W

W, w ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ತೆವಿಸಾವೆಂ ಆಕ್ಷರ್
wabble wobble ಪೊಳೆ
wabbler wobbler ಪೊಳೆ
wabbly wobbly ಪೊಳೆ
wacko ಪಿಸೊ, ಹಾಸ್ಚೆಂ ತಶೆಂ ಅಕೇಂದ್ರಿತ್ ವ ಅರಾಜಾಂವಿಕ್ ಮನಿಸ್
wacky ಪಿಶಿ, ಹಾಸ್ಚೆಂ ತಶೆಂ ಅಕೇಂದ್ರಿತ್ ವ ಅರಾಜಾಂವಿಕ್
wad ಅಟ್ಟಿ
waddle ಆಂಗಾಚೊ ಮುಕ್ಲೊ ವಾಂಟೊ ಹಾಲವ್ನ್ ಮಟ್ವಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್
waddler ಆಂಗಾಚೊ ಮುಕ್ಲೊ ವಾಂಟೊ ಹಾಲವ್ನ್ ಮಟ್ವಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಚಲ್ಚೊ
waddy ಬೊಡಿ, ತೊಣ್ಕೊ, ಬೊಡ್ಯೆನ್ ವ ತೊಣ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್
wade ಉದ್ಕಾಂತ್ ಚಲ್, ಕಷ್ಟಾನ್ ಚಲ್
wader ಉದ್ಕಾಂತ್ ಚಲ್ಚೊ, ಕಷ್ಟಾನ್ ಚಲ್ಚೊ, ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ, ಉದಾಕ್ ನಿರೋಧಕ್ ಮೊಚೆ ವ ವಸ್ತುರ್
wafer ಪಾತಳ್ ಖಾಣಾಚಿ ವಸ್ತ್
waffle ಏಕ್ ಕೇಕ್, ಪಾದ್ಯೆ, ಅನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಜಾ, ಅರ್ಥಾವಿಣ್ ಉಲಯ್ ವ ಬರಯ್
waft ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಹಳು ಚಲನ್ ಕರ್
wag ಹಾಲಯ್
wage ಮಜೂರಿ, ಸುರು ಕರ್, ಮುಕಾರ್ಸಿ
wager ಶರ್ತ್, ಶರ್ತ್ ಘಾಲ್
wagerer ಶರ್ತ್‍ಗಾರ್
wagger ಖುಶಾಲಾಯ್, ವಿದೂಷಕ್, ತರ್ನಾಟೊ
waggle ಕುಶಿ ಥಾವ್ನ್ ಕುಶಿಕ್ ಚಲನ್ ಕರ್
wagon ಚಾರ್ ರೊದಾಂಚಿ ಸಾಮಾನ್ ಸಾಗ್ಸುಂಚಿ ಗಾಡಿ, ಟ್ರೈನಾಂತ್ ಸಾಮಾನಾಚಿ ಗಾಡಿ
wagoner ಚಾರ್ ರೊದಾಂಚಿ ಸಾಮಾನ್ ಸಾಗ್ಸುಂಚಿ ಗಾಡಿ ಚಾಲಕ್
wagtail ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
wahoo ಏಕ್ ರೂಕ್, ಏಕ್ ವಡ್ ಬಾಂಗ್ಡೊ
waif ಧನಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್, ಘರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ, ವಾರೆಂ ವಾಳ್ಚಿ ಕೂಸ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಧ್ವಜ್
waifs ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಚೊರಾನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಚೊರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು
wail ವಿಳಾಪ್, ವಿಳಾಪ್ ಕರ್
wain ಶೆತ್ ಕಾಮಾಕ್ ವಡ್ ಆನಿ ಜಡ್ ವಾಹನ್
wainscot ಓಕ್ ರುಕಾಡ್
wainwright ವ್ಯಾಗನ್ ಕರ್ಚೊ ವ ದುರುಸ್ತ್ ಕರ್ಚೊ
waist ಪೆಂಕಾಡ್, ಪೆಂಕಾಟ್
waistcoat ಪೆಂಕಾಡ್‍ಕುತಾಂವ್
waistline ಪೆಂಕಾಡ್‍ಗೀಟ್
wait ರಾಕ್
wait on ಸೆವಾ ಕರ್
wait out ಸಂಪೊಂಕ್ ರಾಕ್
wait upon ಸೆವಾ ಕರ್
waiter ರಾಕ್ಪಿ, ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟಾಂತ್ ಖಾಣ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚೊ
waiting list ರಾಕ್ಚಿ ಪಟ್ಟಿ
waiting room ರಾಕ್ಚೆಂ ಕೂಡ್
waitperson ರಾಕ್‍ಮನಿಸ್
waitress ರಾಕ್ಪಿಣ್, ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟಾಂತ್ ಖಾಣ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚಿ
waitron ರಾಕ್‍ಮನಿಸ್
waitstaff ರಾಕ್‍ಸಿಬಂದಿ
waive ಸ್ವಖುಶೆನ್ ಹಕ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸೊಡ್
waiver ಸ್ವಖುಶೆನ್ ಹಕ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ಚೆಂ
wake ಊಟ್
waken ಉಟಯ್
wale ಚಾಬುಕಾಚ್ಯಾ ಮಾರಾನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಘುರ್ತ್
waler ನ್ಯೂ ಸೌತ್ ವೇಲ್ಸಾಚೊ ಘೊಡೊ
walk ಚಲ್
walk away from ಖುಶೆನ್ ಸೊಡ್
walk in the park ಸುಲಭ್ ಕಾಮ್
walk off with ಚೋರ್ನ್ ವರ್, ಅನಪೇಕ್ಷಿತ್ ಅನ್ಯೇಕ್ಲಾಚೆಂ ಘೆ, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಂಚೆರ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಜೀಕ್
walk on eggs ಭೋವ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ದಾಕಯ್
walk on eggshells ಭೋವ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ದಾಕಯ್
walk out ಭಾಯ್ರ್ ಚಲ್, ಅವ್ಚಿತ್ ಸೊಡ್, ಮುಷ್ಕರ್ ಕರ್
walk out on ಸಾಂಡ್
walk over ಬೆಪರ್ವಾ ಕರ್
walk through ಉರ್ಬಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕರ್, ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ ಸಮ್ಜಯ್
walkable ಚಲ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
walkabout ಚಲೊನ್ ಪ್ರವಾಸ್
walkathon ಲಾಂಬ್ ಪಯ್ಸ್ ಚಲ್ಚೆಂ
walkaway ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ
walker ಚಲ್ಪಿ
walking catfish ಚಲ್ಚಿ ಮಾಜಾರ್‌ಮಾಸ್ಳಿ
walking papers ಹುದ್ದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
walking stick ಚಲ್ಚೆಂ ಬೇತ್
walking ticket ಹುದ್ದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
walkout ಭಾಯ್ರ್ ಚಲ್ಚೆಂ, ಮುಷ್ಕರ್
walkover ಸುಲಭ್ ವ ಸ್ಪರ್ಧೊ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಯ್ತ್
walkway ಚಲೊಂಕ್ ವಾಟ್
wall ವೊಣೊದ್
wallaby ಒಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಚಿ ಮನ್ಜಾತ್
wallaroo (wallaby + kangaroo) ವಲ್ಲಾಬಿಚ್ಯಾಕಿ ವಡ್ ಕಾಂಗರೂಚ್ಯಾಕಿ ಲ್ಹಾನ್ ತೀನ್ ಮನ್ಜಾತಿ ಪೈಕಿ ಏಕ್, ವಡ್ ತಾಂಬ್ಶೆಂ ಕಾಂಗರೂ, ಕಾಳ್ಶೆಂ ಕಾಂಗರೂ
wallet ಚಿರಿ
walleye ವೊಣೊದ್‍ದೊಳೊ
walleye pollack ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
walleyed ವೊಣೊದ್‍ದೊಳ್ಯಾಂಚೊ
wallflower ವೊಣೊದ್‍ಫುಲ್, ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್, ಲಜಿಷ್ಟ್ ಮನಿಸ್
wallop ಬಡಯ್
walloping ಭೋವ್ ವಡ್, ಭೋವ್ ಉತ್ತಮ್
wallow ಲೊಳ್
walnut ಅಕ್ರುಟ್
wamble ಲಕೊನ್ ಚಲ್, ವೊಂಕಾರೆ ಯೆ
wan ಪಿಡೆಸ್ತ್
wand ಬೆತ್ಕಾಟಿ
wander ಭೊಂವ್
wanderer ಭೊಂವ್ಪಿ
wanderlust ಭೊಂವ್ಡೆಚಿ ಆಶಾ
wane ಉಣೆ ಜಾ
wangle ಫಟವ್ನ್ ಘೆ
wangler ಫಟವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ
wanion ಖರ್ಗ್, ಫಾರಿಕ್ಪಣ್
wannabe ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚೊ
wannabee wannabe ಪೊಳೆ
want ಜಾಯ್
wanted ಜಾಯ್
wanting ಗೈರ್ ಹಾಜರ್, ಪ್ರಮಾಣ್ ವ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಪ್ರಕಾರ್ ನಹಿಂ, ಉಣೆ
wanton ಮೀತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ದಯಾ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಆಧಾರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಕಾಮುಕ್, ಧಾರಾಳ್
wapentake ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶೈರ್‌ಚೊ ವಿಭಾಗ್
wapiti ಏಕ್ ಚಿತಾಳ್
war ಝುಜ್
war baby ಝುಜ್ ಬಾಳ್ಶೆಂ
war bride ಝುಜ್ ವೊಕಾಲ್
war chest ಝುಜ್ ನಿಧಿ
war crime ಝುಜ್ ಅಪ್ರಾಧ್
war criminal ಝುಜ್ ಅಪ್ರಾಧಿ
war cry ಝುಜ್ ಬೊಬ್
war dance ಝುಜ್ ನಾಚ್
war footing ಝುಜ್ ಸ್ಥಿತಿ
war game ಝುಜ್ ಖೆಳ್
war room ಝುಜ್ ಕೂಡ್
war story ಝುಜ್ ಕಾಣಿ
war zone ಝುಜ್ ವಲಯ್
warble ತಾಳೊ ವಯ್ರ್ ಸಕ್ಲಾ ಕರ್ನ್ ವ ಬದ್ಲುನ್ ಗಾ
warbler ಗಾವ್ಪಿ, ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
ward ರಾಕ್ವಣ್, ವಾಡೊ, ರಾಕ್ವಣೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಭುರ್ಗೊ
warden ರಾಕ್ವಲಿ, ಜಯ್ಲಾಚೊ, ಹೊಸ್ಟೆಲಾಚೊ ವ ಅನಾಥಾಲಯಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ, ವಿಶೇಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ
