B

B, b ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಆಕ್ಷರ್
babble ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಣೆ
babe ಸೊಭಿತ್ ತರ್ನಾಟೆಂ, ಬಾಳ್ಶೆಂ
babesiosis ಏಕ್ ಪಿಡಾ
baboon ವಡ್ ಮಾಂಕೊಡ್
baby ಬಾಳ್ಶೆಂ
baby back ribs ದುಕ್ರಾ ಮಾಸಾಚ್ಯೊ ಬೊರಿ
baby blue ಬಾಳ್ಶೆಂ ನಿಳ್ಸೊ
baby blue eyes ಕೆಲಿಫೊರ್ನಿಅಚೆಂ ಉದಾಕ್‍ಖೊಲೊ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಝಡ್
baby boom ಜನ್ಮ್ ದರ್ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
baby boomer ಜನ್ಮ್ ದರ್ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜನ್ಮಾಲ್ಲೊ
baby boomlet ಜನ್ಮ್ ದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
baby buggy ಬಾಳ್ಶೆಂ ಗಾಡಿ
baby bust ಜನ್ಮ್ ದರ್ ಭೋವ್ ಉಣೆ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
baby buster ಜನ್ಮ್ ದರ್ ಭೋವ್ ಉಣೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜನ್ಮಾಲ್ಲೊ
baby carriage ಬಾಳ್ಶೆಂ ಗಾಡಿ
baby grand ಲ್ಹಾನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಯಾನೊ
baby oil ಬಾಳ್ಶೆಂ ತೇಲ್
baby talk ಬಾಳ್ಶೆಂ ಉಲವ್ಣೆ
baby tooth ದುದಾಚೊ ದಾಂತ್
babyhood ಬಾಳ್ಶೆಂಪಣ್
babyish ಬಾಳ್ಶ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೊ
babysit ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಚಿ ಜತನ್ ಘೆ
baccalaureate ಸ್ನಾತಕ್ ಸನದ್
bacchanal ಬಾಕ್ಕಸಾಚೊ ಭಕ್ತ್
bacchanalia ಬಾಕ್ಕಸಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್
bachelor ಅಂಕ್ವಾರ್ ದಾದ್ಲೊ
bacillary ಬೆತ್ಕಾಟಿ ಸಾರ್ಕೊ
back ಪಾಟ್, ಪಾಟಿಂ
back and forth ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್
back away ಪಯ್ಸ್ ಸರ್
back channel ಗುಪಿತ್ ವ ಅನಧಿಕೃತ್ ಸಂಪರ್ಕ್
back down ಪಾಟಿಂ ಸರ್
back of beyond ಪಯ್ಸಿಲೊ ಜಾಗೊ
back off ಪಾಟಿಂ ಸರ್
back out ಪಾಟಿಂ ಸರ್, ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್
back talk ಪಾಟಿಂ ಉಲವ್ಣೆ
back-to-back ಪಾಟಾಪಾಟ್
backache ಪಾಟ್ ದೂಖ್
backbench ಪಾಟ್ಲೊ ಬಾಂಕ್
backbencher ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾಚೊ
backbite ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ ಉಲಯ್
backbiter ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ ಉಲಂವ್ಚೊ
backbone ಪಾಟಿಚೊ ಖಣೊ
backbreaker ಪಾಟ್ ಮೊಡ್ಚೊ
backbreaking ಪಾಟ್ ಮೊಡ್ಚೆಂ
backchat ಖಬ್ರೊ ಕರ್ಚೆಂ
backcloth ರಂಗ್‍ಮಂಚಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೆಂ ಲುಗಾಟ್
backcountry ಪಯ್ಶಿಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಸುವಾತ್
backdate ಪಯ್ಲೆಂಚಿ ತಾರಿಕ್ ಘಾಲ್
backdoor ಪಾಟ್ಲೆಂ ದಾರ್
backdrop ರಂಗ್‍ಮಂಚಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೆಂ ಲುಗಾಟ್, ಪಾಟ್ಲಿ ಸುವಾತ್
backer ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ
backfill ಪಾಟಿಂ ಭೊರ್
backfire ಅಪೇಕ್ಷಿತ್ ಪರಿಣಾಮಾಚ್ಯಾ ಉಳ್ಟೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
backfit ಪೊರ್ನ್ಯಾ ವಸ್ತುಂತ್ ನೊವೆ ಭಾಗ್ ಘಾಲ್
backflip ಪಾಟಿಂ ಪಲ್ಟಿ
backflow ಪಾಟಿಂ ವಾಳ್ಚೆಂ
backgammon ಏಕ್ ಖೆಳ್
background ಪಾಟ್ಲಿ ಸುವಾತ್
backgrounder ವರ್ದಿಗಾರಾಂಕ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಖಬಾರ್ ದಿಂವ್ಚಿ
backhand ಪಾಟಿಂ ಹಾತ್
backhanded ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾನ್, ವ್ಯಂಗ್ಯ್
backhoe ಏಕ್ ಖೊಂಡ್ಚೆಂ ಯಂತ್ರ್
backing ಆಧಾರ್
backland ಪಯ್ಶಿಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಸುವಾತ್
backlash ಪ್ರತಿಭಟನ್
backlight ಪಾಟ್ಲೊ ಉಜ್ವಾಡ್
backlog ಬಾಕಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾಮ್
backpack ಪಾಟಿಚೆಂ ವೊಜೆಂ, ಪಾಟಿಚೆಂ ಪೊತೆಂ
backpedal ಪಾಟಿಂ ಸರ್
backrest ಪಾಟ್ ವಿಶೆವ್
backroom ಪಾಟ್ಲೆಂ ಕೂಡ್
backsaw ಪಾಟಿಂಕೊರ್ವೊಂತ್
backscatter ಪಾಟಿಂಶಿಂಪ್ಡಾಯ್, ಪಾಟಿಂಶಿಂಪ್ಡಾವ್ಣಿ
backseat ಪಾಟ್ಲಿ ಬಸ್ಕಾ, ಸಕೈಲೊ ಹುದ್ದೊ
backset ಸಲ್ವಣ್, ಉಳ್ಟೆಂ
backslap ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ಬೊರೆಂ ಮನ್ ದಾಕಯ್
backslash \ ಘುರ್ತ್
backslide ಪಾಡ್ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚ್
backstab ಘಾತ್ ಕರ್, ಪಾಟಿಂತ್ ಸುರಿ ಘಾಲ್
backstage ರಂಗ್‍ಮಂಚ್ ಪಾಟಿಂ, ಘುಟಾನ್
backstairs ಗುಪಿತ್, ಮೆಳೆಂ, ಪಾಟಿಂ ಮೆಟಾಂ
backstitch ಪಾಟಿಂಶಿಂವಣ್
backstory ಪಾಟ್ಲಿ ಕಾಣಿ
backstreet ಪಾಟ್ಲೊ ಮಾರೊಗ್
backswing ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಡಿ
backsword ಎಕಾ ಧಾರಿಚಿ ತಲ್ವಾರ್
backtrack ಪಾಟಿಂ ಸರ್
backup ಆಧಾರ್ ವ ಪರ್ಯಾಯ್
backward ಪಾಟಿಂ
backwards ಪಾಟಿಂ
backwash ಪಾಟಿಂ ವಾಳ್ಚೆಂ
backwater ಪಾಟಿಂಉದಾಕ್
backwrap ಪಾಟಿಂಗುಟ್ಲಾಯಕ್
backyard ಘರಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಜಾಗೊ
bacon ದುಕ್ರಾ ಮಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಖಾಣ್
bacteraemia ರಗ್ತಾಂತ್ ಅಣುಜೀವಿ ಆಸ್ಚೆಂ
bacteremia (Am) bacteraemia ಪೊಳೆ
bacteria ಅಣುಜೀವಿ
bactericide ಅಣುಜೀವಿನಾಶಕ್
bacteriocide bactericide ಪೊಳೆ
bacteriologic ಅಣುಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
bacteriological ಅಣುಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
bacteriologist ಅಣುಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ
bacteriology ಅಣುಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ್
bacteriolysis ಅಣುಜೀವಿ ಕಣಾಂಚೊ ನಾಸ್
bacteriolytic ಅಣುಜೀವಿ ಕಣಾಂಚೊ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೆಂ
bacterium ಅಣುಜೀವಿ pl. bacteria
bacteriuria ಮುತಾಂತ್ ಅಣುಜೀವಿ ಆಸ್ಚೆಂ
bad ಪಾಡ್, ವಾಯ್ಟ್
bad blood ಪಾಡ್ ಭೊಗಾಣ್, ಕೊಡ್ಸಾಣ್
baddie ಪಾಡ್ ಮನಿಸ್
baddy ಪಾಡ್ ಮನಿಸ್
bade ಏಲಂ ಕರ್ತಾನಾ ಐವಜ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ಮೆಳ್ತಾನಾ ವ ಸುಟ್ತಾನಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ
badge ಬಿಲ್ಲೊ
badger ಧೊಸ್, ವಿರಾರ್ ಕರ್
badinage ಖುಶಾಲಾಯೆಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆ
badlands ಪಾಡ್ ಜಾಗೆ
baffle ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕಷ್ಟಾಚೆಂ ಕರ್
bag ಪೊತೆಂ
bagasse ಕೊಬಾ ಥಾವ್ನ್ ರೋಸ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉರ್ಚೊ ವಾಂಟೊ
bagatelle ಏಕ್ ಖೆಳ್
bagel ಏಕ್ ಖಾಣ್
baggage ಪಯ್ಣಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು
baggies ಸದಿಳ್ ಆನಿ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚಿಂ ಇಜಾರಾಂ
bagging ಪೊತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಾಮಾನ್
baggy ಸದಿಳ್ ಆನಿ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚೆಂ
bagpipe ಏಕ್ ವಾರೆಂ ಆಯ್ದ್
baguette ಏಕ್ ಥಿಕ್, ಲಾಂಬ್ ಅಶಿರ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಉಂಡೊ
bagworm ಪೊತೆಂಕಿಡೊ
bail ಜಾಮೀನ್
bail out ವಿಮಾನಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ಯಾರಚ್ಯೂಟಾರ್ ಊಡ್, ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಾಂಡ್
bailee ಖಾಸ್ಗಿ ಆಸ್ತ್ ಅನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂತ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ
bailey ಕ್ಯಾಸಲಾಚಿ ಭಾಯ್ಲಿ ವೊಣೊದ್
bailie ಸ್ಕೊಟ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ನ್ಯಾಯಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ
bailiff ನ್ಯಾಯಾಲಯಾಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ
bailiwick ಬೈಲಿಫಾಚೊ ಹುದ್ದೊ ವ ಅಧಿಕಾರಾಚೊ ಜಾಗೊ
bailment ಜಾಮೀನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
bailor ಖಾಸ್ಗಿ ಆಸ್ತ್ ಅನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂತ್ ದಿಂವ್ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ
bailout ಆರ್ಥಿಕ್ ಕಷ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ವಾಂಚಂವ್ಚೆಂ
bailsman ಜಾಮೀನ್ ದಿಂವ್ಚೊ
bairn ಭುರ್ಗೆಂ
bait ಗರಿಯೆಚ್ಯಾ ತುದಿಯೆಕ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಾಣ್
baize ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್
bake ಧಗಿವರ್ವಿಂ ಸುಕಂವ್ಚೆಂ ವ ಘಟ್ ಕರ್ಚೆಂ
baker ಉಂಡ್ಯಾಗಾರ್
baklava ಏಕ್ ಖಾಣ್
balance ಬಾಕಿ, ಶಿಲ್ಕ್, ತ್ರಾಸ್, ಸಾರ್ಕಿ ಜಡಾಯ್
balanitis ಬಿಟ್ಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ತುದ್ಯೆಚಿ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
balas ಏಕ್ ಖನಿಜ್
balata ಏಕ್ ರೂಕ್
bald ಖಡ್ಡೊ
balderdash ಅರ್ಥಾವಿಣ್, ಫೊಕಾಣ್
baldmoney ಖಡ್ಡೊದುಡು, ಏಕ್ ಝಡ್
baldric ತಲ್ವಾರ್ ದವರುಂಕ್ ಭುಜಾ ವಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಪಟ್ಟಿ
bale ವಡ್ ಖೊಟೆಪಣ್, ದೂಖ್, ವಡ್ ಪೊಟ್ಲಿ
baleful ಮಾರೆಕಾರ್, ಖೊಟೆಂ
balk ಅವ್ಚಿತ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್
balkline ಬಿಲ್ಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಮೆಜಾರ್ ಗೀಟ್, ಮುಕಾರ್ ವಚೊಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್
balky ಮುಕಾರ್ ವಚೊಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ
ball ಚೆಂಡು, ಖೆಳ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ವಾಪರ್ಚಿ ಉರುಟ್ ಆನಿ ಪೊಕೊಳ್ ವಸ್ತ್
ball boy ಚೆಂಡು ಚೆಡೊ
ball control ಚೆಂಡು ನಿಯಂತ್ರಣ್
ball game ಚೆಂಡು ಖೆಳ್
ball girl ಚೆಂಡು ಚೆಡುಂ
ball lightning ಚೆಂಡು ಜಗ್ಲಾಣೆ
ballad ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪದ್
ballade ತೀನ್ ಚರಣ್ ಆನಿ ಮಟ್ವೆಂ ಅರ್ಪಿತ್ ಚರಣ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪದ್
balladeer ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪದ್ ಗಾವ್ಪಿ
ballerina ಬ್ಯಾಲೆ ನಾಚ್ಪಿಣ್
ballet ಏಕ್ ನಾಚ್
balletic ಬ್ಯಾಲೆಚೆಂ
balletomane ಬ್ಯಾಲೆ ಅಭಿಮಾನಿ
ballista ಆದ್ಲೆಂ ಝುಜಾ ಯಂತ್ರ್
ballistic ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ ರೊಕೆಟ್ ವಿಜ್ಞಾನಾಚೆಂ, ಅವ್ಚಿತ್ ಭೋವ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ವ ರಾಗಿಷ್ಟ್
ballistics ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ ರೊಕೆಟ್ ವಿಜ್ಞಾನ್
balloon ಪುಗ್ಗ, ಪೊಸ್ಕಾಟೊ
balloon flower ಪುಗ್ಗ ಫುಲ್
balloon vine ಪುಗ್ಗ ದಾಕ್ವಾಲ್
ballooning ಪುಗ್ಗಾಂತ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚೆಂ
balloonist ಪುಗ್ಗ ಪಯ್ಣಾರಿ
ballot ಗುಪಿತ್ ಮತ್‍ದಾನ್, ಮತ್ ಸಂಖ್ಯಾ
ballpark ಚೆಂಡುವೋಡ್ತ್
ballpeen hammer ಗೋಲಾರ್ಧ್ ತಕ್ಲಿ ಸುತ್ತೆಂ
ballpoint ಚೆಂಡುಬಿಂದು
ballroom ನಾಚಾಚೆಂ ಕೂಡ್
ballyhoo ಅತಿಪ್ರಚಾರ್
ballyrag bullyrag ಪೊಳೆ
balm ದೂಖ್ ಉಣೆ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಾರಂವ್ಚೆಂ ತೇಲ್ ವ ಮುಲಾಮ್
balmy ದೂಖ್ ಉಣೆ ಕರ್ಚೆಂ, ಹಳ್ತ್
balneology ನ್ಹಾಣ್‍‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
balneotherapy ನ್ಹಾಣ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ
baloney ಅರ್ಥಾವಿಣ್, ಫೊಕಾಣ್
balsa ಏಕ್ ರೂಕ್, ಟಿಟಿಕಾಕಾ ಸರೋವರಾಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಮಚ್ವೊ
balsam ಏಕ್ ರೂಕ್, ಏಕ್ ಪರ್ಮಳಿತ್ ದ್ರವ್, ಮುಲಾಮ್
bam ಅವ್ಚಿತ್ ವಡ್ ಆವಾಜ್
bambino ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ರುಪ್ಣೆ, ಭುರ್ಗೆಂ, ಬಾಳ್ಶೆಂ
bamboo ವಾಶೆಂ
bamboozle ಫಟಯ್, ಘುಸ್ಪಡಾಯ್, ಉಸ್ಳಾಯ್
ban ನಿಷೇಧ್ ಕರ್
banal ನೊವೆಪಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಚಾಪ್ಪೆ
banality ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂ
banana ಕೆಳೆಂ
banausic ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜೊಡಿಚೆಂ, ವಾಪರ್‌ವಾದೀಯ್
banc ಬೇಂಕ್
banco ಬೇಂಕ್
band ಸಂಗೀತ್‍ಮಂಡಳಿ, ಪಂಗಡ್, ಬಾಂದ್, ಪಟ್ಟಿ
bandage ಘಾಯಾಕ್ ಬಾಂದ್ಚಿ ಪಟ್ಟಿ
bandanna ರಂಗಾಳ್ ತುವಾಲೊ (ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ದವರ್ಚೊ)
bandbox ಹಳು ವಸ್ತುರ್ ದವರುಂಕ್ ಆಸ್ಚೊ ರಟ್ಟಾಚೊ ವ ಪಾತಳ್ ರುಕಾಡಾಚೊ ಡಬ್ಬೊ
bandeau ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ವಸ್ತುರ್, ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಮೊಮೆ ಧಾಂಪ್ಚೆಂ ಭಿತರ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್
banded ಬಾಂದೀಯ್
banderilla ನೆಟಯಿಲ್ಲೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಣ್
banderillero ಬಾಂಡೆರಿಲ್ಲಾ ತೊಪ್ಚೊ
banderole ಬೊಂದೆರ್
bandicoot ಕುಳೇಂದ್ರ್
bandit ಲುಟ್ಕಾರ್
banditry ಲೂಟ್
banditti ಲುಟ್ಕಾರ್
bandoleer ಭುಜಾ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹರ್ದ್ಯಾ ಆಡ್ ಬಾಂದ್ಚಿ ಪಟ್ಟಿ
bandoneon ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ದ್
bandore ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ದ್
bandsman ಸಂಗೀತ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಸಾಂದೊ
bandstand ಸಂಗೀತ್ ಮಂಡಳಿನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ
bandwagon ಸರ್ಕಸಾಂತ್ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರಾಂಚೊ ಡಬ್ಬೊ, ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಪಕ್ಷ್, ಪಂಗಡ್ ವ ಕಾರಣ್
bandy ಕುಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಕುಸಿಕ್ ಉಡಯ್ ವ ಪರ್ವಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್, ಚಿಂತಾಪ್ ವ ತಯಾರಾಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಪರ್
bane ಸಮಸ್ಯಾ ವ ಕಷ್ಟ್ ಹಾಡ್ತಾ ತೆಂ
bang ಬಡಯ್
banger ಲಿಂಗಿಸ್, ಫುಗೆಟ್, ಮೊಡ್ಕುರೆಂ ಪೊರ್ನೆಂ ವಾಹನ್, ಆಕ್ರಮಕ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ
bangle ಕಾಂಕಾಣ್
bangtail ಧಾಂವ್ಡಿ ಘೊಡೊ
banian ಗಂಜಿಫ್ರಾಕ್
banish ಧಾಂವ್ಡಾಯ್
banister ಹಾತ್ ಪಾಟೊ
banjo ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಉಪಕರಣ್
bank ಆರ್ಥಿಕ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚೊ ಸಂಸ್ಥೊ, ನಂಯ್ ತಡ್
bank on ಭರ್ವಾಸೊ ಕರ್
bankable ಬೇಂಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ಚೊ, ಲಾಭ್ ಹಾಡಂವ್ಚೊ
banket ಡಚ್ ಬಾದಾಮ್ ಖಾಣ್
bankroll ದುಡು ದೀ
