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ಯೊ ಉದೆತಾನಾ ವ ಬುಡ್ತಾನಾ ದಿಸ್ಚೊ ತಾಂಬ್ಡೊ ಉಜ್ವಾಡ್
alpenhorn ಪಾಂಚ್ ಥಾವ್ನ್ ಚವ್ದಾ ಫೀಟ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚೊ ಸ್ವಿಸ್ ಕೊಂಬ್
alpenstock ದೊಂಗೊರ್ ಚಡ್ತಾನಾ ವಾಪರ್ಚಿ ಲೊಂಕ್ಡಾಚಿ ತುದಿ ಆಸ್ಚಿ ಲಾಂಬ್ ಬೆತ್ಕಾಟಿ
alphabet ಅಕ್ಷರ್‌ಮಾಲಾ
alphorn alpenhorn ಪೊಳೆ
alpine ಆಲ್ಪ್ಸ್ ದೊಂಗ್ರಾಂಚೆಂ
alpinist ಆಲ್ಪ್ಸ್ ವ ಹೆರ್ ದೊಂಗೊರ್ ಚಡ್ಪಿ
already ತೆದೊಳ್‍ಚ್ಚ್, ಯೆದೊಳ್‍ಚ್ಚ್, ಪಯ್ಲೆಂಚ್
alright ಸಾರ್ಕೆಂ (all right)
also ಸಯ್ತ್
altar ಆಲ್ತಾರ್
altarpiece ಆಲ್ತಾರಿಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಂ ಆನಿ ವಯ್ರ್ ಸುಂರ್ಗಾರಾಂವ್ಚಿ ಕಲಾಕೃತಿ
alter ಬದ್ಲಿ
altercate ಝಗಡ್
altercation ಝಗ್ಡೆಂ
alteration ಬದ್ಲಾವಣ್
alternate ಏಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಅನ್ಯೇಕ್
alternately ಏಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಅನ್ಯೇಕಾಕ್
alternation ಏಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಕರ್ಚೆಂ
alternative ಪರ್ಯಾಯ್
alternatively ಪರ್ಯಾಯ್ ಜಾವ್ನ್
alternator ಪರ್ಯಾಯಕ್
althorn ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ದ್
altimeter ಉಬಾರ್ ಮಾಪಕ್
altiplano ಉಬಾರ್ ಪದವ್
altitude ಉಬಾರಾಯ್
although ಜಾಲ್ಯಾರೀ
alto ಊಂಚ್
altogether ಒಟ್ಟುಕ್
altruism ಲೊಕಾಚೆಂ ಬೊರೆಪಣ್, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್
alula ಲ್ಹಾನ್ ಪಾಕಾಟೊ
aluminium ಏಕ್ ಲೋಹ್
aluminize ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂಚಿ ವೋಪ್ ಕಾಡ್
aluminous ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂಚೆಂ
alumna ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಇಸ್ಕಾಲ್, ಕೊಲೆಜ್ ವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ ವ ಸ್ತ್ರೀ pl. alumnae
alumnus ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಇಸ್ಕಾಲ್, ಕೊಲೆಜ್ ವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ pl. alumni
alumroot ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
alunite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
always ಕೆದಾಳಾಯಿ
alyssum ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
am ಅಸಾಂ
amalgam ಮೆಳವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವ ಜಾಲ್ಲೆಂ
amalgamate ಮೆಳಯ್
amalgamation ಮೆಳವ್ಣಿ
amandine ಬಾದಾಮ್ ಆಸ್ಚೆಂ
amanuensis ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
pl. amanuenses
amaranth ಬಾವಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫುಲ್
amaranthine ಬಾವಾನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫುಲಾಚೆಂ, ಅಮರ್
amaretto ಕೊಡು ಬಾದಾಮಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಲ್ಹಾನ್ ಉರುಟ್ ಕೇಕ್ pl. amaretti
amass ಜಮೊ ಕರ್
amateur ಹವ್ಯಾಸಿ
amatol ಏಕ್ ಸ್ಫೋಟಕ್
amatory ಲೈಂಗಿಕ್ ಮೊಗಾಚೆಂ
amaurosis ದೀಷ್ಟ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚಿ
pl. amauroses
amaze ವಿಜ್ಮಿತ್, ಅಜಾಪ್
amazement ವಿಜ್ಮಿತ್ಪಣ್
amazonite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
ambassador ರಾಷ್ಟ್ರ್ ದೂತ್
amber ಏಕ್ ಥಿಕ್, ಏಕ್ ರಂಗ್
amberjack ಆಸ್ತಮ್ತಿ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ
ambiance ambience ಪೊಳೆ
ambidexterity ದೊನೀ ಹಾತ್ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ವಾಪರ್ಚಿ ಸಾಮರ್ಥಿ
ambidextrous ದೊನೀ ಹಾತ್ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ವಾಪರ್ಚೊ
ambience ಜಾಗ್ಯಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್
ambient ಸಕ್ಕಡ್ ಕುಸಿಂನಿ ಆಸ್ಚೆಂ, ವಾತಾವರಣ್
ambiguity ಅಸ್ಪಷ್ಟ್
ambiguous ಅಸ್ಪಷ್ಟತಾ
ambisexual ದ್ವಿಲಿಂಗಿ
ambit ಗಡ್, ಮೀತ್
ambition ಆಕಾಂಕ್ಷಾ
ambitious ಆಕಾಂಕ್ಷಿ
ambivalence ವಿರೋಧಿ ಅಲೊಚನ್ಯೊ ವ ಮನೋಭಾವ್
ambivalent ವಿರೋಧಾನ್ ಭೊರ್ಲೆಲೆಂ
amble ಆರಾಮಾಯೆನ್ ಚಲ್
amblygonite ಏಕ್ ಥಿಕ್, ಏಕ್ ಖನಿಜ್
amblyopia ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದೀಷ್ಟ್ ಉಣಿ ಜಾಂವ್ಚಿ
ambo ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ವಾಚ್ಪಾಂಚೊ ಜಾಗೊ
ambrette ಏಕ್ ಝಡ್
ambrosia ಅಮೃತ್
ambry ವೊಣೊದಿ ಭಿತರ್ ವಸ್ತು ದವರುಂಕ್ ಜಾಗೊ
ambulance ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ವ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೊರ್ಚೆಂ ವಾಹನ್
ambulatory ಚಲ್ಚಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್, ಚಲ್ಚೆಂ, ಚಲೊಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ (ಪಿಡೆಸ್ತ್), ಬದ್ಲಿಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ (ವೀಲ್), ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಚಲ್ಚಾಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ
ambulant ಚಲ್ಚೆಂ
ambulate ಚಲ್
ambulation ಚಲ್ಚೆಂ
ambuscade ಲಿಪೊನ್ ಅವ್ಚಿತ್ ಆಕ್ರಮಣ್
ambush ಲಿಪೊನ್ ಅವ್ಚಿತ್ ಆಕ್ರಮಣ್
ameliorate ಸುಧಾರ್
amen ತಸೆಂಚ್ ಜಾಂವ್
amenable ಒಪ್ವೊಂಚೊ, ಜವಾಬ್ದಾರ್, ವಿಧೇಯ್
amend ಬದ್ಲಿ
amendment ಬದ್ಲಾವಣ್
amends ನಷ್ಟ್ ವ ಘಾಯಾಕ್ ಪರಿಹಾರ್
amenity ಸೌಲತ್
amenorrhea ಮಾಸಿಕ್ ಸ್ರಾವ್ ಅಭಾವ್ ವ ಬಂದ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
amerce ಶಿಕ್ಷಾ ದೀ
amethyst ಯಾಕುಟ್, ಪದ್ಮಾರ್
ametropia ಅಮಾಪ್ ದಿಸವ್ಣ್
amiable ದುಲಭ್, ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸೊಂಕ್ ಬೊರೆಂ ಲಾಗ್ಚೊ
amicable ಇಷ್ಟಾಗತಿನ್
amice ಏಕ್ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ
amicus curiae ನ್ಯಾಯಸಭಾಚೊ ಇಷ್ಟ್
amid ಮಧೆಂ
amidships ತಾರ್ವಾ ಮಧೆಂ
amidst ಮಧೆಂ
amiss ಚುಕ್ಲಾಂ
amity ಇಷ್ಟಾಗತ್
ammeter ವೀಜ್ ವಾಳ್ ಮಾಪಕ್
ammo ammunition ಪೊಳೆ
ammoniac ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್, ಅಮೋನಿಯಾಚೆಂ
ammunition ಗುಳೆ, ಕ್ಷಿಪಣಿ, ಶೆಲ್ ತಸಲ್ಯೊ ಝುಜಾಂತ್ ವಾಪರ್ಚೊ ವಸ್ತು
amnesia ವಿಸ್ರೊಣಿ
amnesty ಮಾಫಿ
amok ಅನಿಯಂತ್ರಿತ್
amole ಸಾಬಾಚೊ ಗೂಣ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಝಡ್ ವ ಝಾಡಾಚೊ ವಾಂಟೊ
among ಮಧೆಂ, ಪಯ್ಕಿ
amontillado ಮೊಂಟಿಲ್ಲಾಚೊ ಸುಕೊ ವಾಯ್ನ್
amoral ನೈತಿಕ್ ವ ಅನೈತಿಕ್ ನಹಿಂ, ನೈತಿಕತಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್, ವಿನೈತಿಕ್
amoretto ಕ್ಯುಪಿಡ್
amorist ಲೈಂಗಿಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಭಕ್ತ್, ಪ್ರಣಯಿ ಮೊಗಾಚೊ ಲೇಖಕ್
amoroso ಮೊಗಾನ್
amorous ಮೊಗಾಳ್
amorphism ನಿರಾಕಾರ್‌ವಾದ್
amorphous ನಿರಾಕಾರ್
amortize ಕಂತಾಂನಿ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್, ಕ್ರಮೇಣ್ ಮೋಲ್ ಉಣೆ ಕರ್
amount ಐವಜ್
amperage ಅಂಪೀರ್ ಬಳ್
ampere ವೀಜ್ ವಾಳ್ ಘಟಕ್
ampersand & ಘುರ್ತ್
amphibian ಉದ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಧರ್ಣಿರ್
amphibious ಉದ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಧರ್ಣಿರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ, ಉದ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಧರ್ಣಿರ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ
amphibole ಏಕ್ ಖನಿಜ್
amphibolite ಅಂಫಿಬೋಲ್ ಆಸ್ಚೊ ಖಡಾಪ್
amphibology ಎಕಾಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸ್ಚೆ ಸಬ್ದ್ ವ ವಾಕ್ಯ್
amphibrach ದ್ವಿಮಟ್ವೊ
amphictyony ಆದಿಂ ಗ್ರೀಸಾಂತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸೆಜಾರಿ ರಾಜ್ಯಾಂಚೊ ಮೇಳ್
amphimixis ದ್ವಿಮಿಶ್ರಣ್
amphioxus ಮಾಸ್ಳೆ ಸಾರ್ಕಿ ಮನ್ಜಾತ್
amphipod ದ್ವಿಚರಣ್
amphiprostyle ದ್ವಿಮುಂಬೆ
amphisbaena ಮಾಲುಂಡ್
amphitheatre ಆದಿಂ ರೊಮಾಂತ್ ಖೆಳಾಂಗಣ್
amphora ಆದ್ಲೆಂ ಗ್ರೀಕ್ ಬುಯಾಂವ್ ವ ಫುಲಾಂ ದವರ್ಚೆಂ ಆಯ್ದಾನ್
amphoteric ದೊನೀ
ample ಧಾರಾಳ್
amplexus ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ಚೆಂ
amplifier ವಡ್ ವ ಚಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ಉಪಕರಣ್
amplidyne ವೀಜ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಚಡಕ್
amplify ಚಡಯ್, ವಡ್ ಕರ್
amplitude ಧಾರಾಳ್ಪಣ್
amply ಧಾರಾಳ್
amtrac ದ್ವಿಪಾಟಕ್, ಧರ್ನಿರ್ ಆನಿ ಉದ್ಕಾರ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಸೈನಿಕ್ ವಾಹನ್
amputate ವಿಸ್ವೊ ಕಾತರ್
amputee ಕೊಣಾಚೊ ವಿಸ್ವೊ ಕಾತರ್ಲಾ ತೊ
amuck ಅನಿಯಂತ್ರಿತ್
amulet ಉರ್ಕು
amuse ಖುಶಾಲ್ ಕರ್
amusement ಖುಶಾಲಾಯ್
amusing ಖುಶಾಲ್ ಕರ್ಚೆಂ
an ಏಕ್
anabasis ಸೈನಾನ್ ಮುಕಾರ್ ವೆಚೆಂ
anabatic ವಯ್ರ್ ವೆಚೆಂ
anachronism ಕಾಳ್ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಚೂಕ್, ಕಾಳಾ ಪ್ರಕಾರ್ ನಹಿಂ
anachronistic ಕಾಳ್ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಚುಕಿಚೆಂ, ಕಾಳಾ ಪ್ರಕಾರ್ ನಹಿಂ
anadiplosis ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
anadromous ವಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ
anaemia ರಗಾತ್ ಉಣೆಪಣ್
anaemic ರಗಾತ್ ಉಣೆ ಆಸ್ಚೊ
anaerobe ಅನಾಮ್ಲಜನಕ್ ಜೀವಿ
anaerobic ಅನಾಮ್ಲಜನಕ್
anaerobiosis ಅನಾಮ್ಲಜನಕ್ ಜಿಣಿ
anaesthesia ಅಭೊಗಾಪ್
anaesthetic ಅಭೊಗಾಪಿ, ಅಭೊಗಾಪ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ವೊಕಾತ್
pl. anaesthetics
anaesthetise ಅಭೊಗಾಪ್ ಕರ್
anaglyph ಏಕ್ ನಗ್