warder ಪಾರ‍್ಯಾಗಾರ್, ದ್ವಾರ್‌‍ಪಾಲಕ್, ಕೂಲಿ, ಜಯ್ಲಾಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ
wardress ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿ ಜಯ್ಲಾಚಿ ಅಧಿಕಾರಿ
wardrobe ವಸ್ತುರ್ ದವರ್ಚೆಂ ಕೂಡ್ ವ ಕಬಾಟ್
wardroom ಝುಜ್‍ಕೂಡ್
ware ವಸ್ತು, ಜಾಣಾ, ಚುಕಯ್
warehouse ಗುದಾಂವ್
warhead ಝುಜ್‍ತಕ್ಲಿ
warison ಆಕ್ರಮಣಾಕ್ ಆಪವ್ಣೆ
warlike ಝುಜಾ ಬರಿ
warlock ಕಾಳೊ ಘಾಡಿಗಾರ್
warlord ಝುಜ್‍ಸಾಯ್ಬ್
warm ಊಬ್
warmonger ಝುಜ್ ಆಶೆಂವ್ಚೊ
warmouth ಝುಜ್‍ತೊಂಡ್
warmth ಊಬಾಯ್
warn ಅಪಾಯ್ ವ ವಾಯ್ಟಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಳಯ್, ಜಾಗ್ರುತ್ ಕರ್, ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್
warner ಅಪಾಯ್ ವ ವಾಯ್ಟಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಳಂವ್ಚೊ, ಜಾಗ್ರುತ್ ಕರ್ಚೊ, ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ
warning ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್
warpath ಝುಜಾವಾಟ್
warplane ಝುಜ್‍ವಿಮಾನ್
warrant ಅಧಿಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ದಸ್ತಾವೆಜ್, ಖಂಡಿತಾಯೆನ್ ಪಾಸಾರ್
warrantee ವೊರಂಟಿ ಘೆಂವ್ಚೊ
warranter warrantor ಪೊಳೆ
warrantor ವೊರಂಟಿ ದಿಂವ್ಚೊ
warranty ವಸ್ತ್ ದುರುಸ್ತ್ ಕರ್ಚೊ ವ ಪಾಡ್ ಭಾಗ್ ಬದ್ಲುಂಚೊ ಲಿಖಿತ್ ಪಾಸಾರ್
warren ಸೊಂಸೆ ದವರ್ಚೊ ಜಾಗೊ
warrener ಸೊಂಸೆ ದವರ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೊ
warrior ಝುಜಾರಿ
warsaw grouper ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
warship ಝುಜ್‍ತಾರುಂ
wart ಚಾಮ್ಕೊಳ್
warted ಚಾಮ್ಕೊಳೀಯ್
wartime ಝುಜಾವೇಳ್
warts-and-all ಅವ್ಗುಣ್ ದಾಕವ್ನ್
warty ಚಾಮ್ಕೊಳೀಯ್
wary ಜಾಗ್ರುತ್
was ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ
wash ಉಂಬಳ್, ಧು
wash-and-wear ಉಂಬಳ್ ಆನಿ ನೆಸ್
wash down ದ್ರವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಗೀಳ್
washable ಉಂಬಳ್ಯೆತ್, ಧುವ್ಯೆತ್
washerman ಉಂಬಳ್‍ಮನಿಸ್
washerwoman ಉಂಬಳ್‍ಸ್ತ್ರೀ
washhouse ಉಂಬಳ್‍ಘರ್
washing machine ಉಂಬಳ್‍ಯಂತ್ರ್
washout ಮಾತಿ ವಾಳೊನ್ ವೆಚೆಂ, ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ವ ಕಾರ್ಬಾರಾಂತ್ ಅನುತ್ತೀರ್ಣತಾ
washrag ತೊಂಡ್ ಆನಿ ಆಂಗ್ ಪುಸ್ಚೆಂ ವಸ್ತುರ್
washroom ಧುಕೂಡ್, ಕಕ್ಕುಸ್
washtub ಉಂಬಳ್ ಮೊರಿ
washwoman ಉಂಬಳ್‍ಸ್ತ್ರೀ
washy ಅಸ್ಕತ್, ಉದ್ಕಾಳ್, ರಂಗಾಂತ್ ಉಣೆ, ಉರ್ಬಾ ವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ವ ಖಂಡಿತಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
wasp ಗಾಂಧಿಲ್
washpish ಗಾಂಧಿಲೀಯ್
wassail ಏಕ್ ಹುನ್ ಪೀವನ್, ವಿಪರಿತ್ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೊವ್ಣೆ
wastage ಪಾಡ್ ವ ವ್ಯರ್ಥ್ ಕರ್ಚೆಂ ವ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
waste ಪಾಡ್, ವ್ಯರ್ಥ್
wasteland ಪಾಡ್ ಭುಂಯ್
waster ಪಾಡಕ್, ವ್ಯರ್ಥಕ್
wastewater ಪಾಡ್ ಉದಾಕ್
wastrel ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ಖರ್ಚುಂಚೊ, ಘರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಭೊಂವ್ಚೊ
watch ಪಾರೊ, ಘಡಿಯಾಳ್
watch and ward ನಿರಂತರ್ ಪಾರೊ
watch out ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವ್
watch over ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೊಳೆ
watchable ಪೊಳೊವ್ಯೆತ್
watchdog ರಾಕ್ಚೊ ಪೆಟೊ
watcher ಪೊಳೊವ್ಪಿ
watchful ಜಾಗ್ರುತ್
watchmaker ಘಡಿಯಾಳ್ ಕರ್ಚೊ
watchmaking ಘಡಿಯಾಳ್ ಕರ್ಚೆಂ
watchman ಪಾರ‍್ಯಾಗಾರ್
watchtower ಪಾರ‍್ಯಾಬುರುಜ್
watchword ಪಾರ‍್ಯಾಸಬ್ದ್
water ಉದಾಕ್
water boy ಉದಾಕ್ ಚೆಡೊ
water cannon ಉದಾಕ್ ನಾಳ್
water clock ಉದಾಕ್ ಘಡಿಯಾಳ್
water cooler ಉದಾಕ್ ಥಂಡಕ್
water down ಉಣೆ ಕರ್
water garden ಉದಾಕ್ ವೋಡ್ತ್
water gun ಉದಾಕ್ ಬಂದೂಕ್
water haul ವ್ಯರ್ಥ್ ಪ್ರಯತ್ನ್
water heater ಉದಾಕ್ ಹುನಕ್
water hen ಉದಾಕ್ ಕೊಂಬಿ
water hole ಉದಾಕ್ ಬುರಾಕ್
water level ಉದಾಕ್ ಮಟ್ಟ್
water meter ಉದಾಕ್ ಮಾಪಕ್
water melon ಚಿಬಾಡ್, ಕಾಳಿಂಗ್
water pill ಉದಾಕ್ ಗುಳಿ
water rat ಉದಾಕ್ ಉಂದಿರ್
water right ಉದಾಕ್ ಹಕ್ಕ್
water sapphire ಉದಾಕ್ ನೀಲಮ್
water supply ಉದಾಕ್ ಲಾಭವ್ಣಿ
water table ಉದಾಕ್ ಮೇಜ್
water tower ಉದಾಕ್ ಬುರುಜ್
waterbird ಉದಾಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
waterborne ಉದ್ಕಾನ್ ವಾವಂವ್ಚೆಂ ವ ಪಾಸಾರ್ಚೆಂ
waterbuck ಉದಾಕ್ ದಾದ್ಲೊ ಚಿತಾಳ್
watercraft ಉದಾಕ್ ಶ್ಯಾತಿ, ಮಚ್ವೊ, ತಾರುಂ
waterer ಉದಾಕಕ್
waterfall ಗಸ್ಕಸೊ
waterflood ಉದಾಕ್ ಆವ್ರ್
waterfowl ಉದಾಕ್ ಕುಂಕಾಡ್
waterfowler ಉದಾಕ್ ಕುಂಕಾಡ್ ಶಿಕಾರೆಗಾರ್
waterfront ಉದಾಕ್ ಮುಕಾರ್
waterish ಉದ್ಕಾಳ್
waterleaf ಉದಾಕ್ ಖೊಲೊ
waterline ಉದಾಕ್ ಗೀಟ್
waterlogged ಉದಾಕ್ ಭೊರ್‌ಲ್ಲೊ
waterman ಉದಾಕ್ ಮನಿಸ್
waterermark ಉದಾಕ್ ಘುರ್ತ್
waterpower ಉದಾಕ್ ಸಕತ್
waterproof ಉದಾಕ್ ನಿರೋಧಕ್
waterproofing ಉದಾಕ್ ನಿರೋಧಕ್ ಕರ್ಚೆಂ
waterscape ಉದಾಕ್ ದೃಶ್ಯ್, ದರ್ಯಾ ದೃಶ್ಯ್ ಪಿಂತುರ್
watershed ಉದಾಕ್ ಗೊವೊಳ್, ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಘಡಿತ್
waterside ಉದಾಕ್ ಕೂಸ್
waterslide ಉದಾಕ್ ನಿಸರ್
waterthrush ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
watertight ಉದಾಕ್ ರಿಗಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
waterway ಉದಾಕ್ ವಾಟ್
waterweed ಉದಾಕ್ ನಲಿಯೊ
waterwheel ಉದಾಕ್ ರೋದ್
waterworks ಉದಾಕ್ ಕಾಮಾಂ
waterworn ಉದ್ಕಾನ್ ಝರ್‌ಲ್ಲೊ
watery ಉದ್ಕಾಳ್
waterzooi ಏಕ್ ಖಾಣ್
watt ಸಕ್ತಿಚೊ ಘಟಕ್
wattle ನೀಟ್ ರುಕಾಡಾಚಿ ಸುಳಿ
wattlebird ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
wave ಲಾರ್, ಹಾಲಯ್
wave number ಲಾರ್ ಸಂಖೊ
wave theory ಲಾರ್ ವಾದ್
waveform ಲಾರ್ ರೂಪ್
wavelength ಲಾರ್ ಲಾಂಬಾಯ್
wavelet ಲ್ಹಾನ್ ಲಾರ್
waver ದಂಡಳ್
waverer ದಂಡಳ್ಪಿ
waveshape ಲಾರ್ ಆಕಾರ್
wavy ಲಾರೀಯ್
wax ಮೆಣ್
waxen ಮೆಣೀಯ್
waxer ಮೆಣ್‍ಗಾರ್
waxwork ಮೆಣ್‍ಕಾಮ್
waxy ಮೆಣೀಯ್
way ವಾಟ್
wayfarer ವಾಟ್ಸುರಿ
waylay ವಾಟೆರ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್
waypoint ವಾಟ್ ತಿಬೊ
ways and means ವಾಟೊ ಆನಿ ಸಾಧನಾಂ
wayside ವಾಟೆಕೂಸ್
wayward ವಾಟ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೊ, ಉಳ್ಟೊ, ಸಾರ್ಕೆ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
wayworn ಪಯ್ಣಾನ್ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲೊ
we ಆಮಿ
weak ಅಸ್ಕತ್
weak-kneed ಘಟ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
weak-minded ಅಸ್ಕತ್ ಮನಾಚೊ
weaken ಅಸ್ಕತ್ ಕರ್
weakener ಅಸ್ಕತಕ್
weakfish ಅಸ್ಕತ್ ಮಾಸ್ಳಿ
weakhearted ಅಸ್ಕತ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ
weakish ಅಸ್ಕತ್
weakling ಅಸ್ಕತ್ ಮನಿಸ್
weak ಅಸ್ಕತ್
weakness ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್
weakside ಅಸ್ಕತ್ ಕೂಸ್
weal ಬೊರೆಪಣ್
weald ರಾನ್
wealth ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್