bankrupt ದಿವಾಳಿ
bankruptcy ದಿವಾಳಿಪಣ್
banksia ಒಸ್ಟ್ರೇಲಿಅಚೊ ರೂಕ್ ವ ಝಾಡ್ಕುಟ್
banner ಬೊಂದೆರ್
banneret ಲ್ಹಾನ್ ಬೊಂದೆರ್
bannerol ಬೊಂದೆರ್
bannister ಹಾತ್ ಪಾಟೊ
bannock ಓಟ್ ವ ಬಾರ್ಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಚಪ್ಪಟ್ ಬೆಖಮಿರ್ ಉಂಡೊ
banns ಚಿಟಿ
banquet ಜೆವಾಣ್
banquette ದೊರ್ಯಾಕಡೆ ವ ಕಂದಕಾಂತ್ ಬಂದೂಕೆಗಾರಾಂಕ್ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲಿ ವಾಟ್, ಲಾಂಬ್ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಬಾಂಕ್
banshee ಐರಿಷ್ ಪುರಾಣಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಸ್ಪಿರಿತ್
bantam ಲ್ಹಾನ್, ಝಗಡ್ಚೊ
banteng ದಕ್ಶಿಣ್ ಉದೆಂತಿ ಆಸ್ಯಾಚೊ ರಾನ್ ರೆಡೊ
banter ಖುಶಾಲಾಯೆಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆ
bantling ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗೆಂ
banyan ವಡ್, ಗೊಳಿ
bap ಲ್ಹಾನ್ ಬನ್
baptise ಬಾವ್ತಿಜ್ಮ್ ದೀ
baptism ಬಾವ್ತಿಜ್ಮ್
baptize baptise ಪೊಳೆ
bar ಆಡಾಯ್, ವಕಿಲಾಂಚೊ ಸಂಘ್, ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೆವ್ಣ್ಯಾಚೊ ಜಾಗೊ
barangay ಫಿಲಿಪ್ಪಿನ್ಸಾಂತ್ ಗ್ರಾಮ್, ವಾಡೊ ವ ಜಿಲ್ಲೊ
barbarian ಅನಾಗರಿಕ್
barbaric ಅನಾಗರಿಕ್
barbarism ಅನಾಗರಿಕತಾ
barbarity ಅನಾಗರಿಕತಾ, ಕ್ರೂರತಾ
barbarous ಅನಾಗರಿಕ್
barbastelle ಯುರೊಪಿ ಬಾವುಲ್
barbecue ಉಗ್ತ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾರ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಭಾಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಾಸ್ ವ ಮಾಸ್ ಭಾಜ್ಚೆಂ
barbel ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
barbell ದೊನೀ ಕುಶಿಂನಿ ಜಡಾಯೆಚಿ ಚಕ್ರಾಂ ಬಸಯಿಲ್ಲೊ ದಾಂಡೊ
barbeque barbecue ಪೊಳೆ
barber ಕೆಲ್ಶಿ
barberry ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
barbet ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
barbicel ಪಾಕಾಚೆಂ ಕೊಕ್ಕೆಂ
barbie ಏಕ್ ಬಾವ್ಲಿ
bard ಕವಿ
bare ಉಗ್ತೊ, ಖಾಲಿ
bareback ಉಗ್ತಿ ಪಾಟ್
barefaced ಉಗ್ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್
barefoot ಖಾಲಿ ಪಾಯ್
bareheaded ಖಾಲಿ ತಕ್ಲೆರ್
barely ಇಲ್ಲೆಶೆಂ
bargain ಮೊಲಾಯ್, ಸಾಧಾರಣ್ ಮೊಲಾಚ್ಯಾಕಿ ಉಣ್ಯಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ
barge ಸಾಮಾನ್ ಸಾಗ್ಸುಂಚಿ ದೋಣ್, ಸಾಂಭ್ರಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ವಾಪರ್ಚಿ ದೋಣ್
bargello ಏಕ್ ಸುವಿಕಾಮ್
bariatrics ಮೊಟಾಯ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾಶಾಸ್ತ್ರ್
barista ಕೊಫಿ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಕಾಮೆಲಿ
barite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
baritone ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ತಾಳೊ
bark ಘೊಂಕ್, ಸಾಲ್
barley ಜವ್
barmaid ಬಾರ್ ಚಾಕರ್ನ್
barman ಬಾರ್ ಮನಿಸ್
barmbrack ಏಕ್ ಐರಿಷ್ ಉಂಡೊ
barmy ಫೆಂಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ
barn ಕೊಠಾರ್, ತುಪೆಂ
barnstorm ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ರಾವೊನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್
barnyard ತುಪೆಂಜಾಲ್
barogram ದಾಂಬ್ಣಿಬರಾಪ್ ದಾಖ್ಲೊ
barograph ದಾಂಬ್ಣಿಬರಾಪ್
barometer ದಾಂಬ್ಣಿಮಾಪಕ್
baron ವೈಕೌಂಟಾ ಸಕೈಲ್ ಮಂತನಾಚೊ ದಾದ್ಲೊ
baronage ಸಕ್ಕಡ್ ಬೇರನ್
baroness ಬೇರನಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್
baronet ಬೇರನಾ ಸಕ್ಲಾ ಆನಿ ನಾಯ್ಟಾ ವಯ್ರ್ ಶ್ರೇಣಿ ಆಸ್ಚೊ
baronetage ಸಕ್ಕಡ್ ಬೆರನೆಟ್, ಬೆರನೆಟ್ ಶ್ರೇಣಿ
baronetcy ಬೆರನೆಟ್ ಶ್ರೇಣಿ
baronial ಬೇರನಾಚೆಂ
barony ಬೇರನಾಚಿ ಭುಂಯ್ ವ ಶ್ರೇಣಿ
barophilic ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ್ ಪ್ರೇಮಿ
barophobic ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚೊ
baroque ಏಕ್ ಕಲಾ ವ ಬಾಂದಾಪ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಶೈಲಿ
barothermograph ದಾಂಬ್ಣಿಊಬ್ ಬರಾಪ್
barotitis ಮದ್ಲೊ ಕಾನ್ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
barotrauma ದಾಂಬ್ಣೆ ವರ್ವಿಂ ಕುಡಿಕ್ ಮಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
barouche ಗಾಡಿ
barque ಲ್ಹಾನ್ ತಾರುಂ
barracks ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ರಾಂವ್ಚೊ ಜಾಗೊ
barrage ಲಾಂಬ್ ವೇಳ್ ಗುಳೆ ಸೊಡ್ಚೆಂ, ನಂಯ್ಚೊ ಕಾಟ್
barratry ಹುದ್ದೊ ವ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ವ ವಿಕ್ಚೆಂ, ಫಟವ್ಣಿ
barre ಬ್ಯಾಲೆಂತ್ ವಾಪರ್ಚೊ ಹಾತ್ ಪಾಟೊ
barrel ಉರುಟ್ ವಡ್ ಆಯ್ದಾನ್, ನಳಿ
barren ವಾಂಜ್, ಫಳ್ ದೀನಾತ್‍ಲ್ಲಿ, ಕಿರ್ಲಾನಾತ್‍ಲ್ಲಿ, ಪಡಿಲ್
barrette ಕೆಸಾಚೆಂ ಕ್ಲಿಪ್
barricade ವಾಟ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ
barrier ಅಡ್ಕಳ್
barrister ವಕಿಲ್
barroom ಬಾರ್ ಕೂಡ್
barrow ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಚೆರ್ ಮಾತ್ಯೆಚಿ ವ ಫಾತ್ರಾಂಚಿ ರಾಸ್, ಕಪಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದಾದ್ಲೊ ದುಕೊರ್, ದೋನ್ ರೊದಾಂಚಿ ಹಾತಾಂನಿ ಲೊಟ್ಚಿ ಲ್ಹಾನ್ ಗಾಡಿ
bartender ಬಾರ್ ಚಾಕರ್
barter ಕಾಮ್ ಆನಿ ವಸ್ತು ವ ವಸ್ತು ಆನಿ ವಸ್ತು ಅದಲ್ ಬದಲ್ ಕರ್ಚೆಂ
bartizan ಮದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಟ್ಯಾಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಬುರುಜ್
bartonellosis ಬಾರ್ಟೊನೆಲ್ಲಾ ಪಿಡಾ
barware ಅಮಾಲ್ ಪೀವನಾಂಚೆ ಗ್ಲಾಸ್ ವ ಅಯ್ದಾನಾಂ
baryon ತೀನ್ ಕ್ವಾರ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಣ್
baryta ಏಕ್ ಖನಿಜ್
barytes ಏಕ್ ಖನಿಜ್
basal ಮುಳಾಚೆಂ
basalt ಲಾವಾ ಘಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಖಡಾಪ್
basanite ಲಾವಾ ಘಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಖಡಾಪ್
base ಮೂಳ್
base angle ಮೂಳ್ ಕೋನ್
base exchange ಮೂಳ್ ಅದ್ಲಿಬದ್ಲಿ
base pay ಮೂಳ್ ಸಾಂಬಾಳ್
baseball ಮೂಳ್ ಚೆಂಡು
basement ಬಾಂದ್ಪಾಚೊ ಧರ್ನಿಚ್ಯಾ ಪಂದಾ ಆಸ್ಚೊ ವಾಂಟೊ
bash ಮಾರ್, ಠೀಕಾ ಕರ್, ಆಚರಣಾಚೊ ಜಮೊ
bashaw ಟರ್ಕಿಂತ್ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪಾಶಾ)
bashful ಲಜಿಷ್ಟ್
bashing ಜೊರಾನ್ ಮಾರ್ಚೆಂ, ಉತ್ರಾಂನಿ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್ಚೆಂ
bashment ಜಮೈಕಾಚೆಂ ಸಂಗೀತ್, ನಾಚ್ ಸಾಲ್
basic ಮೂಳ್
basify ಅಲ್ಕಲಿನ್ ಕರ್
basil ತುಳ್ಸಿ
basilar ಮುಳಾವೊ
basilica ವಿಶೇಸ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ಚಿ ಇಗರ್ಜ್
basilisk ಜಣ್‍ಕಥಾಂತ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಿವ್ದಾಳ್, ಅಮೆರಿಕನ್ ಪಾಲ್
basin ತಸ್ತ್
basinet ಮಾತ್ಯಾ ಕವಚ್
basipetal ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ವೆಚೆಂ
basis ಆಧಾರ್
bask ವೊತಾಕ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ
basket ದಾಲಿ
basketball ದಾಲಿಚೆಂಡು
basophil ಖತಾಳ್ ಸತ್ತ್ವ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಧೊವೆಂ ರಗ್ತಾ ಕಣ್
basophilic ಖತಾಳ್
basque ಪಿರನೀಸ್ ದೊಂಗ್ರಾಂ ಲಾಗ್ಚೊ ಪ್ರದೇಶ್ ವ ಥಂಯ್ಚೊ ಲೋಕ್ ವ ಭಾಸ್
bass ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ, ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಗೂಂಡ್, ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ದ್
basset hound ಮಟ್ವ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಚೊ ಲಾಂಬ್ ಕಾನಾಂಚೊ ಶಿಕಾರೆ ಪೆಟೊ
bassinet ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಚೊ ದಾಲಿಯೆ ಸಾರ್ಕೊ ಮಾಂಚೊ
bassist ಬಾಸ್ ವಾಜವ್ಪಿ
basso ಬಾಸ್ ಗಾವ್ಪಿ
bassoon ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ದ್
basswood ಏಕ್ ರೂಕ್
bast ಏಕ್ ನಾರ್
bastard ಹಡ್ಬೊ
baste ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಗರ್ಜೆ ಖಾತಿರ್ ಲಾಂಬ್ ಸದಿಳ್ ಶಿಂವ್, ಜೊರಾನ್ ಮಾರ್, ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲ್
bastille ಪ್ಯಾರಿಸಾಂತ್ಲೆಂ ಬಂದಿಖಾನ್
bastinado ಬೊಡ್ಯೆಚೊ ವ ತೊಣ್ಕ್ಯಾಚೊ ಮಾರ್
bastion ಬಳಿಷ್ಠ್ ಜಾಗೊ
bastnaesite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
bat ಖೆಳಾಂನಿ ವಾಪರ್ಚೊ ದೊಣ್ಣೊ, ಪಾಕೊ
batch ಮನ್ಶಾಂಚೊ ವ ವಸ್ತುಂಚೊ ಪಂಗಡ್
bate ಬಳ್ ವ ತೀವ್ರತಾ ಉಣೆ ಕರ್, ಕಾಡ್ನ್ ವೊರ್
bated ಬಳ್ ವ ತೀವ್ರತಾ ಉಣೆ ಕರ್ನ್
bateleur ಆಫ್ರಿಕಾ ಆನಿ ಅರೇಬಿಯಾಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಗೀದ್
batfish ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
batfowl ರಾತಿಕ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾನ್ ತಾಂಕಾ ದಿಸಾನಾಶೆಂ ಕರ್ ಆನಿ ಬೊಡ್ಯೆನ್ ಮಾರ್ನ್ ವ ಜಾಳಾನ್ ಧರ್
bath ನ್ಹಾಣ್
bathe ನ್ಹಾಣಯ್, ನ್ಹಾ
bather ನ್ಹಾಂವ್ಚೊ, ನ್ಹಾಣಂವ್ಚೊ
bathers ನಾಂವ್ಚೆ, ನಾಣಂವ್ಚೆ
batholiths ಗೂಂಡ್ ಫಾತೊರ್
bathometer ಗೂಂಡ್ ಮಾಪಕ್
bathophilous ಗೂಂಡ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ
bathos ಸಾಧಾರಣ್‍ಪಣ್
bathyal ಸಾಗೊರಾಂತ್ ೬೦೦ (600) ಥಾವ್ನ್ ೬೦೦೦ (6000) ಫೀಟ್ ಗುಂಡಾಯೆಚೆಂ
bathymetric ಗೂಂಡ್ ಮಾಪಕೀಯ್
bathymetrical ಗೂಂಡ್ ಮಾಪಕೀಯ್
bathymetry ಉದ್ಕಾಚಿ ಗುಂಡಾಯ್ ಮಾಪ್ಚೆಂ
bathypelagic ಸಾಗೊರಾಂತ್ ೨೦೦೦ (2000) ಥಾವ್ನ್ ೧೨೦೦೦ (12000) ಫೀಟ್ ಗುಂಡಾಯೆಚೆಂ
bathyscaphe ಗೂಂಡ್ ತಾರುಂ
bathysphere ಗೂಂಡ್ ಗೋಲ್
bathythermograph ಗೂಂಡೂಬ್‍ಮಾಪಕ್
batman ಬಾವುಲ್ ಮನಿಸ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚೊ ಶಿಪಾಯಿ
batmouse ಬಾವುಲ್ ಉಂದಿರ್
baton ಬೊಡಿ, ದಾಂಡೊ
batrachian ಮಾಣ್ಕೊ
batsman ಕ್ರಿಕೆಟಾಂತ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕರ್ಚೊ ದಾದ್ಲೊ
batswoman ಕ್ರಿಕೆಟಾಂತ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕರ್ಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್
battalion ಸೈನಿಕ್ ಘಟಕ್
battels ಒಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಖಾಣ್
battement ಏಕ್ ಬ್ಯಾಲೆ ಚಲನ್
batten ಮೊಟೊ ಜಾ, ರುಕಾಡಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ
batter ಬಡಯ್, ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಮಾರ್
batterie ಏಕ್ ಬ್ಯಾಲೆ ಚಲನ್
battery ಬಡಂವ್ಚೆಂ, ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಮಾರ್ಚೆಂ, ಝುಜಾ ತಾರ್ವಾಚೊ ಬಂದುಕ್ಯೊ, ಫಿರಂಗಿದಳ್ ಘಟಕ್, ವೀಜ್ ಸೆಲ್, ಶ್ರೇಣಿ, ಪಂಗಡ್
battle ಲಡಾಯಿ
battle cruiser ಝುಜಾಚೆಂ ತಾರುಂ
battle cry ಝುಜಾಚಿ ಬೊಬ್
battle fatigue ಲಡಾಯಿ ಪುರಾಸಣ್
battle line ಲಡಾಯಿ ಪಂಕ್ತಿ
battle royal ದೊಗಾಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಜಣ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ, ರಾಗಿಷ್ಟ್ ವಿವಾದ್
battlefield ಝುಜಾಚೊ ಜಾಗೊ
battlefront ಝುಜಾಚೊ ಜಾಗೊ
battleground ಝುಜಾಚೊ ಜಾಗೊ
battleship ಲಡಾಯಿ ತಾರುಂ
battlewagon ಲಡಾಯಿ ತಾರುಂ
battu ಏಕ್ ಬ್ಯಾಲೆ ಚಲನ್
battue ಶಿಕಾರೆಚಿ ಮನ್ಜಾತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ರುಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಬೊಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಡಂವ್ಚೆಂ
bauble ಲ್ಹಾನ್ ನಗ್, ಪಿಶ್ಯಾಚೊ ದಾಂಡೊ, ಚಿಲ್ಲರ್ ವಸ್ತ್
baud ತಾರ್ ಪ್ರಸಾರಣ್ ವೇಗ್ ಘಟಕ್
baulk ಪಾದ್ದೆಂವ್ಚೆಂ, ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ
bavarois ಏಕ್ ಖಾಣ್
bawbee ಅರ್ಧೊ ಪೆನ್ನಿ
bawd ಚೆಡಿ
bawdry ಪೊಜ್ಡೆಂ ಉಲವ್ಣೆ
bawdy ಪೊಜ್ಡೆಂ
bawl ಬೊಬ್ ಮಾರ್, ವಡ್ಲ್ಯಾನ್ ರಡ್
bawn ಐರಿಷ್ ಬುರುಜ್ ಘರಾಚಿ ರಕ್ಷಾತ್ಮಕ್ ವೊಣೊದ್
bay ವಿಶಾಲ್ ಬಾವ್ ಆಸ್ಚಿ ತಡ್ ಆಸ್ಚೊ ದರ್ಯಾಚೊ ವಾಂಟೊ, ಶಿಕಾರೆಚ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಂನಿ ಕರ್ಚೊ ಆವಾಜ್
bayonet ಸಂಗೀನ್
bayou ಭರ್ತೆ ವೆಳಾರ್ ಉದಾಕ್ ಭರ್ಚೊ ಜಾಗೊ, ಉಪನಂಯ್
bdellium ಏಕ್ ಅಂಟ್
be ಜಾಂವ್
beach ದರ್ಯಾ ತಡ್
beach buggy ರೆಂವೆರ್ ಚಲ್ಚೆಂ ವಾಹನ್
beach grass ರೆಂವೆರ್ ವಾಡ್ಚೆಂ ತಣ್
beach plum ಏಕ್ ರೂಕ್ ವ ಝಾಡ್ಕುಟ್, ಏಕ್ ಫಳ್
beachcomb ದರ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಕುಬೆ ವ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂನಿ ವಿಕ್ಯೆತ್ ತೆಂ ಸೊದ್
beachcomber ದರ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಕುಬೆ ವ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂನಿ ವಿಕ್ಯೆತ್ ತೆಂ ಸೊದ್ಚೊ
beacon ಬುರುಜಾರ್ ನಿಶಾನಿ ಉಜೊ, ವಾಟ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್
bead ಮಣಿ
beadle ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಏಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ
beadsman ಅನ್ಯೇಕ್ಲಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಚೊ
beadwork ಮಣಿಕಾಮ್
beady ಮಣಿಯೆ ಬರಿ
beagle ಏಕ್ ಶಿಕಾರೆಚೊ ಪೆಟೊ
beak ಬೊಂಚ್
beaker ವಡ್ ಕೊಪ್, ಏಕ್ ಆಯ್ದಾನ್
beam ಆಡೆಂ, ಉಜ್ವಾಡಾಚೆಂ ಕೀರ್ಣ್, ಉಪಗ್ರಹಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಡ್, ಸಂತೊಸಾನ್ ಅಮ್ರುಕೆ ಹಾಸ್
beam sea ಆಡೆಂ ದರ್ಯೊ
beam splitter ಆಡೆಂ ಚೀರಕ್
beamer ಕ್ರಿಕೆಟಾಂತ್ ಧರ್ನಿಕ್ ಲಾಗಾನಾಶೆಂ ಸೀದಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮೇನಾಚ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಟಾ ವಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಚೆಂಡು
bean ವಡ್ ಝಡಾಚಿ ಬಿ, ಮಾತ್ಯಾಕ್ ವಸ್ತುನ್ ಮಾರ್
beanery ಖಾಣ್ ಆನಿ ಪೀವನ್ ವಿಕ್ರೊ ಮೆಳ್ಚೊ ಜಾಗೊ
beanfeast ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂದರ್ಭ್
beanie ಲ್ಹಾನ್ ತೊಪಿ
beano ಆವಾಜಾನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್
beanpole ಬಿಯಾಚ್ಯಾ ವಾಲಿಚೊ ಕೋಲ್, ಲಾಂಬ್ ಬಾರಿಕ್ ಮನಿಸ್
bear ಆಸ್ವೆಲ್, ಸೊಸುನ್ ವರ್, ವಾವಯ್, ಜನ್ಮ್ ದೀ
bear a hand ಕುಮಕ್ ಕರ್
bear arms ಹಾತೆರಾಂ ವಾವಯ್
bear claw ಆಸ್ವೆಲಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾ ಬರಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಖಾಣ್
bear down ಕಷ್ಟಾ ವಿರೋಧ್ ಜೀಕ್, ಚಡ್ ಬಳಾನ್ ಜೀಕ್, ಏಕಾಗ್ರತ್ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಸಗ್ಳಿ ಸಕತ್ ಘಾಲ್
bear fruit ಫಳ್ ದೀ
bear grass ಆಸ್ವೆಲ್ ತಣ್
bear hug ಕರ್ಕಸ್ ಅರ್ನುನ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ಚೆಂ
bear in mind ಮತಿಂತ್ ದವರ್
bear market ಆಸ್ವೆಲ್ ಸಾಂತ್
bear out ಘಟ್ ಕರ್
bear up ಆಧಾರ್ ದೀ
