Z

Z, z ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಸವಿಸಾವೆಂ ಆಕ್ಷರ್
zabaglione ತಾಂತ್ಯಾಚೊ ಬೋಳ್, ಸಾಕರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಖಾಣ್
zag ಘುಂವ್ಡೀಯ್ ವಾಟೆಂತ್ ಅವ್ಚಿತ್ ಘುಂವ್ಡಿ, ಘುಂವ್ಡೀಯ್ ವಾಟೆಂತ್ ಮಟ್ವೊ ಸೀದಾ ಗೀಟ್
zamia ಏಕ್ ಝಡ್
zander ಮಧ್ಯ್ ಯುರೋಪಾಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ
zany ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೆ ಖುಶಾಲಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ವಿದೂಷಕಾ ಬರಿ ಕರ್ಚೊ
zap ಜಿವ್ಶಿ ಮಾರ್ಚೆಂ, ಘಡ್ಯೆನ್ ಸಾಗ್ಸುಂಚೆಂ, ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾಂ ಬದ್ಲುನ್ ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ವ ಹೆರ್ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪೊಳೊಂವ್ಚೆಂ ಚುಕಂವ್ಚೆಂ
zapateado ಏಕ್ ಲಾತಿನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ನಾಚ್
zapateo zapateado ಪೊಳೆ
zappy ಜಿವಾಳ್ ಆನಿ ಖಂಚಕ್
zeal ಉರ್ಬಾ
zealot ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಉರ್ಬೆಸ್ತ್, ಆದಿಂ ರೊಮಾಗಾರಾಂ ವಿರೊಧಿ ಜುದೆವ್
zealotry ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಉರ್ಬಾ
zealous ಉರ್ಬೆಸ್ತ್
zebra ಕಾಳೆ ಆನಿ ಧೊವೆ ಪಾಟೆ ಆಸ್ಚಿ ಆಫ್ರಿಕಾಚಿ ಮನ್ಜಾತ್
zebra crossing ಜೀಬ್ರಾ ಉತ್ರೊಣ್, ಚಲ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ರೂಂದ್ ಧೊವೆ ಪಾಟೆ ಆಸ್ಚಿ ವಾಟ್
zebra finch ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
zebra fish ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
zebrano ಏಕ್ ರೂಕ್
zebrawood ಏಕ್ ರೂಕ್
zebrine ಜೀಬ್ರಾಚೆಂ, ಜೀಬ್ರೀಯ್
zein ಏಕ್ ಪ್ರೊಟೀನ್
zeitgeist ಕಾಳಾಚೊ ಮನೋಭಾವ್
zelkova ಜಪಾನಾಚೊ ರೂಕ್
zenith ಶಿಖರ್, ತುದಿ
zenithal ಶಿಖರೀಯ್
zeolite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
zephyr ಆಸ್ತಮ್ತಿ ವಾರೆಂ, ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್ ವ ವಸ್ತುರ್
zeppelin ವಾರೆಂತಾರುಂ
zero ಶೂನ್ಯ್
zero gravity ಶೂನ್ಯ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ್
zero hour ಶೂನ್ಯ್ ವೋರ್
zero-sum ಶೂನ್ಯ್ ಜುಮ್ಲಾ, ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಾಭ್ ಜಾತಾನಾ ಅನ್ಯೇಕ್ಲಾಕ್ ನಷ್ಟ್
zero tillage ಶೂನ್ಯ್ ಕೊಸಾಪ್
zeroth ಶ್ರೇಣಿಂತ್ ಶೂನ್ಯ್ ಸಂಖೊ ಆಸ್ಚೆಂ
zest ವಿಶೇಸ್ ಸಂತೊಸ್
zeugma ಘಡ್ಸೊಣಿ
zig ಘುಂವ್ಡೀಯ್ ವಾಟೆಂತ್ ಅವ್ಚಿತ್ ಘುಂವ್ಡಿ, ಘುಂವ್ಡೀಯ್ ವಾಟೆಂತ್ ಮಟ್ವೊ ಸೀದಾ ಗೀಟ್
zigzag ಮಟ್ವ್ಯೊ ಸೀದಾ ಘುಂವ್ಡ್ಯೊ ಆಸ್ಚೊ
zilch ಶೂನ್ಯ್
zillion ವಡ್ ಸಂಖೊ
zillionaire ಭೋವ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್
zinc ಜಸ್ತ್
zinc blende ಏಕ್ ಖನಿಜ್
zine ಅವ್ಧಿಪತ್ರ್
zinfandel ಸುಕೊ ತಾಂಬ್ಡೊ ವಾಯ್ನ್
zing ಕಿಂದ್ರಿ ಆವಾಜ್, ವಿಶೇಸ್ ಸಂತೊಸ್, ಅವ್ಚಿತ್ ಮಾರ್
zinger ಬುದ್ವಂತ್ ಟಿಕೊ ವ ಸಂದಾಯ್
zingy ಸಂತೊಸಾನ್ ಚಾಳಂವ್ಚೆಂ, ಆಕರ್ಷಕ್
zinnia ಏಕ್ ಫುಲ್
zip ಜಿಪ್ಪರ್, ವೇಗಾನ್ ಕರ್, ಶೂನ್ಯ್, ಜಿಪ್ಪರ್ ಉಘಡ್ ವ ಧಾಂಪ್
