C

C, c ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಆಕ್ಷರ್, ರೋಮನ್ ಸಂಖೊ ಶೆಂಬೊರ್
cab ಟೆಕ್ಸಿ
cabal ತಂಡ್
caballero ಘೊಡ್ಯಾ ಸವಾರ್ ಶಿಪಾಯಿ
cabaletta ಏಕ್ ಇಟಾಲಿಅನ್ ಗೀತ್
cabalistic ತಂಡಾಚೆಂ, ತಂಡೀಯ್, ಕಬ್ಬಾಲಾಚೆಂ
caballerial ಏಕ್ ಸ್ಕೇಟ್‍ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಕ್ಮತ್
cabana ದರ್ಯಾ ತಡ್ ವ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚಾ ತಳ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕೊಟ್ರಿ ಸಾರ್ಕೊ ಅಸ್ರೊ, ಝೊಪ್ಡೆಂ
cabaret ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್, ಅಮಾಲ್ ಪೀವನ್ ಆನಿ ಮನೋರಂಜನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್
cabbage ಕೊಬ್
cabbage butterfly ಕೊಬ್ ಪಿಸೊಳೆಂ
cabbage looper ಏಕ್ ವಾಳಯ್
cabbage palm ಕೊಬ್ ಚುಡೆತ್
cabbage rose ಕೊಬ್ ಗುಲೊಬ್
cabbage white ಕೊಬ್ ಧೊವೊ, ಕೊಬ್ ಪಿಸೊಳೆಂ
cabbage worm ಕೊಬ್ ಕಿಡೊ
cabbie ಟೆಕ್ಸಿ ಚಾಲಕ್
cabby cabbie ಪೊಳೆ
caber ಎಕಾ ಸ್ಕೊಟಿಷ್ ಖೆಳಾಂತ್ ವಾಪರ್ಚೊ ಕೋಲ್
cabergoline ಏಕ್ ರಸಾಯನಿಕ್
cabin ಕೊಟ್ರಿ
cabinet ಮಂತ್ರಿಮಂಡಳ್, ಕಬಾಟ್
cable ಸರಿ, ಘಟ್ ದೊರಿ, ತಾರ್, ರೇಡಿಯೊ ಸಂದೇಶ್
cable length ದರ್ಯಾಗುಂಡಾಯ್ ಘಟಕ್, ೬೦೦ ಫೀಟ್ ವ ೬೦೮ ಫೀಟ್ ವ ೭೨೦ ಫೀಟ್
cablecast ಕೇಬಲ್ ಟಿವಿ ಪ್ರಸಾರಣ್
cablegram ದರ್ಯಾ ಸರಿಯೆಚಿ ತಾರ್
cableway ಸರಿವಾಟ್
cabman ಟೆಕ್ಸಿ ಚಾಲಕ್
caboose ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈನಾಂತ್ ಸಿಬಂದಿ ಖಾತಿರ್ ಆಸ್ಚೊ ನಿಮಾಣೊ ಡಬ್ಬೊ
cabotage ದೇಶಾ ಭಿತರ್ ದೋನ್ ಜಾಗ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ವ್ಯಾಪಾರ್
cabriole ಬ್ಯಾಲೆಂತ್ ಏಕ್ ಉಡ್ಣಿ, ಕದೆಲಾಚೊ ವ ಮೆಜಾಚೊ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯಿಲ್ಲೊ ಪಾಯ್
cabriolet ಘೊಡ್ಯಾ ಗಾಡಿ
cabstand ಟೆಕ್ಸಿ ಸ್ಟೆಂಡ್
cachalot ಏಕ್ ಮಾಸೊ
cache ಲಿಪಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು, ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ಗಣಕ್ ಉಡಾಸ್
cachectic ಸಾಧಾರಣ್ ಅಸ್ಕತ್
cachepot ಲಿಪ್ ಮೊಡ್ಕಿ
cachet ಮ್ಹೊರ್, ಮರ್ಯಾದ್
cachexia ಸಾಧಾರಣ್ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್
cachinnate ಜೊರಾನ್ ಹಾಸ್
cackle ಕೊಂಬ್ಯೆನ್ ತಾಂತಿ ದವರ್ಲ್ಯಾ ಘಾಲ್ಚಿ ಬೊಬ್, ವಿಕಟ್ ಹಾಸ್, ಗಜಾಲಿ ಕರ್
cacography ಪಾಡ್ ಹಾತ್ ಬರಾಪ್
cacophony ವಿರಾರ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲೆ ಸಬಾರ್ ಆವಾಜ್ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಪಾವ್ಟಿ ಯೆಂವ್ಚೆಂ
cad ಪೋಲಿ
cadastre ಜಾಗ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಘರಾಂಚೊ ತಿರ್ವೊ ಪುಸ್ತಕ್
cadaver ಚಿರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮೊಡೆಂ
cadaverous ಭೋವ್ ಬಾರಿಕ್
caddice ಏಕ್ ಫಿಂತ್
caddie caddy ಪೊಳೆ
caddis ಏಕ್ ಫಿಂತ್, ಏಕ್ ಕಿಡೊ, ಏಕ್ ಮೂಸ್
caddy ಪೆಟುಲ್, ಗೊಲ್ಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ ವಾವಂವ್ಚೊ
cadelle ದಾಸ್ತಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಕಣ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚಿ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಳಿ ಕುರ್ವಾಯ್
cadence ತಾಳ್
cadential ತಾಳ್ ಆಸ್ಚೆಂ
cadenza ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಎಕೊಡೊ ವಾಂಟೊ
cadet ಸೈನಿಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ಜೊಡ್ಚೊ
cadre ಸೈನಿಕ್ ಘಟಕ್, ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಪಂಗಡ್
caduceus ದೋನ್ ಸೊರೊಪ್ ಆನಿ ದೋನ್ ಪಾಕಾಟೆ ಆಸ್ಚಿ ಬೆತ್ಕಾಟಿ, ವಯ್ಜಾಚೊ ಘುರ್ತ್
pl. caducei
caducity ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
caducous ಸುಲಭಾಯೆನ್ ವ ಸಾಧಾರಣ್ ವೆಳಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಝಡ್ಚೆಂ
caeca caecum ಪೊಳೆ
caecilian ಏಕ್ ಕಿಡೊ
caecum ಕುಡ್ಡಿ ಅನ್ಕಿಟ್, ವಡ್ ಅನ್ಕಿಟಿಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆಚಿ ಪೊತಿ pl. caeca
caesarean section ಪೊಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಶಸ್ತ್ರಕ್ತಿಯಾ
caesaropapism ರಾಜ್ಯ್ ಮಸ್ತಕ್ ಆನಿ ಧರ್ಮ್‍ಸಭಾ ಮಸ್ತಕ್ ಏಕ್ ಆಸ್ಚಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಪ್ರಣಾಲಿ
caesium ಏಕ್ ಲೋಹ್
caespitose ಘೊಸಾಂನಿ ವಾಡ್ಚೆಂ, ಗಣ್ಣ್ ತಣ್ ಆಸ್ಚಿ ಸುವಾತ್ ಕರ್ಚೆಂ
caesura ವಿರಾಮ್
café ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್, ಕೊಫಿ ಘರ್, ಬಾರ್, ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್
café au lait ದುದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೊಫಿ
café noir ಕಾಳಿ ಕೊಫಿ
cafeteria ಸ್ವಸೆವಾ ವ ಕೌಂಟರಾ ಕಡೆ ಘೆವ್ನ್ ವೊರ್ಚೆಂ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್
cafetorium ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾ ಆನಿ ಒಡಿಟೋರಿಯಮ್ ದೊನೀ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವಡ್ ಕೂಡ್ (cafeteria + auditorium)
caff ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್
caftan ದಗ್ಲೊ
caffeine ಕೊಫಿ, ಚಾ, ಕೋಲಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಉತ್ತೇಜಕ್
cage ಗುಡ್
cagebird ಗುಡ್ ಸುಕ್ಣೆ
cageling ಗುಡಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಕ್ಣೆ
cagey ಪಾದ್ಯೆತಾ, ಬುದ್ವಂತ್
cagoule ಹಳುಜಡಾಯ್ ಪಾವ್ಸ್ ಕುತಾಂವ್
cagy cagey ಪೊಳೆ
cahier ಲಿಖಿತ್ ವರ್ದಿ
cahoots ಸಾಂಗಾತ್
cahow ಆದಿಂ ಧಾರಾಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬರ್ಮುಡಾಚೆಂ ದರ್ಯಾಸುಕ್ಣೆ
caiman ಮಧ್ಯ್ ಆನಿ ದಕ್ಷಿಣ್ ಅಮೆರಿಕಾಚಿ ಸಿಸರ್
caique ಲ್ಹಾನ್ ಮಚ್ವೊ, ತಾರುಂ, ಏಕ್ ಕೀರ್
cairn ಫಾತ್ರಾಂಚಿ ರಾಸ್
cairngorm ಹಳ್ದುವೊ ಕುಪ್ಯಾ ಫಾತೊರ್
caisson ಪೇಟ್
cajole ಫುಸ್ಲಾಯ್
cake ಪೀಟ್, ಚರಾಬ್, ತಾಂತ್ಯಾಂ, ಸಾಕರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಖಾಣಾಚಿ ವಸ್ತ್
calamari ಖಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ (ಏಕ್ ತಕ್ಲಿಚರಣ್)
calami calamus ಪೊಳೆ
calamine ಜಿಂಕ್ ಒಕ್ಸೈಡ್ ಆನಿ ಫೆರ್ರಿಕ್ ಒಕ್ಸೈಡಾಚೆಂ ಭೊರ್ಶಿಕ್
calamint ಏಕ್ ಯುರೋಪಿಅನ್ ಒಡ್ತಲಾಂವ್
calamite ಘೊಡ್ಯಾ ಶಿಮ್ಟೆ ಬರಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಝಡ್
calamitous ಅನಾಹುತಾಚೆಂ
calamity ಅನಾಹುತ್, ಫಜಿತ್
calamondin ಲ್ಹಾನ್ ಸಿಟ್ರಸ್ ರೂಕ್
calamus ಏಕ್ ಝಡ್, ಏಕ್ ಚುಡೆತ್, ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ, ಏಕ್ ದರ್ಯಾ ಪಿಕುಳ್ pl. calami
calandra ಏಕ್ ಕುರ್ವಾಯ್
calandria ಕಲಂಡ್ರಾ ಲಾರ್ಕ್ ಸುಕ್ಣಿ, ಖತ್ಕತಾಂವ್ಚೆಂ ಆಯ್ದ್
calathea ಏಕ್ ಝಡ್
calaverite ಏಕ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಖನಿಜ್
calcify ಚುಣೊ ಜಾ ವ ಕರ್
calcimine ವೊಣೊದಿಕ್ ಕಾಡ್ಚೊ ಧೊವೊ ದ್ರವ್
calcinosis ಆಂಗಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಅಯ್ ಮೀಟ್ ಜಮೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
calcite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
calcitonin ರಗ್ತಾಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಅಮ್ ಉಣೆ ಕರ್ಚೆಂ ಹಾರ್ಮೊನ್
calcitriol ರಗ್ತಾಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಅಮ್ ಚಡಂವ್ಚೆಂ ಜೀವ್‍ಸತ್ವ್ ಡಿಚೆಂ ಮೆಟಾಬೊಲೈಟ್
calcium ಏಕ್ ಲೋಹ್
calcium chloride ಏಕ್ ಮೀಟ್
calcium gluconate ಏಕ್ ಧೊವೆಂ ಮೀಟ್
calcium oxalate ಏಕ್ ಸ್ಫಟಿಕೀಯ್ ಮೀಟ್
calcrete ಏಕ್ ಖಡಾಪ್
calcspar ಏಕ್ ಖನಿಜ್
calculable ಲೇಕ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
calculate ಲೇಕ್ ಕರ್
calculating ಲೇಕ್ ಕರ್ಚೊ, ಬುದ್ವಂತ್ ಯೋಜನಾಚೊ, ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಳಿ
calculation ಲೇಕ್
calculator ಲೇಕರಕ್
calculus ಲೇಕ್ ಕರ್ಚಿ ವಿಶೇಸ್ ರೀತ್, ಫಾತೊರ್, ಖನಿಜ್ ಮಿಟಾಂಚೊ ಜಮೊ
pl. calculi
caldarium ಹುನ್ ಉದ್ಕಾಚಿ ರೋಮನ್ ನ್ಹಾಣಿ
caldera ಕೊಸ್ಳೊನ್ ವಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ತೊಂಡ್
caldron cauldron ಪೊಳೆ
caleche ಘೊಡ್ಯಾ ಗಾಡಿ
calendar ಪಂಚಾಂಗ್
calends ರೋಮನ್ ಪಂಚಾಂಗಾಂತ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ದೀಸ್
calf ವಾಸ್ರುಂ pl. calves
caliber (Am) calibre ಪೊಳೆ
calibre ರುಂದಾಯ್
caliche ಚಿಲಿ ಆನಿ ಪೆರುಂತ್ ಸೋಡಿಅಮ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಆಸ್ಚೊ ಖಡಾಪ್
calico ಕಾಪ್ಸಾಚೆಂ ಲುಗಾಟ್
californite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
californium ಏಕ್ ರಸಾಯನಿಕ್ ತತ್ತ್ವ್
caliper ಮೆಜ್ಚೆಂ ಉಪಕರಣ್, ಪೇಪರಾಚಿ, ರಟ್ಟಾಚಿ ವ ರುಕಾಚಿ ದಾಟಾಯ್
calisthenics ಆಂಗಾಚೆ ಅಭ್ಯಾಸ್
calix ಕೋಪ್ ವ ಕಾಲ್ಸ್, ಪುಷ್ಪಕೋಶ್
pl. calices
call ಆಪಯ್
call a spade a spade ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್
call box ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಟೆಲಿಫೊನ್ ಬೂತ್
call down ಸಕ್ಲಾ ಆಪಯ್, ಸಕ್ಲಾ ಹಾಡಯ್
call for ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಪಯ್, ಗರ್ಜೆಚೆಂ
call girl ಆಪಯ್ ಚೆಡುಂ
call in ಭಿತರ್ ಆಪಯ್, ವಿತರಣ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್
call in question ದುಬಾವ್ ಉಚಾರ್
call it a day ರಾವಯ್, ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾ
call it quits ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾ
call names ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್
call off ರದ್ದ್ ಕರ್
call one’s bluff ಫಟವ್ಣಿ ದಾಕಯ್
call out ಭಾಯ್ರ್ ಆಪಯ್
call the shots ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರ್
call the tune ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರ್
call to account ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಧರ್, ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲ್
call to arms ಝುಜಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್
callback ಪಾಟಿಂ ಆಪಯ್
callboy ಆಪಯ್ ಚೆಡೊ
caller ಆಪವ್ಪಿ
caller identification ಆಪವ್ಪಿ ವೊಳೊಕ್ ಧರ್ಚೆಂ
calligraphy ಸೊಭಿತ್ ಬರಾಪ್
callosity ಕಾತ್ ಘಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
callous ದುಸ್ರ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಬಿರ್ಮೊತ್ ನಾಸ್ಚೆಂ
callow ಅಪರಿಪಕ್ವ್
callus ಕಾತಿಚೊ ಘಟ್ ವಾಂಟೊ
calm ಶಾಂತ್
calmative ಶಾಂತ್ ಕರ್ಚೆಂ ವೊಕಾತ್
calmodulin ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಅಮ್ ಕ್ರಿಯಾ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಸಸಾರಜನಕ್
caloric ಧಗೀಯ್, ಕೆಲರಿಚೆಂ
calorie ಸಕತ್ ಘಟಕ್
calorific ಧಗೀಯ್, ಕೆಲರಿಚೆಂ, ಧಗ್ ನಿರ್ಮಾಪನಾಚೆಂ
calorimeter ಧಗ್ ಮಾಪಕ್
calotype ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ಚಿ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯಾವಳ್
calpac ಟರ್ಕಿ ಆನಿ ಇರಾನಾಂತ್ಲಿ ಟೊಪಿ
calque ಭಾಷಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಬ್ದ್
caltrop ಏಕ್ ಝಡ್, ಏಕ್ ವಾಲ್, ಏಕ್ ಖಿಳೊ ಕೆದಾಳಾಯಿ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹಾತೆರ್
calumet ಏಕ್ ನೆಟಯಿಲ್ಲಿ ನಳಿ
calumny ಬದ್ಲಾಮ್
calvarium ಕಟ್ಟ್ಯಾಚೊ ವಯ್ಲೊ ವಾಂಟೊ
calvary ಜೆಜುಕ್ ಖುರ್ಸಾಯಿಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ
calve ವಾಸ್ರುಂ ಘಾಲ್
calx ಲೋಹ್ ವ ಖನಿಜ್ ಲಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಉರ್ಚೊ ವಾಂಟೊ
calypso ಕ್ಯಾರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಪದ್ ವ ಸಂಗೀತ್
caman ಶಿಂಟಿ ಖೆಳಾಂತ್ ಬೊಡಿ
camaraderie ಇಷ್ಟಾಗತ್
camarilla ಗುಪಿತ್ ಆನಿ ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಳಿ ಸಲಹಾಗಾರಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್
camas ಏಕ್ ಝಡ್
camber ಬಾವ್
cambric ಪಾತಳ್ ಧೊವೆಂ ಲಿನನ್
came ಆಯ್ಲೊ
camel ಕರೊ
cameleer ಕರೊಗಾರ್
camelid ದೋನ್ ತೆಮೆಟ್ಯಾಂಚೆ ಪಾಯ್ ಆನಿ ತೀನ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂಚೆ ಪೊಟ್ ಆಸ್ಚಿ ಮನ್ಜಾತ್
camellia ಚಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ರೂಕ್ ವ ಝಾಡ್ಕುಟ್
camelopard ಜಿರಾಫ್
cameo ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ನಟ್ ವ ನಟಿಚೊ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪಾತ್ರ್
camera ತಸ್ವಿರ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಆಯ್ದ್
camera lucida ಉಜ್ವಾಡ್ ಕೂಡ್
camera obscura ಕಾಳೊಕ್ ಕೂಡ್
camerlengo ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬಾಚ್ಯಾ ಚುನಾವಾ ವೆಳಾರ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ವಾತಿಕಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿ
camisole ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ವಸ್ತುರ್
camogie ಐರಿಷ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ ಖೆಳ್
camouflage ವಸ್ತು ಲಿಪಂವ್ಚೆಂ ಶಿಪಾಯಾಂಚಿ ತಾಂಕಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಲಿಪಂವ್ಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ, ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾನಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಖೊಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಂಗಾಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ
camp ಮುಕಾಮ್, ಶಿಬಿರ್, ಶೆತ್
camp follower ಶಿಬಿರ್ ಪಾಟ್ಲಾವಿ
camp meeting ಶಿಬಿರ್ ಮೆಳವ್ಣಿ
camp shirt ಶಿಬಿರ್ ಕೊಮಿಸ್
campaign ಯೋಜಿತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ
campaigner ಯೋಜಿತ್ ಕಾರ್ಯೆಂಗಾರ್
campanile ಘಾಂಟ್ ಬುರುಜ್
pl. campanili
campanologist ಘಾಂಟ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
campanology ಘಾಂಟ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
campanula ಘಾಂಟ್ ಫುಲ್
campanulate ಘಾಂಟೀಯ್
campcraft ಶಿಬಿರ್ ಕಲಾ
camper ಮುಕಾಮಿ
campesino ಲಾತಿನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ನಿವಾಸಿ
campestral ಶೆತೀಯ್, ಗ್ರಾಮೀಣ್
campfire ಶಿಬಿರ್ ಉಜೊ
campground ಶಿಬಿರ್ ಸುವಾತ್
camphor ಕರ್ಪೂರ್
camphorate ಕರ್ಪೂರ್ ಘಾಲ್
campion ಗುಲೊಬಿ ಝಡ್
campo ದಕ್ಷಿಣ್ ಅಮೆರಿಕಾಚಿ ತಣ್ ಸುವಾತ್
camporee ಭೌಗೋಳಿಕ್ ಸುವಾತೆಚ್ಯಾ ಸ್ಕೌಟ್ ಘಟಕಾಂಚೊ ಜಮೊ (camp + jamboree)
campus ಇಸ್ಕಾಲ್, ಕೊಲೆಜ್ ವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೆಂ ಬಾಂದಾಪ್ ಆನಿ ಮೈದಾನ್
camwood ಮಧ್ಯ್ ಆಸ್ತಮ್ತಿ ಆಫ್ರಿಕಾಚೊ ರೂಕ್
can ಕರ್ಯೆತ್
canaille ಅನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಲೊಕಾಚೊ ಜಮೊ, ವಾವ್ರಾಡಿ ವರ್ಗಾಚೊ
canal ತೋಡ್
canaliculus ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ತೋಡ್
pl. canaliculi
canapé ಏಕ್ ಚಾಕ್ಣೆ
canard ಫಟ್ಕಿರಿ ವರ್ದಿ ವ ಕಾಣಿ
canary ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
canasta ಏಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖೆಳ್
cancel ರದ್ದ್ ಕರ್ಚೆಂ
cancer ಮಾಂಡ್ಪುಳಿ
cancroid ಕುರ್ಲೆ ಬರಿ
candela ಉಜ್ವಾಡ್ ತೀವ್ರತಾ ಘಟಕ್
Candelabra (sl. Candelabrum) ಫಾಂಟೆ ಆಸ್ಚೆ ವಾತ್ಸ್ಥಾನ್ ವ ದಿವೆ
candelabrum ಫಾಂಟೆ ಆಸ್ಚೆಂ ವಾತ್‍ಸ್ಥಾನ್ ವ ದಿವೊ pl. candelabra
candid ಉಗ್ತೊ, ಫಟಯ್‍ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
candidate ಉಮೆದ್ವಾರ್
candidiasis ಕ್ಯಾಂಡಿಡಾ ಬಾತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಯೆಂವ್ಚಿ ಪಿಡಾ
candle ವಾತ್
candleberry ಏಕ್ ಝಡ್ ವ ರೂಕ್
candlefish ವಾತ್ ಮಾಸ್ಳಿ
candleholder ಕಾಸ್ತಿಸ್ಲ್, ವಾತ್‍ಸ್ಥಾನ್
candlelight ವಾತಿಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್
candlelighter ವಾತ್ ಪೆಟವ್ಪಿ
candlelit ವಾತ್ ಉಜ್ವಾಡಿತ್
candlemas ವಾತಿಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ – ಫೆಬ್ರೆರ್ ೨(2)
candlenut ವಾತ್ ಮೊಯ್
candlepower ವಾತ್ ಸಕತ್
candler ವಾತಿಗಾರ್
candlesnuffer ವಾತ್ ಪಾಲ್ವವ್ಪಿ
candlestick ಕಾಸ್ತಿಸ್ಲ್, ವಾತ್‍ಸ್ಥಾನ್
candlewick ವಾತಿಚೆಂ ಸುತ್
candlewood ವಾತ್ ರೂಕ್
candour ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವ ಸೀದಾಪಣ್
candy ಏಕ್ ಖಾಣ್
candy striper ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ತೆರಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ಣಿಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ್ ಕಾಮೆಲಿ
candyfloss ಆಕರ್ಷಕ್ ಪೂಣ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ನಹಿಂ
candytuft ಏಕ್ ಝಡ್
cane ಬೇತ್
cane sugar ಕೊಬಾಚಿ ಸಾಕರ್
canebrake ಲಾಂಬ್ ತಣಾಚೆಂ ಝಿಲ್ಕುಟ್
caner ಬೇತ್ಗಾರ್
canescent ಧೊವ್ಶೆಂ
caneware ಹಳ್ದುವಿಂ ಮಾತ್ಯೆಚಿಂ ಅಯ್ದಾನಾಂ
canicular ಪೆಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚೆಂ
canid ಬೊಲ್ಪೆ, ಕೊಲೆ, ಪೆಟೆ ಇತ್ಯಾದಿಂಚೆಂ ಕುಟಾಮ್
canine ಪೆಟ್ಯಾಚೆಂ
canister ಕೊಂಡೊ
canker ರುಂವ್, ಏಕ್ ಝಡಾಚಿ ಪಿಡಾ
canker sore ತೊಂಡಾಚೆಂ ರುಂವ್
cankerworm ಏಕ್ ವಾಳಯ್
canna ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
cannabis ಹಶಿಶ್
canned ಪಯ್ಲೆಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ
cannelloni ಏಕ್ ಖಾಣ್
cannery ಖಾಣ್ ಕೆನಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಕಾರ್ಖಾನೊ
cannibal ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಚೊ
cannikin ಲ್ಹಾನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಅಯ್ದಾನ್
cannoli ಏಕ್ ಖಾಣ್
cannon ನಾಳ್
cannula ಲ್ಹಾನ್ ನಳಿ
cannulate ಲ್ಹಾನ್ ನಳಿ ಘಾಲ್
canny ಶಾಣೊ
canoe ದೋಣ್
canola ಏಕ್ ಝಡ್
canon ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆಂ ನಿಯಮ್
canon (of the mass) ಮಹಾಪ್ರಾರ್ಥನ್
canonical ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾ ಪ್ರಕಾರ್
canonicity ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ
canonization ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಸಾರ್ಚೆಂ
canonry ಕೆನನಾಚೊ ಹುದ್ದೊ
canoodle ಮೊಗಾನ್ ಪೊಶೆ
canopy ಶಾಮಿಯಾನಾ
canst ಕರ್ಯೆತ್
cant ಮಾಲ್ವೊಯ್, ಪಂಗ್ಡಾ ಭಿತರ್ ವಾಪರ್ಚೆ ಸಬ್ದ್
cantabile ಗಾಂವ್ಚಾ ರಿತಿರ್
cantankerous ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್ಚೊ, ರಾಗಿಷ್ಟ್
cantala ಏಕ್ ಘಟ್ ನಾರ್
cantaloupe ಏಕ್ ಫಳ್
cantata ಪದ್, ಗೀತ್
canteen ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ಆಸ್ಚೊ ಖಾಣ್ ವ ಜೆವಾಣ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಜಾಗೊ
canter ಘೊಡ್ಯಾ ಸವಾರಿ
canterbury bell ಏಕ್ ಘಾಂಟ್‍ಫುಲ್
cantharis ಏಕ್ ಕುರ್ವಾಯ್
canticle ಕಂತಿಗ್
cantillate ಸಂಗೀತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ವ ವಾಚ್
cantina ಗಡಂಗ್
canting ಭಕ್ತಿವಂತ್ ವ ನಿತಿವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ
cantle ಸುಟ್‍ಲ್ಲೊ ವ ಕಾತರ್‌ಲ್ಲೊ ವಾಂಟೊ
canto ಲಾಂಬ್ ಪದಾಚೊ ವಡ್ ವಾಂಟೊ
canton ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ರಾಜ್ಯ್, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ವಿಭಾಗ್
cantonment ಚಾವಣಿ
cantor ಮುಖ್ಯ ಗಾವ್ಪಿ
cantoris ಮುಖ್ಯ ಗಾವ್ಪಿಚೊ ಜಾಗೊ
cantrip ಫಟವ್ಣಿ ಧಾಂಪ್ಚಿ ಯುಕ್ತಿ, ಮಂತ್ರ್
cantus ಪದ್, ಗೀತ್
canvas ತಂಬಾಚೆಂ ಲುಗಾಟ್, ಪಿಂತುರಾಕ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ ಲುಗಾಟ್
canvass canvas ಪೊಳೆ
canyon ಗೂಂಡ್ ಖಣಿ
canzona ಪದ್
canzone ಪದ್
canzonet ಮಟ್ವೆಂ ಪದ್
canzoni ಪದಾಂ
cap ಟೊಪಿ
capability ಸಾಮರ್ಥಿ, ಶಾತಿ
capable ಸಮರ್ಥ್, ಶಾತಿವಂತ್
capacious ಸಮರ್ಥ್
capacitate ಸಮರ್ಥ್ ಕರ್
capacity ಸಾಮರ್ಥಿ
cape ಧರ್ನಿಚೊ ಮುಳೊ, ಬಾವ್ಳೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್
capelin ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
capellini ಏಕ್ ಪಾಸ್ಟಾ
caper ಉಡಿ, ಪೊಕ್ರಿ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಚೊರಿ, ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
capercaillie ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
capeskin ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾತಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಚಾಮ್ಡೆಂ
capillaceous ಕೆಸಾ ಬರಿ
capillary ಕೆಸಾ ಬರಿ, ಲ್ಹಾನ್ ರಗಾತ್ ನಾಳ್
capita ತಕ್ಲಿ
capital ರಾಜ್‍ಧಾನಿ, ಬಂಡ್ವಾಳ್, ಧನ್‍ಮೂಳ್
capital gain ಬಂಡ್ವಾಳ್ ಜೊಡ್
capital goods ಬಂಡ್ವಾಳ್ ವಸ್ತು
capitalise ಬಂಡ್ವಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಿ
capitalism ಬಂಡ್ವಾಳ್‍ವಾದ್
capitalist ಬಂಡ್ವಾಳ್‍ವಾದಿ
capitalistic ಬಂಡ್ವಾಳ್‍ವಾದಿ
capitate ತಕ್ಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ
capitated ತಕ್ಲೆ ಲೆಕಾರ್
capitation ತಕ್ಲೆ ಲೆಕಾರ್
capitula ಲ್ಹಾನ್ ತಕ್ಲ್ಯೊ
capitular ಧರ್ಮ್‍ಸಭಾ ಅಧ್ಯಾಯಾಚೆಂ
capitulary ನಾಗರಿಕ್ ವ ಧರ್ಮ್‍ಸಭಾ ಫರ್ಮಾಣ್
capitulation ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಚೆಂ, ಶರಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
capitulum ಲ್ಹಾನ್ ತಕ್ಲಿ
capiz ಏಕ್ ಕುಬೊ, ಏಕ್ ಕಾಲುಂ ಕರ್ಲ್
caplin ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
capo ಅಪ್ರಾಧಿ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಮುಖಿ
capon ಕಾಪಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ
caponata ಏಕ್ ಖಾಣ್
caporal ಏಕ್ ಧುಮ್ಟಿ, ಏಕ್ ಬೊಲಿವಿಅನ್ ನಾಚ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಸೈನಾಚಿ ಏಕ್ ಶ್ರೇಣಿ
capote ಏಕ್ ವಯ್ಲೊಕುತಾಂವ್
cappelletti ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
capri pants ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆಂ ಇಜಾರ್
capriccio ಎವ್ಜೊಣಿ, ಅವ್ಚಿತ್ ಪಿಶಿ ಅಲೊಚನ್, ಖುಶಾಲಾಯೆಚಿ ಉಡಿ, ಹಿಕ್ಮತ್
caprice ಅವ್ಚಿತ್ ಅಲೊಚನ್ ವ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಅವ್ಚಿತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್
capricious ಅವ್ಚಿತ್ ಅಲೊಚನೆಚೆಂ, ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ವ ಬದ್ಲಾವಣೆಚೆಂ
caprifig ಏಕ್ ಕಾಟ್ ಅಂಗುರ್
caprine ಬೊಕ್ಡ್ಯಾಚೆಂ
capriole ಉಡಿ
capsicum ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್, ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಸಾಂಕ್
capsid ವೈರಸಾಚೆಂ ಸಸಾರಜನಕ್ ಕರ್ಲ್
capsize ಉಲ್ಟೆಂ ಪಡ್
capsomere ವೈರಸಾಚ್ಯಾ ಸಸಾರಜನಕ್ ಕರ್ಲಾಚೊ ಉಪಘಟಕ್
capstan ಜಡ್ ವಸ್ತು ಉಕ್ಲುಂಚೆಂ ಯಂತ್ರ್
capstone ಟೊಪಿಫಾತೊರ್, ಊಂಚ್ ಸಾಧನ್
capsular ಕೋಷೀಯ್
capsule ಕೋಷ್
capsulotomy ದೊಳ್ಯಾಚಿ ಕೋಷ್ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾ
captain ತಾರ್ವಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ, ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ, ಸೈನಾಂತ್ ಅಧಿಕಾರಿ
captan ಏಕ್ ಬಾತೊನಾಶಕ್
caption ಶಿರೊನಾಮ್
captious ಚುಕಿ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಆನಿ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚೊ, ಘುಸ್ಪಡಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವ ಶಿರ್ಕಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಚೆಂ
captivate ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್, ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್
captive ಬಂದಿವಾನ್
captivity ಬಂದಡ್
captor ಧರ್‌‍ಲ್ಲೊ ವ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕೆಲ್ಲೊ
capture ಧರ್
capuche ಕಾಪುಚಿನಾಚೊ ಖೊಳ್
capuchin ಲ್ಹಾನ್ ಫ್ರಾದ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಮೆಳಾಚೊ ಸಾಂದೊ, ದಕ್ಷಿಣ್ ಆನಿ ಮಧ್ಯ್ ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಮಾಂಕೊಡ್
caput ತಕ್ಲಿ
capybara ತಣ್‍ಖಾವ್ಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ್ ಆನಿ ಮಧ್ಯ್ ಅಮೆರಿಕಾಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಚಾರ್ ಫೀಟ್ ಲಾಂಬ್ ಮನ್ಜಾತ್
carabao ಉದಾಕ್ ರೆಡೊ ವ ಮೊಸ್
carabid ಧರ್ನ್ ಕುರ್ವಾಯ್
caracal ಏಕ್ ಮಾಜಾರ್
caracara ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
caracole ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ವ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಧಿ ಘುಂವ್ಡಿ
caracul ಕಾರಾಕುಲ್ ಮೆಂಡ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಚಾಮ್ಡೆಂ
carat ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪುಟಾಯೆಚೊ ಘಟಕ್, ವಜ್ರಾಚ್ಯಾ ಜಡಾಯೆಚೊ ಘಟಕ್
caravan ಮರುಭುಂಯ್ತ್ ಕರ‍್ಯಾಂಚೆರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆಚೆಂ
caravel ಲ್ಹಾನ್ ತಾರುಂ
caraway ಒಂವ್ಯಾಚೆಂ ಝಡ್
caraway seed ಒಂವೊ
carbarn ಕಾರ್ ಕೊಠಾರ್
carbaryl ಏಕ್ ಕಾರ್ಬಾಮೇಟ್ ಕೀಡ್‍ನಾಶಕ್
carbine ಮಟ್ವಿ ರೈಫಲ್
carbon ವಜ್ರ್, ಗ್ರಾಫೈಟ್, ಚುಣೊಫಾತೊರ್ ಇತ್ಯಾದಿಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ರಸಾಯನಿಕ್ ತತ್ತ್ವ್
carbonara ಏಕ್ ಖಾಣ್
carbonate ಕಾರ್ಬೊನಿಕ್ ಆಮ್ಲಾಚೆಂ ಮೀಟ್
carboniferous ಕಾರ್ಬನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕರ್ಚೆಂ
carboy ದ್ರವ್ ವಾವಂವ್ಚೆಂ ಆಯ್ದಾನ್
carbuncle ಭಗ್ದಾಳ್
carcan ಸುಂರ್ಗಾರಾಚಿ ಕಂಠಿ ವ ಸಾಂಕಳ್
carcass ಮನ್ಜಾತಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ
carcinogen ಮಾಂಡ್ಪುಳಿ ಹಾಡಂವ್ಚಿ ವಸ್ತ್
carcinogenesis ಮಾಂಡ್ಪುಳಿ ನಿರ್ಮಾಪನ್
carcinogenic ಮಾಂಡ್ಪುಳಿ ಹಾಡಂವ್ಚೆಂ
cardamom ಯೇಳ್
cardboard ರಟ್ಟ್
cardiac ಕಾಳ್ಜಾಚೆಂ
cardiac arrest ಕಾಳಿಜ್ ಬಡಂವ್ಚೆಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ
cardialgia ಕಾಳಿಜ್ ದೂಖ್
cardigan ಕೊಲ್ಲರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸ್ವೆಟರ್ ವ ಜಾಕೆಟ್
cardinal ರೋಮನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಧರ್ಮ್‍ಸಭೆಂತ್ ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಹುದ್ದೊ ಆಸ್ಚೊ
cardinal point ಚಾರ್ ಮುಖ್ಯ ಕಂಪಾಸ್ ಬಿಂದು ಪೈಕಿ ಏಕ್ – ಉತ್ತರ್, ದಕ್ಷಿಣ್, ಆಸ್ತಮ್ತ್, ಉದೆಂತ್
cardinalate ಕಾರ್ಡಿನಾಲಾಚೊ ಹುದ್ದೊ
cardinalship ಕಾರ್ಡಿನಾಲಾಚೊ ಹುದ್ದೊ
cardiogenic ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ
cardiological ಕಾಳಿಜ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
cardiologist ಕಾಳಿಜ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
cardiology ಕಾಳಿಜ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
cardiopathy ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಪಿಡಾ
cardiopulmonary ಕಾಳ್ಜಾಚೆಂ ಆನಿ ಪೊಪ್ಸಾಂಚೆಂ
cardiothoracic ಕಾಳ್ಜಾಚೆಂ ಆನಿ ಹರ್ದ್ಯಾಚೆಂ
carditis ಕಾಳಿಜ್ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
cardoon ಏಕ್ ಝಡ್
care ಲಕ್ಷಾ, ಗಣ್ಣೆಂ
careen ಧಲ್
career ಶಾಶ್ವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ
caress ಪೊಶೆ
caret ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಖೈಂ ಮೆಳಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಘುರ್ತ್
caretaker ಗಣ್ಣೆಂಗಾರ್
cargo ಮಾರೊಗ್, ದರ್ಯೊ ವ ವಾರ್‌ಯಾರ್ ವರ್ಚೊ ಸಾಮಾನ್
caribe ಪಿರಾನ್ಹಾ ಮಾಸ್ಳಿ
caribou ಏಕ್ ಚಿತಾಳ್
caricature ಹಾಸ್ಯಚಿತ್ರ್
caries ದಾಂತ್ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
carillon ತೆವಿಸ್ ವ ಚಡ್ ಪಿತುಳೆಚ್ಯೊ ಘಾಂಟಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ದ್
carillonneur ಕರಿಲ್ಲೊನ್ ವಾಜವ್ಪಿ
carioca ಸಾಂಬಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಏಕ್ ನಾಚ್, ತ್ಯಾ ನಾಚಾಚೆಂ ಸಂಗೀತ್
cariogenic ದಾಂತ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚೆಂ
cariole ಎಕ್ಣಿಸಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಚಿ ಘೊಡ್ಯಾಗಾಡಿ
carjacking ಚಾಲಕಾಕ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ಕಾರ್ ಚೊರ್ಚೆಂ