bear with ಸೊಸುನ್ ವರ್
bearable ಸೊಸ್ಯೆತ್
bearberry ಏಕ್ ಝಡ್
beard ಖಾಡ್
bearded ಖಾಡ್ಯಾಳೊ
bearded collie ಏಕ್ ಪೆಟೊ
bearded seal ಏಕ್ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮನ್ಜಾತ್
beardtongue ಖಾಡ್ ಜೀಬ್, ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
bearer ವಾವವ್ಪಿ, ದಾರ್ ಕಾಮೆಲಿ, ಫಳ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಝಡ್
beast ಮನ್ಜಾತ್
beat ಮಾರ್
beatific ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ಸುಖಾಚೆಂ
beatification ಭಾಗೆವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಸಾರ್ಚೆಂ
beatitude ಭಾಗಿ
beau ಚೆಡೊ ಇಷ್ಟ್, ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಮೊಗಿ
pl. beaux
beau geste ಉದಾರ್ ಇಶಾರೊ
beau ideal ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಆದರ್ಶ್
beau monde ಊಂಚ್ ಸಂಸಾರ್
beaujolais ಏಕ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ಬರ್ಗುಂಡಿ ವಾಯ್ನ್
beauteous ಸೊಭಿತ್
beautician ಸೊಭಾಯಕ್
beautiful ಸೊಭಿತ್
beautify ಸೊಭಿತ್ ಕರ್
beauty ಸೊಭಾಯ್
beauty bush ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
beauty contest ಸೊಭಾಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ
beauty pageant ಸೊಭಾಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ
beauty parlour ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೊ ಜಾಗೊ
beauty queen ಸೊಭಾಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂ
beauty salon ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೊ ಜಾಗೊ
beauty shop ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೊ ಜಾಗೊ
beautyberry ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್ ವ ರೂಕ್
beaux beau ಪೊಳೆ
beaver ಉಂದ್ರಾ ಸಾರ್ಕಿ ಏಕ್ ಮನ್ಜಾತ್
bebop ಏಕ್ ಜಾಜ್ ಸಂಗೀತ್
becalm ಥಂಡ್ ಕರ್
became ಜಾಲೊ
because ದೆಕುನ್
beck ಹಿಶಾರೊ
becket ದೊರಿಯೆಚೊ ಪಾಸ್
beckon ಹಿಶಾರೊ ಕರ್
becloud ಕುಪಾನ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರ್
become ಜಾ
becquerel ರೇಡಿಯೊಎಕ್ಟಿವಿಟಿ ಘಟಕ್
bed ಮಾಂಚೊ
bed of roses ಸುಖಿ ಸ್ಥಿತಿ, ಗುಲೊಬಾಂಚೊ ಮಾಂಚೊ
bed rest ಮಾಂಚೊ ವಿಶೆವ್
bed table ಮಾಂಚೊ ಮೇಜ್
bedazzle ಬಳಿಷ್ಟ್ ಉಜ್ವಾಡಾನ್ ಘುಸ್ಪಡಾಯ್
bedchamber ನಿದ್ಚೆಂ ಕೂಡ್
bedcover ಮಾಂಚೊಧಾಂಪಾಣ್
bedcovering ಮಾಂಚೊಧಾಂಪಾಣ್
bedded ಮಾಂಚೀಯ್
bedding ಮಾಂಚೊವಸ್ತುರ್
bedeck ನೆಟಯ್
bedevil ರಗ್ಳೆ ಕರ್, ಪಾಡ್ ಕರ್, ಭೋವ್ ಘುಸ್ಪಡಾಯ್
bedew ದೊವಾನ್ ಭಿಜ್ಚೆಂ
bedfellow ಮಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ
bedim ಪ್ರಜಳ್ ಉಣೊ ಕರ್
bedizen ಪ್ರಜಳಿತ್ ರಂಗಾಂಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನೆಸ್
bedlam ಪಿಶ್ಯಾಂಚಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್, ಉಚಾಂಬಳ್ ಆನಿ ಘುಸ್ಪಡಾಯೆಚೊ ಜಾಗೊ ವ ಸ್ಥಿತಿ
bedlamite ಪಿಸೊ
bedmate ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಾಂಗಾತಿ
bedpan ಮಾಂಚಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುತೊಂಕ್ ವ ಅಗೊಂಕ್ ವಾಪರ್ಚಿ ವಸ್ತ್
bedridden ಮಾಂಚಾಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ
bedrock ಮಾಂಚೊಖಡಾಪ್, ಮಾತ್ಯೆ ಪಂದಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಘಟ್ ಖಡಾಪ್, ಮುಳಾವೆಂ, ಬಳಿಷ್ಠ್ ವ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೆಂ
bedroom ಮಾಂಚೊಕೂಡ್, ನಿದ್ಚೆಂ ಕೂಡ್
bedsheet ಮಾಂಚೊಲುಗಾಟ್, ವೋಲ್
bedside ಮಾಂಚಾಚಿ ಕೂಸ್, ಮಾಂಚೊಕುಶೀಯ್
bedspread ಮಾಂಚಾ ವಯ್ರ್ ಸುಂರ್ಗಾರಾಚೆಂ ವಸ್ತುರ್
bedtime ನಿದ್ಚೊ ವೇಳ್
bee ಮ್ಹೊಂವಾಚೊ ಮೂಸ್
bee in one’s bonnet ಪಿಶಿ ಅಲೊಚನ್
beebread ಮ್ಹೊಂವಾ ಮೂಸ್ ಉಂಡೊ
beech ಏಕ್ ರೂಕ್
beef ಗಾಯ್ಚೆಂ, ಪಾಡ್ಯಾಚೆಂ ವ ರೆಡ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಸ್
beefy ಧಡಂಗ್
beehive ಮ್ಹೊಂವಾಚೊ ಘುಡ್
beekeeper ಮ್ಹೊಂವಾಚೊ ಘುಡ್ ದವರ್ಚೊ
beeline ನೀಟ್ ವಾಟ್
been ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ
beep ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಟ್ವೊ ಆವಾಜ್
beeper ಪೇಜರ್
beestings ಗಾಯ್ನ್ ವಾಸ್ರುಂ ಘಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸಸಾರಜನಕ್ ಆನಿ ಪ್ರತಿಆಂಗ್ ಚಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ ದೂದ್
beeswax ಮ್ಹೊಂವಾಚ್ಯಾ ಮುಸಾಂಚೆಂ ಮೇಣ್
beeswing ಪೊಟಾಸಿಯಮ್ ಬೈಟಾರ್ಟೇಟ್
beet ಏಕ್ ಝಡ್
beetle ಕುರ್ವಾಯ್
befall ಜಾ, ಘಡ್
befit ಫಾವೊ
befog ಘುಸ್ಪಡಾಯ್
befoul ಮೆಳೆಂ ಕರ್, ಪಾಡ್ ಕರ್
before ಪಯ್ಲೆಂ
befriend ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಕರ್
befuddle ಘುಸ್ಪಡಾಯ್
beg ಭಿಕ್ ಮಾಗ್
began ಸುರು ಜಾಲೆಂ
beget ಉಬ್ಜೊ
beggar ಭಿಕಾರಿ
begin ಸುರು ಕರ್
beginner ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ
beginning ಆರಂಭ್, ಸುರು ಕರ್ನ್
begone ವಚ್, ನಿಕಳ್
begonia ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್, ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
begorra ಐರಿಷ್ ಸಪುತ್
begot ಉಬ್ಜಾಲೊ
begotten ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೊ
begrime ಮೆಳೆಂ ಕರ್
begrudge ನಾಖುಶೆನ್ ದೀ
beguile ಫಟಯ್
beguine ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸಾಂತ್ ತೆರಾವ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸೊಳಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಚಿ ಆಂಗವ್ಣ್ಯೊ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್
begum ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ಬಿರುದ್
begun ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ
behalf ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಆಸಕ್ತ್, ಆಧಾರ್, ರಕ್ಷಣ್
behave ಚಾಲ್ ಚಲ್, ಸಾರ್ಕೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಕರ್
behavior (Am) behaviour ಪೊಳೆ
behaviour ಚಾಲ್, ನಡ್ತೆಂ
behead ತಕ್ಲಿ ಕಾತರ್
beheld ಪೊಳೆಯ್ಲೆಂ
behemoth ಭೋವ್ ವಡ್
behest ಹುಕುಮ್
behind ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್
behold ಪೊಳೆ
behoof ಫಾಯ್ದೊ
behoove (Am) behove ಪೊಳೆ
behove ಗರ್ಜೆಚೆಂ, ಸಾರ್ಕೆಂ, ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ
beige ಹಳ್ದುವೊಚೊ ರಂಗ್
beignet ಏಕ್ ಖಾಣ್
being ಆಸ್ಚೆಂ, ಆಸ್ಚಿ ವಸ್ತ್, ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ
bejewel ರತ್ನಾಂನಿ ನೆಟಯ್
bel ಧಾ ಡೆಸಿಬೆಲ್
bel canto ಸೊಭಿತ್ ಗಾಯನ್
belabor (Am) belabour ಪೊಳೆ
belabour ಉತ್ರಾಂನಿ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್, ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ವಿವರ್ಸಿ
belated ವೇಳ್ ಕೆಲ್ಲೆ
belay ದೊರ್ಯೆನ್ ಬಾಂದ್, ರಾವ್
belch ದೆಂಕ್ ಕಾಡ್ಚೊ
beleaguer ವೆಡೊ ಘಾಲ್, ಉಪದ್ರ್ ದೀ, ರಗ್ಳೆ ಕರ್
belemnite ಏಕ್ ತಕ್ಲಿಚರಣ್
belfry ಘಾಂಟಿಚೊ ಬುರುಜ್
beli ನೊರ್ಸ್ ಪುರಾಣಾಂತ್ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ವ ರಾಯ್
belie ಫಟ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯ್
belief ಪಾತ್ಯೆಣಿ
believable ಪಾತ್ಯೆವ್ಯೆತ್
believe ಪಾತ್ಯೆ
belittle ಹಲ್ಕ್ ಕರ್
bell ಘಾಂಟ್
bellbird ಘಾಂಟ್ ಸುಕ್ಣೆ
bellboy ಘಾಂಟ್ ಚೆಡೊ, ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಚೊ ಸಾಮಾನ್ ವಾವಂವ್ಚೊ ಕಾಮೆಲಿ
belle ಸೊಭಿತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್
belle epoque ಸೊಭಿತ್ ಕಾಳ್
bellflower ಘಾಂಟ್ ಫುಲ್
bellicose ಝುಜಾ ಸಾರ್ಕೆಂ
belligerence ಝುಜಾ ಸಾರ್ಕೆಂ
belligerency ಝುಜಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ
belligerent ಝುಜಾರಿ
bellman ಘಾಂಟ್ ಮನಿಸ್
bellow ಗೂಂಡ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಬೊಬ್ ಮಾರ್ಚೆಂ
bellows ವಾರೆಂ ವೊಡ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಆಯ್ದ್, ಪೊಪ್ಸಾಂ
bellpull ಘಾಂಟಿಚ್ಯಾ ರಾಜುಚೊ ಹಾತಾಳೊ, ಘಾಂಟಿಚೊ ರಾಜು
bellwether ಮುಖೆಲಿ, ಸೂಚಿ
bellwort ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
belly ಪೊಟ್
belly button ಬೊಂಬ್ಲಿ
belly dance ಪೊಟ್ ನಾಚ್
belong ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ
beloved ಮೊಗಾಳ್
below ಸಕೈಲ್
belt ಪೆಂಕ್ಟಾ ಕಡೆ ಬಾಂದ್ಚಿ ಪಟ್ಟಿ
belter ಸಕ್ತಿವಂತ್ ತಾಳ್ಯಾಚೊ ಗಾವ್ಪಿ
belting ಬೆಲ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಮಾನ್
beltway ಶಹರ್ ಸೊಡ್ಚಿ ವಡ್ ವಾಟ್
beluga ಧೊವೊ ಮಾಸೊ
belvedere ಸೊಭಿತ್ ದೃಷ್ಯ್, ದೃಷ್ಯ್ ಪೊಳೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಸ್ಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಬುರುಜ್ ವ ಕಲಶ್
bemire ಮಾತ್ಯೆನ್ ಮೆಳೆಂ ಕರ್
bemoan ದೂಖ್ ವ ಬೆಜಾರಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್
bemuse ಘುಸ್ಪಡ್
bench ಬಾಂಕ್
bench mark ಬಾಂಕ್ ಘುರ್ತ್, ಸರಿ ಕರುಂಕ್ ಮಾಪ್
bend ಬಗ್ಗೊ, ಬಗ್ಗಾಯ್
bender ಬಗ್ಗೊಂಚೆಂ
bended ಬಗ್ಗಾಲ್ಲೆಂ
bends ಏಕ್ ಪಿಡಾ
beneath ಸಕೈಲ್
benedicite ಸದೆಂವ್, ದಾನಿಎಲ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲೆಂ ಕಂತಿಗ್ (೩/೨೬-೪೫, ೫೨-೯೦)
benediction ಬೆಸಾಂವ್
benefaction ಹಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ, ದಾನ್
benefactor ಹಿತ್ಗಾರ್
benefactress ಹಿತ್ಗಾರ್ನ್
benefice ಕಂದಾಯ್ ಆಸ್ಚೊ ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಹುದ್ದೊ
beneficent ಬೊರೆಂ ಕರ್ಚೊ
beneficial ಹಿತಾಚೆಂ, ಫಾಯ್ದೊ ಹಾಡ್ಚೆಂ
beneficiary ಹಿತ್ ವ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಚೊ
benefit ಹಿತ್
benevolence ದಯಾ
benevolent ದಯಾಳ್
benighted ರಾತಿಚೆಂ ವ ಕಾಳೊಕಾಚೆಂ
benign ದಯಾಳ್
benignant ದಯಾಳ್
benignity ದಯಾ
benison ಬೆಸಾಂವ್
benne ತಿಳ್
bent ಬಗ್ಗಾಲ್ಲೆಂ, ಉಗ್ತಿ ತಣಾಚಿ ಸುವಾತ್, ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಒಂದೊಣಿ
benthic ಸಾಗೊರಾಚ್ಯಾ ಗುಂಡಾಯೆಚೆಂ
benthos ಗೂಂಡ್ ಜೀವಿ
bento ಜಪಾನಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್
bentonite ಏಕ್ ಮಾತಿ
bentwood ಬಗ್ಗಾಲ್ಲೆಂ ರುಕಾಡ್
benumb ಮುಯೆ
benzoate ಬೆಂಜೊಇಕ್ ಆಮ್ಲಾಚೆಂ ಮೀಟ್
bequeath ವಿಲಾಂತ್ ದೀ (ಆಸ್ತ್)
bequest ವಿಲಾಂತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ವಿಲಾಂತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ
berate ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲ್, ನಿಂದಾ ಕರ್
berberis ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
berceuse ಗಾಣ್
berdache ದುಸ್ರ್ಯಾ ಲಿಂಗಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರಿ ನೆಸ್ಚೊ ವ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಘೆಂವ್ಚೊ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮೂಳ್ ನಿವಾಸಿ
bereave ಮೊರ್ನಾ ವರ್ವಿಂ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ
bereft ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ, ಗರ್ಜೆಚೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
beret ಏಕ್ ತೊಪಿ
beretta ಬೆರೆಟ್ಟಾ ಸಾಂಗಾತಾಚೆಂ ಹಾತೆರ್
bergamot ಏಕ್ ಮೆಡಿಟರೇನಿಅನ್ ಫಳ್
bergenia ಏಕ್ ಫುಲಾಚೆಂ ಝಡ್
bergere ಏಕ್ ಬಾವ್ಳೊಕದೆಲ್
bergschrund ಬರಫ್ ದೊಂಗೊರ್ ಫುಟ್
beriberi ಜೀವ್‍ಸತ್ವ್ ಬಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಪಿಡಾ
berk ಪಿಸೊ
berley ತಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಗರಿ ಘಾಲ್ಚಿ
berm ಅಶಿರ್ ವಾಟ್
bermuda grass ಹರಿಯಾಳಿ ತಣ್
berried ತಾಂತ್ಯಾಂ ದವರ್ಚಿ
berry ಲ್ಹಾನ್ ಫಳ್
berseem ಏಕ್ ಝಡ್
berserk ಉಚಾಂಬಳ್
berserker ಉಚಾಂಬಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ
berth ಟ್ರೈನಾಂತ್ ನಿದೊಂಕ್ ಜಾಗೊ, ಶಾಬಿತಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಯ್ಸ್
bertha ಭುಜಾಂ ಧಾಂಪ್ಚೆಂ ರೂಂದ್ ಉರುಟ್ ಕೊಲ್ಲರ್
beryl ಬಿರೊಜ್, ವೈಡೂರ್ಯ್
berylliosis ಬೆರಿಲ್ಲಿಉಮ್ ವರ್ವಿಂ ಯೆಂವ್ಚಿ ಪೊಪ್ಸಾಂಚಿ ಪಿಡಾ
beryllium ಏಕ್ ಲೋಹ್
beseech ವೆಗಿಂಚ್ ದಿಂವ್ಚಾಕ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ
beset ನೆಟಯ್. ಧೊಸ್, ರಗ್ಳೆ ಕರ್, ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್, ವೆಡೊ ಘಾಲ್
beside ಕುಸಿಕ್
besides ಸಾಂಗಾತಾ
besiege ವೆಡೊ ಘಾಲ್
besmear ಸಾರಯ್, ಪಾಡ್ ಕರ್, ಮೆಳೆಯ್
besmirch ಪಾಡ್ ಕರ್, ಮೆಳೆಯ್
besom ಸಾರೊಣ್
besot ನೀರಸ್ ಕರ್
besought ವೆಗಿಂಚ್ ದಿಂವ್ಚಾಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ
bespatter ಉಸ್ಳಾಯ್
bespeak ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಘೆ, ವಿನತಿ ಕರ್, ಮಹತ್ವ್ ದಾಕಯ್
bespoke ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಘೆತ್ಲೆಂ, ವಿನತಿ ಕೆಲಿ, ಮಹತ್ವ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ
bespoken ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಲಿ, ಮಹತ್ವ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ
bespectacled ವೋಕ್ಲ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ
besprinkle ಶೆಣಾಯ್, ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್
best ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ
best man ಧೆಡೊ
bestial ಮನ್ಜಾತಿಂಚೆಂ
bestialise ಮನ್ಜಾತ್‍ಪಣ್ ಕರ್
bestiality ಮನ್ಜಾತ್‍ಪಣ್, ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಮನ್ಜಾತಿ ಮಧೆಂ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್
bestialize (Am) bestialise ಪೊಳೆ
bestiary ಮನ್ಜಾತಿಂಚಿ ಕಾಣಿ, ಮನ್ಜಾತಿಂಚ್ಯಾ ವಿವರಾಚೊ ಜಮೊ
bestir ಉಟಯ್
bestow ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ದೀ, ವಾಪರ್, ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ವ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದವರ್
bestrew ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್
bestride ಬಕ್ಕಾರ್ ಕಾಡ್, ಮಹತ್ವಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್
bet ಶರ್ತ್ ಘಾಲ್, ಶರ್ತ್
bête noire ದ್ವೇಷ್ ಕರ್ಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ ವಸ್ತ್
betel leaf ಕಸರ್