wean ಸುಟಯ್
weaner ಸುಟಯಿಲ್ಲೊ
weanling ನೊವೆಂಚ್ ಸುಟಯಿಲ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ
weapon ಹಾತೆರ್
weaponry ಹಾತೆರಾಂ
wear ನೆಸ್, ಇರ್
wear and tear ಇರ್ಚೆಂ
wear down ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾನ್ ಪುರೊ ಕರ್
wear on ವಿರಾರ್ ಕರ್
wear out ಪುರೊ ಕರ್, ವಿಪರಿತ್ ವಾಪರಾನ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಕರ್, ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್
wear the pants ಘರಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ
wear the trousers ಘರಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ
wear thin ಅಸ್ಕತ್ ಜಾ, ಸಂಪ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಯೆ
wearable ನೆಸ್ಯೆತ್
wearer ನೆಸ್ಪಿ
weariful ಸಕತ್ ಸಂಪಂವ್ಚೆಂ
wearisome ಸಕತ್ ಸಂಪಂವ್ಚೆಂ, ಪುರೊ ಕರ್ಚೆಂ
weary ಸಕತ್ ಸಂಪ್‍ಲ್ಲೊ
weasand ಗಳೊ
weasel ಏಕ್ ಮನ್ಜಾತ್, ಹಿಮ್, ಬರಫ್, ರೇಂವ್ ವ ಧರ್ನ್ ಆನಿ ಉದ್ಕಾರ್ ವೆಚೆಂ ವಾಹನ್, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಮನಿಸ್
weasel word ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಚುಕಂವ್ಕ್ ವಾಪರ್ಚೊ ಸಬ್ದ್
weather ಹವೊ
weathercast ಹವೊ ಕಸೊ ಆಸ್ತೊಲೊ ಸಾಂಗ್ಚೆ
weathercaster ಹವೊ ಕಸೊ ಆಸ್ತೊಲೊ ಸಾಂಗ್ಚೊ
weathercock ಹವೊಕೊಂಬೊ
weathered ಹವ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೊ
weathering ಹವ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಬದ್ಲೊಂಚೆಂ
weatherman ಹವೊಮನಿಸ್
weatherperson ಹವೊಮನಿಸ್
weatherproof ಹವೊ ನಿರೋಧಕ್
weatherworn ಹವ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಇರ್‌ಲ್ಲೆಂ
weave ವಿಣ್, ವೊಳ್
weaver ವಿಣ್ಪಿ, ವೊಳ್ಪಿ
weaver ant ವಿಣ್ಪಿ ಮೂಯ್
weaverbird ವಿಣ್ಪಿ ಸುಕ್ಣೆ
web ಜಾಳ್
webby ಜಾಳೀಯ್
webcast ಜಾಳ್ ಪ್ರಸಾರಣ್
webcaster ಜಾಳ್ ಪ್ರಸಾರಕ್
webmaster ಜಾಳ್ ಧನಿ
webster ವಿಣ್ಪಿ, ವೊಳ್ಪಿ
webwork ಜಾಳ್ ಕಾಮ್
wed ಕಾಜಾರ್ ಜಾ
wedded ಕಾಜಾರಿ
wedder ಕಾಜಾರಿ
wedding ಕಾಜಾರ್
wedge ರುಕಾಡ್ ವ ಖಡಾಪ್ ಫುಟಂವ್ಕ್ ವಾಪರ್ಚೊ ರುಕಾಡ್ ವ ಲೊಂಕ್ಡಾಚೊ ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಪಾತಳ್ ಆಸ್ಚೊ ಕುಡ್ಕೊ
wedlock ಕಾಜಾರಾಚೊ ಬಾಂದ್
Wednesday ಬುಧ್ವಾರ್, ಬುದ್ವಾರ್
wee ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್, ಭೋವ್ ವೆಗ್ಗಿಂ, ಇಲ್ಲೆಂ
weed ನಲಿಯೊ
weeder ನಲಿಯೊ ಕಾಡ್ಚೆಂ
weedy ನಲಿಯಾಳ್
week ಹಪ್ತೊ
weekday ಹಪ್ತ್ಯಾದೀಸ್
weekend ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ಯ್
weekender ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ಯಕ್
weeknight ಹಪ್ತ್ಯಾರಾತ್
weekly ಹಪ್ತ್ಯಾಳೆಂ
ween ಪಾತ್ಯೆ
weensy ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್
weeny ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್
weep ರಡ್
weeper ರಡ್ಕುರೊ
weepie ರಡಂವ್ಚೆಂ ಪಿಂತುರ್, ಗೀತ್ ವ ಪ್ರಸಾರಣ್
weepy ರಡ್ಕುರೊ
weet ಜಾಣಾ ಜಾ
weevil ಬರಡ್
weevilly ಬರಡೀಯ್
weevily ಬರಡೀಯ್
weigh ಜಡಾಯ್ ಪೊಳೆ
weigh in ಸ್ವತಾಚಿ ವ ವಸ್ತುಂಚಿ ಜಡಾಯ್ ಪೊಳೆ, ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್
weight ಜಡಾಯ್
weight lifter ಜಡಾಯ್ ಉಕಲ್ಪಿ
weight lifting ಜಡಾಯ್ ಉಕಲ್ಚೆಂ
weight man ಜಡಾಯ್ ಮನಿಸ್
weighted ಜಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ
weighty ಜಡ್
weir ಉದ್ಕಾಂತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಲಿ ವೋಯ್, ಕಾಟ್
weird ವಿಚಿತ್ರ್
weirdie ವಿಚಿತ್ರ್ ಮನಿಸ್
weirdo ವಿಚಿತ್ರ್ ಮನಿಸ್
weirdy ವಿಚಿತ್ರ್ ಮನಿಸ್
weka ನ್ಯೂ ಜಿಲೆಂಡಾಚೆಂ ಉಬಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸುಕ್ಣೆ
welch ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಚುಕಯ್, ಉತಾರ್ ಮೋಡ್
welcome ಸ್ವಾಗತ್
weld ಸಂಧಯ್
welder ಸಂಧಕ್
weldor ಸಂಧಕ್
welfare ಕಲ್ಯಾಣ್
welfarism ಕಲ್ಯಾಣ್‍ವಾದ್
welfarist ಕಲ್ಯಾಣ್‍ವಾದಿ
welkin ಕೂಪ್, ಮೊಳಾಬ್, ಸರ್ಗ್
well ಬೊರೊ, ಬಾಂಯ್
well-being ಸುಖಿ ಸ್ಥಿತಿ
well-beloved ಭೋವ್ ಮೊಗಾಳ್
well-fixed ಗ್ರೇಸ್ತ್
well-founded ಬೊರೊ ಆಧಾರಿತ್
well-groomed ಬೊರೊ ನೆಸ್‍ಲ್ಲೊ
well-grounded ಘಟ್ ಬುನ್ಯಾದಿಚೊ
well-healed ಗ್ರೇಸ್ತ್
well-informed ಬೊರಿ ಖಬಾರ್, ಮಾಹೆತ್ ವ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸ್ಚೊ
well-intentioned ಬೊರ‍್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾಚೊ
well-known ಬೊರೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲೊ, ಪ್ರಖ್ಯಾತ್
well-meaning ಬೊರ‍್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾಚೊ
well-nigh ಭೋವ್ ಲಾಗಿಂ
well-off ಬೊರ‍್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಚೆಂ
well-oiled ಬೊರೆಂ ತೆಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ
well-ordered ಬೊರೆಂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್
well-placed ಬೊರ‍್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚೊ
well-read ಬೊರೆಂ ವಾಚ್‍ಲ್ಲೊ
well-rounded ವಿಸ್ತಾರ್, ಸಕ್ಕಡ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ
well-set ಪೂರ್ಣ್ ತಯಾರ್
well-to-do ಗ್ರೇಸ್ತ್
well-wisher ಬೊರೆಂ ಆಶೆಂವ್ಚೊ
wellborn ಬೊರ‍್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜನ್ಮಾಲ್ಲೊ
wellhead ಬಾಂಯ್ ತಕ್ಲಿ, ಝರಿಚೆಂ ಮೂಳ್
wellspring ಬಾಂಯ್ ಝರ್
welsh ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಚುಕಯ್, ಉತಾರ್ ಮೋಡ್, ವೇಲ್ಸಾಚೊ
welsher ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಚುಕಂವ್ಚೊ, ಉತಾರ್ ಮೊಡ್ಚೊ
welt ಮೊಚ್ಯಾಚಿ ಪಟ್ಟಿ
welter ಲೋಳ್, ಲಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ವಯ್ರ್ ಸಕ್ಲಾ ಜಾ, ಬೂಡ್, ಭಿಜ್, ವಿಪರಿತ್ ಗೊಂದೊಳ್
welterweight ೧೪೭ ಪೌಂಡ್ ಜಡಾಯ್ ಪರಮ್ ಮೀತ್
wench ಚಾಕರ್ನ್
wencher ವ್ಯಭಿಚಾರಿ
wend ಪಯ್ಣ್ ಕರ್
went ಗೆಲೊ
wentletrap ಧೊವ್ಯಾ ಕರ್ಲಾಂಚಿ ಪಿಕುಳ್
wept ರಡ್ಲೊ
were ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ
werewolf ಬೊಲ್ಪೊಮನಿಸ್
pl. werewolves
wergeld ಮನಿಸ್‍ಮೋಲ್
wergild ಮನಿಸ್‍ಮೋಲ್
weskit ಬಾವ್ಳೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಶರ್ಟಾ ವಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ವಸ್ತುರ್
west ಅಸ್ತಮ್ತ್, ಅಸ್ತಮ್ತಿ
wester ಅಸ್ತಮ್ತಿ ಕುಶಿಕ್ ವಚ್
westerly ಆಸ್ತಮ್ತೀಯ್
western ಆಸ್ತಮ್ತೀಯ್, ಅಸ್ತಮ್ತಿ
westerner ಅಸ್ತಮ್ತಿಗಾರ್
westing ಅಸ್ತಮ್ತಿಕ್ ವೆಚೆಂ
westward ಅಸ್ತಮ್ತಿ ಕುಶಿಕ್
westwards ಅಸ್ತಮ್ತಿ ಕುಶಿಕ್
wet ಭಿಜ್‍ಲ್ಲೊ
wet behind the ears ಅನ್ಭೊಗ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
wet nurse ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಾನೊ ದಿಂವ್ಚಿ
wether ಕಪಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಬೊಕ್ರೊ ವ ಬೊಕ್ಡೊ
wettable ಭಿಜವ್ಯೆತ್
wettish ಭಿಜ್ಕರ್