carminative ಪೊಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಅನಿಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ
carmine ತಾಂಬ್ಡೊ
carnage ನರ್‌ಸಂಹಾರ್
carnal ಕುಡಿಚೆಂ
carnallite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
carnassial ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಜಾತಿಚೊ ಕಾತರ್ಚೊ ವಡ್ ದಾಂತ್
carnation ಏಕ್ ಫುಲ್
carnelian ತಾಂಬ್ಡೊ ಶಿವ್ಧಾತು
carnet ತಿರ್ವೊ ದೀನಾಶೆಂ ಪರ್ದೆಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ದಸ್ತಾವೆಜ್
carney ಕಾರ್ನಿವಾಲ್ ಕಾಮೆಲಿ
carnival ಕರೆಜ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಗಮ್ಮತ್ ಕರ್ಚೆಂ
carnivore ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಚಿ ಮನ್ಜಾತ್
carnivorous ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಚಿ
carnotite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
carny carney ಪೊಳೆ
carob ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶಾಚೊ ತಾಂಬ್ಡಿಂ ಫುಲಾಂ ಆಸ್ಚೊ ಏಕ್ ರೂಕ್
caroche ಘೊಡ್ಯಾಗಾಡಿ
carol ನಾತಾಲ್ ಕಂತಾರ್
caroli ಏಕ್ ಪಿಡಾ
carom ಬಿಲ್ಲಿಅರ್ಡ್ಸಾಂತ್ ಕ್ಯೂ ಚೆಂಡುನ್ ದೋನ್ ಚೆಂಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಚೆಂ
carotid ಗೊಮ್ಟೆ ಥಾವ್ನ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ವೆಚಿ ಶಿರಾಂತ್ರ್
carousal ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ
carouse ಅಮಾಲ್ ಪೀವನ್, ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ
carousel ಘೊಡ್ಯಾ ಸವಾರಾಂಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ, ಉರುಟ್ ಸಾಮಾನ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಯಂತ್ರ್
carp ದುರ್ಸೊಂಚೆಂ
carpal ಮನ್ಕಟಾಚೆಂ
carpe diem ಮುಕ್ಲೆಂ ಚಿಂತಿನಾಶೆಂ ಗಮ್ಮತ್ ಕರ್ಚೆಂ, ದೀಸ್ ಬುಡ್ಡಿ, ದೀಸ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್
carpel ಫುಲಾಚೊ ಚೆಡುಂ ವಾಂಟೊ
carpenter ಸುತಾರಿ
carpentry ಸುತಾರ‍್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್
carpet ತಿವಾಸಿ, ಜಮ್ಖಾನ್
carpet beetle ಜಮ್ಖಾನ್ ಕುರ್ವಾಯ್
carpet bomb ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸಬಾರ್ ಬೊಮ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ
carpetbag ಜಮ್ಖಾನ್ ಪೊತೆಂ
carpetbagger ಜಮ್ಖಾನ್ ಪೊತೆಂಗಾರ್
carpetweed ಜಮ್ಖಾನ್ ನಲಿಯೊ
carpi ಮನ್ಕಟಾಂ, ಮನ್ಕಟಾಚಿಂ ಹಾ
carping ಠೀಕಾ ಆಸ್ಚೆಂ
carpology ಫಳ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
carpopedal spasm ಹಾತಾಂನಿ ವ ಪಾಯಾಂನಿ ಭೋವ್ ದುಖಿಚಿ ವಾಕುಳ್
carpophagous ಫಳ್ ಖಾಂವ್ಚಿ
carport ಕಾರ್ ಥಳ್
carpus ಮನ್ಕಟ್, ಮನ್ಕಟಾಚಿಂ ಹಾಡಾಂ
pl. carpi
carr ಉದಾಕ್ ಭೊರ್‌ಲ್ಲಿ ಸಕ್ಲಿ ಸುವಾತ್
carrack ತಾರುಂ
carrageen ಐರಿಷ್ ಶೆಳೊಚೊ ಮೂಳ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ದರ್ಯೊನಲಿಯೊ
carragheen carrageen ಪೊಳೆ
carrefour ಚಾರ್ ಮಾರೊಗ್
carrel ಪುಸ್ತಕಾಲಯಾಂತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್ನ್ ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೇಜ್
carriage ಗಾಡಿ
carriage trade ಗಾಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ್
carriageway ಗಾಡಿವಾಟ್
carrick bend ದೋನ್ ವಡ್ ದೊರಿಯೊ ಘಡ್ಸುಂಕ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಗಾಂಟ್
carrier ವಾವವ್ಪಿ
carriole ಎಕ್ಣಿಸಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಚಿ ಘೊಡ್ಯಾಗಾಡಿ
carrion ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಕುಸ್ಚೆಂ ಮಾಸ್
carronade ಬಂದೂಕ್
carry ವಾವಯ್
carry away ವಿಪರಿತ್ ಉರ್ಬಾ ಹಾಡ್
carry off ಮೊರ್ನಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾ, ಯಶಸ್ವಿ ಪೂರ್ಣ್ ಕರ್
carry on ಮುಂದರ್ಸಿ
carry out ಯಶಸ್ವಿ ಪೂರ್ಣ್ ಕರ್, ಸಂಪ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕರ್
carry over ಲೇಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾಕ್ ವರ್ಚೆಂ, ಅನ್ಯೇಕಾ ವೆಳಾಕ್ ವ ಕಾಳಾಕ್ ದವರ್ಚೆಂ
carry the ball ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ್ ಕರ್
carry the day ಜೀಕ್
carry through ಯಶಸ್ವಿ ಪೂರ್ಣ್ ಕರ್, ಸಂಪ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕರ್, ಥಿರ್ ರಾವ್, ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್
carryall ಸಕ್ಕಡ್ ವಾವಯ್, ಚಾರ್ ವ ಚಡ್ ಜಣಾಂಕ್ ಗಾಡಿ, ವಡ್ ಪೊತೆಂ
carryback ಪಾಟಿಂ ವಾವಯ್, ತಿರ್ವೊ ಲಾಗ್ಚ್ಯಾ ಜೊಡಿ ಥಾವ್ನ್ ವಜಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಅವ್ಧಿಚೊ ನಷ್ಟ್
carse ಸ್ಕೊಟ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ನಂಯ್ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಂನಿ ಸಕ್ಲಿ ಸುವಾತ್
cart ಗಾಡಿ
cartage ಗಾಡಿ ಸಾಗಾಟ್ ವ ಗಾಡಿ ಸಾಗಾಟಾಚಿ ದರ್
carte blanche ಖಾಲಿ ದಸ್ತಾವೆಜ್, ಪೂರ್ಣ್ ಅಧಿಕಾರ್
carte de jour ಖಾಣ್ ಪಟ್ಟಿ
cartel ಸಾಂತ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪಂಗಡ್
carter ಗಾಡಿ ಚಲಂವ್ಚೊ
cartogram ಜನಸಂಖೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಖೆ ದಾಕಂವ್ಚೊ ನಕ್ಷಾ
cartographer ನಕ್ಷಾ ಕರ್ಚೊ
cartographic ನಕ್ಷಾಚೆಂ, ನಕ್ಷಾರೂಪಿತ್
cartography ನಕ್ಷಾ ತಯಾರಿ
cartomancy ಕಾರ್ಡಾಂ ವಾಪರ್ನ್ ಫುಡಾರ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
carton ರಟ್ಟಾಚೊ ಡಬ್ಬೊ
cartoon ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಚಿತ್ರ್
cartulary ಚಾರ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಯೊ ಆಸ್ಚೊ ಪುಸ್ತಕ್
cartwheel ರುಕಾಡಾಚೆಂ ರೋದ್, ಕಸ್ರತ್
cartwright ಗಾಡಿಗಾರ್
caruncle ಮಾಸಾ ಕುಡ್ಕೊ
carvacrol ಫಿನೊಲ್ ದ್ರವ್
carve ಕಾಂತಯ್
carven ಕಾಂತಯೀಕ್
carver ಕಾಂತಯಕ್
caryatid ಕಾರ್ಯಾಇ ಯಾಜಕಿಣ್, ಖಾಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಲ್ಪ್
caryopsis ಏಕ್ ಫಳ್
casaba ಏಕ್ ಫಳ್
casbah ಉತ್ತರ್ ಆಫ್ರಿಕಾಚೆಂ ಕೊಟೆಂ
cascade ಉದ್ಕಾಪೊಡಾಪ್
cascara ಏಕ್ ಝಡ್
case ಪೊರ್, ಪೊತೆಂ, ಗೊಮ್ಸೊಣಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ವ್ಯಾಜ್
case glass ದೋನ್ ವ ಚಡ್ ರಂಗಾಂಚೊ ಗ್ಲಾಸ್
case history ವ್ಯಾಜ್ ಇತಿಹಾಸ್
case knife ಮೇಜ್ ಸುರಿ
case law ವ್ಯಾಜ್ ಕಾನೂನ್
case method ವ್ಯಾಜ್ ಕ್ರಮ್
case study ವ್ಯಾಜ್ ಅಭ್ಯಾಸ್
case system ವ್ಯಾಜ್ ಪ್ರಣಾಲಿ
casern ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ರಾಂವ್ಚೊ ಜಾಗೊ
caserne casern ಪೊಳೆ
cash ನಗದ್
cash cow ನಗದ್ ಗಾಯ್, ಲಾಭಾಚೊ ವ್ಯಾಪಾರ್, ದುಡ್ವಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಮೂಳ್
cash crop ನಗದ್ ಪೀಕ್, ವಿಕುನ್ ಲಾಭ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಪೀಕ್
cash discount ನಗದ್ ಸುಟ್
cash flow ನಗದ್ ವಾಳ್
cash in ಲಾಭ್ ಕರ್
cash out ನಗದ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಿ
cashew ಕಾಜ್
cashier ನಗದ್ ಮನಿಸ್
casino ಜುಗಾರ್ ಖೆಳ್ಚೊ ಜಾಗೊ
cask ಪಿಪ್
casket ಮೊರ್ನಾಚಿ ಪೇಟ್, ನಗ್ ದೊವೊರ್ಚೊ ಪೆಟುಲ್
casque ಮಾತ್ಯಾ ಕವಚ್
cassareep ಕಸವಾ ಪಾಳಾಚೆಂ ದಾಟ್ ಕಾಳೆಂ ದ್ರವ್
cassata ಸಿಸಿಲಿಚೆಂ ಖಾಣ್
cassava ಏಕ್ ಝಡ್
casserole ಏಕ್ ಆಯ್ದಾನ್, ಏಕ್ ಖಾಣ್
cassette ಕೊವ್ಳಿ
cassia ಏಕ್ ರೂಕ್ ವ ಝಾಡ್ಕುಟ್
cassis ಏಕ್ ಅಮಾಲ್ ಪೀವನ್
cassiterite ಟಿನ್ ಡಒಕ್ಸೈಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾಳೆಂ ವ ಭುರೆಂ ಖನಿಜ್
cassock ಲೋಬ್
cassone ವಡ್ ಪೇಟ್
cassoulet ಏಕ್ ಖಾಣ್
cassowary ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
cast ಉಡಯ್, ಘಾಲ್, ನಟನ್ ಕರ್ಚೊ ಲೋಕ್
cast about ಭೊಂವ್ತೊಣಿ ಪೊಳೆ, ಅಲೊಚನ್ ಕರ್
cast around ಭೊಂವ್ತೊಣಿ ಪೊಳೆ, ಅಲೊಚನ್ ಕರ್
cast down ಸಕ್ಲಾ ಪೊಳೆ, ನಿರಾಶಿ
cast out ಧಾಂವ್ಡಾಯ್
cast lots ಸೊಡ್ತಿ ಘಾಲ್, ಸೊಡ್ತಿ ಘಾಲಿ
cast off ಸುಟಯ್, ಕಾಡ್
castanet ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಉಪಕರಣ್
castaway ತಾರುಂ ನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ದರ್ಯಾ ತಡಿಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ, ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲೊ
caste ಜಾತ್
casteism ಜಾತ್‍ವಾದ್
castellan ಕೊಟ್ಯಾಚೊ ಅಧಿಪತಿ
castellated ಕೊಟ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೆಂ, ಕೊಟೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ
caster ಘಾಲಕ್
castigate ಶಿಕ್ಷಾ ದೀ, ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲ್, ಠೀಕಾ ಕರ್
casting ಜಾಳ್ ಉಡಂವ್ಚೆಂ, ನಟಾಂಕ್ ಆನಿ ನಟಿಂಕ್ ಪಾತ್ರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
castle ಕೊಟೆಂ, ಕೊಟ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಘರ್
castor ಎಂಡಿ, ಎಂರ್ಡಿ
castration ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯೊ ವ ಮನ್ಜಾತಿಚ್ಯೊ ಪಾರಿ ಕಾಡ್ಚೆಂ, ಕಾಪಾತ್ ಕರ್ಚೆಂ
casual ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್, ಸಾಧಾರಣ್
casualty ಅವ್ಘಡ್ ಬಲಿ
casuist ವ್ಯಾಜಿ
casuistry ವ್ಯಾಜ್ ಪರಿಹಾರ್
casus belli ಝುಜಾಚೆಂ ಕಾರಣ್
cat ಮಾಜಾರ್
cat distemper ಮಾಜ್ರಾಂಚಿ ಪಿಡಾ
cat-o’-nine-tails ನೋವ್ ಗಾಂಟಿಂಚೊ ಚಾಬುಕ್, ನೋವ್ ಶಿಮ್ಟೆಂಚೆಂ ಮಾಜಾರ್
cat’s cradle ಮಾಜ್ರಾಚೆಂ ಪಾಳ್ಣೆ, ಏಕ್ ಖೆಳ್
cat’s meow ಭೋವ್ ಮೆಚ್ವೊಣೆಚೊ ಮನಿಸ್ ವ ವಸ್ತ್
cat’s-paw ಮಾಜ್ರಾಚೊ ಪಾಯ್, ಫಟಯ್, ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ವಾಪರ್‌ಲ್ಲೊ
catachresis ಸಂದರ್ಭಾಕ್ ಚೂಕ್ ಸಬ್ದಾಚೊ ವಾಪರ್ pl. catachreses
cataclysm ಆವ್ರ್
catacomb ಧರ್ನಿ ಪಂದ್ಲಿ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರ್
catadromous ನಂಯ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಆನಿ ತಾಂತ್ಯಾಂ ದವರುಂಕ್ ದರ್ಯಾಕ್ ವೆಚಿ
catafalque ಯೆಸ್
catalogue ಪಟ್ಟಿ
catalysis ರಾಸಾಯನಿಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ವೇಗ್ ಚಡಂವ್ಚೆಂ pl.catalyses
catalyst ರಾಸಾಯನಿಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ವೇಗ್ ಚಡಂವ್ಚಿ ವಸ್ತ್
catalytic ರಾಸಾಯನಿಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ವೇಗ್ ಚಡಂವ್ಚಿ
catamaran ಏಕ್ ದೋಣ್
catamount ದೊಂಗೊರ್ ಮಾಜಾರ್
cataplexy ಮಾಸ್ ಖಂಡ್ ಸಕ್ತೆಚಿ ಅವ್ಚಿತ್ ಹೊಗ್ಡಾವಣ್
catapult ಖಾಬೆಂ
cataract ದೊಳ್ಯಾಚೆಂ ಫುಲ್
catarrh ನಾಕ್ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
catarrhine ಕೊಕ್ಕೆಂ ನಾಕೀಯ್
catastrophe ಅನ್ವಾರ್
catastrophic ಅನ್ವಾರಾಚೆಂ
catbird ಮಾಜಾರ್ ಸುಕ್ಣೆ
catboat ಮಾಜಾರ್ ಮಚ್ವೊ
catbrier ಏಕ್ ಝಡ್
catcall ಕುಕಾರ್
catch ಧರ್
catch-22 ಅತಾರ್ಕಿಕ್ ಸಂದರ್ಭ್, ದೋನ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆ ಪರ್ಯಾಯ್
catch-as-catch-can ಆಸ್ಚೆಂ ಖಂಚೆಂಯೀ ಸಾಧನ್ ವ ಕ್ರಮ್ ವಾಪರ್ನ್
catch on ಜಾಣಾ ಜಾ, ಸಮ್ಜೊ, ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾ
catch out ಚೂಕ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್, ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್
catcher ಧರಕ್
catchment area ಉದಾಕ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಸುವಾತ್
catchy ಧರೀಯ್
catechesis ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಶಿಕವ್ಣ್
pl. catecheses
catechise ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕಯ್
catechism ದೊತೊರ್ನ್
catechist ಉಪದೆಶಿ
catechumen ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಂವ್ಚಾಕ್ ಶಿಕ್ಚೊ
categorical ಖಡಾಖಡ್
category ಥರ್
catena ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚಿ ಶ್ರೇಣಿ
catenaccio ದಾರ್ ಖಿಳ್, ಸಾಂಕಳ್
catenate ಶ್ರೇಣಿಂತ್ ಘಡ್ಸಿ
cater ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೆಂ ದೀ, ಖಾಣ್ ದೀ
caterpillar ಕಾಂಬಳ್‍ಕಿಡೊ, ಕುಸಾಂಕಿಡೊ, ಸುಂಕುಡ್ಡೊ
caterwaul ಬೊಬ್ ಘಾಲ್, ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್
catfight ದೊಗಾಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂ ಮಧೆಂ ತೀವ್ರ್ ಝಗ್ಡೆಂ
catfish ಮಾಜಾರ್ ಮಾಸ್ಳಿ
catgut ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅನ್ಕಿಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ರಾಜು
catharsis ಭೊಗ್ಣಾಂಚಿ ಸುಟ್ಕಾ
cathartic ಹಾಡಂವ್ಚೆಂ
cathead ಮಾಜಾರ್ ತಕ್ಲಿ
cathect ಮಾನಸಿಕ್ ವ ಭೊಗ್ಣಿಕ್ ಸಕತ್ ವಿನಿವೇಶ್ ಕರ್
cathedra ಬಸ್ಕಾ
cathedral ಭಿಸ್ಪಾಚಿ ಬಸ್ಕಾ ಆಸ್ಚಿ ಇಗರ್ಜ್
cathexis ಮನಿಸ್, ವಸ್ತ್ ವ ಅಲೊಚನೆಂತ್ ಮಾನಸಿಕ್ ವ ಭೊಗ್ಣಿಕ್ ಸಕತ್ ವಿನಿವೇಶ್
catholic ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್
catholicity ಸಾರ್ವತ್ರಿಕತಾ
catholicoi catholicos ಪೊಳೆ
catholicon ಸಕ್ಕಡ್ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಕರ್ಚೆಂ
catholicos ಥೊಡ್ಯಾ ಉದೆಂತಿ ಧರ್ಮ್‌ಸಭೆಂನಿ ಮುಖ್ಯ ಭಿಸ್ಪ್ pl. catholicoi
cathouse ಮಾಜಾರ್ ಘರ್, ಚೆಡ್ಯೆಘರ್
catmint ಮಾಜಾರ್ ಒಡ್ತಲಾಂವ್
catnap ಮಟ್ವಿ ನೀದ್
catnapper ಮಾಜಾರ್ ಚೋರ್
catnip ಮಾಜಾರ್ ಒಡ್ತಲಾಂವ್, ಭೋವ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ವಸ್ತ್
cattail ಮಾಜಾರ್ ಶಿಮ್ಟಿ, ಏಕ್ ಝಡ್
cattery ಮಾಜಾರ್ ಘರ್
cattle ಗರ್ದನ್, ಗೊರ್ವಾಂ
cattle egret ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
cattle grub ಏಕ್ ಮೂಸ್
cattleman ಗೊರ್ವಾಂಮನಿಸ್
cattleya ಏಕ್ ಫುಲ್
catty ಮಾಜ್ರಾಳ್, ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ವ ಸಯ್ಶಿಂ ಗ್ರಾಮ್ ಜಡಾಯ್ ಘಟಕ್
caucus ಉದ್ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ಪಂಗಡ್
caudal ಶಿಮ್ಟೆಚೆಂ
caudate ಶಿಮ್ಟಿ ಆಸ್ಚಿ
caudillismo ಕೌದಿಯೊವಾದ್
caudillo ಲಾತಿನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೈನಿಕ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ
caught ಧರ್ಲೆಂ
cauldron ಕಡಾಯ್
cauliflower ಕೊಬ್ ಫುಲ್
caulk ಉದಾಕ್ ರಿಗಾನಾಶೆಂ ಕರ್
caulking ಉದಾಕ್ ರಿಗಾನಾಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ವಾಪರ್ಚಿ ವಸ್ತ್
causal ಕಾರಣೀಯ್
causalgia ಹುಲ್ಪೊಂಚಿ ದೂಖ್
causality ಕಾರಣ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮಾ ಮಧೆಂ ಸಂಬಂಧ್
causation ಪರಿಣಾಮ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ
causative ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ
cause ಕಾರಣ್
cause celebre ಸಬಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕಾನೂನಿ ವ್ಯಾಜ್, ಕುಖ್ಯಾತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಗತ್, ವಸ್ತ್ ವ ಘಡಿತ್
causerie ಗಜಾಲಿ, ಮಟ್ವೊ ಪ್ರಬಂಧ್
causeway ಕಾರಣ್‍ವಾಟ್, ಉದ್ಕಾ ವಯ್ರ್ ವಾಟ್
caustic ವ್ಯಂಗ್ಯ್, ನಂಜಾಳಿ
cauterize ದಾಗ್ ದಿ
cautery ದಾಗ್
caution ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್
cautionary ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆಚೆಂ
cautious ಜಾಗ್ರುತ್
cavalcade ಸವಾರಾಂಚೊ, ಗಾಡ್ಯಾಂಚೊ, ವಾಹನಾಂಚೊ ವ ತಾರ್ವಾಂಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್
cavalier ಘೊಡ್ಯಾ ಸವಾರ್ ಶಿಪಾಯಿ, ಬೆಪರ್ವಾ ಭರಿತ್
cavalla ಕರಾಂಗಿಡ್ ಮಾಸ್ಳಿ, ರಾಯ್ ಬಾಂಗ್ಡೊ
cavalry ಘೊಡ್ಯಾದಳ್
cave ಮಾಟೆಂ
cave in ಕೊಸಾಳ್
caveat ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್, ನ್ಯಾಯಾಲಯಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳಯ್ನಾಶೆಂ ವ್ಯಾಜಾಂತ್ ಮುಕಾರ್ ವೆಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ, ಚೂಕ್ ಅರ್ಥ್ ಚುಕಂವ್ಕ್ ವಿವರ್
caveman ಮಾಟೆಂಮನಿಸ್
cavern ವಡ್ ಮಾಟೆಂ
cavernicolous ಮಾಟ್ಯಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ
cavernous ವಡ್ ಮಾಟೆಂ ವ ಬುರಾಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ವಡ್ ಮಾಟ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೆಂ
caviar ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ ತಾಂತಿ
caviare caviar ಪೊಳೆ
cavil ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚೆಂ
cavitate ದಾಂತಾಂತ್ ಬುರಾಕ್ ಜಾ
cavitation ದಾಂತಾಂತ್ ಬುರಾಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
cavity ದಾಂತಾಂತ್ ಬುರಾಕ್, ಬುರಾಕ್
cavort ಸಂತೊಸಾನ್ ಊಡ್ ವ ನಾಚ್
caw ಕಾವ್ಳ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಕರ್, ಕಾವ್ಳ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್
cay ಲ್ಹಾನ್ ತಗ್ಗ್ ರೆಂವಾಳ್ ಪಂವ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ದ್ವೀಪ್
cease ರಾವಯ್
cecum ಕುಡ್ಡಿ ಅನ್ಕಿಟ್, ವಡ್ ಅನ್ಕಿಟಿಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆಚಿ ಪೊತಿ pl. ceca
cedar ದೇವ್‍ದಾರ್
cede ಸೊಡ್ನ್ ದೀ
cedilla ಅಕ್ಷರಾ ಪಂದಾ ಉಚ್ಚಾರಣ್ ವಿಂಗಡ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಘುರ್ತ್
ceil ಕಾಂತಯ್, ಗೀಟ್ ಘಾಲ್
ceiling ಕುಡಾ ಭಿತರ್ ವಯ್ಲಿ ಕೂಸ್, ವಯ್ಲಿ ಮೀತ್
ceilometer ಕೂಪ್ ಉಭಾರಾಯ್ ಮಾಪಕ್
ceinture ಪೆಂಕ್ಟಾಚೊ ಪಾಟೊ
cel ಸೆಲ್ಯುಲೊಇಡ್, ಜಿವಾಳ್ ವ್ಯಂಗ್ ಚಿತ್ರಾಂ ಸೊಡಯಿಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ್ ಸೆಲ್ಯುಲೊಇಡ್ ಶೀಟ್
celadon ಏಕ್ ರಂಗ್, ಚೀನಾಚೆಂ ಮಾತ್ಯೆಚೆಂ ಆಯ್ದಾನ್
celebrant ಭೆಟವ್ಣೆಕರ್ತ್
celebrate ಆಚರ್ಸಿ
celebration ಆಚರಣ್
celebrity ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ
celerity ಕಾರ್ಯಾಚೊ ವ ಚಲನಾಚೊ ವೇಗ್
celery ಏಕ್ ಝಡ್
celesta ಸರ್ಗಾಳ್
celestial ಸರ್ಗಾಚೆಂ, ಮೊಳ್ಬಾಚೆಂ
celestial hierarchy ಆಂಜಾಂಚೆಂ ನೋವ್ ಕೊರ್: ಆಂಜ್, ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಆಂಜ್, ಪ್ರಭುತ್ವಾಂ, ಸಕ್ತಿ, ಶೆಗುಣ್, ಸ್ವಾಮಿತ್ವಾಂ, ಸಿಯಾಸಣಾಂ, ಕೆರುಬಿ ಆನಿ ಸೆರಾಫಿ
celestite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
celibacy ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ
celibate ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
cell ಜಿವ್ಯಾ ವಸ್ತುಚೊ ಮೂಳ್ ಘಟಕ್, ಲ್ಹಾನ್ ಕೂಡ್, ಬಂದಿವಾನಾಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಕೂಡ್, ವೀಜ್ ನಿರ್ಮುಂಚಿ ವಸ್ತ್, ಕಣ್
cell division ಕಣ್ ವಾಂಟಾಪ್
cell theory ಕಣ್ ವಾದ್
call wall ಕಣ್ ವೊಣೊದ್
cellar ಕೊಠಾರ್
cellarage ಕೊಠಾರಾಂತ್ ಜಾಗೊ
cellarer ಕೊಠಾರಿ
cellaret cellarette ಪೊಳೆ
cellarette ವಾಯ್ನಾಚೊ ಬೊತ್ಲಿ ದವರ್ಚೆಂ ಕಬಾಟ್
cello ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ದ್
cellular ಕಣೀಯ್
cellule ಲ್ಹಾನ್ ಕಣ್
cellulite ಚರಾಬ್ ಜಮಾವಣ್
cellulitis ಕಾತಿಚಿ ಪಿಡಾ
celluloid ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಆನಿ ಕರ್ಪೂರಾಚೆಂ ಥರ್ಮೊಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್
celosia ಏಕ್ ಝಡ್
Celt ಆದಿಂ ಬ್ರಿಟನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದೇಶಾಂನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ಸಾಂದೊ
cembalo ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ದ್
cemetery ಸಿಮಿಸ್ತ್ರ್
cenacle ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೆಂ ಕೂಡ್
cenobite ಮಠ್ವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಸಾಂದೊ
cenobitic ಮಠ್ವಾಸಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಮುದಾಯೆಚೆಂ
cenote ಚುಣೊಫಾತೊರ್ ಕೊಸಾಳ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಫೊಂಡ್
cenotaph ಸ್ಮಾರಕ್‍ಸಮಾಧಿ, ಖಾಲಿ ಫೊಂಡ್
cense ಧುಂಪಯ್
censer ಧುಂಪಾವ್ಣೆ
censor ಛಾಪ್ಚೆಂ ಆನಿ ಪಿಂತುರಾಂ ತಪಾಸುಂಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ, ಛಾಪ್ಚೆಂ ಆನಿ ಪಿಂತುರಾಂ ತಪಾಸ್
censorious ಠೀಕಾ ಕರ್ಚೆಂ
censorship ಛಾಪ್ಚೆಂ ಆನಿ ಪಿಂತುರಾಂ ತಪಾಸ್ಚೆಂ
censure ಠೀಕಾ ವ ನಿಂದಾ ಕರ್, ಚೂಕ್ ಕಾಡ್
census ಲೋಕ್‍ಗಣನ್
cent ಶೆಂಬೊರ್, ಡೊಲ್ಲರಾಚೊ ಶೆಂಬೊರಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ, ಎಕ್ರ್ಯಾಚೊ ಶೆಂಬೊರಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ
centaur ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಘೊಡೊಮನಿಸ್
centaury ಏಕ್ ಝಡ್
centenarian ಶೆಂಬೊರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ
centenary ಶತಾಬ್ದಿ
centennial ಶೆಂಬೊರ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ
center (Am) centre ಪೊಳೆ
centesimal ಶೆಂಬೊರಾಂತ್ ವಾಂಟೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ
centesimo ಇಟಾಲಿಯನ್ ಲೀರಾಚೊ ಶೆಂಬೊರಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ
centigrade ಏಕ್ ಊಬ್ ಮಾಪ್
centimetre ಮೀಟರಾಚೊ ಶೆಂಬೊರಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ
centimorgan ಅನುವಂಶಿ ಗಾಂಚ್ ಮಾಪ್ ಘಟಕ್
centipede ವಾಗೊಣಿ
central ಕೇಂದ್ರೀಯ್, ಮಾಜ್ವೊ
centralism ಕೇಂದ್ರೀಯ್‍ವಾದ್
centralist ಕೇಂದ್ರೀಯ್‍ವಾದಿ
centralistic ಕೇಂದ್ರೀಯ್‍ವಾದೀಯ್
centrality ಕೇಂದ್ರೀಯತ್ವ್
centre ಕೇಂದ್ರ್, ಮಾಜ್
centric ಕೇಂದ್ರಿತ್
centrifugal ಕೇಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆಚೆಂ
centripetal ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ವೆಚೆಂ
centrum ಕೇಂದ್ರ್
centurion ಶತಪತಿ, ಶೆಂನಾಯ್ಕ್
century ಶತಕ್
cephalometry ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಚೆಂ ಮಾಪ್
cephalad ತಕ್ಲೆ ಲಾಗಿಂ
cephalic ತಕ್ಲೆಚೆಂ
cephalopod ತಕ್ಲಿಚರಣ್
ceramic ಮಾತ್ಯೆಚೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ
cerastes ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಾಂತ್ ಶಿಂಗಾಂ ಆಸ್ಚೊ ಸೊರೊಪ್
ceratopsian ಆದಿಂ ಶಿಂಗಾಂ ಆಸ್ಚೊ ಡಿನೊಸಾರ್
cercaria ಏಕ್ ಕಿಡೊ
cereal ಧಾನಿ
cerebra ಮೆಂದು sl. cerebrum
cerebral ಮೆಂದ್ವಾಚೆಂ, ಮಾನಸಿಕ್ ಶಾತಿಚೆಂ
cerebral palsy ಮೆಂದ್ವಾಚಿ ಆರ್
cerebrate ಮತ್ ವಾಪರ್, ಚೀಂತ್
cerebration ಮತ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ, ಚಿಂತ್ಚೆಂ
cerebrospinal ಮೆಂದು ಆನಿ ಪಾಟಿಚ್ಯಾ ಖಣಾಚೆಂ
cerebrum ಮೆಂದು pl. cerebra
cerecloth ಮೆಣ್ ಲುಗಾಟ್
cerement ಮೆಣ್ ಲುಗಾಟ್
ceremonial ರಿತಿ ಪ್ರಕಾರ್
ceremonious ರಿತಿ ಪ್ರಕಾರ್
ceremony ರೀತ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್
cereus ಏಕ್ ಝಡ್
ceric ಸೆರಿಯಮ್ಚೆಂ
cerise ಹಳ್ತಾರ್ ತಾಂಬ್ಡೊ
cerium ಏಕ್ ಲೋಹ್
cero ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
cerous ಸೆರಿಯಮ್ಚೆಂ
certain ಖಂಡಿತ್, ಫಲಾಣೊ
certificate ಪ್ರಮಾಣ್‍ಪತ್ರ್
certified ಪ್ರಮಾಣಿತ್
certify ಪ್ರಮಾಣಿತ್ ಕರ್
certiorari ಮಾಹೆತ್ ದೀಂವ್ಕ್, ಏಕ್ ರಿಟ್
certitude ಖಂಡಿತ್ಪಣ್
cerulean ಮೊಳ್ಬಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಿಳ್ಶೆಂ
ceruloplasmin ರಗ್ತಾಂತ್ ತಾಂಬೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಸಾರಜನಕ್
cerumen ಕಾನುಲೊ
ceruse ಧೊವೆಂ ಶಿಸೆಂ
cessation ರಾಂವ್ಚೆಂ, ಬಂದ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
cerussite ಧೊವೆಂ ಶಿಸೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಖನಿಜ್
cervelat ಬೀಫ್ ಆನಿ ದುಕ್ರಾ ಮಾಸಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಲಿಂಗಿಸ್
cesium caesium ಪೊಳೆ
cespitose ಘೊಸಾಳ್
cess ಏಕ್ ತಿರ್ವೊ
cessation ಬಂದ್ ಪಡ್ಚೆಂ, ರಾಂವ್ಚೆಂ
cession ಸೊಡ್ನಿ
cesspit ಗಲೀಜ್ ಫೊಂಡ್
cesspool ಗಲೀಜ್ ತಳೆಂ
cesta ದಾಲಿ
cesti cestus ಪೊಳೆ
cestode ಪಟ್ಟಿ ಕಿಡೊ
cestus ವೊಕ್ಲೆನ್ ಬಾಂದ್ಚಿ ಪಟ್ಟಿ
cetacean ಮಾಸೊ
cetane ಪೆಟ್ರೊಲಿಅಮಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಹೈಡ್ರೊಕಾರ್ಬನ್
cetaris paribus ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಸಮಾನ್ ಆಸೊನ್
cetologist ಮಾಸೊಶಾಸ್ತ್ರಿ
cetology ಮಾಸೊಶಾಸ್ತ್ರ್
cetrimide ಅಮೊನಿಅಮ್ ಮೀಟ್ ಆಸ್ಚೊ ಪ್ರತಿಕುಸ್ಡೊ
ceviche ಮಾಸ್ಳಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಖಾಣ್
chabazite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
chaconia ಏಕ್ ಝಡ್
chaconne ಏಕ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ನಾಚ್, ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್
chad ಬುರಾಕ್ ಕರ್ತಾನಾ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಾಗ್ದಾಚೆ ವ ರಟ್ಟಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ
chaebol ದಕ್ಷಿಣ್ ಕೊರಿಅನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಘಟನ್
chaeta ಕರ್ಕಸ್ ಕೇಸ್
chaetognath ಬಾಣ್ ಕಿಡೊ
chafe ಘಷ್ಟುನ್ ತಾಪಯ್, ವಿರಾರ್ ಜಾ ವ ವಿರಾರ್ ಕರ್
chafer ಏಕ್ ಕುರ್ವಾಯ್
chaff ತುಸ್, ಕುಂಡೊ, ಸರ್ಲ್
chaffer ಮೊಲಾಯ್, ಅದಲ್ ಬದಲ್ ಕರ್, ಗಜಾಲಿ ಕರ್
chaffinch ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
chagrin ಅಕ್ಮಾನ್, ನಿರಾಶಾ ವ ಸಲ್ವಣೆ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ ಬೆಜಾರಾಯ್
chain ಸಾಂಕಳ್
chain letter ಸಾಂಕಳ್ ಪತ್ರ್, ಸಬಾರಾಂಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಜಣಾಂಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್
chain mail ಗಾಂಚ್ ಆಸ್ಚೊ ಲೋಹ್ ಕವಚ್
chain of command ಫರ್ಮಾಣ್ ಸಾಂಕಳ್
chain pickerel ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
chain reaction ಸಾಂಕಳ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ
chain rule ಸಾಂಕಳ್ ನಿಯಮ್
chain saw ಸಾಂಕಳ್ ಕೊರ್ವೊಂತ್
chain stitch ಸಾಂಕಳ್ ಶಿಂವಣ್
chain store ಸಾಂಕಳ್ ಅಂಗಡ್
chainwheel ಸಾಂಕಳ್ ರೋದ್
chair ಕದೆಲ್
chair car ಕದೆಲ್ ಕಾರ್, ಟ್ರೈನಾಂತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ಕದೆಲಾಂ ಆಸ್ಚೊ ಡಬ್ಬೊ
chairlift ಕದೆಲ್ ಉಕಲ್, ದೊಂಗ್ರಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಗ್ಸುಂಕ್ ಸರಿಯಾಂಚೆರ್ ಕದೆಲಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಯಂತ್ರ್
chairman ಕದೆಲ್‍ಮನಿಸ್, ಸಭಾ, ಸಂಸ್ಥಾ ವ ಸಮಿತಿಚೊ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ
chairmanship ಕದೆಲ್‍ಮನಿಸ್ಪಣ್, ಸಭಾ, ಸಂಸ್ಥಾ ವ ಸಮಿತಿಚೆರ್ ಅಧಿಕಾರ್
chairperson ಕದೆಲ್‍ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಭಾ, ಸಂಸ್ಥಾ ವ ಸಮಿತಿಚಿ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ
chairwoman ಕದೆಲ್‍ಸ್ತ್ರೀ, ಸಭಾ, ಸಂಸ್ಥಾ ವ ಸಮಿತಿಚಿ ಮುಖ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಅಧಿಕಾರಿ
chaise ಘೊಡ್ಯಾ ಗಾಡಿ
chalaza ತಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಬೋಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚಿ ಘುಂವ್ಚಿ ಪಟ್ಟಿ
chalcedony ಶಿವ್ಧಾತು
chalcid ಏಕ್ ಗಾಂಧಿಲ್
chalcocite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
chalcogen ಖನಿಜ್ ಜನಕ್, ಆಮ್ಲಜನಕ್, ಗಂಧಕ್, ಸೆಲೆನಿಅಮ್, ಟೆಲ್ಲುರಿಅಮ್ ಆನಿ ಪೊಲೊನಿಅಮ್ ಪೈಕಿ ಏಕ್ ತತ್ತ್ವ್
chalcopyrite ತಾಂಬೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಹಳ್ದುವೆಂ ಖನಿಜ್
chalet ಆಲ್ಪ್ಸಾಂತ್ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ಘರ್
chalice ಕಾಲ್ಸ್
chalicosis ಫಾತ್ರಾ ಕಣ್ ಪೊಪ್ಸಾಂನಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಪಿಡಾ
chalicothere ಜಲ್ಲಿಮನ್ಜಾತ್
chalk ಚುಣ್ಯಾಫಾತೊರ್
chalk up ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಕರ್, ಸಾಧನ್ ಕರ್
chalky ಶೇಡಿ
challis ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್
chalumeau ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ದ್
chalybeate ಲೊಂಕ್ಡಾಚಿ ಮಿಟಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ
chalybite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
chamaephyte ಏಕ್ ಝಡ್
chamber ಕೂಡ್, ಸಭಾ ಸಾಲ್, ಸ್ವಾಗತ್ ಕೂಡ್
chamber music ಕೂಡ್ ಸಂಗೀತ್
chamber of commerce ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಸಂಘ್
chambered nautilus ಏಕ್ ಕುಬೊ
chamberlain ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ
chambermaid ಕೂಡ್ ಚಾಕರ್ನ್
chambray ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್