bethink ಉಡಾಸ್ ಕರ್, ಚೀಂತ್
bethought ಉಡಾಸ್ ಕೆಲೆಂ, ಚಿಂತ್ಲೆಂ
betide ಘಡ್
betimes ವೆಗ್ಗಿಂ
betoken ದಾಕಯ್
betray ಘಾತ್ ಕರ್
betroth ಖರಾರ್ ಕರ್
betrothal ಖರಾರ್
betrothed ಖರಾರಿ
better ಚಡ್ ಬೊರೆಂ
betterment ಚಡ್ ಬೊರೆಂ ಕರ್ಚೆಂ
between ಮಧೆಂ
betwixt ಮಧೆಂ
beverage ಪೀವನ್
bevy ವಡ್ ಪಂಗಡ್ ವ ಜಮೊ
bewail ವಿಳಾಪ್ ಕರ್
beware ಜಾಗ್ರುತ್
bewhiskered ಗಾಲ್ಮಿಶಿ ಆಸ್ಚೊ
bewigged ನಕ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಘಾಲ್ಲೊ
bewilder ಘುಸ್ಪಡಾಯ್
bewitch ಮಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಕರ್, ಮಂತ್ರ್ ಘಾಲ್, ಮಾಟಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್
bey ಎಜಿಪ್ತ್ ಆನಿ ಟರ್ಕಿಂತ್ ಬಿರುದ್, ಒಟ್ಟೊಮಾನ್ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯಾಂತ್ ಅಧಿಪತಿ, ಆದಿಂ ಟ್ಯುನಿಸಿಯಾಚೊ ರಾಯ್
beyond ಉಪ್ರಾಂತ್, ಭಾಯ್ರ್, ಸೊಡ್ನ್, ಅಸಾಧ್ಯ್
bezel ಪಾರ್‌ದರ್ಶಕ್ ದೇಗ್
bezique ೬೪ ಕಾರ್ಡಾಂಚೊ ಖೆಳ್
bezoar ಪ್ರತಿವೀಕ್
biannual ವರ್ಸಾಂತ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ್
bias ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಚೂಕ್ ಒಂದೊಣಿ
biathlon ದ್ವಿಸ್ಪರ್ಧೊ
biaxial ದೋನ್ ಕುರಾಡಿಂಚೆಂ
bib ಖಾಡ್ಕೆ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ಚೆಂ ವಸ್ತುರ್, ಪಿಯೆ
bibber ಸದಾಂ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೊ
bibcock ನಳ್
bibelot ಲ್ಹಾನ್ ನಗ್ ವ ಸುಂರ್ಗಾರಿ ವಸ್ತ್
biblical ಬೈಬಲಾಚೆಂ
bibliography ಪುಸ್ತಕ್ ಪಟ್ಟಿ
bibliomancy ಘಾಡಿ ವೊಕ್ತಾತ್, ವಾಯ್ಟ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ವ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ವಾಪರ್
bibliomania ಪುಸ್ತಕ್ ಪಿಶೆಪಣ್
bibliophile ಪುಸ್ತಕ್ ಮೊಗಿ
bibulous ಅಮಾಲ್ ಮೊಗಿ
bicameral ದೋನ್ ಸಭಾ ಆಸ್ಚೆಂ
bicarb ಸೋಡಿಅಮ್ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್
bice ಏಕ್ ರಂಗ್
bicentenary ದೊನ್ಶಿಂ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಆಚರಣ್ ವ ಸ್ಮರಣ್
bicentennial ದೊನ್ಶಿಂ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಆಚರಣ್ ವ ಸ್ಮರಣ್
bicephalous ದ್ವಿಮಸ್ತಕ್
biceps ದೋನ್ ತಕ್ಲೆಂಚೊ ಮಾಸ್ ಖಂಡ್
bichon frise ಮೆಡಿಟರೇನಿಅನ್ ಮುಳಾಚೊ ಪೆಟೊ
bichrome ದೋನ್ ರಂಗಾಂಚೆಂ
bicipital ದೋನ್ ತಕ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಮಾಸ್ ಖಂಡಾಚೆಂ
bicker ಚಿಲ್ಲರ್ ಝಗ್ಡೆಂ
bicoastal ದ್ವಿದರ್ಯಾತಡೀಯ್
bicomponent ದ್ವಿವಾಂಟೊ
biconcave ದ್ವಿಭಿತರ್‌ಬಾವ್
biconditional ದ್ವಿಶರ್ಥೀಯ್
biconvex ದ್ವಿಭಾಯ್ರ್‌ಬಾವ್
bicorne ದ್ವಿಶಿಂಗ್
bicultural ದೋನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಂಚೆಂ
bicycle ದೋನ್ ರೊದಾಂಚೆಂ ಸೈಕಲ್
bid ಏಲಂ ಕರ್ತಾನಾ ಐವಜ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ, ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಮೆಳ್ತಾನಾ ವ ಸುಟ್ತಾನಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
bidder ಏಲಂ ಕರ್ತಾನಾ ಐವಜ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ
biddy ಕೊಂಬಿ, ಕುಂಕ್ಡಾಚೆಂ ಪೀಲ್, ಕಾಮಾಚೆಂ ಚೆಡುಂ
bide ರಾಕ್
bidet ಕಾಕ್ಸಾಂತ್ ನಳಾಕ್ ಲಾಗಯಿಲ್ಲಿ ನಳಿ, ಕಾಕ್ಸಾಂತ್ ತಸ್ತ್, ಲ್ಹಾನ್ ಘೊಡೊ
bidirectional ದ್ವಿಕುಶೀಯ್
bidonville ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆನಿ ಉತ್ತರ್ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ಲಿಂ ಝೊಪ್ಡಿಂ
biennial ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ್
biennium ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಅವ್ಧಿ
bier ಮೊರ್ನಾಚಿ ಪೇಟ್ ದವರುಂಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಆಧಾರ್
bifacial ದ್ವಿತೊಂಡೀಯ್
bifarious ದೋನ್ ಪಂಕ್ತಿಂನಿ
biff ಮಾರ್
biffy (bathroom in forest for you) ಘರಾ ಭಾಯ್ಲೊ ಕಕ್ಕುಸ್
bifid ದ್ವಿಪಾಲ್ವೀಯ್
bifilar ದೋನ್ ಸುತಾಂಚೆಂ
bifocal ದ್ವಿದಿಷ್ಟೀಯ್
bifold ದೋನ್ ದೊಡಿಚೆಂ
bifurcate ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್
big ವಡ್
big ben ಲಂಡನ್ ಸಂಸದ್ ಘರಾಚ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಳ್ ಬುರುಜಾಚಿ ವಡ್ ಘಾಂಟ್
big bluestem ಉತ್ತರ್ ಅಮೆರಿಕಾಚೆಂ ಲಾಂಬ್ ತಣ್
big brother ವಡ್ ಭಾವ್
big business ವಡ್ ಕಾರ್ಬಾರ್
big deal ಮಹತ್ವಾಚೆಂ
big game ವಡ್ ಶಿಕಾರೆಚಿ ಮನ್ಜಾತ್
big lie ವಡ್ ಫಟ್
big name ವಡ್ ನಾಂವ್
big picture ವಡ್ ಪಿಂತುರ್
big screen ವಡ್ ಪಡ್ದೊ
big shot ವಡ್ ಮನಿಸ್
big stick ವಡ್ ಬೊಡಿ
big time ಊಂಚ್ ಶ್ರೇಣಿ
big toe ವಡ್ ತೆಮೆಟ್
big top ಸರ್ಕಸಾಚೊ ಮುಖ್ಯ ತಂಬು
big tree ವಡ್ ರೂಕ್
big wheel ವಡ್ ರೋದ್
bigamist ದೋನ್ ಬಾಯ್ಲೊ ಆಸ್ಚೊ, ದೋನ್ ಘೊವ್ ಆಸ್ಚಿ
bigamous ದೋನ್ ಬಾಯ್ಲೊ ಆಸ್ಚೊ, ದೋನ್ ಘೊವ್ ಆಸ್ಚಿ
bigamy ದೋನ್ ಬಾಯ್ಲೊ ವ ಘೊವ್ ಆಸ್ಚೆಂ
bigarade ಅಂಬೊಟ್ ಮುಸುಂಬಿ
bigeminal ದೊಡೊ, ಜೊಡಿ
bigeye ವಡ್ ದೊಳೊ, ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
bigger ಚಡ್ ವಡ್
biggest ಭೋವ್ ಚಡ್ ವಡ್
biggish ವಡ್
bighead ವಡ್ ಮಂಡೊ, ಏಕ್ ಮನ್ಜಾತಿಂಚಿ ಪಿಡಾ
bighorn sheep ವಡ್ ಶಿಂಗ್ ಬೊಕ್ರೊ
bight ದರ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಬಾವ್
bignonia ಏಕ್ ದಾಕ್ವಾಲ್
bigot ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಾಂತ್ ಹಠಿ
bigwig ಮಹತ್ವಾಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ
bijou ಲ್ಹಾನ್ ನಾಜುಕ್ ಆಭರಣ್
bike ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್
biker ಬೈಕ್ ಸವಾರ್
bikini ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ದೋನ್ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂಚಿ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ
bilabial ದೋನ್ ವೊಂಟಾಂಚೆಂ
bilateral ದೋನ್ ಕುಸಿಂಚೆಂ
bilaterian ದೋನ್ ಕುಸಿಂಚಿ ಮನ್ಜಾತ್
bilberry ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್, ಏಕ್ ಫಳ್
bilbo ಖೊಡೊ, ತಲ್ವಾರ್
bilby ನ್ಯೂ ಸೌತ್ ವೇಲ್ಸಾಚೊ ಕುಳೇಂದ್ರ್
bildungsroman ರೋಮನ್ ಶಿಕಾಪ್ ಕಾದಂಬರಿ, ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಕಾದಂಬರಿ, ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ನೈತಿಕ್ ಆನಿ ಮಾನಸಿಕ್ ವಾಡಾವಳಿಚಿ ಕಾದಂಬರಿ
bile ಪೀಂತ್
bilge ಪಿಪಾಚೊ ತೊಂದೊ ಜಾಲ್ಲೊ ವಾಂಟೊ, ತಾರ್ವಾಚೊ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ವಾಂಟೊ, ವ್ಯರ್ಥ್ ಅಲೊಚನ್ಯೊ
biliary ಪಿಂತಾಚೆಂ
bilinear ದ್ವಿಪಂಕ್ತೀಯ್
bilingual ದ್ವಿಭಾಷಿ
bilious ಪಿಂತಾಚೆಂ
bilirubin ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಪೀಂತ್
biliverdin ಪಾಚ್ವೆಂ ಪೀಂತ್
bilk ಚುಕಯ್, ಫಟಯ್
bill ದುಡು ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಚೀಟ್, ಮಸೂದ್, ಶಿಂಗಾಳ್ ಧಾಂಪ್ಣ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚೊ ದಾಡ್ಯೊ
bill of attainder ಝಡ್ತಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಶಾಸಕೀಯ್ ವಿಧಾನ್
bill of exchange ಅದ್ಲಿಬದ್ಲಿ ಚೀಟ್
bill of fare ಖಾಣ್ ಪಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್
bill of health ತಾರುಂ ಬಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ತಾನಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪ್ರಮಾಣ್‍ಪತ್ರ್
bill of lading ವೊಜೆಂ ಚೀಟ್
bill of rights ಹಕ್ಕ್ ಚೀಟ್
bill of sale ವಿಕ್ರಾಪ್ ಚೀಟ್
billboard ಇಸ್ತಿಹಾರಾಚೆಂ ವಡ್ ಫೊಳೆಂ
billbug ಏಕ್ ಬರಡ್
billet ಸೈನಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜೆವಾಣ್ ಆನಿ ರಾವೊಂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಫರ್ಮಾಣ್, ಹುದ್ದೊ, ರುಕಾಡಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ, ಲೊಂಕ್ಡಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ
billet-doux ಮೋಗ್ ಪತ್ರ್
pl. billets-doux
billfish ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
billfold ಚಿರಿ
billhook ಕೊಯ್ತೊ
billiards ಏಕ್ ಖೆಳ್
billing ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ವ ಪ್ರಗಟ್ ಬಡ್ತಿ, ನಾಂವಾಚೆಂ ಮಹತ್ವ್
billingsgate ಪೊಜ್ಡಿ ಗಾಳಿ ಆಸ್ಚಿ ಭಾಸ್
billion ಶೆಂಬೊರ್ ಕೊರೊಡ್ (Am), ಲಾಖ್ ಕೊರೊಡ್ (Br)
billionaire ಶೆಂಬೊರ್ ಕೊರೊಡ್‍ಪತಿ (Am), ಲಾಖ್ ಕೊರೊಡ್‍ಪತಿ (Br)
billon ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಚೆಂ ಲೋಹ್ ಚಡ್ ಭೊರ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ವ ರುಪೆಂ
billow ಲಾರ್
billowy ಲಾರಾಳ್
billy club ಜಡ್ ರುಕಾಡಾಚೊ ತೊಣ್ಕೊ
billy goat ದಾದ್ಲೊ ಬೊಕ್ಡೊ
billycock ಏಕ್ ಚೆಪೆಂ
bilocation ದೋನ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ
bimanual ದೋನ್ ಹಾತಾಂಚೆಂ
bimbette ಆಕರ್ಷಕ್ ಪೂಣ್ ಖಾಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್
bimbo ಆಕರ್ಷಕ್ ಪೂಣ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ
bimetal ದೋನ್ ಲೋಹಾಂಚೆಂ
bimetallic ದೋನ್ ಲೋಹಾಂಚೆಂ
bimetallist ದ್ವಿಲೋಹಿ
bimetallistic ದ್ವಿಲೋಹೀಯ್
bimillenary ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಆಚರಣ್ ವ ಸ್ಮರಣ್
bimillennial ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಆಚರಣ್ ವ ಸ್ಮರಣ್
bimonthly ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಳೆಂ
bin ಪೇಟ್
binary ದೋನ್ ವಸ್ತು ವ ವಾಂಟೆ ಆಸ್ಚೆಂ
binational ದೋನ್ ದೇಶಾಂಚೆಂ
binaural ದೋನ್ ಕಾನಾಂಚೆಂ
bind ಬಾಂದ್
binder ಬಾಂದ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ವ ಯಂತ್ರ್
bindery ಪುಸ್ತಕ್ ಬಾಂದ್ಚೊ ಜಾಗೊ
bindle ವಸ್ತುರಾಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ
bindle stiff ವಸ್ತುರಾಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ ವಾವಂವ್ಚೊ
bindweed ಏಕ್ ಝಡ್
bing ರಾಸ್
binge ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ, ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ
binnacle ತಾರ್ವಾಂತ್ ಕಂಪಾಸ್ ಆನಿ ದಿವೊ ದವರ್ಚೊ ಜಾಗೊ
bingo ಸಾರ್ಕೆಂ, ಏಕ್ ಖೆಳ್
binocular ದೊನೀ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್
binoculars ದೊನೀ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪೊಳೊಂವ್ಚಿ ದುರ್ಬಿಣ್, ದ್ವಿದರ್ಶಕ್
binomial ದ್ವಿನಾಂವೀಯ್
binomial distribution ದ್ವಿನಾಂವೀಯ್ ವಾಂಟಾಪ್
binomial nomenclature ದ್ವಿನಾಂವೀಯ್ ನಾಂವಾಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ
binomial theorem ದ್ವಿನಾಂವೀಯ್ ಗಣಿತ್ ಸೂತ್ರ್
bioacoustician ಜೀವಾವಾಜ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ‍ಿ
bioacoustics ಜೀವಾವಾಜ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
bioactive ಜೀವ್ ಸಕ್ರಿಯ್
bioactivity ಜೀವ್ ಸಕ್ರಿಯತಾ
biocenosis ಜೈವಿಕ್ ಸಮುದಾಯ್
biocentric ಜೀವ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್
biochemical ಜೀವ್ ರಸಾಯನಿಕ್
biochemist ಜೀವ್ ರಸಾಯನ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ‍ಿ
biochemistry ಜೀವ್ ರಸಾಯನ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
biocidal ಜೀವ್ ನಾಶಕ್
biocide ಜೀವ್ ನಾಶಕ್
biocoenosis ಜೈವಿಕ್ ಸಮುದಾಯ್
biocompatible ಜೈವಿಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ಚೆಂ
biocontrol ಜೀವ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್
biodiverse ಜೀವ್ ವಿವಿಧ್
biodiversity ಜೀವ್ ವಿವಿಧತಾ
bioelectricity ಜೀವ್ ವೀಜ್
bioequivalence ಜೀವ್ ಸಮಾನತಾ
bioequivalent ಜೀವ್ ಸಮಾನ್
bioethical ಜೀವ್ ನೈತಿಕ್
bioethicist ಜೀವ್ ನೀತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
bioethics ಜೀವ್ ನೀತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
biofuel ಜೀವ್ ಇಂಧನ್
biogas ಜೀವ್ ಅನಿಲ್
biogenesis ಜೀವ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ
biogenic ಜೀವ್ ಉತ್ಪನ್ನ್
biogenous ಜೀವ್ ಉತ್ಪನ್ನ್
biogeography ಜೀವ್ ಭೂಗೋಳ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
biographee ಕೊಣಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಜಿಣಿಬರವ್ಣಿ ಬರಯ್ಲಾಂ ತೊ
biographer ಜಿಣಿಬರವ್ಪಿ
biographic ಜಿಣಿಬರವ್ಪಾಚೆಂ
biographical ಜಿಣಿಬರವ್ಪಾಚೆಂ
biography ಜಿಣಿಬರವ್ಣಿ
biohazard ಜೀವ್ ಅಪಾಯ್
biohazardous ಜಿವಾಕ್ ಅಪಾಯಾಚೆಂ
bioinformatic ಜೀವ್ ಮಾಹೆತಿಚೆಂ
bioinformatics ಜೀವ್ ಮಾಹೆತ್
biologic ಜೀವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
biological ಜೀವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
biologism ಜೀವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್‌ವಾದ್
biologist ಜೀವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
biologistic ಜೀವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್‌ವಾದಿ
biology ಜೀವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
bioluminescence ಜೀವ್ ಉಜ್ವಾಡ್
bioluminescent ಜೀವ್ ಉಜ್ವಾಡೀಯ್
biomarker ಜೀವ್ ಘುರ್ತ್
biomass ಜೀವ್ ಐವಜ್
biomathematical ಜೀವ್ ಗಣಿತೀಯ್
biomathematician ಜೀವ್ ಗಣಿತಜ್ಞ್
biomathematics ಜೀವ್ ಗಣಿತ್
biomechanical ಜೀವ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್
biomechanics ಜೀವ್ ಯಂತ್ರ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್
biomedical ಜೀವ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ್
biomedicine ಜೀವ್ ವೊಕಾತ್
biometeorological ಜೀವ್ ಹವೊಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
biometeorologist ಜೀವ್ ಹವೊಶಾಸ್ತ್ರಿ
biometeorology ಜೀವ್ ಹವೊಶಾಸ್ತ್ರ್
biomineral ಜೀವ್ ಖನಿಜ್
bionomic ಜಿಜಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
bionomics ಜಿಜಾಶಾಸ್ತ್ರ್
biomorphic ಜೀವ್ ರೂಪಕ್
biopesticide ಜೀವ್ ಕೀಡ್ ನಾಶಕ್
biopharmaceutical ಜೀವ್ ವೊಕ್ತಾಚಿ, ಜೀವ್ ವೊಕಾತ್
biophilia ಜೀವ್ ಮೋಗ್
biophysical ಜೀವ್ ಭೌತಿಕ್
biophysicist ಜೀವ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಿ
biophysics ಜೀವ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ್
biopic ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಪಿಂತುರ್
biopsy ಜಿವ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಇಲ್ಲೊ ವಾಂಟೊ ಕಾಡ್ನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಪರಿಕ್ಷಾ