anagram ಎಕಾ ಸಬ್ದಾಚ್ಯಾ ಅಕ್ಷರಾಂಚೆ ಜಾಗೆ ಬದ್ಲುನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಬ್ದ್
anagrammatize ಎಕಾ ಸಬ್ದಾಚ್ಯಾ ಅಕ್ಷರಾಂಚೆ ಜಾಗೆ ಬದ್ಲುನ್ ಸಬ್ದ್ ಕರ್
anal ಗಾಂಡಿಚೆಂ
analcime ಏಕ್ ಖನಿಜ್
analgesia ಅದೂಖ್ಪಣ್
analgesic ಅದೂಖ್ಪಣಕ್
analogical ಮಕಾಬಿಲೀಯ್
analogise ಸರಿ ಕರ್
analogous ಸಾರ್ಕೆಂ
analogy ಮಕಾಬಿಲೊ, ಸರಿ ಕರ್ಚೆಂ
analphabet ಅವಾಚ್ಪಿ
analphabetic ಅವಾಚ್ಪೀಯ್
analysand ಮತಿಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಮನಿಸ್
analyse ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್
analysis ವಿಶ್ಲೇಷಣ್
analyst ವಿಶ್ಲೇಷಕ್
analyte ವಿಶ್ಲೇಷಿತ್
analytic ವಿಶ್ಲೇಷಕ್
analytics ವಿಶ್ಲೇಷಣ್
analyze analyse ಪೊಳೆ
anamnesis ಉಡಾಸ್ ಕರ್ಚೆಂ
anamnestic ಉಡಾಸ್ ಕರ್ಚೆಂ
anamorphic ವಿದ್ರೂಪಿ
anamorphosis ವಿದ್ರೂಪ್ ದಿಸವ್ಣ್
anaphora ಪಾಟಿಂ ವಾವಯ್, ಸಬ್ದ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ, ಎವ್ಕರಿಸ್ತಿಕ್ ಮಾಗ್ಣೆ
anaphrodisia ಉಣೆ ಲೈಂಗಿಕ್ ಇಚ್ಛಾ
anaphrodisiac ಲೈಂಗಿಕ್ ಇಚ್ಛಾ ಉಣೆ ಕರ್ಚೆಂ
anarchic ಅರಾಜಕತಾ ಹಾಡ್ಚೆಂ ವ ಆಸ್ಚೆಂ
anarchism ಅರಾಜಕತಾವಾದ್
anarchist ಅರಾಜಕತಾವಾದಿ
anarchy ಅರಾಜಕತಾ
anarthria ಒಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಚೆಂ ಫುಲಾಚೆಂ ಝಡ್
anastrophe ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಚೆಂ, ಸಬ್ದಾಂಚೆಂ ಕ್ರಮ್ ಬದ್ಲುಂಚೆಂ
anathema ಶಿರಾಪ್
anathematize ಶಿರಾಪ್ ಘಾಲ್
anatomical ಆಂಗ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
anatomise ಆಂಗಾಚೆ ಕಾತರ್ನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್
anatomist ಆಂಗ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
anatomize (Am) anatomise ಪೊಳೆ
anatomy ಆಂಗ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
ancestor ಪೂರ್ವಜ್
ancestral ಪೂರ್ವಜಾಂಚೆಂ
ancestry ಪೂರ್ವಜ್‍ಪಣ್
anchor ಲಂಗರ್, ಖಬಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲಂವ್ಚೊ
anchorage ತಾರ್ವಾಂನಿ ಲಂಗರ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಜಾಗೊ
anchorite ಎಕ್ಸುರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ
anchovy ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
ancient ಆದ್ಲೆಂ, ಪ್ರಾಚೀನ್
ancillary ಸಹಾಯಕ್
ancylostomiasis ದಂತ್
pl. ancylostomiases
and ಆನಿ
andalusite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
andante ವೆಚೆಂ, ಸಕಾಸ್, ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಂರಚನ್
andantino ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಂರಚನ್
andesine ಏಕ್ ಖನಿಜ್
andesite ಏಕ್ ಖಡಾಪ್
andradite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
androgynous ದ್ವಿಲಿಂಗಿ
androgyne ದ್ವಿಲಿಂಗಿ
android ಮನ್ಶಾ ರುಪಾಚೊ ರೊಬೊಟ್
andrology ದಾದ್ಲೊಶಾಸ್ತ್ರ್
andromeda ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್, ಏಕ್ ನೆಕೆತ್ರ್ ಮಂಡಳ್, ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಾಂತ್ ಇಥಿಒಪಿಅಚಿ ಏಕ್ ರಾಯ್ ಕುವರ್ನ್
anecdotage ಗೋಷ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
anecdotal ಗೋಷ್ಟೀಯ್
anecdote ಘಡಿತಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ವಿವರಣ್, ಗೋಷ್ಟ್
anechoic ಅಪ್ರತಿಸಬ್ದಿ
anemia (Am) anaemia ಪೊಳೆ
anemic (Am) anaemic ಪೊಳೆ
anemograph ವಾರ‍್ಯಾವೇಗ್‍ಮಾಪಕ್
anemography ವಾರ‍್ಯಾವೇಗ್‍ಮಾಪನ್
anemometer ವಾರ‍್ಯಾಚೊ ವೇಗ್ ವ ಬಳ್ ಮೆಜ್ಚೆಂ ಉಪಕರಣ್
anemometry ವಾರ‍್ಯಾಚೊ ವೇಗ್, ಬಳ್ ವ ವಾಳ್ಚಿ ಕೂಸ್ ನಿಘಂಟ್ ಕರ್ಚೆಂ
anemone ಲೊಣಿಕೊಪ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
anencephaly ಮೆಂದ್ವಾಚಿ ಗೈರ್ ಹಾಜರಿ
anergy ಅಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ
aneroid ಅದ್ರವ್
anew ನೊವ್ಯಾನ್
anfractuosity ಘುಂವ್ಡಿಪಣ್
anfractuous ಘುಂವ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಭೊರ್‌ಲ್ಲೆಂ
angel ಆಂಜ್
angelfish ಆಂಜ್‍ಮಾಸ್ಳಿ
angelic ಆಂಜಾಳ್
angelica ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
angelical ಆಂಜಾಳ್
angelologist ಆಂಜ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
angelology ಆಂಜ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
angelus ಅಮೊರಿ
anger ರಾಗ್
angina ಗಳೊ ಹುಲ್ಪೊಣಿ, ಹರ್ದೆಂ ದೂಖ್
angina pectoris ಹರ್ದೆಂ ದೂಖ್
angiocardiography ಕಾಳಿಜ್ ಆನಿ ಶಿರಾಂಚಿ ಪರಿಕ್ಷಾ
angiogenesis ಶಿರೊ ಉತ್ಪತ್ತಿ
angiogram ಶಿರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ
angiography ಶಿರ್ ಬರಾಪ್
angiology ಶಿರ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್
angioma ಶಿರಾಂತ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕಣಾಂಚಿ ವಾಡಾವಳ್
angiopathy ಶಿರ್ ಪಿಡಾ
angioplasty ಶಿರ್ ಶಸ್ತ್ರಕಿಯಾ
angioscope ಶಿರ್ ದರ್ಶಕ್
angiosperm ಫುಲ್ಚೆಂ ಝಡ್
angiostatin ಏಕ್ ಸಸಾರಜನಕ್
angle ಕೋನ್
angler ಪಾಗಿ, ಮಾಸ್ಳೆಗಾರ್, ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
anglerfish ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
anglesite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
anglo-saxon ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೋಕ್ ವ ಭಾಸ್
anglophile ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೇಮಿ
anglophobe ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ್ವೇಷಿ
anglophone ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಲಂವ್ಚೊ
anglosphere ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಷೇತ್ರ್
angrily ರಾಗಾನ್
angry ರಾಗಿಷ್ಟ್
angst ಭಿಯೆಂ, ಖಂತ್
angstrom ಮೀಟರಾಚೊ ಹಜಾರ್ ಕೊರೊಡಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ
anguish ಕಠಿಣ್ ದೂಖ್ ವ ಭೋವ್ ಖಂತ್
anguished ಕಠಿಣ್ ದೂಖ್ ವ ಭೋವ್ ಖಂತ್ ಭೊಗ್ಚೊ
angular ಕೋನೀಯ್
angularity ಕೋನೀಯ್ಪಣ್
anhydride ಉದಾಕ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಲ್
anhydrite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
anhydrous ಉದಾಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
aniconic ಅಸಾರ್ಕೀಯ್
animal ಮನ್ಜಾತ್
animalcule ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಜೀವಿ
animalist ಮನ್ಜಾತ್‍ವಾದಿ
animality ಮನ್ಜಾತ್ಪಣ್
animate ಜಿವೊ, ಜೀವ್ ಭೊರ್
animation ಜೀವ್ ಭೊರ್ಚೆಂ, ಹಾತಾನ್ ವ ಗಣಕಾನ್ ಸೊಡವ್ನ್ ಚಲನ್ ಪಿಂತುರ್ ಕರ್ಚೆಂ
animator ಜೀವ್ ಭೊರ್ಚೊ
animosity ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್
animism ಆತ್ಮೊವಾದ್
animist ಆತ್ಮೊವಾದಿ
anion ನಾಇಒನ್
animus ದ್ವೇಷ್
anise ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
aniseed ಸೊಂಫ್ ಬಿ
aniseikonia ಅಸಮಾನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ
anisette ಅನಿಸ್ ಬಿ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಗೊಡ್ಶೆಂ ಆಮಾಲ್ ಪೀವನ್
anisole ಅನಿಸ್ ಬಿಚ್ಯಾ ಪರ್ಮಳಾಚೊ ದ್ರವ್
anisometric ಅಸಮಾನ್ ಮಾಪಿ
anisometropia ಅಸಮಾನ್ ದೊಳ್ಯಾಮಾಪ್
anistreplase ಏಕ್ ವೊಕಾತ್
ankerite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
ankh ಆದಿಂ ಎಗಿಪ್ತಾಚೊ ಖುರಿಸ್
ankle ಪಾಯಾಚಿ ಗಾಂಟ್, ದೊಂಕ್ಳಿ, ಕುಬೊ
anklet ಗೆಜ್ಜೆ, ಪಾಯಿಂಜಣ್
anklewarmer ದೊಂಕ್ಳಿಊಬಕ್
ankylose ಹಾಡಾಂ ಘಡ್ಸಿ
ankylosis ಹಾಡಾಂಚಿ ಘಡ್ಸಾಣ್
anlage ವಾಡಾವಳಿಕ್ ತಯಾರಾಯ್
annalist ಚರಿತ್ರಾಕಾರ್
annals ಚರಿತ್ರಾ, ದಾಖ್ಲೆ
anneal ಹುನ್ ಕರ್ನ್ ಥಂಡ್ ಕರ್
annelid ಲ್ಹಾನ್ ಮುದಿ ಕಿಡೊ
annex ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್
annexe ಬಾಂದ್ಪಾಚೊ ಪುರವಕ್ ವಾಂಟೊ
annexin ಏಕ್ ಸಸಾರಜನಕ್ ಪಂಗಡ್
annihilation ನಾಕರಣಿ
anniversary ವಾರ್ಷಿಕ್ ಆಚರಣ್ ವ ಸ್ಮರಣ್
annotate ವಿವರ್ ದೀ
annotation ಷರೊ
announce ಪಾಸಾರ್ಚೆಂ
announcement ಪಾಸಾರ್
announcer ಪಾಸಾರಕ್
annoy ವಿರಾರ್ ಕರ್, ರಾಗ್ ಹಾಡಯ್
annoyance ವಿರಾರಾಯ್, ರಾಗ್
annual ವಾರ್ಷಿಕ್
annuitant ವಾರ್ಷಿಕ್ ಐವಜ್ ಮೆಳ್ಚೊ
annuity ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಐವಜ್
annular ಮುದಿಯಾಳೊ
annulate ಮುದಿಯೊ ಆಸ್ಚೆಂ
annulation ಮುದಿಯೆ ಸಾರ್ಕಿ ಬಾಂದಾವಳ್
annulment ಮೆಖಣ್ ಕರ್ಚೆಂ
annulus ಮುದಿ, ಮುದಿಯೆ ಬರಿ ವಾಂಟೊ, ಬಾಂದಾವಳ್ ವ ಘುರ್ತ್
annunciation ಇಜ್ಬಿ
anodontia ಅದಾಂತ್
anodyne ದೂಖ್ ಉಣೆ ಕರ್ಚೆಂ, ಬಾಧಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
anoint ತೆಲಾಯ್
anole ಅಮೆರಿಕನ್ ಪಾಲ್
anomalous ಅಥಿರ್
anomaly ಅಥಿರತಾ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ್
anomic ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಸ್ಥಿರ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಅಶಾಂತ್
anomie ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಸ್ಥಿರತಾ, ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಅಶಾಂತಿ
anonym ಅನಾಮ್
anonymity ಅನಾಮಿಕತಾ
anonymous ಅನಾಮಿಕ್, ತಳಿ
anopheles ಮಲೇರಿಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಜಳಾರ್
anorak ಏಕ್ ಜಾಕೆಟ್
anorectic ಭುಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
anorexia ಭುಕ್ ನಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