chameleon ಶಿರ್ಲೊ
chamfer ವರೊ ಕರ್
chamfron ಘೊಡ್ಯಾಚೆಂ ತೊಂಡಾ ಕವಚ್
chamiso ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
chamois ಬೊಕ್ಡೆ ಸಾರ್ಕಿ ಏಕ್ ಮನ್ಜಾತ್
chamomile ಡೈಸಿ ಸಾರ್ಕೆಂ ಏಕ್ ಝಡ್
chamomilla ಡೈಸಿ ಸಾರ್ಕೆಂ ಏಕ್ ಝಡ್
champ ಚಾಬ್, ಚೀಂವ್, ಗುಡ್ಡಾಯ್, ವೇಳ್ ಜಾತಾನಾ ವಿರಾರಾಯ್ ದಾಕಯ್, ಜಯ್ತೆವಂತ್
champerty ಶೆತ್ ವಾಂಟೆಲಿ
champignon ಲ್ಹಾನ್ ಧೊವೆಂ ಆಳ್ಮೆಂ
champion ಜಯ್ತೆವಂತ್
championship ಜಯ್ತೆವಂತ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ
champlevé ಏಕ್ ಎನಾಮೆಲ್ ಸುಂರ್ಗಾರ್ ಶೈಲಿ
chance ಅವ್ಕಾಸ್
chance-medley ಘುಸ್ಪಡೆಚೆಂ ಕಾಮ್, ಅವ್ಘಡೀಯ್ ಮನಿಸ್ ಹತ್ಯಾ
chancel ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಲ್ತಾರ್, ಪಾದ್ರಿ ಆನಿ ಗಾಯಕ್‍ಮಂಡಳಿಚ್ಯೊ ಬಸ್ಕಾ ಆಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ
chancellery ಚಾನ್ಸಲರಾಚೊ ಹುದ್ದೊ, ವಿಭಾಗ್ ವ ಕಾರ್ಯಾಲಯ್
chancellor ರಾಯಾಚೊ, ಪ್ರಭುಚೊ ವ ಮಂತನಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಬ್ರಿಟನಾಚೊ ಸಾಯ್ಬ್ ಚಾನ್ಸಲರ್, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೊ ಮಸ್ತಕ್, ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ
chancellory chancellery ಪೊಳೆ
chancer ಅವ್ಕಾಸ್‍ವಾದಿ
chancery ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ಕಾರ್ಯಾಲಯ್, ಚಾನ್ಸಲರಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯಾಲಯ್
chancroid ಏಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಪಿಡಾ
chancy ಅಪಾಯಾಚೆಂ, ಅಯೋಜಿತ್
chandelier ಝುಂಬಾರ್
chandelle ವಿಮಾನಾಚಿ ಅವ್ಚಿತ್ ಚಡ್ಚಿ ಘುಂವ್ಡಿ
chandler ವಾತಿಗಾರ್
chandlery ವಾತಿಂಚಿ ಅಂಗಡ್, ವಾತಿಗಾರಾನ್ ವಿಕ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು
change ಬದ್ಲಿ, ಚಿಲ್ಲರ್, ಬದ್ಲಾವಣ್
change hands ಹಾತ್ ಬದ್ಲಿ, ಧನಿಪಣ್ ಬದ್ಲಾವಣ್
change of heart ಕಾಳಿಜ್ ಬದ್ಲಾವಣ್
change of pace ವೇಗ್ ಬದ್ಲಾವಣ್
changeling ಘುಟಾನ್ ಬದ್ಲಿಲ್ಲೆಂ ಬಾಳ್ಶೆಂ
changer ಬದ್ಲಾವಣಕ್
channel ವಾಹಿನಿ, ದೋನ್ ಭುಂಯಾಂ ಮಧೆಂ ಉದ್ಕಾ ವಾಟ್
channel catfish ವಾಹಿನಿ ಮಾಜಾರ್ ಮಾಸ್ಳಿ
chanson ಸಂಗೀತ್ ಸಾಲ್ ವ ಕ್ಯಾಬರೆ ಪದ್
chanson de geste ವೀರ್ ಕರ್ತುವಾಂಚೆಂ ಪದ್
chant ಪದ್, ತಾಳೊ, ಗಾ, ಉಚಾರ್
chanter ಗಾವ್ಪಿ
chanterelle ಹಳ್ದುವೆಂ ಆಳ್ಮೆಂ
chanteuse ಗಾವ್ಪಿಣ್
chantey ನಾವಿಕಾಂಚೆಂ ಪದ್
chanticleer ಕೊಂಬೊ
chantry ಮಿಸಾಂ ಗಾಂವ್ಚಾಕ್ ನಿಧಿ
chanty chantey ಪೊಳೆ
chaology ಅವ್ಯವಸ್ಥಾಶಾಸ್ತ್ರ್
chaos ಅವ್ಯವಸ್ಥಾ
chaotic ಅವ್ಯವಸ್ಥ್
chap ದಾದ್ಲೊ
chape ತಲ್ವಾರಿಚ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾ ಪಂದಾ ಲೋಹಾಚಿ ಬಸವ್ಣ್
chapeau ಚೆಪೆಂ pl. chapeaux
chapel ಕೊಪೆಲ್
chaperon ಅಂಕ್ವಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆಚಿ ಮಾಲ್ಘಡಿ ಸ್ತ್ರೀ
chaperonin ಹೆರ್ ಸಸಾರಜನಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ದೊಡ್ಚೆ ಬರಿ ಕರ್ಚೆಂ ಸಸಾರಜನಕ್
chapfallen ನಿರಾಶಿ
chapiter ಕುಂದ್ಯಾಚಿ ವಯ್ಲಿ ಕೂಸ್
chaplet ಕೊಂತ್
chaplain ಕೊಪೆಲಾಚೊ ಪಾದ್ರಿ
chapman ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಮಾನ್ ವಿಕ್ಚೊ
chapter ಅಧ್ಯಾಯ್, ಗ್ಲೋಜ್
char ಕರ್ಪೊ
charabanc ಪ್ರವಾಸಿ ಗಾಡಿ
characin ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
character ಮನ್ಶಾಚೆ ಗೂಣ್, ಅಕ್ಷರ್, ಅಂಕೊ ವ ಘುರ್ತ್
character assassination ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚೆಂ
characteristic ಗೂಣ್, ಲಕ್ಷಣ್
charade ಫಟ್ಕಿರಿ ದಾಕವ್ಣಿ
charades ಥೊಡ್ಯಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ನಾಶೆಂ ಕ್ರಿಯಾ ಕರ್ನ್ ದಾಕಂವ್ಚೆ ಸಬ್ದ್ ಖಂಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ಖೆಳ್
chard ಏಕ್ ಝಡ್, ಏಕ್ ಧೊವೊ ವಾಯ್ನ್
chardonnay ಏಕ್ ಧೊವೊ ವಾಯ್ನ್
charcoal ಇಂಗ್ಳೊ
charge ಮೋಲ್, ಶುಲ್ಕ್, ಆರೋಪ್, ಆಕ್ರಮಣ್, ಭೊರ್, ಜವಾಬ್ದಾರಿ
charge account ಶುಲ್ಕ್ ಖಾತೊ
charge d’affaires ರಾಷ್ಟ್ರ್ ದೂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪೊಳೊಂವ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ
charge off ನಷ್ಟ್ ವ ಖರ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್
chargehand ಹೆರ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪೊಳೊಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಮನಿಸ್
chargesheet ಆರೋಪ್ ಪತ್ರ್
chariot ರಥ್
charism ದೆಣೆ pl. charismata
charisma ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಆಕರ್ಷಣ್, ದೆವಾಚೆಂ ದೆಣೆ
charismatic ದೆಣೆವಂತ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಆಕರ್ಷಕ್
charitable ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೆಂ
charity ಮೋಗ್, ಮಾಯಾಮೋಗ್
charlatan ಬಡ್ಬಡೊ, ನಕ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್
charm ಆಕರ್ಷಣ್, ಉರ್ಕು
charmed ಭೋವ್ ಅದೃಷ್ಟ್‌ವಂತ್
charming ಸಂತೊಸ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಆಕರ್ಷಕ್
charnel ಮೊಡಿಂ ವ ಹಾಡಾಂ ದವರ್ಚೆಂ ಕೂಡ್
chart ನಕ್ಷಾ, ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚಾಕ್ ಗೀಟ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಗಾದ್, ಯೋಜನ್ ಕರ್, ನಕ್ಷಾ ಕರ್
charter ದೇಶ್ ಆನಿ ನಾಗರಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಆನಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಂ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಲಿಖಿತ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ, ಸಂಸ್ಥಾ ಘಡ್ಚೆಂ ದಸ್ತಾವೆಜ್, ವಾಹನ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ
chary ಜಾಗ್ರುತ್, ಪಾದ್ಯೆಂವ್ಚೊ
chase ಧಾಂವ್ಡಾಯ್
chasm ಅಂತರ್
chasse ಏಕ್ ನಾಚ್ ಮೇಟ್
chassepot ಪೇಪರ್ ಕಾರ್ಟ್ರಿಜ್ ರೈಫಲ್
chasseur ಶಿಕಾರೆಗಾರ್, ಸೆವಕ್
chaste ನಿಸ್ಕಳ್
chasten ಶಿಕ್ಷಾ ದೀವ್ನ್ ಸಮಾ ಕರ್
chastise ಶಿಕ್ಷಾ ದೀ, ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲ್
chastity ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣ್
chasuble ಕಾಜುಲ್
chat ಗಜಾಲಿ ಕರ್
chateau ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ ಕೊಟೆಂ, ವಡ್ ಘರ್ pl. chateaux
chatelain ಕೊಟ್ಯಾಚೊ ಅಧಿಪತಿ
chatelaine ಕೊಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಪತಿಚಿ ಬಾಯ್ಲ್
chatoyant ರಂಗ್ ಬದ್ಲುಂಚೊ ಥಿಕ್
chattel ಜಾಗೊ ವ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಆಸ್ತ್, ಗುಲಾಮ್
chatter ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಉಲವ್ಣೆ, ಸುಕ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ
chatterbox ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಉಲಂವ್ಚಿ ವ ಸುಕ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕರ್ಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿ
chatterer ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಉಲಂವ್ಚೊ, ಸುಕ್ಯೊ ಗಜಾಲಿಗಾರ್
chattery ಮಸ್ತು ಉಲಂವ್ಚೊ
chatty ಮಸ್ತು ಉಲಂವ್ಚೊ
chauffeur ಕಾರ್ ಚಾಲಕ್
chausses ಪಾಯ್ ಕವಚ್
chaussure ಮೊಚೊ
chauvinism ವಿಪರಿತ್‍ವಾದ್
chauvinist ವಿಪರಿತ್‍ವಾದಿ
chauvinistic ವಿಪರಿತ್‍ವಾದಿ
chaw ಚಿವೊಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಧುಮ್ಟಿ
chayote ಏಕ್ ಫಳ್
cheap ಸವಾಯ್
cheat ಫಟಯ್
check ತಪಾಸ್
check in ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್, ಹಾಜರಿ ವ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಳಯ್
check off ಚಡ್ತಿಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ವ ಅಲೊಚನೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್
check out ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಖಾಲಿ ಕರ್ ಆನಿ ಪಯ್ಶೆ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್
checker ತಪಾಸಕ್
checkerberry ಏಕ್ ಫಳ್
checkered ಸಲ್ವಣಿ ಆನಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ
checkers ಏಕ್ ಖೆಳ್
checkmate ಚೆಸ್ಸಾಂತ್ ಸಲ್ವಣ್
checkpoint ವಾಹನಾಂ ತಪಾಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ, ತಪಾಸ್ ಚೌಕಿ
cheek ಗಾಲ್, ಪೊಲೊ, ಕಾನ್ಸುಲ್
cheep ಲೋವ್ ಸಬ್ದ್ ಉಚಾರ್, ಎಕೊಡೊ ಸಬ್ದ್ ಉಚಾರ್
cheer ಸಂತೊಸಾನ್, ಉತ್ತೇಜನ್ ದೀವ್ನ್ ವ ಹೊಗ್ಳಿಕೆನ್ ಬೊಬ್ ಮಾರ್ಚೆಂ
cheese ದುದಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಖಾಣ್
cheeseburger ಚೀಸ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾಂಬರ್ಗರ್ (cheese + hamburger)
cheesecloth ಹಾಳು ಕಾಪ್ಸಾಚೆಂ ಲುಗಾಟ್
cheesed ರಾಗಿಷ್ಟ್, ವಿರಾರಿತ್
cheeseparing ಮೋಲ್ ವ ಮಹತ್ವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್, ಸುರಾತಿ
chef ಮುಖ್ಯ ರಾಂದ್ಪಿ
cheilitis ವೋಂಟ್ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
chela ದಾವ್ಲಿ
chelate ದಾವ್ಲೀಯ್
chelicera ಶಿಂಗ್, ದಾಡಿ
chelonian ಕಾಸಯ್
chemical ರಸಾಯನಿಕ್
chemical peel ರಸಾಯನಿಕ್ ಸೊಲ್
chemical weapon ರಸಾಯನಿಕ್ ಹಾತೆರ್
chemise ಖೊಮಿಸ್
chemisette ಲ್ಹಾನ್ ಖೊಮಿಸ್
chemist ರಸಾಯನಿ
chemistry ರಸಾಯನ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
chemoprevention ಮಾಂಡ್ಪುಳಿ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ರಸಾಯನಿಕ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ
chemoprophylaxis ರಸಾಯನಿಕ್ ವಾಪರ್ನ್ ವೊಸ್ಯಾಚಿ ಪಿಡಾ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ
chemoreception ಆಂಗಾಂತ್ ರಸಾಯನಿಕ್ ಉತ್ತೇಜಕ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ
chemosurgery ರಸಾಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾ
chemosyntheis ರಸಾಸಂಶ್ಲೇಷಣ್
chemosynthetic ರಸಾಸಂಶ್ಲೇಷಕ್
chemotaxonomy ರಸಾಜೀವೀಕರಣ್
chemotherapy ರಸಾಯನಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ
chenille ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್
cheque ಬೆಂಕಾನ್ ದುಡು ದೀಂವ್ಕ್ ಬರ್ಪಿಂ ಹುಕುಮ್
cherimoya ಏಕ್ ಫಳ್
cherish ಮಯ್ಪಾಸ್ ಭೊಗ್ ವ ದಾಕರ್, ಮೆಚ್ವೊ, ಮತಿಂತ್ ದವರ್
chernozem ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂಚಿ ಕಾಳಿ ಮಾತಿ
cherry ಏಕ್ ರೂಕ್ ವ ಫಳ್
cherry bomb ಏಕ್ ಸಕ್ತಿವಂತ್ ತಾಂಬ್ಡಿ ಫುಗೆಟ್
cherry-pick ಭೋವ್ ಬೊರೆಂ ವೀಂಚ್
chersonese ಪರ್ಯಾಯ್‍ದ್ವೀಪ್
chert ಶಿವ್ಧಾತು ಆಸ್ಚೆಂ ಖಡಾಪ್
cherub ಏಕ್ ಆಂಜ್
cherubic ಕೆರುಬೀಯ್
chervil ಏಕ್ ಝಡ್
chess ೬೪ ಚವ್ಕ್ ಬೊರ್ಡಾಚೆರ್ ರಾಯಾಕ್ ಧರ್ಚೊ ಖೆಳ್
chessylite ನಿಳ್ಶೆಂ ತಾಂಬೆಂ ಖನಿಜ್
chest ಹರ್ದೆಂ, ಪೇಟ್, ಕಬಾಟ್, ಖಜಾನ್
chestnut ಏಕ್ ರೂಕ್, ಏಕ್ ಮೊಯ್
chesty ಹರ್ದ್ಯಾಳ್
cheval glass ಏಕ್ ವಡ್ ಅರ್ಸೊ
chevalet ರುಕಾಡಾಚೊ ಘೊಡೊ, ವಳ್ವಳೊ ಆಯ್ದ್
chevalier ಘೊಡ್ಯಾ ಸವಾರ್ ಶಿಪಾಯಿ
chevet ತಕ್ಲಿಕುಡ್ಕೊ
chevon ವಯಸ್ಕ್ ಬೊಕ್ಡೆಚೆಂ ಮಾಸ್
chevre ಬೊಕ್ಡೆಚ್ಯಾ ದುದಾಚಿ ಚೀಸ್
chevron v ವ ಉಲ್ಟೆಂ v ಆಸ್ಚೊ ಆಕಾರ್
chevrotain ಏಕ್ ಮನ್ಜಾತ್, ಲ್ಹಾನ್ ಬೊಕ್ಡಿ
chew ಚೀಂವ್
chew on ಚೀಂತ್
chew out ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲ್
chew over ನಿಯಾಳ್ ಕರ್
chew the fat ಇಷ್ಟಾಗತಿನ್ ಉಲಯ್
chew the rag ಇಷ್ಟಾಗತಿನ್ ಉಲಯ್
chewer ಚಿಂವ್ಚೊ
chewing gum ಚಿಂವ್ಚೆಂ ಅಂಟ್
chewink ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
chewy ಚಿಂವಾಳ್
chez ಘರಾ ವ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್
chiapanecas ಚಿಯಾಪಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ
chiapanecos ಚಿಯಾಪಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೆ
chiaroscuro ಉಜ್ವಾಡ್ ಆನಿ ಸಾವ್ಳಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಿಂತುರ್
chicane ಫಟಯ್
chicanery ಫಟವ್ಣಿ
chiastolite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
chic ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ವ ಚಾಲಿಂತ್ ಊಂಚ್ ವರ್ಗ್
chick ಕೊಂಬ್ಯೆಚೆಂ ಪೀಲ್
chick flick ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಬೊರೆಂ ಲಾಗ್ಚೆಂ ಪಿಂತುರ್
chickaree ತಾಂಬ್ಡಿ ಚಾಣಿ
chicken ಕುಂಕಾಡ್
chicken-and-egg ಕೊಂಬಿ ಆನಿ ತಾಂತಿ, ಕಾರಣ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್ ದ್ವಿವಾದ್
chicken feed ಕುಂಕ್ಡಾಚೆಂ ಖಾಣ್, ಚಿಲ್ಲರ್ ಐವಜ್
chicken-livered ಭಿವ್ಕುರೊ
chicken pox ಖೊಟ್ಲೆ
chickenhearted ಭಿವ್ಕುರೊ
chickpea ಏಕ್ ಚಣ್ಯಾಚೆಂ ಝಡ್
chickweed ಯುರೋಪ್ ಮುಳಾಚೆಂ ಏಕ್ ಝಡ್
chicle ಏಕ್ ಅಂಟ್
chicory ಏಕ್ ಝಡ್. ಹಾಚೊ ಪಿಟೊ ಕೊಫಿಯೆಕ್ ಭೊರ್ಸಿತಾತ್.
chide ರಾಗಾನ್ ಉಲಯ್, ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲ್, ಅಸಹಮತಿ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್
chief ಮುಖ್ಯ
chieftain ಕುಳಿಯೆಚೊ ಮುಖೆಲಿ
chiffchaff ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
chiffon ಅರ್ಧೆಂ ಪಾರದರ್ಶಕ್ ರೆಸ್ಮ್
chiffonade ಲ್ಹಾನ್ ಫಿಂತಾಂ, ಚಾಚಾಯಿಲ್ಲಿ ರಾಂದಯ್
chiffonier ಉಬಾರ್ ಅಶಿರ್ ಗೊವೆತಾಂಚೆಂ ಕಬಾಟ್
chifforobe ವಸ್ತುರ್ ದವರ್ಚೆಂ ಕಬಾಟ್ ಆನಿ ಗೊವೆತಾಂ
chigetai ಮಂಗೋಲಿಯಾಚೆಂ ರಾನ್ ಗಾಡಾಂವ್
chigger ಏಕ್ ಕಿಂಟಿ
chignon ಕೆಸಾಂಚಿ ಗಾಂಟ್
chigoe ಏಕ್ ಕಿಂಟಿ
chilblain ಹಾತ್ ವ ಪಾಯ್ ಹಿಂವಾಕ್ ಉಗ್ತೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹುಲ್ಪೊಂಚಿ ಸುಜ್
child ಭುರ್ಗೆಂ, ಭುರ್ಗೊ
child’s play ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಖೆಳ್, ಭೋವ್ ಸುಲಭ್ ಕಾಮ್
childbearing ಭುರ್ಗೆಂ ವಾವಂವ್ಚಿ
childbed ಭುರ್ಗೆಂಮಾಂಚೊ, ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಜನ್ಮಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ
childbed fever ಭುರ್ಗೆಂಮಾಂಚೊ ತಾಪ್
childbirth ಭುರ್ಗೆಂ ಜನ್ಮ್
childe ಮಂತನಾಚೊ ತರ್ನಾಟೊ
childhood ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್
childish ಭುರ್ಗೀಯ್
childlike ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೆಂ
childproof ಭುರ್ಗೆಂ ನಿರೋಧಕ್
children ಭುರ್ಗಿಂ
chiliasm ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪ್ರವಾದಾಚ್ಯಾ ಸಹಸ್ರಾಂತ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ
chill ಥಂಡ್
chill out ಥಂಡ್ ಜಾ
chiller ಥಂಡಕ್
chilli ಮಿರ್ಸಾಂಕ್
chilling ಭೋವ್ ಭಿಯಾಚೆಂ ವ ಧೊಸಿಚೆಂ
chilly ಮಿರ್ಸಾಂಕ್
chimaera chimera ಪೊಳೆ
chime ಘಾಂಟಿಚೊ ಆವಾಜ್
chimera ಮಾಯಾ ವ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಅಲೊಚನ್
chimeraplasty ಏಕ್ ಜೀನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮ್
chimere ಸದಿಳ್ ದಗ್ಲೊ
chimeric ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಆನಿ ಅಸಾಧ್ಯ್
chimerical ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಆನಿ ಅಸಾಧ್ಯ್
chimney ಧುವೊರ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್ ಪಾಕ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಉಬಿ ಬಾಂದಾವಳ್
chimney swallow ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
chimney swift ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
chimpanzee ಏಕ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ವಾಂದೊರ್
chin ಖಾಡ್ಕಿ
china ಮಾತ್ಯೆಚಿಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ವಾಪರ್ಚಿ ಆಯ್ದಾಂ (ಬೊಶಿ, ಪೀರ್, ಕೊಪ್ ಇತ್ಯಾದಿ)
china aster ಚೀನಾ ಆನಿ ಕೊರಿಯಾಚೆಂ ಝಡ್
china clay ಏಕ್ ಧೊವಿ ಮಾತಿ
china closet ಮಾತ್ಯೆಚಿಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ವಾಪರ್ಚಿ ಆಯ್ದಾಂ (ಬೊಶಿ, ಪೀರ್, ಕೊಪ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಬಾಟ್
china rose ಚೀನಾ ಗುಲೊಬ್
chinaware ಮಾತ್ಯೆಚಿಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ವಾಪರ್ಚಿ ಆಯ್ದಾಂ (ಬೊಶಿ, ಪೀರ್, ಕೊಪ್ ಇತ್ಯಾದಿ)
chinch ಬಿಕೊಣ್
chinchilla ಏಕ್ ಚಾಣಿ
chine ಪಾಟಿಚೊ ಖಣೊ
chink ಇಡೆಂ
chinky ಚೈನೀಸ್ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್, ಚಿನ್ಕಾರ್
chino ಏಕ್ ಖಾಕಿ ಲುಗಾಟ್
chinstrap ಏಕ್ ಪೆಂಗ್ವಿನ್
chintz ಛಾಪ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕ್ಯಾಲಿಕೊ ಲುಗಾಟ್
chinwag ಏಕ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳ್ ಸಮುದಾಯ್
chionodoxa ಹಿಮ್ ಮಹಿಮಾ ಝಡ್
chip ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೊ, ಭಾಜ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಟಾಟ್ಯಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ, ಗಣಕಾಚೊ ಗರ್ಜೆಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ
chip in ಇಲ್ಲೊ ವಾಂಟೊ ದಿ
chip off the old block ಬಾಪಯ್ ವ ಆವಯ್ ಬರಿ
chip on one’s shoulder ಝಗ್ಡ್ಯಾಚೊ ಮನೋಭಾವ್
chipmunk ಏಕ್ ಚಾಣಿ
chipper ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೊ ಕರ್ಚೊ
chippie ಘರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಭೊಂವ್ಚೊ, ಚೆಡಿ
chipping sparrow ಲ್ಹಾನ್ ಉತ್ತರ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಗಿರ್ಬುಜ್
chippy ಘರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಭೊಂವ್ಚೊ, ಚೆಡಿ
chirography ಹಾತ್ ಬರಾಪ್
chiromancy ತಳ್ಹಾತ್ ಪೊಳೊವ್ನ್ ಫುಡಾರ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
chiropody ಪಾಯ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ
chiropractic ಹಾತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ
chiropteran ಪಾಕೊ
chirp ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್
chirr ದೆಂಪ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್
chirrup ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್
chisel ಇರ್ನೆಂ
chit ಚೀಟ್
chitchat ಗಜಾಲಿ
chitlins ದುಕ್ರ್ಯಾಚ್ಯೊ ಅನ್ಕಿಟಿ
chitter ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಕರ್, ಕಾಂಪ್, ಲೋವ್ ಹಾಸ್, ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್, ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಉಲವ್ಣೆ, ಸುಕ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ
chitterlings ದುಕ್ರ್ಯಾಚ್ಯೊ ಅನ್ಕಿಟಿ
chivalric ವೀರತಾಚೆಂ
chivalrous ವೀರ್
chivalry ವೀರತಾ
chive ಏಕ್ ಝಡ್
chivvy ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗ್ತಿನಿ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ವಿರಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ
chlamydia ಏಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾ, ಏಕ್ ಪಿಡಾ
chloracne ಕ್ಲೊರಿನ್ ವರ್ವಿಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಕಾತಿಚಿ ಪಿಡಾ
chloramine ಜಲಜನಕ್ ಆನಿ ಕ್ಲೊರಿನಾಚೆಂ ಭೊರ್ಶಿಕ್ ಅನಿಲ್
chlordane ಏಕ್ ಕೀಡ್‍ನಾಶಕ್
chlorella ಪಾಚ್ವೊ ದರ್ಯೊನಲಿಯೊ
chlorinate ಕ್ಲೊರಿನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳಯ್
chlorine ಏಕ್ ಪಾಚ್ವೆಂ ಅನಿಲ್
chlorite ಪಾಚ್ವೆಂ ಖನಿಜ್
chlorobenzene ಏಕ್ ಅರಂಗಾಳ್ ಪೆಟ್ಚೆಂ ವಿಕಾಳ್ ದ್ರವ್
chlorofluorocarbon ಕ್ಲೊರಿನ್, ಫ್ಲೊರಿನ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಭೊರ್ಶಿಕ್ ಅನಿಲ್
chloroform ಕ್ಲೊರಿನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮತ್ ಚುಕಂವ್ಕ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ ದ್ರವ್
chloropicrin ದುಖಾಂ ಆನಿ ವೊಂಕಾರೆ ಹಾಡಂವ್ಚೆಂ ಅರಂಗಾಳ್ ದ್ರವ್
chloroquine ಮಲೇರಿಯಾಕ್ ಏಕ್ ವೊಕಾತ್
chlorosis ಪಾಚ್ವಿ ಪಿಡಾ, ರಗ್ತಾಂತ್ ಲೊಂಕಾಡ್ ಉಣೆ ಆಸ್ಚೆಂ ವ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
chlorotic ಪಾಚ್ವಿ ಪಿಡಾ ಆಸ್ಚೊ
chock ಪೀಪ್ ಹಾಲಾನಾಶೆಂ ರಾವಂವ್ಕ್ ವ ರೋದ್ ಚಲಾನಾಶೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ವಾಪರ್ಚೊ ರುಕಾಡಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ
chock-a-block ಸಗ್ಳೆಂ ಭೊರ್‌‍ಲ್ಲೆಂ
chockful ಮೀತ್ ಪೂರ್ಣ್
chocolate ಏಕ್ ಖಾಣ್, ಏಕ್ ಪೀವನ್
chocolatey ಚೊಕ್ಲೆಟೀಯ್
choice ವಿಂಚವ್ಣ್
choir ಗಾಯಕ್‍ಮಂಡಳಿ
choirboy ಗಾಯಕ್‍ಮಂಡಳಿ ಭುರ್ಗೊ
choirmaster ಗಾಯಕ್‍ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್
choke ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ವ ಕಷ್ಟಾಚೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
chokeberry ಏಕ್ ಫಳ್
chokecherry ಏಕ್ ಫಳ್
cholelithiasis ಪಿಂತಾಚೆ ಫಾತೊರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ
cholecalciferol ಜೀವ್‍ಸತ್ವ್ ಡಿ೩
cholecystectomy ಪೀಂತ್ ಕೋಷ್ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
cholecystitis ಪೀಂತ್ ಕೋಷ್ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
cholelithiasis ಪೀಂತ್ ಫಾತೊರ್ ನಿರ್ಮಾಪನ್
choler ಪೀಂತ್
cholera ಶಿರ್ಶಿರಿ
choleric ವೆಗ್ಗಿಂ ರಾಗಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ
cholestasis ಪೀಂತ್ ವಾಳ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ
chomp ಚೀಂವ್ ವ ಚಾಬ್
chondrite ಏಕ್ ಉಲ್ಕೆ
chop ಚಾಚಾಯ್
chop mark ಚಾಚಾಯ್ ಘುರ್ತ್
chop shop ಚಾಚಾಯ್ ಅಂಗಡ್, ಚೊರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಹನಾಂಚೆ ವಿಕ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಾಂಟೆ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ
chope ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ ಅಮಾನತ್ ಪ್ರಣಾಲಿ
chopfallen ನಿರಾಶಿ
chophouse ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್
chopine ಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ ೧೬ ಆನಿ ೧೭ವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಚೊ ಊಂಚ್ ತಳ್ವೊ ಆಸ್ಚೊ ಮೊಚೊ
choplogic ಸತ್ ಲಾಗ್ತಾ ಪೂಣ್ ಫಟ್ ತರ್ಕ್
chopper ಚಾಚಾಂವ್ಚೆಂ, ಹೆಲಿಕೊಪ್ಟರ್
choppy ಉಚಾಂಬಳ್
chops ದಾಡಿ, ತೊಂಡ್, ಪ್ರವೀಣತಾ
chopstick ಖಾಣ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಕಾಡಿ
choose ವೀಂಚ್
choragus ಗಾಯಕ್‍ಮಂಡಳಿ ಮುಖೆಲಿ
choral ಗಾಯಕ್‍ಮಂಡಳಿಚೆಂ
chorale ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಮಧುರಾಯೆಕ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಕಂತಾರ್ ವ ಕೀರ್ತನ್, ಗಾಯಕ್‍ಮಂಡಳಿ
chord ತೀನ್ ವ ಚಡ್ ಸಂಗೀತ್ ತಾಳ್ಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಕರ್ಚೆಂ, ವೃತ್ತಾಂತ್ ದೋನ್ ಬಿಂದು ಮೆಳೊಂವ್ಚೊ ಸೀದಾ ಗೀಟ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಭೊಗಾಣ್
chordate ಏಕ್ ಮನ್ಜಾತ್ ಪಂಗಡ್
chordophone ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ದ್
chore ಘರ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್
chorea ವಿಸ್ವೆ ಚಲನ್ ಅವ್ಯವಸ್ಥಾ
choreography ನಾಚ್ ನಿರ್ದೇಶನ್
choric ಗಾಯಕ್‍ಮಂಡಳಿಚೆಂ
chorine ಗಾಯಕ್‍ಮಂಡಳಿ ಚೆಡುಂ
chorister ಗಾಯಕ್‍ಮಂಡಳಿ ಚೆಡೊ, ಇಗರ್ಜ್ ಗಾಯಕ್‍ಮಂಡಳಿ ಮುಖೆಲಿ
chorizo ದುಕ್ರಾ ಲಿಂಗಿಸ್
chorography ಜಾಗೊಬರಾಪ್
chorten ಲಾಮಾ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗೊ
chortle ಸಂತೊಸಾನ್ ಗಾ ವ ಹಾಸ್
chorus ಪದಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಶ್ಲೋಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ವಾಂಟೊ, ಗಾಯಕ್‍ಮಂಡಳಿ
chose ವಿಂಚ್ಲೆಂ
chosen ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲೊ, ವಿಂಚ್ಣಾರ್
chouette ಘುಗ್
chough ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
chouse ಫಟಯ್
chrestomathy ಭಾಸ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ಚೆ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲೆ ವಾಂಟೆ
chrism ಬಾವ್ತಿಜ್ಮ್, ಕ್ರೀಜ್ಮ್ ಆನಿ ಒಡ್ದಿಕ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ ತೇಲ್
chrismation ಒರ್ಥೊಡೊಕ್ಸ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಂತ್ ಕ್ರೀಜ್ಮ್
chrisom ಬಾವ್ತಿಜ್ಮಾ ವೆಳಾರ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಧೊವಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ
chrisom child ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಮೊರ್ಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ
christen ಬಾವ್ತಿಜ್ಮ್ ದೀ
christendom ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆಸ್ಚೆ ದೇಶ್
christening ಬಾವ್ತಿಜ್ಮ್
Christian ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್
Christianity ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಡ್ತ್
christie ಏಕ್ ಸ್ಕೀಇಂಗ್ ಘುಂವ್ಡಿ
christingle ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಉಜ್ವಾಡ್
Christmas ನಾತಾಲ್
Christmas rose ನಾತಾಲ್ ಗುಲೊಬ್
Christmas tree ನಾತಾಲ್ ರೂಕ್
Christmastide ನಾತಾಲ್ ಕಾಳ್
Christmastime ನಾತಾಲ್ ವೇಳ್
Christocentric ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್
Christology ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್
chroma ರಂಗಾಚೊ ಗೂಣ್
chroma-key ನಿಳ್ಸೊ ಪಡ್ದೊ
chromaffin ಕ್ರೋಮಿಅಮ್ ಮಿಟಾಳ್
chromate ಕ್ರೋಮಿಕ್ ಆಮ್ಲಾಚೆಂ ಮೀಟ್
chromatic ರಂಗಾಳ್, ರಂಗಾಚೆಂ
chromaticity ರಂಗ್‍ಪಣ್
chrome ಕ್ರೋಮಿಅಮ್, ಕ್ರೋಮಿಅಮ್ ಭೊರ್ಶಿಕ್ ಲೋಹ್ ವೋಪ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್
chromic ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ಚೆಂ
chromite ಏಕ್ ಕಾಳೆಂ ಖನಿಜ್
chromium ಏಕ್ ಲೋಹ್
chromogen ರಂಗ್‍ಜನಕ್
chromogenic ರಂಗ್‍ಜನಕೀಯ್`
chromolithograph ರಂಗ್ ಫಾತೊರ್‌ಛಾಪ್ ಪಿಂತುರ್
chromolithographer ರಂಗ್ ಫಾತೊರ್‌ಛಾಪಕ್
chromolithographic ರಂಗ್ ಫಾತೊರ್‌ಛಾಪಕೀಯ್
chromolithography ರಂಗ್ ಫಾತೊರ್‌ಛಾಪ್
chromoprotein ರಂಗ್‍ಸಸಾರಜನಕ್
chromosphere ರಂಗ್‍ಕ್ಷೇತ್ರ್
chromospheric ರಂಗ್‍ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ್
chronic ಲಾಂಬ್ ಬಾಳ್ಚೆಂ, ಸದಾ ಆಸ್ಚೆಂ, ಸವಯೆನ್
chronicle ಇತಿಹಾಸ್‍ಗ್ರಂಥ್
chronobiologic ವೇಳ್‍ಜೀವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
chronobiological ವೇಳ್‍ಜೀವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
chronobiologist ವೇಳ್‍ಜೀವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
chronobiology ವೇಳ್‍ಜೀವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
chronogram ವೇಳ್‍ಲಿಪಿ
chronograph ವೇಳ್‍ಮಾಪಕ್
chronograpic ವೇಳ್‍ಮಾಪಕೀಯ್
chronography ವೇಳ್‍ಮಾಪ್
chronologer ವೇಳ್‍ಪಟ್ಟಿಗಾರ್
chronologic ವೇಳ್‍ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ್
chronological ವೇಳ್‍ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ್
chronologist ವೇಳ್‍ಪಟ್ಟಿಗಾರ್
chronology ಘಡಿತಾಂಚಿ ವೇಳ್‍ಪಟ್ಟಿ
chronometer ವೇಳ್ ಮೆಜಕ್
chronometric ವೇಳ್ ಮೆಜಕೀಯ್
chronometrical ವೇಳ್ ಮೆಜಕೀಯ್
chronometry ವೇಳ್ ಮೆಜ್ಚೆಂ
chronotherapy ವೇಳ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ
chrysanthemum ಶಿಂವ್ತೆಂ
chrysarobin ಅರಾರೊಬಾ ರುಕಾಚೊ ಕಾತಿಚಿ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಕರ್ಚೊ ಪಿಟೊ
chrysoberyl ಹಳ್ದುವೆಂ ವೈಡೂರ್ಯ್, ಬೆರಿಲಿಅಮ್ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಅಮ್ ಒಕ್ಸೈಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹಳ್ದುವೆಂ ವ ಪಾಚ್ವೆಂ ಖನಿಜ್
chrysolite ಲಸ್ಣೊ, ಚಾಂನ್ಯಾತ್
chrysomelid ಖೊಲೊ ಕುರ್ವಾಯ್
chrysophyte ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಭುರೊ ದರ್ಯೊನಲಿಯೊ
chrysoprase ಗರುಡಾಸೊನೆಂ
chrysotile ಧೊವೊ ಆಸ್ಬಾಸ್
chubby ಫುಗ್ರೊ
chuck ಥಾಪುಡ್, ಉಡಯ್, ಕಾಡ್, ಸೊಡ್
chuckawalla ಏಕ್ ವಡ್ ಪಾಲ್
chuckhole ಮಾರ್ಗಾರ್ ಫೊಂಡ್
chuckle ಲೋವ್ ಹಾಸ್
chucklehead ಬುದ್ದು
chuckleheaded ಬುದ್ದು
chuckwalla ಏಕ್ ವಡ್ ಪಾಲ್
chug ಟ್ರೈನಾಚ್ಯಾ ಇಂಜಿನಾಚೊ ಆವಾಜ್
chukka ಪೊಲೊಂತ್ ಖೆಳಾಚಿ ಅವ್ಧಿ
chukker ಪೊಲೊಂತ್ ಖೆಳಾಚಿ ಅವ್ಧಿ
chum ಇಷ್ಟ್
chummy ಇಷ್ಟಾಗತಿನ್ ಆಸ್ಚೆಂ
chump ಪಿಸೊ, ಬುದ್ದು
chunk ಕುಡ್ಕೊ, ವಡ್ ವಾಂಟೊ