biopsychological ಜೀವ್ ಮತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
biopsychologist ಜೀವ್ ಮತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
biopsychology ಜೀವ್ ಮತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
bioregion ಜೀವ್ ಪ್ರದೇಶ್
bioregional ಜೀವ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್
bioregionalism ಜೀವ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್‍ವಾದ್
bioregionalist ಜೀವ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್‍ವಾದಿ
biorhythm ಜೀವ್ ತಾಳ್
biorhythmic ಜೀವ್ ತಾಳೀಯ್
biosafety ಜೀವ್ ಶಾಬಿತಾಯ್
bioscience ಜೀವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್, ಜೀವ್ ವಿಜ್ಞಾನ್
bioscientific ಜೀವ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್
bioscientist ಜೀವ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ
biosocial ಜೀವ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್
biosphere ಜೀವ್ ಗೋಲ್
biospheric ಜೀವ್ ಗೋಲಾಚೆಂ
biostatistical ಜೀವ್ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
biostatistician ಜೀವ್ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಿ
biostatistics ಜೀವ್ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ್
biosynthesis ಜೀವ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ್
biosystamatics ಜೀವಿಂಚೆಂ ವರ್ಗೀಕರಣ್
biota ಪ್ರದೇಶಾಚಿಂ ಝಡಾಂ ಆನಿ ಮನ್ಜಾತಿ
biotechnical ಜೀವ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್
biotechnological ಜೀವ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನೀಯ್
biotechnologist ಜೀವ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಿ
biotechnology ಜೀವ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ್
bioterror ಜೀವ್ ದಡ್ದಡೊ
bioterrorism ಜೀವ್ ದಡ್ದಡೊವಾದ್
bioterrorist ಜೀವ್ ದಡ್ದಡೊವಾದಿ
biotic ಜೀವಿಂಚೆಂ
biotin ಏಕ್ ಜೀವ್‍ಸತ್ವ್
biotite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
biotope ಜೀವ್ ಜಾಗೊ
biotoxin ಜೀವ್ ವೀಕ್
biotransformation ಜೀವ್ ರೂಪಾಂತರ್
biotype ಜೀವ್ ಥರ್
biowarfare ಜೈವಿಕ್ ಝುಜ್
bioweapon ಜೈವಿಕ್ ಹಾತೆರ್
bipartisan ದೋನ್ ಪಕ್ಷಾಂಚೆಂ
bipartite ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಆಸ್ಚೆಂ, ದೋನ್ ಪಕ್ಷಾಂಚೆಂ
bipartition ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್ಚೆಂ
biped ದೋನ್ಚರಣ್
bipedalism ದೋನ್ ಪಾಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವ ಚಲ್ಚಾಕ್ ದೋನ್ ಪಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ
bipedality ದೋನ್ ಪಾಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವ ಚಲ್ಚಾಕ್ ದೋನ್ ಪಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ
bipolar ದೋನ್ ಧ್ರುವಾಂಚೆಂ
bipyramid ದೋನ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸ್ಫಟಿಕ್
biracial ದೋನ್ ಜನಾಂಗಾಂಚೆಂ
biradial ದ್ವಿತ್ರಿಜ್ಯೀಯ್
biramous ದೋನ್ ಫಾಂಟೆ ಆಸ್ಚೆಂ
birch ಏಕ್ ರೂಕ್ ವ ಝಾಡ್ಕುಟ್
bird ಸುಕ್ಣೆ
bird-dog ದೊಳೊ ದವರ್
bird dog ಸುಕ್ಣೆ ಪೆಟೊ
bird of prey ಶಿಕಾರಿ ಕರ್ನ್ ವ ಮೊಡ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಸುಕ್ಣೆ
bird’s eye view ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್ ದೀಷ್ಟ್
birdbath ಸುಕ್ಣೆನ್ಹಾಣ್
birdbrain ಸುಕ್ಣೆಮೆಂದು
birdcage ಸುಕ್ಣೆಗುಡ್
birdcall ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್
birder ಸುಕ್ಣೆಗಾರ್
birdhouse ಸುಕ್ಣೆಘರ್, ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚೊ ವಡ್ ಗುಡ್
birdie ಲ್ಹಾನ್ ಸುಕ್ಣೆ, ಗೊಲ್ಫ್ ಸ್ಕೋರ್
birdlife ಸುಕ್ಣೆಜಿಣಿ
birdlime ಸುಕ್ಣೆಚುಣೊ
birdman ಸುಕ್ಣೆಮನಿಸ್
birdseed ಸುಕ್ಣೆಬಿ
birdsong ಸುಕ್ಣೆಗೀತ್
biretta ಬಾರೆತ್
birr ರುಪೆಂ
birth ಜನ್ಮ್, ಜಲ್ಮ್
birth canal ಜನ್ಮ್/ ಜಲ್ಮ್ ತೋಡ್
birth certificate ಜನ್ಮ್/ ಜಲ್ಮ್ ಪ್ರಮಾಣ್‍ಪತ್ರ್
birthday ಜನ್ಮಾ/ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್
birthday suit ನಾಗ್ಡೊ
birthing room ಜನ್ಮ್/ ಜಲ್ಮ್ ಕೂಡ್
birthmark ಜನ್ಮ್/ ಜಲ್ಮ್ ಘುರ್ತ್
birthplace ಜನ್ಮ್/ ಜಲ್ಮ್ ಜಾಗೊ
birthrate ಜನ್ಮ್/ ಜಲ್ಮ್ ದರ್
birthright ಜನ್ಮ್/ ಜಲ್ಮ್ ಹಕ್ಕ್
birthroot ಜನ್ಮ್/ ಜಲ್ಮ್ ಪಾಳ್
birthstone ಜನ್ಮ್/ ಜಲ್ಮ್ ಫಾತೊರ್
birthwort ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
bis ಪರ್ತ್ಯಾನ್, ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ
bise ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ ಉತ್ತರಾಚೆಂ ವಾರೆಂ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಉತ್ತರ್ ಉದೆಂತಿಚೆಂ ವಾರೆಂ
bisect ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್
bisector ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್ಚೊ
bisectrix ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್ಚಿ
bisexual ದ್ವಿಲೈಂಗಿಕ್
bishop ಭಿಸ್ಪ್
bishopric ದಿಯೆಸೆಜ್, ಭಿಸ್ಪಾಚೊ ಹುದ್ದೊ
bismuth ಕಾಪುರ್‌ಸುತ್
bison ಮೊಶಿ ಸಾರ್ಕಿ ಮನ್ಜಾತ್
bisque ಕುಬ್ಯಾಚೊ ವ ಶಿಕಾರೆಚ್ಯಾ ಮನ್ಜಾತಿಚೊ ಸುಪ್
bissextile ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸವೊ
bistort ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
bistro ಲ್ಹಾನ್ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್, ಲ್ಹಾನ್ ಬಾರ್ ವ ಗಡಂಗ್, ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್
bit ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೊ ವ ವಾಂಟೊ, ಚಾಬ್ಲೊ, ಗಣಕಾಂತ್ ೦ ವ ೧
bitch ಕೊಲ್ಗೆಂ
bite ಚಾಬ್
bitt ತಾರ್ವಾಚ್ಯಾ ಡೆಕ್ಕಾರ್ ಖಾಂಬೊ ವ ಖಾಂಬೆ, ವಾರ್ಫಾಂತ್ ರುಕಾಡಾಚೊ ವ ಲೋಹಾಚೊ ಖಾಂಬೊ
bitten ಚಾಬ್‍ಲ್ಲೊ
bitter ಕೊಡು
bitter almond ಕೊಡು ಬಾದಾಮ್
bitter cress ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
bitter end ಕೊಡು ಅಂತ್ಯ್
bitter gourd ಕಾರೆತೆಂ
bitterbrush ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
bittern ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
bitterness ಕೊಡ್ಸಾಣ್
bitterroot ಕೊಡು ಪಾಳ್
bittersweet ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ದೂಖ್ ಸಾಂಗಾತಾ
bitterweed ಕೊಡು ನಲಿಯೊ
bitty ಕುಡ್ಕೆ ಆಸ್ಚೆಂ, ಲ್ಹಾನ್
bitumen ಟಾರ್
bivouac ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಶಿಬಿರ್, ರಾತಿಕ್ ಶಿಬಿರ್, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಆಸ್ರೊ
biweekly ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ದೋನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ
biyearly ವರ್ಸಾಂತ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ
bizarre ವಿಚಿತ್ರ್
bizarrerie ವಿಚಿತ್ರ್ ಗೂಣ್, ವಿಚಿತ್ರ್ ವಸ್ತ್
bizonal ದ್ವಿಮಂಡಳೀಯ್
blab ಗಜಾಲಿ ಕರ್, ಘುಟ್ ಸಾಂಗ್
blabber ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಣೆ, ಗಜಾಲಿ ಕರ್, ಗಜಾಲಿ ಕರ್ಚೊ
blabbermouth ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ಉಲಂವ್ಚೊ
black ಕಾಳೊ
black bass ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
black bear ಕಾಳೊ ಆಸ್ವೆಲ್
black beast ಕಾಳಿ ಮನ್ಜಾತ್
black bile ಕಾಳೆಂ ಪೀಂತ್
black book ಕಾಳೊ ಪುಸ್ತಕ್
black box ಕಾಳಿ ಪೇಟ್, ವಿಮಾನಾಂತ್ ಉಬ್ಣಿ ಮಾಹೆತ್ ಪೇಟ್ ವ ಪಾಯ್ಲೆಟ್ ತಾಳೊ ಪೇಟ್
black cod ಕಾಳೊ ತಾಟೊ
black cohosh ಏಕ್ ಝಡ್
black crappie ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
black currant ಕಾಳಿ ಸುಕಿ ದಾಕ್
black damp ಖಣ್ಯೆಂತ್ ಘಡ್ಚೆಂ ಜಿವಾಕ್ ವ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದೀನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಅನಿಲ್
black death ಕಾಳೆಂ ಮೊರ್ನ್, ಯುರೊಪಾಂತ್ ಚೊವ್ದಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಚಿ ವೊಶ್ಯಾ ಪಿಡಾ
black diamond ಕಾಳೆಂ ವಜ್ರ್
black duck ಕಾಳೊ ಹಂಸ್
black dwarf ಕಾಳೊ ಕುಳ್ಳ
black eye ಕಾಳೊ ದೊಳೊ, ಸಲ್ವಣ್, ಪಾಡ್ ನಾಂವ್
black flag ಕಾಳೊ ಧ್ವಜ್
black gold ಕಾಳೆಂ ಭಾಂಗಾರ್, ಪೆಟ್ರೊಲಿಅಮ್
black grouse ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
black hand ಕಾಳೊ ಹಾತ್, ಗುಪಿತ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಸಮಾಜ್
black hole ಕಾಳೊ ಬುರಾಕ್
black ice ಕಾಳೆಂ ಬರಫ್
black letter ಕಾಳೆಂ ಅಕ್ಷರ್
black light ಕಾಳೊ ಉಜ್ವಾಡ್, ದಿಸಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೊಲೆಟ್ ಉಜ್ವಾಡ್
black locust ಕಾಳೊ ಟೊಳ್‍ದೆಂಪೊ, ಏಕ್ ರೂಕ್
black lung ಕಾಳೊ ಪೊಪ್ಸ್, ಇಂಗ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಧುಳಿಚಿ ಪಿಡಾ
black market ಕಾಳಿ ಸಾಂತ್
black marketeer ಕಾಳೊ ಸಾಂತ್ಗಾರ್
black marketer ಕಾಳೊ ಸಾಂತ್ಗಾರ್
black nationalism ಕಾಳೊ ರಾಷ್ಟ್ರ್‌ವಾದ್
black nationalist ಕಾಳೊ ರಾಷ್ಟ್ರ್‌ವಾದಿ
black out ಕಾಳೊಕ್ ಸ್ಥಿತಿ, ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ಪೂಸ್, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ದೀಷ್ಟ್, ಮತ್ ವ ಉಡಾಸ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ಣಿ
black pepper ಮಿರಿಂ
black powder ಕಾಳೊ ಪಿಟೊ, ಫುಗೆಟ್ಯಾಚೊ ಪಿಟೊ
black power ಕಾಳಿ ಸಕತ್, ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಸಕ್ತಿಚೆಂ ಸಂಘಟನ್
black pudding ರಗಾತ್ ಲಿಂಗಿಸ್
black racer ಕಾಳೊ ಧಾಂವ್ಪಿ, ಏಕ್ ಸೊರೊಪ್
black rhinoceros ಕಾಳೊ ಗಂಡ್‍ಮೆರುಂ
black rot ಕಾಳಿ ಕುಸಡಾಯ್
black sheep ಕಾಳೊ ಬೊಕ್ರೊ
black smoker ಕಾಳೊ ಧುವೊರಕ್
black spot ಕಾಳೆಂ ಚಿಟ್
black spruce ಉತ್ತರ್ ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ರೂಕ್
black swallowtail ಏಕ್ ಪಿಸೊಳೆಂ
black tea ಕಾಳಿ ಚಾ, ದೂದ್ ಭೊರ್ಸಿನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಚಾ
black walnut ಕಾಳೆಂ ಅಕ್ರುಟ್, ಉತ್ತರ್ ಉದೆಂತಿ ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಘಟ್ ಜಡ್ ರೂಕ್ ವ ತಾಚೆಂ ರುಕಾಡ್ ವ ಮೊಯ್
black widow ಕಾಳಿ ವಿಧವ್, ಏಕ್ ವಿಕಾಳ್ ಕಾಳೊ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಾಳಿಯೊ
blackamoor ಕಾಳೊ ಮನಿಸ್
blackball ಕಾಳೊಚೆಂಡು, ವಿರೋಧ್ ಮತ್ ಘಾಲ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್, ನಿಷೇಧ್ ಕರ್
blackberry ಬೆಣಸ್
blackbird ಕಾಳೆಂ ಸುಕ್ಣೆ
blackbirder ಕಾಳೆಂ ಸುಕ್ಣೆಗಾರ್
blackboard ಕಾಳೆಂ ಫೊಳೆಂ
blackbody ಕಾಳೆಂ ಆಂಗ್
blackbuck ಕಾಳೆಂ ಚಿತಾಳ್
blackcap ಕಾಳಿ ತೊಪಿ, ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
blackcock ಕಾಳೊ ಕೊಂಬೊ
blacken ಕಾಳೊ ಕರ್
blackener ಕಾಳೊಕರಕ್
blackface ಕಾಳೆಂ ತೊಂಡ್
blackfeet ಕಾಳೆ ಪಾಯ್
blackfish ಕಾಳಿ ಮಾಸ್ಳಿ
blackfly ಕಾಳೊ ಮೂಸ್
blackfoot ಕಾಳೊ ಪಾಯ್
blackguard (ಬ್ಲಗಾರ್ಡ್) ಗಾಳಿ ಸೊಂವ್ಚೊ ಮನಿಸ್, ವಾಯ್ಟ್ ಮನಿಸ್
blackhander ಗುಪಿತ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಸಮಾಜಿಚೊ ಸಾಂದೊ
blackhead ಕಾಳೊ ಮಂಡೊ, ಏಕ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚಿ ಪಿಡಾ
blackheart ಕಾಳೆಂ ಕಾಳಿಜ್, ಏಕ್ ಝಡಾಂಚಿ ಪಿಡಾ
blacking ಕಾಳೆಂ ಕರುಂಕ್ ವಾಪರ್ಚಿ ವಸ್ತ್
blackish ಕಾಳ್ಸೊ, ಕಾಳ್ಶೆಂ
blackjack ಏಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖೆಳ್, ಏಕ್ ಖನಿಜ್, ಬಿಯರ್ ವ ಏಲ್ ಅಯ್ದಾನ್
blackland ಕಾಳಿ ಸುವಾತ್
blacklead ಕಾಳೆಂ ಶಿಶೆಂ, ಗ್ರಾಫೈಟ್
blackleg ಕಾಳೊ ಪಾಯ್, ಫಟಂವ್ಚೊ ಜುಗಾರಿ
blacklight trap ಕಾಳೊ ಉಜ್ವಾಡ್, ಪಾಸ್
blacklist ಕಾಳಿ ಪಟ್ಟಿ
blacklister ಕಾಳಿ ಪಟ್ಟಿಗಾರ್
blackmail ಘುಟ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ದುಡು ವಸೂಲ್ ಕರ್ಚೆಂ ವ ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಕರಂವ್ಚೆಂ
blackout ಕಾಳೊಕ್ ಸ್ಥಿತಿ, ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ಪೂಸ್, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ದೀಷ್ಟ್, ಮತ್ ವ ಉಡಾಸ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ಣಿ
blackpoll ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
blacksmith ಕಾಮಾರ್
blacksnake ಕಾಳೊ ಸೊರೊಪ್
blacktail ಕಾಳಿ ಶಿಮ್ಟಿ
blackthorn ಕಾಳೊ ಕಾಂಟೊ
blacktop ಕಾಳಿ ತುದಿ
blackwater ಕಾಳೆಂ ಮೂತ್ ಪಿಡಾ
blackwood ಕಾಳೆಂ ರುಕಾಡ್
bladder ಆಂಗಾಂತ್ ದ್ರವ್ ಜಮೊ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ
bladder campion ಏಕ್ ಗುಲೊಬಿ ಝಡ್
bladder worm ಏಕ್ ಪಟ್ಟಿ ಕಿಡೊ
bladder wrack ಏಕ್ ದರ್ಯೊ ನಲಿಯೊ
bladdernut ಏಕ್ ರೂಕ್
bladderwort ಏಕ್ ಉದ್ಕಾಚೆಂ ಝಡ್
blade ಖಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವಾಪರ್ಚಿ ವಸ್ತ್, ಹಾತೆರಾಂತ್ ಕಾತರ್ಚೊ ವಾಂಟೊ
blain ಹುಲ್ಪೊಂಚಿ ಸುಜ್
blame ದುರ್ಸೊ
blanch ರಂಗ್ ಕಾಡ್
blancmange ಧೊವೆಂ ಖಾಣ್, ಏಕ್ ಗೊಡ್ಶೆಂ ಖಾಣ್
bland ನೀರಸ್, ಚಾಪ್ಪೆ
blandishment ಭೊಳಾವ್ಣಿ
blank ಖಾಲಿ
blank cheque ಖಾಲಿ ಚೆಕ್, ಐವಜ್ ಬರಯ್ನಾಶೆಂ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಚೆಕ್
blank slate ಖಾಲಿ ಫೊಳಿ
blanket ಕಾಂಬೊಳ್
blanketflower ಕಾಂಬೊಳ್ ಫುಲ್
blare ವಡ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್
blarney ಸಯ್ಲಾಪ್
blasé ಹುಸ್ಕೊ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಸಂಕೀರ್ಣ್
blaspheme ದೇವ್‍ನಿಂದಾ ಉಲಯ್
blasphemous ದೇವ್‍ನಿಂದಾ ಕರ್ಚೆಂ
blasphemy ದೇವ್‍ನಿಂದಾ
blast ಸ್ಫೋಟ್
blatant ಉಗ್ತ್ಯಾನ್
blate ಭೆಂಕ್ರೊ, ಭೆಜುಡ್, ಭಿವ್ಕುರೊ
blather ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಲಾಂಬ್ ಉಲವ್ಣೆ
blathering ಗರ್ಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಲಾಂಬ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ
blatherskite ಗರ್ಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಲಾಂಬ್ ಉಲಂವ್ಚೊ
blaze ತೀವ್ರ್ ಉಜೊ
blazer ಖೆಳಾಚಿ ಜಾಕೆಟ್, ಇಸ್ಕಾಲಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ರಂಗಾಳ್ ಜಾಕೆಟ್, ಸಾದಿ ಜಾಕೆಟ್
blazing ತೀವ್ರ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಚೆಂ
blazon ಚಿಹ್ನ್ ವಿವರಣ್
blazonry ಚಿಹ್ನ್ ವಿವರಣ್, ಪ್ರಜಳಿತ್ ದಾಖವ್ಣ್