anorexic ಭುಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
anorgasmia ಸಂಭೋಗಾಚ್ಯಾ ಪರಮ್ ಘಡಿಚೆಂ ಅಸಾಧನ್
anorthite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
anorthosite ಸೊಡಾ-ಚುಣೊ ಖನಿಜ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಖಡಾಪ್
anosmia ಪರ್ಮಳ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ
another ಅನಿ ಏಕ್
anovulant ಅತಾಂತೀಯ್
anovulation ಅತಾಂತಿಪಣ್
anoxemia ಉಣೆ ಆಮ್ಲಜನಕ್
anoxia ಅನಾಮ್ಲಜನಕ್
answer ಜಾಪ್
ant ಮೂಯ್
antagonise ವಿರೋಧಿ ಕರ್
antagonist ವಿರೋಧಿ
antagonize antagonise ಪೊಳೆ
ante ಪಯ್ಲೆಂ
anteater ಮೂಯ್ ಖಾಂವ್ಚಿ
antebellum ಝುಜಾ ಪಯ್ಲೆಂ
antecede ಪಯ್ಲೆಂ ಯೆ
antecedent ಪಯ್ಲೆಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ, ಪೂರ್ವಜ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಇತಿಹಾಸ್
antechamber ಭಾಯ್ಲೆಂ ಕೂಡ್
antechoir ಮುಕ್ಲೆಂ ಕೊಯರ್
antedate ಪಯ್ಲೆಂಚಿ ತಾರಿಕ್
antediluvian ಬುಡ್ತುಗಲಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ಭೋವ್ ಪೊರ್ನೆಂ
antefix ಪಯ್ಲೆಂ ಬಾಂದ್
antelope ಚಿತಾಳ್
antemortem ಮೊರ್ನಾ ಪಯ್ಲೆಂ
antenatal ಜನ್ಮಾ ಪಯ್ಲೆಂ
antenuptial ಕಾಜಾರಾ ಪಯ್ಲೆಂ
antepartum ಜನ್ಮಾ ಪಯ್ಲೆಂ
antependium ಆಲ್ತಾರ್, ಪುಲ್ಪುತ್ರ್ ವ ವಾಚಾಪ್ ಆಧಾರಾ ಮುಕಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚೆಂ
antepenult ನಿಮಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ
antepenultimate ನಿಮಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ
ante-post ಘೊಡ್ಯಾ ಧಾಂವ್ಡೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ
anterior ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ತಕ್ಲೆ ಕಡೆ ಆಸ್ಚೆಂ
anteroom ಭಾಯ್ಲೆಂ ಕೂಡ್
anthelion ಸುರ್ಯಾ ವಿರೋಧ್
anthelmintic ಅನ್ಕಿಟ್ ಕಿಡಿ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೆಂ
anthem ರಾಷ್ಟ್ರ್, ಸಂಸ್ಥಾ, ವ ಪಂಗ್ಡಾಚೆಂ ಗೀತ್, ಪದ್
anthemion ಫುಲಾ ರುಪಾಚೊ ನಗ್
anthesis ಫುಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
anthill ರೊಳ್ಣ್
anthophilous ಫುಲಾಂ ಖಾಂವ್ಚಿ ವ ಫುಲಾಂ ಮದೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ
antipathy ವಿರೋಧ್, ದ್ವೇಷ್
anthology ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಗೀತ್ ವ ಕಲಾ ಸಂಗ್ರಹ್
anthracite ಲಕ್ಲಕಿ ಇಂಗ್ಳೊ
anthracnose ಝಡಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಂ ಪೈಕಿ ಏಕ್
anthracosis ಕಾಳೆಂ ಪೊಪಿಸ್ ಪಿಡಾ
anthrax ಏಕ್ ಪಿಡಾ, ಇಂಗ್ಳೊ
anthropic ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ
anthropocentric ಮನಿಸ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್
anthropogenesis ಮನ್ಶಾಚಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ
anthropogenic ಮನ್ಶಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ`
anthropogeny ಮನಿಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರ್
anthropoid ವಾಂದೊರ್, ವಾಂದ್ರಾ ಸಾರ್ಕೊ ಮನಿಸ್
anthropological ಮನಿಸ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
anthropology ಮನಿಸ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
anthropometry ಮನಿಸ್ ಮಾಪ್
anthropomorphise ಮನ್ಶಾರೂಪ್ ದೀ
anthropomorphism ಮನ್ಶಾರೂಪ್
anthropomorphize anthropomorphise ಪೊಳೆ
anthropomorphous ಮನ್ಶಾರೂಪಿ
anthropopathism ಮನ್ಶಾಭೊಗ್ಣ್
anthropophagous ಮನ್ಶಾಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಚಿ
anthropophagus ಮನಿಸ್ ಖಾಂವ್ಚೊ
pl. anthropophagi
anthroposophy ಮನಿಸ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್
anthurium ಶಿಮ್ಟಿಫುಲ್
anti- ವಿರೋಧಿ
antiatom ಪ್ರತಿಅಣು
antibody ಪ್ರತಿಆಂಗ್
antic ಗುಮಾನ್ ವೊಡ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಕರ್ಚೆಂ
anticipate ಜಾತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ರಾಕ್
anticipation ಜಾತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ರಾಕ್ಚೆಂ
anticipatory ಜಾತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಯ್ಲೆಂ
antigen ಪ್ರತಿಉತ್
antigorite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
antilogy ಪ್ರತಿಸಬ್ದ್, ವಿರೊಧ್ಪಣ್
antimony ಏಕ್ ಲೋಹ್
antineoplastic ಪ್ರತಿವಾಯ್ಟ್ ಕಣ್ ವಾಡಾವಳಿ
antinomian ಪ್ರತಿಕಾನೂನಿ
antinomy ಪ್ರತಿಕಾನೂನ್
antiphon ಪ್ರತಿಗಾನ್
antiphonary ಪ್ರತಿಗಾನ್ ಪುಸ್ತಕ್
antiphrasis ಉಳ್ಟೊ ಸಬ್ದ್ ಪ್ರಯೋಗ್
antipode ಸಮಾ ಉಳ್ಟೊ
antipyretic ತಾಪ್ ಉಣೆ ಕರ್ಚೆಂ ವೊಕಾತ್
antiquarian ಪ್ರಾಚೀನಿ
antiquark ಪ್ರತಿಕ್ವಾರ್ಕ್
antiquary ಪ್ರಾಚೀನಿ
antiquated ಪೊರ್ನೆಂ
antique ಪೊರ್ನ್ಯಾ ಕಾಲಾಚೆಂ
antiquity ಪೊರ್ನೊ ಕಾಲ್
antler ಚಿತಾಳಾಚೆಂ ಶಿಂಗ್
antonomasia ನೊವ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆಪಂವ್ಚೆಂ
antonym ವಿರೋಧ್ ಸಬ್ದ್
antrum ಹಾಡಾಂತ್ ವ ಪೊಟಾಂತ್ ಖಾಲಿ ಜಾಗೊ
antsy ಉಚಾಂಬಳ್, ಅಸೊಸ್ಣಿಕ್
anuran ಅಶಿಮ್ಟಿ
anurian ಅಮೂತೀಯ್
anus ಗಾಂಡ್
anxiety ಖಂತ್
any ಖಂಚಾಯ್
anybody ಕೊಣೀ
anyhow ಕಶೆಂಯೀ
anyone ಕೊಣೀ
anything ಕಿತೆಂಯೀ
anyway ಕಶೆಂಯೀ
anywhere ಖಂಯೀ
anvil ಅಡಿಗಲ್
anxious ಖಂತ್ ಆನಿ ಭಿಯೆಂ
aorta ಮುಖ್ಯ ಶಿರಾಂತ್ರ್
apace ವೆಗ್ಗಿಂ
apanage ಜಾಗಿರ್
apart ವಿಂಗಡ್
apartheid ಜನಾಂಗೀಯ್ ವಿಂಗಡ್ಪಣ್
apartment ಕೂಡ್ ವ ಕುಡಾಂ
apathetic ಅಭೊಗ್ಣಿಕ್
apathy ಅಭೊಗಾಣ್
apatite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
apatosaurus ಏಕ್ ಡಿನೊಸಾರ್
ape ವಾಂದೊರ್
apeak ಉಬೆಂ
aperient ಭಾಯ್ರಿ
aperiodic ಅನವ್ಧಿಕ್
aperitif ಜೆವ್ಣಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಅಮಾಲ್ ಪೀವನ್
aperture ಅಶಿರ್ ಉಗ್ತೆಪಣ್, ಫುಟ್
apex ಸರ್ವ್ ಊಂಚ್ pl. apices
aphagia ಅಗೀಳ್ಪಣ್
aphanite ಸ್ಫಟಿಕ್ ದಿಸಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉಜಾಳ್ ಖಡಾಪ್
aphasia ಅಸಬ್ದ್
aphaeresis ಕಾಡ್ಚೆಂ, ಸಬ್ದಾಚ್ಯಾ ಆರಂಭಾಂತ್ ಏಕ್ ವ ಚಡ್ ಆವಾಜ್ ವ ಅಕ್ಷರಾಂ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ
aphelion ಸುರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಭೋವ್ ಪಯ್ಸ್
apheresis ಕಾಡ್ಚೆಂ, ರಗಾತ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಡ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ
aphesis ಸಬ್ದಾಂತ್ ಸ್ವರ್ ಹೊಗ್ದಾಂವ್ಚೆಂ
aphid ಝಡಾಚಿ ಕೀಡ್
aphonia ಅತಾಳೊ
aphorise ಸೂತ್ರ್ ಉಲಯ್ ವ ಬರಯ್
aphorism ಸೂತ್ರ್
aphorize aphorise ಪೊಳೆ
aphotic ನಿರುಜ್ವಾಡ್
aphrodisiac ಲೈಂಗಿಕ್ ಇಚ್ಛಾ ಹಾಡಂವ್ಚಿ ವಸ್ತ್
apiarist ಮ್ಹೊಂವಾಚೆ ಮೂಸ್ ಪೊಸ್ಚೊ
apiary ಮ್ಹೊಂವಾಚ್ಯಾ ಮುಸಾಂಚೊ ಗುಡ್
apical ತುದಿಯೆರ್
apices ಸರ್ವ್ ಊಂಚ್ sl. apex
apiculate ಅವ್ಚಿತ್ ಸಂಪ್ಚೆಂ
apiculture ಮ್ಹೊಂವಾಚ್ಯಾ ಮುಸಾಂಚೆಂ ಪೊಸಾಪ್
apiece ಹರ್ಯೆಕಾಕ್
apish ವಾಂದ್ರಾ ಸಾರ್ಕೆಂ
aplanatic ಅಗ್ರಹೀಯ್
aplenty ಧಾರಾಳ್
aplite ಏಕ್ ಜಲ್ಲಿ
aplomb ಧಯ್ರ್, ಸ್ವವಿಶ್ವಾಸ್
apnea apnoea ಪೊಳೆ
apneusis ಅಸಾರ್ಕ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ
apnoea ಉಸ್ವಾಸ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ
apoapsis ಖಗೋಳಾಂತ್ ಭೋವ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚೆಂ
apocalypse ಉಗ್ಡಾಪಣ್
apocalyptic ಉಗ್ಡಾಪಣಾಚೆಂ, ಪ್ರವಾದೀಯ್, ಭಿರಾಂಕುಳ್
apochromat ಸಾರ್ಕೊರಂಗಾಳ್
apochromatic ಸಾರ್ಕೊರಂಗಾಳ್
apocope ಸಬ್ದಾಚ್ಯಾ ಅಖ್ರೇಕ್ ಏಕ್ ವ ಚಡ್ ಅಕ್ಷರಾಂ ವ ಆವಾಜ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ
apocrypha ದುಬಾವೀಯ್ ಖರೆಪಣಾಚಿ ಬರ್ಪಾಂ ವ ಸಾಂಗ್ಣ್ಯೊ, ಬಾಯ್ಬಲಾಚೆ ವಿವಾದೀಯ್ ಪುಸ್ತಕ್
apocryphal ನಕ್ಲಿ
apodictic ಖಂಡಿತ್
apogee ಭುಮಿಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭೋವ್ ಪಯ್ಸ್
apolitical ಅರಾಜಕೀಯ್
apologetic ಸಮರ್ಥನ್ ಜಾವ್ನ್, ಚೂಕ್ ವೊಳ್ಕೊನ್
apologetics ಧಾರ್ಮಿಕ್ ತತ್ತ್ವಾಚೆಂ ಸಮರ್ಥನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಡ್ತಿಚ್ಯಾ ದೈವಿಕ್ ಆರಂಭಾಚೊ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರಾಚೊ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರ್ಚೊ ದೇವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೊ ವಾಂಟೊ
apologia ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವ ಕಾರ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಮರ್ಥನ್
apologise ಮಾಫಿ ಮಾಗ್
apologist ಸಮರ್ಥಕ್
apologize (Am) apologise ಪೊಳೆ
apology ಮಾಫಿ, ಸಮರ್ಥನ್
apologue ಕಾಣಿ
apolune ಚಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭೋವ್ ಪಯ್ಸ್
apophasis ಸಾಂಗಾನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಷಯ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ
apophthegm ಮಟ್ವಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ
apophyllite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
apophysis ವಿಸ್ತಾರಿತ್ ವಾಂಟೊ
apoplexy ಮೆಂದ್ವಾಚಿ ಶಿರ್ ಫುಟೊನ್ ಅವ್ಚಿತ್ ಮತ್ ಚುಕ್ಚೆಂ
apoptosis ಪಡ್ಚೆಂ, ಕಣ್ ನಾಸ್
aporia ದುಬಾವ್ ಉಚಾರ್ಚೆಂ
aport ತಾರ್ವಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್
aposematic ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಘುರ್ತಾಚೆಂ
aposiopesis ಅಪೂರ್ಣ್ ವಾಕ್ಯ್
apostasy ಧರ್ಮ್‍ತ್ಯಾಗ್
apostate ಧರ್ಮ್‍ತ್ಯಾಗಿ
apostatise ಧರ್ಮ್‍ತ್ಯಾಗ್ ಕರ್