chunky ಜಡ್, ಘಟ್ ಆನಿ ದಾಟ್
churr ಥೊಡ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂ ಬರಿ ಆವಾಜ್ ಕರ್
churro ಏಕ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ವ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಖಾಣ್
church ಇಗರ್ಜ್, ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ
churchman ಪಾದ್ರಿ, ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಸಾಂದೊ
churchwoman ಇಗರ್ಜೆಚಿ ಸಾಂದಿ
churchyard ಸಿಮಿಸ್ತ್ರ್
churl ನಾಡ್ಕಾರ್, ಹಿಮ್ಟೊ
churlish ಕಾಮ್ ವ ವ್ಯವಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಕಠಿಣ್, ಅಸಭ್ಯ್
churn ಲೊಣಿ ಕರ್ಚೆಂ ಆಯ್ದಾನ್, ಸಾಳ್
chute ಪಡ್ಚೆಂ, ಪೆರಚ್ಯೂಟ್
chutzpah ಸ್ವವಿಶ್ವಾಸ್
chyle ಲ್ಹಾನ್ ಅನ್ಕಿಟಿಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ದ್ರವ್
chylomicron ಲಿಪೊಪ್ರೊಟೀನ್ ಕಣ್
chyme ಪೊಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಅನ್ಕಿಟಿಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಖಾಣ್
chymopapain ಹರ್ನಿಯಾಕ್ ವೊಕಾತ್
chypre ಏಕ್ ಪರ್ಮಳಿಕ್ ದ್ರವ್
ciabatta ಇಟಾಲಿಯನ್ ಉಂಡೊ
ciao ಗುಲಾಮ್, ಹಾಯ್, ಬಾಯ್
ciatrise ಮಾವ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
ciatrix ಮಾವ್ pl. ciatrices
ciatrize ciatrise ಪೊಳೆ
ciborium ಸಿಬೊರ್
cicada ಏಕ್ ಕೀಡ್
cicala ಏಕ್ ಕೀಡ್
cicely ಏಕ್ ಝಡ್
cicerone ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಜಾಗೆ ದಾಕಂವ್ಚೊ, ಖಾಸ್ಗಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ pl. ciceroni
cichlid ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
cider ಸೇಬ್ ಅಮಾಲ್ ಪೀವನ್
ci – devant ಪಯ್ಲೆಂಚೊ, ಮಾಜಿ
cilantro ಕನ್ಪಿರ್
cilia ದೊಳ್ಯಾಚೊ ಅಸ್ಡ್ಯೊ
ciliary ದೊಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅಸ್ಡ್ಯಾಂಚೆಂ
ciliate ದೊಳ್ಯಾಚೊ ಅಸ್ಡ್ಯೊ ಆಸ್ಚೆಂ
cilice ಪ್ರಾಜಿತಾ ಖಾತಿರ್ ಗೊಣಿಲುಗಾಟ್, ಕರ್ಕಸ್ ಲುಗಾಟ್ ವ ಮನ್ಜಾತಿ ಕೆಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್
cilium ದೊಳ್ಯಾಚಿ ಅಸ್ಡಿ
cimbalom ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ದ್
cimex ಬಿಕೊಣ್
cinch ಅರ್ನುನ್ ಧರ್ಚೆಂ, ಸುಲಭ್ ಕಾಮ್, ಘಡ್ಚೆಂ ಖಂಡಿತ್
cinchona ದಕ್ಷಿಣ್ ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ರೂಕ್
cinchonine ರೂಕ್ ಸಿಂಚೊನಾ ರುಕಾಚೆಂ ಕೊಡು ಧೊವೆಂ ಅಲ್ಕಲೊಇಡ್
cinchonism ಸಿಂಚೊನಾ ವ ತಾಚೆಂ ಅಲ್ಕಲೊಇಡ್ ವಿಪರಿತ್ ವಾಪರ್ನ್ ಅವ್ಯವಸ್ಥಾ
cincture ಕೊಡ್ದಾಂವ್
cinder ಕೆಂಡ್, ಇಂಗ್ಳೊ, ಮಡ್ಡಿ, ಗೊಬೊರ್
cine ಪಿಂತುರ್
cineast ಪಿಂತುರ್ ಭಕ್ತ್, ಪಿಂತುರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್
cineaste cineast ಪೊಳೆ
cinema ಪಿಂತುರ್, ಪಿಂತುರ್‌‍ಸಾಲ್
cinema verité ಖರೆಂ ಪಿಂತುರ್
cinematheque ಪಿಂತುರಾಲಯ್
cinematic ಪಿಂತುರೀಯ್
cinematograph ಪಿಂತುರ್ ತಸ್ವಿರ್ ಆಯ್ದ್
cinematographer ಪಿಂತುರ್ ತಸ್ವಿರ್‌‍ಗಾರ್
cinematography ಪಿಂತುರ್ ತಸ್ವಿರ್ ಕಲಾ ವ ವಿಜ್ಞಾನ್
cinephile ಪಿಂತುರ್ ಭಕ್ತ್
cinerarium ಹುಲ್ಪಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಂಚೊ ಗೊಬೊರ್ ದವರ್ಚೊ ಜಾಗೊ pl. cineraria
cinerary ಮೊಡೆಂ ಗೊಬ್ರಾಳ್
cinereous ಗೊಬ್ರಾಳ್
cingulum ಮೆಂದ್ವಾಂತ್ ಧೊವೊ ದ್ರವ್ಯ್, ದಾಂತಾಚೊ ವಯ್ಲೊ ವಾಂಟೊ, ಕೊಡ್ದಾಂವ್
cinnabar ಏಕ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಖನಿಜ್
cinnamon ತಿಕಿ
cinquefoil ಪಾಂಚ್ ಖೊಲೆ
cioppino ಮಾಸ್ಳಿ ಆನಿ ಖುಬ್ಯಾಚೆಂ ಖಾಣ್
cipher ಶೂನ್ಯ್, ಅರ್ಥ್ ಸೊದ್
ciphertext ಗುಪಿತ್ ಗದ್ಯ್
ciprofibrate ಏಕ್ ವೊಕಾತ್
ciprofloxacin ಏಕ್ ವೊಕಾತ್
circa ಚಡುಣೆ
circadian ಚೊವೀಸ್ ವೊರಾಂ ಅವ್ಧಿಚೆಂ
circinate ಉರುಟ್
circle ಮಂಡಳ್
circlet ಮಂಡಳೀಯ್ ಸುಂರ್ಗಾರ್, ಲ್ಹಾನ್ ಮಂಡಳ್
circuit ಸುವಾತೆಕ್ ಭೊಂವಾಡೊಘಾಲ್ಚೊ ಉರುಟ್ ಗೀಟ್, ವೀಜ್ ವಾಳಾಚಿ ಸಗ್ಳಿ ವಾಟ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಮಾತ್, ದೋನ್ ತಿಬ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ದೋನ್ ವಾಟ್ ಸಂಪರ್ಕ್
circuit breaker ವೀಜ್ ವಾಳ್ ಮೊಡ್ಪಿ
circuit court ಭೊಂವ್ಚಿ ನ್ಯಾಯಸಭಾ
circuit judge ಭೊಂವ್ಚೊ ನಿತಿದಾರ್
circuitous ಘುಂವ್ಡೀಯ್
circuitry ವೀಜ್ ವಾಳ್ ಯೋಜನ್ ವ ಮಾಂಡಾವಳ್
circuity ಘುಂವ್ಡಿ
circular ಪರಿಪತ್ರ್, ಉರುಟ್
circulate ಪಾಶಾರ್ ಕರ್
circulation ವಿತರಣ್, ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
circumambient ಸಕ್ಕಡ್ ಕುಸಿಂನಿ ಆಸ್ಚೆಂ
circumambulate ಚಲೊನ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಘಾಲ್
circumambulation ಚಲೊನ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಘಾಲ್ಚೆಂ
circumcision ಮುಂಜಿ
circumference ಭೊಂವಾಡೊ, ಭೊಂವಾರ್
circumflex ^ ವ ~ ಘುರ್ತ್
circumfluent ಭೊಂವ್ತೊಣಿ ವಾಳ್ಚೆಂ
circumfluous ಭೊಂವ್ತೊಣಿ ವಾಳ್ಚೆಂ
circumfuse ವೆಡೊ ಘಾಲ್
circumfusion ವೆಡೊ ಘಾಲ್ಚೆಂ
circumjacent ಭೊಂವ್ತೊಣಿಚೆಂ
circumlocution ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
circumlunar ಚಂದ್ರಾ ಭೊಂವ್ತೊಣಿ
circumnavigation ಭೊಂವ್ತೊಣಿಚೆಂ ಪಯ್ಣ್
circumpolar ಧ್ರುವ್ ಭೊಂವ್ತೊಣಿಚೆಂ
circumscribe ಅಧಿಕಾರಾಚೆರ್ ಮಿತ್ ಘಾಲ್, ಭೊಂವ್ತೊಣಿ ಗೀಟ್ ವೊಡ್
circumscription ಅಧಿಕಾರಾಚೆರ್ ಮಿತ್ ಘಾಲ್ಚಿ, ಭೊಂವ್ತೊಣಿ ಗೀಟ್ ವೊಡ್ಚೆಂ, ಗಡ್, ಅಧಿಕಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ್
circumspection ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್ಚೆಂ
circumstance ಸಂದರ್ಭ್
circumstantial ಸಂದರ್ಭಾಚೆಂ
circumstantiate ಸಂದರ್ಭಾಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ದೀ
circumstellar ನೆಕೆತ್ರಾ ಭೊಂವ್ತೊಣಿಚೆಂ
circumvent ನಿಯಮ್ ವ ಕಾನೂನ್ ಮೊಡಿನಾಶೆಂ ಚುಕಂವ್ಚೆಂ
circus ಕಸ್ರತ್‍ಗಾರ್, ವಿದೂಷಕ್, ತರ್ಬೆತಿಚ್ಯೊ ಮನ್ಜಾತಿ, ಆನಿ ಹೆರಾಂಚೆಂ ಶಾತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ್
cire ಮೇಣ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಲುಗಾಟ್
cire perdue ಅಮ್ಕೊಪಣ್ ಘಾಲಾಪ್, ಮೂಳ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ದೊಡ್ತೊ ಲೋಹ್ ಶಿಲ್ಪ್ ಕರ್ಚಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್
cirque ಮಂಡಳ್, ವೃತ್ತ್
cirrhosis ಏಕ್ ಪಿಡಾ
cirri cirrus ಪೊಳೆ
cirriped ರೆವ್ಡೊಪಾಯ್
cirrocumulus ಊಂಚ್ ಧೊವೆಂ ಕೂಪ್
cirrostratus ಊಂಚ್ ಪಾತಳ್ ಕೂಪ್
cirrus ಮನ್ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಪಾತಳ್ ಸುವ್ಯೆ ಸಾರ್ಕೊ ವಾಂಟೊ, ರೆವ್ಡಾಳ್ ಖೊಲೊ, ಊಂಚ್ ಧೊವೆಂ ಕೂಪ್ pl. cirri
cisalpine ಆಲ್ಪ್ಸಾಚ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣಾಕ್
cisatlantic ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್
cislunar ಚಂದ್ರ್ ಆನಿ ಭುಮಿ ಮಧೆಂ
cismontane ದೊಂಗ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್
cispadane ಪೊಚ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣಾಕ್
cissy ಚೆಡ್ವಾಂ ಬರಿ ಆಸ್ಚೊ
cist ಫಾತೊರ್ ಯುಗಾಚಿ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಪೇಟ್
cistern ಟಾಂಕ್
citadel ಕೊಟೆಂ
citation ಉಲ್ಲೇಖ್
cite ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್
cithara ಆದ್ಲೆಂ ಗ್ರೀಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ದ್
citizen ನಗರ್‌ಜಣ್, ನಾಗರಿಕ್
cittern ಗಿಟಾರಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಏಕ್ ಉಪಕರಣ್
citriculutre ಸಿಟ್ರಸ್ ಸಾಗೊಳಿ
city ಶಹರ್
city clerk ಶಹರ್ ಗುಮಾಸ್ತ್
city council ಶಹರ್ ಪರಿಷದ್
city editor ಶಹರ್ ಸಂಪಾದಕ್
city father ಶಹರ್ ಬಾಪಯ್
city hall ಶಹರ್ ಸಾಲ್
city manager ಶಹರ್ ಸಂಚಾಲಕ್
city planner ಶಹರ್ ಯೋಜಕ್
city planning ಶಹರ್ ಯೋಜನ್
city room ಶಹರ್ ಕೂಡ್
city slicker ಶಹರ್ ನಿವಾಸಿ
cityscape ಶಹರ್ ಪಿಂತುರ್
citywide ಶಹರ್ ರೂಂದ್
civet cat ಕುಡ್ತಾರೆಂ
civic ನಾಗರಿಕ್
civic-minded ನಾಗರಿಕ್ ಮತಿಚೊ
civics ನಾಗರಿಕ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
civil ನಾಗರಿಕ್
civil death ನಾಗರಿಕ್ ಮೊರ್ನ್
civil disobedience ನಾಗರಿಕ್ ಅವಿಧೇಯ್ಪಣ್
civil law ನಾಗರಿಕ್ ಕಾನೂನ್
civil libertarian ನಾಗರಿಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್‌ವಾದಿ
civil liberty ನಾಗರಿಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್‌
civil marriage ನಾಗರಿಕ್ ಕಾಜಾರ್
civil rights ನಾಗರಿಕ್ ಹಕ್ಕಾಂ
civil servant ನಾಗರಿಕ್ ಸೆವಕ್
civil service ನಾಗರಿಕ್ ಸೆವಾ
civil union ನಾಗರಿಕ್ ಎಕ್ವಟ್
civil war ಅಂತರ್ಝುಜ್
civilian ಸೈನಿಕ್, ಪೊಲಿಸ್ ವ ಉಜ್ಯಾ ದಳಾಚೊ ನಹಿಂ
civilisation ನಾಗರಿಕತಾ
civility ನಾಗರಿಕ್ ನಡ್ತೆಂ
civilization (Am) civilisation ಪೊಳೆ
clack ಆವಾಜ್ ಕರ್
clad ನೆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲೊ
claim ಹಕ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ
clairvoyance ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಸ್ಣೆಂ
clairvoyant ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಷ್ಟಿಗಾರ್
clam ಕುಬೊ
clam up ವೊಗೊ ಜಾ
clamant ಬೊಬ್ ಘಾಲ್ಚೊ
clambake ದರ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಪಾರ್ಟಿ
clamber ತಾರಿಫೆಸ್ತೊ ಚಡ್
clammy ಶೆಳೊ ಆನಿ ಅಂಟೊಂಚೊ
clamor (Am) clamour ಪೊಳೆ
clamour ಬೊಬ್
clamp ಚಿಮ್ಟೊ, ಘಾಲ್
clamp down ಮೀತ್ ಘಾಲ್
clampdown ರೆಗ್ರೊ ಚಡ್ ಕಠಿಣ್ ಕರ್ಚೆಂ
clan ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಪೂರ್ವಜ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್
clandestine ಗುಪಿತ್
clang ಲೋಹಾಚೊ ವಡ್ ವಾಜ್ಚೊ ಆವಾಜ್
clangor ಲೋಹಾಚೆ ವಡ್ ವಾಜ್ಚೆ ಆವಾಜ್
clank ಲೋಹಾಚೊ ಮಟ್ವೊ ವಾಜ್ಚೊ ಆವಾಜ್
clap ತಾಳಿ, ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್
clapboard ತಾಳಿಯೊ ಫೊಳೆಂ
clapper ತಾಳಿಯೊಗಾರ್
clapper board ತಾಳಿಯೊ ಫೊಳೆಂ
clapper rail ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
claptrap ತಾಳಿಯೊಪಾಸ್
claque ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಪಂಗಡ್
claqueur ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಸಾಂದೊ
clarence ಚಾರ್ ರೊದಾಂಚಿ ಘೊಡ್ಯಾಗಾಡಿ
claret ತಾಂಬ್ಡೊ ಬೊರ್ಡೊ ವಾಯ್ನ್
clarinet ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಉಪಕರಣ್
clarification ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ್
clarify ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರ್
clarion ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ್ ತುರ್ಬೆಂತ್
clarity ಸ್ಪಷ್ಟತಾ
clash ಅದಾಳ್, ಝಗಡ್
clasp ಕೊಕ್ಕೆಂ, ಪಟ್ಟಿ, ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್, ಘಟ್ಟ್ ಧರ್
class ವರ್ಗ್
class act ವರ್ಗ್ ಕಾಮ್
class action ವರ್ಗ್ ಕ್ರಿಯಾ
classic ಆದ್ಲ್ಯಾ ರೊಮಾಚೆಂ ವ ಗ್ರೀಸಾಚೆಂ, ಊಂಚ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ, ಥರೀಯ್
classical ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
classification ವರ್ಗೀಕರಣ್
classified ವರ್ಗೀಕೃತ್
classify ವರ್ಗ್ ಕರ್
classis ಸುಧಾರಿತ್ ಧರ್ಮ್‍ಸಭಾಂನಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಮಂಡಳಿ, ಜೀವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಶ್ರೇಣಿ, ರೋಮನ್ ಝುಜಾಂ ತಾರ್ವಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್
classism ವರ್ಗ್‍ವಾದ್
classist ವರ್ಗ್‍ವಾದಿ
classmate ವರ್ಗ್ ಸಾಂಗಾತಿ
classy ವರ್ಗೀಯ್, ಊಂಚ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ್
clast ಖಡ್ಪಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ
clastic ಖಡ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
clatter ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಹಾಲ್ಚೊ ಆವಾಜ್
claudication ಥೊಂಟೆಪಣ್
claustrophobia ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ ಅಶಿರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಭಿಯೆಂ
clavate ತೊಣ್ಕೊ ರೂಪೀಯ್
clave ಸಂಗೀತ್ ಬೊಡಿ
clavicle ಭುಜಾಚೆಂ ಹಾಡ್
clavier ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ದ್
claw ದಾವ್ಲಿ
claw back ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಘೆ
claw hammer ದಾವ್ಲಿ ಸುತ್ತೆಂ
clay ಮಾತಿ
clay feet ಮಾತ್ಯೆಚೆ ಪಾಯ್
clay mineral ಮಾತಿ ಖನಿಜ್
clay pigeon ಮಾತಿ ಪಾರ್ವೊ
claybank ಹಳ್ದುವೊಚೊ ಘೊಡೊ
clayey ಮಾತ್ಯಾಳ್
clayish ಮಾತ್ಯಾಳ್
claylike ಮಾತ್ಯೆ ಸಾರ್ಕೆಂ
claymore ವಡ್ ತಲ್ವಾರ್, ದೋನ್ ಧಾರಿಂಚಿ ತಲ್ವಾರ್
clayware ಮಾತ್ಯೆಚಿ ಅಯ್ದಾನಾಂ
clean ನಿತಳ್
clean room ನಿತಳ್ ಕೂಡ್
clean up one’s act ನಡ್ತೆಂ ಬೊರೆಂ ಕರ್
cleaner ನಿತಳಕ್
cleanhanded ನಿತಳ್ ಹಾತಾಚೊ
cleanliness ನಿತಳಾಯ್
cleanse ನಿತಳ್ ಕರ್
cleanser ನಿತಳಕ್
clear ಸ್ಪಷ್ಟ್
clear-cut ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕಾತರ್‌ಲ್ಲೆಂ
clear off ವಚ್
clear out ಧಾಂವ್ಡಾಯ್
clear-sighted ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಷ್ಟಿಚೊ
clear the air ವಿರೋಧ್ ವ ಘುಸ್ಪಡ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್
clear the atmosphere ವಿರೋಧ್ ವ ಘುಸ್ಪಡ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್
clear the decks ಕಾರ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್
clearheaded ಸ್ಪಷ್ಟ್ ತಕ್ಲೆಚೊ
clearwing ಸ್ಪಷ್ಟ್‌ಪಾಕಾಟೊ, ಏಕ್ ವಾಳಯ್
cleat ಮೊಚ್ಯಾಚೊ ಖಿಳೊ, ದೊರಿ ಬಾಂದುಂಕ್ ರುಕಾಡ್ ವ ಲೋಹಾಚಿ ಪಟ್ಟಿ
cleavage ಮೊಮ್ಯಾಂ ಮದ್ಲೊ ಜಾಗೊ
cleave ಧರ್
cleaver ಕಸಾಯಿನ್ ಮಾಸ್ ಕಾತರ್ಚೊ ಕೊಯ್ತೊ
cleavers ಏಕ್ ಝಡ್
clemency ದಯಾ
cleft ವಾಂಟೆ ಜಾಲ್ಲೊ
cleft lip ವಾಂಟೆ ಜಾಲ್ಲೊ ವೊಂಟ್
clematis ಲೊಣಿಕೊಪ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ವಾಲ್ ವ ಝಡ್
clement ದಯಾಳ್
clench ಘಟ್ಟ್ ಧರ್, ಅರ್ನುನ್ ಧಾಂಪ್
clepsydra ಉದಾಕ್ ಘಡಿಯಾಳ್
cleptoparasite ಚೊರಿ ಪರಾವಲಂಬಿ
clergy ಪಾದ್ರಿಂಚೊ ಪಂಗಡ್
clergyman ಪಾದ್ರಿ
clergyperson ಪಾದ್ರಿ
clergywoman ಪಾದ್ರಿಣ್
cleric ಪಾದ್ರಿ, ದಿಯಾಕೊನ್
clerical ಪಾದ್ರಿಂಚೆಂ, ದಿಯಾಕೊನಾಂಚೆಂ, ಗುಮಾಸ್ತಾಚೆಂ
clerihew ಚಾರ್ ಪಂಕ್ತಿಂಚೆಂ ಗೀತ್
clerk ಗುಮಾಸ್ತ್
cleveite ಯುರೇನಿಅಮ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಖನಿಜ್
clever ಹುಶಾರ್
clew ಸುತಾಚೊ ಚೆಂಡು, ಮಿಸ್ತೆರ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕುಮಕ್
clianthus ನ್ಯೂ ಜಿಲೆಂಡಾಚೆಂ ಫುಲಾಂಚೆಂ ಝಡ್
cliché ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ
clichéd ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಸಾಂಗ್ಣ್ಯೊ ಆಸ್ಚೆಂ
click ದಾಂಬ್
clicker ಪಯ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಕ್
client ಗ್ರಾಯ್ಕ್, ಕಕ್ಷಿ
client state ಕಕ್ಷಿ ರಾಜ್ಯ್
clientage ಕಕ್ಷಿಪಣ್
cliental ಕಕ್ಷೀಯ್
clientele ಗ್ರಾಯ್ಕ್
cliff ಕಡ್ಸೊ
cliff dweller ಕಡ್ಸೊ ನಿವಾಸಿ
cliff dwelling ಕಡ್ಸೊ ನಿವಾಸ್
cliff-hang ಕಡ್ಸೊ ಉಮ್ಕಾಳ್
cliff-hanger ಕಡ್ಸೊ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚೊ
cliff-hanging ಕಡ್ಸೊ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚೆಂ
cliff swallow ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
cliffy ಕಡ್ಸಾಳ್
climacteric ದೆಳ್ಯಾಚೊ ಪಾಂವ್ಡೊ, ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ತಿಬೊ, ಮಾಸಿಕ್ ಸ್ರಾವ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ
climactic ಊಂಚ್ ನಾಟಕೀಯ್ ತಿಬ್ಯಾಚೆಂ
climax ದೆಳೆಂ, ಊಂಚ್ ನಾಟಕೀಯ್ ತಿಬೊ
climb ಚಡ್
climb down ಸಕ್ಲಾ ಯೆ
climber ಚಡ್ಪಿ
climbing iron ಚಡೊಂಕ್ ಮೊಚ್ಯಾರ್ ಖಿಳೆ
climbing wall ಚಡ್ಚಿ ವೊಣೊದ್
clinch ಥಿರ್ ಕರ್, ಘಟ್ ಕರ್
clincher ಥಿರಕ್
cling ಲಾಗ್, ಘಟ್ಟ್ ಧರ್
clinic ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರ್ಚೊ ಆನಿ ವೊಕಾತ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಜಾಗೊ
clink ವಸ್ತು ಲಾಗವ್ನ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್
clinker ಭೋವ್ ಚಡ್ ಪೆಟಯಿಲ್ಲೊ ಇಟೊ, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದರಾಚೆಂ, ವಡ್ ಚೂಕ್, ವಡ್ ಸಲ್ವಣ್, ಉಣ್ಯಾ ಗುಣಾಚೆಂ
clinkstone ಏಕ್ ಉಜ್ಯಾಳ್ ಖಡಾಪ್
clinometer ಮಾಲ್ವೊಣಿಮಾಪಕ್
clintonia ಏಕ್ ಝಡಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್
clip ಕಾತರ್, ಮಟ್ವೆಂ ಕರ್
clique ಪಂಗಡ್
clitocybe ಏಕ್ ಆಳ್ಮೆಂ ಪಂಗಡ್
clitoridectomy ಚಂದ್ರನಾಡ್ ಕಾತರ್ಚೆಂ
clitoris ಚಂದ್ರನಾಡ್
cloaca ಸುಕ್ಣಿ, ಜಿವ್ದಾಳಿ, ಮಾಣ್ಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಂತ್ ಗೂ ಆನಿ ಮೂತ್ ಆಸ್ಚೊ ವಿಸ್ವೊ, ಗಟರ್
cloak ಸದಿಳ್ ಭಾಯ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್
clobber ಬಳಾನ್ ಮಾರ್
cloche ಘಾಂಟ್, ಝಡಾಂಕ್ ಪಾರದರ್ಶಕ್ ಧಾಂಪಣ್, ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಚೆಪೆಂ
clock ಘಡಿಯಾಳ್
clod ಮಾತ್ಯೆಚೊ ಮುದೊ
clodhopper ಅಸಭ್ಯ್ ನಾಡ್ಕಾರ್
clog ಮನ್ಜಾತಿಕ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲಿ ಜಡಾಯೆಚಿ ವಸ್ತ್, ಅಡ್ಕಳ್, ದಾಟ್ ತಳ್ವೊ ಆಸ್ಚೊ ಮೊಚೊ ವ ವಾಣ್, ಆಡಾಯ್, ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ಭೊರ್
cloissone ಲೋಹ್ ವಸ್ತು ಸುಂರ್ಗಾರಾಚಿ ಪ್ರಾಚೀನ್ ರೀತ್
cloister ಮಠ್ ವ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚಾನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ
clomiphene ಏಕ್ ವೊಕಾತ್
clomipramine ಏಕ್ ವೊಕಾತ್
clomp ಘೊಸ್, ಜಡಾಯೆನ್ ಚಲ್ಚೊ ಆವಾಜ್
clone ನಕಲ್
clonus ಪಿಡೆಂತ್ ಮಾಸ್ ಖಂಡ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿ ವಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
clop ಮನ್ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಚೊ ವ ರುಕಾಡಾಚ್ಯಾ ಮೊಚ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್
cloque ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್
close ಧಾಂಪ್, ಸರ್ಶಿನ್
close call ಅಶಿರ್ ಚುಕವ್ಣಿ
close-cropped ಮಟ್ವೆ ಕೇಸ್
close in ವೆಡೊ ಘಾಲ್ ಆನಿ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್
close-knit ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಚೆ
close out ಭಾಯ್ರ್ ಕರ್, ಸಂಪಯ್, ವೀಕ್
close quarters ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾನ್
close ranks ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾ
close shave ಅಶಿರ್ ಚುಕವ್ಣಿ
closed book ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲೊ ಪುಸ್ತಕ್, ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್
closed-door ದಾರ್ ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಲೊಕಾಕ್ ಅಡ್ವಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ
closefisted ಸುರಾತಿ, ಬಂದ್ ಮುಟಿಚೊ
closemouthed ಉಲಂವ್ಚಾಂತ್ ಜಾಗ್ರುತ್, ತೊಂಡ್ ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲೊ
closet ಲ್ಹಾನ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಕೂಡ್
clot ಘೆಟೊ
cloth ಲುಗಾಟ್
clothe ನೆಸ್, ನೆಸಯ್
clothes ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ
cloud ಕುಪ್, ಕೂಪ್, ಮೋಡ್
cloud cuckoo land ಅದ್ಭುತ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಜಾಗೊ
cloud ear ಕೂಪ್ ಕಾನ್, ರುಕಾಡಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಕಾನ್ ಆಕಾರಾಚೊ ಬಾತೊ
cloud forest ಕೂಪ್ ರಾನ್
cloud nine ಕೂಪ್ ನೋವ್, ವರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್
cloud street ಕೂಪ್ ಮಾರೊಗ್
cloudberry ಏಕ್ ಫಳ್
cloudburst ಕೂಪ್ ಸ್ಫೋಟ್
cloudland ಕೂಪ್ ಸುವಾತ್
cloudlet ಲ್ಹಾನ್ ಕೂಪ್
cloudscape ಕೂಪ್ ಪಿಂತುರ್
clout ಕೂಟ್, ಪ್ರಭಾವ್
clove ಲವಂಗ್
clover ಏಕ್ ಝಡ್
clown ವಿದೂಷಕ್
cloy ವಿಪರಿತ್ ಸಂತೊಸ್ ಕರ್
club ಸಂಘ್, ಸಂಸ್ಥಾ, ದೊಣ್ಣೊ, ತೊಣ್ಕೊ
club car ಟ್ರೈನಾಂತ್ ಖಾಣ್ ಆಸ್ಚೊ ಡಬ್ಬೊ
clubface ತೊಣ್ಕೊತೊಂಡ್
clubhead ತೊಣ್ಕೊತಕ್ಲಿ
cluck ಕೊಂಬ್ಯೆನ್ ಪಿಲಾಂಕ್ ಆಪಯ್ತಾನಾ ಕರ್ಚೊ ಆವಾಜ್, ಬುದ್ದು
clue ಮಿಸ್ತೆರ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕುಮಕ್
clump ಘೊಸ್, ಜಡಾಯೆನ್ ಚಲ್ಚೊ ಆವಾಜ್
clumsy ತಾರಿಫೆಸ್ತೊ
clung ಲಾಗ್ಲೊ, ಘಟ್ಟ್ ಧರ್ಲೆಂ
clunk ಮಾರ್, ಮಾರಾಚೊ ಆವಾಜ್, ಬುದ್ದು
clunker ಪೊರ್ನೆಂ ಕಾರ್
clunky ತಾರಿಫೆಸ್ತೊ
clupeid ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
cluster ಘೊಸ್
clutch ಘಟ್ಟ್ ಧರ್, ವಾಹನಾಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ
clutter ವಸ್ತುಂಕ್ ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಜಮೊ ಕರ್ಚೆಂ
clyster ಗಾಂಡಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ಕಿಟಿಂತ್ ದ್ರವ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ
coach ಗಾಡಿ, ಡಬ್ಬೊ, ಖಾಸ್ಗಿ ಶಿಕ್ಷಕ್, ತರ್ಬೆತಿ ದಿಂವ್ಚೊ
coachman ಗಾಡಿಮನಿಸ್
coachwork ಗಾಡಿಕಾಮ್
coadaptation ಸಹಹೊಂದೊಣಿ
coadjutant ಸಹಾಯಕ್
coadjutor ಸಹಾಯಕ್
coadjutrix ಸಹಾಯಕಿ pl. coadjutrices
coagula ಘೆಟೆ sl. coagulum
coagulant ಘೆಟೊ ಕರ್ಚೆಂ
coagulate ಘೆಟೊ ಜಾ ವ ಕರ್
coagulum ಘೆಟೊ pl. coagula
coalesce ಮೆಳಯ್, ಏಕ್ ಕರ್
coal ಇಂಗ್ಳೊ
coal gas ಇಂಗ್ಳೊ ಅನಿಲ್
coal measures ಇಂಗ್ಳೆ ಖಡಾಪ್
coal oil ಇಂಗ್ಳೊ ತೇಲ್, ಪೆಟ್ರೊಲಿಅಮ್, ಚಿಮ್ಣೆ ತೇಲ್
coalesce ಸಾಂಗಾತಾ ವಾಡ್, ಏಕ್ ಜಾ
coalescence ಸಾಂಗಾತಾ ವಾಡ್ಚೆಂ, ಏಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
coalfield ಇಂಗ್ಳೊಶೆತ್
coalfish ಇಂಗ್ಳೊಮಾಸ್ಳಿ
coalhole ಇಂಗ್ಳೊಬುರಾಕ್
coalition ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಎಕ್ವಟ್
coaming ತಾರ್ವಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ರಿಗ್ಚೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ
coarse ಕರ್ಕಸ್, ಪೊಜ್ಡೆಂ
coarse fish ಕರ್ಕಸ್ ಮಾಸ್ಳಿ
coast ದರ್ಯಾ ತಡ್
coastal ದರ್ಯಾ ತಡಿಚೆಂ
coaster ದರ್ಯಾ ತಡ್ ನಿವಾಸಿ
coastland ದರ್ಯಾ ತಡ್ ಸುವಾತ್
coastward ದರ್ಯಾ ತಡಿ ಕುಶಿನ್
coastwards ದರ್ಯಾ ತಡಿ ಕುಶಿನ್
coat ಕುತಾಂವ್
coat hanger ಕುತಾಂವ್ ಉಮ್ಕಾಳಕ್
coat of mail ಲೋಹ್ ಕವಚ್
coating ಕಲಯ್, ವೊಪ್
coatroom ಕುತಾಂವ್ ಕೂಡ್, ಭಾಯ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ದವರುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕೂಡ್, ಕಕ್ಕುಸ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕೂಡ್
coattail ಕುತಾಂವ್ ಶಿಮ್ಟಿ, ಅನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾನ್ ಜಯ್ತ್ ವ ಯಶ್
coax ಪುಸ್ಲಾಯ್
coaxial ಸಹ-ಅಕ್ಷೀಯ್
cob ದಾದ್ಲೊ ಹಂಸ್
cobalt ಲೊಂಕಾಡ್ ಆನಿ ನಿಕಲ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಏಕ್ ಲೋಹ್
cobaltine ಕೊಬಾಲ್ಟ್, ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಆನಿ ಗಂಧಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಖನಿಜ್
cobaltite ಕೊಬಾಲ್ಟ್, ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಆನಿ ಗಂಧಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಖನಿಜ್
cobble ಮೊಚೆ ಕರ್, ಕಸೆಂಯೀ ವ ದರ್ವಡಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್
cobbler ಮೊಚಿ, ಚಾಮ್ಗಾರ್
cobelligerent ಝುಜಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಿ
cobia ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
cobra ನಾಗ್
cobweb ಗಯ್ರೊ
cocci ಗೋಲ್ ಆಕಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ
sl. coccus
coccid ಝಡಾಂಚೆರ್ ಆಸ್ಚಿ ಏಕ್ ಕೀಡ್
coccoid ಗೋಲ್ ಆಕಾರೀಯ್
cocculus ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್, ಚಂದ್ರ್‌ಬಿ
coccus ಗೋಲ್ ಆಕಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಮ್ pl. cocci
coccyx ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಹಾಡ್
cochineal ಕಾರ್ಮಿನಿಕ್ ಆಮ್ಲ್ ಆಸ್ಚಿ ಕೀಡ್
cochlea ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪಿಕುಳ್ ಕರ್ಲಾ ಬರಿ ಪೊಕೊಳ್ ನಳಿ
cock ಕೊಂಬೊ
cock a snook ವಡ್ಲೆಂ ಬೊಟ್ ನಾಕಾರ್ ದವರ್, ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್
cock and bull story ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ
cockade ಚೆಪ್ಯಾರ್ ಬಿಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೊ ನಗ್
cockalorum ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚುಂಚೊ
cockamamie ಹಾಸ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ, ವಿಚಿತ್ರ್
cockamamy ಹಾಸ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ, ವಿಚಿತ್ರ್
cockatiel ಹಳ್ದುವಿ ತಕ್ಲಿ ಆಸ್ಚೊ ಒಸ್ಟ್ರೇಲಿಅನ್ ಕೀರ್
cockatoo ಏಕ್ ಕೀರ್
cockatrice ಕೊಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಚೊ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಸೊರೊಪ್
cocker ಕೊಂಬ್ಯಾಗಾರ್, ಕೊಂಡಾಟೊ ಕರ್
cockerel ತರ್ನೊ ದಾದ್ಲೊ ಕುಂಕಾಡ್
cockeye ತಿರ್ಸೊ ದೊಳೊ
cockeyed ತಿರ್ಸೊ ದೊಳೊ ಆಸ್ಚೊ
cockfight ಕೊಂಬ್ಯಾಕಾಟ್
cockle ಕುಬಿಜ್, ನೆರ್
cocklebur ಏಕ್ ಝಡ್, ಏಕ್ ಫಳ್
cockleshell ಕುಬಿಜ್ ಕರ್ಲ್
cockney ಲಂಡನ್ ಈಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ನಿವಾಸಿ ವ ಉಪಭಾಸ್
cockpit ಕೊಂಬೊಫೊಂಡ್, ವಿಮಾನಾಂತ್ ಪಾಯ್ಲೆಟಾಂಚೊ ಜಾಗೊ
cockroach ಜರ್ಲೊ
cockscomb ಏಕ್ ಝಡ್, ವಿದೂಷಕ್ ತೊಪಿ, ಪಿಸೊ
cocksfoot ಕೊಂಬೊಪಾಯ್, ಏಕ್ ತಣ್
cockshut ಸಾಂಜೆಚೊ ದ್ವಿಉಜ್ವಾಡ್, ಕೊಂಬೊಧಾಂಪ್
cockshy ಘುರ್ತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಚೆರ್ ಉಡಂವ್ಚೆಂ
cocksure ಪೂರ್ಣ್ ಆಧಾರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಖಂಡಿತ್ಪಣ್
cocktail ಕೊಂಬೊಶಿಮ್ಟಿ, ಭೊರ್ಶಿಕ್ ಅಮಾಲ್ ಪೀವನ್
cocky ಧಯ್ರಾನ್ ಸ್ವವಿಶ್ವಾಸಿ
coco ನಾರ್ಲಾ ಮಾಡಾಚಿ ಚುಡೆತ್, ನಾರ್ಲ್
cocoa ಏಕ್ ಬಿ, ಕಕಒ ಬಿಯಾಂಚೊ ಪಿಟೊ, ಕೊಕೊಅ ಆನಿ ದೂದ್ ವ ಉದಾಕ್ ಹುನ್ ಕರ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪೀವನ್
coconut ನಾರ್ಲ್
coconut crab ನಾರ್ಲ್ ಕುರ್ಲಿ
coconut oil ನಾರ್ಲೆಲ್ ತೇಲ್
cocoon ಲ್ಹಾನ್ ಕಿಡ್ಯಾಚೆಂ ಆವರಣ್
cocotte ಚೆಡಿ, ಏಕ್ ಆಯ್ದಾನ್
cocoyam ಆಸ್ತಮ್ತಿ ಆಫ್ರಿಕಾಚೆಂ ಏಕ್ ಝಡ್
cocurricular ಸಹಶೈಕ್ಷಣಿಕ್
cocuswood ಜಮೈಕಾ ಪಾವ್ಸ್ ರೂಕ್
cod ತಾಟೊ
code ಸಂಹಿತಾ, ನಿಶಾನಿ, ಘುರ್ತ್
code name ನಿಶಾನಿ ನಾಂವ್
code word ನಿಶಾನಿ ಸಬ್ದ್
codex ಸಂಹಿತಾ, ಹಸ್ತ್‌ಲೇಖ್ ಪುಸ್ತಕ್
pl. codices
codicil ತಾಜಾಕಲಮ್
codicology ಹಸ್ತ್‌ಲೇಖ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
codify ಸಂಹಿತಾ ಕರ್
codling ಲ್ಹಾನ್ ತಾಟೊ
codling moth ಏಕ್ ವಾಳಯ್
codswallop ಅರ್ಥಾವಿಣ್
coedition ಸಹಸಂಪಾದನ್
coeducation ಸಹಶಿಕ್ಷಣ್
coelacanth ಪೊಕೊಳ್ ಪಾಟಿಚೊ ಖಣೊ, ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
coenobite cenobite ಪೊಳೆ
coercion ಬಳ್ ಪ್ರಯೋಗ್
coffee ಏಕ್ ಪೀವನ್
coffee ring ಮುದ್ಯೆ ಆಕಾರಾಚಿ ಕೊಫಿ ಕೇಕ್
coffee room ಕೊಫಿ ಕೂಡ್
coffer ಪೇಟ್
coffin ಮೊರ್ನಾಚಿ ಪೇಟ್
coffle ಸಾಂಗಾತಾ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೆ ಗುಲಾಮ್ ವ ಮನ್ಜಾತಿ
cogeneration ಸಹಉತ್ಪಾದನ್
cogent ರಾಜಾಂವಿ, ಸಂಬಂಧಿತ್, ಗರ್ಜೆಚೆಂ
cogitate ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ಅಲೊಚನ್ ಕರ್, ನಿಯಾಳ್ ಕರ್
cognate ಎಕಾಚ್ಚ್ ಸೈಂಬಾಚೆಂ, ರಗಾತ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಮೂಳ್ ಭಾಸ್ ಏಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ
cognisable ನ್ಯಾಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಚೆಂ, ಜಾಣಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ ತಸಲೆಂ
cognition ಜಾಣ್ವಾಯ್
cognitive ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆಂ
cognitive science ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆಂ ವಿಜ್ಞಾನ್
cognizable cognisable ಪೊಳೆ
cognizance ಜಾಣ್ವಾಯ್
cognizant ಜಾಣಾ
cognomen ಅಲ್ಕುಂಜ್, ಆಡ್‍ನಾಂವ್
cognoscenti ಪ್ರವೀಣ್
cogon ಲಾಂಬ್ ತಣ್
cohabit ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ
cohen ಜುದೆವ್ ಯಾಜಕ್
cohere ಸಾಂಗಾತಾ ಘಟ್ಟ್ ಧರ್