whack ಆವಾಜ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಬರಿ ಮಾರ್, ಕಾತರ್
whale ಮಾಸೊ
whaleback ಮಾಸೊಪಾಟ್
whaleboat ಮಾಸೊಮಚ್ವೊ
whalebone ಮಾಸೊಹಾಡ್
whaler ಮಾಸೊಗಾರ್
whaling ಮಾಸೊ ಧರ್ಚೆಂ
wham ಘಟ್ ಮಾರ್, ವಡ್ ಆವಾಜ್, ಅವ್ಚಿತ್
whammy ವಾಯ್ಟ್ ಅದೃಷ್ಟ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಸೈಂಬಾ ವರ್ತಿ ಸಕತ್, ಘಾಡಿ ಶಿರಾಪ್, ಮಾರೆಕಾರ್ ಮಾರ್
whang ವಡ್ ಕುಡ್ಕೊ, ಬಳಾನ್ ಮಾರ್, ವಡ್ ಆವಾಜ್
whap ಪೂರ್ಣ್ ಸಲ್ವಯ್, ಜಡ್ ಮಾರ್
wharf ದರ್ಯಾತಡಿರ್ ತಾರ್ವಾಂನಿ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲಿ ಬಾಂದಾವಳ್
what ಕಿತೆಂ
whatever ಕಿತೆಂಯ್
whatsoever ಕಿತೆಂಯ್
wheal ಅವ್ಚಿತ್ ಕಾತ್ ಉಬಾರಾಯ್
wheat ಗೊಂವ್
wheaten ಗೊಂವೀಯ್, ಏಕ್ ರಂಗ್
wheatgrass ಗೊಂವ್‍ತಣ್
wheatland ಗೊಂವ್‍ಭುಂಯ್
wheedle ಸಯ್ಲಾಪಾನ್ ವ ಮೊವಾಳ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಫುಸ್ಲಾಯ್ ವ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಕರ್
wheel ರೋದ್
wheelbarrow ಎಕಾ ರೊದಾಚೆಂ ವಾಹನ್
wheelchair ರೋದ್‍ಕದೆಲ್
wheeler ರೊದಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ
wheelhorse ರೋದ್‍ಘೊಡೊ
wheelhouse ರೋದ್‍ಘರ್
wheelman ರೋದ್‍ಮನಿಸ್
wheelsman ರೊದಾಂಮನಿಸ್, ರೋದ್‍ಮನಿಸ್
wheelwork ರೋದ್‍ಕಾಮ್
wheelwright ರೋದ್‍ಗಾರ್
wheeze ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್, ಗಾದ್, ಸಾಂಗ್ಣಿ
whelk ಏಕ್ ಪಿಕುಳ್
whelm ಸಗ್ಳೆಂ ಧಾಂಪ್
whelp ಪೆಟ್ಯಾಚೆಂ ಪೀಲ್
when ಕೆದಾಳಾ
whence ಖಂಚೊ ಜಾಗೊ, ಮೂಳ್ ವ ಕಾರಣ್
whencesoever ಖಂಚಾಯೀ ಜಾಗ್ಯಾ ವ ಮುಳಾ ಥಾವ್ನ್
whenever ಕೆದಾಳಾಯೀ
whensoever ಕೆದಾಳಾಯೀ
where ಖೈಂ
whereabout ಖಂಚೊ ಜಾಗೊ, ಖಂಚಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ
whereabouts ಖಂಚೊ ಜಾಗೊ, ಖಂಚಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ
whereas ಉಳ್ಟೆಂ, ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ದಸ್ತಾವೆಜಾಂತ್ ಆರಂಭಾಚೊ ವ ಶರ್ತಾಚೊ ಸಬ್ದ್
whereby ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಕಶೆಂ
wherefore ಕಿತ್ಯಾಕ್
wherefrom ಖಂಚಾ ಥಾವ್ನ್
wherein ಖಂಚಾಂತ್
whereinto ಖಂಚಾಂತ್
whereof ಖಂಚಾಚೆಂ
whereon ಖಂಚಾಚೆರ್
wheresoever ಖಂಚಾಯೀ ಜಾಗ್ಯಾರ್, ಖೈಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ
wherethrough ಖಂಚಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್
whereto ಖಂಚಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವ ಉದ್ದೆಶಾಕ್
whereunto ಖಂಚಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವ ಉದ್ದೆಶಾಕ್
whereupon ಖಂಚಾಚೆರ್
wherever ಖಂಚಾಯೀ ಜಾಗ್ಯಾರ್, ಖೈಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ
wherewith ಖಂಚಾ ವರ್ವಿಂ
wherewithal ಖಂಚಾ ವರ್ವಿಂ, ಸಾಧನಾಂ, ದುಡು
wherry ಹಳು ಮಚ್ವೊ
whet ಉತ್ತೇಜನ್, ಪಾಜ್ಚೊ ಫಾತೊರ್
whether ವಿಂಚವ್ಣ್ಯೊ ಆಸ್ಚೊ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಸವಾಲಾಚೊ ಸಬ್ದ್
whetstone ಪಾಜ್ಚೊ ಫಾತೊರ್
whetter ಪಾಜ್ಪಿ
whew ಶಿಳೊಣೆಚೊ ಆವಾಜ್
whey ತಾಕ್
whey-face ಬಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೊಂಡ್
which ಖಂಚಾ
whichever ಖಂಚಾಯ್
whichsoever ಖಂಚಾಯ್
whicker ಘೊಡ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್
whiff ಇಲ್ಲೆಂ ವಾರೆಂ, ಅನಿಲ್ ವ ಧುವರ್ ವಾಳ್ಚೆಂ, ಇಲ್ಲಿ ಘಾಣ್, ಇಲ್ಲೊ ಶಿಳೊಣೆಚೊ ಆವಾಜ್
whiffet ಲ್ಹಾನ್, ತರ್ನಾಟೊ ವ ಮಹತ್ವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್
whiffle ಪಾದ್ಯೆ, ಇಲ್ಲೊ ಶಿಳೊಣೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಕರ್
whiffler ಪುರ್ಶಾಂವಾಕ್ ವಾಟ್ ಸುಡಾಳ್ ಕರ್ಚೊ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬದ್ಲುಂಚೊ
while ಆಸ್ತಾನಾ, ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್, ಪಾಶಾರ್ ಕರ್
whilom ಪಯ್ಲೆಂಚೊ
whilst while ಪೊಳೆ
whim ಅವ್ಚಿತ್ ಪಿಶಿ ಅಲೊಚನ್
whimbrel ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
whimper ಲೋವ್ ಆವಾಜ್
whimsey ಅವ್ಚಿತ್ ಪಿಶಿ ಅಲೊಚನ್, ಬರವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ವ ಕಲಾಂತ್ ಅದ್ಭುತ್ ವ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ವಸ್ತ್
whimsical ಅವ್ಚಿತ್ ಪಿಶಿ ಅಲೊಚನ್ ಆಸ್ಚೆಂ
whimsy ಅವ್ಚಿತ್ ಪಿಶಿ ಅಲೊಚನ್, ಬರವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ವ ಕಲಾಂತ್ ಅದ್ಭುತ್ ವ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ವಸ್ತ್
whin ಏಕ್ ಝಡ್
whinchat ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
whine ಕಾರಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ದುರ್ಸೊಂಚೆಂ, ದುಖಿನ್ ಭೊರ್‌ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚೊ
whinge ದುರ್ಸೊ
whinny ಘೊಡ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್
whinstone ಘಟ್ ಖಡಾಪ್
whip ಚಾಬುಕ್
whip hand ಚಾಬುಕ್ ಹಾತ್
whip in ಚಾಬುಕ್ ವಾಪರ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ದವರ್
whip into shape ಬಡವ್ನ್ ಆಕಾರ್ ದೀ
whip-poor-will ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
whip-round ದಯಾಳ್ ಉದ್ದೆಶಾ ಖಾತಿರ್ ದುಡು ಜಮೊ ಕರ್ಚೆಂ
whip scorpion ಚಾಬುಕ್ ವಿಚು
whipcord ಚಾಬುಕ್ ರಾಜು
whiplash ಚಾಬುಕಾಚೊ ಮಾರ್
whipper ಚಾಬುಕ್‍ಗಾರ್
whippersnapper ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ ಮಹತ್ವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್
whippet ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪೆಟೊ
whippy ಚಾಬುಕೀಯ್
whipsaw ಚಾಬುಕ್ ಗರ್ಗಸ್
whipstock ಚಾಬುಕಾಚೊ ಹಾತಾಳೊ
whiptail ಚಾಬುಕ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಪಾಲ್
whipworm ಚಾಬುಕ್ ಕಿಡೊ
whir ವೆಗ್ಗಿಂ ಪಾಕಾಟೆ ಹಾಲಂವ್ಚೊ ಆವಾಜ್, ವೆಗ್ಗಿಂ ಪಾಕಾಟೆ ಹಾಲಂವ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಘುಂವ್ ವ ಊಬ್
whirl ಮಂಡಳಾಂತ್ ಜೊರಾನ್ ವ ವೇಗಾನ್ ಘುಂವ್, ರೊದಾ ಬರಿ ಘುಂವ್, ವೆಗ್ಗಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾ, ಘುಂವ್ಡಾಯ್, ಮಂಡಳಾಂತ್ ವೇಗಾಚಿ ಘುಂವ್ಡಿ, ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಘಡಿತಾಂ
whirligig ಏಕ್ ಖೆಳ್ಣಿ
whirlpool ಸುಳಿಕೊಂಡ್
whirlwind ಸುಳಿವಾರೆಂ
whirly ಸುಳೀಯ್, ಲ್ಹಾನ್ ಸುಳಿವಾರೆಂ
whish ದರ್ವಡ್ಚೊ ಆವಾಜ್
whisk ವೆಗ್ಗಿಂ ವೊರ್
whisker ಗಾಲ್ಮಿಶಿ, ಖಾಡಾಚೊ ಕೇಸ್
whiskered ಗಾಲ್ಮಿಶ್ಯಾಳ್
whiskery ಗಾಲ್ಮಿಶ್ಯಾಳ್
whisper ಪುಸ್ಪುಸ್
whisperer ಪುಸ್ಪುಸ್ಚೊ
whispering ಪುಸ್ಪುಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್, ಪುಸ್ಪುಸೀಯ್
whispery ಪುಸ್ಪುಸೀಯ್
whist ಮೌನ್, ಏಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖೆಳ್
whistle ಶಿಳೊಣಿ
whistler ಶಿಳೊಣಿಗಾರ್, ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ, ಏಕ್ ಚಾಣಿ
whit ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಣ್
white ಧೊವೊ
white amur ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