apostatize (Am) apostatise ಪೊಳೆ
apostle ಅಪೊಸ್ತಲ್, ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ, ದೂತ್
apostlebird ಅಪೊಸ್ತಲ್ ಸುಕ್ಣೆ
apostolate ಅಪೊಸ್ತಲಾದ್, ಅಪೊಸ್ತಲಾಚೊ ಹುದ್ದೊ ವ ಮಿಸಾಂವ್
apostolic ಅಪೊಸ್ತೊಲಿಕ್, ಅಪೊಸ್ತಲಾಚೆಂ
apostrophe ’ ಘುರ್ತ್, ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ವ ವ್ಯಕ್ತಿರೂಪಾಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಕ್ ಉದ್ದೇಶುನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ
apostrophise ’ ಘುರ್ತ್ ವಾಪರ್
apostrophize (Am) apostrophise ಪೊಳೆ
apothecary ವೊಕ್ತಾಂ ವಿಕುಂಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ
apotheosis ದೇವ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಸಾರ್ಕೊ ದಾಕ್ಲೊ pl. apotheoses
apotheosize ದೇವ್ ಕರ್, ಸಾರ್ಕೊ ದಾಕ್ಲೊ ದೀ
apotropaic ವಾಯ್ಟ್ ಚುಕಂವ್ಚೆಂ
appal ಕಾಂಠಾಳ್
appall ಕಾಂಠಾಳ್
appanage ಜಾಗಿರ್
apparatus ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶಾಚೆಂ ಆಯ್ದ್
apparel ವಸ್ತುರ್
apparent ದಿಸ್ತಾ
apparently ದಿಸ್ತಾ
apparition ದಿಸ್ಣೆಂ
appeal ದರ್ಕಾಸ್ತ್
appear ದಿಸ್ಚೆಂ
appearance ದಿಸವ್ಣಿ
appease ಥಂಡ್ ಕರ್, ಉಣೆ ಕರ್, ಶಾಂತ್ ಕರ್, ರಿಯಾಯ್ತಿ ದೀ
appeasement ಥಂಡ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಉಣೆ ಕರ್ಚೆಂ, ಶಾಂತ್ ಕರ್ಚೆಂ, ರಿಯಾಯ್ತಿ ದಿಂವ್ಚಿ
appellant ದರ್ಕಾಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೊ
appellate ದರ್ಕಾಸ್ತ್ ಘೆಂವ್ಚೊ
appellation ವೊಳೊಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ವ ಬಿರುದ್
appellative ಸಾಮಾನ್ಯ್ ನಾಮಪದಾಚೆಂ, ನಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
append ಲಾಗಯ್
appendage ಲಾಗಯಿಲ್ಲೆಂ
appendant ಹಕ್ಕಾಚೆಂ, ಲಾಗಯಿಲ್ಲೆಂ
appendectomy ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
appendicitis ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
appendicular ಲ್ಹಾನ್ ವಿಸ್ವ್ಯಾಚೆಂ
appendix ಪುರವಣ್, ಏಕ್ ವಿಸ್ವೊ
pl. appendices
appertain ಸಾರ್ಕೊ ವಾಂಟೊ ಜಾ
appestat ಭುಕೆಚಿ ರೆಗ್ರ್
appetence ಭುಕ್
appetiser ಚಾಕ್ಣೆ
appetising ಭುಕ್ ಹಾಡಂವ್ಚೆಂ
appetite ಭುಕ್
appetizer (Am) appetiser ಪೊಳೆ
appetizing (Am) appetising ಪೊಳೆ
applaud ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್
applause ತಾಳಿಯೊ
apple ಶೇಬ್
applecart ಶೇಬ್‍ಗಾಡಿ
applejack ಏಕ್ ಅಮಾಲ್ ಪೀವನ್
applet ಲ್ಹಾನ್ ಗಣಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್
appliance ವೀಜ್ ವ ಹೆರ್ ಸಕ್ತಿನ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಆಯ್ದ್ ವ ಯಂತ್ರ್
applicable ಲಾಗು ಜಾಂವ್ಚೆಂ
applicant ಅರ್ಜಿದಾರ್
application ಅರ್ಜಿ
applicator ಸಾರಯಕ್
applicatory ಸಾರಯಕೀಯ್
appliqué ಸಾರಯಿಲ್ಲೆಂ
apply ಅರ್ಜಿ ಘಾಲ್, ಸಾರಯ್
appoint ನೆಮ್
appointed ನೆಮಿತ್
appointive ನೆಮಕೀಯ್
appointment ನೆಮಕ್ಪಣ್
apportion ಯೋಜನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್
apportionment ಯೋಜನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್ಚೆಂ
appose ಲಾಗಿಂ ದವರ್
apposite ಸಂಬಂಧಿತ್
apposition ಲಾಗಿಂ ದವರ್ಚೆಂ
appraisal ಆಸ್ತಿಚೆಂ ಮೊಲ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ
appraise ಆಸ್ತಿಚೆಂ ಮೊಲ್ ಬಾಂದ್
appreciable ಮಾಪ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
appreciate ಮೆಚ್ವೊ, ಸಮ್ಜೊ, ಮೊಲ್ ಚಡಯ್
appreciation ಮೆಚ್ವಣಿ
appreciative ಮೆಚ್ವಣೆಚಿ
apprehend ಧರ್, ಜಾಣಾ ಜಾ, ಸಮ್ಜೊ
apprehensible ಸಮ್ಜೊವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
apprehension ಭಿಯೆಂವ್ಚೆಂ, ಧರ್ಚೆಂ, ಸಮ್ಜೊಣಿ, ಅಲೊಚನ್
apprehensive ಸಮ್ಜೊಣಿ ಆಸ್ಚೊ, ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ, ಫುಡಾರಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚೊ ವ ಖಂತ್ ಕರ್ಚೊ
apprentice ತರ್ಬೆತಿ ಘೆಂವ್ಚೊ
appressed ಲಾಗಿಂ ದಾಂಬ್‍ಲ್ಲೆಂ
apprise ಕಳಯ್
apprize ಮೊಲಾಯ್
approach ಲಾಗಿಂ ವಚ್, ವಿಚಾರ್
approachable ಮೆಳೊಂಕ್ ವ ವ್ಯವಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸುಲಭ್
approaching ಲಾಗಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ
approbation ರುಜ್ವಾತ್, ರುಜು ಕರ್ಚೆಂ, ಹೊಗ್ಳಿಕ್
appropriate ಅಯಿನ್ನ್, ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್, ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಂಗಡ್ ದವರ್, ಅಧಿಕಾರ್ ವ ಹಕ್ಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಘೆ ವ ವಾಪರ್
appropriation ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಅಧಿಕಾರ್ ವ ಹಕ್ಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಘೆ ವ ವಾಪರ್ಚೆಂ, ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಂಗಡ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ದುಡು
approval ಮಂಜೂರಾಯಿ
approve ಮಂಜೂರ್ ಕರ್
approximate ಲಗ್‍ಬಗ್
approximately ಚಡುಣೆ, ಸಾಧಾರ್ಣ್
appurtenance ಆಸ್ತಿಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಹಕ್ಕ್
apraxia ಅಕ್ರಿಯಾ
après ಉಪ್ರಾಂತ್
apricot ಜಾರ್ದಲ್
apron ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ವಯ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್, ವಾರ‍್ಯಾ ಥಳಾಂತ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚೊ ಮುಕ್ಲೊ ಜಾಗೊ
apropos ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಸಂಬಂಧಿತ್
aprotic ಪ್ರೊಟೊನ್ ದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಮರ್ಥ್
apse ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಅರ್ಧೊ ಮಂಡಳಿಯ್ ಜಾಗೊ
apt ಫಾವೊ, ಸಾರ್ಕೆಂ
apteral ಪಾಕಾಟೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
apterous ಪಾಕಾಟೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
aptitude ಒಂದೊಣಿ, ಶಿಕ್ಚಿ ಸಾಮರ್ಥಿ, ದೆಣೆ
aqua ಉದಾಕ್
aquaculture ಮಾಸ್ಳಿಸಾಗೊಳಿ
aquaerobics ಉದ್ಕಾಂತ್ ಶಾರೀರಿಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ್
aquamarine ದರ್ಯಾ ಉದಾಕ್
aquanaut ಉದಾಕ್‍ಯಾತ್ರಿ
aquaphobia ಉದ್ಕಾಚೆಂ ಭಿಯೆಂ
aquaplane ಉದಾಕ್ ವಿಮಾನ್
aquarelle ಉದಾಕ್ ರಂಗಾಚೆಂ ಪಿಂತುರ್
aquarist ಮಾಸ್ಳಿಘರ್ ದವರ್ಚೊ
aquarium ಮಾಸ್ಳಿಘರ್ pl. aquaria
aquarobics ಉದ್ಕಾಂತ್ ಶಾರೀರಿಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ್
aquatic ಉದ್ಕಾಚೆಂ
aquatics ಉದ್ಕಾ ಖೆಳ್
aquavit ಒಂವೊ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಸ್ಕಾಂಡಿನೇವಿಅಚೆಂ ಅಮಾಲ್ ಪೀವನ್
aqueduct ಉದಾಕ್ ವಾಳ್ಚಾಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ವಾಟ್
aqueous ಉದ್ಕಾಚೆಂ
aquiculture aquaculture ಪೊಳೆ
aquifer ಉದಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಖಡಾಪ್
aquilegia ಏಕ್ ಝಡ್
aquiline ಗಿದಾಳ್
aquiver ಕಾಂಪ್ತಾ
arabesque ಅರ್ಬಿ ಶೈಲಿಚೆಂ
arabica ಊಂಚ್ ಗುಣಾಚ್ಯಾ ಕಾಪ್ಯೆಚೊ ರೂಕ್ ವ ಝಾಡ್ಕುಟ್
arable ಸಾಗೊಳಿ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ
arachnid ಸಾಳಿಯೊ, ವಿಚು ಇತ್ಯಾದಿ ಆಟ್ ಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿಂಚೊ ಪಂಗಡ್
arachniography ಸಾಳಿಯೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಪಟ್ಟಿ, ವಿಶಿಷ್ಟ್ ವಿಷಯ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪಟ್ಟಿ
arachnodactyly ಸಾಳಿಯೊ ಬೊಟಾಂ
arachnological ಸಾಳಿಯೊಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
arachnologist ಸಾಳಿಯೊಶಾಸ್ತ್ರಿ
arachnology ಸಾಳಿಯೊಶಾಸ್ತ್ರ್
arachnophobe ಸಾಳಿಯಾಂಕ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚೊ
arachnophobia ಸಾಳಿಯಾಂಚೆಂ ಭಿಯೆಂ
aragonite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
aralia ರೂಕ್ ವ ಝಾಡ್ಕುಟಾಂಚೊ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್
arapaima ದಕ್ಷಿಣ್ ಅಮೆರಿಕಾಚಿ ಭೋವ್ ವಡ್ ಜಿವೆಂ ಉದಾಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
araucaria ದಕ್ಷಿಣ್ ಅಮೆರಿಕಾ ವ ಒಸ್ಟ್ರೇಲಿಅಚೊ ಪೀನ್ ಸಾರ್ಕೊ ರೂಕ್
arbiter ಪಂಚೆತ್ಕಿಗಾರ್
arbitrate ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಕರ್
arbitration ಪಂಚೆತ್ಕಿ
arbitrator ಪಂಚೆತ್ಕಿಗಾರ್
arboreal ರುಕಾಚೆಂ
arboreous ರುಕಾಚೆಂ
arborescent ರುಕಾ ಬರಿ
arboretum ರೂಕ್ ಸಾಗೊಳೆಚೊ ಜಾಗೊ pl. arboreta
arboriculture ರೂಕ್ ಸಾಗೊಳಿ
arborio ಏಕ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಣಾಚೊ ತಾಂದುಳ್
arborise ಫಾಂಟೆ ಜಾ
arborist ರೂಕ್ ವಿಶೇಷಜ್ಞ್
arborize (Am) arborise ಪೊಳೆ
arbutus ಧೊವ್ಯಾ ವ ಗುಲೊಬಿ ಫುಲಾಂಚೆಂ ಝಡ್ ವ ಝಾಡ್ಕುಟ್ ವ ರೂಕ್
arc ಕಮಾನ್
arcade ಕಮಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬಾಂದಾಪ್, ಕಮಾನ್ ಆಸ್ಚಿ ವಾಟ್, ಕಮಾನ್ ಶ್ರೇಣಿ
arcane ಘುಟಾಚೆಂ, ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ
arcanum ಗುಪಿತ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ pl. arcana
arch ಶ್ರೇಷ್ಟ್, ಕಮಾನ್
archaeoastronomy ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಂಚಿ ನಕ್ಷತ್ರ್‌ವಿದ್ಯಾ
archaeological ಪುರಾತತ್ತ್ವ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
archaeologist ಪುರಾತತ್ತ್ವ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