zip code (zone improvement plan code) ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ತಪಾಲ್ ಸುವಾತ್ ಸಂಖೊ
zircon ಏಕ್ ಖನಿಜ್
zirconium ಏಕ್ ಲೋಹ್
zit ಮುಂಬ್ರ್
zither ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ದ್
zizith ಜುದೆವಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಚೆ ಗೊಂಡೆ
zoantharian ಪಂವ್ಳ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚಿ ಜೀವಿ
zodiac ಜ್ಯೋತಿಷ್ ರಾಶಿ
zoisite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
zombie ವೂಡೂ ಪ್ರಕಾರ್ ಜಿವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮೊಡೆಂ, ಚಲ್ಚೆಂ ಮೊಡೆಂ, ದಿಸೊಂಕ್ ವ ನಡ್ತ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮನಿಸ್, ಏಕ್ ಭೊರ್ಶಿಕ್ ಅಮಾಲ್ ಪೀವನ್
zonal ಮಂಡಳೀಯ್
zonation ಮಂಡಳ್ ಮಾಂಡಾಪ್
zone ಮಂಡಳ್
zonk ಮತ್ ಚುಕಯ್, ತಕ್ಲಿ ಘುಂವಯ್, ಅಮಾಲ್ ಪೀವನಾ ವರ್ವಿಂ ಮತ್ ಚುಕ್
zoo ರಾನ್ವಟಿ ಮನ್ಜಾತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ
zooanthropy ಮನ್ಶಾನ್ ಮನ್ಜಾತಿ ಬರಿ ಚಲ್ಚಿ ಆನಿ ಕರ್ಚಿ ಪಿಡಾ
zoogenic ಮನ್ಜಾತಿ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ
zoogeographer ಮನ್ಜಾತ್ ಭೂಗೋಳ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
zoogeographic ಮನ್ಜಾತ್ ಭೂಗೋಳ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
zoogeographical ಮನ್ಜಾತ್ ಭೂಗೋಳ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
zoogeography ಮನ್ಜಾತ್ ಭೂಗೋಳ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
zookeeper ರಾನ್ವಟ್ ಮನ್ಜಾತ್ ರಾಕ್ವಲಿ
zoolatry ಮನ್ಜಾತ್‍ಪೂಜಾ
zoologic ಮನ್ಜಾತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
zoological ಮನ್ಜಾತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
zoologist ಮನ್ಜಾತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
zoology ಮನ್ಜಾತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
zoom ವೇಗಾನ್ ಚಲ್, ಅವ್ಚಿತ್ ಚಡ್
zoomorph ಮನ್ಜಾತ್ ರೂಪ್
zoomorphic ಮನ್ಜಾತ್ ರೂಪೀಯ್
zoonosis ಮನ್ಜಾತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ವೆಚಿ ಪಿಡಾ pl. zoonoses
zoophilia ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಮನ್ಜಾತಿ ಮಧೆಂ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್
zootechnical ಮನ್ಜಾತ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್
zouk ಫ್ರೆಂಚ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಂಗೀತ್
zoysia ಏಕ್ ತಣ್
zucchetto ಕಥೊಲಿಕ್ ಕ್ಲೆರಿಕಾಂಚಿ ಕಟ್ಟೆಂತೊಪಿ pl. zucchetti
zucchini ಏಕ್ ಝಡ್, ತೊವ್ಶ್ಯಾ ಸಾರ್ಕಿ ಏಕ್ ರಾಂದಯ್
zydeco ಲುಇಸಿಅನಾಚೆಂ ಸಂಗೀತ್
zygodactyl ದೋನ್ ತೆಮೆಟ್ಯೊ ಮುಕಾರ್ ಆನಿ ದೋನ್ ತೆಮೆಟ್ಯೊ ಪಾಟಿಂ ಆಸ್ಚೆಂ
zygodactylous zygodactyl ಪೊಳೆ
zygoma ಕಟ್ಟ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ವ ಕುಶಿಕ್ ಹಾಡಾಚೆಂ ಕಮಾನ್
zygote ಜೊಡ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಣ್

Leave a Reply

Scroll to Top