white ant ವಾಳಯ್
white ash ಏಕ್ ರೂಕ್
white bass ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
white birch ಏಕ್ ರೂಕ್
white cedar ಧೊವೊ ದೇವ್‍ದಾರ್
white cell ಧೊವೊ ಕಣ್
white crappie ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
white croaker ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
white dwarf ಧೊವೊ ಕುಳ್ಳ, ಉಣ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಚೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್
white elephant ಧೊವಿ ಹಸ್ತ್, ಚಡ್ ಖರ್ಚಾಚಿ ಉಣ್ಯಾ ಲಾಭಾಚಿ ಆಸ್ತ್
white feather ಧೊವೆಂ ಪಾಕ್
white flag ಧೊವೊ ಧ್ವಜ್
white friar ಧೊವೊ ಫ್ರಾದ್, ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್
white gold ಧೊವೆಂ ಭಾಂಗಾರ್
white lead ಧೊವೆಂ ಶಿಶೆಂ
white lightning ಧೊವೆಂ ಜಗ್ಲಾಣೆ
white line ಧೊವೊ ಗೀಟ್
white list ಧೊವಿ ಪಟ್ಟಿ
white marlin ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
white matter ಧೊವೊ ದ್ರವ್ಯ್
white metal ಧೊವೆಂ ಲೋಹ್
white mustard ಧೊವೆಂ ಸಾಸಾಂವ್
white oil ಧೊವೆಂ ತೇಲ್
white paper ಧೊವೆಂ ಪತ್ರ್, ಸರ್ಕಾರಿ ವರ್ದಿ
white pepper ಧೊವೆಂ ಮಿರಿಂ
white perch ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
white potato ಧೊವೊ ಬಟಾಟೊ
white rust ಧೊವಿ ಕಲಂಬ್, ಝಡಾಂಚಿ ಪಿಡಾ
white shark ಧೊವೊ ತಾಟೊ
white supremacist ಧೊವೊ ಪರಮತ್ವ್‌ವಾದಿ
white supremacy ಧೊವೊ ಪರಮತ್ವ್‌
white walnut ಧೊವೆಂ ಅಕ್ರುಟ್
white water ಧೊವೆಂ ಉದಾಕ್
white way ಧೊವಿ ವಾಟ್
white whale ಧೊವೊ ಮಾಸೊ
whitebait ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
whitebeard ಮಾತಾರೊ, ಧೊವೆಂ ಖಾಡ್
whiteface ಧೊವೆಂ ತೊಂಡ್
whitefish ಧೊವಿ ಮಾಸ್ಳಿ
whitefly ಧೊವೊ ಮೂಸ್
whitehead ಧೊವಿ ತಕ್ಲಿ
whiten ಧೊವೆಂ ಕರ್ ವ ಜಾ
whitener ಧೊವಕ್
whitesmith ತೊವ್ರೆಂ ಕಾಮೆಲಿ
whitetail deer ಧೊವಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಚಿತಾಳ್
whitethroat ಧೊವೊ ಗಳೊ
whitewall ಧೊವಿ ವೊಣೊದ್
whitewash ಧೊವೊ ರಂಗ್ ದೀ
whitewing ಧೊವೊ ಪಾಕಾಟೊ
whitewood ಧೊವೆಂ ರುಕಾಡ್
whitey ಧೊವೊ ಮನಿಸ್, ಧೊವೆಂ
whither ಖೈಂ
whithersoever ಖೈಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ
whitherward ಖಂಚ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್
whiting ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
whitish ಧೊವೆಶೆಂ
whitlow ಕೊರ್, ಉಗುರ್ ಸುತ್ತು
whitmonday ಪೆಂತೆಕೊಸ್ತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ಸೊಮಾರ್
Whitsunday ಪೆಂತೆಕೊಸ್ತ್
Whitsuntide ಪೆಂತೆಕೊಸ್ತ್ ಕಾಳ್, ಪೆಂತೆಕೊಸ್ತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ಹಪ್ತೊ
whittle ಉಣೆ ಕರ್
whity ಧೊವೆಶೆಂ
whiz ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿ ಆವಾಜ್ ಕರ್, ವೆಗ್ಗಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾ
whiz kid ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಭೋವ್ ಬುದ್ವಂತ್ ವ ಯಶಸ್ವಿ ಮನಿಸ್
whizz whiz ಪೊಳೆ
whizz kid whiz kid ಪೊಳೆ
whizzer ಸುಕಂವ್ಚೆಂ ಯಂತ್ರ್
whizzy ಅದ್ಭುತ್
who ಕೋಣ್, ಕೊಣೆ
whodunit ಪತ್ತೆದಾರಿ ಕಾದಂಬರಿ
whodunnit whodunit ಪೊಳೆ
whoever ಕೊಣೀ
whole ಸಗ್ಳೊ
whole hog ಸಗ್ಳಿ ವಾಟ್
whole number ಸಗ್ಳೊ ಸಂಖೊ
wholehearted ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್
wholesale ರಕಮ್
wholesaler ರಕಮ್‍ಗಾರ್
wholesome ಕುಡಿಚಿ ವ ಮತಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬಡ್ತಿ ಕರ್ಚೆಂ, ಕುಡಿಂತ್, ಮತಿಂತ್ ವ ನೈತಿಕ್ಪಣಾಂತ್ ಸಾರ್ಕೊ
wholly ಸಗ್ಳೆಂ
whom ಕೊಣಾಕ್
whomever ಕೊಣಾಕೀ
whomp ಜೊರಾಚೆಂ ಥಾಪಾಡ್
whomsoever ಕೊಣಾಕೀ
whoop ಸಂತೊಸಾನ್ ವ ಉರ್ಬೆನ್ ಬೊಬ್ ಘಾಲ್, ಗುಗಿಚಿ ಬೊಬ್, ಭೋವ್ ಉಣೊ ಐವಜ್
whoop-de-do ಜಿವಾಳ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಉಚಾಂಬಳ್ ಪ್ರಗಟ್ ಚರ್ಚೆ
whoopee ಗಮ್ಮತ್
whooper ಏಕ್ ಡೊಂಕ್
whooping cough ಸುಣೆ ಖೊಂಕ್ಲಿ
whoopla ವಡ್ ಆವಾಜಾಚೆಂ ಗಮ್ಮತ್
whoosh ದರ್ವಡಾನ್ ವಚ್
whop ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್, ಮಾರ್, ಪೂರ್ಣ್ ಸಲ್ವಯ್, ಜಡಾಯೆಚೊ ಮಾರ್
whopper ಭೋವ್ ವಡ್, ವಡ್ ಫಟ್
whopping ಭೋವ್ ವಡ್
whore ಚೆಡಿ
whoredom ಚೆಡಿಪಣ್
whorehouse ಚೆಡಿಘರ್
whoreson ಚೆಡಿಪೂತ್
whorish ಚೆಡ್ಯಾಳ್
whortleberry ಬೆಣಸ್
whose ಕೊಣಾಚೆಂ
whosesoever ಕೊಣಾಚೆಂ ತರೀ
whoso ಕೊಣೀ
whosoever ಕೊಣೀ
whump ಬಡಯ್, ಥಾಪುಡ್
whup ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾವ್ನ್ ಮಾರ್, ಪೂರ್ಣ್ ಸಲ್ವಯ್
why ಕಿತ್ಯಾಕ್
whydah ಆಫ್ರಿಕಾಚೆಂ ಸುಕ್ಣೆ
wick ವಾತಿಚೆಂ ವ ದಿವ್ಯಾಚೆಂ ಸುತ್
wicked ಖೊಟೊ
wicker ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಗಾಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಫಾಂಟೊ
wicket ಲ್ಹಾನ್ ದಾರ್ವಾಟೊ ವ ದಾರ್, ವ್ಯಾಪಾರಾಚೆಂ ಜನೆಲ್, ಕ್ರಿಕೆಟಾಂತ್ ತೀನ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಆನಿ ದೋನ್ ಬೆಯ್ಲ್ ಸಾಂಗಾತಾ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮೆನಾಚೆಂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
widdershins ಉಳ್ಟ್ಯಾ ಕುಶಿನ್
wide ವಿಶಾಲ್, ರೂಂದ್
widen ರೂಂದ್ ಕರ್
widener ರೂಂದಯಕ್
widespread ವಿಸ್ತಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ
widgeon ಏಕ್ ಹಂಸ್
widow ವಿದವ್
widowbird ವಿದವ್ ಸುಕ್ಣೆ
widower ವಿದುರ್
width ರುಂದಾಯ್
wield ಚಲಯ್
wiener ಬೀಫ್ ವ ದುಕ್ರಾಮಾಸಾಚೆಂ ಏಕ್ ಲಿಂಗಿಸ್
wife ಬಾಯ್ಲ್
wifty ತಕ್ಲಿ ಘುಂವಳ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ
wig ನಕ್ಲಿ ಕೇಸ್
wigan ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್
wigeon ಏಕ್ ಹಂಸ್
wiggle ವುಳ್ವುಳ್
wiggler ವುಳ್ವುಳ್ಚೊ, ಜಳಾರಿಚೆಂ ಪೀಲ್
wiggly ವುಳ್ವುಳೀಯ್
wight ಮನಿಸ್, ವೀರ್
wiglet ಲ್ಹಾನ್ ವಿಗ್
wigwag ಹಾತ್ ವ ಧ್ವಜ್ ಹಾಲವ್ನ್ ಸಂಕೇತ್ ಧಾಡ್
wilco (will comply) ಪಾಳ್ತಾಂ
wild ರಾನ್ವಟ್, ಅನಿಯಂತ್ರಿತ್, ಉಚಾಂಬಳ್
wild boar ರಾನ್ ದುಕೊರ್
wild dog ರಾನ್ ಪೆಟೊ
wild-goose chase ಸಂಕೀರ್ಣ್ ವ ಲಾಂಬ್ ಆನಿ ವ್ಯರ್ಥ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ವ ಸೊದಾಪ್
wild mustard ರಾನ್ ಸಾಸಾಂವ್
wild rice ರಾನ್ ತಾಂದುಳ್
wildcat ರಾನ್ ಮಾಜಾರ್, ಆರ್ಥಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಬೆಜವಾಬ್ದಾರ್
wildebeest ಆಫ್ರಿಕಾಚೆಂ ಚಿತಾಳ್
wilderness ಅರಣ್ಯ್
wildfire ರಾನಾಂತ್ ಉಜೊ
wildflower ಕಾಟ್ ಫುಲ್
wildfowl ಕಾಟ್ ಹಂಸ್
wilding ರಾನ್ ಝಡ್, ರಾನ್ ಮನ್ಜಾತ್, ಕಾಟ್
wildish ರಾನ್ವಟ್, ಕಾಟ್
wildlife ರಾನ್ ಮನ್ಜಾತಿ ಆನಿ ಸುಕ್ಣಿ
wildling ರಾನ್ ಝಡ್, ರಾನ್ ಮನ್ಜಾತ್, ಕಾಟ್
wile ಘಾತ್ಕಿ
wilful ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್
wily ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಳಿ
will ಖುಶಿ. ಫುಡಾರ್, ಕಾರ್ಯೆಂ, ಸಾಧ್ಯತಾ, ನಿರ್ಣಯ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಾಪರ್ತಾತ್.