archaeology ಪುರಾತತ್ತ್ವ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್
archaeopteryx ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
archaic ಪೊರ್ನೆಂ
archaise ಪೊರ್ನಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ವ ಶೈಲಿ ವ ಪೊರ್ನೆ ಸಬ್ದ್ ವ ಪೊರ್ನೆಂ ವಾಪರ್
archaism ಪೊರ್ನಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ವ ಶೈಲಿ, ಪೊರ್ನೆ ಸಬ್ದ್, ಪೊರ್ನೆಂ
archaize (Am) archaise ಪೊಳೆ
archangel ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಭಡ್ವೊ
archbishop ಆರ್ಚ್‍ಭಿಸ್ಪ್
archbishopric ಆರ್ಚ್‍ಭಿಸ್ಪಾಚಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ವ ಪ್ರಾಂತ್ಯ್, ಆರ್ಚ್‍ಭಿಸ್ಪಾಚೊ ಹುದ್ದೊ
archconservative ಅತಿಸಂಪ್ರದಾಯ್‍ವಾದಿ
archdeacon ಆರ್ಚ್‌ದಿಯಾಕೊನ್
archdiaconal ಆರ್ಚ್‌ದಿಯಾಕೊನೀಯ್
archdiaconate ಆರ್ಚ್‌ದಿಯಾಕೊನಾತ್
archdiocese ಆರ್ಚ್‌ದಿಯೆಸೆಜ್
archducal ಆರ್ಚ್‌ಡ್ಯೂಕ್ ವ ಆರ್ಚ್‌ಡಚಿಚೆಂ
archduchess ಆರ್ಚ್‌ಡ್ಯೂಕಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ವ ವಿಧವ್, ಆರ್ಚ್‌ಡ್ಯೂಕಾಕ್ ಸಮಾನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್, ಆರ್ಚ್‍ಡಚಿಚಿ ಧನಿನ್
archduchy ಆರ್ಚ್‌ಡ್ಯೂಕ್ ವ ಆರ್ಚ್‍ಡಚೆಸಾಚೊ ಪ್ರದೇಶ್
archduke ಏಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಪ್ರಭು, ಒಸ್ಟ್ರಿಯಾಚ್ಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತೀಯ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಕುವರ್
archenemy ಮುಖ್ಯ ದುಸ್ಮಾನ್
archer ಧಣು ಆನಿ ಬಾಣ್ ವಾಪರ್ಚೊ
archery ಧಣುಬಾಣ್‍ವಿದ್ಯಾ
archetype ಮೂಳ್ ಆದರ್ಶ್, ಸಾರ್ಕೊ ದಾಕ್ಲೊ
archfiend ಭೋವ್ ಖೊಟೊ, ಸೈತಾನ್
archiepiscopal ಆರ್ಚ್‍ಭಿಸ್ಪಾಚೆಂ
archimandrite ಮಠಾಚೊ ವಡಿಲ್
archipelago ದ್ವೀಪ್‍ಪಂಗಡ್
architect ಬಾಂದಾಪ್ ವಿನ್ಯಾಸಿ
architectonic ಬಾಂದಾಪೀಯ್
architectonics ಬಾಂದಾಪ್ ವಿಜ್ಞಾನ್
architecture ಬಾಂದಾಪ್ ಕಲಾ ವ ವಿಜ್ಞಾನ್
archive ಪೊರ್ನೆಂ ದಸ್ತಾವೇಜ್
archivist ಪೊರ್ನಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೊ
archon ಆದಿಂ ಎಥೆನ್ಸಾಂತ್ ಮುಖ್ಯ ನಿತಿಕರ್ತ್
archosaur ಏಕ್ ಜಿವ್ದಾಳ್ ವರ್ಗ್
archpriest ಮುಖ್ಯ ಯಾಜಕ್
archrival ಮುಖ್ಯ ವಿರೋಧಿ
archway ಕಮಾನಾ ಸಕೈಲಿ ವಾಟ್
arcuate ಧಣು ಬರಿ ಬಗ್ಗಾಲ್ಲೊ
ardent ಉರ್ಬೆಸ್ತ್
ardor (Am) ardour ಪೊಳೆ
ardour ಉರ್ಬಾ
arduous ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ
are ಆಸಾತ್, ಆಸಾಯ್
area ವಿಸ್ತೀರ್ಣ್
areaway ಸುವಾತ್‍ವಾಟ್
areca ಪೊಪಾಳ್
arecanut ಸುಪಾರಿ
arena ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೊ ಜಾಗೊ
arenaceous ರೆಂವಾಳ್
arenicolous ರೆಂವೆರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ
areola ಲ್ಹಾನ್ ಉಗ್ತೊ ಜಾಗೊ pl. areolae
arête ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ ಹಾಡ್, ಕಣಾಚೆಂ ಖಾಡ್, ಕರ್ಕಸ್ ದೊಂಗ್ರಾಚಿ ವೊಳ್
arethusa ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಾಚೆಂ ಏಕ್ ಅಪ್ಸರೆ
argali ಮಧ್ಯ್ ಆಸ್ಯಾಚೊ ವಡ್ ಶಿಂಗಾಂಚೊ ವಡ್ ರಾನ್ ಬೊಕ್ರೊ
argent ಧೊವೊ, ರುಪ್ಯಾಳೊ
argentic ರುಪ್ಯಾಳ್
argentiferous ರುಪೆಂ ಆಸ್ಚೊ
argentine ರುಪೆಂ, ರುಪ್ಯಾಳೊ
argentite ರುಪೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಖನಿಜ್
argil ಮಾತಿ
argillaceous ಮಾತಿ ಆಸ್ಚೊ
argillite ಸಿಲಿಕಾ ಆಸ್ಚೊ ಖಡಾಪ್
argo ದಕ್ಷಿಣ್ ಗೋಲಾರ್ಧಾಚೊ ಏಕ್ ವಡ್ ನೆಕೆತ್ರ್ ಮಂಡಳ್
argon ಏಕ್ ಅನಿಲ್
argonaut ಅರ್ಗೊ ತಾರ್ವಾಚೊ ನಾವಿಕ್
argosy ವಡ್ ತಾರುಂ, ತಾರ್ವಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್
argot ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೆ ಗುಪಿತ್ ಸಬ್ದ್
arguable ವಾದ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
arguably ವಾದ್ ಕರ್ನ್ ದಾಕವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
argue ವಾದ್ ಕರ್, ಬಾಸಿ
argument ವಾದ್, ಬಾಸ್
argumentation ಚರ್ಚಾ
argumentative ವಾದ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಬಾಸುಂಚೊ
argumentum ವಾದ್ ಕರ್ಚೆಂ
pl. argumenta
aria ಎಕೊಡೆಂ ಗಾಯಿಲ್ಲೊ ಮಧುರ್ ತಾಳೊ
arid ಸುಕೊ
aridisol ಮರುಭುಂಯ್ ಮಾತಿ
aright ಸಾರ್ಕೆಂ
ariki ಮಾಒರಿ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಭೋವ್ ವಡ್ ಶ್ರೇಣಿಚೊ
arioso ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಂರಚನ್
arise ಊಟ್
aristo aristocrat ಪೊಳೆ
aristocracy ಮಂತನಾಂಚೊ ಸರ್ಕಾರ್
aristocrat ಮಂತನಾಚೊ
aristocratic ಮಂತನೀಯ್
arithmetic ಅಂಕಗಣಿತ್
ark ನೊಯೆಚೆಂ ತಾರುಂ, ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಪೇಟ್
arm ಬಾವ್ಳೊ, ಹಾತೆರ್
armada ಝುಜಾ ತಾರ್ವಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್
armadillo ಲ್ಹಾನ್ ಕವಚಕ್, ಲಾತಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾಚಿ ಮನ್ಜಾತ್
armageddon ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಝುಜಾಚೊ ಜಾಗೊ (ಉಗ್ಡಾಪಣ್ ೧೬/೧೪-೧೬)
armament ಹಾತೆರ್
armature ಆಯಸ್ಕಾಂತಾಚ್ಯಾ ಧ್ರುವಾಂಕ್ ಘಡ್ಸುಂಚೊ ಲೊಂಕ್ಡಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ, ಘುಂವ್ಚ್ಯಾ ವೀಜ್ ಯಂತ್ರಾಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ
armband ಬಾವ್ಳೊಪಟ್ಟಿ
armchair ಬಾವ್ಳೊಕದೆಲ್
armed ಹಾತೆರಾಂ ಆಸ್ಚೊ
armhole ಬಾವ್ಳೊಬುರಾಕ್
armistice ಝುಜ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ
armoire ಲಾಂಬ್ ಕಬಾಟ್
armlet ವಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಚಿ ಬಾವ್ಳೊಪಟ್ಟಿ, ಲ್ಹಾನ್ ಬಾವ್ಳೊ
armlock ಬಾವ್ಳೊಬೀಗ್
armor (Am) armour ಪೊಳೆ
armored (Am) armoured ಪೊಳೆ
armorer (Am) armourer ಪೊಳೆ
armory (Am) armoury ಪೊಳೆ
armour ಕವಚ್
armoured ಕವಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ
armourer ಕವಚಕ್
armoury ಹಾತೆರಾಂಚೆಂ ಉಗ್ರಾಣ್
armpit ಕಾಕ್
armrest ಬಾವ್ಳೊವಿಶೆವ್
army ಭುಂಯ್ ಸೈನ್
armyworm ಏಕ್ ವಾಳಯ್
aroid ಅರುಮ್ ಝಡಾಚೆಂ
aroma ಪರ್ಮಳ್
aromatherapy ಪರ್ಮಳ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ
aromatic ಪರ್ಮಳಿತ್
aromatize ಪರ್ಮಳಿತ್ ಕರ್
arose ಉಟ್ಲೊ
around ಲಾಗಿಂ, ಭೊವಾರಿಂ
arouse ಉಟಯ್
arpent ಫ್ರೆಂಚ್ ಭುಂಯ್ ಘಟಕ್ ಸುಮಾರ್ ೦.೮೫ ಎಕ್ರೊ
arquebus ಏಕ್ ಬಂದೂಕ್
arraign ನ್ಯಾಯಸಭಾಂತ್ ಆರೋಪಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಪಯ್
arrange ಮಾಂಡ್
arrangement ಮಾಂಡಾಪ್, ಮಾಂಡಾವಳ್
arrant ಮೀತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕುಖ್ಯಾತ್
array ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ, ಶಿಪಾಯಿ, ಮಾಂಡಾವಳ್, ಜ್ಯೂರರ್ ಪಟ್ಟಿ, ನೆಸ್, ನೆಟಯ್, ಮಾಂಡ್, ಜ್ಯೂರಿ ತಯಾರ್ ಕರ್
arrear ಬಾಕಿ
arrearge ಬಾಕಿ ಆಸ್ಚೆಂ
arrest ಧರ್
arrester ಧರ್ಪಿ
arresting ಖಂಚಕ್, ಚೀತ್ ವೊಡ್ಚಿ
arrestor ಧರ್ಪಿ
arrhythmia ಅತಾಳ್
arrhythmic ಅತಾಳೀಯ್
arrival ಆಗಮನ್
arrive ಯೆ, ಪಾವ್
arriviste ಆಯಿಲ್ಲೊ
arrogance ಅಪ್ಣಾಚೆಂ ಮಹತ್ಚ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಬೆಪರ್ವಾ ಕರ್ಚಿ
arrogant ಅತಿಮಾನಿ
arrogate ಹಕ್ಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಅಪ್ಣಾಚೆ ಕರ್ಚೆಂ
arrondisement ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ವಿಭಾಗ್
arrow ಬಾಣ್
arse ಗಾಂಡ್, ಬುಕಾಂಡೆ
arsenal ಹಾತೆರಾಂ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ ವ ಉಗ್ರಾಣ್, ಹಾತೆರ್ ಜಮೊ
arsenate ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಆಮ್ಲಾಚೆಂ ಮೀಟ್
arsenic ವಿಕಾಳ್ ರಸಾಯನಿಕ್ ತತ್ತ್ವ್
arsenical ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ
arsenious ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ
arses arsis ಪೊಳೆ
arsine ಏಕ್ ವಿಕಾಳ್ ಅನಿಲ್
arsis ಉಕಲ್ಚೆಂ, ಪದಾಚ್ಯಾ ಚರಣಾಚೊ ಮಟ್ವೊ ವಾಂಟೊ pl. arses
arson ಉಜೊ ಲಾಂವ್ಚೆಂ
art ಕಲಾ
artefact ಮನ್ಶಾನ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್
artemisia ಝಾಡ್ಕುಟಾಂಚೊ ವ ವೊಕ್ತಾಚ್ಯಾ ಝಡಾಂಚೊ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್
arterial ಶಿರಾಂತ್ರಿ
arteriovenous ಶಿರಾಂತ್ರೊಶಿರಾಳ್
arteritis ಶಿರಾಂತ್ರ್ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
artery ಶಿರಾಂತ್ರ್
artesian well ಉದ್ಕಾಚೆರ್ ದಾಂಬ್ಣಿ ಆಸ್ಚಿ ಬಾಂಯ್, ಗೂಂಡ್ ಬಾಂಯ್
artful ಕಲಾತ್ಮಕ್, ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಳಿ, ನಕ್ಲಿ
arthralgia ಸಂದ್ ದೂಖ್
arthritis ಸಂದ್ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
arthropathy ಸಂದ್ ಪಿಡಾ
arthropod ಸಂದ್ಚರಣ್
arthroscopy ಆರ್ಥ್ರೊಸ್ಕೊಪ್ ವಾಪರ್ನ್ ಸಂದ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ವ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾ
arthrosis ಹಾಡಾಂ ಘಡ್ಸುಂಚೆಂ, ಸಂದ್ ಪಿಡಾ
artichoke ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
article ಲೇಖನ್, ವಸ್ತ್
articular ಸಂದಾಚೆಂ
articulate ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ, ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ಚೊ, ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್, ನಿರಾಳ್ ಉಚಾರ್
articulation ಸಂಪರ್ಕ್, ಉಚ್ಚಾರಣ್
articulator ವ್ಯಕ್ತಕ್, ಉಚ್ಚಾರಕ್
artifact (Am) artefact ಪೊಳೆ
artifice ಹಿಕ್ಮತ್, ಹುಶಾರಾಯ್, ಕಪಟಿ ಚಾಲ್
artificer ಶಾತಿವಂತ್ ವ ಕಲಾತ್ಮಕ್ ಕಾಮೆಲಿ
artificial ಕೃತಕ್, ಬನಾವಟಿ
artillery ಫಿರಂಗಿದಳ್
artisan ಹಾತಾನ್ ವಸ್ತು ಕರ್ಚೊ