bleach ರಂಗ್ ವ ಖತಾಂ ಕಾಡ್, ರಂಗ್ ಕಾಡ್ನ್ ಧೊವೆಂ ಕರ್
bleak ನಿರಾಶಾಚೆಂ
blear ಉದ್ಕಾಳ್ ಕರ್ (ದೊಳೆ), ಉದಾಕ್ ವ ದುಖಾಂ ವರ್ಚಿಂ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್
bleary ಪುರಾಸಣ್ ವ ನಿದೆ ವರ್ವಿಂ ಜಡ್ (ದೊಳೆ), ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲೆ (ಪಯ್ಣಾರಿ)
bleat ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಚೊ ವ ಬೊಕ್ಡ್ಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್
bleb ಬೊಕ್ಕೊ, ಬುಳ್ಬುಳೊ
bleed ರಗಾತ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್
bleeder ರಗಾತ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚೊ ಪಿಡೆಸ್ತ್
bleep ಮಟ್ವೊ ಆವಾಜ್ (ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ ಆಯ್ದಾಂತ್)
blepharitis ದೊಳೆ ಧಾಂಪಾಣ್ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
blemish ಖತ್
blench ಭಿಯಾನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್
blend ಭೊರ್ಸುಂಚೆಂ, ಭೊರ್ಸಿ
blender ಭೊರ್ಸುಂಚೆಂ ಯಂತ್ರ್
bless ಬೆಸಾಂವ್ ದೀ
blessed ಭಾಗಿ
blessing ಬೆಸಾಂವ್
blest ಭಾಗಿ
blether ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಲಾಂಬ್ ಉಲವ್ಣೆ
blew ವಾಳ್ಳೆಂ, ಫುಂಕ್ಲೆಂ
blight ಝಡಾಂಚಿ ಏಕ್ ಪಿಡಾ
blimp ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಅನಿಲಾಚ್ಯಾ ದಾಂಬ್ಣೆನ್ ರೂಪ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ವಾರೆಂತಾರುಂ
blimpish ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಚಿತ್ರ್ ಪಾತ್ರ್ ಕರ್ನಲ್ ಬ್ಲಿಂಪ್ ಸಾರ್ಕೆಂ
blind ಕುಡ್ಡೊ
blind alley ವ್ಯರ್ಥ್ ವ ಚುಕಿಚಿ ವಾಟ್
blind date ಪ್ರಣಯಿ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೆಳಾನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪಯ್ಲೆಂ ಮೆಳಾನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂನಿ ಪ್ರಣಯಿ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ
blind pig ಅಮಾಲ್ ವಸ್ತು ಅಕಾನೂನಿ ವಿಕ್ಚೊ ಜಾಗೊ, ಕುಡ್ಡೊ ದುಕೊರ್
blind side ಕುಡ್ಡಿ ಕೂಸ್
blind spot ಕುಡ್ಡೊ ಜಾಗೊ
blind tiger ಕುಡ್ಡೊ ವಾಗ್, ಅಮಾಲ್ ವಸ್ತು ಅಕಾನೂನಿ ವಿಕ್ಚೊ ಜಾಗೊ
blinder ಕುಡ್ಡೊಕ್, ಘೊಡ್ಯಾನ್ ಕುಶಿಕ್ ಪೊಳೆಯ್ನಾಶೆಂ ಘಾಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್
blindfish ಕುಡ್ಡೊಮಾಸ್ಳಿ
blindfold ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪಟ್ಟಿ
blindman’s bluff ಕುಡ್ಡ್ಯಾಚಿ ಫಟವ್ಣಿ, ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪಟ್ಟಿ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಧರ್ಚೊ ಖೆಳ್
blindman’s buff blindman’s bluff ಪೊಳೆ
blindside ಕುಡ್ಡಿ ಕೂಸ್, ಅಸುಖಾಳ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್
blindworm ಕುಡ್ಡೊಕಿಡೊ
blink ಮಿಣ್ಕೊ, ಮಿಣ್ಕುಂಚೆಂ
blinker ಘೊಡ್ಯಾನ್ ಕುಶಿಕ್ ಪೊಳೆಯ್ನಾಶೆಂ ಘಾಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್, ಮಿಣ್ಕುಂಚೊ
blinkered ಅಶಿರ್ ಮನಾಚೊ
blinking ಮಿಣ್ಕುಂಚೆಂ
blintz ಏಕ್ ಪೊಳೊ
blip ರಾಡಾರ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಚಿಟ್, ಮಟ್ವೊ ಆವಾಜ್, ಲ್ಹಾನ್ ವ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ನಹಿಂ
bliss ಆನಂದ್
blister ಬೊಕ್ಕೊ
blithe ಸುಖಿ
blither ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಲಾಂಬ್ ಉಲವ್ಣೆ
blithering ಗರ್ಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಲಾಂಬ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ
blitz ತೀವ್ರ್ ವಾರ‍್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣ್, ವಾರ‍್ಯಾ ಧಾಡ್
blivet ಅಸಾಧ್ಯ್ ವಸ್ತ್, ಮಾಯಾ ದಿಸವ್ಣ್
blitzkrieg ತೀವ್ರ್ ವಾರ‍್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣ್
blizzard ಹಿಮ್ ವಾದಾಳ್
bloat ಮೋವ್, ಅಸ್ಕತ್, ಸುಜ್‍, ಫುಗ್‍
bloated ಸುಜ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಫುಗ್‍ಲ್ಲೆಂ
bloater ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
bloatware ಫುಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಗಣಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್
blob ಲ್ಹಾನ್ ದಾಟ್ ಥೆಂಬೊ
bloc ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಉದ್ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ಜಣಾಂಚೊ, ಪಂಗ್ಡಾಂಚೊ ವ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚೊ ಮೇಳ್
block ಆಡಾಯ್, ಸಮಾಕೋನೀಯ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂ, ರುಕಾಡಾಚೆ ವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ
block letter ವಡ್ಲೆಂ ಅಕ್ಷರ್
blockade ದುಸ್ಮಾನ್ ಪ್ರದೇಶಾಕ್ ಕೊಣೀ ಯೇನಾಶೆಂ ವ ವಚನಾಶೆಂ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ
blockage ಆಡಾವ್ಣಿ
blockbuster ವಡ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ ಬೊಮ್, ಮಾರಗ್, ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಆನಿ ಯಶಸ್ವಿ
blockhead ಬುದ್ದು
blocker ಆಡಾಂವ್ಚೊ
blockhouse ಜಡ್ ಮೊಪಾಚೆಂ ಘರ್, ಕೊಂಕ್ರಿಟಾಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬಾಂದಾಪ್
blog ಅಂತರ್‌ಜಾಳಾರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಸೈಟ್
blogosphere ಅಂತರ್‌ಜಾಳಾರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಸೈಟ್ ವಲಯ್
bloke ಮನಿಸ್
blond ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ರಂಗ್, ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಚೊ ಚೆಡೊ ವ ದಾದ್ಲೊ ಮನಿಸ್
blonde ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ವ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್
blood ರಗಾತ್
blood brother ಜನ್ಮಾನ್ ಭಾವ್
blood cell ರಗಾತ್ ಕಣ್
blood count ರಗಾತ್ ಮೆಜಾಪ್
blood feud ಕುಟ್ಮಾಂ ಮಧೆಂ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್
blood fluke ಏಕ್ ಕಿಡೊ
blood group ರಗಾತ್ ಪಂಗಡ್
blood money ರಗಾತ್ ದುಡು
blood plasma ರಗ್ತಾಂತ್ಲೊ ದ್ರವ್
blood poisoning ರಗಾತ್ ವಿಕಾಳ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
blood pressure ರಗಾತ್ ದಾಂಬ್ಣಿ
blood sausage ರಗಾತ್ ಲಿಂಗಿಸ್
blood sport ರಗಾತ್ ಖೆಳ್
blood sugar ರಗಾತ್ ಸಾಕರ್
blood test ರಗಾತ್ ಪರಿಕ್ಷಾ
blood thinner ರಗಾತ್ ಪಾತಳಕ್
blood type ರಗಾತ್ ಥರ್
bloodbath ರಕ್ತ್ ಪಾತ್
bloodcurdling ಭಿಯೆಂ ಉಬ್ಜಂವ್ಚೆಂ
bloodguilt ರಗಾತ್ ಅಪ್ರಾಧ್
bloodhound ವಡ್ ಶಿಕಾರೆ ಪೆಟೊ
bloodletting ರಗಾತ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ
bloodline ಸೀದಾ ಪೂರ್ವಜಾಂಚಿ ಶ್ರೇಣಿ
bloodlust ರಕ್ತ್ ಪಾತ್ ಇಚ್ಛಾ
bloodred ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ರಂಗಾಚೆಂ
bloodroot ಏಕ್ ಝಡ್
bloodshed ರಕ್ತ್ ಪಾತ್
bloodshot ತಾಂಬ್ಡೊ (ದೊಳೊ)
bloodstained ರಗ್ತಾಚೆಂ ಖತ್ ಆಸ್ಚೆಂ
bloodstone ರಗಾತ್ ಫಾತೊರ್
bloodstream ರಗಾತ್ ವಾಳ್
bloodsucker ಜಳು
bloodthirsty ರಗಾತ್ ವಾರಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್
bloodworm ರಗಾತ್ ಕಿಡೊ
bloody ರಗ್ತಾಳ್, ರಗ್ತಾಳ್ ಕರ್, ಏಕ್ ಗಾಳ್
bloom ಫುಲ್ಚೆಂ
bloomer ಫುಲ್ಚೆಂ ಝಡ್, ಪೂರ್ಣ್ ಶಾತಿ ವ ಪಿಕಾಯ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್
blooper ಪ್ರಗಟ್ ಚೂಕ್
blossom ಫುಲ್ಚೆಂ
blot ಚಿತ್ತ್
blotch ಚಿತ್ತ್
blotter ಬ್ಲೊಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಪರಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ
blouse ಬಾಜು
blouson ಬಾಜು ಆಸ್ಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ
bloviate ಲಾಂಬ್ ಉಲಯ್ ವ ಬರಯ್
blow ಮಾರ್, ಫುಂಕ್, ವಾಳ್
blow a gasket ರಾಗಿಷ್ಟ್ ಜಾ
blow away ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ವಾಳೊನ್ ವಚ್
blow-by-blow ತಪ್ಶಿಲ್
blow hot and cold ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆ ಬೊರೊ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ವಿರೋಧ್
blow in ಅವ್ಚಿತ್ ಯೆ
blow off ಅಲಕ್ಷಾ ಕರ್, ಸಂಬಂಧ್ ಸಂಪಯ್, ಗೈರ್‌ಹಾಜರ್ ಜಾ
blow off steam ದಾಂಬ್‍ಲ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಸುಟಯ್
blow one’s cool ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾ
blow one’s cover ಖರಿ ವೊಳೊಕ್ ಉಗ್ಡಾಪಿ ಕರ್
blow one’s mind ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾ
blow one’s stack ರಾಗಿಷ್ಟ್ ಜಾ, ಪಿಸೊ ಜಾ
blow one’s top ರಾಗಿಷ್ಟ್ ಜಾ. ಪಿಸೊ ಜಾ
blow out ವಾರ‍್ಯಾನ್ ಪಾಲ್ವಯ್, ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಸಲ್ವಯ್
blow over ಪರಿಣಾಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಶಾರ್ ಜಾ
blow smoke ಚುಕಿಚೆಂ ವ ಬಡಾಯೆಚೆಂ ಉಲಯ್
blow the whistle ಗುಪಿತ್ ಚುಕಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಲೊಕಾಕ್ ವ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಕಳಯ್
blow up ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾ
blowback ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಪರಿಣಾಮ್
blowdown ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ರೂಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ
blowfish ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
blowfly ಏಕ್ ಮೂಸ್
blowgun ಫುಂಕ್ ಬಂದೂಕ್
blowhard ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚುಂಚೊ, ಮಸ್ತು ಉಲಂವ್ಚೊ
blowhole ಫುಂಕ್ ಬುರಾಕ್
blowout ಅನಿಲ್ ವ ತೇಲ್ ಬಾಂಯ್ತ್ ಸ್ಫೊಟ್, ಫುಟ್ಚೆಂ (ಟೈರ್), ಸುಲಭ್ ಜಯ್ತ್
blowpipe ಫುಂಕ್ ನಳಿ
blowtorch ಫುಂಕ್ ಚೂಡ್
blowup ಸ್ಫೊಟ್, ವಡ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಅವ್ಚಿತ್ ರಾಗ್
blowy ವಾರ‍್ಯಾಳ್
blubber ಆವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ರಡ್, ಮಾಸ್ಯಾಚಿ ಚರಾಬ್
bludge ಕಾಮ್ ವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಚುಕಯ್
bludgeon ಜಡ್ ವಸ್ತುನ್ ಮಾರ್
blue ನಿಳ್ಸೊ
blue baby ನಿಳ್ಶೆಂ ಬಾಳ್ಶೆಂ, ಕಾಳಿಜ್ ಉಣಾ ವರ್ವಿಂ ರಗ್ತಾಂತ್ ಆಮ್ಲಜನಕ್ ಉಣೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾತ್ ನಿಳ್ಶೆಂ ದಿಸ್ಚೆಂ ಬಾಳ್ಶೆಂ
blue blood ಮಂತನಾಚ್ಯಾ ವ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ
blue book ನಿಳ್ಸೊ ಪುಸ್ತಕ್
blue catfish ನಿಳ್ಶಿ ಮಾಜಾರ್‌ಮಾಸ್ಳಿ
blue chip ಲಾಭಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಬಾರ್, ಉತ್ತಮ್
blue cohosh ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
blue-collar ಮಜೂರಿ ಜೊಡ್ಚೊ
blue corn ನಿಳ್ಶಿ ಧಾನಿ
blue curls ನಿಳ್ಶೆಂ ಒಡ್ತಲಾಂವ್
blue crab ನಿಳ್ಶಿ ಕುರ್ಲಿ
blue gum ನೀಲಗಿರಿ
blue heeler ಒಸ್ಟ್ರೇಲಿಅನ್ ಗೊರ್ವಾಂಚೊ ಪೆಟೊ
blue heron ಏಕ್ ನಿಳ್ಶೆಂ ಸುಕ್ಣೆ
blue in the face ಭೋವ್ ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ
blue jay ಏಕ್ ನಿಳ್ಶೆಂ ಸುಕ್ಣೆ
blue law ನಿಳ್ಶೆಂ ಕಾನೂನ್
blue marlin ಏಕ್ ನಿಳ್ಶಿ ದರ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳಿ
blue moon ಅಪ್ರೂಪ್, ಪಂಚಾಂಗ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ದುಸ್ರೊ ಪುನವ್
blue peter ಮಧೆಂ ಧೊವೊ ಚವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೊ ನಿಳ್ಸೊ ಧ್ವಜ್
blue pike ಏಕ್ ನಿಳ್ಶಿ ಮಾಸ್ಳಿ
blue plate ನಿಳ್ಶಿ ಬೊಶಿ
blue racer ನಿಳ್ಸೊ ಸೊರೊಪ್
blue ribbon ನಿಳ್ಶೆಂ ಫಿಂತ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೌರವ್ ವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
blue screen ನಿಳ್ಸೊ ಪಡ್ದೊ, ನಿಳ್ಶಿ ಪಾಟ್ಲಿ ಸುವಾತ್ ತಸ್ವಿರ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
blue shark ನಿಳ್ಸೊ ತಾಟೊ, ದರ್ಯಾ ತಾಟೊ
blue sheep ನಿಳ್ಸೊ ಬೊಕ್ರೊ
blue-sky ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಚೆಂ ವ ಮೊಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ನೀಜ್‍ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್
blue spruce ರೊಕ್ಕಿ ದೊಂಗ್ರಾಂಚೊ ರೂಕ್
blue streak ವೇಗಾನ್ ಚಲ್ಚೆಂ, ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸಬ್ದಾಂಚೊ ವಾಳ್
blue tang ಏಕ್ ನಿಳ್ಶಿ ಮಾಸ್ಳಿ
blue water ಉಗ್ತೊ ದರ್ಯೊ
blueblack herring ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
bluebeard ನಿಳ್ಶೆಂ ಖಾಡ್, ಎಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಜಿವ್ಶಿ ಮಾರ್ಚೊ
bluebell ನಿಳ್ಶಿ ಘಾಂಟ್, ಏಕ್ ಫುಲ್
bluebird ನಿಳ್ಶೆಂ ಸುಕ್ಣೆ
bluebonnet ನಿಳ್ಶಿ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಂವೆಚಿ ರೂಂದ್ ಚಪ್ಪಟ್ ಉರುಟ್ ಟೊಪಿ, ಏಕ್ ಫುಲ್, ಏಕ್ ಝಡ್
bluebottle ನಿಳ್ಶಿ ಸಿಸ್ಲಿ, ಏಕ್ ಫುಲ್, ಏಕ್ ಮೂಸ್, ಏಕ್ ಗಾಂಧಿಲ್
bluecoat ನಿಳ್ಸೊ ಕುತಾಂವ್
bluefin tuna ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
bluefish ನಿಳ್ಶಿ ಮಾಸ್ಳಿ
bluegill ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
bluegrass ನಿಳ್ಶೆಂ ತಣ್
bluejacket ತಾರ್ವಟಿ
bluenose ಕಠಿಣ್ ನೈತಿಕ್ ಸಂಹಿತಾ ವಾದಿ
bluepoint ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಲುಂ
blueprint ನಿಳ್ಸೊ ಛಾಪ್
blues ದುಶ್ಚಿತಾ, ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್
bluestem ಲಾಂಬ್ ಉತ್ತರ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ತಣ್
bluestocking ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚಿ ಸ್ತ್ರೀ
bluestone ನಿಳ್ಸೊ ಫಾತೊರ್
bluet ಏಕ್ ಉತ್ತರ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
bluetick ಏಕ್ ಪೆಟೊ
bluetongue ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಏಕ್ ಪಿಡಾ
blueweed ನಿಳ್ಸೊ ನಲಿಯೊ
bluey ನಿಳ್ಸೊಸೊ
bluff ಫಟಯ್
bluish ನಿಳ್ಸೊಸೊ
blunder ವಡ್ ಚೂಕ್
blunderbuss ಬಂದೂಕ್, ವಡ್ ಚೂಕ್ ಕರ್ಚೊ
blunt ಬಡ್ಡ್
blur ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರ್
blurb ಮಟ್ವಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಕಳವ್ಣಿ
blurt ಅವ್ಚಿತ್ ಉಚಾರ್
blush ಲಜ್
blusher ಲಜೆಂವ್ಚೊ, ತೊಂಡಾಕ್ ಗುಲೊಬಿ ರಂಗ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾರಂವ್ಚಿ ವಸ್ತ್