will-o’-the-wisp ಅಸಾಧ್ಯ್ ಉದ್ದೇಶ್
willed ಖುಶಿ ಆಸ್ಚೊ, ಖುಶಿ ವೆಲಿ
willemite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
willet ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
williwaw ಅವ್ಚಿತ್ ಜೊರಾಚೆಂ ವಾರೆಂ, ಉಚಾಂಬಳ್ ಗೊಂದೊಳ್
willow ಏಕ್ ರೂಕ್
willpower ಖುಶಿಸಕತ್
willy-nilly ವಿಂಚವ್ಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ರಿತಿನ್
wilt ಬಾವ್, ಸುಕ್
wimble ಬುರಾಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಯ್ದ್
wimp ಅಸ್ಕತ್, ಭಿವ್ಕುರೊ
wimple ಮಧ್ಯ್ ಯುಗಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ ತಕ್ಲೆರ್ ಆನಿ ಗೊಮ್ಟೆ ಭೊವಾರಿಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಲುಗಾಟ್
win ಜಯ್ತ್, ಜೀಕ್
wince ಪಾಟಿಂ ಸರ್
winch ವೊಡ್ಚೆಂ ಯಂತ್ರ್
wind (ವಿಂಡ್) ವಾರೆಂ
wind (ವೈಂಡ್) ಚಾವಿ ದೀ (ಘಡಿಯಾಳಾಕ್)
wind up ಸಂಪಯ್
windbag ಭೋವ್ ಚಡ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ಮನಿಸ್
windbreak ವಾರೆಂ ಆಡಾಂವ್ಚೆ ರೂಕ್ ವ ಝಾಡ್ಕುಟಾಂ
windburn ವಾರೆಂ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
winder ಸುತ್ ವಿಣ್ಚೊ ಕಾಮೆಲಿ ವ ಯಂತ್ರ್, ಘಡಿಯಾಳಾಚಿ ಚಾವಿ, ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಚಡ್ ರೂಂದ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮೇಟ್
windfall ವಾರ‍್ಯಾನ್ ಉಬಯಿಲ್ಲೆಂ, ಅವ್ಚಿತ್, ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ವ ಜೊಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಫಾಯ್ದೊ
windflower ವಾರೆಂಫುಲ್
windhover ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
winding ಘುಂವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ ಮಾಲ್, ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ, ಘುಂವ್ಡಿ ಆಸ್ಚೆಂ
windlass ಏಕ್ ಯಂತ್ರ್
window ಜನೆಲ್
window dressing ವಿಕ್ರಾಪಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಅಂಗ್ಡಿಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾ ಲಾಗಿಂ ದವರ್ಚೆಂ, ಫಟವ್ನ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ
window envelope ಜನೆಲ್ ಲೊಕಾಟೊ
window seat ಜನೆಲ್ ಬಸ್ಕಾ
windproof ವಾರೆಂ ನಿರೋಧಕ್
windrow ಸುಕೊಂಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಭಾತೆಣ್
windscreen ವಾರೆಂಪಡ್ದೊ
windstorm ವಾರೆಂವಾದಾಳ್
windswept ವಾರ‍್ಯಾನ್ ಝಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ
windward ವಾರ‍್ಯಾಚಿ ಕೂಸ್, ವಾರ‍್ಯಾ ಕುಶಿನ್
windway ವಾರೆಂವಾಟ್
windy ವಾರ‍್ಯಾಳ್, ಘುಂವ್ಡಾಳ್
wine ವಾಯ್ನ್
winegrower ದಾಕಾಂಮಳೊ ಧನಿ
winemaker ವಾಯ್ನ್ ಕರ್ಚೊ
winepress ದಾಕೊ ಗುಡ್ಡಾವ್ನ್ ರೋಸ್ ಕಾಡ್ಚೊ ಜಾಗೊ
winery ವಾಯ್ನ್ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ
wineshop ವಾಯ್ನ್ ಅಂಗಡ್
wineskin ವಾಯ್ನ್ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾ ಪೊತೆಂ
wing ಪಾಕಾಟೊ
winglet ಲ್ಹಾನ್ ಪಾಕಾಟೊ
wingman ಪಾಕಾಟೊಮನಿಸ್
wink ದೊಳೆ ಮೊಡ್, ಮಟ್ವಿ ನೀದ್
winker ದೊಳೆ ಮೊಡ್ಚೊ
winkle ಏಕ್ ದರ್ಯಾಳ್ ಪಿಕುಳ್, ಕಾಡ್
winnable ಜಿಕ್ಯೆತ್
winner ಜಯ್ತೆವಂತ್, ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೊ
winnow ವಾಸುಡ್
winnower ವಾಸುಡ್ಪಿ
winnowing fan ಸುಪ್, ತೊಡ್ಪೆಂ
wino ವಾಯ್ನ್ ಅಮಾಲಿ
winsome ಸಂತೊಸ್ ದಿಂವ್ಚೊ
winter ಹಿಂವಾಳ್
winter aconite ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
winter crookneck ಏಕ್ ಫಳ್
winter flounder ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
winter melon ಹಿಂವಾಳ್ ಚಿಬಾಡ್
winter savory ಏಕ್ ಒಡ್ತಲಾಂವ್
winter squash ಏಕ್ ಫಳ್
winterberry ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
winterer ಹಿಂವಾಳ್ ನಿವಾಸಿ ವ ಭೆಟ್ಪಿ
wintergreen ಹಿಂವಾಳ್ ಪಾಚ್ವೆಂ
wintering ಹಿಂವಾಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ
winterkill ಹಿಂವಾಕ್ ಮೋರ್
winterly ಹಿಂವಾಳೀಯ್
wintertide ಹಿಂವಾಳ್ ಕಾಳ್
wintertime ಹಿಂವಾಳ್ ಕಾಳ್
wintery ಹಿಂವಾಳೀಯ್
wintry ಹಿಂವಾಳೀಯ್
winy ವಾಯ್ನೀಯ್
winze ಖಣ್ಯೆಂತ್ ಉಬಿ ವಾಟ್
wipe ಪೂಸ್
wipe out ಪೂರ್ಣ್ ನಾಸ್ ಕರ್, ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್
wipeout ಪೂರ್ಣ್ ನಾಸ್, ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಚೆಂ, ಪೂರ್ಣ್ ಸಲ್ವಣ್
wiper ಪುಸ್ಪಿ
wire ಸರಿ
wire fraud ಸರಿ ಫಟವ್ಣಿ. ಫೊನ್ ವ ಗಣಕ್ ವಾಪರ್ನ್ ಫಟವ್ಣಿ
wire grass ಸರಿ ತಣ್, ತಾರ್ ತಣ್, ಕೆನಡಾಚೆಂ ತಣ್
wire rope ಸರಿ ದೊರಿ
wire service ಸರಿ ಸೆವಾ
wired ಸರಿಯಾಳ್
wiredraw ಬಳಾನ್ ವೋಡ್
wiredrawn ಭೋವ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್
wirehair ಸರಿಕೇಸ್
wireless ಸರಿವಿಣೆ
wireman ಸರಿಮನಿಸ್
wirephoto ಸರಿತಸ್ವಿರ್
wirework ಸರಿಕಾಮ್
wireworm ಸರಿಕಿಡೊ
wiry ಸರಿಯಾಳ್, ಬಾರಿಕ್
wisdom ಜಾಣ್ವಾಯ್
wise ಜಾಂಟೊ
wiseacre ಹುಶಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ
wiseass ಹುಶಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ
wisecrack ಹುಶಾರ್ ವ ನಂಜಾಳಿ ಟಿಕೊ
wisecracker ಹುಶಾರ್ ವ ನಂಜಾಳಿ ಟಿಕೊ ಕರ್ಚೊ
wised-up ಜಾಣಾ ಜಾವ್ನ್
wish ಆಶಾ
wish list ಆಶಾ ಪಟ್ಟಿ
wish-wash ಅಸ್ಕತ್ ಪೀವನ್, ನೀರಸ್ ಉಲವ್ಣೆ ವ ಬರಾಪ್
wishful ಆಶಾಳ್
wishy-washy ಅಥಿರ್, ಅಸ್ಕತ್
wisp ಪಾತಳ್ ಪಟ್ಟಿ ವ ಕುಡ್ಕೊ, ಹಾತ್‍ಭರ್
wisteria ಏಕ್ ವಾಲ್
wistful ದುಖೆಸ್ತ್
wit ಖುಶಾಲಾಯ್, ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್
witch ಮಾಟ್ ಕರ್ಚಿ
witchcraft ಮಾಟ್
witchery ಮಾಟ್ ಕರ್ಚೆಂ
witching ಮಾಟ್ ಕರ್ಚೆಂ
with ಸಾಂಗಾತಾ
with a vengeance ಅಧಿಕ್ ಬಳಾನ್, ವಿಪರಿತ್ ಮಾಪಾನ್
with a view to ಉದ್ದೆಶಾನ್
with an eye to ಜಾಣಾ ಆಸೊನ್, ಉದ್ದೆಶಾನ್
with an eye toward ಜಾಣಾ ಆಸೊನ್, ಉದ್ದೆಶಾನ್
with child ಗುರ್ವಾರ್
with flying colours ಪೂರ್ಣ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾವ್ನ್
with kid gloves ವಿಶೇಸ್ ಚಿಂತಾಪಾನ್
with one’s pants down ಉಬ್ದೆಸಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಂತ್
with one voice ಎಕಾ ತಾಳ್ಯಾನ್
with young ಗುರ್ವಾರ್
withal ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯಿ
withdraw ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್
withdrawal ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ
withdrawn ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ
withdrew ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ
withe ಬಾರಿಕ್ ಫಾಂಟೊ
wither ಮಾಜ್ವೊ, ಸುಕ್
witherite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
withershins ಉಳ್ಟ್ಯಾ ಕುಶಿನ್
withheld ಪಾಟಿಂ ದವರ್ಲೆಂ
withhold ಪಾಟಿಂ ದವರ್
within ಭಿತರ್
without ನಾಸ್ತಾನಾ
withstand ಯಶಸ್ವಿ ವಿರೋಧ್ ಕರ್
withstood ಯಶಸ್ವಿ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲೊ
withy ಬಾರಿಕ್ ಫಾಂಟೊ
witling ಬುದ್ವಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೊ, ಇಲ್ಲೊ ಬುದ್ವಂತ್
witness ಸಾಕ್ಸ್, ಸಾಕ್ಷಿ
witticism ಬುದ್ವಂತ್ ಟಿಕೊ
witting ಜಾಣಾ ಆಸೊನ್
witty ಬುದ್ವಂತ್
wives ಬಾಯ್ಲೊ sl. wife
wizard ಘಾಡಿಗಾರ್, ಮಾಟ್ ಕರ್ಚೊ, ಹುಶಾರ್ ಮನಿಸ್
wizardry ಘಾಡಿ, ಮಾಟ್, ಹುಶಾರಾಯ್
wizen ಪ್ರಾಯೆ ವರ್ವಿಂ ಸುಕೆಂ, ಚಿವಾಳ್ ವ ಮಿರಿಯಾಳ್ ಜಾ
woad ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
wobble ಹಾಲ್, ಹಾಲೊನ್ ಚಲ್, ಕಾಂಪ್