artist ಕಲಾಕಾರ್
artiste ಗಾವ್ಪಿ, ನಾಚ್ಪಿ ವ ನಟ್
artistic ಕಲಾತ್ಮಕ್
artistry ಕಲಾತ್ಮಕ್ ಗೂಣ್, ಕಲಾತ್ಮಕ್ ಸಾಮರ್ಥಿ
artwork ಕಲಾಕಾಮ್
arugula ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
arum ಏಕ್ ಝಡ್
arundo ಏಕ್ ಬೇತ್
arytenoid ದೋಯ್ ರುಪಾಚೆಂ
as ಜಸೊ
asbestos ಉಜೊ ನಿರೋಧಕ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್ ವಾಪರ್ಚೆ ಖನಿಜ್, ಆಸ್ಬಾಸ್
asbestosis ಆಸ್ಬಾಸ್ ವರ್ವಿಂ ಯೆಂವ್ಚಿ ಪಿಡಾ
ascariasis ಏಕ್ ಪಿಡಾ
ascarid ಏಕ್ ಕಿಡೊ
asafetida asafoetida ಪೊಳೆ
asafoetida ಹಿಂಗ್
ascend ವಯ್ರ್ ವಚ್
ascendance ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಚೆಂ
ascendancy ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಚೆಂ
ascendant ವಯ್ರ್ ವೆಚೊ
ascendence ascendance ಪೊಳೆ
ascending ವಯ್ರ್ ವೆಚೊ
ascension ಚಡ್ನಿ, ಸರ್ಗಾರೋಹಣ್
ascent ಚಡ್ನಿ
ascertain ನಿಘಂಟ್ ಕರ್
ascetic ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಭೋವ್ ಸಾದಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ
ascribe ಕಾರಣ್, ಮೂಳ್ ವ ಲೇಖಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್
ascription ಕಾರಣ್, ಮೂಳ್ ವ ಲೇಖಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ಚೆಂ
asepsis ಅನಂಜಿ
aseptic ಅನಂಜಿ
asexual ಅಲೈಂಗಿಕ್
ash ಗೊಬೊರ್, ಸಿಂಜ್
ashamed ಲಜಿಷ್ಟ್
ashen ಗೊಬ್ರಾಳೆಂ
ashlar ಕಾತರ್‌ಲ್ಲೊ ಫಾತೊರ್
ashore ತಡಿರ್
ashtray ಗೊಬೊರ್ ತಾಟ್
ashy ಗೊಬ್ರಾಳೆಂ
aside ಕುಶಿಕ್
ask ವಿಚಾರ್
askance ದುಬಾವಾನ್
askew ಗಿಟಾ ಭಾಯ್ರ್
aslant ದೆಂವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್
asleep ನಿದ್ರೆಸ್ತ್
aslope ದೆಂವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್
asocial ಅಸಾಮಾಜಿಕ್
asp ಎಜಿಪ್ತಾಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ವಿಕಾಳ್ ಸೊರೊಪ್
asparagus ಏಕ್ ಝಡ್
aspect ಕೂಸ್, ಭಾಗ್, ವಾಂಟೊ, ದಿಸವ್ಣಿ
aspen ಏಕ್ ರೂಕ್
asperges ಆಗ್ಮೆಂತ್ ಶೆಣಾಂವ್ಚೆಂ
aspergilla aspergillum ಪೊಳೆ
aspergillum ಆಗ್ಮೆಂತ್ ಶೆಣಾಂವ್ಚೆಂ ಆಯ್ದಾನ್ pl. aspergilla
asperity ಕರ್ಕಸಾಯ್
aspermia ಅವೀರ್ಯ್‌ಪಣ್
aspersion ಆಗ್ಮೆಂತ್ ಶೆಣಾಂವ್ಚೆಂ, ಫಟ್ಕಿರೊ ಆರೋಪ್
aspersorium ಆಗ್ಮೆಂತ್ ಬಾಲ್ದಿ
asphalt ಡಾಮಾರ್
asphaltite ಡಾಮಾರೀಯ್
aspheric ಅಗೋಲ್
asphodel ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
asphyxia ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಂದ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
asphyxiate ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಾಂದ್
asphyxiation ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ
aspidistra ಏಕ್ ಝಡ್
aspirant ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಪೂರ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪೊಳೊಂವ್ಚೊ
aspiration ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶ್
aspire ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಪೂರ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪೊಳೆ
ass ಗಾಡಾಂವ್
assagai assegai ಪೊಳೆ
assail ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್
assailant ಆಕ್ರಮಣ್‍ಗಾರ್
assassin ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಖುನಿ ಕರ್ಚೊ
assassinate ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಖುನಿ ಕರ್
assassination ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಖುನಿ
assault ಜುಲುಮ್, ಜೊಂಪ್
assaulter ಜುಲುಮ್‍ಗಾರ್
assaultive ಜುಲುಮಾಚೆಂ
assay ಪರಿಕ್ಷಾ, ವಿಶ್ಲೇಷಣ್, ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್, ಅಂದಾಜ್ ಕರ್
assegai ಭಾಲಿ, ಭಾಲೊ
assemblage ಜಮೊ, ಜಮೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ಕೊಯ್ರ್ ವ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಲಾತ್ಮಕ್ ಸಂರಚನ್
assemblagist ಕೊಯ್ರ್ ವ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಂರಚನ್ ಕರ್ಚೊ ಕಲಾಕಾರ್
assemble ಜಮೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
assembler ಜಮೊ ಕರ್ಚೊ, ಏಕ್ ಗಣಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್
assembly ಸಭಾ
assent ಕಬ್ಲಾತ್
assented ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಲಿ
assert ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್, ಹಕ್ಕ್ ಚಲಯ್, ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ದಾಕಯ್
assertion ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ, ಹಕ್ಕ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ, ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ
assertive ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ, ಆಕ್ರಮಕ್
assess ದರ್ ವ ಐವಜ್ ನಿರ್ಧಾರ್ಸಿ, ಮಹತ್ವ್, ಗಾತ್ರ್ ವ ಮೊಲ್ ನಿರ್ಧಾರ್ಸಿ
assessment ಬೆರೊಜ್
assessor ಬೆರೊಜಿ
asset ಆಸ್ತ್, ಮೊಲಾಚಿ ವಸ್ತ್, ಫಾಯ್ದೊ, ಉಪ್ಕಾರಾಚೆಂ
asseverate ಖರೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ ವ ಪಾಸಾರ್
asshole ಬುದ್ದು, ಅಸಮರ್ಥ್, ವಾಯ್ಟ್
assiduity ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್
assiduous ಜಾಗ್ರುತ್
assign ವರ್ಗ್ ಕರ್, ನೆಮ್, ಕಾರಣ್, ವ ಉದ್ದೇಶ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್
assignation ವರ್ಗ್ ಕರ್ಚೆಂ, ನೆಮ್ಚೆಂ, ಕಾರಣ್, ವ ಉದ್ದೇಶ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಮೆಳ್ಚಾಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಚೆಂ ಆನಿ ವೆಳಾಚೆಂ ನೆಮಕ್ಪಣ್
assignee ಆಸ್ತ್ ವ ಹಕ್ಕ್ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ, ಅನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕರುಂಕ್ ನೆಮಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ
assignment ಆಸ್ತಿಚೊ ವರ್ಗ್, ಹುದ್ದೊ, ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್
assimilate ಪೊಸಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆ, ಸಮ್ಜೊ, ಲೊಕಾಚೊ ವ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾ
assimilation ಪೊಸಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ, ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ, ಲೊಕಾಚೊ ವ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
assist ಕುಮಕ್ ಕರ್
assistance ಕುಮಕ್
assistant ಸಹಾಯಕ್
assize ನ್ಯಾಯಿಕ್ ತನ್ಖಿ
associate ಸಾಂಗಾತಿ, ಸಾಂಗಾತ್ ಕರ್
associated ಸಾಂಗಾತಿ ಆಸ್ಚೊ
association ಮೇಳ್
associative ಸಾಂಗಾತಾಚೆಂ
assonance ಆವಾಜ್ ಸಾರ್ಕೆಂಪಣ್
assort ಥರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್
assorted ತಾಳ್ ಪಡ್ಚೊ, ಸಬಾರ್ ಥರ್ ಆಸ್ಚೊ
assortment ಥರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಥರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ವಿಂಗಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚೊ ವ ಮನ್ಶಾಂಚೊ ಜಮೊ
assuage ಭುಜಯ್, ಉಣೆ ಕರ್, ಸಮಾದಾನ್ ಕರ್
assume ಘೆ, ನಟನ್ ಕರ್, ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚೀಂತ್, ಮಾನುನ್ ಘೆ
assuming ನಟನ್ ಕರ್ಚೊ
assumpsit ಭಾಸಾವ್ಣಿ ವ ಸೊಲ್ಲೊ
assumption ಸರ್ಗಿಂ ಘೆಣೆಂ, ಘೆಂವ್ಚೆಂ, ನಟನ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ
assurance ಭದ್ರತಾ, ಖಂಡಿತ್ಪಣ್, ಧಯ್ರಾಚಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ
assure ಭದ್ರ್ ಕರ್, ಖಂಡಿತ್ ಕರ್, ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್
astable ಅಥಿರ್
astatic ಅನಚಲಿತ್
asteriated ನೆಕೆತ್ರ್ ರೂಪ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ
asterism ನೆಕೆತ್ರ್ ಪಂಗಡ್
asterisk ನೆಕೆತ್ರ್ ಘುರ್ತ್
astern ತಾರ್ವಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್
asteroid ಕಿರ್ಕೊಳ್ ನೆಕೆತ್ರ್, ನೆಕೆತ್ರಾ ಬರಿ
asthenia ಅಸ್ಕತ್
asthenic ಅಸ್ಕತ್
asthenosphere ಅಸ್ಕತ್ ವಲಯ್
asthma ಉಸ್ಮೊಡ್
asthmatic ಉಸ್ಮೊಡಿಚೊ
astilbe ಏಕ್ ಝಡ್
astir ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್
astonish ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್, ಅಜಾಪ್ ಕರ್
astonished ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೊ, ಅಜಾಪ್ ಪಾವ್ಲೊ
astonishment ವಿಜ್ಮಿತ್, ಅಜಾಪ್
astound ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್, ಅಜಾಪ್ ಕರ್
astounded ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೊ, ಅಜಾಪ್ ಪಾವ್ಲೊ
astraddle ದೊನೀ ಕುಶಿನಿ ಏಕ್ ಪಾಯ್ ಆಸೊನ್
astral ನೆಕೆತ್ರಾಂಚೆಂ
astray ಚೂಕ್ ವಾಟ್
astride ದೊನೀ ಕುಶಿನಿ ಏಕ್ ಪಾಯ್ ಆಸೊನ್
astringent ಭೋವ್ ಕಠಿಣ್, ವ್ಯಂಗ್ಯ್, ನಂಜಾಳಿ
astrodome ನೆಕೆತ್ರ್ ಪಾಕೆಂ, ವಿಮಾನಾಂತ್ ಪಾಯ್ಲೆಟಾನ್ ಬಸ್ಚೆ ಕಡೆ ಪಾರ್‌ದರ್ಶಕ್ ಪಾಕೆಂ
astrologer ಜ್ಯೊತಿಷಿ
astrological ಜ್ಯೊತಿಷೀಯ್
astrology ಜ್ಯೊತಿಷ್
astrometry ಅಂತ್ರಾಳ್ ಮಾಪ್
astronaut ಅಂತ್ರಾಳ್‍ಯಾತ್ರಿ
astronautic ಅಂತ್ರಾಳ್‍ಯಾತ್ರೀಯ್
astronautical ಅಂತ್ರಾಳ್‍ಯಾತ್ರೀಯ್
astronautics ಅಂತ್ರಾಳ್ ವಾಹನ್ ವಿಜ್ಞಾನ್
astronomer ನಕ್ಷತ್ರ್‌ವಿದ್ಯಾವಂತ್, ಖಗೋಳ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
astronomical ಖಗೋಳ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್, ಭೋವ್ ವಡ್