coherent ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್, ಸ್ಪಷ್ಟ್
cohesion ಎಕ್ವಟ್
cohesive ಎಕ್ವಟಿತ್
coho ಉತ್ತರ್ ಶಾಂತ್ ಸಾಗೊರಾಚಿ ಆನಿ ಮಹಾ ಸರೋವರಾಂಚಿ ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
cohog ಉತ್ತರ್ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಉದೆಂತಿ ತಡಿಚೊ ಏಕ್ ಕುಬೊ
cohort ಪಂಗಡ್, ಸಮರ್ಥಕ್
cohosh ಉತ್ತರ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ವಕ್ತಾಚೆಂ ವ ವಿಕಾಳ್ ಝಡ್
cohune ಮೆಕ್ಸಿಕೊಚೊ ರೂಕ್
coif ಟೊಪಿ
coiffeur ಕೆಲ್ಶಿ
coiffeuse ಕೆಲ್ಶಿಣ್
coiffure ಕೇಸ್ ಶೈಲಿ
coiffured ಕೇಸ್ ಶೈಲೀಯ್
coil ರೆವೊಡ್
coin ನಾಣೆ
coinage ನಾಣಿ ಕರ್ಚೆಂ, ನಾಣಿ
coincide ಸಹಘಡ್
coincidence ಸಹಘಡಿತ್
coincident ಸಹಘಡಿತೀಯ್
coincidental ಸಹಘಡಿತೀಯ್
coir ಕಾಬ್ಳೊ
coition ಸಂಭೋಗ್
coitus ಸಂಭೋಗ್
coke ಕಾರ್ಬನ್ ಚಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಇಂಧನ್
cola ಏಕ್ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್
colander ಬುರಾಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಯ್ದಾನ್
colcannon ಕೊಬ್ ಆನಿ ಬಟಾಟ್ಯಾಚೆಂ ಖಾಣ್, ಧೊವೆ ತಿಬೆ ಆಸ್ಚೆಂ ಕೊಬ್
colchicum ಏಕ್ ಝಡ್
cold ಶೆಳ್, ಥಂಡ್
cold cash ಹಾತಾಂತ್ ದುಡು
cold chisel ಥಂಡ್ ಇರ್ನೆಂ
cold comfort ಥಂಡ್ ಭುಜ್ವಣ್
cold cuts ಥಂಡ್ ಮಾಸಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ
cold duck ಥಂಡ್ ಹಂಸ್, ಬರ್ಗುಂಡಿ ಆನಿ ಶಾಂಪೇನ್ ಭೊರ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ಪೀವನ್
cold feet ಭಿಯೆಂ
cold fish ಥಂಡ್ ಮಾಸ್ಳಿ, ಪಯ್ಸ್ ದವರ್ಚೊ ಮನಿಸ್
cold shoulder ಬೆಪರ್ವಾ
cold storage ಥಂಡ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದಾಸ್ತಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ
cold store ಥಂಡ್ ಉಗ್ರಾಣ್
cold sweat ಶೆಳೊ ಘಾಮ್
cold turkey ವಾಯ್ಟ್ ಸವಯೆಚೆಂ ವೊಕಾತ್ ರಾವಂವ್ಚೆಂ, ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ
cold war ಥಂಡ್ ಝುಜ್
cold warrior ಥಂಡ್ ಝುಜಾರಿ
cold water ಥಂಡ್ ಉದಾಕ್
cold wave ಥಂಡ್ ಲಾರ್
coldish ಥಂಡ್
cole ಏಕ್ ಝಡ್
colemanite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
coleslaw ಕೊಬ್ ಸಾಲಾಡ್
coleus ಏಕ್ ಝಡ್
colic ಪೊಡ್ಕಾಣಿ
colicky ಪೊಡ್ಕಾಣೆಚೆಂ
colicroot ಪೊಡ್ಕಾಣಿಪಾಳ್, ಏಕ್ ಝಡ್
colinear ಸಹಪಂಕ್ತೀಯ್
coliseum ವಡ್ ಖೆಳಾಂಗಣ್
colitis ವಡ್ ಅನ್ಕಿಟ್ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
collaboration ಸಹಕಾಮ್
collage ವಿವಿಧ್ ವಸ್ತುಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಲಾತ್ಮಕ್ ವಸ್ತ್
collagen ಏಕ್ ಸಸಾರಜನಕ್
collapse ಕೊಸಾಳ್
collar ಗೊಮ್ಟೆ ಲಾಗಿಂ ಪಟ್ಟಿ
collate ಪಾನಾಂ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಕ್ರಮಾರ್ ದವರ್
collateral ಫಾಗುರ್
collation ಲ್ಹಾನ್ ಜೆವಾಣ್, ಪಾನಾಂ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಕ್ರಮಾರ್ ದವರ್ಚೆಂ
colleague ವಾಂಗ್ಡಿ
collect ಜಮೊ ಕರ್, ಪುಂಜಾಯ್, ಜಮೊ ಜಾ
collect (liturgy) ಜಮಾತ್‍ಪ್ರಾರ್ಥನ್
collectable ಜಮೊ ಕರ್ಚೆಂ, ಜಮೊ ಕರುಂಕ್ ಫಾವೊ
collectanea ಜಮೊ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ
collectible ಜಮೊ ಕರ್ಚೆಂ, ಜಮೊ ಕರುಂಕ್ ಫಾವೊ
collection ಜಮೊ, ಸಂಗ್ರಹ್
collective ಸಾಮೂಹಿಕ್
collective mark ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಘುರ್ತ್
collective ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಭದ್ರತಾ
collectivism ಸಾಮೂಹಿಕ್‍ವಾದ್
collectivist ಸಾಮೂಹಿಕ್‍ವಾದಿ
collectivistic ಸಾಮೂಹಿಕ್‍ವಾದೀಯ್
collectivity ಸಾಮೂಹಿಕ್ಪಣ್
college ವಿದ್ಯಾಲಯ್
collembolan ಏಕ್ ಕೀಡ್
collide ಅದಾಳ್
collider ಅದಾಳ್ನಿ
collie ಸ್ಕೊಟ್ಲೆಂಡಾಚೊ ಪೆಟೊ
collier ಇಂಗ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖಣಿಯೆಂತ್ ಕಾಮೆಲಿ
colliery ಇಂಗ್ಳ್ಯಾಚಿ ಖಣಿ
collinear ಸಹಪಂಕ್ತೀಯ್
collision ಅದಾಳ್ಚೆಂ
collision course ಅದಾಳ್ಚಿ ವಾಟ್
collocate ಎಕಾಚ್ಯಾ ಕುಸಿಕ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ದವರ್
collocation ಎಕಾಚ್ಯಾ ಕುಸಿಕ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ದವರ್ಚೆಂ
collogue ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಉಲಯ್
collop ಮಾಸಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ ವ ಕಾಪ್
colloquial ಚಾಲ್ತಿ (ಭಾಸ್)
colloquium ವರ್ಗ್, ಚರ್ಚಾ ಪಂಗಡ್
pl. colloquia
colloquy ಉಲವ್ಣೆ
collude ಅಕ್ರಮಿ ಕಾಮಾಂತ್ ಗುಪಿತ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀ
collusion ಅಕ್ರಮಿ ಕಾಮಾಂತ್ ಗುಪಿತ್ ಸಹಕಾರ್
collusive ಅಕ್ರಮಿ ಕಾಮಾಂತ್ ಗುಪಿತ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ
colluvium ದೆಂವ್ಣೆ ಮುಳಾಂತ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಮಾತಿ pl. colluvia
collywobbles ಪೊಟ್ ದೂಖ್
coloboma ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಬುರಾಕ್
colobus ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮಾಂಕೊಡ್ pl. colobi
colocation ಲಾಗಿಂ ದವರ್ಚೆಂ
colocynth ಏಕ್ ವಾಲ್
colocynthis ಏಕ್ ವಾಲ್
cologne ಪರ್ಮಳಿತ್ ದ್ರವ್
colonel ಕರ್ನಲ್
colon ಅರ್ಧೊ ವಿರಾಮ್, ವಡ್ ಅನ್ಕಿಟಿಚೊ ವಾಂಟೊ
colonial ವಸಾಹತಿ
colonic ವಡ್ ಅನ್ಕಿಟಿಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೆ
colonitis ವಡ್ ಅನ್ಕಿಟಿಚೊ ವಾಂಟೊ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
colonnade ಕುಂದ್ಯಾಂಚಿ ಪಂಕ್ತಿ
colony ವಸಾಹತ್
colophon ಪುಸ್ತಕಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಮಟ್ವೆಂ ವಿವರಣ್, ಛಾಪಕ್ ವ ಪ್ರಕಾಶಕಾಚೊ ಘುರ್ತ್
color (Am) colour ಪೊಳೆ
colossal ಭೋವ್ ವಡ್
colosseum ವಡ್ ಖೆಳಾಂಗಣ್
colossus ಭೋವ್ ವಡ್ ಇಮಾಜ್
colostrum ಜನ್ಮ್ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸಸಾರಜನಕ್ ಚಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ ದೂದ್
colour ರಂಗ್
colpitis ಪುದಿ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
colporteur ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ವಿಕ್ಚೊ
colposcope ಪುದಿದರ್ಶಕ್
colt ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಕೈಲೊ ದಾದ್ಲೊ ಘೊಡೊ, ಅನ್ಭೊಗ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ
coltan ಏಕ್ ಖನಿಜ್
coltsfoot ಏಕ್ ಝಡ್
colubrid ಅವಿಕಾಳ್ ಜಿವ್ದಾಳ್
colubrine ಅವಿಕಾಳ್ ಜಿವ್ದಾಳಿಚೆಂ
colugo ಏಕ್ ಮನ್ಜಾತ್
columbarium ಪಾರ್ವ್ಯಾಂಚೊ ಗುಡ್, ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗೊಬ್ರಾಂಚಿ ಆಯ್ದಾನಾಂ ದವರ್ಚೊ ಜಾಗೊ pl. columbaria
columbine ಏಕ್ ಝಡ್
columbite ಏಕ್ ಕಾಳೆಂ ಖನಿಜ್
columbium ಏಕ್ ಲೋಹ್
column ಕುಂದೊ, ಪಾನಾರ್ ಛಾಪ್‍ಲ್ಲೊ ವ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಉಬೊ ವಾಂಟೊ, ಲಾಂಬ್ ಪಂಕ್ತಿ
columnea ಏಕ್ ಝಡ್ ವ ಝಾಡ್ಕುಟ್
colure ಅಂತ್ರಾಳ್ ಮಧ್ಯರೇಖಾ
colza ಕೊಬ್ ಬಿ
coma ಲಾಂಬ್ ತೇಂಪ್ ಮತ್ ಚುಕೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ
comatose ಲಾಂಬ್ ತೇಂಪ್ ಮತ್ ಚುಕೊನ್ ಆಸ್ಚೊ
comatulid ಏಕ್ ದರ್ಯಾ ಮನ್ಜಾತ್
comb ದಾಂತೊಣಿ, ಉಗಯ್
combat ಝಗ್ಡೆಂ, ಲಡಾಯಿ
combatant ಝಗ್ಡಿ
combative ಝಗ್ಡಿ
combe ಗೂಂಡ್ ಅಶಿರ್ ಖಣಿ
comber ಉಗಂವ್ಚೊ, ದರ್ಯಾಚೆಂ ಲಾಂಬ್ ಉರುಟ್ ಲಾರ್
combination ಮೇಳ್
combine ಮೆಳಯ್
combings ದಾಂತೊಣೆನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಸದಿಳ್ ಕೇಸ್
combo ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಜ್ ವ ನಾಚ್ ಮಂಡಳಿ, ಮೇಳ್
combover ವಯ್ರ್ ಉಗಯ್, ಖಡ್ಡ್ಯಾಂಚಿ ಕೇಸ್ ಶೈಲಿ
combust ಲಾಸ್
combustible ಲಾಸ್ಚೆಂ
combustion ಲಾಸಾಪ್
combustor ಲಾಸಕ್
come ಯೆ
come a cropper ಪೂರ್ಣ್ ಸಲ್ವೊ
come about ಘಡ್, ಕೂಸ್ ಬದ್ಲಿ
come across ಮೇಳ್, ಭೆಟ್
come along ವಾಟೆರ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀ
come around ಒಪ್ಪೊ
come clean ಸಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್
come into one’s own ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಧ್ಯತಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಕರ್
come of age ವಯಸ್ಕ್ ಜಾ, ಪಿಕಾಯ್ ಪಾವ್
come off it ಪಿಶೆಂ ವ ಫಟ್ಕಿರೆಂ ಉಲವ್ಣೆ ವ ನಡ್ತೆಂ ಸೊಡ್
come to grief ದುಖೆಸ್ತ್ ಜಾ
come to grips with ಘಟಾಯೆನ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕರ್
come to oneself ಸ್ವ-ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಘೆ
come to pass ಘಡ್
come up ವಯ್ರ್ ಯೆ
come up empty ಸಾಧನಾಂತ್ ಸಲ್ವೊ
come upon ಮೇಳ್, ಭೆಟ್
come with the territory ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆಂವ್ಚೊ ವಾಂಟೊ
comedian ವಿದೂಷಕ್
comedic ವಿದೂಷಕೀಯ್
comedienne ವಿದೂಷಕಿ
comedy ಸುಖಾಂತ್, ವಿನೊದ್
comeliness ಸುರುಪಾಯ್
comely ಸುರೂಪಿ
comestible ಖಾಣ್
comet ಶಿಮ್ಟಿ ನೆಕೆತ್ರ್, ಧೂಮಕೇತು
comeuppance ಶಿಕ್ಷಾ ವ ಧೆಂಕ್ಣೊ
comfit ಫಾವೊತಿ ಶಿಕ್ಷಾ
comfort ಭುಜ್ವಣ್, ಭುಜಯ್
comfort food ಭುಜ್ವಣ್ ಖಾಣ್
comfort station ಕಕ್ಕುಸ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕೂಡ್
comforter ಭುಜ್ವಣ್ದಾರ್
comic ವಿನೊದಿ
comity ಇಷ್ಟಾಗತಿಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್
comix ವಿನೊದಿ ಪುಸ್ತಕ್
comma ಅಲ್ಪ್ ವಿರಾಮ್
command ಫರ್ಮಾಣ್
commandant ಹುಕುಮ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಸೈನಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ
commandeer ಸೈನಿಕ್ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಬಳ್ ಕರ್, ಸೈನಿಕ್ ಉದ್ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್
commander ಸೇನಾಪತಿ
commanding ಹುಕುಮ್ ದಿಂವ್ಚೊ, ಚೀತ್ ವಡ್ಚೊ
commandment ಉಪದೆಸ್
commando ವಿಶೇಸ್ ತರ್ಬೆತಿ ಆಸ್ಚೊ ಸೈನಿಕ್
commemorate ಉಡಾಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕರ್
commemoration ಉಡಾಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ
commence ಸುರು ಕರ್
commencement ಸುರ್ವಾತ್, ಆರಂಭ್
commend ಹೊಗೊಳ್ಸಿ, ಒಪ್ಸಿ
commendable ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ
commendation ಹೊಗ್ಳಿಕ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿ
commensal ಸಾಂಗಾತಾಮೇಜೀಯ್
commensalism ಸಾಂಗಾತಾಮೇಜ್
commensurable ದಾಮಾಸ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್
commensurate ಸಮಾನ್, ದಾಮಾಸ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್
comment ಶರೊ, ಟಿಕೊ
commentariat ಸುಕ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕರ್ಚೊ ಲೋಕ್
commentary ವಿವರಣ್
commentate ವಿವರಣ್ ದೀ
commentator ಟಿಕೆಕಾರ್, ವಿವರಣ್ಗಾರ್
commerce ವಾಣಿಜ್ಯ್
commercial ವಾಣಿಜ್ಯಾಚೆಂ
commie ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್
commination ನಿಂದಾ
commingle ಭೊರ್ಶಿ
comminute ಹಾಡಾಂ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್
commis ದಲಾಲ್
commiserate ಬಿರ್ಮೊತ್ ಪಾವ್
commiseration ಬಿರ್ಮೊತ್
commissar ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ
commissariat ಸೈನಾಕ್ ಖಾಣ್ ಲಾಭಂವ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ, ಆಯುಕ್ತಾಂಚಿ ಮಂಡಳಿ
commissary ವಡಿಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ, ಸೈನಾಕ್ ವಸ್ತು ಆನಿ ಖಾಣಾಂಚೆಂ ಉಗ್ರಾಣ್
commission ಆಯೋಗ್, ದಲಾಲಿ, ಕೆಲ್ಲೆಂ
commissioner ಆಯುಕ್ತ್
commissure ಘಡ್ಸಾಣ್
commit ಭಾಸಾಯ್
commitment ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಭಾಸಾವ್ಣಿ
committal ಭಾಸಾವ್ಣಿ
committee ಸಮಿತಿ
commix ಭೊರ್ಶಿ
commode ಆಸ್ತಮ್ತಿ ಕಕ್ಕುಸ್
commodify ಆರ್ಥಿಕ್ ವಸ್ತ್ ಕರ್
commodious ಇಸ್ಕಳ್
commodity ಆರ್ಥಿಕ್ ವಸ್ತ್
commodore ತಾರ್ವಾಸೈನಾಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ
common ಸಾಮಾನ್ಯ್, ಸಾಧಾರಣ್
common carrier ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಗಾಡಿ
common cold ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಶೆಳ್
common ground ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಸುವಾತ್
common law ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಕಾನೂನ್
common market ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಸಾಂತ್
common measure ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮಾಪ್
common room ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಕೂಡ್
common salt ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮೀಟ್
common school ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಇಸ್ಕಾಲ್
common sense ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಇಂದ್ರಿಯ್
common time ಸಾಮಾನ್ಯ್ ವೇಳ್
common touch ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಆಪಡ್ಣೆ
common year ಸಾಮಾನ್ಯ್ ವರ್ಸ್
commonage ಸಮುದಾಯ್ ಜಾಗೊ
commonality ಸಾಧಾರಣ್ ಲೋಕ್, ಸಾಧಾರಣ್ ಗೂಣ್
commoner ಸಾಧಾರಣ್ ಮನಿಸ್
commonweal ಸಾಧಾರಣ್ ಕಲ್ಯಾಣ್
commonwealth ರಾಷ್ಟ್ರ‍್‌ಮಂಡಳ್, ರಾಷ್ಟ್ರ‍್, ರಾಜ್ಯ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಘಟಕ್
commotion ಗೊಂದೊಳ್
communal ಸಾಮುದಾಯಿಕ್
communalism ಸಾಮುದಾಯಿಕ್‍ವಾದ್
communalist ಸಾಮುದಾಯಿಕ್‍ವಾದಿ
communality ಸಾಮುದಾಯಿಕ್ಪಣ್
commune ಸಬಾರ್ ದೇಶಾಂನಿ ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಘಟಕ್
communicable ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಯೆತ್ ತಸಲೆಂ
communicant ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆಂವ್ಚೊ
communicate ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್, ಕಳಯ್
communication ಸಂಪರ್ಕ್
communicational ಸಂಪರ್ಕೀಯ್
communicative ಸಂಪರ್ಕಿ
communion ಕುಮ್ಗಾರ್, ಎಕ್ತಾರ್
communiqué ಮಟ್ವಿ ಪ್ರಗಟ್ ಕಳವ್ಣಿ
communise ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಕರ್, ದೇಶಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ಕರ್
communism ಸಮತಾವಾದ್
communist ಸಮತಾವಾದಿ
communitarian ಸಾಮುದಾಯಿಕ್
community ಸಮುದಾಯ್
community centre ಸಮುದಾಯ್ ಕೇಂದ್ರ್
community chest ಸಮುದಾಯ್ ನಿಧಿ
commutate ವಾಳಾಂತ್ ಅರ್ಧೊ ವಾಂಟೊ ಉಳ್ಟೊ ಕರ್
commutation ಬದ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರ್, ಶಿಕ್ಷಾ ಉಣಿ ಕರ್ಚೆಂ
commute ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವೊಚೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ, ಬದ್ಲಿ, ಅದ್ಲಿಬದ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಾ ಉಣಿ ಕರ್
commuter ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವೊಚೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ
comorbidity ಸಹಪಿಡಾ
compact ಸಂಗಿನ್, ಗಣ್ಣ್
companion ಸಾಂಗಾತಿ
companion cell ಸಾಂಗಾತಿ ಕಣ್
companion piece ಸಾಂಗಾತಿ ಕುಡ್ಕೊ
companionable ಸಾಂಗಾತೀಯ್
companionship ಸಾಂಗಾತಿಪಣ್
companionway ತಾರ್ವಾರ್ ಎಕಾ ಡೆಕ್ಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ಡೆಕ್ಕಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಮೆಟಾಂ
company ಸಾಂಗಾತ್
comparable ಸರಿ ಕರ್ಯೆತ್
comparative ಸರಿ ಕರ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ
compare ಸರಿ ಕರ್
comparison ಮಕಾಬಿಲೊ, ಸರಿ ಕರ್ಚೆಂ
compartment ಡಬ್ಬೊ
compass ಕೂಸ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಆಯ್ದ್, ಗಡ್, ಭೊಂವಾರ್
compassion ಬಿರ್ಮೊತ್
compatible ತಾಳ್ ಪಡ್ಚೆಂ
compatriot ಸಾಂಗಾತಿ ನಾಗರಿಕ್
compeer ಸಮಾನ್, ಸಾಂಗಾತಿ
compel ಬಳ್ ಕರ್
compendious ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ್ ವಿವರ್ ಆಸ್ಚಿ, ವಿಸ್ತಾರ್, ಸಕ್ಕಡ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ
compendium ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ್ ವಿವರ್, ವಸ್ತುಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ
compensation ಪರಿಹಾರ್
compensatory ಪರಿಹಾರಕ್
compensatory education ಪರಿಹಾರಕ್ ಶಿಕಾಪ್
compere ಮನೊರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ಪಿ
compete ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕರ್
competence ಸಾಮರ್ಥಿ, ಶಾತಿ
competency ಸಾಮರ್ಥಿ, ಶಾತಿ
competent ಸಮರ್ಥ್, ಶಾತಿವಂತ್
competition ಸ್ಪರ್ಧೊ, ಸ್ಪರ್ದೊ
competitive ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್
competitor ಸ್ಪರ್ಧಿ
compilation ಜಮೊ ಕೆಲ್ಲೆಂ
compile ಜಮೊ ಕರ್
compiler ಜಮೊ ಕರ್ಪಿ
complacent ತೃಪ್ತ್
complain ಫಿರ್ಯಾದ್ ಕರ್, ದೂರ್ ದೀ
complaint ಫಿರ್ಯಾದ್, ದೂರ್
complainant ಫಿರ್ಯಾದ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ದೂರ್ ದಿಲ್ಲೊ
complaisant ಸಂತೊಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪೊಳೊಂವ್ಚೆಂ
complement ಪೂರ್ಣ್ ಕರ್ಚೊ ವಾಂಟೊ
complementary ಪೂರ್ಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ
complementary medicine ಪೂರ್ಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ವೊಕಾತ್
complete ಪೂರ್ಣ್
complete fertilizer ಸಾರಜನಕ್, ರಂಜಕೀಯ್ ಆಮ್ಲ್ ಆನಿ ಪೊಟಾಶ್ ಆಸ್ಚೊ ಈಟ್, ಪೂರ್ಣ್ ಈಟ್
complex ಸಂಕೀರ್ಣ್, ಸಂಕುಲ್
complex number ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಸಂಖೊ
complexion ಕಾತಿಚೊ ರಂಗ್
complexity ಸಂಕೀರ್ಣತಾ
compliance ಪಾಳ್ಚೆಂ
compliant ಪಾಳ್ಚೆಂ
complicate ಸಂಕೀರ್ಣ್, ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ವ ಘುಸ್ಪಡಾಂವ್ಚೆಂ ಕರ್
complicated ಸಂಕೀರ್ಣ್
complication ಸಂಕೀರ್ಣ್, ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ವ ಘುಸ್ಪಡಾಂವ್ಚಿ ಸ್ಥಿತಿ
complicit ಚೂಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ
complicity ಚೂಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೊ
compliment ಹೊಗ್ಳಿಕ್
complimentary ಹೊಗ್ಳಿಕೆಚೆಂ, ಫುಂಕ್ಯಾಕ್
compline ಬ್ರೆವಿಯರಿಂತ್ ರಾತಿಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆ
comply ಪಾಳ್
component ವಾಂಟೊ
comport ತಾಳ್ ಪಡ್, ಸಾರ್ಕಿ ಚಾಲ್ ಚಲ್
comportment ತಾಳ್ ಪಡ್ಚೆಂ, ಸಾರ್ಕಿ ಚಾಲ್ ಚಲ್ಚೆಂ
compose ಸಂರಚ್
composed ಸಂರಚಿತ್
composer ಸಂರಚಕ್
composite ವಿಂಗಡ್ ವಾಂಟೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ
composition ಮಾಂಡಾವಳ್, ಪ್ರಬಂಧ್, ಸಂರಚನ್
compost ಈಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರ್ಚೊ ಕುಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜೈವಿಕ್ ದ್ರವ್ಯ್
composure ಭೊಗ್ಣಾಂಚೆರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್
compote ಮೆಲಾಂತ್ ಉಕಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫಳಾಂಚೆಂ ಖಾಣ್
compound ಹಿತಾಲ್, ಏಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳಯ್
compound interest ರೋದ್ ವಾಡ್
compounder ವಯ್ಜಾಚೊ ಸಹಾಯಕ್, ವೊಕ್ತಾಂ ಭೊರ್ಸುಂಚೊ ವ ಮೆಳಂವ್ಚೊ
comprehend ಸಮ್ಜೊ, ಅಟಾಪ್
comprehensible ಸಮ್ಜೊವ್ಯೆತ್
comprehension ಸಮ್ಜೊಣಿ
comprehensive ವಿಸ್ತಾರ್, ಸಕ್ಕಡ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ
compress ಅಡ್ಚಿ
compression ಅಡ್ಚಣಿ
compressive ಅಡ್ಚುಂಚೆ
comprise ಮೆಳೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ
compromise ಸೊಡ್‍ದೊಡ್
comptroller ನಿಯಂತ್ರಕ್
compulsion ಬಳ್
compulsive ಮಾನಸಿಕ್ ವೊಡ್ನೆನ್ ಕರ್ಚೊ, ಆಕರ್ಷಕ್
compulsory ಕಡ್ಡಾಯ್
compunction ದೂಖ್
compurgation ನಿರಾಫ್ರಾದಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಸಾರ್ಚೆಂ
compute ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್, ಮೇಜ್
computation ಮೆಜಾಪ್
computer ಗಣಕ್
computernik ಗಣಕ್ ಉಮೆದ್ವಂತ್ ವ ಪ್ರವೀಣ್
comrade ವಾಂಗ್ಡಿ
con ಫಟಯ್, ಕಿತೆಂಯ್ ಕರಿನಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ್
con artist ಫಟಂವ್ಚೊ
conation ಒಂದೊಣಿ, ಇಚ್ಛಾ
concatenate ಗಾಂಚ್ ಘಡ್ಸೊನ್ ಆಸ್ಚೆ, ಗಾಂಚ್ ಘಡ್ಸಿ
concatenation ಗಾಂಚ್ ಘಡ್ಸುಂಚೆಂ
concave ಭಿತರ್ ಬಾವ್ ಆಸ್ಚೊ
concavity ಭಿತರ್ ಬಾವ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಪೊಕೊಳ್
conceal ಲಿಪಯ್
concede ಒಪ್ಪೊ
conceit ವಿಪರಿತ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್
conceited ವಿಪರಿತ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ
conceive ಗರ್ಭಿಸಂಭವ್ಚೆಂ, ಚಿಂತ್ಚೆಂ
conceivable ಚಿಂತ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
conceivably ಚಿಂತ್ಯೆತ್
concelebrate ಸಹಭೆಟಯ್
concentration ಏಕಾಗ್ರತಾ
concentre ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಕೇಂದ್ರಾಕ್ ಯೆ
concentric ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಆಸ್ಚೆ
concept ಅಲೊಚನ್
concepti ಗರ್ಭಾಂ, ಪಿಂಡಾಂ
conception ಗರ್ಭಿಸಂಭವ್
conceptual ಅಲೊಚನೀಯ್
conceptual art ಅಲೊಚನೀಯ್ ಕಲಾ
conceptual artist ಅಲೊಚನೀಯ್ ಕಲಾಕಾರ್
conceptualism ಅಲೊಚನೀಯ್ವಾದ್
conceptualist ಅಲೊಚನೀಯ್ವಾದಿ
conceptualistic ಅಲೊಚನೀಯ್ವಾದೀಯ್
conceptuality ಅಲೊಚನೀಯ್ಪಣ್
conceptus ಗರ್ಭ್, ಪಿಂಡ್
concern ಖಂತ್, ಹುಸ್ಕೊ, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥಾ
concerned ಖಂತಿಷ್ಟ್, ಸಂಬಂಧಿತ್
concerning ವಿಷ್ಯಾಂತ್
concernment ಖಂತ್, ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಿಷಯ್, ಮಹತ್ವ್, ಪರಿಣಾಮ್
concert ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್, ಯೋಜನಾಂತ್ ಒಪ್ಪಿಗಿ
concert grand ವಡ್ ಪಿಯಾನೊ
concert pitch ತಯಾರಾಯೆಚಿ ಊಂಚ್ ಸ್ಥಿತಿ
concerted ಎಕಾಮೆಕಾ ಒಪ್ಪೊನ್, ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್
concertgoer ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ವೆಚೊ
concertina ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ದ್
concertmaster ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ
concertmeister ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ
concession ರಿಯಾಯ್ತಿ
concessionaire ರಿಯಾಯ್ತಿ ಖಾಣ್ ಮಾಂಡಾಚೊ ಧನಿ
concessional ರಿಯಾಯ್ತೀಯ್
concessionary ರಿಯಾಯ್ತೀಯ್
concessioner ರಿಯಾಯ್ತಿ ಖಾಣ್ ಮಾಂಡಾಚೊ ಧನಿ
concessive ರಿಯಾಯ್ತಿಚೆಂ
conch ಶಂಖ್
concha ಕರ್ಲ್, ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಅರ್ಧೊ ಮಂಡಳಿಯ್ ಜಾಗೊ
conchiglie ಏಕ್ ಖಾಣ್, ಕರ್ಲಾಂ, ಕುಬೆ
conchiolin ಏಕ್ ಸಸಾರಜನಕ್
conchology ಶಂಖ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
concierge ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಸಾಮಾನ್ ಆನಿ ಪತ್ರಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೊ, ಅಮಾನತ್ ಕರ್ಚೊ ಆನಿ ಪ್ರವಾಸ್ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ್ಚೊ
conciliar ಪರಿಷದ್ಚೆಂ
conciliate ಸಂತೊಸ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಜೋಡ್
concinnity ಸಾಹಿತಿಕ್ ಶೈಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಏಕ್‍ತಾಳ್
concise ಮಟ್ವೊ
conclave ಕಾರ್ಡಿನಾಲಾಂನಿ ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಚೊ ಚುನಾವ್
conclude ಅಖೇರ್ ಕರ್, ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆ, ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್
conclusion ಅಖೇರ್, ನಿರ್ಣಯ್, ನಿರ್ಧಾರ್
conclusive ಅಖೇರ್ ಕರ್ಚೆಂ, ನಿರ್ಣಾಯಕ್, ನಿರ್ಧಾರಕ್
conclusory ಆಧಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಣಯಾಚೆಂ ವ ನಿರ್ಧಾರಾಚೆಂ
concoct ರಾಂದ್, ಫಟ್ಕಿರೊ ವಿವರ್ ಘಡ್
concoction ರಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಫಟ್ಕಿರೊ ವಿವರ್
concomitance ಸಾಂಗಾತಾ ವೆಚೆಂ
concomitant ಸಾಂಗಾತಾ ವೆಚೆಂ
concord ಒಪ್ಪಿಗಿ, ಶಾಂತಿ
concordance ಸಬ್ದ್ ಸೂಚಿ
concordant ಒಪ್ಪೊಂಚೆಂ
concordat ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬ್ ಆನಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾ ಮಧೆಂ ಸೊಲ್ಲೊ
concourse ಲೊಕಾಚೊ ಜಮೊ
concrescence ಸಾಂಗಾತಾ ವಾಡ್ಚೆಂ
concrete ವಿಶಿಷ್ಟ್, ಖರೊ, ಸಿಮೆಂಟ್, ರೇಂವ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಭೊರ್ಸಿಲ್ಲೊ ಬಾಂದಾಪ್ ಮಾಲ್
concretion ಖಡ್ಪಾಂತ್ ಖನಿಜ್ ದ್ರವ್ಯ್
concubinage ಧಗ್ಡಿಪಣ್, ಬೊಡಿಕ್ಪಣ್
concubine ಧಗ್ಡಿ, ಬೊಡಿಕ್
concupiscence ಕುಡಿಚಿ ವೊಡ್ನಿ
concur ಒಪ್ಪೊ
concurrent ಸಾಂಗಾತಾ ಘಡ್ಚೆಂ, ಸಾಂಗಾತಾ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ
concuss ಮೆಂದ್ವಾಕ್ ಮಾರ್ ಜಾ, ಕುಡಿಕ್ ಮಾರ್ ಜಾ, ಅದಾಳ್
concussion ಮೆಂದ್ವಾಕ್ ಮಾರ್, ಕುಡಿಕ್ ಮಾರ್, ಅದ್ಳಾಪ್
condemn ನಿಂದಾ ಕರ್
condensable ಚಡ್ ಗಣ್ಣ್ ಕರ್ಯೆತ್
condensation ಚಡ್ ಗಣ್ಣ್ ಕರ್ಚೆಂ
condense ಬರಯಿಲ್ಲೆ ಸಬ್ದ್ ಉಣೆ ಕರ್, ಚಡ್ ಗಣ್ಣ್ ಕರ್
condensed ಬರಯಿಲ್ಲೆ ಸಬ್ದ್ ಉಣೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಚಡ್ ಗಣ್ಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ
condenser ಗಣ್ಣಕ್
condensible ಚಡ್ ಗಣ್ಣ್ ಕರ್ಯೆತ್
condescend ಹೆರಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಊಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಚಲ್ಚೆಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾಕೀ ಸಕಯ್ಲೆಂ ಕರ್ಚೆಂ
condign ಫಾವೊ
condiment ಮಸಾಲೊ
condition ಸ್ಥಿತಿ, ಶರ್ಥ್, ಶರ್ತ್
conditional ಶರ್ತಾಚೆರ್
conditionality ಶರ್ಥ್, ಶರ್ತ್
condole ಭುಜಯ್
condolence ಭುಜಾವಣ್
condom ನಿರೊಧ್
condominium ಸಬಾರ್ ನಿವಾಸ್ ಘಟಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಎಕಾ ನಿವಾಸ್ ಘಟಕಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ಧನಿಪಣ್, ಸಾಂಗಾತಾ ಸ್ವಾಮಿತ್ತ್ವ್
condone ಮಾಫ್ ಕರ್, ಉಣೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆ ರಿಯಾಯ್ತಿ ದೀ
condor ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಗೀದ್
condottiere ಭಾಡ್ಯಾಚೊ ಶಿಪಾಯಿ
conduce ಬೊರ‍್ಯಾ ಪರಿಣಾಮಾ ಕುಸಿನ್ ವರ್
conducive ಬಡ್ತಿ ವ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚೊ
conduct ಚಾಲ್, ನಡ್ತೆಂ
conductive ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸ್ಚೆಂ
conductivity ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್
conductor ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಬಸ್ಸಾಂತ್ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಂವ್ಚೊ, ಧಗ್, ವೀಜ್, ಉಜ್ವಾಡ್ ವ ಆವಾಜ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ವಸ್ತ್
conduit ನಳಿ, ವಾಟ್, ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ವ ವಾಂಟುಂಕ್ ಸಾಧನ್
condyle ನಿಟ್ಟಿ
condyloma ಲೈಂಗಿಕ್ ವಿಸ್ವೊ ಚಾಮ್ಕೊಳ್
cone ಚಪ್ಪಟ್ ಮುಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಖರಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತೀನ್ ಮಾಪೀಯ್ ರೇಖಾಗಣಿತೀಯ್ ಆಕಾರ್
coneflower ಏಕ್ ಫುಲ್
conenose ವಡ್ ಬಿಕೊಣ್
coney ಸಂಸೊ, ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
confabulate ಗಜಾಲಿ ಕರ್, ಚರ್ಚಾ ಕರ್
confect ಥರಾವಳ್ ಮಾಲ್ ಭೊರ್ಸುನ್ ಕರ್, ತಯಾರ್ ಕರ್
confection ಮಿಠಾಯಿ
confectioner ಮಿಠಾಯಿ ಕರ್ಚೊ ವ ವಿಕ್ಚೊ
confectionery ಮಿಠಾಯಿ ಅಂಗಡ್, ಮಿಠಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ್, ಗೊಡ್ಶೆಂ ಖಾಣ್
confederacy ರಾಜ್ಯ್ ವ ರಾಷ್ಟ್ರ‍ಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್
confer ಚರ್ಚಾ ಕರ್
conferee ಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೊ
conference ಸಮ್ಮೇಳನ್
confess ಉಚಾರ್, ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾ
confessant ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ
confessedly ಕುಮ್ಸಾರಾಂತ್
confession ಕುಮ್ಸಾರ್
confessional ಕುಮ್ಸಾರಿ