wobbler ಹಾಲ್ಚೊ, ಹಾಲೊನ್ ಚಲ್ಚೊ, ಕಾಂಪ್ಚೊ
wobbly ಹಾಲ್ತಾ, ಹಾಲೊನ್ ಚಲ್ತಾ, ಕಾಂಪ್ತಾ
wodge ಅಟ್ಟಿ, ಮುದೊ
woe ವಾಯ್ಟ್
woebegone ಭೋವ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ
woeful ವಾಯ್ಟಾಳ್
wog ಮಧ್ಯ್ ಉದೆಂತಿ ವ ದಕ್ಷಿಣ್ ಏಷ್ಯಾಚೊ ಕಾಳ್ಯಾ ಕಾತಿಚೊ ಪರ್ದೆಶಿ
woke ಉಟ್ಲೊ
wolf ದೊಂಗ್ರಾಳ್ ಸುವಾತ್
wolf ಬೊಲ್ಪೊ pl. wolves
wolf spider ಬೊಲ್ಪೊ ಸಾಳಿಯೊ
wolf tree ಬೊಲ್ಪೊ ರೂಕ್
wolf whistle ಬೊಲ್ಪೊ ಶಿಳೊಣಿ
wolfberry ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
wolfer ಬೊಲ್ಪೊ ಶಿಕಾರೆಗಾರ್
wolffish ಬೊಲ್ಪೊ ಮಾಸ್ಳಿ
wolfhound ಬೊಲ್ಪೊ ಶಿಕಾರೆಪೆಟೊ
wolfish ಬೊಲ್ಪೀಯ್
wolframite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
wolfsbane ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
wollastonite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
wolverine ಏಕ್ ರಾನ್ವಟ್ ಮನ್ಜಾತ್
wolves ಬೊಲ್ಪೆ sl. wolf
woman ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್
womanhood ಸ್ತ್ರೀಪಣ್
womanish ಬಾಯ್ಲಾಂಡೊ
womanism ಸ್ತ್ರೀವಾದ್
womanist ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ
womankind ಸ್ತ್ರೀಕುಳ್
womanly ಬಾಯ್ಲಾಳ್
womanpower ಸ್ತ್ರೀಸಕತ್
womb ಕೂಸ್
wombat ಏಕ್ ಮನ್ಜಾತ್
women ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂ
womenfolk ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂ
womenfolks ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂ
womenkind ಸ್ತ್ರೀಕುಳ್
won ಜಿಕ್ಲೊ
wonder ಅದ್ಭುತ್
wonderful ಅದ್ಭುತ್
wonderland ಅದ್ಭುತ್ ಭುಂಯ್
wonderment ವಿಜ್ಮಿತ್, ಅಜಾಪ್
wonderwork ಅದ್ಭುತ್ ಕಾಮ್
wondrous ಅದ್ಭುತ್
wonk ವಿಶೇಸ್ ವಿಷಯಾಂತ್ ತಪ್ಶಿಲ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ
wonky ಹಾಲ್ಚೆಂ, ಚೂಕ್
wont ಸವಯೆ ಪ್ರಕಾರ್
woo ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಪೊಳೆ
wood ರುಕಾಡ್, ರಾನಾಚ್ಯಾಕಿ ಲ್ಹಾನ್ ರುಕಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್
wood-carver ರುಕಾಡ್ ಕಾಂತವ್ಪಿ
wood carving ರುಕಾಡ್ ಕಾಂತಂವ್ಚೆಂ ವ ಕಾಂತಯಿಲ್ಲೆಂ
wood duck ರುಕಾಡ್ ಹಂಸ್
wood frog ರುಕಾಡ್ ಮಾಣ್ಕೊ
wood ibis ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
wood louse ರುಕಾಡ್ ಉ
wood nymph ರುಕಾಡ್ ಅಪ್ಸರೆ
wood pigeon ರುಕಾಡ್ ಪಾರ್ವೊ
wood rat ರುಕಾಡ್ ಉಂದಿರ್
wood sorrel ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
wood stork ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
wood sugar ರುಕಾಡ್ ಸಾಕರ್
wood thrush ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
wood turpentine ಏಕ್ ತೇಲ್
wood warbler ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
woodbine ಏಕ್ ದಾಕಾವಾಲ್
woodchat ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
woodchat shrike ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
woodchopper ರುಕಾಡ್ ಚಾಚಾವ್ಪಿ
woodchuck ಏಕ್ ವಡ್ ಧರ್ನಿ ಚಾಣಿ
woodcock ರುಕಾಡ್ ಕೊಂಬೊ
woodcraft ರುಕಾಡ್ ವಸ್ತುಶಾತಿ
woodcutter ರುಕಾಡ್ ಕಾತರ್ಪಿ
woodcutting ರುಕಾಡ್ ಕಾತರ್ಚೆಂ
wooded ರೂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ
wooden ರುಕಾಡೀಯ್
woodenhead ಬುದ್ದು
woodenheaded ಬುದ್ದು
woodenware ರುಕಾಡಾಚಿಂ ಆಯ್ದಾನಾಂ
woodie ರುಕಾಡಾಚೊ ಟ್ರೈನ್ ಡಬ್ಬೊ
woodland ರುಕಾಡ್ ಭುಂಯ್, ರಾನ್
woodlore ರುಕಾಡ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್
woodlot ಖಾಸ್ಗಿ ರುಕಾಡ್ ಭುಂಯ್
woodman ರುಕಾಡ್‍ಮನಿಸ್
woodpecker ರುಕಾಡ್‍ಬೊಂಚಕ್
woodpile ರುಕಾಡ್ ರಾಸ್
woodruff ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
woodshed ರುಕಾಡ್ ಗೊವೊಳ್
woodsman ರುಕಾಡ್‍ಮನಿಸ್
woodstove ರುಕಾಡ್ ಶಿಗ್ಡಿ
woodwind ರುಕಾಡ್ ವಾರೆಂ
woodwork ರುಕಾಡ್ ಕಾಮ್
woodworker ರುಕಾಡ್ ಕಾಮೆಲಿ
woodworm ರುಕಾಡ್ ಕಿಡೊ
woody ರುಕಾಡೀಯ್
woof ವಿಣ್‍ಲ್ಲೆಂ ಲುಗಾಟ್, ಪೆಟ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಲೋವ್ ಕರ್ಕಸ್ ಆವಾಜ್, ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಿ ವ ಆಕ್ರಮಕ್ ರಿತಿರ್ ಉಲಯ್
wool ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚಿ ಲೊಂವ್
wooled ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚಿ ಲೊಂವ್ ಆಸ್ಚೆಂ
woolen ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಂವೆಚೆಂ
woolgather ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚಿ ಲೊಂವ್ ಜಮೊ ಕರ್
woolgatherer ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚಿ ಲೊಂವ್ ಜಮೊ ಕರ್ಚೊ
woolgathering ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚಿ ಲೊಂವ್ ಜಮೊ ಕರ್ಚೆಂ
woolie ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಂವೆಚೆಂ ವಸ್ತುರ್
woolled ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚಿ ಲೊಂವ್ ಆಸ್ಚೆಂ
woollen ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಂವೆಚೆಂ
woolly ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಂವೆಚೆಂ, ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಂವೆ ಬರಿ, ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಂವೆಚೆಂ ವಸ್ತುರ್
woolly adelgid ಏಕ್ ಕೀಡ್
woolly aphid ಏಕ್ ಕೀಡ್
woolly aphis ಏಕ್ ಕೀಡ್
woolly-headed ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಂವೆ ಬರಿ ಕೇಸ್ ಆಸ್ಚೊ
woolshed ಬೊಕ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಂವೆಚೊ ಗೊವೊಳ್
woolskin ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚಿ ಲೊಂವ್ ಆಸ್ಚಿ ಕಾತ್
wooly ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಂವೆಚೆಂ, ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಂವೆ ಬರಿ, ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಂವೆಚೆಂ ವಸ್ತುರ್
woozy ಮತಿನ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್, ತಕ್ಲಿ ಘುವೊಳ್ ಆಸ್ಚೆಂ
word ಸಬ್ದ್
word-hoard ಸಬ್ದಾಂಭಂಡಾರ್
word of mouth ತೊಂಡಾ ಸಬ್ದ್
word order ಸಬ್ದ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ
word square ಸಬ್ದ್ ಚೌಕ್
wordage ಸಬ್ದಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ವ ಐವಜ್
wordbook ಸಬ್ದ್ ಪುಸ್ತಕ್
wording ಸಬ್ದಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ವ ವಾಪರ್
wordplay ಸಬ್ದ್ ಖೆಳ್
wordsmith ಸಬ್ದ್ ಕಾಮೆಲಿ, ಶಾತಿವಂತ್ ಲೇಖಕ್
wordy ಸಬ್ದಾಳ್
wore ನೆಸ್ಲೊ, ನೆಸ್‍ಲ್ಲೊ
work ಕಾಮ್
work camp ಕಾಮ್ ಶಿಬಿರ್
work of art ಕಲಾಚಿ ವಸ್ತ್
work out ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್, ಪರಿಹಾರ್ ಸೊದ್
work over ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕರ್, ಪೂರ್ಣ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರ್
work song ಕಾಮ್ ಗೀತ್
work-to-rule ನಿಯಮಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಕಾಮ್
work up ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾ ವ ಕರ್, ಕಾಮಾನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್
work upon ಪರಿಣಾಮ್ ಕರ್
workable ಕಾಮ್ ಕರ್ಯೆತ್
workaday ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚೆಂ
workaholic ವಿಪರಿತ್ ಕಾಮೆಲಿ
workbag ಕಾಮ್ ಪೊತೆಂ
workbasket ಕಾಮ್ ದಾಲಿ