astronomical unit ಖಗೋಳ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ಘಟಕ್, ಭುಮಿ ಆನಿ ಸುರ್ಯಾ ಮದ್ಲೊ ಅಂತರ್, ೯.೩ ಕೊರೊಡ್ ಮಯ್ಲಾಂ
astronomy ನಕ್ಷತ್ರ್‌ವಿದ್ಯಾ, ಖಗೋಳ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
astrophotograph ಖಗೋಳ್ ತಸ್ವಿರ್
astrophotographer ಖಗೋಳ್ ತಸ್ವಿರ್‌ಗಾರ್
astrophotography ಖಗೋಳ್ ತಸ್ವಿರ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
astrophysical ಖಗೋಳ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
astrophysicist ಖಗೋಳ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಿ
astrophysics ಖಗೋಳ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ್
astroturf ಬನಾವಟಿ ತಣಾಚಿ ಸುವಾತ್
astute ಬುದ್ವಂತ್
asunder ವಾಂಟೆ ಜಾವ್ನ್
aswarm ಭೊರ್‌ಲ್ಲೊ
aswirl ಘುಂವೊನ್ ಮುಕಾರ್ ವೆಚೆಂ
aswoon ಮತ್ ಚುಕ್ಚೆಂ
asylum ಅಸ್ರೊ
asymmetric ಅಸಾರ್ಕೆಂ ದಾಮಾಸೀಯ್
asymmetry ಅಸಾರ್ಕೆಂ ದಾಮಾಸೆ
asymptomatic ಪಿಡೆಚೆ ಲಕ್ಷಣ್ ದಾಕಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
asynchronism ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಘಡಾನಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ವ ಆಸಾನಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
asynchronous ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಘಡಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ವ ಆಸಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
asynchrony ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಘಡಾನಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ವ ಆಸಾನಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
asyndeton ವಾಕ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಸುಂಚೆ ಸಬ್ದ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ
asynergy ಸಾಂಗಾತಾ ಕರಿನಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
at ಕಡೆ
ataghan ಒಟ್ಟೊಮಾನ್ ಟರ್ಕಿಚ್ಯಾ ಕಾಲಾಚಿ ಸುರಿ
ataman ಕೊಸಾಕ್ ಮುಖೆಲಿ
atar ಜರತೂಸ್ತ್ರಿ (ಪಾರ್ಸಿ) ಧರ್ಮಾಂತ್ ಉಜೊ
atavism ಆದ್ಲಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ
ate ಜೆವ್ಲೊ, ಖೆಲೆಂ
atelectasis ವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಪ್ಸಾನ್ ಕೊಸಾಳ್ಚೆಂ
atelier ಕಲಾಕಾರಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕೂಡ್
atheling ಆಂಗ್ಲೊ-ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ ರಾಯ್ ಕುವರ್ ವ ಮಂತನಾಚೊ
atemoya ಏಕ್ ಫಳ್
atemporal ಅವೆಳಿಯ್
atheism ನಾಸ್ತಿಕ್‍ವಾದ್
atheist ನಾಸ್ತಿಕ್
atheistic ನಾಸ್ತಿಕ್
athenaeum ಪುಸ್ತಕ್, ಖಬಾರ್ ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ಅವ್ಧಿ ಪತ್ರಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಕೂಡ್ ವ ಬಾಂದಾಪ್, ಸಾಹಿತಿಕ್ ವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಮೇಳ್
atheoretical ಅವಾದೀಯ್
athirst ತಾನೆಲಾ
athlete ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಬಳಾಚ್ಯಾ ವ ಹುಶಾರಾಯೆಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್, ಖೆಳ್ಗಾಡಿ
athletic ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಬಳಾಚ್ಯಾ ವ ಹುಶಾರಾಯೆಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆಂ
athletics ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಬಳಾಚೆ ವ ಹುಶಾರಾಯೆಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ
athwart ಪಲ್ತಡಿ, ವಿರೋಧ್ ಜಾವ್ನ್
athwartships ತಾರ್ವಾಚ್ಯಾ ಪಲ್ತಡಿ ಕುಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಕುಸಿಕ್
atilt ಮಾಲ್ವಾಲ್ಲೊ, ಹಾತಾಂತ್ ಭರ್ಚಿ ಘೆವ್ನ್
atingle ಕುಚುಲ್ಯೊ ಕೆಲ್ಲೆಂ
atlas ನಕ್ಷಾಪುಸ್ತಕ್
atmosphere ವಾತಾವರಣ್
atmospheric ವಾತಾವರಣಾಚೆಂ
atoll ಪಂವ್ಳೆಂ ದ್ವೀಪ್
atom ಅಣು
atomise ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಘಟಕ್ ಕರ್
atomism ಅಣುವಾದ್
atomize (Am) atomise ಪೊಳೆ
atomy ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಣ್
atonal ಅತಾಳೊ
atonality ಅತಾಳೊಪಣ್
atone ಪ್ರಾಜಿತ್ ಕರ್
atonement ಪ್ರಾಜಿತ್
atony ಅತಾಳೊ
atop ತುದ್ಯೆರ್
atopic ಅಜಾಗೀಯ್
atopy ಅಜಾಗೊ
atrabilious ದುಶ್ಚಿತ್, ದುಖೆಸ್ತ್
atremble ಕಾಂಪ್ಚೊ
atria atrium ಪೊಳೆ
atrial ರೋಮನ್ ಘರಾಂತ್ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಚೆಂ
atrip ಲಂಗರಾಚೆಂ
atrium ರೋಮನ್ ಘರಾಂತ್ ಮದ್ಲೆಂ ಕೂಡ್, ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂ ಪೈಕಿ ಏಕ್ pl. atria
atrocious ಭೋವ್ ಖೊಟೆಂ ವ ಕ್ರೂರ್
atrocity ಭೋವ್ ಖೊಟೆಂ ವ ಕ್ರೂರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ
attaboy ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಚ್ವೊಣಿ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಪರ್ಚೊ ಸಬ್ದ್
attach ಲಾಗಯ್, ಜಪ್ತಿ ಕರ್
attaché ವಿದೇಶಿ ರಾಜ್‍ಧಾನಿಂತ್ ದೂತಾವಾಸ್ ಸಿಬಂದಿಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಪ್ರವೀಣ್, ಲ್ಹಾನ್ ಸೂಟ್‍ಕೇಸ್
attached ಲಾಗಯಿಲ್ಲೆಂ, ಶಾಶ್ವತ್ ಘಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
attachment ಲಾಗವ್ಣಿ, ಜಪ್ತಿ
attack ಆಕ್ರಮಣ್
attagirl ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಮೆಚ್ವೊಣಿ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಪರ್ಚೊ ಸಬ್ದ್
attain ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಕರ್
attainder ಮೊರ್ನಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ವ ಕಾನೂನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾತಾನಾ ನಾಗರಿಕ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
attainment ಪ್ರಾಪ್ತ್
attaint ನಾಗರಿಕ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಹೊಗ್ಡಾಯ್, ಭ್ರಷ್ಟ್ ಕರ್, ಗೌರವ್ ವ ಅಪುಟಾಯೆರ್ ಖತ್
attap ಏಕ್ ತಳ್ಟೊ ಮಾಡ್
attempt ಪ್ರಯತ್ನ್
attend ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
attendance ಹಾಜರಿ
attendant ಪೆದೊ
attendee ಹಾಜರಿವಂತ್
attending ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ವಯ್ಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ಕರ್ಚೆಂ
attention ಚೀತ್
attentive ಚೀತ್ ದಿಂವ್ಚೊ
attenuate ಪಾತಳ್, ಬಾರಿಕ್ ವ ಉಣೆ ಕರ್
attenuated ಪಾತಳ್, ಬಾರಿಕ್ ವ ಉಣೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ
attest ಪ್ರಮಾಣಿತ್ ಕರ್
attic ಮಾಳಯ್
attire ವಿಶೇಸ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ
attitude ಮನೋಭಾವ್
attitudinal ಮನೋಭಾವೀಯ್
attitudinize ಮನೋಭಾವ್ ದಾಕಯ್
attorney ಕಾನೂನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಅನ್ಯೇಕ್ಲಾಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ
attract ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್
attractant ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸತ್ತ್ವ್
attraction ಆಕರ್ಷಣ್
attractive ಆಕರ್ಷಕ್
attractively ಆಕರ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್
attractor ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್ಚೊ
attribute ಲಕ್ಷಣ್, ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್
attribution ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ಚೆಂ
attributive ಲಕ್ಷಣೀಯ್
attrition ಜರೊನ್ ವೆಚೆಂ
attune ತಾಳ್ ಪಡಯ್
atypical ಅಥರೀಯ್
au pair ಘರ್ ಚಾಕ್ರಿ ಕರ್ಚೊ ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
au revoir ಅದೇವ್ಸ್, ಪರ್ತುನ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್
aubade ಫಾಂತ್ಯಾಚೆಂ ಗೀತ್
aubergine ವಾಂಯ್ಗೆಂ
auburn ಇಲ್ಲೊ ಮಾತ್ಯೆ ರಂಗ್
auction ಏಲಂ
auctioneer ಏಲಂ ಕರ್ಚೊ
audacious ವಿಶೇಸ್ ಧಯ್ರಾಚೊ
audacity ವಿಶೇಸ್ ಧಯ್ರ್
audial ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ
audible ಆಯ್ಕೊವ್ಯೆತ್
audience ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಪೊಳೊಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್
audio ಆವಾಜ್
audiology ಆಯ್ಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್
audiometer ಆಯ್ಕ್ ಮಾಪಕ್
audiotape ಆಯ್ಕ್ ಪಟ್ಟಿ
audiovisual ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ಆನಿ ಪೊಳೊಂವ್ಚೆಂ
audit ಲೇಕ್ ತಪಾಸಣ್
auditee ಲೇಕ್ ತಪಾಸಣ್ ಜಾಂವ್ಚೊ
audition ನಟನ್ ವ ಗಾಯನಾಚಿ ಮಟ್ವಿ ಪರಿಕ್ಷಾ
auditor ಲೇಕ್ ತಪಾಸಕ್
auditory ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ
auditorium ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ವ ನಾಟಕ್ ವ ಪಿಂತುರ್ ಪೊಳೊಂವ್ಚ್ಯಾನಿ ಬಸ್ಚೆಂ ಸಾಲ್
aught ಕಿತೆಂಯಿ, ಸಕ್ಕಡ್, ಹರ್ಯೆಕ್, ಶೂನ್ಯ್
augite ಏಕ್ ಕಾಳೆಂ ವ ಪಾಚ್ವೆಂ ಖನಿಜ್
augment ಚಡಯ್
augmentation ಚಡಾಪ್
augmentative ಚಡಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ, ಗಾತ್ರ್ ವಡ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಬ್ದ್ ವ ಘಡ್ಸೊಣ್
augur ಘುರ್ತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್
augury ಘುರ್ತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ, ಶಕುನ್
august ವರ್ಸಾಂತ್ಲೊ ಆಟ್ವೊ ಮಹಿನೊ, ವೈಭವಾನ್ ಭೊರ್‌ಲ್ಲೊ
aumbry ಮದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ವ ಸಾಕ್ರಿಸ್ತಿಂತ್ ಕಾಲ್ಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ ದವರ್ಚೊ ಜಾಗೊ