confessor ಕುಮ್ಸಾರ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೊ, ಭಾವಾಡ್ತ್ ಪಾಚಾರ್ಚೊ
confetti ಅಕ್ಷತೆ, ವೊಕ್ಲೆ ನೊವ್ರ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಉಡಂವ್ಚೆ ರಂಗಾಳ್ ಉರುಟ್ ಕುಡ್ಕೆ
confidant ವಿಶ್ವಾಸಿ
confidante ವಿಶ್ವಾಸಿ ಸ್ತ್ರೀ
confide ಘುಟ್ ಸಾಂಗ್
confidence ವಿಶ್ವಾಸ್
confidence interval ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅಂತರ್‌ವಾಯ್ದೊ
confidence limits ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮಿತಿ
confident ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸ್ಚೊ
confidential ಗುಪಿತ್, ವಿಶ್ವಾಸಿ
confiding ವಿಶ್ವಾಸಿ, ಘುಟ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ
configure ವಸ್ತುಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್
configuration ವಸ್ತುಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್
confine ಬಂದ್ ಕರ್, ಗಡಿ ಭಿತರ್ ದವರ್
confinement ಬಂದಡ್, ಗಡಿ ಭಿತರ್ ದವರ್ಚೆಂ
confirm ಘಟ್ ಕರ್
confirmation ಕ್ರೀಜ್ಮ್, ಘಟ್ ಕರ್ಚೆಂ
confirmed ಘಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ
confiscate ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್
confit ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಚರ್ಬೆಂತ್ ರಾಂದುನ್ ಸಾಂಬಾಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಾಸ್
confiteor ಉಚಾರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ
confiture ಜಾಮ್
conflagration ವಡ್ ವಿನಾಶಕ್ ಉಜೊ
conflate ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್, ಘುಸ್ಪಡಾಯ್
conflict ಝುಜ್, ತಫಾವತ್
conflicted ವಿರೊಧಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ
conflicting ಅತಾಳೀಯ್
confluence ನಂಯೊ ಮೆಳ್ಚೊ ಜಾಗೊ
conflux ನಂಯೊ ಮೆಳ್ಚೊ ಜಾಗೊ
conform ಸಮಾಪೊಡ್, ಖಾಲ್ ಜಾ, ನಿಯಮಾಂ ವ ರಿವಾಜಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಚಲ್
conformance ಸಮಾಪೊಡ್ನೆಂ, ಖಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ನಿಯಮಾಂ ವ ರಿವಾಜಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಚಲ್ಚೆಂ
conformity ಸಮಾಪೊಡ್ನೆಂ, ಖಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ನಿಯಮಾಂ ವ ರಿವಾಜಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಚಲ್ಚೆಂ
confound ಕಾವ್ಜೆಣಿ, ಚಡ್ ಪಾಡ್ ಕರ್, ಚೂಕ್ ದಾಕಯ್, ಲಜೆಕ್ ಘಾಲ್, ಘುಸ್ಪಡಾಯ್
confounded ಘುಸ್ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ
confrontation ವಿರೋಧ್ ಕರ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ
confuse ಘುಸ್ಪಡಾಯ್
confusion ಘುಸ್ಪಡ್
confute ಚೂಕ್ ದಾಕಯ್
confutation ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ
conge ಸುಟೊಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ
congeal ಥಂಡಾಯೆನ್ ದ್ರವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಘಟ್ ಜಾ
congee ಪೇಜ್, ಸುಟೊಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ
congelation ಥಂಡಾಯೆನ್ ದ್ರವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಘಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
congenital ಜನ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್
congeries ಜಮೊ, ಸಂಗ್ರಹ್
congest ಅಡ್ಚಣಿ ಕರ್
congestion ಅಡ್ಚಣಿ
conglomerate ವಿಂಗಡ್ ವಸ್ತುಂಚೊ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ವ ಚಡ್ ಸಂಸ್ಥಾಂಚೊ ಮೇಳ್
conglomerated ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೆ
congratulate ನಂದಯ್
congratulation ನಂದವ್ಣಿ
congregant ಸಭಿಕ್
congregate ಜಮೊ ಜಾ
congregation ಸಭಾ
congress ಸಭಾ, ಗಣರಾಚ್ಯಾಚಿ ಊಂಚ್ ಶಾಸಕೀಯ್ ಸಭಾ, ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮೇಳ್
congruent ಎಕಾಚ್ಚ್ ಆಕಾರಾಚೆಂ
congruity ತಾಳ್ ಪಡ್ಚೆಂ
congruous ತಾಳೀಯ್
conifer ಏಕ್ ರೂಕ್
coniferous ಶಂಕುಧರ್
conjecture ವಾದ್, ಚಿಂತಾಪ್
conjoin ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಉದ್ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ಘಡ್ಸಿ
conjoint ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಉದ್ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ಘಡ್ಸಾಲ್ಲೆಂ
conjugal ಕಾಜಾರಿ
conjugate ಘಡ್ಸಿ, ಘಡ್ಸಾಲ್ಲೆಂ
conjunct ಎಕ್ವಟಿತ್, ಘಡ್ಸಾಲ್ಲೆಂ
conjunction ಘಡ್ಸುಂಚೊ ಸಬ್ದ್, ದೋನ್ ವ ಚಡ್ ಸಂಗ್ತಿ ಘಡ್ಸುಂಚೆಂ, ಘಡಿತಾಂ ವ ಸಂದರ್ಭ್ ಎಕಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ಗ್ರಹಾಂನಿ ಭೋವ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚೆಂ
conjunctive ಘಡ್ಸಾಲ್ಲೆಂ
conjunctivitis ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ಪಿಡಾ
conjuration ಮಂತ್ರಾಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ
conjure ಮಂತ್ರಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಆಪಯ್
conjurer ಮಂತ್ರವಾದಿ
conk ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್
conkers ಏಕ್ ಖೆಳ್
connate ಸಾಂಗಾತಾ ಜನ್ಮಾಲ್ಲೆ ವ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೆ
connatural ಎಕಾಚ್ಚ್ ಸೈಂಬಾಚೆ
connect ಘಡ್ಸಿ
connected ಘಡ್ಸಿತ್
connecting ಘಡ್ಸುಂಚೊ
connection ಘಡ್ಸಣ್, ಸಂಬಂಧ್
connective ಘಡ್ಸುಂಚೆಂ
connectivity ಘಡ್ಸಣ್
connexion connection ಪೊಳೆ
conniption ಉಚಾಂಬಳ್ ರಾಗ್, ಲೂತ್
connivance ಫಿತೂರಿ
connive ಫಿತೂರಿ ಕರ್
conniving ಫಿತೂರಿ ಕರ್ಚೊ
connoisseur ಪ್ರವೀಣ್
connotation ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಪಣ್
connote ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಅರ್ಥ್
connubial ಕಾಜಾರಿ
conquer ಜೀಕ್
conqueror ಜಿಕ್ಣಾರ್
conquest ಜಯ್ತ್
conquistador ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಆನಿ ಪೆರುಂತ್ ಸೊಳಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂತ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಜಿಕ್ಣಾರ್
consanguinity ರಗ್ತ್ ಸಂಬಂಧ್
conscience ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್
conscientious ನಿತಿವಂತ್
conscious ಜಾಗೊ, ಜಾಣಾ
consciousness ಸೈರಾಣ್, ಮತ್
conscript ಕಡ್ಡಾಯಾಚಿ ಸೈನಿಕ್ ಸೆವಾ ಕರ್ಚೊ
conscription ಕಡ್ಡಾಯಾಚಿ ಸೈನಿಕ್ ಸೆವಾ
consecrate ಪವಿತ್ರ್ ಕರ್
consecration ಪವಿತ್ರ್ ಕರ್ಚೆಂ
consecutive ಪಾಟಾಪಾಟ್
consensus ಸಾಧಾರಣ್ ಒಪ್ಪಿಗಿ
consensual ಒಪ್ಪಿಗಿ ಆಸೊನ್
consent ಒಪ್ಪಿಗಿ
consequence ಪರಿಣಾಮ್
consequent ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್
consequential ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್, ಪರೋಕ್ಷ್, ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್, ಮಹತ್ವಾಚೆಂ
conservancy ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಸಂಸ್ಥಾ
conservation ಸಾಂಬಾಳಾಯ್
conservative ಸಂಪ್ರದಾಯ್‍ವಾದಿ
conservator ಸಾಂಬಾಳ್ಣಾರ್
conservatorium ಸಂಗೀತ್ ಇಸ್ಕಾಲ್
conservatory ಝಡಾಂ ವಾಡಂವ್ಕ್ ಆನಿ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಪಾಚ್ವೆಂ ಘರ್, ಸಾಂಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಂಚೆಂ ಘರ್, ಸಂಗೀತ್ ವ ನಾಚ್ ವ ಹೆರ್ ಕಲಾ ಇಸ್ಕಾಲ್
conserve ಸಾಂಬಾಳ್
consider ಚೀಂತ್, ಅಲೊಚನ್ ಕರ್
considerable ಭೋವ್
considerate ಚಿಂತ್ಪಾಳ್
consideration ಚಿಂತಾಪ್, ಪ್ರತಿಫಳ್
consigliere ಸಲಹಾಕಾರ್
consign ದೀ, ವರ್ಗ್ ಕರ್, ಘಾಲ್
consignment ಒಪ್ಸಾಣ್, ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಮಾಲ್
consist ರಾವ್, ವಾಂಟೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್
consistency ಥಿರಾಸಾಣ್
consistent ಥಿರ್
consistory ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬಾನ್ ಆಪಯಿಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಾಂಚಿ ಸಭಾ
consociate ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾ
consociation ಮೇಳ್, ಸಾಂಗಾತ್
consolation ಭುಜಾವಣ್
console ಭುಜಾವಣ್ ದಿ
consolidate ಎಕ್ವಟಿತ್ ಕರ್, ಘಟ್ ಕರ್
consolidated ಎಕ್ವಟಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಘಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ
consolidation ಎಕ್ವಟಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಘಟ್ ಕರ್ಚೆಂ
consols ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಬೊಂಡ್
consommé ಏಕ್ ಸುಪ್
consonance ವಾಂಟ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಏಕ್‍ತಾಳ್, ಒಪ್ಪಿಗಿ
consonant ವ್ಯಂಜನ್
consort ರಾಜ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ರಾಯಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ವ ರಾಣ್ಯೆಚೊ ಘೊವ್
consortium ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಉದ್ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್
conspecific ಎಕಾಚ್ಚ್ ಜೀವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ವರ್ಗಾಚೆಂ
conspectus ಗೋಷ್ವರೊ
conspicuous ಸುಲಭಾಯೆನ್ ದಿಸ್ಚೊ, ಗುಮಾನ್ ವೊಡ್ಚೊ
conspiracist ಫಿತೂರಿವಾದಿ
conspiracy ಫಿತೂರಿ
conspirator ಫಿತೂರೆಗಾರ್
conspiratorial ಫಿತೂರೆಚಿ
conspire ಫಿತೂರಿ ಕರ್
constable ಗೊಟ್ಯಾಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ, ರಾವ್ಳೆರ್ ವ ಮಂತನಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚೊ ಊಂಚ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಭೋವ್ ಸಕ್ಲಿ ಪೊಲಿಸ್ ಶ್ರೇಣಿ
constabulary ಪೊಲಿಸ್ ದಳ್
constant ಥಿರ್, ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ
constantan ತಾಂಬೆಂ ಆನಿ ನಿಕಲ್ ಭೊರ್ಶಿಕ್ ಲೋಹ್
constative ಖಂಡಿತ್, ಸಾಂಗ್ಣೆಚೆಂ
constellate ಘೊಸಾಂತ್ ಮೇಳ್, ನೆಕೆತ್ರ್ ಮಂಡಳಾ ಬರಿ ಮಾಂಡ್
constellation ನೆಕೆತ್ರ್ ಮಂಡಳ್
consternate ನಿರಾಶಾ ವ ವಿಜ್ಮಿತ್ಪಣಾನ್ ಘುಸ್ಪಡಾಯ್
consternation ಧಖೊ ಆನಿ ಬೆಜಾರಾಯ್, ಘುಸ್ಪಡಾಂವ್ಚಿ ನಿರಾಶಾ ವ ವಿಜ್ಮಿತ್ಪಣ್
constipate ಪೊಟ್ ಬಾಂದ್
constipated ಪೊಟ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೊ
constipation ಪೊಟ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ
constituency ಕ್ಷೇತ್ರ್
constituent ಸಂವೈಧಾನಿಕ್, ವಾಂಟೊ
constitute ನೇಮಕ್ ಕರ್, ಘಡ್
constitution ಸಂವಿಧಾನ್, ಕಾಲೆತ್
constitutional ಸಂವೈಧಾನಿಕ್
constitutionalism ಸಂವಿಧಾನ್‌ವಾದ್
constitutionalist ಸಂವಿಧಾನ್‌ವಾದಿ
constitutionality ಸಂವೈಧಾನಿಕ್‍ಪಣ್
constitutive ಗರ್ಜೆಚೆಂ, ಘಡುಂಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಘಟಕ್, ಸಂವೈಧಾನಿಕ್
constrain ಮೀತ್ ಘಾಲ್, ಅಡ್ಚಿ
constrained ಮೀತ್ ಘಾಲ್ಲೊ, ಅಡ್ಚಿಲ್ಲೊ
constraint ಅಡ್ಕಳ್
constrict ಅಶಿರ್ ಕರ್
constrictor ಅಶಿರಕ್, ಪೆರ್ಮಾರಿ
construction ಬಾಂದಾಪ್
constructive ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್
construe ಸಮ್ಜೊ
consubstantial ತ್ಯಾಚ್ ಸತ್ವಾಚೊ
consubstantiate ಸಾತ್ವಿಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾ
consubstantiation ಸಾತ್ವಿಕ್ ಹಾಜರಿ
consul ವಿದೇಶಾಂತ್ ದೇಶಾಚೊ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ, ರೋಮನ್ ಗಣರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಮುಖ್ಯ ದೋಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪೈಕಿ ಎಕ್ಲೊ
consumable ಖಾವ್ಯೆತ್, ಪಿಯೆವ್ಯೆತ್ ವ ವಾಪರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
consume ವಾಪರ್, ಖಾ, ಪಿಯೆ, ನಾಸ್ ಕರ್
consumer ಗ್ರಾಹಕ್
consumer credit ಗ್ರಾಹಕ್ ರೀಣ್
consumer goods ಗ್ರಾಹಕ್ ವಸ್ತು
consumer price index ಗ್ರಾಹಕ್ ಮೊಲ್ ಸೂಚಿ
consumerism ಗ್ರಾಹಕ್ವಾದ್
consumerist ಗ್ರಾಹಕ್ವಾದಿ
consumeristic ಗ್ರಾಹಕ್ವಾದೀಯ್
consumership ಗ್ರಾಹಕ್ಪಣ್
consummation ಸಂಪವ್ಣಿ
consumption ಸೆವನ್, ಖೆವಾದ್
consumptive ಸೆವನೀಯ್, ಖೆವಾದಿ
consult ಸಲಹಾ ಘೆ
contact ಸಂಪರ್ಕ್
contagion ವಸೊ
contagious ವಸ್ಯಾದಿಕ್
contain ಭಿತರ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಮೆಳೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಪಾಸಾರ್ಚೆಂ ರಾವಂವ್ಚೆಂ, ಸೊಂಬ್, ಆಟಾಪ್
container ಟ್ರಕ್, ಟ್ರೈನ್ ವ ತಾರ್ವಾರ್ ಸಾಮಾನ್ ವೊರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚಿ ವಡ್ಲಿ ಪೇಟ್, ಆಯ್ದಾನ್
contaminate ಖತಯ್
contaminated ಖತಯಿಲ್ಲೆಂ
contamination ಖತವ್ಣಿ
contango ಫುಡಾರಾಂತ್ ಮೊಲ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಆಸ್ಚಿ ಸ್ಥಿತಿ
conte ಮಟ್ವಿ ಸಾಹಸ್ ಕಾಣಿ
contemplation ಧ್ಯಾನ್
contemplative ಧ್ಯಾನೆಸ್ತ್
contemporaneous ತ್ಯಾ ಕಾಲಾಚೆಂ
contemporary ತ್ಯಾ ಕಾಲಾಚೊ
contempt ಬೆಪರ್ವಾ
contemptible ಬೆಪರ್ವಾ ಫಾವೊ
contemptuous ಬೆಪರ್ವಾಭರಿತ್
contend ಪೆಚಾಡ್, ಝಗಡ್
contender ಸ್ಪರ್ಧಿ
content ಸುಖಿ, ಧಾದೊಸ್, ಅಂಶ್
contented ಸುಖಿ
contention ವಾದಾಂತ್ಲೊ ವಿಷಯ್, ವಿವಾದ್
contentious ವಿವಾದಾಸ್ಪದ್
contentment ಸುಖ್
conterminous ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಗಡ್ ಅಸ್ಚೆ
contessa ಇಟಾಲಿಅನ್ ಕೌಂಟೆಸ್
contest ಸ್ಪರ್ಧೊ
contestant ಸ್ಪರ್ಧಿ
context ಸಂದರ್ಭ್
contiguity ಲಾಗಾಪ್
contiguous ಲಾಗೊನ್ ಆಸ್ಚೊ
continence ಸಾಂಬಾಳ್ಣೆ
continent ಖಂಡ್
continental ಖಂಡೀಯ್
contingence ಘಡಾಪ್
contingency ಘಡಾಪ್
contingent ಘಡೊಂಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ, ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪಂಗಡ್
continual ಮುಕಾರ್ಸೀಯ್
continually ಪಾಟಾಪಾಟ್
continuance ಮುಕಾರ್ಸಣ್
continuant ಮುಕಾರ್ಸಕ್
continuation ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ವೆಚೆಂ
continuative ಮುಕಾರ್ಸಣ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ಚಿ
continuator ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ವರ್ಚೊ
continue ಮುಕಾರ್ಸಿ
continuing ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ
continuity ಮುಕಾರ್ಸಣ್ಪಣ್
continuous ನಿರಂತರ್
continuum ನಿರಂತರ್ ವಾಂಟೆ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣಿ
contort ವೊಳಾಯ್
contorted ವೊಳಾಯಿಲ್ಲೆಂ
contortion ವೊಳಾವ್ಣಿ
contour ಬಾವ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಚೊ ಭಾಯ್ಲೊ ಗೀಟ್
contra ವಿರೋಧ್
contraband ಆಡ್ವಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಸಾಮಾನ್
contrabass ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ದ್
contrabassoon ದೊಡೊಚಿವೊ ರುಕಾಡ್ ವಾರೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ದ್
contraception ಗರ್ಭ್ ಆಡಾವ್ಣಿ
contraceptive ಗರ್ಭ್‍ವಿರೋಧಕ್
contract ಖರಾರ್, ಸೊಲ್ಲೊ, ಲ್ಹಾನ್ ಜಾ
contractile ಗಾತ್ರ್ ಉಣೆ ಕರ್ಚೆಂ
contraction ಗಾತ್ರ್ ಉಣೆ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
contractor ಖರಾರಿ
contractual ಖರಾರಾಚೆಂ
contracture ಮಟ್ವೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
contradance ಜೊಡಿಂಚ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಪಂಕ್ತಿಂಚೊ ನಾಚ್
contradict ವಿರೊಧ್ ಕರ್
contradiction ವಿರೊಧ್, ವಿರೊಧ್ಪಣ್
contradictory ವಿರೊಧಿ
contradistinction ತಫಾಫರಕ್
contralto ಗಾಯನಾಂತ್ ಟೆನರ್ ಆನಿ ಮೆಜ್ಜೊ-ಸೊಪ್ರಾನೊ ಮದ್ಲೊ ತಾಳೊ
contraposition ಪ್ರತಿವಾದ್
contrapositive ಪ್ರತಿಸಕರಾತ್ಮಾಕ್
contrapuntal ಪ್ರತಿಬಿಂದೀಯ್
contrapuntist ಪ್ರತಿಬಿಂದುಗಾರ್
contrarian ಉಳ್ಟೆಂ ಕರ್ಚೊ
contrariety ಉಳ್ಟೆಪಣ್
contrarious ಉಳ್ಟೊ, ಚುಕಿಚೆಂ
contrariwise ಉಳ್ಟೆಂ ಕರ್ನ್
contrary ಉಳ್ಟೊ
contrast ತಫಾವತ್
contravene ಮೊಡ್
contravention ಮೊಡಾಪ್
contrecoup ಉಳ್ಟೊ ಮಾರ್
contredanse ಏಕ್ ನಾಚ್
contretemps ಉಬ್ದೆಸಾಚೆಂ ಘಡಿತ್, ವಿವಾದ್
contribute ಹೆರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ದಿ
contribution ವರ್ಗಣಿ, ಹೆರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ
contrite ದುಖೆಸ್ತ್
contrition ದೂಖ್
contrivance ಹಿಕ್ಮತ್
contrive ಅಸಹಜ್ ಘಡ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಕರ್
contrived ನಕ್ಲಿ, ಅಸಹಜ್
control ನಿಯಂತ್ರಣ್
control experiment ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಪ್ರಯೋಗ್
controlled ನಿಯಂತ್ರಿತ್
controller ನಿಯಂತ್ರಕ್
controlling ನಿಯಂತ್ರೀಯ್
controlling interest ನಿಯಂತ್ರೀಯ್ ಆಸಕ್ತ್
controversial ವಿವಾದಾಸ್ಪದ್
controversy ವಿವಾದ್
controvert ವಿರೊಧ್ ಕರ್
contumacious ಅವಿಧೇಯ್, ವಿದ್ರೋಹಿ
contumacy ಧಾರುಣಾಯ್, ವಿದ್ರೋಹ್, ಅವಿಧೇಯ್ಪಣ್
contumelious ವಿಕ್ಳಾಪಿ
contumely ವಿಕ್ಳಾಪ್
contuse ಕಾತಿಕ್ ಮಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ರಂಗ್ ಬದಲ್ಚೆಂ
contusion ಕಾತಿಕ್ ಮಾರ್
conundrum ಘುಸ್ಪಡ್, ಉಮಿಣ್
conurbation ನಗರ್ ವಿಸ್ತಾರ್
convalesce ಪಿಡೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕಾಸ್ ಬೊರೊ ಜಾ
convalescence ಪಿಡೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕಾಸ್ ಬೊರೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
convalescent ಪಿಡೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕಾಸ್ ಬೊರೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
convene ಸಭಾ ಅಪಯ್
convener convenor ಪೊಳೆ
convenience ಪಾವ್ಟ್, ಸಂದ್ರಾಪ್
convenient ಸಂದ್ರಾಪಾಚೆಂ
convenor ಕದೆಲ್‍ಮನಿಸ್
convent ಕೊವೆಂತ್
conventicle ಸಭಾ
conventicler ಸಭಿಕ್
convention ಸೊಲ್ಲೊ, ಸಭಾ, ರಿವಾಜ್
conventional ಸೊಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಸಭೆಚೆಂ, ರಿವಾಜಿ ಪ್ರಕಾರ್
conventioneer ಸಭಿಕ್
conventual ಕೊವೆಂತಾಚೆಂ ವ ಮಠಾಚೆಂ
converge ಮೆಳ್
convergence ಮೆಳವ್ಣಿ
convergent ಮೆಳ್ಚೆ
conversant ಜಾಣಾರಿ
conversation ಉಲವ್ಣೆ
converse ಉಲಯ್, ಉಳ್ಟೊ
conversazione ಉಲಂವ್ಕ್ ಮೆಳವ್ಣಿ
conversion ಪರ್ತವ್ಣಿ
convert ಪರ್ತಿ, ಬದ್ಲಿ
converter ಬದ್ಲಿಗಾರ್
convertible ಬದ್ಲಿಯೆತ್
convertor ಬದ್ಲಿಗಾರ್
convexity ಭಾಯ್ರ್ ಬಾವ್ ಆಸ್ಚೆಂ
convex ಭಾಯ್ರ್ ಬಾವ್ ಆಸ್ಚೊ
convey ಕಳಯ್, ಸಾಂಗ್
conveyance ವಾಹನ್, ಕಳಂವ್ಚೆಂ
conveyor ಆಸ್ತ್ ವರ್ಗ್ ಕರ್ಚೊ, ಸಾಮಾನ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಯಂತ್ರ್
convict ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಲ್ಲೊ
conviction ಶಿಕ್ಷಾ
convince ಖರೆಂ ವ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ದಿ
convincing ಖರೆಂ ವ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ
convivial ಸುಖಾಳ್
convocation ಸಭಾ
convoke ಸಭಾ ಅಪಯ್
convolute ವೊಳಾಯ್
convoluted ಸಬಾರ್ ಘುಂವ್ಡ್ಯೊ ಆಸ್ಚೆಂ, ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಭೋವ್ ಸಂಕೀರ್ಣ್
convolution ಸಮ್ಜೊಣೆಂತ್ ಸಂಕೀರ್ಣತಾ
convolvulus ಸಕಾಳ್ ಮಹಿಮಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಝಡ್ ವ ಝಾಡ್ಕುಟ್
convoy ವಾಹನಾಂ ವ ತಾರ್ವಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆಚೆಂ
convulsant ವೊಡಿ ಹಾಡಂವ್ಚೆಂ
convulse ವೊಡಿ ಯೆ
convulsions ವೊಡಿ
convulsive ವೊಡಿ ಹಾಡಂವ್ಚೆಂ
cony ಸಂಸೊ, ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
coo ಪಾರ್ವ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್
cook ರಾಂದ್, ರಾಂದ್ಪಿ, ಶಿಜಯ್
cooker ರಾಂದ್ಪಾಚೆಂ ಆಯ್ದಾನ್
cookery ರಾಂದಾಪ್
cookie ಕೊಕ್ಕಿಸ್
cool ಥಂಡ್
coolant ಥಂಡಕ್
cooler ಥಂಡಕ್, ಚಡ್ ಥಂಡ್
coop ಕುಂಕ್ಡಾಂಚೊ ಜಾಗೊ ವ ಗುಡ್
cooper ರುಕಾಡಾಚೆಂ ಪಿಪ್ ವ ಮೊರ್ಗಿ ಕರ್ಚೊ
cooperage ರುಕಾಡಾಚೆಂ ಪಿಪ್ ವ ಮೊರ್ಗಿ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ, ರುಕಾಡಾಚೆಂ ಪಿಪ್ ವ ಮೊರ್ಗಿ
co-operate ಸಹಕಾರ್ ದೀ
co-operation ಸಹಕಾರ್
co-operative ಸಹಕಾರಿ
co-ordinate ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಬರಿ ಕರ್
coot ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ, ಸಾದೊ ಮನಿಸ್
cooter ಏಕ್ ಕಾಸಯ್
cop ಪೊಲಿಸ್
co-partner ಸಹಭಾಗಿ
co-payment ಸಹಫಾರಿಕ್ ಐವಜ್
cope ಕಾಪ್, ಯಶಸ್ವಿ ಜಾವ್ನ್ ಚಲಯ್
coparcenary ಸಹಧನಿತ್ವ್
copasetic ಭೋವ್ ತೃಪ್ತಿಕಾರಕ್
copepod ಒಲೊಚರಣ್
copier ಪ್ರತಿಯಂತ್ರ್
copious ಮಸ್ತ್
copita ಶೆರ್ರಿ ಗ್ಲಾಸ್
coplanar ಸಹಮಟ್ಟಕ್
copper ತಾಂಬೆಂ
copper beech ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂಚೊ ಬೀಚ್ ರೂಕ್
copper pyrites ತಾಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆನಿ ಲೊಂಕಾಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹಳ್ದುವೆಂ ಖನಿಜ್
copperas ತಾಂಬೆಂ ಉದಾಕ್, ಏಕ್ ಮೀಟ್
copperhead ತಾಂಬೆಂತಕ್ಲಿ, ಏಕ್ ಅಗ್ಗ್ಯೊ
copperplate ತಾಂಬೆಂ ಬೊಶಿ
coppersmith ತಾಂಬೆಂ ಕಾಮೆಲಿ
coppery ತಾಂಬ್ಯಾಳ್
coppice ಲ್ಹಾನ್ ರುಕಾಂಚೆಂ ಝಿಲ್ಕುಟ್
copra ಖೊಬ್ರೆಂ
coprolalia ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ಗಾಳಿ ಸೊಂವ್ಚೆಂ
coprolite ಘಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಶೆಣ್
coprology ಶೆಣ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
coprophagy ಶೆಣ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ
coprophilia ಶೆಣಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್
coprophilous ಶೆಣಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ
copse ಲ್ಹಾನ್ ರುಕಾಂಚೆಂ ಝಿಲ್ಕುಟ್
copter ಹೆಲಿಕೊಪ್ಟರ್
copula ಗಾಂಚ್
copulate ಸಂಭೋಗ್ ಕರ್
copulative ಗಾಂಚಾಂವ್ಚೆಂ
copy ನಕಲ್, ಪ್ರತಿ
copy editor ಪ್ರತಿ ಸಂಪಾದಕ್
copyboy ಪ್ರತಿಚೆಡೊ
copycat ಅನುಕಾರಕ್
copyist ಪ್ರತಿಗಾರ್
copyright ಪ್ರತಿಹಕ್ಕ್
copywriter ಪ್ರತಿಬರವ್ಪಿ
coquet ಮಿರಯ್, ಮಿರಂವ್ಚೊ ದಾದ್ಲೊ
coquette ಮಿರಂವ್ಚಿ ಸ್ತ್ರೀ
coquille ಕರ್ಲ್
coquina ಕರ್ಲಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಫಾತೊರ್
coquito ಏಕ್ ಅಮಾಲ್ ಪೀವನ್
cor anglais ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಂಗ್ (ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ವಾದ್ಯ್)
cor blimey ವಿಜ್ಮಿತಾಚೊ ಉದ್ಗಾರ್
cor pulmonale ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಪಿಡಾ
coracle ಲ್ಹಾನ್ ದೋಣ್
coracoid ಏಕ್ ಹಾಡ್
coral ಪಂವ್ಳೆಂ
coral snake ಪಂವ್ಳೆಂ ಸೊರೊಪ್
coralbells ಪಂವ್ಳೆಂ ಘಾಂಟಿ, ಏಕ್ ಝಡ್
coralberry ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
coralline ತಾಂಬ್ಡೊ ದರ್ಯೊನಲಿಯೊ, ಪಂವ್ಳೀಯ್
coralloid ಪಂವ್ಳೀಯ್
coranto ಏಕ್ ನಾಚ್
corban ಜುದೆವಾಂಚಿ ದೆವಾಕ್ ಭೆಟವ್ಣಿ
corbeil ದಾಲಿ
cord ರಾಜು, ಕೊಡ್ದಾಂವ್
cordage ದೊರಿಯೊ, ರಾಜು
cordate ಕಾಳ್ಜಾ ಆಕಾರಾಚೊ
corded ರಾಜ್ವೀಯ್
cordial ಸುಖಾಳ್, ಇಷ್ಟಾಗತಿಚೊ
cordiality ಸುಖ್, ಇಷ್ಟಾಗತ್
cordierite ಏಕ್ ನಿಳ್ಶೆಂ ಖನಿಜ್
cordillera ದೊಂಗೊರ್ ವೊಳಿಂಚಿ ಸಾಂಕಳ್
cordite ಸ್ಫೋಟಕ್
cordon ಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತೊಣಿ ರಾವೊನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್
cordon bleu ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ರಾಂದ್ಪಿ ವ ರಾಂದಾಪ್, ನಿಳ್ಶೆಂ ಫಿಂತ್
cordon off ಜಾಗ್ಯಾಂತ್ ರೀಗ್ ಆಡ್ವಾರ್
cordon sanitaire ರಾಕ್ವಣ್ ಅಡ್ಕಳ್, ನಿತಳಾಯ್ ಅಡ್ಕಳ್
cordovan ಕೊರ್ಡೊಬಾಚೊ, ಏಕ್ ಚಾಮ್ಡೆಂ
corduroy ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್, ಮಾರೊಗ್ ಕರುಂಕ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ ರುಕಾಡಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ
core ಅವಶ್ಯಕ್, ಭಿತರ್ಲೊ ವಾಂಟೊ
core city ಭಿತರ್ಲೆಂ ಶಹರ್
coreander coriander ಪೊಳೆ
coreligionist ಸಹಧರ್ಮಿ
coreopsis ಏಕ್ ಪೆಟೊ
corepressor ಸಹದಾಂಬ್ಪಿ
corequisite ಸಹಗರ್ಜೆಚೆಂ
co-respondent ಸಹಪ್ರತಿವಾದಿ
corf ದಾಲಿ
corgi ಏಕ್ ಪೆಟೊ
coriaceous ಚಾಮ್ದ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೆಂ
coriander ಕನ್ಪಿರ್
corium ಕಾತಿಚೊ ಭಿತರ್ಲೊ ವಾಂಟೊ
cork ಗುಡ್ದಿ
corkage ಗುಡ್ದಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಶುಲ್ಕ್
corker ಗುಡ್ದಿಗಾರ್
corkscrew ಬೊತ್ಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಗುಡ್ದಿ ವೊಡ್ಚೆಂ ಆಯ್ದ್
corkwood ಗುಡ್ದಿರೂಕ್
corky ಗುಡ್ದೀಯ್
cormorant ದರ್ಯಾಕಾವ್ಳೊ, ಪೊಟಾರ್ದಿ ವ ದುರಾಶಿ ಮನಿಸ್
corn ಧಾನಿ, ಜಂದ್ಲೊ, ಜಂಜ್ಳೊ
corn borer ಜಂಜ್ಳೊ ಕೀಡ್
corn cockle ಧಾನಿ ನಲಿಯೊ
corn dodger ಏಕ್ ಖಾಣ್, ಧಾನಿ ಉಂಡ್ಯಾಚಿ ಕೇಕ್
corn dog ಏಕ್ ಖಾಣ್, ಕಾಡಿಯೆರ್ ಲಿಂಗಿಸ್
corn earworm ಧಾನಿ ಕಾನ್ ಕಿಡೊ
corn flour ಧಾನಿ ಪೀಟ್
corn leaf aphid ಧಾನಿ ಖೊಲೊ ಕೀಡ್
corn oil ಧಾನಿ ತೇಲ್
corn pone ದೂದ್ ವ ತಾಂತಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಧಾನಿ ಉಂಡೊ
corn rootworm ಧಾನಿ ಪಾಳ್ ಕೀಡ್
corn silk ಧಾನಿ ರೆಸ್ಮ್
corn snow ಧಾನಿ ಹಿಮ್
corn sugar ಧಾನಿ ಸಾಕರ್
corn syrup ಧಾನಿ ಮೆಲ್
cornball ಧಾನಿಚೆಂಡು
corncrake ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
corncrib ಧಾನಿಕಣಜ್
cornel ಏಕ್ ರೂಕ್, ಪೆಟೊರೂಕ್
cornelian ತಾಂಬ್ಡೊ ಶಿವ್ಧಾತು
corner ಕೊನ್ಸೊ
corner kick ಕೊನ್ಸೊ ಖೊಟ್
cornerman ಕೊನ್ಸೊಮನಿಸ್
cornerstone ಮುಲ್ಯಾ ಫಾತೊರ್
cornet ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಉಪಕರಣ್
cornett ಏಕ್ ವಾರೆಂ ಆಯ್ದ್
cornice ಕಾಂಗೊರ್
corolla ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ
corollary ಪಾಟ್ಲಾವಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ
corona ರಂಗಾಳ್ ಮಂಡಳ್, ಉಜ್ವಾಡಾಚೊ ಮಂಡಳ್
coronach ಮೊರ್ನಾಚೆಂ ಕಂತಾರ್
coronagraph ಸುರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡ್ ಮಂಡಳಾಚಿ ದುರ್ಬಿಣ್
coronal suture ಕಟ್ಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕುಸಿಚ್ಯಾ ಹಾಡಾಂ ಮಧೆಂ ಸಂಧ್
coronary ಕುರೊವಾಚೆಂ, ಕಾಳ್ಜಾಚೆಂ
coronary artery ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಶಿರಾಂತ್ರ್
coronary artery disease ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಶಿರಾಂತ್ರ್ ಪಿಡಾ
coronary occlusion ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಶಿರಾಂತ್ರ್ ಆಡಾವ್ಣಿ
coronary vein ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಶಿರ್
coronate ಕುರ್ವಾರ್ ಕರ್
coronation ಕುರ್ವಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ
coroner ಮೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರ್ಚೊ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ
coronet ಧಾಕ್ಟೊ ಕುರೊವ್
coronograph coronagraph ಪೊಳೆ
corotate ಸಹಘುಂವ್ಡಾಯ್
corpora corpus ಪೊಳೆ
corporal ದೇಹಾದಿಕ್
corporate ವ್ಯಾಪಾರಿ
corporation ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪಂಗಡ್, ನಗರ್ ಅಧಿಕಾರಿ
corporatism ವ್ಯಾಪಾರಿವಾದ್
corporeal ಕುಡಿಚೆಂ
corporeity ಕೂಡ್ಪಣ್
corps ಪಂಗಡ್, ವಿಶೇಸ್ ಸೈನಿಕ್ ಘಟಕ್
corpse ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ
corpulent ಮೊಟೊ
corpus ಕೂಡ್, ನಿಧಿ, ಲೇಖಕಾಚೆ ಸಗ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕ್ pl. corpora
corpus cardiacum ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಕೂಡ್
Corpus Christi ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಕೂಡ್
corpus delicti ಅಪ್ರಾಧಾಚಿ ಕೂಡ್
corpus luteum ಹಳ್ದುವಿ ಕೂಡ್
corpuscle ರಗ್ತಾಕಣ್
corpuscular ರಗ್ತಾಕಣೀಯ್
corral ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಬಂದ್ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ, ಸೈನಿಕ್ ಶಿಬಿರಾಕ್ ಗಾಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಆವರಣ್, ಜಮೊ ಕರ್
correct ಸಮಾ
correction ತಿದ್ವಣಿ
corrective ಸಮಾ ಕರ್ಚೆಂ
correlate ಸಹಸಂಬಂಧಿತ್, ಸಹಸಂಬಂಧ್ ದಾಕಯ್
correlation ಸಹಸಂಬಂಧ್
correlative ಸಹಸಂಬಂಧೀಯ್
correspond ತಾಳ್ ಪಡ್, ಪತ್ರ್ ವ್ಯವಹಾರ್ ಕರ್
correspondence ಪತ್ರ್ ವ್ಯವಹಾರ್