workbench ಕಾಮ್ ಬಾಂಕ್
workboat ಕಾಮ್ ಮಚ್ವೊ
workbook ಕಾಮ್ ಪುಸ್ತಕ್
workbox ಕಾಮ್ ಪೇಟ್
workday ಕಾಮ್ ದೀಸ್
worked up ಉಚಾಂಬಳಿತ್
worker ಕಾಮೆಲಿ
workfare ಕಾಮ್‍ಲ್ಯಾಣ್ (work + welfare)
workfolk ಕಾಮೆಲಿ
workfolks ಕಾಮೆಲಿ
workforce ಕಾಮ್ ಬಳ್
workhorce ಕಾಮ್ ಘೊಡೊ
workhouse ಕಾಮ್ ಘರ್
working ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ಚೊ, ಗರ್ಜೆಕ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೊ
working capital ಕಾಮಾಚೊ ಬಂಡ್ವಾಳ್
working class ಕಾಮಾಚೊ ವರ್ಗ್
working day ಕಾಮಾಚೊ ದೀಸ್
working dog ಕಾಮಾಚೊ ಪೆಟೊ
working fluid ಕಾಮಾಚೊ ದ್ರವ್
working substance ಕಾಮಾಚೊ ಸತ್ತ್ವ್
workingman ಕಾಮಾಚೊ ದಾದ್ಲೊ
workingwoman ಕಾಮಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್
workload ಕಾಮಾಚೆಂ ವೊಜೆಂ
workman ಕಾಮೆಲಿ
workmanship ಕಾಮೆಲಿಪಣ್
workmate ಕಾಮ್ ಸಾಂಗಾತಿ
workout ಶಾರೀರಿಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ್, ಸಾಮರ್ಥಿಚಿ ಪರಿಕ್ಷಾ
workpeople ಕಾಮಾಚೆ ಜಣ್
workpiece ಕಾಮ್ ಕುಡ್ಕೊ
workplace ಕಾಮ್ ಜಾಗೊ
workroom ಕಾಮ್ ಕೂಡ್
workshop ಕಾಮ್ ಅಂಗಡ್
workstation ಕಾಮ್ ಠಾಣೆ
worktable ಕಾಮ್ ಮೇಜ್
workup ಪಿಡೆಚೊ ವೊಳೊಕ್ ಧರ್ಚೊ ತೀವ್ರ್ ಅಭ್ಯಾಸ್
workweek ಕಾಮ್ ಹಪ್ತೊ
workwoman ಕಾಮ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್
world ಸಂಸಾರ್
world music ಸಂಸಾರ್ ಸಂಗೀತ್
world power ಸಂಸಾರ್ ಸಕತ್
world premiere ಸಂಸಾರ್ ಪಯ್ಲಿ ದಾಖವ್ಣಿ
world soul ಸಂಸಾರ್ ಆತ್ಮೊ
world war ಸಂಸಾರ್ ಝುಜ್, ವಿಶ್ವ ಝುಜ್
worldly ಸಂಸಾರಿ
worldview ಸಂಸಾರ್ ದಿಸವ್ಣ್
worldwide ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್
worm ಕಿಡೊ
worm fence ಕಿಡೊ ವೋಯ್
worm snake ಕಿಡೊ ಸೊರೊಪ್
worm wheel ಕಿಡೊ ರೋದ್
wormhole ಕಿಡೊಬುರಾಕ್
wormseed ಕಿಡೊಬಿ
wormwood ಮಾಂಡ್ಪತ್ರಿ
wormy ಕಿಡ್ಯಾಳ್
worn ನೆಸ್‍ಲ್ಲೊ
worn-out ಪಿಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ
worriment ಖಂತ್ ಕರ್ಚೆಂ
worrisome ಖಂತಿಚೆಂ
worry ಖಂತ್, ಖಂತ್ ಕರ್
worrywart ಗರ್ಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಖಂತ್ ಕರ್ಚೊ
worse ಚಡ್ ಪಾಡ್, ಪಾಷ್ಟ್
worsen ಚಡ್ ಪಾಡ್ ಜಾ ವ ಕರ್
worship ಆರಾಧನ್, ಆರಾಧನ್ ಕರ್
worshipper ಆರಾಧಕ್
worst ಭೋವ್ ಪಾಡ್
wort ಝಡ್, ಏಕ್ ಗೋಡ್ ದ್ರವ್
worth ಮೋಲ್, ಫಾವೊ
worthy ಫಾವೊ
wot ಜಾಣಾ ಜಾ
would ಆಶೆ will past tense
would-be ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೊ
wound ಘಾಯ್
wounded ಘಾಯೆಲ್ಲೊ, ಘಾಯೆಲ್ಲೆ
wove ವಿಣ್ಲೆಂ
woven ವಿಣ್‍ಲ್ಲೆಂ
wow ವಡ್ ಯಶ್, ಮೆಚ್ವೊಂಚೆ ಬರಿ ಕರ್
wowser ಕಠಿಣ್ ನೈತಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ
wrack ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾರುಂ, ಸುಕೊ ದರ್ಯೊನಾಲಿಯೊ, ದೆಸ್ವಾಟ್, ನಾಸ್ ಕರ್
wrackful ನಾಸಕ್
wraith ಮನ್ಶಾನ್ ಮೊರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪೊಳೆಂವ್ಚೆಂ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ, ಭುತ್, ಸಾವ್ಳಿ
wrangle ರಾಗಿಷ್ಟ್ ವಿವಾದ್ ಕರ್, ಘೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆ
wrangler ರಾಗಿಷ್ಟ್ ವಿವಾದಿ, ಘೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ
wrap ಗುಟ್ಲಾಯ್
wrap up ಯಶಸ್ವಿ ಪೂರ್ಣ್ ಕರ್
wrapper ಗುಟ್ಲಾಯಕ್
wrasse ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
wrath ರಾಗ್
wrathful ರಾಗಿಷ್ಟ್
wrathy ರಾಗಿಷ್ಟ್
wreak ನಾಸ್ ಕರ್, ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆ
wreath ತುರೊ
wreathe ತುರೊ ಕರ್
wreathy ತುರೊ ರೂಪ್ ಆಸ್ಚೆಂ
wreck ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್, ನಾಸ್ ಕರ್
wreckage ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್
wrecker ನಾಸಕ್
wrecker’s ball ನಾಸಕ್ ಚೆಂಡು
wrecking ball ನಾಸಕ್ ಚೆಂಡು
wren ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
wrench ಜೊರಾನ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ವೋಡ್
wrest ಬಳಾನ್ ವ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ವಾವ್ರಾನ್ ಜೊಡ್
wrestle ಕುಸ್ತಿ ಕರ್
wrestler ಕುಸ್ತಿಗಾರ್, ಪೈಲ್ವಾನ್
wrestling ಕುಸ್ತಿ
wretch ದುಖೆಸ್ತ್ ಮನಿಸ್, ವಾಯ್ಟ್ ಮನಿಸ್
wretched ಕಿರ್ಕೊಳ್, ದುಖೆಸ್ತ್, ವಾಯ್ಟ್
wriggle ವುಳ್ವುಳ್
wriggler ವುಳ್ವುಳ್ಚೊ
wriggly ವುಳ್ವುಳೀಯ್
wright ಶಾತಿವಂತ್ ಕಾಮೆಲಿ, ರುಕಾಡ್ ಕಾಮೆಲಿ
wring ವೊಳಾಯ್, ಪೀಳ್
wrinkle ಮಿರಿ, ನೊವೆಂ, ವಿಂಗಡ್
wrist ಮನ್ಕಟ್
writ ಲಿಖಿತ್ ನ್ಯಾಯಸಭಾ ಹುಕುಮ್, ಫರ್ಮಾಣ್
writ of assistance ಕುಮಕ್ ಫರ್ಮಾಣ್
writ of certiorari ಮಾಹೆತ್ ಫರ್ಮಾಣ್
writ of ಚುಕಿಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್
writ of extent ವಿಸ್ತಾರ್ ಫರ್ಮಾಣ್
writ of habeas corpus ತುಕಾ ಆಂಗ್ ಆಸಾಜೆ ಫರ್ಮಾಣ್
writ of mandamus ಆಮಿ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂವ್ ಫರ್ಮಾಣ್
writ of prohibition ಆಡ್ವಾರ್ಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್
writ of right ಹಕ್ಕಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್
writ of summons ಆಪಂವ್ಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್
write ಬರಯ್
write-down ಸಕ್ಲಾ ಬರಾಪ್, ವಸ್ತ್ ಪೊರ್ನಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಮೋಲ್ ಉಣೆ ಕರ್ಚೆಂ
write down ಬರ್ಪಿ ರುಪಾಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್, ಹುದ್ದೊ ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್, ಪುಸ್ತಕ್ ಮೋಲ್ ಉಣೆ ಕರ್
write-in ಉಮೆದ್ವಾರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬರವ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಮತ್, ಕೊಣಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬರಯ್ಲಾಂ ತೊ ಉಮೆದ್ವಾರ್
write in ದಸ್ತಾವೆಜಾಂತ್ ಘಾಲ್
write-off ಲೇಕ್ ಪುಸ್ತಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
write off ಲೇಕ್ ಪುಸ್ತಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್
write one’s own ticket ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಖುಶೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಕರ್ ವ ವೀಂಚ್
write out ಪೂರ್ಣ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಬರಯ್
write-up ಬರಯಿಲ್ಲೊ ವಿವರ್
write up ವಿವರ್ ಬರಯ್
writer ಲೇಖಕ್
writerly ಲೇಖಕೀಯ್
writhe ರೆವೊಡಾಂತ್ ವೊಳಾಯ್, ದುಖಿನ್ ವುಳ್ವುಳ್
writhen ವೊಳಾಯಿಲ್ಲೆಂ
writing ಬರಂವ್ಚೆಂ, ಬರಾಪ್
written ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ, ಬರಯ್ಲಾಂ
wrong ಚೂಕ್
wrongdoer ಚುಕಿದಾರ್
wrongdoing ಚೂಕ್ ಕರ್ಚೆಂ
wronged ಚೂಕ್ ಕೆಲೆಂ
wrongful ಚುಕಿಚೆಂ, ಅನ್ಯಾಯಾಚೆಂ
wrote ಬರಯ್ಲೆಂ
wroth ಭೋವ್ ರಾಗಾಚೆಂ
wrought ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ, ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ಆನಿ ಸುಂರ್ಗಾರಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ
wrung ವೊಳಾಯ್ಲೆಂ, ವೊಳಾಯಿಲ್ಲೆಂ
wry ಉಳ್ಟ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಚ್ಯಾ ತಮಾಶ್ಯಾಚೆಂ
wryneck ವಾಂಕ್ಡಿ ಗೊಮ್ಟಿ, ಏಕ್ ರುಕಾಡ್‍ಬೊಂಚಕ್
wulfenite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
wunderkind ಅದ್ಭುತ್ ಭುರ್ಗೊ
pl. wunderkinder
wurst ಲಿಂಗಿಸ್
wuss ಅಸ್ಕತ್, ಭಿವ್ಕುರೊ

Leave a Reply

Scroll to Top