bluster ಹಿಂಸಕ್ ಗೊಂದೊಳ್, ಭೆಷ್ಟಾಂವ್ಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆ, ಹಿಂಸಕ್ ವಾಳ್ಚೆಂ
boa ಪೆರ್ಮಾರಿ
boar ದುಕೊರ್
board ಫೊಳೆಂ, ತಾರ್ವಾಚಿ ಕೂಸ್, ಮೇಜ್, ಜೆವಾಣ್, ಮಂಡಳಿ, ಚಡ್ (ವಾಹನಾಂತ್)
board of trade ವ್ಯಾಪಾರ್ ಮಂಡಳಿ
boarding school ಜೆವಾಣ್ ಆನಿ ರಾವೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಇಸ್ಕಾಲ್
boardroom ಮಂಡಳಿ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಕೂಡ್
boardwalk ಫೊಳ್ಯಾಂಚಿ ವಾಟ್
boast ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚುಂಚಿ
boat ದೊಣಿ, ಮಚ್ವೊ
boat shoe ಮಚ್ವೊ ಮೊಚೊ
boatbuilder ಮಚ್ವೊಬಾಂದ್ಪಿ
boater ದೊಣಿ ಸವಾರ್
boathouse ದೊಣಿ ಘರ್
boatload ಮಚ್ವೊವೊಜೆಂ
boatman ದೊಣಿ ಮನಿಸ್
boatswain ತಾರುಂ ಅಧಿಕಾರಿ
bob ಹಳು ಮಾರ್, ಮಟ್ವೆಂ ಕರ್, ಮಟ್ವೆಂ ವಯ್ರ್ ಆನಿ ಸಕೈಲ್ ಚಲನ್
bobber ಬೊಬ್‍ಸ್ಲೆಡ್ ಸವಾರ್
bobbin ಶಿಂವಣ್ ಯಂತ್ರಾಚೆಂ ಸಿಲಿಂಡರ್
bobbinet ಏಕ್ ಜಾಳ್
bobble ಹಳು ಮಾರ್, ಲುಗ್ಟಾಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಚೆಂಡು, ಚೆಂಡು ಅಪಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್
bobby (Br) ಪೊಲಿಸ್
bobcat ಉತ್ತರ್ ಅಮೆರಿಕಾಚಿ ಮಾಜ್ರಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಏಕ್ ಮನ್ಜಾತ್
bobeche ವಾತ್‍ಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಕಡ್ಚೆಂ ಮೇಣ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆವರಣ್
bobolink ಏಕ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸುಕ್ಣೆ
bobsled ಏಕ್ ವಾಹನ್
bobsledder ಬೊಬ್‍ಸ್ಲೆಡ್ ಸವಾರ್
bobtail ಮಟ್ವಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಶಿಮ್ಟಿ
bobwhite ಏಕ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸುಕ್ಣೆ
bocce ಏಕ್ ಖೆಳ್
bocci ಏಕ್ ಖೆಳ್
bod ಆಂಗ್
bodacious ಅಸಾಧಾರಣ್, ಇಂದ್ರಿಯಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
bode ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಳಯ್, ಘುರ್ತಾಂನಿ ಸೂಚನ್ ದೀ
bodega ವಾಯ್ನ್ ಉಗ್ರಾಣ್, ವಾಯ್ನಾಚಿ ಅಂಗಡ್, ಬಾರ್, ಲ್ಹಾನ್ ಹಿಸ್ಪಾನಿಕ್ ಭಂಡ್ಸಾಳ್ ಅಂಗಡ್
bodice ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ವಯ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್
bodily ಕುಡೀಯ್, ಸಗ್ಳೆಂ
bodkin ಏಕ್ ಸುರಿ, ವಸ್ತುರಾಂತ್ ಬುರಾಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಯ್ದ್, ವಡ್ ದೊಳ್ಯಾಚಿ ಬಡ್ಡ್ ಸುವಿ
body ಆಂಗ್, ಕೂಡ್
body bag ಮೊಡೆಂ ಘಾಲ್ನ್ ವೊರ್ಚೆಂ ಬೆಗ್
body blow ಆಂಗಾಕ್ ಮಾರ್, ಕಠಿಣ್ ಮಾರ್
body check ವಿರೋಧಿ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಕ್ ಆಂಗಾನ್ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ
body clock ಆಂಗ್ ಘಡಿಯಾಳ್
body count ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನ್ ಶಿಪಾಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ, ಎಕಾ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಣಾಂಚೊ ಸಂಖೊ
body double ಆಂಗ್ ದೊಡೊ
body language ಆಂಗ್ ಭಾಸ್
body politic ರಾಜಕೀಯ್ ಆಂಗ್
body snatcher ಮೊಡೆಂ ಚೋರ್
bodybuilder ಆಂಗ್ ಬಾಂದ್ಪಿ
bodybuilding ಆಂಗ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ
bodyguard ಆಂಗ್ ರಾಕ್ವಲಿ
boff ಜೊರಾನ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ, ಭೋವ್ ಯಶಸ್ವಿ
boffin ತಂತ್ರಜ್ಞಾನೀಯ್ ಸಂಶೋಧನ್ ಕರ್ಚೊ
boffo boff ಪೊಳೆ
boffola boff ಪೊಳೆ
bog ಕೇದ್ ಸುವಾತ್
bogart ಭೆಷ್ಟಾಯ್, ವಾಂಟಿನಾಶೆಂ ವಾಪರ್
bogey ದಿಸ್ಚೆಂ ಪೂಣ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಟ್ರೈನಾಚೊ ಡಬ್ಬೊ
bogeyman ಗೊಂಗೊ, ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಮನಿಸ್ ವ ವಸ್ತ್
boggle ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾ
bogie ಡಬ್ಬೊ
bogus ನಕ್ಲಿ
bogy bogey ಪೊಳೆ
bogyman bogeyman ಪೊಳೆ
boil ಉಕಡ್, ಸಳ್ಸಳಾಯ್, ಖತ್ಕತಾಯ್
boil down ಉಕಡ್ನ್ ಉಣೆ ಕರ್
boil over ವೊತೊನ್ ವಚ್, ದಾಂಬ್‍ಲ್ಲೊ ರಾಗ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆ
boiler ಸಳ್ಸಳಕ್
boiler room ಸಳ್ಸಳಕ್ ಕೂಡ್
boilermaker ಸಳ್ಸಳಕ್ಗಾರ್
boilerplate ಸಳ್ಸಳಕ್ ಬೊಶಿ
boilersuit ಸಳ್ಸಳಕ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ
boiling ಸಳ್ಸಳೊ
boisterous ವಡ್ ಆವಾಜಾಚೆಂ
bold ಧಯ್ರಾಧಿಕ್
bolero ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ನಾಚ್, ಜಾಕೆಟ್
boletus ಏಕ್ ಆಳ್ಮೆಂ
bolide ವಡ್ ಉಲ್ಕೆ
boll ಝಡಾಚೆಂ ಬಿ ಪೊರ್ (ಕಾಪ್ಸಾಚೆಂ)
bollard ಖಾಂಬೊ
bollix ಅವ್ಯವಸ್ಥ್ ಕರ್
bollworm ಬಿ ಪೊರ್ ಕಿಡೊ
bolometer ಭೋವ್ ಸಂವೇದನ್‍ಶಿಲ್ ಊಬ್ ಮಾಪಕ್
bolster ಉಶೆಂ, ಚಡಯ್
bolt ಖಿಳ್, ಧಾಂವ್, ಜಗ್ಲಾಣ್ಯಾಚೊ ಮಾರ್
bolt from the blue ಪೂರ್ಣ್ ವಿಜ್ಮಿತ್, ಸಗ್ಳೆಂ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ್
bolt-hole ಆಸ್ರ್ಯಾಚೊ ಜಾಗೊ
bolter ಧಾಂವ್ಚೊ ಘೊಡೊ
bolus ಮುದೊ, ವಡ್ ಗುಳಿ
bomb ಬೊಮ್
bombard ಬೊಮ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ
bombardier ಬೊಮ್ ಘಾಲ್ಚೊ
bombardon ಏಕ್ ಪಿತುಳಿಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ದ್
bombastic ಲಾಂಬ್ ಆನಿ ವಡ್ಲ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂನಿ ಭೊರ್‌ಲ್ಲೆಂ
bombay duck ಬೊಂಬಿಲ್
bombazine ಏಕ್ ರೆಸ್ಮ್ ಲುಗಾಟ್
bombe ಏಕ್ ಖಾಣ್
bomber ಬೊಮ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ವಿಮಾನ್
bombinate ಮ್ಹೊಂವಾಚ್ಯಾ ಮುಸಾ ಬರಿ ಆವಾಜ್ ಕರ್
bomblet ಲ್ಹಾನ್ ಬೊಮ್
bombproof ಬೊಮ್ ನಿರೋಧಕ್
bombshell ಬೊಮ್ ಕರ್ಲ್
bombsight ಬೊಮ್ ದೀಷ್ಟ್
bon mot ಬೊರೊ ಸಬ್ದ್
bon ton ಬೊರೊ ತಾಳೊ, ಸಾರ್ಕಿ ವಸ್ತ್, ಊಂಚ್ ಸಮಾಜ್
bon vivant ಬೊರೊ ಊಂಡ್, ಖಾಣಾ ಜೆವ್ಣಾಂತ್ ಬೊರಿ ರೂಚ್ ಆಸ್ಚೊ
bon voyage ಬೊರೆಂ ಪಯ್ಣ್
bona fide ಬೊರ‍್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾನ್, ಖರೊ, ನೀಜ್
bona fides ಬೊರೊ ಭಾವಾಡ್ತ್, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣ್, ಖರೆಪಣ್, ಅರ್ಹತಾ ವ ಸಾಧನಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ರುಜ್ವಾತ್
bona vacantia ಅಧನಿ ವಸ್ತು
bonanza ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತ್
bonbon ಏಕ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ, ಸಂತೊಸ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
bond ಬಾಂಧ್
bond ಬಾಂಧ್ ಸೆವಕ್
bondage ಬಾಂದ್‍ಪಣ್
bonded ಬಾಂದಿತ್
bondholder ಬಾಂಧ್ ಧರ್ಪಿ
bonding ಬಾಂಧತ್ವ್
bondmaid ಬಾಂಧ್ ಚಾಕರ್ನ್
bondman ಬಾಂಧ್ ಮನಿಸ್, ಗುಲಾಮ್
bondsman ಬಾಂಧ್ ಮನಿಸ್, ಗುಲಾಮ್, ಜಾಮೀನ್
bondstone ಬಾಂಧ್ ಫಾತೊರ್
bondswoman ಗುಲಾಮ್ ಸ್ತ್ರೀ
bondwoman ಗುಲಾಮ್ ಸ್ತ್ರೀ
bone ಹಾಡ್
bone ash ಹಾಡ್ ಗೊಬೊರ್
bone black ಹಾಡ್ ಕಾಳೊ
bone china ಧೊವಿ ಮಾತಿ
bone marrow ಹಾಡಾಚ್ಯಾ ಬುರಾಕಾಂತ್ಲಿ ವಸ್ತ್
bone to pick ವಾದ್ ಕರ್ಚೊ ವ ದುರ್ಸೊಂಚೊ ವಿಷಯ್
bone up ದಾಂಬುನ್ ಭೊರ್, ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಕರ್
bonefish ಹಾಡ್ ಮಾಸ್ಳಿ
bonehead ಬುದ್ದು
bonemeal ಹಾಡ್ ಪಿಟೊ
boner ಚಿಲ್ಲರ್ ಚೂಕ್
boneset ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
bonesetter ಹಾಡಾಂ ಘಡ್ಸುಂಚೊ
boney ಹಾಡ್ಕುರ್
boneyard ಸಿಮಿಸ್ತ್ರ್, ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಾರಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ
bonfire ಉಗ್ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಡ್ ಉಜೊ
bong ಘಾಂಟಿಚೊ ಆವಾಜ್
bonhomie ಸುಡಾಳ್ ಇಷ್ಟಾಗತ್
bonnet ಏಕ್ ಟೊಪಿ, ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಇಂಜಿನಾ ವಯ್ರ್ ಧಾಂಪಾಣ್
bonny ಆಕರ್ಷಕ್, ಸೊಭಿತ್
bonsai ಸೊಭಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ವಾಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಝಡ್
bonspiel ಕರ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂ ಮಧೆಂ ಪಂದ್ಯ್
bonus ಲಾಭಾಂಶ್, ದೆವೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ತಿಕ್
bony ಹಾಡ್ಕುರ್
bonytongue ಹಾಡ್ಕುರ್ ಜೀಬ್, ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
bonze ಬೌದ್ಧ್ ಮಠ್ವಾಸಿ
bonzer ಏಕ್ ಸರ್ಫ್‌ಬೋರ್ಡ್
boo ಅಮಂಜೂರಾಯಿ ವ ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾಚಿ ಬೊಬ್
boob ಬುದ್ದು, ಮೊಮೊ, ಚೂಕ್
boob tube ಟೆಲಿವಿಜನ್
boobird ಬೂಸುಕ್ಣೆ, ಖೆಳಾಂತ್ ಘರ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾಚಿ ಬೊಬ್ ಘಾಲ್ಚೊ
booboisie ಸಾಧಾರಣ್ ಲೋಕ್ (boob+ bourgeoisie)
booby ಬುದ್ದು, ಮೊಮೊ pl. boobies
booby hatch ತಾರ್ವಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ದಾರ್, ಪಿಶ್ಯಾಂಚಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್
booby prize ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭೋವ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇನಾಮ್
booby trap ಅದುಬಾವ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್, ಲಿಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಸ್ಫೋಟಕ್
boodle ಜಣಾಂಚೊ ಜಮೊ, ಲಂಚ್, ದುಡ್ವಾಚೊ ವಡ್ ಐವಜ್
boogaloo ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ವ ನಾಚ್
booger ಗೊಂಗೊ, ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಮನಿಸ್ ವ ವಸ್ತ್
boogeyman ಗೊಂಗೊ, ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಮನಿಸ್ ವ ವಸ್ತ್
boogie ರೊಕ್ ಸಂಗೀತ್, ರೊಕ್ ಸಂಗೀತಾಕ್ ನಾಚ್ಚೆಂ
boogie-woogie ಪಿಯಾನೊ ಶೈಲಿ
boohoo ರಡ್ಣ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್
book ಪುಸ್ತಕ್, ಅಮಾನತ್ ಕರ್, ಆರೋಪ್ ಬರಯ್
book louse ಪುಸ್ತಕ್ ಉ
book lung ಪುಸ್ತಕ್ ಪೊಪಿಸ್
book value ಪುಸ್ತಕ್ ಮೋಲ್
bookbinder ಪುಸ್ತಕ್ ಬಾಂದ್ಪಿ
bookbindery ಪುಸ್ತಕ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ
bookbinding ಪುಸ್ತಕ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ
bookcase ಪುಸ್ತಕ್ ಪೊರ್
bookend ಪುಸ್ತಕ್ ಅಂತ್ಯ್
bookie ಖೆಳ್ ವ ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತಿಚ್ಯಾ ಪರಿಣಾಮಾಚ್ಯ ಶರ್ತಾಂಚೆರ್ ದುಡು ಘೆಂವ್ಚೊ ಆನಿ ದಿಂವ್ಚೊ
booking ಅಮಾನತ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಆರೋಪ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ
bookish ಪುಸ್ತಕೀಯ್
bookkeeper ವ್ಯಾಪಾರಾಚೆಂ ಲೇಕ್ ದವರ್ಚೊ
bookkeeping ವ್ಯಾಪಾರಾಚೆಂ ಲೇಕ್ ದವರ್ಚೆಂ
booklet ಲ್ಹಾನ್ ಪುಸ್ತಕ್
bookmaker ಪುಸ್ತಕ್ ಕರ್ಚೊ
bookmaking ಪುಸ್ತಕ್ ಕರ್ಚೆಂ
bookman ಪುಸ್ತಕ್ ಮನಿಸ್
bookmark ಪುಸ್ತಕ್ ಘುರ್ತ್
bookmarker ಪುಸ್ತಕ್ ಘುರ್ತ್
bookmobile ಪಯ್ಣಾರಿ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಲೊರಿ
bookplate ಪುಸ್ತಕ್ ಬೊಶಿ, ಪುಸ್ತಕ್ ಧನ್ಯಾಚಿ ವೊಳೊಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪುಸ್ತಕಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಲೇಬಲ್
bookseller ಪುಸ್ತಕ್ ವಿಕ್ಪಿ
bookselling ಪುಸ್ತಕ್ ವಿಕ್ಚೆಂ
bookshop ಪುಸ್ತಕ್ ಅಂಗಡ್
bookstall ಪುಸ್ತಕ್ ಮಾಂಡ್
bookstore ಪುಸ್ತಕ್ ಅಂಗಡ್
bookworm ಪುಸ್ತಕ್ ಕಿಡೊ, ವಾಚ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅಸಾಧಾರಣ್
boom ವಡ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚೊ, ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೊರಿ ಆಸ್ಚಿ, ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವೆಗ್ಗಿಂ ಬೊರಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ಜೊರಾಚೊ ಆವಾಜ್
boomer ವಡ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚೆಂ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಕಾಮೆಲಿ
boomerang ಒಸ್ಟ್ರ‍ೇಲಿಯನ್ ಆದಿವಾಸಿ ಹಾತೆರ್, ಕಾರ್ಯೆಂ ವ ಉತಾರ್ ಉಲ್ಟೆಂ ಪಡ್ಚೆಂ
booming ಜೊರಾನ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಬಳಾನ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ
boomlet ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೊರಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
boomtown ವ್ಯಾಪಾರ್ ಆನಿ ಜನಸಂಖೊ ವಾಡ್ಚೆಂ ಶಹರ್
boomy ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೊರಿ ಆಸ್ಚಿ
boon ಬೆಸಾಂವ್, ಫಾಯ್ದೊ ವ ಇನಾಮ್
boondocks ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಸುವಾತ್
boondoggle ಸ್ಕೌಟ್ ಚೆಡ್ಯಾಚೊ ಕೊಡ್ದಾಂವ್, ದುಡು ಆನಿ ವೆಳಾಚೊ ವ್ಯರ್ಥ್ ಖರ್ಚ್
boor ಅಸಭ್ಯ್
boost ಚಡಯ್
booster ಚಡಯಕ್
boot ಮೊಚೊ, ಸಾಂಗಾತಾ, ಖೊಟಾಯ್, ಉಸ್ಳಾಯ್, ಕಾಡ್
boot camp ಮೊಚೊ ಶಿಬಿರ್
bootblack ಮೊಚೆ ಪ್ರಜಳಿತ್ ಕರ್ಚೊ
booted ಮೊಚೆ ಘಾಲ್ಲೊ
bootee ಬಾಳ್ಶಾಚೊ ಮೆಯ್
booth ಲ್ಹಾನ್ ಬಂದ್ ಜಾಗೊ, ವಿಕ್ರಾಪಾಚೊ ಮಾಂಡ್
bootie ಬಾಳ್ಶಾಚೊ ಮೆಯ್
bootlace ಮೊಚೊ ನಾಡೊ
bootleg ಕಾನೂನಾ ವಿರೋಧ್ ವಸ್ತು ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಸಾಗ್ಸುಂಚೆಂ ವ ವಿಕ್ಚೆಂ
bootlick ಮೊಚೊ ಲೇಂವ್
bootstrap ಮೊಚೊ ಪಟ್ಟಿ
booty ಲುಟ್‍ಲ್ಲೊ ಮಾಲ್
booze ಆಮಾಲ್ ಪೀವನ್
bop ಮಾರ್, ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್
bopper ಬೊಪ್ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್
bora ಏಡ್ರಿಯಾಟಿಕ್‍ಚ್ಯಾ ಉತ್ತರಾಚೆಂ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ಥಂಡ್ ವಾರೆಂ
borborygmus ಅನ್ಕಿಟಿಂತ್ ವಡ್ಲೊ ಲೊಳ್ಚೊ ಆವಾಜ್ pl. borborygmi
bordello ಚೆಡ್ಯೆಘರ್
border ದೇಗ್, ಗಡ್
bordure ಗುರಾಣೆಚಿ ಗಡ್
bore ಘುಂವ್ಚ್ಯಾ ಉಪಕರಣಾನ್ ಬುರಾಕ್ ಕರ್, ಉಬ್ಗೊಣ್ ಭೊಗ್
boreal ಉತ್ತರಾಚೆಂ
boredom ಉಬ್ಗೊಣ್
bork ಮೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ
born ಜನ್ಮಾಲೊ
borne ವಾವಯ್ಲೆಂ
bornite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
boron ಏಕ್ ರಸಾಯನಿಕ್ ತತ್ತ್ವ್
boronia ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
borosilicate ಬೊರೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್
borough ಕ್ಷೇತ್ರ್, ನಗರ‍‌ಪಾಲಿಕಾ
borrow ದುಸ್ರ್ಯಾಚಿ ವಸ್ತ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ
bort ಸಾರ್ಕೆಂ ಸ್ಫಟಿಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಜ್ರ್
boscage ಝಿಲ್ಕುಟ್
bosh ಪಿಶೆಂ ಉಲವ್ಣೆ
bosie ಕ್ರಿಕೆಟಾಂತ್ ಗೂಗ್ಲಿ, ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕೊಟಿಷ್ ಅಪ್ರಮಾಣಿತ್ ಸಬ್ದ್
bosk ರೂಕ್ ಆನಿ ಝಾಡ್ಕುಟಾಂ ಆಸ್ಚಿ ಸುವಾತ್