corridor ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಕುಡಾಂಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ವಾಟ್
corrigendum ತಿದ್ವಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಚೂಕ್
pl. corrigenda
corroborate ಘಟ್ ಕರ್
corrode ಕರ್ಗೊ
corrosion ಕರ್ಗೊಣಿ
corrosive ಕರ್ಗೊಂಚೆಂ
corrugate ಮಿರಿಯೊ ವ ದೊಡಿಂಚೆಂ ರೂಪ್ ವ ಆಕಾರ್ ದಿ
corrupt ಭ್ರಷ್ಟ್
corruption ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್, ಕುಸಾಪ್
corsage ಬೊಡಿಸ್, ಸೊಭಾಯೆಕ್ ನೆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ
corsair ದರ್ಯಾ ಚೋರ್
corselet ಕವಚ್
corset ಮಧ್ಯ್ ಯುಗಾಚಿ ಜಾಕೆಟ್, ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಭಿತರ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್
corslet corselet ಪೊಳೆ
cortege ಮೊರ್ನಾಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್, ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ಚೆ ಪೆದೆ
corundum ಅಲ್ಯುಮಿನಿಅಮ್ ಒಕ್ಸೈಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಖನಿಜ್
coruscate ಪ್ರಜಳ್
corvee ತಿರ್ವ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ವಾವ್ರ್
corves ದಾಲಿಯೊ
corvette ಝುಜಾ ತಾರುಂ
corvid ಕಾವ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೆಂ ಸುಕ್ಣೆ
corvina ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
corvine ಕಾವ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ
coryphée ಬ್ಯಾಲೆ ನಾಚ್ಪಿ
coryza ಶೆಳ್
cosign ಸಹದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್
cosignatory ಸಹದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಲೊ
cosmeceutical ಸೊಭಾಯೆಚಿ ಆನಿ ವೊಕ್ತಾಚಿ (cosmetic + pharmaceutical)
cosmetic ಸೊಭಾಯೆಚಿ
cosmetician ಸೊಭಾಯಕ್
cosmetology ಸೊಭಾಯ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
cosmic ಸಂಸಾರಾಚೊ
cosmochemistry ವಿಶ್ವರಸಾಯನ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
cosmodrome ಅಂತ್ರಾಳ್ ಥಳ್
cosmogony ಸಂಸಾರಾಚೊ ಆರಂಭ್
cosmography ಸಂಸಾರಾಚೊ ವಿವರ್
cosmological ಸಂಸಾರ್‌‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
cosmology ಸಂಸಾರ್‌‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
cosmonaut ಅಂತ್ರಾಳ್‍ಯಾತ್ರಿ
cosmopolis ವಿಶ್ವಶಹರ್
cosmopolitan ಸಂಸಾರಾಚೆಂ, ವಿಶ್ವಶಹರಾಚೆಂ
cosmos ಸಂಸಾರ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
cosset ಮೊಗಾಚೊ ಮೆಂಡ್ರೊ
cossie ಉಪ್ಯೆತಾನಾ ಘಾಲ್ಚೆಂ ವಸ್ತುರ್
cost ಮೋಲ್, ಖರ್ಚ್
costa ಬೋರ್ pl. costae
costae ಬೊರಿಯೊ
co-star ಸಹನೆಕೆತ್ರ್
costard ಏಕ್ ಶೇಬ್
costly ಮಾರಗ್
costume ನಾಟಕ್ ವ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ
costumier ನಾಟಕ್ ವ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಕರ್ಚೊ
co-survivor ಸಹ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ
cosy ಸುಖಾಳ್, ಲಾಗ್ಶಿಲೊ, ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಚೆಂ
cot ಖಾಟ್
cote ಗುಡ್
coterie ಲ್ಹಾನ್ ವರ್ಜಿತ್ ಪಂಗಡ್
coterminous ಸಹಗಡ್
cotillion ಏಕ್ ಜೊಡ್ಯಾಂಚೆಂ ನಾಚ್, ಸಾಂಗಾತಿ ಬದ್ಲುಂಚೊ ನಾಚ್, ಭಿತರ್ಲೊ ಗಾಗ್ರೊ
cotinga ಲಾತಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾಚೆಂ ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ, ಸತ್ರಿ ಸುಕ್ಣೆ, ಖಡ್ಪಾಚೊ ಕೊಂಬೊ ಸುಕ್ಣೆ
cotoneaster ಗುಲೊಬ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಝಾಡ್ಕುಟ್
cotta ಕೊತ್
cottage ಧಾಕ್ಟೆಂ ಘರ್
cotter ಕೊಟೆಜ್ ನಿವಾಸಿ
cotton ಕಪ್ಪುಸ್
cotton bollworm ಕಪ್ಪುಸ್ ಬಿ ಪೊರ್ ಕಿಡೊ
cotton gin ಕಪ್ಪುಸ್ ಯಂತ್ರ್
cotton grass ಕಪ್ಪುಸ್ ತಣ್
cotton stainer ಕಪ್ಪುಸ್ ಬಿಕೊಣ್
cotton wool ಕಚ್ಚಾ ಕಪ್ಪುಸ್
cottonmouth ಕಪ್ಪುಸ್ ತೊಂಡ್
cottonseed oil ಕಪ್ಪುಸ್ ಬಿ ತೇಲ್
cottontail ಕಪ್ಪುಸ್ ಶಿಮ್ಟಿ, ಉತ್ತರ್ ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಸಂಸೊ
cottonweed ಕಪ್ಪುಸ್ ನಲಿಯೊ
cottony ಕಪ್ಪುಸೀಯ್, ಮೋವ್
couch ಸೊಫಾ, ಆಡ್ ಪೊಡ್, ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್
coude ದುರ್ಬಿಣೀಯ್
cougar ಏಕ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ರಾನ್ ಮನ್ಜಾತ್
could past tense of can
cough ಖೊಂಕ್ಲಿ, ಖೊಂಕ್
coulee ಲಾವಾ ವಾಳ್
coulis ಏಕ್ ದಾಟ್ ಸೊಸ್
coulisse ರಂಗ್‍ಮಂಚಾಚೊ ಕುಶಿಚೊ ವಾ ಪಾಟ್ಲೊ ವಾಂಟೊ
couloirs ವಾಟ್, ದೊಂಗ್ರಾ ಲಾಗಿಂ ಅಶಿರ್ ಖಣಿ
coulomb ವೀಜ್ ಸಕ್ತಿಚೊ ಮೀಟರ್-ಕಿಲೊಗ್ರಾಮ್-ಸೆಕೆಂಡ್ ಘಟಕ್
coulometry ವೀಜ್ ಸಕತ್ ಮಾಪ್
coulter ನಾಂಗೊರಾಚೆಂ ಕಾತರ್ಚೆಂ ಉಪಕರಣ್
council ಪರಿಷದ್, ಸಮಿತಿ
counsel ವಕೀಲ್, ಬೂದ್, ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್, ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ
counselee ಬೂದ್ ಘೆಂವ್ಚೊ
counselling ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
counsellor ವಕೀಲ್, ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ
count ಲೇಕ್ ಕರ್, ಮೇಜ್, ಮಂತನಾಂತ್ ಮಾರ್ಕ್ವೆಸ್ ಆನಿ ವೈಕೌಂಟ್ ಮದ್ಲೊ
count down ಪಾಟಿಂ ಮೇಜ್
count heads ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಜ್
count noses ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಜ್
count on ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚೀಂತ್, ಪಾತ್ಯೆ
count palatine ರಾವ್ಳೆರ್ ಕೌಂಟ್
countable ಮೆಜ್ಯೆತ್
countdown ಪಾಟಿಂ ಮೆಜ್ಚೆಂ
countenance ತೊಂಡ್, ಮಂಜೂರ್ ಕರ್, ಸೊಸ್
counter ಪ್ರತಿ, ವಿರೋಧ್, ಮೇಜ್ ವ ಡೆಸ್ಕಾರ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ
counter-reformation ಪ್ರತಿಸುಧಾರಣ್
countercheck ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಪಾಸ್
countercultural ವಿರೋಧ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್
counterculture ವಿರೋಧ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ
countercurrent ಪ್ರತಿವಾಳ್
counterfeit ನಕ್ಲಿ
counterfeiter ನಕ್ಲಿಗಾರ್
counterflow ಉಳ್ಟೊ ವಾಳ್
countermand ರದ್ದ್ ಕರ್
countess ಕೌಂಟ್ ವ ಅರ್ಲಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್
country ದೇಶ್
country gentleman ದೇಶ್ ಮಾನೆಸ್ತ್, ಭುಂಯ್ ವ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್
country house ದೇಶ್ ಘರ್, ಗ್ರಾಮಾಂತ್ (ಹಳ್ಳೆಂತ್) ವಡ್ ಘರ್
country mallow ತಪ್ಕೊಟಿ
country mile ಲಾಂಬ್ ಪಯ್ಸ್
country music ದೇಶ್ ಸಂಗೀತ್, ಟೆಕ್ಸಸ್ ಆನಿ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಂಗೀತ್
countryman ದೇಶ್ ಮನಿಸ್, ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಮನಿಸ್, ಸಹನಾಗರಿಕ್
countryside ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಸುವಾತ್
countrywide ದೇಶಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ
countrywoman ದೇಶ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್, ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್, ಸಹನಾಗರಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀ
county ಕೌಂಟಾಚೊ ಪ್ರದೇಶ್, ಏಕ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ವಿಭಾಗ್
county agent ಕೌಂಟಿ ದಲಾಲ್
coup ಪ್ರಜಳಿತ್, ಅವ್ಚಿತ್ ಆನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯೆಂ
coup d’etat ಅವ್ಚಿತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಬದ್ಲುಂಚೆಂ
coup d’oeil ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ಪೊಳೊಂವ್ಚೆಂ
coup de grace ಸಂಪಂವ್ಚೊ ಮಾರ್
coup de main ಹಾತಾಚೊ ಮಾರ್, ಅವ್ಚಿತ್ ಆಕ್ರಮಣ್
coup de theatre ನಾಟಕಾಂತ್ ಅವ್ಚಿತ್ ಘುಂವ್ಡಿ
coupe ಘೊಡ್ಯಾ ಗಾಡಿ, ಕಾರ್
couple ಜೊಡೆಂ
couplet ದೋನ್ ಪಂಕ್ತಿಂಚೆಂ ಪೋದ್
coupon ಲ್ಹಾನ್ ಚೀಟ್
courage ಧಯ್ರ್
courageous ಧಯ್ರಾಧಿಕ್
courgette ಏಕ್ ವಾಲ್, ತೊವ್ಶ್ಯಾ ಸಾರ್ಕಿ ಏಕ್ ರಾಂದಯ್
courante ಏಕ್ ನಾಚ್
courier ಕಾಗ್ದಾಂ ವ ಲ್ಹಾನ್ ವಸ್ತು ಹಾಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೊ
course ವಿದ್ಯಾ, ಕ್ರಿಯಾ ವ ಕ್ರಿಯಾಂಚಿ ಸಾಂಕಳ್, ಘಡಿತಾಂಚಿ ಸಾಂಕಳ್, ವಾಟ್, ಖೆಳಾಚೊ ಜಾಗೊ
courser ವೆಗ್ಗಿಂ ಧಾಂವ್ಚೊ ಘೊಡೊ ವ ಪೆಟೊ
court ನ್ಯಾಯಸಭಾ, ಆಸ್ಥಾನ್, ದಳ್ಬಾರ್, ಖೆಳಾಂಗಣ್, ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಪೊಳೆ
court-martial ಸೈನಿಕ್ ನ್ಯಾಯಸಭಾ
court of appeal ದರ್ಕಾಸ್ತ್ ನ್ಯಾಯಸಭಾ
court of common pleas ಸಾಮಾನ್ಯ್ ವ್ಯಾಜ್ ನ್ಯಾಯಸಭಾ
court of domestic relations ಘರ್ ಸಂಬಂಧ್ ನ್ಯಾಯಸಭಾ
court of law ಕಾನೂನ್ ನ್ಯಾಯಸಭಾ
court of record ದಾಖ್ಲೊ ನ್ಯಾಯಸಭಾ
court order ನ್ಯಾಯಸಭಾ ಫರ್ಮಾಣ್
court reporter ನ್ಯಾಯಸಭಾ ವರ್ದಿಗಾರ್
courteous ನಮ್ರ್
courtesan ಭಟಿಕ್
courtesy ಸಭ್ಯ್ ಚಾಲ್, ಸುನಿತಿ, ವಿನಯ್
courtesy title ವಿನಯ್ ಬಿರುದ್
courthouse ನ್ಯಾಯಸಭಾ ಘರ್
courtier ಆಸ್ಥಾನಿ
courtly ಆಸ್ಥಾನೀಯ್
couscous ಉತ್ತರ್ ಆಫ್ರಿಕಾಚೆಂ ಏಕ್ ಖಾಣ್
cousin ಗ್ರಾವ್
couth ಸಭ್ಯ್
couthie ಸುಖಾಳ್, ದಯಾಳ್
cove ಲ್ಹಾನ್ ಫಾಲ್ಕೆಂ
covellite ತಾಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಿಳ್ಶೆಂ ಖನಿಜ್
coven ಮಾಟ್‍ಗಾರ್ನಿಂಚೊ ಜಮೊ
covenant ಸೊಲ್ಲೊ
covenantee ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ
covenanter ಸೊಲ್ಲೊ ಕರ್ಚೊ
covenantor ಸೊಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೊ
cover ಧಾಂಪ್, ಲಿಪಯ್, ಫೊರ್
cover crop ಮಾತಿ ವೆಚೆ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಪೀಕ್
cover girl ಫೊರ್ ಚೆಡುಂ
cover one’s tracks ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡಾನಾಶೆಂ ಘುರ್ತ್ ಲಿಪಯ್
coverall ಸಳ್ಸಳಕ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ, ಸಕ್ಕಡ್ ಧಾಂಪಕ್
coverlet ವೋಲ್
covert ಗುಪಿತ್
coverture ಆಸ್ರೊ, ಕಾಜಾರಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ
covet ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ
covey ಸುಕ್ಣೆ ಪಿಲಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ, ಪಂಗಡ್
coving ಪೊಕೊಳ್ ಭಿತರ್ ಬಾವ್ ಆಸ್ಚೆಂ ರೂಪ್ ಕರ್ಚೆಂ
cow ಗಾಯ್, ಭೆಷ್ಟಾಯ್, ಧಯ್ರ್ ನಾಸ್ ಕರ್
cow parsnip ಉತ್ತರ್ ಅಮೆರಿಕಾಚೆಂ ಏಕ್ ಝಡ್
cow pie ಶೆಣಾಚೊ ಮುದೊ
cowage ಏಕ್ ವಾಲ್
coward ಭಿವ್‍ಕುರೊ
cowardice ಭಿವ್‍ಕುರೆಪಣ್
cowardly ಭಿವ್‍ಕುರೊ
cowbane ಏಕ್ ವಿಕಾಳ್ ಝಡ್
cowbell ಗಾಯ್ ಘಾಂಟ್
cowberry ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್, ಏಕ್ ಫಳ್
cowbird ಗಾಯ್ ಸುಕ್ಣೆ, ಉತ್ತರ್ ಅಮೆರಿಕಾಚೆಂ ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
cowboy ಗಾಯ್ ಚೆಡೊ, ಗೊರ್ವಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಚೆಡೊ
cowboy boot ಗಾಯ್ ಚೆಡೊ ಮೊಚೊ, ಊಂಚ್ ಖೊಟೊಚೊ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯಿಲ್ಲೊ ಮೊಚೊ
cowboy hat ಗಾಯ್ ಚೆಡೊ ಚೆಪೆಂ, ರೂಂದ್ ಕಾಂಟ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಚೆಪೆಂ
cower ಭಿಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಚೆಂ
cowfish ಗಾಯ್ ಮಾಸ್ಳಿ, ಪ್ರಜಳಿತ್ ರಂಗಾಚಿ ದೊಳ್ಯಾಂ ಕಡೆ ಶಿಂಗಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸ್ಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ
cowgirl ಗಾಯ್ ಚೆಡುಂ, ಗೊರ್ವಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಚೆಡುಂ
cowhage ಏಕ್ ವಾಲ್
cowhand ಗಾಯ್ ಚೆಡೊ
cowherd ಗಾಯ್ ಧನಿ
cowhide ಗಾಯ್ಚೆಂ ಚಾಮ್ಡೆಂ
cowl ಖೊಳ್
cowlstaff ಆಯ್ದಾನ್ ಬೊಡಿ
cowman ಗಾಯ್ ಮನಿಸ್
cowpat ಶೆಣಾಚೊ ಮುದೊ
cowpea ಏಕ್ ಝಡ್
cowpoke ಗಾಯ್ ಚೆಡೊ
cowpox ಗಾಯ್ಚಿ ಪಿಡಾ
cowpuncher ಗಾಯ್ ಚೆಡೊ
cowrie ಪಿಕುಳೆಚೆಂ ರಂಗಾಳ್ ಕರ್ಲ್
cowshed ಗಾಯ್ಚೊ ಗೊಟೊ
cowslip ಏಕ್ ಫುಲಾಚೆಂ ಝಡ್
cox ಮಚ್ವೊಸೆವಕ್
coxcomb ವಿದೂಷಕಾಚಿ ಟೊಪಿ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೊ ಪಿಸೊ
coxswain ಮಚ್ವೊಸೆವಕ್
coy ಲಜಿಷ್ಟ್
coydog ಕೊಯ್‍ಪೆಟೊ (coyote + dog)
coyote ಉತ್ತರ್ ಅಮೆರಿಕಾಚಿ ರಾನ್ವಟ್ ಮನ್ಜಾತ್
coyotillo ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
coypu ನಂಯ್ ಉಂದಿರ್
coz ಗ್ರಾವ್ (cousin)
cozy ಸುಖಾಳ್, ಲಾಗ್ಶಿಲೊ, ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಚೆಂ
cozen ಫಟಯ್, ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಂನಿ ಕರಯ್
cozenage ಫಟಂವ್ಚೆಂ, ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಂನಿ ಕರಂವ್ಚೆಂ
crab ಕುರ್ಲಿ
crab apple ಕುರ್ಲಿ ಶೇಬ್, ಲ್ಹಾನ್ ಅಂಬೊಟ್ ಶೇಬ್
crab louse ಕುರ್ಲಿ ಉ
crab spider ಕುರ್ಲಿ ಸಾಳಿಯೊ
crabbed ದುಖೆಸ್ತ್, ವಾಚುಂಕ್ ವ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್
crabber ಕುರ್ಲಿಗಾರ್
crabeater seal ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಸೀಲ್
crabgrass ಕುರ್ಲಿ ತಣ್
crabmeat ಕುರ್ಲಿ ಮಾಸ್
crabstick ಕುರ್ಲಿ ಬೊಡಿ
crabwise ಕುಶಿನ್, ಪರೋಕ್ಷ್ ರಿತಿನ್
crack ಫುಟ್
crack down ಶಿಸ್ತೆಚೆಂ ಕ್ರಮ್ ಘೆ
crack the whip ಚಾಬುಕಾನ್ ಮಾರ್
crack up ವಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್, ವಾಹನಾಕ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಕರ್, ವಾಹನ್ ನಾಸ್ ಕರ್
crackajack ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಮನಿಸ್ ವ ವಸ್ತ್
crackbrain ಪಿಸೊ
cracker ಫುಗೆಟಿ
crackerjack ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಮನಿಸ್ ವ ವಸ್ತ್
crackle ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆವಾಜ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
cracknel ಘಟ್ ಮೊಡ್ಕೊರ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್
crackpot ಪಿಸೊ
cracksman ಕನ್ನಾ ಘಾಲ್ಚೊ
cradle ಪಾಳ್ಣೆ
cradlesong ಗಾಣ್
craft ಹಾತಾಂನಿ ವಸ್ತು ಕರ್ಚೆಂ
crafty ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಳಿ
craftsman ಹಾತಾಂನಿ ವಸ್ತು ಕರ್ಚೊ, ಕುಶಲ್ ಕಾಮೆಲಿ
craftspeople ಹಾತಾಂನಿ ವಸ್ತು ಕರ್ಚೊ ಲೋಕ್, ಕುಶಲ್ ಕಾಮೆಲಿ
craftsperson ಹಾತಾಂನಿ ವಸ್ತು ಕರ್ಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿ
craftswoman ಹಾತಾಂನಿ ವಸ್ತು ಕರ್ಚಿ
crag ಕರ್ಕಸ್ ಖಡಾಪ್ ವ ಕಡ್ಸೊ
craggy ಕರ್ಕಸ್ ಖಡಾಪ್ ವ ಕಡ್ಸೊ ಆಸ್ಚೆಂ
cragsman ಕರ್ಕಸ್ ಖಡಾಪ್ ವ ಕಡ್ಸೊ ಚಡ್ಚಾಂತ್ ಪ್ರವೀಣ್
crake ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
cram ಭೊರ್
crambo ಏಕ್ ಸಬ್ದಾಂಚೊ ಖೆಳ್
cramdown ರೀಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಖುಶೆ ವಿರೊಧ್ ಸಂಸ್ಥಾ ಪುನರ್ಘಟನ್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಯಾಯಸಭಾ ಫರ್ಮಾಣ್
cramp ವಾಕುಳ್
crampon ಜಡ್ ವಸ್ತು ಉಕಲ್ಚೆಂ ಕೊಕ್ಕೆಂ, ಬರಫ್ ವ ಹಿಮಾ ವಯ್ರ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಮೊಚ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಚಿ ವಸ್ತ್
cranberry ಏಕ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಫಳ್
crane ಉಕಲ್ಚೆಂ ಯಂತ್ರ್, ಡೊಂಕ್
cranesbill ಏಕ್ ಝಡ್
crania ಕಟ್ಟಿಂ sl. cranium
cranial ಕಟ್ಟ್ಯಾಚೆಂ
craniate ಕಟ್ಟೆಂ ಆಸ್ಚಿ
craniocerebral ಕಟ್ಟೆಂ ಆನಿ ಮೆಂದ್ವಾಚೆಂ
craniofacial ಕಟ್ಟೆಂ ಆನಿ ತೊಂಡಾಚೆಂ
craniology ಕಟ್ಟೆಂಶಾಸ್ತ್ರ್
craniometry ಕಟ್ಟೆಂ ಮೆಜಾಪ್
craniotomy ಕಟ್ಟೆಂ ಕಾತರ್ಚೆಂ
cranium ಕಟ್ಟೆಂ
crank ವಿರಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಮನಿಸ್, ಘುಂವೊನ್ ಚಲ್
crank out ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಕರ್
crannog ಬನಾವಟಿ ದ್ವೀಪ್
cranny ಅಶಿರ್ ಮಟ್ವಿ ವಾಟ್, ಗಯ್ರೊ ಕೊನ್ಸೊ
crap ಕೊಯ್ರ್, ಪಿಶೆಪಣ್, ಗೂ, ಅಗ್ಚೆಂ
crape ದುಖಾಚಿ ಘುರ್ತಾಚಿ ಪಟ್ಟಿ
crapper ಕಕ್ಕುಸ್
crappie ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
crappy ಉಣ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ
craps ಏಕ್ ಜುಗಾರೆಚೊ ಖೆಳ್
crapshoot ಪರಿಣಾಮ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
crapulence ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೊವ್ಣೆ
crapulous ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೊ
craquelure ಪಿಂತುರಾಚೆರ್ ರಂಗ್ ಪೊರ್ನೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಫುಟ್
crash ಕೊಸಾಳ್, ಅಪ್ಟೊನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾ, ಆಪವ್ಣೆ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾ
crash cart ವೊಕ್ತಾಂ ಆನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಆಯ್ದಾಂ ಆಸ್ಚಿ ಗಾಡಿ
crash helmet ಕೊಸಾಳ್ ಮಾತ್ಯಾ ಕವಚ್
crashworthy ಅಪ್ಟಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾರ್ ವ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
crass ಪೊಜ್ಡೆಂ
cratch ಖಾವ್ಣಿ
crate ರುಕಾಡಾಚ್ಯಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂಚಿ ಪೇಟ್
crater ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ತೊಂಡ್, ವಡ್ಲೊ ಫೊಂಡ್
craton ಭುಮಿಚೊ ಘಟ್ ವಾಂಟೊ
cravat ಗೊಮ್ಟಿ ವಸ್ತುರ್
crave ಮಾಗ್, ಲಾಲೆ
craven ಸಲ್ವಾಲ್ಲೊ, ಭಿವ್ಕುರೊ
craving ತೀವ್ರ್ ಆಶಾ
craw ಪೊಟ್
crawdad ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
crawfish ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
crawl ದಿಮ್ಕುರೆಂ ಚಲ್
crawler ದಿಮ್ಕುರೆಂ ಚಲ್ಚೊ
crawly ದಿಮ್ಕುರೀಯ್
crayfish ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
crayon ರಂಗಾಳ್ ಕಾಡಿ
craze ಪಿಶೆಪಣ್
crazy ಪಿಸೊ
crazy bone ಖುಶಾಲಾಯೆಚೆಂ ಹಾಡ್
crazy quilt ಪಿಶಿ ಗಜ್ಡಿ, ಪತ್ತೆ ಘಾಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜ್ಡಿ
crazyweed ಪಿಸೊ ನಲಿಯೊ, ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಬಾಧಕ್ ಸತ್ತ್ವ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಝಡ್
creak ಲಾಂಬ್ ಕಿಂದ್ರಿ ಆವಾಜ್ ಕರ್
creaky ಲಾಂಬ್ ಕಿಂದ್ರಿ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚೆಂ
cream ಸಾಯ್
cream puff ಏಕ್ ಖಾಣ್, ವ್ಯರ್ಥ್ ಮನಿಸ್, ಚಿಲ್ಲರ್ ವಸ್ತ್
creamcups ಏಕ್ ಝಡ್
creamer ಸಾಯಕ್
creamery ಸಾಯಕರ್
creamware ಸಾಯ್ ರಂಗಾಚಿ ಆಯ್ದಾನಾಂ
creamy ಸಾಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ
crease ಮಿರಿ
create ರಚ್
creation ರಚ್ನ್
creative ರಚುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ, ರಚಕೀಯ್
creativity ರಚ್ಚಿ ಸಕತ್
creator ರಚ್ನಾರ್
creature ರಚ್ನಾ
crèche ನರ್ಸರಿ ಇಸ್ಕಾಲ್, ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಚೊ ಮಾಂಚೊ
credence ಪಾತ್ಯೆಣಿ
credential ಅರ್ಹತಾ, ಪ್ರಮಾಣ್‍ಪತ್ರ್
credentialism ಅರ್ಹತಾವಾದ್
credentials ಅಧಿಕೃತ್ ವೊಳೊಕ್ ಪತ್ರ್
credenza ಜೆವ್ಣಾ ಕೂಡ್ ಕಬಾಟ್
credible ಪಾತ್ಯೆವ್ಯೆತ್, ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಬಳಿಷ್ಠ್
credibility ಪಾತ್ಯೆಣಿ
credit ಯೆವೊ, ರೀಣ್, ಹೊಗ್ಳಿಕ್
credit hour ಯೆವೊ ವೋರ್
credit union ರೀಣ್ ಸಂಘ್
creditor ರೀಣ್ ದಿಲ್ಲೊ
creditworthy ರೀಣ್ ಫಾವೊ
credo ಸತ್ಮಾನ್ತಾಂ
credulity ಸತ್ತಿಪಣ್
credulous ಸತ್ತಿ
creed ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ
creek ಭರ್ತೆ ವೆಳಾರ್ ಉದಾಕ್ ಭರ್ಚೊ ಜಾಗೊ, ನಂಯ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ವಾಳ್
creel ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ದಾಲಿ
creep ಸವ್ಕಾಸ್ ಚಲ್, ಸವ್ಕಾಸ್ ಚಲ್ಚೆಂ, ಆಕಾಂತಾಚೆಂ ಭೊಗಾಣ್, ವಾಯ್ಟ್ ಮನಿಸ್
creepage ಸವ್ಕಾಸ್ ಚಲ್ಚೆಂ
creeper ವಾಲ್, ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
creepy ಆಕಾಂತಾಚೆಂ ಭೊಗಾಣ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ, ವಿರಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ
cremains ಹುಲ್ಪಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಚೊ ಗೊಬೊರ್ (cremated + remains)
cremate ಮೊಡೆಂ ಹುಲ್ಪಾಯ್
cremation ಮೊಡೆಂ ಹುಲ್ಪಾಂವ್ಚೆಂ
crematorium ಸ್ಮಶಾನ್, ಸುಡ್ಕಾಡ್
pl. crematoria
crematory ಸ್ಮಶಾನ್, ಸುಡ್ಕಾಡ್
crème ಸಾಯ್, ಏಕ್ ಗೊಡ್ಶೆಂ ಆಮಾಲ್ ಪೀವನ್
crème anglaise ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಯ್
crème de cacao ಕಕಾಒ ಸಾಯ್, ಕಕಾಒ ಬಿಯೊ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಗೊಡ್ಶೆಂ ಆಮಾಲ್ ಪೀವನ್
crème de cassis ಕಾಳ್ಯೊ ಸುಕೊ ದಾಕೊ ಸಾಯ್, ಕಾಳ್ಯೊ ಸುಕೊ ದಾಕೊ ಘಾಲ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಗೊಡ್ಶೆಂ ಆಮಾಲ್ ಪೀವನ್
crème de la crème ಸಾಯೆಚಿ ಸಾಯ್, ಸಕ್ಡಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ
crème de menthe ಒಡ್ತಲಾಂವಾಚಿ ಸಾಯ್, ಗೋಡ್ ಪಾಚ್ವೆಂ ವ ಅರಂಗ್ ಒಡ್ತಲಾಂವ್ ರುಚಿಚೆಂ ಅಮಾಲ್ ಪೀವನ್
crème fraiche ಜಿವಿ ಸಾಯ್
crenshaw ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಆನಿ ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ರಂಗಾಚೆಂ ಹಿಂವಾಳ್ ಚಿವಾಡ್
creodont ಏಕ್ ಮನ್ಜಾತ್
creole ಭೊರ್ಶಿಕ್ ಭಾಸ್, ಯುರೊಪಿ ಮುಳಾಚೊ
creolise ಭೊರ್ಶಿಕ್ ಭಾಸ್ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಭಾಸ್ ಕರ್
creolize (Am) creolise ಪೊಳೆ
creosote ಡಾಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದ್ರವ್
crepe ಭೋವ್ ಪಾತಳ್ ಪೊಳೊ, ಹಳು ಲುಗಾಟ್
crepe de chine ಚೀನಾಚೆಂ ಲುಗಾಟ್, ರೆಸ್ಮ್
crepe myrtle ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
crepitate ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್
crepitus ಕಾತ್ ವ ಸಂದಾಂ ಪಂದಾ ವಾರ್‌ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆವಾಜ್
crepon ಏಕ್ ಜಡ್ ಲುಗಾಟ್
crept ಸವ್ಕಾಸ್ ಚಲ್ಲೊ
crepuscle ದ್ವಿಉಜ್ವಾಡ್
crepuscular ದ್ವಿಉಜ್ವಾಡಾಚೆಂ
crepuscule ದ್ವಿಉಜ್ವಾಡ್
crescendo ಆವಾಜ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಚಡ್ಚೆಂ
crescent ಅರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಉಣೊ ದಿಸ್ಚೊ ಚಂದ್ರ್
cresol ವಿಕಾಳ್ ಫಿನೊಲ್
cress ಏಕ್ ಝಡ್
crest ಘುರ್ತ್, ಶೆಂಡಿ, ಶಿಖರ್
crestfallen ನಿರಾಶಿ
cresting ಮಡ್ಕ್ಯೊ ವ ಗ್ರಾದಿಂಚೆಂ ಸುಂರ್ಗಾರಿ ಪೊಂತ್
cretin ವಾಡಾವಳಿಂತ್ ಉಣೆಪಣ್ ಆಸ್ಚೊ, ಬುದ್ದು, ಪೊಜ್ಡೊ ವ ದಯಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
cretonne ಘಟ್ ಲುಗಾಟ್
cretons ಪಾತಳ್ ದುಕ್ರಾ ಮಾಸ್
crevalle ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
crevasse ಗೂಂಡ್ ಕಾತ್ರೊ
crevice ಅಶಿರ್ ಉಗ್ತಿ ವಾಟ್
crew ವಿಮಾನಾಚೆ ವ ತಾರ್ವಾಚೆ ಕಾಮೆಲಿ, ಸಾದ್ ಘಾಲೊ
crew chief ಕಾಮೆಲಿ ಮುಖಿ
crew cut ಕೇಸ್ ಭೋವ್ ಮಟ್ವೆ ಕಾತರ್ಚೆಂ
crew sock ಮಟ್ವೊ ಜಡ್ ಮೆಯ್
crib ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಚೊ ಮಾಂಚೊ, ಮನ್ಜಾತಿಂಚಿ ಖಾವ್ಣಿ
crib death ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಅವ್ಚಿತ್ ಮೊರ್ನ್
cribbage ಏಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖೆಳ್
cribriform ಲ್ಹಾನ್ ಬುರಾಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ
cricetid ಉಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚಿ ಮನ್ಜಾತ್
crick ಗೊಮ್ಟಿ ವ ಪಾಟಿಚ್ಯಾ ಮಾಸ್ ಖಂಡಾಚಿ ದೂಖ್
cricket ಬಿರ್ಮೊಟಿ, ಏಕ್ ಉಡ್ಚಿ ಜೀವಿ, ಏಕ್ ಖೆಳ್
crier ಬೊಬ್ಕುರೊ
crim criminal ಮಟ್ವೆಂರೂಪ್
crime ಅಪ್ರಾಧ್
crime against humanity ಮನ್ಶಾಕುಳಾ ವಿರೋಧ್ ಅಪ್ರಾಧ್
crime against nature ಸೈಂಬಾ ವಿರೋಧ್ ಅಪ್ರಾಧ್, ಪುರುಷ್‍ಮೇಹ್
criminal ಅಪ್ರಾಧಿ
criminal conversation ಅಪ್ರಾಧಿ ಉಲವ್ಣೆ, ಅಪ್ರಾಧ್
criminal court ಅಪ್ರಾಧಿ ನ್ಯಾಯಸಭಾ
criminal law ಅಪ್ರಾಧಿ ಕಾನೂನ್
criminal lawyer ಅಪ್ರಾಧಿ ವಕೀಲ್
criminalist ಅಪ್ರಾಧ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್
criminalistics ಅಪ್ರಾಧ್ ಸೊದ್ನಾಂತ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ರಿತಿ ವಾಪರ್ಚೆಂ
criminality ಅಪ್ರಾಧಿಪಣ್
criminate ಅಪ್ರಾಧ್ ವ ಚುಕಿಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ದಾಕಯ್
crimination ಅಪ್ರಾಧ್ ವ ಚುಕಿಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ
crimini ಏಕ್ ಆಳ್ಮೆಂ
criminological ಅಪ್ರಾಧ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
criminologist ಅಪ್ರಾಧ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
criminology ಅಪ್ರಾಧ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
criminous ಅಪ್ರಾಧಿ
crimp ಲಾರಾ ಬರಿ ಕರ್, ಬಗ್ಗಾಯ್, ಏಕ್ ಕೇಸ್ ಶೈಲಿ, ಫಟವ್ನ್ ವ ಬಳಾನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನಾವಿಕ್ ವ ಶಿಪಾಯಿ ಜಾವ್ನ್ ಭರ್ತಿ ಕರ್ಚೊ
crimpy ಅರ್ನುನ್ ಮುದ್ಯಾಳೆ
crimson ಏಕ್ ರಂಗ್, ಗೂಂಡ್ ತಾಂಬ್ಡೊ, ಕಿರ್ಮಿಜ್
cringe ಭಿಯಾನ್ ಚಿವಾಳ್, ವಿಪರಿತ್ ಖಾಲ್ತೊ ವ ಗುಲಾಮಿ ಜಾ
cringle ದೊರಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಬುರಾಕ್
crinkle ಮಿರಿ
crinklecut ವೊಳಿಂಚೊ ವಯ್ಲೊ ಭಾಗ್ ಆಸ್ಚೆ ಬರಿ ಕಾಪಾಂ ಕರ್
crinkleroot ಉತ್ತರ್ ಅಮೆರಿಕಾಚೆಂ ಝಡ್
crinoids ದರ್ಯಾಳ್ ಮನ್ಜಾತಿಂಚೊ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್
crinoline ಘೊಡೊಕೇಸ್ ವ ಕಾಪ್ಸಾಚೆಂ ಲುಗಾಟ್, ಘಟ್ ಗಾಗ್ರೊ
crinum ಏಕ್ ಝಡಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್
criollo ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಜನ್ಮಾಲ್ಲೊ ಅಪುಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಮನಿಸ್
cripple ಥೊಂಟೊ, ಖಂಚೊಯೀ ವಿಸ್ವೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ವ ವಾಪರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
crisis ಅನ್ವಾರ್, ಅಪಾಯಾಚೊ ವ ಖಂತಿಚೊ ವೇಳ್
crises ಅನ್ವಾರಾಂ, ಅಪಾಯಾಚೆ ವ ಖಂತಿಚೆ ವೇಳ್
crisp ನಿರಾಳೊ, ಖಡಕ್, ಅಮ್ಕೊ
crispbread ನಿರಾಳೊ ಉಂಡೊ
crisscross ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ವೆಚೆಂ
cristobalite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
criterion ಪ್ರಮಾಣ್ pl. criteria
critic ಠೀಕಾಕಾರ್
critica ಜಾಣ್ವಾಯ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
critical ಗಡೀಸ್, ಠೀಕಾ ಕರ್ಚೆಂ, ನಿರ್ಣಾಯಕ್, ಮಹತ್ವಾಚೆಂ, ಗರ್ಜೆಚೆಂ
critical mass ಗರ್ಜೆಚೊ ಐವಜ್
critical point ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ತಿಬೊ
criticise ಠೀಕಾ ಕರ್
criticism ಠೀಕಾ, ಖೊಡಿ
criticize criticise ಪೊಳೆ
critique ವಿಮರ್ಸೊ
critter ಜಿವಿ ಮನ್ಜಾತ್
croak ಕಾವ್ಳ್ಯಾಚೊ ವ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್
crochet ಏಕ್ ಸುವಿಕಾಮ್
crocidolite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
crock ಮಾತ್ಯೆಚಿ ಮೊಡ್ಕಿ
crockery ಮಾತ್ಯೆಚಿ ಆಯ್ದಾನಾಂ
crocket ಏಕ್ ನಗ್
crocodile ಸಿಸರ್
crocosima ಏಕ್ ಝಡಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್
crocus ಕೇಸರಿ
croft ಲ್ಹಾನ್ ಶೆತ್
crofting ಲ್ಹಾನ್ ಶೆತ್ ಸಾಗೊಳಿ
croissant ಏಕ್ ಖಾಣ್
croker sack ಕರ್ಕಸ್ ಗೊಣಿ
cromlech ಬಗ್ಗಾಲ್ಲೊ ಫಾತೊರ್, ಆಡ್ ಫಾತ್ರಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ವ ಚಡ್ ನೀಟ್ ಫಾತೊರ್, ವಡ್ ಫಾತ್ರಾಂಚೊ ಮಂಡಳ್
crony ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಚೊ ಇಷ್ಟ್
crook ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕೊಕ್ಕೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಬೇತ್
crooked ವಾಂಕ್ಡೆಂ
croon ಲೋವ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಗಾ
crop ಪೀಕ್, ಬೆಳೆಂ
crop circle ಪೀಕ್ ಮಂಡಳ್
crop duster ಪೀಕ್ ಧುಳಕ್
cropland ಪೀಕ್ ಭುಂಯ್
cropper ಅವ್ಚಿತ್ ಪಡ್ಣಿ ವ ಸಲ್ವಣಿ
croquet ಏಕ್ ಖೆಳ್
croquette ಏಕ್ ಖಾಣ್, ಕಟ್ಲೆಟ್, ಕಬಾಬ್, ರಗ್ಡಾ ಪ್ಯಾಟಿಸ್
croquis ವಸ್ತುಚಿ ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್ ಸೊಡವ್ಣಿ
crore ಕೊರೊಡ್
crosier crozier ಪೊಳೆ
cross ಖುರಿಸ್, ಉತ್ರೊಂಚೆಂ
cross action ಪ್ರತಿವ್ಯಾಜ್
cross check ದುಸ್ರೆಕಡೆ ತಪಾಸ್
cross country ದೇಶ್ ವಿಸ್ತಾರಿತ್
cross cultural ವಿಭಿನ್ನ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್
cross examination ಉಳ್ಟಿ ಪರಿಕ್ಷಾ
cross paths ಅವ್ಚಿತ್ ಮೇಳ್
cross question ಉಳ್ಟೆಂ ಸವಾಲ್
cross swords ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್