aunt ಮಾವ್ಶಿ, ಮಾಮಿ, ಆಕಯ್
aura ಉಜ್ವಾಡ್ ಭೊಂವಾರಿ ಆಸ್ಚೆಂ
aural ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ
auranofin ಸಂದ್‍ವಾಯ್ ಗೂಣ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವೊಕಾತ್
aurar ಆದಿಂ ನೊರ್ವೆ, ಸ್ವೀಡನ್, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕಾಂತ್ ಭಾಂಗಾರಾಚಿಂ ನಾಣಿ
aureate ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ರಂಗಾಚೆಂ ವ ಪ್ರಜಳಾಚೆಂ
aurei ಆದಿಂ ರೊಮಾಂತ್ ಭಾಂಗಾರಾಚಿಂ ನಾಣಿ
aureole ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿ ಆಸ್ಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್
aureus ಆದಿಂ ರೊಮಾಂತ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ನಾಣೆ
auric ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ
auricle ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂ ಪೈಕಿ ಏಕ್, ಕಾನಾಚೊ ಭಾಯ್ಲೊ ವಾಂಟೊ, ಪಾಕ್, ಪಾಕಾಟೊ
auricular ಕಾನಾಕ್ ವ ಆಯ್ಕೊಂಚಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
auriferous ಭಾಂಗಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ
aurora ಫಾಂತೆಂ, ರಂಗಾಳ್ ಉಜ್ವಾಡ್, ಉತ್ತರ್ ವ ದಕ್ಷಿಣ್ ಧ್ರುವಾಕಡೆ ತಾಂಬ್ಡೊ ವ ಪಾಚ್ವೊ ಉಜ್ವಾಡ್
auscultation ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ
auslander ಪರ್ದೆಶಿ
auslese ಏಕ್ ವಾಯ್ನ್
auspice ಪ್ರವಾದೀಯ್ ಘುರ್ತ್
auspices ಶಾರೊತಿಪಣ್
auspicious ಶುಭ್
austere ಸಾದೊ
austerity ಖರ್ಚ್ ಉಣೊ ಕರ್ಚೆಂ, ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕರ್ಚೆಂ
austral ದಕ್ಷಿಣಾಚೆಂ
autarchy ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ್, ಸ್ವಸರ್ಕಾರ್, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಚೊ ದೇಶ್, ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದೇಶ್
autarky ಆರ್ಥಿಕ್ ಸ್ವಾವಲಂಬನ್
autecology ಜನಸಂಖೊ ಜಿಜಾಶಾಸ್ತ್ರ್
auteur ನಟನ್, ಸಂಗೀತ್, ಉಜ್ವಾಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ, ಅಭ್ಯಾಸಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸ್ಚೊ ಪಿಂತುರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್
authentic ಖರೊ
authenticate ಖರೊ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರ್
authentication ಖರೊ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರ್ಚೆಂ
authenticity ಖರೆಪಣ್
author ಲೇಖಕ್
authoress ಲೇಖಕಿ
authorisation ಅಧಿಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
authorise ಅಧಿಕಾರ್ ದೀ
authoritarian ಅಧಿಕಾರೀಯ್
authority ಅಧಿಕಾರ್
authoritative ಅಧಿಕೃತ್
authorization (Am) authorisation ಪೊಳೆ
authorize (Am) authorise ಪೊಳೆ
autism ಮಾನಸಿಕ್ ವಾಡಾವಾಳಿಂತ್ ಅವ್ಯವಸ್ಥಾ ಜಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಸಾಧಾರಣ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾತ್
autoantibody ಸ್ವಯಂಪ್ರತಿಆಂಗ್
autobahn ಸ್ವಯಂವಾಟ್
autobiography ಸ್ವಜಿಣಿಬರವ್ಣಿ
autocephalous ಸ್ವಮಸ್ತಕ್
autochanger ಸ್ವಯಂಬದ್ಲಾವ್ಪಿ
autochthon ಗಾಂವ್ಟಿ, ಜಾಗ್ಯಾಚೊ
autochthonous ಗಾಂವ್ಟಿ, ಜಾಗ್ಯಾಚೊ
autocracy ಸ್ವಯಂಪ್ರಭುತ್ವ್
autocrat ಸ್ವಯಂಪ್ರಭು
autodidact ಸ್ವಶಿಕ್ಪಿ
autodidactic ಸ್ವಶಿಕವ್ಣೆಚೆಂ
autoerotic ಸ್ವಕಾಮುಕ್
autoeroticism ಸ್ವಕಾಮುಕತಾ
autoerotism ಸ್ವಕಾಮುಕತಾ
autogamous ಸ್ವಯಂಲಗ್ನೀಯ್
autogamy ಸ್ವಯಂಲಗ್ನ್
autogenic ಸ್ವಯಂಉತ್ಪನ್ನ್
autogenous ಸ್ವಯಂಉತ್ಪನ್ನ್
autogeny ಸ್ವಯಂಉತ್ಪತ್ತಿ
autograft ಸ್ವಯಂಕಸಿ
autograph ಸ್ವಯಂಬರಾಪ್
autographic ಸ್ವಯಂಬರಾಪೀಯ್
autography ಸ್ವಯಂಬರಾಪ್
autoinfection ಸ್ವವೊಸೊ
autointoxication ಸ್ವವಿಕಾಳ್ಪಣ್
autologous ಸ್ವವಕ್ತೀಯ್
automaker ಚಾರ್ ರೋದ್ ವಾಹನ್ ಉತ್ಪಾದಕ್
automata automaton ಪೊಳೆ
automated ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ್
automatic ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ್
automation ಸ್ವಯಂಚಾಲನ್
automatism ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ್ ಸ್ಥಿತಿ
automaton ಸ್ವಯಂಚಾಲಕ್
pl. automata
automobile ಚಾರ್ ರೊದಾಂಚೆಂ ವಾಹನ್
automobility ಚಾರ್ ರೊದಾಂಚೆಂ ವಾಹನ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ
autonomist ಸ್ವಾಯತ್ತಾವಾದಿ
autonomous ಸ್ವಾಯತ್ತ್
autonomy ಸ್ವಾಯತ್ತಾ, ಸ್ವಯಂ‍ನಿಯಮ್
autopsy ಮೊರ್ನಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚಾಕ್ ಮೊಡ್ಯಾಚಿ ಪರಿಕ್ಷಾ
autosuggestion ಸ್ವಯಂಸೂಚನ್
autotelic ಸ್ವಯಂಉದ್ದೇಶಿ
autumn ಶರದ್
auxesis ಕಣ್ ಗಾತ್ರ್ ವಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ಚಡವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
auxiliary ಸಹಾಯಕ್
avail ಸಂದರ್ಭ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ
availability ಮೆಳ್ಚೆಪಣ್
available ವಾಪರುಂಕ್ ವ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ, ಮೆಳ್ತಾ
avalanche ಹಿಮ್ ವಾದಾಳ್
avarice ಅಬ್‍ಸ್ವಾರ್ಥ್
avaricious ಅಬ್‍ಸ್ವಾರ್ಥಿ
avascular ಅಶಿರ್
avast ತಾರ್ವಾರ್ ರಾವಂವ್ಕ್ ಫರ್ಮಾಣ್
ave ನಮಾನ್
avenge ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆ
avens ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್, ಗುಲೊಬ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಧೊವ್ಯಾ, ಜಾಂಬ್ಳಿ, ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ವ ಹಳ್ದುವ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಝಡಾಂ ಪೈಕಿ ಏಕ್
aventurine ಪ್ರಜಳ್ಚೆ ಕಣ್ ಆಸ್ಚೊ ಗ್ಲಾಸ್
avenue ರೂಂದ್ ಮಾರೊಗ್
aver ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
average ಸರಾಸರಿ
averse ನಾಪಸಂದ್
aversion ನಾಪಸಂದ್
aversive ಚುಕಂವ್ಚೊ
avert ಚುಕಯ್
avian ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚೆಂ
aviary ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚೊ ವಡ್ ಗುಡ್
aviate ವಿಮಾನ್ ಚಲಯ್
aviation ವಿಮಾನ್ ಉಬ್ಣಿ
aviator ವಿಮಾನ್ ಚಾಲಕ್
aviatrix ವಿಮಾನ್ ಚಾಲಕಿ
aviculture ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಚೆಂ
avid ಆತುರಿತ್, ಉರ್ಬೆಸ್ತ್
avidin ತಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಧೊವ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬಯೊಟಿನ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಸಾರಜನಕ್
avidity ಆತುರತಾ, ಉರ್ಬಾ
avifauna ಸುಕ್ಣೆ ಸಮುದಾಯ್
avionics ವಿಮಾನ್ ಉಬ್ಣಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ಸ್, ಕೃತಕ್ ಉಪಗ್ರಹಾಂ ಆನಿ ಅಂತ್ರಾಳ್ ವಾಹನಾಂಚೆಂ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ಸ್
avirulent ಅವಿಕಾಳ್
avitaminosis ಅಜೀವ್‍ಸತ್ವ್ ಪಿಡಾ
pl. avitaminoses
avocation ವೃತ್ತಿ
avoid ಚುಕಯ್
avoidance ಚುಕವ್ಣಿ
avoirdupois ಜಡಾಯೆಚೊ ವಸ್ತು, ಪೌಂಡಾಕ್ ಸೊಳಾ ಔನ್ಸ್ ಆನಿ ಔನ್ಸಾಕ್ ಸೊಳಾ ಡ್ರಾಮ್ ಆಸ್ಚೆ ಜಡಾಯ್ ಘಟಕ್
avow ಪಾಸಾರ್
avowal ಪಾಸಾರ್ಣಿ
avulsion ವಿಂಗಡ್ ಕರ್ಚೆಂ
avuncular ಬಾಪ್ಲ್ಯಾಬರಿ ವ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಬರಿ ದಿಸ್ಚೊ
avunculate ಮಾವ್ಳೀಯ್
await ರಾಕ್
awake ಜಾಗೊ
awaken ಜಾಗಯ್
awakening ಜಾಗೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
award ಪ್ರಶಸ್ತಿ
aware ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೆಂ
awash ಉದ್ಕಾನ್ ಭೊರ್‌ಲ್ಲೆಂ
away ಪಯ್ಸ್
awe ಅದ್ಭುತ್, ಮರ್ಯಾದ್ ಆನಿ ಭಿಯೆಂ ಭರ್ಸಾಲ್ಲೆಂ ಭೊಗ್ಣೆ
aweary ಸಕತ್ ಸಂಪ್‍ಲ್ಲೊ
aweather ಹವ್ಯಾರ್, ಹವ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್, ವಾರ‍್ಯಾ ಕುಶಿಕ್
awesome ಅದ್ಭುತ್
awestruck ಮರ್ಯಾದ್ ಆನಿ ಭಿಯೆಂ ಭರ್ಸಾಲ್ಲೊ
awful ಭೋವ್ ಪಾಡ್
awhile ಥೊಡೊ ವೇಳ್
awhirl ಮಂಡಳಾಂತ್ ಜೊರಾನ್ ವ ವೇಗಾನ್ ಘುಂವೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ
awkward ತಾರಿಫೆಸ್ತೊ
awl ಬುರಾಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಉಪಕರಣ್
awning ಪಾಕ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಧಾಂಪಾಣ್
awoke ಉಟ್ಲೊ
awoken ಉಟ್‍ಲ್ಲೊ
awry ವಾಂಕ್ದೆಂ, ಚೂಕ್
ax ಕುರಾಡ್
axe ಕುರಾಡ್
axeman ಕುರಾಡ್ ಮನಿಸ್
axel ಫಿಗರ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗಾಂತ್ ಏಕ್ ಉಡಿ
axenic ಹೆರ್ ಜಿವಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್
axial ಅಕ್ಷೀಯ್
axil ಫಾಂಟೊ ವ ಖೊಲೊ ಆನಿ ಅಕ್ಷಾ ಮದ್ಲೊ ಕೋನ್
axilla ಕಾಕ್ pl. axillae
axillar ಕಾಕೀಯ್ ವಾಂಟೊ
axillary ಕಾಕೀಯ್, ಕಾಕೀಯ್ ಪಾಕ್
axinite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
axiology ಮೋಲ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
axiom ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ವ ಅಲೊಚನ್
axiomatic ಸಾಂಗ್ಣೆ ಪ್ರಕಾರ್
axis ನೀಟ್ ಗೀಟ್ ಜಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿ ವಸ್ತು ಘುಂವ್ತಾತ್, ಅಕ್ಷ್
axle ರೊದಾಂ ಘುಂವ್ಚೊ ದಾಂಡೊ, ಪಾರಯ್
axolotl ಮೆಕ್ಸಿಕೊಚೊ ಸಲಮಾಂಡರ್
aye ವಯ್
azoic ಅಜಿವಿ
azoospermia ಅಜೀವ್‍ಕಣ್
azotemia ರಗ್ತಾಂತ್ ಯೂರಿಯಾ ವ ಹೆರ್ ಸಸಾರಜನಕ್ ಚಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ
azure ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಮೊಳ್ಬಾಚೊ ನಿಳ್ಸೊ ರಂಗ್
azurite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
azygos ಎಕೊಡೊ

Leave a Reply

Scroll to Top