crossbill ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
crossbones ಆಡ್ ಹಾಡಾಂ
crossbow ಆಡ್ ಧಣು
crossbowman ಆಡ್ ಧಣುಮನಿಸ್
crosse ಲಾಕ್ರೊಸ್ ಖೆಳಾಚಿ ಬೊಡಿ
crosshair ಆಡ್ ಕೇಸ್
crosshead ಆಡ್ ತಕ್ಲಿ
crossing ಉತ್ರೊಣ್
crosslet ಲ್ಹಾನ್ ಖುರಿಸ್
crosslinguistic ವಿಭಿನ್ನ್ ಭಾಷೀಯ್
crossopterygian ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
crosspatch ವಿರಾರ್ ಕರ್ಚೊ
crosspiece ಆಡ್ ಕುಡ್ಕೊ
crossroad ಆಡ್ ಮಾರೊಗ್
crossroads ಚಾರ್ ಮಾರೊಗ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಜಾಗೊ
crosswalk ಉತರ್‌ವಾಟ್
crossway ಆಡ್ ವಾಟ್
crosswind ಉಳ್ಟೆಂ ವಾರೆಂ
crossword ಸಬ್ದಾ ಗೊಂದೊಳ್
crotch ಪಾಯ್ ಆಂಗಾಚ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಜಾಗೊ
crotchet ಲ್ಹಾನ್ ಕೊಕ್ಕೆಂ, ಕೊಕ್ಕೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಯ್ದ್, ಅಕೇಂದ್ರಿತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ವಿಚಿತ್ರ್ ಹಿಕ್ಮತ್
croton ಏಕ್ ಝಡ್
crouch ಪಾಯ್ ಬಗ್ಗಾವ್ನ್ ಆಂಗ್ ಸಕ್ಲಾ ಕರ್
croup ಏಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಪಿಡಾ
croupier ಕ್ಯಾಸಿನೊ ಕಾಮೆಲಿ
croustade ಖಾಣಾಚೆಂ ಕರ್ಲ್
crouton ಭಾಜ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಂಡಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ
crow ಕಾವ್ಳೊ, ಸಾದ್
crowbar ಪಾರಯ್
crowberry ಏಕ್ ಝಡ್, ಏಕ್ ಫಳ್
crowd ಲೊಕಾಚೊ ಜಮೊ
crown ಕುರೊವ್, ಕುರ್ವಾರ್ ಕರ್
crown colony ಕುರೊವ್ ವಸಾಹತ್
crown court ಕುರೊವ್ ನ್ಯಾಯಸಭಾ
crown gall ಕುರೊವ್ ಪೀಂತ್, ಏಕ್ ಝಡಾಂಚಿ ಪಿಡಾ
crown jewel ಕುರೊವ್ ರತ್ನ್
crown land ಕುರೊವ್ ಸುವಾತ್
crown prince ಯುವರಾಜ್
crown princess ಯುವರಾಣಿ
crown of thorns ಕಾಂಟ್ಯಾಂಚೊ ಕುರೊವ್
crown-of-thorns starfish ಕಾಂಟ್ಯಾಂಚೊ ಕುರೊವ್ ನೆಕೆತ್ರ್ ಮಾಸ್ಳಿ
crown rust ಕುರೊವ್ ಕಲಂಬ್
crown vetch ಏಕ್ ಝಡ್
crownet ಲ್ಹಾನ್ ಕುರೊವ್
crowstep ಕಾವ್ಳೊ ಮೇಟ್
crozier ಭಿಸ್ಪಾಚಿ ಬೆತ್ಕಾಟಿ
cruces crux ಪೊಳೆ
crucial ನಿರ್ಣಾಯಕ್
cruciate ಖುರ್ಸಾ ಆಕಾರಾಚೆಂ
crucible ಕೊವೊ
crucifier ಖುರ್ಸಾಂವ್ಚೊ
crucifix ಖುರ್ಸಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜುಚೆಂ ರುಪ್ಣೆ
crucifixion ಖುರ್ಸಾವ್ಣಿ
cruciform ಖುರಿಸ್ ರೂಪ್
crucify ಖುರ್ಸಾಯ್
cruck ಪಾಕ್ಯಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಬಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೊಪ್
crud ಕೊಯ್ರ್
crude ಕಚ್ಚಾ, ಪೊಜ್ಡೆಂ
crudités ಫ್ರೆಂಚ್ ಚಾಕ್ಣೆ
crudity ಕಚ್ಚಾಪಣ್, ಪೊಜ್ಡೆಂಪಣ್
cruel ಕ್ರೂರ್
cruelty ಕ್ರೂರತಾ
cruet ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ವಾಯ್ನ್ ವ ಉದಾಕ್ ದವರ್ಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಆಯ್ದಾನ್, ತೇಲ್, ಶಿರ್ಕೊ, ಮಸಾಲಾ ದವರ್ಚಿ ಲ್ಹಾನ್ ಸಿಸ್ಲಿ
cruise ತಾರ್ವಾರ್ ಪ್ರವಾಸ್, ಸುಡಾಳ್ ಪಯ್ಣ್
cruise control ವೇಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್
cruiser ವಡ್ ಝುಜಾಚೆಂ ತಾರುಂ
cruiserweight ೧೯೦ (190) ಪೌಂಡ್ ಪರಮ್ ಮೀತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ಲೊ ಬೊಕ್ಸರ್
cruller ಲ್ಹಾನ್ ಕೇಕ್
crumb ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೊ
crumble ಕೊಸಾಳ್
crumhorn ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಉಪಕರಣ್
crummy ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾ ಶಿಂಗಾಂಚಿ ಗಾಯ್
crump ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾ
crumpet ಲ್ಹಾನ್ ಉರುಟ್ ಉಂಡೊ
crumple ಮುದೊ ಕರ್, ಕೊಸಾಳ್, ಮಿರಿ
crumpled ಮುದೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ
crunch ಚೆಂಚ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಚೀಂವ್
crunchy ಚಿಂವ್ತಾನಾ ಚೆಂಚ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚೆಂ
crupper ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚಿ ಪಟ್ಟಿ
crus ಸಕ್ಲೊ ಪಾಯ್, ಪಾಯಾ ಸಾರ್ಕೊ ವಿಸ್ವೊ
crusade ಧರ್ಮ್‌ಝುಜ್, ಖುರ್ಸಾಝುಜ್
crusader ಧರ್ಮ್‌ಝುಜಾರಿ, ಖುರ್ಸಾಝುಜಾರಿ
crusado ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕುಸಿನ್ ಖುರಿಸ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆದ್ಲೆಂ ಪೊರ್ಚುಗೀಸ್ ನಾಣೆ
crush ಚೆಂಚ್
crust ಭಾಯ್ಲೊ ಘಟ್ ವಾಂಟೊ
crustacean ಕುರ್ಲ್ಯೊ, ಗಾಂಲ್ಬೊ, ಶಿವೊಡ್ ಇತ್ಯಾದಿಂಚೊ ಪಂಗಡ್
crusty ಭಾಯ್ಲೊ ಘಟ್ ವಾಂಟೊ ಆಸ್ಚೆಂ
crutch ಚಲೊಂಕ್ ಆಧಾರ್
crux ಸಮಸ್ಯಾ ಪರಿಹಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ವಿಷಯ್ pl. cruces
cruzado ಬ್ರೆಜಿಲ್ಚೊ ೧೯೮೬ (1986) ಥಾವ್ನ್ ೧೯೯೦ (1990) ಮ್ಹಣಾಸರ್ ದುಡು ಘಟಕ್
cry ರಡ್, ಬೊಬ್ ಘಾಲ್
cry down ಹಲ್ಕ್ ಕರ್
cry up ಮೋಲ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ಪ್ರಗಟ್ ಹೊಗೊಳ್ಸಿ
cryobiological ಥಂಡ್‍ಜೀವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
cryobiologist ಥಂಡ್‍ಜೀವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
cryobiology ಥಂಡ್‍ಜೀವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
cryogen ಥಂಡ್‍ಜನಕ್
cryogenic ಥಂಡ್‍ಜನಕ್, ಥಂಡ್‍ಜನಕೀಯ್
cryogenics ಥಂಡ್‍ಜನಕ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
cryolite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
cryonics ಥಂಡ್ ದವರ್ಚೆಂ
cryophilic ಥಂಡ್ ಪ್ರೇಮಿ
cryopreservation ಥಂಡ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ
cryopreserve ಥಂಡ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳ್
cryoprobe ಥಂಡ್ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾಂತ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ ಆಯ್ದ್
cryoprotectant ಥಂಡ್ ರಕ್ಷಕ್
cryoprotective ಥಂಡ್ ರಕ್ಷಕ್
cryoscope ಥಂಡ್‍ಮಾಪಕ್
cryoscopic ಥಂಡ್‍ಮಾಪಕೀಯ್
cryosurgeon ಥಂಡ್ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾಗಾರ್
cryosurgery ಥಂಡ್ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾ
cryosurgical ಥಂಡ್ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾಚೆಂ
cryotherapy ಥಂಡ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ
crypt ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಧರ್ನಿಪಂದ್ಲೆಂ ಕೂಡ್
cryptanalysis ಸಂಕೇತ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್
cryptanalyst ಸಂಕೇತ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ್
cryptanalytic ಸಂಕೇತ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ್
cryptanalytical ಸಂಕೇತ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ್
cryptarithm ಸಂಕೇತ್ ಗಣಿತ್
cryptic ಸಾಂಕೇತಿಕ್
crypto ಗುಪಿತ್
cryptogenic ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಳಾಚೆಂ
cryptogram ಸಂಕೇತಾಂತ್ ಸಂಪರ್ಕ್, ಲಿಪ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಆಸ್ಚೆಂ ರುಪ್ಣೆ
cryptograph cryptogram ಪೊಳೆ
cryptographer ಸಂಕೇತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
cryptographic ಸಂಕೇತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
cryptography ಗುಪಿತ್ ಬರಾಪ್, ಸಂಕೇತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
cryptologic ಸಂಕೇತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
cryptological ಸಂಕೇತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
cryptologist ಸಂಕೇತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
cryptology ಸಂಕೇತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
cryptomeria ಜಪಾನಾಚೊ ಏಕ್ ರೂಕ್
cryptonym ಗುಪಿತ್ ನಾಂವ್
cryptosystem ಗುಪಿತ್ ಪದ್ಧತಿ
cryptozoological ಗುಪಿತ್ ಮನ್ಜಾತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
cryptozoologist ಗುಪಿತ್ ಮನ್ಜಾತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
cryptozoology ಗುಪಿತ್ ಮನ್ಜಾತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
crystal ಸ್ಫಟಿಕ್, ಫಟ್ಕಿ
crystal ball ಫುಡಾರ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವಾಪರ್ಚೊ ಗೋಲ್
crystal clear ಪೂರ್ಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್
crystal gazer ಸ್ಫಟಿಕ್ ಪೊಳೊಂವ್ಚೊ
crystal gazing ಸ್ಫಟಿಕ್ ಪೊಳೊಂವ್ಚೆಂ
crystalline ಸ್ಫಟಿಕೀಯ್
crystallinity ಸ್ಫಟಿಕ್ಪಣ್
crystallographer ಸ್ಫಟಿಕ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
crystallographic ಸ್ಫಟಿಕ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
crystallography ಸ್ಫಟಿಕ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
csardas ಹಂಗೇರಿಅನ್ ಲೋಕ್ ನಾಚ್
ctenoid ಲ್ಹಾನ್ ದಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ
ctenophore ಏಕ್ ದರ್ಯಾಳ್ ಮನ್ಜಾತ್
cuadrilla ಬಾಸ್ಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಂತ್ ಇಷ್ಟಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್, ರೆಡೊಝುಜಾರಿ ಪಂಗಡ್
cuatro ಚಾರ್, ಪೊರ್ಟೊ ರಿಕೊಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ದ್, ವೆನಿಜುಎಲಾಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ದ್
cub ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಚಾ ಮನ್ಜಾತಿಚೆಂ ಪೀಲ್
cubbyhole ಲಿಪೊಂಕ್ ವ ವಸ್ತು ದವರುಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಗೊ
cube ಕುಡ್ಕೊ
cubeb ಜಾವಾ ಮಿರಿಂ
cubic ಸತ್‍ಚವ್ಕ್
cubical ಸತ್‍ಚವ್ಕಾಚೊ
cubicle ಕುಡಾಂತ್ ಥೊಡೊ ವಾಂಟೊ ವಿಂಗಡ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ, ಪಾಕ್ಯಾಕ್ ಲಾಗಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಕೂಡ್
cubiform ಸತ್‍ಚೌವ್ಕ್‌ರೂಪ್
cubism ಸತ್‍ಚವ್ಕ್‌ವಾದ್, ಘನಾಕೃತಿ
cubit ಹಾತಿ
cubital ಹಾತೀಯ್, ಘನ್‍ವಸ್ತ್
cuboid ಸತ್‍ಚೌವ್ಕೀಯ್, ಘನಾಭ್
cucking stool ಶಿಕ್ಷಾ ಕದೆಲ್
cuckold ಅವಿಶ್ವಾಸಿ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಘೊವ್
cuckoo ಕೊಗುಳ್
cucumber ಮೊಗೆಂ, ತೊವ್ಶೆಂ
cucurbit ಏಕ್ ಝಡ್
cuddle ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್
cudgel ತೊಣ್ಕೊ
cudweed ಏಕ್ ಝಡ್
cue ಇಶಾರೊ, ಬಿಲ್ಲಿಯರ್ಡ್ಸಾಂತ್ ವಾಪರ್ಚಿ ಬೊಡಿ
cue words ಬಿಲ್ಲಿಯರ್ಡ್ಸಾಂತ್ ಬೊಡಿಯೆನ್ ಲೊಟ್ಚೊ ಚೆಂಡು
cuff ಮನ್ಕಟಿಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತೊಣಿ ಆಸ್ಚೆಂ
cui bono ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್
cuish cuisse ಪೊಳೆ
cuirass ಕವಚ್
cuirassier ಕವಚ್ ಘಾಲ್ನ್ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೊ ಶಿಪಾಯಿ
cuisine ರಾಂದಾಪ್ ಶೈಲಿ, ಖಾಣ್
cuisse ಜಾಂಗ್ ಕವಚ್
cuke cucumber ಪೊಳೆ
culchie ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಐರ್ಲೆಂಡಾಚೊ ಮನಿಸ್
cul-de-sac ಎಕಾ ಕುಸಿನ್ ಬಂದ್ ಆಸ್ಚೊ ಮಾರೊಗ್, ಪೊತ್ಯಾಚೆಂ ಪೊಂದ್
culet ಥಿಕಾಚಿ ಪಂದ್ಲಿ ಕೂಸ್, ಕುಲೆ ಕವಚ್
culinary ರಾಂದ್ಪಾಚೆಂ
cull ಸಬಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ಚೆಂ, ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
cullet ಫುಟ್‍ಲ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್
cullion ಅಣ್ವೊ ಮನಿಸ್
culm ಇಂಗ್ಳ್ಯಾಚೆ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ
culminant ಭೋವ್ ಉಬಾರಾಯೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಪೂರ್ಣ್ ವಿಕಸಿತ್
culminate ಭೋವ್ ವಯ್ಲಿ ತುದಿ ಪಾವ್
culmination ಭೋವ್ ವಯ್ಲಿ ತುದಿ
culotte ವಾಂಟೆ ಕೆಲ್ಲೊ ಗಾಗ್ರೊ
pl. culottes
culpable ಚುಕಿದಾರ್, ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರ್
culprit ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರ್
cult ಆರಾಧನ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣ್ಯೊ ಆನಿ ರಿತಿ
cultivar ಸಾಗೊವಿವಿ (cultivated + variety)
cultivate ಸಾಗೊಳಿ ಕರ್
cultivation ಸಾಗೊಳಿ
cultivator ಸಾಗೊಳಿಗಾರ್
cultural ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್
culturati ಸಂಸ್ಕೃತಿಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚೆ
culture ಸಂಸ್ಕೃತಿ
cultus cult ಪೊಳೆ
culverin ಲಾಂಬ್ ನಳಿಯೆಚಿ ಬಂದೂಕ್, ಲಾಂಬ್ ನಾಳ್
culvert ಸುರಂಗ್
cum ಸಾಂಗಾತಾ
cumber ಆಡಾಯ್, ಅಡ್ಕಳ್
cumbersome ವಾವಂವ್ಕ್ ವ ವಾಪರುಂಕ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ
cumbia ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್
cumbrous ವಾವಂವ್ಕ್ ವ ವಾಪರುಂಕ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ, ಜಡ್
cume ಜಮೊವೀಯ್ ಲೋಕ್ (cumulative audience)
cumin ಜಿರೆಂ
cummerbund ಕಮರ್‌‍ಬಾಂದ್
cummin cumin ಪೊಳೆ
cumquat ಏಕ್ ರೂಕ್
cumulate ಜಮೊ ವ ರಾಸ್ ಕರ್
cumulative ಜಮೊವೀಯ್
cumuli ರಾಶಿ sl. cumulus
cumulonimbus ರಾಸ್ ವಾದಾಳ್ ಕೂಪ್
cumulus ರಾಸ್ pl. cumuli
cuneiform ಏಕ್ ಲಿಪಿ
cunjevoi ಏಕ್ ಫುಲ್ ವ ಝಡ್, ಏಕ್ ದರ್ಯಾಳ್ ಮನ್ಜಾತ್
cunner ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
cunnilingus ಪುದಿಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತೊಣಿಚೆ ವಿಸ್ವೆ ಲೆಂವ್ಚೆಂ
cunning ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಳಿ
cup ಕೊಪ್
cupcake ಕೊಪ್ ಆಕಾರಾಚಿ ಲ್ಹಾನ್ ಕೇಕ್
cupboard ಕಬಾಟ್
cupel ಲ್ಹಾನ್ ಉತಳ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಸುಲಭ್ ಕೊಪ್
Cupid ರೋಮನ್ ಮೊಗಾಚೊ ದೇವತಾ
cupidity ಅಬ್‍ಸ್ವಾರ್ಥ್, ಕಾಮುಕ್ಪಣ್
cupola ಕಲಶ್
cupped ಕೊಪ್ ಆಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ
cuprate ತಾಂಬೆಂ ಆಸ್ಚಿ ವಸ್ತ್
cupreous ತಾಂಬ್ಯಾಚೆಂ
cupric ದೋನ್ ಸಕತ್ ತಾಂಬೀಯ್
cupriferous ತಾಂಬೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ
cuprite ತಾಂಬೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಖನಿಜ್
cupronickel ತಾಂಬೆಂ ಆನಿ ನಿಕಲ್ಚೆಂ ಭೊರ್ಶಿಕ್ ಲೋಹ್
cuprous ಏಕ್ ಸಕತ್ ತಾಂಬೀಯ್
cur ಉಣ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ ಪೆಟೊ, ಭಿವ್ಕುರೊ
curable ಗೂಣ್ ಕರ್ಯೆತ್
curacy ವಿಗಾರಾಚೊ ವ ಕಾಜಿತೊರಾಚೊ ಹುದ್ದೊ ವ ಅಧಿಕಾರಾಚೊ ನಿಯಮಿತ್ ವೇಳ್
curare ಮಧ್ಯ್ ಆನಿ ದಕ್ಶಿಣ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಝಡಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಬಾಣ್ ವೀಕ್
curarize ಕುರಾರೆ ಘಾಲ್
curassow ಮಧ್ಯ್ ಆನಿ ದಕ್ಶಿಣ್ ಅಮೆರಿಕಾಚೆಂ ಸುಕ್ಣೆ
curate ವಿಗಾರ್, ಕಾಜಿತೊರ್
curative ಗೂಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ
curator ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ್ ಮಸ್ತಕ್
curb ಮೀತ್
curb appeal ವಾಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಳೆಯ್ತಾನಾ ಘರಾಚೆಂ ಆಕರ್ಷಣ್
curb service ವಾಹನಾಂತ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ ಸೆವಾ
curb weight ವಾಹನಾಚಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಉಪಕರಣ್, ಇಂಧನ್, ತೇಲ್ ಆನಿ ಥಂಡಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಡಾಯ್
curbside ಕೂಸ್‍ವಾಟ್
curbstone ಮೀತ್ ಫಾತೊರ್
curculio ಬರಡ್
curcuma ಏಕ್ ಝಡಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್
curdle ಮಾಣ್ಕೆಂವ್ಚೆಂ
curd ದಹಿಂ
curds ದಹಿಂ
cure ಗೂಣ್ ಕರ್
curet curette ಪೊಳೆ
curettage ಕ್ಯೂರೆಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂತ್ಚೆಂ ವ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚೆಂ
curette ಏಕ್ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾ ಆಯ್ದ್
curettement ಕ್ಯೂರೆಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂತ್ಚೆಂ ವ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚೆಂ
curfew ವಾಟೆರ್ ವೆಚೆಂ ಬಂದ್, ಸಂಚಾರ್‌ಬಂದಿ
curia ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬಾಚೆ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಚೆ ವಿಭಾಗ್, ಆದಿಂ ರೊಮಾಂತ್ ಧಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚೊ ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಭಾಗ್, ಮದ್ಲ್ಯಾಕಾಳಾರ್ ರಾಯಾಚೆಂ ಆಸ್ಥಾನ್
curio ಅಪ್ರೂಪ್ ವ ವಿಚಿತ್ರ್ ವಸ್ತ್
curiosa ಅಸಾಧಾರಣ್ ವ ಲೈಂಗಿಕ್ ಉದ್ರಿಕ್ತ್ ಕರ್ಚೆ ಪುಸ್ತಕ್
curiosity ಆತುರ್
curious ಆತುರಿತ್, ವಿಚಿತ್ರ್
curium ಏಕ್ ಬನಾವಟಿ ತತ್ತ್ವ್
curl ರೆವ್ಡೊ
curler ಕರ್ಲಿಂಗ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ, ಮುದ್ಯಾಳ್
curlew ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
curlicue ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಆಕಾರ್
curling ಏಕ್ ಖೆಳ್
curly ಮುದ್ಯಾಳೆ
curmudgeon ರಾಗಿಷ್ಟ್ ಮಾತಾರೊ
currach ಐರ್ಲೆಂಡಾಚಿ ದೋಣ್
currant ಸುಕಿ ದಾಕ್
currawong ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
currency ಚಲಾಪ್
current ಆತಾಂಚೊ, ವಾಳ್
curricle ದೋನ್ ರೊದಾಂಚಿ ಘೊಡ್ಯಾ ಗಾಡಿ
curriculum ಶಿಕ್ಷಣ್ ವಿಷಯ್
curriculum vitae ಜಿಣ್ಯೆ ವಿವರ್
currish ಉಣ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ
curry ಕಡಿ, ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ದಾಂತೊಣೆನ್ ನಿತಳ್ ಕರ್, ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಕ್ ತೇಲ್ ಘಾಲ್
currycomb ಘೊಡ್ಯಾಚೆರ್ ವಾಪರ್ಚಿ ಲೊಹಾಚಿ ದಾಂತೊಣಿ
currier ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೊ ವಿಶೇಷಜ್ಞ್
curse ಶಿರಾಪ್
cursed ಶಿರಾಪ್ ಪಡ್ಲಲೊ
cursive ಧಾಂವ್ಚೆಂ, ಉರುಟ್
cursor ಜಾಗೊ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಚಲಿತ್ ಸೂಚಿ
cursorial ಧಾಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ
cursory ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್
curt ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಸಬ್ದಾಂನಿ
curtail ಉಣೆ ಕರ್
curtain ಪಡ್ದೊ
curtain call ಪಡ್ದೊ ಆಪವ್ಣೆ
curtain lecture ಬಾಯ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಘೊವಾಕ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಪರಿಪಾಠ್
curtain-raiser ಪಡ್ದೊ ಉಬಾರಕ್
curtain wall ಪಡ್ದೊ ವೊಣೊದ್
curtal ಮಟ್ವೊ
curtilage ಜಾಲ್
curtsy ದಿಂಬಿ ಘಾಲ್ಚಿ
curule ಆದಿಂ ಊಂಚ್ ಶ್ರೇಣಿಚ್ಯಾ ರೋಮನ್ ಅಧಿಕಾರಿಚೆಂ ಕದೆಲ್
curvaceous ಉರುಟ್ ಮೊಮೆ ಆನಿ ಪೆಂಕಾಡ್ ಅಸ್ಚಿ
curvature ಬಾವ್ಪಣ್
curve ಬಾವ್
curveball ಬಾವ್ಚೆಂಡು
curvet ಮುಕ್ಲೆ ಪಾಯ್ ಧರ್ನಿಕ್ ಲಾಗ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾಟ್ಲೆ ಪಾಯ್ ಉಕಲ್ಚಿ ಘೊಡ್ಯಾಚಿ ಉಡಿ
curvilinear ಬಾವ್ ಗಿಟಾಂಚೊ
curvy ಬಾವ್ ಆಸ್ಚೊ
cuscus grass ಭಾಣಾವಳೊ
cusec ಉದ್ಕಾ ವಾಳ್ ಘಟಕ್ (cubic feet per second)
cushat ರುಕಾಡ್ ಪಾರ್ವೊ
cushion ಬಸ್ಚ್ಯಾಕ್ ವ ದಿಂವಿ ಘಾಲ್ಚಾಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಉಶೆಂ
cushy ಸುಲಭ್ ಆನಿ ಬೊರ‍್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಚೆಂ, ವಿಲಾಸಿ
cusk ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
cusp ಬದ್ಲಾವಣೆಚಿ ಘಡಿ
cuspid ಏಕ್ ದಾಂತ್
cuspidor ಪಿಕ್ದಾನಿ
cuss ಶಿರಾಪ್
cussed ಶಿರಾಪ್ ಪಡ್ಲಲೊ, ಹಠಿ
cussword ಗಾಳ್
custard ದೂದ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ಯಾಂ ಭೊರ್ಶಿಲ್ಲೆಂ ಗೊಡ್ಶೆಂ ಖಾಣ್
custard apple ಆತ್
custodial ರಾಕ್ವಣೆಚೆಂ
custodian ರಾಕ್ವಲಿ
custody ರಾಕ್ವಣ್
custom ರಿವಾಜ್
customary ರಿವಾಜಿ ಪ್ರಕಾರ್
customer ಗ್ರಾಯ್ಕ್
customise ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಗರ್ಜೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಕರ್
customize (Am) customise ಪೊಳೆ
customs ದೇಶಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ವಸ್ತು ತಪಾಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ
customs duty ಸುಂಕ್
cut ಕಾತರ್
cut a deal ಸೊಲ್ಲೊ ಕರ್
cut-and-dried ಯೋಜನ್, ಕಾರ್ಯಾವಳಿ ವ ಸೂತ್ರಾ ಪ್ರಕಾರ್
cut-and-dry ಯೋಜನ್, ಕಾರ್ಯಾವಳಿ ವ ಸೂತ್ರಾ ಪ್ರಕಾರ್
cut-and-paste ಕಾತರ್ ಆನಿ ಅಂಟಾಯ್
cut-and-try ಕಾತರ್ ಆನಿ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್
cut back ಉಣೆ ಕರ್, ಪಾಟಿಂ ವಚ್, ಕಾತರ್ನ್ ಮಟ್ವೆಂ ಕರ್
cut both ways ದೊನೀ ವಾಟೆನ್ ಕಾತರ್, ಫಾಯ್ದೊ ಆನಿ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ದೊನೀ ಸಂಭವ್
cut corners ಕೊನ್ಶೆ ಕಾತರ್, ವೆಗ್ಗಿಂ, ಸುಲಭಾಯೆನ್ ವ ಉಣ್ಯಾ ಖರ್ಚಾನ್ ಕರ್
cut down ಮಾರ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಘಾಲ್, ಉಣೆ ಕರ್
cut down to size ಚಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಉಣೆ ಕರ್
cut glass ನೆಟಯಿಲ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್
cut-grass ಕಾತರ್ ತಣ್
cut ice ಮಹತ್ವಾಚೆಂ
cut-in ಭಿತರ್ ಕಾತರ್‌ಲ್ಲೆಂ
cut in ಭಿತರ್ ಕಾತರ್, ದುಸ್ರ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ರೀಗ್
cut loose ಅನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಜಾ
cut of one’s jib ದಿಸವ್ಣಿ, ಶೈಲಿ
cut off ಬಂದ್ ಕರ್, ರಾವಯ್, ವಿಂಗಡ್ ಕರ್
cut one’s teeth ಆಪ್ಲೆ ದಾಂತ್ ಕಾತರ್, ವೃತ್ತೆಚ್ಯಾ ಆರಂಭಾಂತ್ ಶಿಕ್ ವ ಕರ್
cut out ಭಾಯ್ರ್ ಕಾತರ್, ಅನ್ಯೇಕಾಚೊ ಜಾಗೊ ಘೆ, ಗರ್ಜೆಚೆಂ ನಿರ್ಣಯ್ ಕರ್, ಸಂಪಯ್, ಫಟಯ್
cut-price ಉಣೆ ಮೋಲ್
cut-rate ಉಣೆ ದರ್
cut the mustard ಸಾಸಂವ್ ಕಾತರ್, ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಸಾಧನ್ ಕರ್
cut to the chase ವಿಷಯಾಕ್ ಯೆ
cutaneous ಕಾತಿಚೆಂ
cute ಆಕರ್ಷಕ್ ವ ಸೊಭಿತ್, ಭುರ್ಗೊ ವ ತರ್ನಾಟೊ ಆನಿ ಆಕರ್ಷಕ್
cutesy ವಿಪರಿತ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ವ ಸೊಭಿತ್
cutey ಸೊಭಿತ್ ಚೆಡುಂ
cutie cutey ಪೊಳೆ
cutlass ಆದಿಂ ನಾವಿಕಾಂಚಿ ತಲ್ವಾರ್
cutlery ಜೆವ್ಣಾಕ್ ವಾಪರ್ಚಿ ಆಯ್ದಾಂ
cutlet ಕಾಟ್ಲಿಸ್
cuvee ಸಾಠೊ ವಾಯ್ನ್
cuvette ಲ್ಹಾನ್ ಪಾರ್‌ದರ್ಶಕ್ ನಳಿ
cyan ಪಾಚ್ವೊಸೊ ನಿಳ್ಸೊ ರಂಗ್
cyanate ಸಯನಿಕ್ ಆಮ್ಲಾಚೆಂ ಮೀಟ್
cyanogen ಏಕ್ ವಿಕಾಳ್ ಅನಿಲ್
cyanocobalamin ಜೀವ್‍ಸತ್ವ್ ಬಿ೧ (b1), ಥಯಮಿನ್ (cyan + cobalt + vitamin)
cyanocobalamine cyanocobalamin ಪೊಳೆ
cyanogenesis ಸಯನೈಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ
cyanogenetic ಸಯನೈಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ
cyanogenic cyanogenetic ಪೊಳೆ
cyanosis ನಿಳ್ಶೆಪಣ್, ರಗ್ತಾಂತ್ ಆಮ್ಲಜನಕ್ ಉಣೆ ಜಾವ್ನ್ ಕಾತಿಚೊ ರಂಗ್ ನಿಳ್ಸೊ ವ ಜಾಂಬ್ಳಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
cyber ಗಣಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್
cybernation ಗಣಸ್ವಯಂತ್ರಣ್ (ಗಣಕಾಂ ವರ್ವಿಂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್)
cybernaut ಗಣಕಿ
cybernetic ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಆನಿ ಸಂಪರ್ಕ್ ವಿಜ್ಞಾನೀಯ್
cybernetical ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಆನಿ ಸಂಪರ್ಕ್ ವಿಜ್ಞಾನೀಯ್
cybernetician ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಆನಿ ಸಂಪರ್ಕ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ
cyberneticist ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಆನಿ ಸಂಪರ್ಕ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ
cybernetics ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಆನಿ ಸಂಪರ್ಕ್ ವಿಜ್ಞಾನ್
cyberpunk ಗಣಕ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಘಡಾಪ್, ಅಕ್ರಮಿ ಗಣಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚೊ
cyberspace ಅಂತರ್‌‍ಜಾಳ್
cyberspeak ಗಣಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಉಲವ್ಣೆ
cyborg ನಿಜೀ
cycad ಏಕ್ ಝಡ್
cyclamate ಏಕ್ ಮೀಟ್
cyclamen ಏಕ್ ಝಡ್
cycle ರೋದ್, ಮಂಡಳ್
cycleway ಸೈಕಲ್‍ವಾಟ್
cyclic ಮಂಡಳೀಯ್
cyclical ಮಂಡಳೀಯ್
cyclist ಸೈಕಲ್ಗಾರ್
cyclogenesis ವಾದಾಳ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ
cyclone ವಾದಾಳ್
cyclopes ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಾಂತ್ ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾಚೆ ರಾಕ್ಕೊಸ್ sl. cyclops
cyclops ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಾಂತ್ ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾಚೊ ರಾಕ್ಕೊಸ್ pl. cyclopes
cyclorama ದರ್ಶಕಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತೊಣಿ ವಡ್ ಪಿಂತುರ್ ದಾಖವ್ಣಿ
cyclostome ದಾಡಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಳಿ
cyclostyle ಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿಯೊ ಕರ್ಚೆ ಯಂತ್ರ್
cyder ಸೇಬ್ ಅಮಾಲ್ ಪೀವನ್
cygnet ತರುಣ್ ಹಂಸ್
cyma ಲಾರ್, s ಆಕಾರಾಚಿ ಬಾವ್
cymbal ತಾಳ್
cymbidium ಏಕ್ ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಝಡಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್
cyme ಏಕ್ ವಾಳಯಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್
cymophane ಹಳ್ದುವೆಂ ವೈಡೂರ್ಯ್
cynic ಆದಿಂ ಶೆಗುಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಬೊರೊ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಗ್ರೀಕ್ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿ, ಚೂಕ್ ಸೊದ್ಚೊ ಠೀಕಾಕಾರ್, ಪೆಟ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೊ
cynical ಬೊರೆಪಣಾಂತ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
cynicism ಸಿನಿಕ್ ತತ್ತ್ವ್, ಅಪಾತ್ಯೆಣಿವಾದ್
cynosure ಆಕರ್ಷಣ್ ಕೇಂದ್ರ್
cypher ಶೂನ್ಯ್, ಅರ್ಥ್ ಸೊದ್, ಸಾಂಕೆತಿಕ್ ಸಂದೇಶ್
cypherpunk ಸಂಕೇತ್‍ವಾದಿ
cypress ಏಕ್ ರೂಕ್
cyprinid ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
cypripedium ಏಕ್ ಝಡ್
cypsela ಏಕ್ ಫಳ್
cyst ಆಂಗಾ ಭಿತರ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಸುಜ್, ಪೊತಿ, ಕೋಷ್
cystic ಮೂತ್ ಕೋಷೀಯ್, ಪೀಂತ್ ಕೋಷೀಯ್
cystic fibrosis ಏಕ್ ಅನುವಂಶೀಯ್ ಪಿಡಾ
cystitis ಮೂತ್ ಕೋಷ್ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
cystolith ಬುರಾಕ್ ಫಾತೊರ್
cystoscope ಬುರಾಕ್ ದರ್ಶಕ್
cystoscopic ಬುರಾಕ್ ದರ್ಶಕೀಯ್
cystoscope ಬುರಾಕ್ ದರ್ಶನ್
cytarabine ರಗಾತ್ ಮಾಂಡ್ಪುಳಿ ವೊಕಾತ್
cytochemical ಕಣ್ರಸಾಯನಿಕ್
cytochemistry ಕಣ್ರಸಾಯನ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
cytogenetic ಕಣ್ಅನುವಂಶ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
cytogenetical ಕಣ್ಅನುವಂಶ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
cytogeneticist ಕಣ್ಅನುವಂಶ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
cytogenetics ಕಣ್ಅನುವಂಶ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
cytologic ಕಣ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
cytological ಕಣ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
cytologist ಕಣ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
cytology ಕಣ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
cytolysis ಕಣ್ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಪಿಡಾ
cytomegalic ಕಣ್ ವಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
cytopathic ಕಣ್ ಪಿಡೆಚೆಂ
cytopathogenic ಕಣ್ ಪಿಡಾ ಹಾಡ್ಚೆಂ ವ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೆಂ
cytopathologist ಕಣ್ಪಿಡಾಶಾಸ್ತ್ರಿ
cytopathology ಕಣ್ಪಿಡಾಶಾಸ್ತ್ರ್
cytotaxonomy ಕಣ್ ವರ್ಗೀಕರಣ್
cytotechnologist ಕಣ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಿ
cytotechnology ಕಣ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ್
cytotoxic ಕಣ್ ವಿಕಾಳ್
cytotoxicity ಕಣ್ ವಿಕಾಳ್ಪಣ್
cytotoxin ಕಣ್ ವೀಕ್
czar ಆದಿಂ ರಷ್ಯಾಚೊ ಚಕ್ರವರ್ತಿ
czardas ಏಕ್ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ನಾಚ್
czarevitch ಆದಿಂ ರಷ್ಯಾಚೊ ಯುವರಾಜ್
czarina ಆದಿಂ ರಷ್ಯಾಚಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನಿ

Leave a Reply

Scroll to Top