boskage ಝಿಲ್ಕುಟ್
bosky ರೂಕ್ ಆನಿ ಝಾಡ್ಕುಟಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ
bosom ಹರ್ದೆಂ
bosomy ವಡ್ ಮೊಮೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ
boson ಶೂನ್ಯ್ ಘುಂವ್ಡಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಣ್
boss ಧನಿ
bosun ತಾರುಂ ಅಧಿಕಾರಿ
botanical ಝಡ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
botanise ಝಡ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ದರ್ಯಾಫ್ತಿ ಖಾತಿರ್ ಝಡಾಂ ಜಮೊ ಕರ್
botanist ಝಡ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
botanize (Am) botanise ಪೊಳೆ
botany ಝಡ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
botch ಕಾಮ್ ಪಾಡ್ ಕರ್, ಅವ್ಯವಸ್ಥಾ
botel ಹೊಟೆಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಮಚ್ವೊ (boat + hotel)
botfly ಏಕ್ ಮೂಸ್
both ದೊಗೀ
bother ಖಂತ್ ಕರ್, ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್, ಧೊಸ್
botheration ಖಂತ್, ಪ್ರಯತ್ನ್, ಧೊಸ್ಚೆಂ
bothersome ಉಪದ್ರ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಧೊಸ್ಚೆಂ
bothy ಝೊಪ್ಡೆಂ
botryodial ದಾಕಾಂಚ್ಯಾ ಘೊಸಾಂಚ್ಯಾ ಆಕಾರಾಚೆಂ
bottle ಬೋತ್ಲ್, ಶಿಸೊ, ಸಿಸ್ಲಿ
bottle blond ಕೆಸಾಂಕ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ರಂಗ್ ದಿಲ್ಲೊ
bottle green ಸಿಸ್ಲಿ ಪಾಚ್ವೊ
bottlebrush ಏಕ್ ಒಸ್ಟ್ರೇಲಿಅನ್ ರೂಕ್ ವ ಝಾಡ್ಕುಟ್
bottleneck ಅಶಿರ್ ವಾಟ್, ಅಡ್ಕಳ್
bottlenose dolphin ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮಾಸೊ
bottler ಸಿಸ್ಲೆಗಾರ್
bottom ಪೊಂದ್, ಗುಂಡಾಯ್
botulism ಏಕ್ ಪಿಡಾ
boudoir ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ನೆಸ್ಚೆಂ, ನಿದ್ಚೆಂ ವ ಖಾಸ್ಗಿ ಬಸ್ಚೆಂ ಕೂಡ್
bouffant ಫುಗಯಿಲ್ಲೆ
bougainvillaea ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ವಾಲ್ ವ ಝಾಡ್ಕುಟ್
bougainvillea ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ವಾಲ್ ವ ಝಾಡ್ಕುಟ್
bough ಲಾಂಬ್ ಫಾಂಟೊ
bought ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಲೆಂ, ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ
boughten ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ
bougie ಮೆಣಾಚಿ ವಾತ್, ಏಕ್ ಉಪಕರಣ್
bouillon ಬಿಫಾಚೊ ಸುಪ್
boulder ಖಡಾಪ್
boule ಆದಿಂ ಗ್ರೀಕ್ ಶಾಸಕೀಯ್ ಪರಿಷದ್
boules ಜಡ್ ಚೆಂಡು ಉಡಂವ್ಚೊ ವ ಲೊಳೊಂವ್ಚೊ ಖೆಳ್
boulevard ದೊನೀ ಕುಸಿನಿ ರೂಕ್ ಆಸ್ಚೊ ರೂಂದ್ ಮಾರೊಗ್
bouleversement ಉಲ್ಟೆಂ ಕರ್ಚೆಂ, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ಧೊಸ್
boulle ಕಬಾಟಾ ಭಿತರ್ ಕಸೊವ್ ಕರ್ಲ್ ಆನಿ ಪಿತುಳೆನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸುಂರ್ಗಾರ್
bounce ಉಡ್ಣಿ, ಧರ್ನಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆ, ಚೆಕ್ ಬೆಂಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆ
bouncer ಕ್ರಿಕೆಟಾಂತ್ ಮಟ್ವೊ ಪಿಚ್ ಬೊಲ್, ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮನೋರಂಜನಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ರಾಕ್ವಾಲಿ
bouncy ಉರ್ಬೆಸ್ತ್, ಅನ್ವಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಾಮರ್ಥಿ ಆಸ್ಚೊ, ಧರ್ನಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊ
bound ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ, ವೆಚೆಂ, ಗಡ್
boundary ಗಡ್
bounded ಗಡೀಯ್
bounden ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ
bounder ಗಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಪೋಲಿ
bounds ಗಡ್
bounteous ಧಾರಾಳ್
bountiful ಧಾರಾಳ್
bounty ಇನಾಮ್, ಧಾರಾಳ್ಪಣ್
bouquet ತುರೊ
bourbon ಏಕ್ ರಾಯಾಳ್ ಕುಟಾಮ್, ಏಕ್ ಗುಲೊಬ್
bourdon ಏಕ್ ಘಾಂಟ್, ಏಕ್ ದಾಕ್
bourgeois ಮದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ, ಬಂಡ್ವಾಳ್‍ವಾದಿ
bourgeoise ಮದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚಿ
bourgeoisie ವರ್ಗ್ ಲೋಕ್, ಶೋಷಣ್ ಕರ್ಚೊ ಲೋಕ್
bourgeoisify ಮದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ ಕರ್, ಬಂಡ್ವಾಳ್‍ವಾದಿ ಕರ್
bourn ಲ್ಹಾನ್ ವಾಳ್, ಗಡ್, ಧ್ಯೇಯ್
bourse ಹಿಸೆ ಅದ್ಲಿಬದ್ಲಿ ಜಾಗೊ
boustrophedon ಏಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಗೀಟ್, ಏಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಗೀಟ್ ಉಲ್ಟ್ಯಾ ಕುಸಿಂನಿ ಬರಂವ್ಚೆಂ (ದಾವ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದಾವ್ಯಾಕ್)
bout ಅವ್ಚಿತ್ ಘಡಿತ್, ಆಕ್ರಮಣ್, ಪಂದ್ಯ್, ಅಧಿವೇಶನ್
boutique ವಸ್ತುರಾಚಿ ಲ್ಹಾನ್ ಅಂಗಡ್
bouton ಬುತಾಂವ್
boutonniere ಬುತಾಂವ್ ಬುರಾಕಾಚೆರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫುಲ್
bouvardia ಏಕ್ ಫುಲಾಚೆಂ ಝಡ್
bouvier ಏಕ್ ದಾಕ್, ಗೊರ್ವಾಂ ಚರಂವ್ಚೊ, ಬೆಲ್ಜಿಅನ್ ಮುಳಾಚೊ ವಡ್ ಸಕ್ತಿವಂತ್ ಪೆಟೊ
bouzouki ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಉಪಕರಣ್
bovid ಶಾಶ್ವತ್ ಶಿಂಗಾಂ ಆಸ್ಚಿ ಮನ್ಜಾತ್
bovine ಗೊರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೆಂ
bow ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಯ್, ಧಣು
bow bells ಲಂಡನಾಚ್ಯಾ ಸಾಂ ಮರಿ-ಲೆ-ಬೌ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ಘಾಂಟಿ
bow out ಪಾಟಿಂ ಸರ್, ಸಲ್ವೊ
bow saw ಅಶಿರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಗರ್ಗಸ್
bow tie ಮಟ್ವಿ ಟೈ
bow window ಬಾವ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಜನೆಲ್
bowdlerise ಪೊಜ್ಡೆ ಮ್ಹಣ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆ ಸಬ್ದ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲೆ ಕಾಡ್
bowdlerize (Am) bowdlerise ಪೊಳೆ
bowel ಅನ್ಕಿಟಿಚೊ ವಾಂಟೊ
bower ಆಕರ್ಷಕ್ ಘರ್, ಲಂಗರ್
bowl ದ್ರವ್ ವ ಫಳ್ ದವರ್ಚೆಂ ಆಯ್ದಾನ್, ಬೊಲ್ ಘಾಲ್
bowl over ಖಂಚಯ್, ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಕರ್
bowlder ಖಡಾಪ್
bowleg ಭಾಯ್ರ್ ಬಾಗ್ಗಾಲ್ಲೊ ಪಾಯ್
bowler ಕ್ರಿಕೆಟಾಂತ್ ಬೊಲ್ ಘಾಲ್ಚೊ, ಏಕ್ ಚೆಪೆಂ
bowline ಏಕ್ ಗಾಂಟ್
bowling ಕ್ರಿಕೆಟಾಂತ್ ಚೆಂಡು ಘಾಲ್ಚೆಂ, ಚೆಂಡು ಲೊಳೊಂವ್ಚೊ ಖೆಳ್
bowman ಧಣು ಆನಿ ಬಾಣ್ ವಾಪರ್ಚೊ
bowperson ಧಣು ಆನಿ ಬಾಣ್ ವಾಪರ್ಚೊ ವ ವಾಪರ್ಚಿ
bowstring ಧಣುಸರಿ
bowwow ಪೆಟ್ಯಾಚಿ ಘೊಂಕ್ಣಿ
bowyer ಧಣು ಕರ್ಚೊ
box ಪೇಟ್, ಮುಟಿನಿ ಮಾರ್
box coat ಜಡ್ ಲಾಂಬ್ ಕುತಾಂವ್
box cutter ಪೇಟ್ ಕಾತರಕ್
box elder ಏಕ್ ರೂಕ್, ಪೇಟ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ
box jellyfish ಏಕ್ ಹಾಡ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಉದ್ಕಾಜೀವಿ
box office ಪಿಂತುರ್‌‍ಸಾಲಾಂತ್ ಟಿಕೆಟ್ಯೊ ವಿಕ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯಾಲಯ್
box seat ಪೇಟ್ ಬಸ್ಕಾ
box tortoise ಪೇಟ್ ಕಸೊವ್
box turtle ಪೇಟ್ ಕಾಸಯ್
boxboard ಪೆಟೊ ಆನಿ ಡಬ್ಬೆ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ರಟ್ಟ್
boxer ಮುಟಿನಿ ಆಕ್ರಮಣ್ ಆನಿ ರಕ್ಷಣ್ ಕರ್ಚೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ
boxing ಮುಟಿನಿ ಆಕ್ರಮಣ್ ಆನಿ ರಕ್ಷಣ್ ಕರ್ಚೊ ಖೆಳ್
boxing day ೨೬ ದಸೆಂಬ್ರ್
boxthorn ಪೇಟ್ ಕಾಂಟೊ, ಏಕ್ ವಾಲ್
boxwood ಪೇಟ್ ರುಕಾಡ್, ಏಕ್ ರೂಕ್
boxy ಪೆಟಾಳ್
boy ಚೆಡೊ
boycott ನಿಷೇಧ್
bra brassiere ಪೊಳೆ
brace ತಯಾರ್ ಕರ್, ಘಟ್ ಕರ್, ಘಡ್ಸುಂಚಿ ವಸ್ತ್, { ವ } ಘುರ್ತ್
bracelet ಮನ್ಕಟ್ ಭೊಂವ್ತೊಣಿಚೊ ನಗ್
bracer ಬಾವ್ಳೊ ವ ಮನ್ಕಟ್ ರಕ್ಷಕ್
brachiate ಬಾವ್ಳೆ ಆಸ್ಚೆಂ
brachial ಬಾವ್ಳ್ಯಾಚೆಂ
brachiocephalic artery ಬಾವ್ಳೊತಕ್ಲೀಯ್ ಶಿರಾಂತ್ರ್
brachiocephalic vein ಬಾವ್ಳೊತಕ್ಲೀಯ್ ಶಿರ್
brachiopod ಬಾವ್ಳೊಚರಣ್
brachiosaur ಬಾವ್ಳೊಪಾಲ್
brachycephalic ಮಟ್ವೊತಕ್ಲೀಯ್
brachycephaly ಮಟ್ವೊತಕ್ಲಿ
brachypterous ಮಟ್ವೆಬಾವ್ಳೀಯ್
bracket ಆವರಣ್
brackish ಮಿಟಾಳ್
bract ಏಕ್ ಖೊಲೊ
brad ಪಾತಳ್ ಖಿಳೊ
bradawl ರುಕಾಡಾಂತ್ ಬುರಾಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಯ್ದ್
bradycardia ಸಕಾಸ್ ಕಾಳಿಜ್ ಕ್ರಿಯಾ
bradylogia ಭೋವ್ ಸಕಾಸ್ ಉಲವ್ಣೆ
brae ನಂಯ್ ಕುಶಿನ್ ದೊಂಗ್ರಾ ಕೂಸ್
brag ಕೊಚ್ಚಿ, ಬಡಾಯ್ ಉಲಯ್
braggadocio ಕೊಚ್ಚುಂಚೆಂ, ಬಡಾಯ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ
braggart ಕೊಚ್ಚುಂಚೊ, ಬಡಾಯ್ ಉಲಂವ್ಚೊ
braid ಪಾಂತಿ
braided ಪಾಂತ್ಯಾಳ್
brain ಮೆಂದು
brain coral ಮೆಂದು ಪಂವ್ಳೆಂ
brain-dead ಮೆಂದು ಮೆಲ್ಲೊ
brain death ಮೆಂದು ಮೊರ್ನ್
brain drain ಮೆಂದು ಗಳ್, ಶಿಕ್ಪಿ ಲೊಕಾನ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ದೇಶಾಕ್ ವೆಚೆಂ
brain freeze ಮೆಂದು ಗಾರ್, ಥಂಡ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಅವ್ಚಿತ್ ದೂಖ್
brain-picker ಮೆಂದು ವಿಂಚವಕ್, ಅನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಹೆತ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ
brain-picking ಮೆಂದು ವಿಂಚವ್ಣ್, ಅನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಹೆತ್ ಘೆಂವ್ಚೊ
brain wave ಅವ್ಚಿತ್ ಬೊರಿ ಅಲೊಚನ್, ಮೆಂದು ಲಾರ್
braincase ಮೆಂದ್ವಾಚೆಂ ಕಟ್ಟೆಂ
brainchild ರಚನಾತ್ಮಕ್ ಎವ್ಜೊಣೆ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್
brained ಮೆಂದ್ವಾಳ್
brainiac ಭೋವ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಮನಿಸ್
brainish ಹುನ್ ತಕ್ಲೆಚೊ
brainpan ಮೆಂದ್ವಾಚೆಂ ಕಟ್ಟೆಂ
brainpower ಮೆಂದುಸಕತ್
brainsick ಮೆಂದುಪಿಡೆಸ್ತ್
brainstorm ಅವ್ಚಿತ್ ಬೊರಿ ಅಲೊಚನ್, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ಪಿಶೆಪಣ್, ಪಿಶಿ ಅಲೊಚನ್
brainstorming ಸಮಸ್ಯಾ ಪರಿಹಾರ್ ಕರ್ಚಾಕ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ಚೆಂ
brainswash ಮೆಂದು ಧು, ಚಿಂತಾಪ್ ವ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಪೂರ್ಣ್ ಬದ್ಲಿ
brainswasher ಮೆಂದು ಧುಂವ್ಚೊ, ಚಿಂತಾಪ್ ವ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಪೂರ್ಣ್ ಬದ್ಲುಂಚೊ
brainswashing ಮೆಂದು ಧುಂವ್ಚೆಂ, ಚಿಂತಾಪ್ ವ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಪೂರ್ಣ್ ಬದ್ಲುಂಚೆಂ
brainy ಬುದ್ವಂತ್
braise ಸಕಾಸ್ ಚರ್ಬೆಂತ್ ರಾಂದ್
brake ಚಲ್ಚೆಂ ವಾಹನ್ ರಾವಂವ್ಚೆಂ ಆಯ್ದ್
bramble ಕಾಂಟ್ಯಾಳೆಂ ಬೊಲೆಂ
branch ಫಾಂಟೊ, ಶಾಖೊ
branch water ಖಾಲಿ ಉದಾಕ್
branched ಫಾಂಟ್ಯಾಳ್
branchlet ಲ್ಹಾನ್ ಫಾಂಟೊ
brand ಕೊಲಿತ್, ತಲ್ವಾರ್, ಹುನ್ ಲಾಂಕ್ಡಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಘುರ್ತ್, ವ್ಯಾಪಾರ್ ಘುರ್ತ್
brand name ವ್ಯಾಪಾರ್ ಘುರ್ತ್ ನಾಂವ್
branded ವ್ಯಾಪಾರ್ ಘುರ್ತ್ ನಾಂವ್ ಆಸ್ಚೆಂ
brandish ಹಾಲಯ್ ವ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ (ಹಾತೆರ್)
brandy ಏಕ್ ಅಮಾಲ್ ಪೀವನ್
branks ಶಿಕ್ಷಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಲೊಂಕ್ಡಾಚೆಂ ಏಕ್ ಆಯ್ದ್
brannigan ಝಗ್ಡೆಂ
brant ಲ್ಹಾನ್ ಹಂಸ್
brash ಪರಿಣಾಮ್ ಲೆಕಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
brass ಪಿತುಳ್
brass band ಪಿತುಳ್ ಸಂಗೀತ್ ಮಂಡಳಿ
brass hat ಪಿತುಳ್ ಚೆಪೆಂ
brass instrument ಪಿತುಳ್ ಆಯ್ದ್
brass knuckles ಪಿತುಳ್ ನಿಟ್ಟ್ಯೊ
brass ring ಪಿತುಳ್ ಮುದಿ, ಇನಾಮ್
brass tacks ತಕ್ಷಣ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚೆ ವಿವರ್
brassard ಬಾವ್ಳೊ ಕವಚ್
brassbound ಪಿತುಳ್ ಬಾಂದೀಯ್
brasserie ಸಾದ್ಯಾ ಖಾಣಾಚೆಂ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್
brassica ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
brassiere ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಮೊಮೆ ಧಾಂಪ್ಚೆಂ ಭಿತರ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್
brassy ಪಿತುಳೆ ಬರಿ, ಲಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್
brat ಪೊಕ್ರಿ ಭುರ್ಗೊ
brattice ಫೊಳ್ಯಾಂನಿ ವ ಲುಗ್ಟಾನ್ ವಾಂಟೆ ಕೆಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ
brava ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ತಾನಾ ವಾಪರ್ಚೊ ಸಬ್ದ್
bravado ಧಯ್ರ್
brave ಧಯ್ರಾಧಿಕ್
bravery ಧಯ್ರ್
bravo ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ತಾನಾ ವಾಪರ್ಚೊ ಸಬ್ದ್
bravura ಪ್ರಜಳಿತ್ ದಾಖವ್ಣಿ
brawl ಝಗ್ಡೆಂ
brawn ಬಳಿಷ್ಠ್ ಮಾಸ್ ಖಂಡ್
bray ಗಾಡ್ವಾಚೊ ಆವಾಜ್
braze ಘಡ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಲೋಹಾಂಚ್ಯಾಕಿ ಉಣೆ ಕಡ್ಚೊ ಬಿಂದು ಆಸ್ಚೊ ಮಿಶ್ರಿತ್ ಲೋಹ್ ವಾಪರ್ನ್ ಘಡ್ಸಿ
brazen ಪಿತುಳೆಚೆಂ. ಬೆಪರ್ವಾಭರಿತ್ ಧಯ್ರಾಚೆಂ
brazier ಪಿತುಳ್ ಕಾಮೆಲಿ, ಜಳ್ಚ್ಯಾ ಇಂಗ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಆಯ್ದಾನ್
breach ಮೊಡಾಪ್, ಫುಟ್
bread ಉಂಡೊ
bread and butter ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜೋಡ್ ವ ಆಧಾರ್, ಉಂಡೊ ಆನಿ ಲೊಣಿ
bread upon the waters ಪ್ರತಿಫಳ್ ಅಪೆಕ್ಷಿನಾಸ್ತಾನಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬೊರೆಂ ಕಾಮ್, ಉದ್ಕಾಂ ವಯ್ರ್ ಉಂಡೊ
breadbasket ಉಂಡೊದಾಲಿ
breadfruit ಉಂಡೊಫಳ್
breadline ಉಂಡೊಪಂಕ್ತಿ
breadth ರುಂದಾಯ್
breadwinner ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಜೋಡ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಮನಿಸ್
breadwinning ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಜೋಡ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ
bready ಉಂಡ್ಯಾಳ್
break ಫುಟಯ್, ಮೊಡ್, ವಿರಾಮ್
break bread ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆವ್
break camp ಶಿಬಿರ್ ಸೊಡ್
break down ಮೊಡೊನ್ ಪಡ್, ವಾಂಟೆ ಕರ್
break even ಲಾಭ್ ವ ನಷ್ಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಚಲಯ್
break free ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾ, ಸುಟ್
break ground ಬಾಂದುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್
break in ಪರ್ವಣ್ಗಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ರೀಗ್
break off ಅವ್ಚಿತ್ ರಾವಯ್, ವಿಂಗಡ್ ಜಾ, ಸಂಬಂಧ್ ಸಂಪಯ್
break out ಅವ್ಚಿತ್ ಆರಂಭ್ ಜಾ
break point ಟೆನ್ನಿಸಾಂತ್ ಖೆಳ್ ಜಿಕ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬಿಂದು
break ranks ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವ ಕಾರ್ಯಂತ್ ವಿಂಗಡ್ ಜಾ
break the ice ಉಲವ್ಣೆ ಸುರು ಕರ್
break through ಝುಜಾಂತ್ ರಕ್ಷಣ್ ಪಂಕ್ತಿ ಮೊಡ್, ಅವ್ಚಿತ್ ಪ್ರಗತಿ ಕರ್
break up ವಿಂಗಡ್ ಜಾ, ಕಾಬಾರ್ ಕರ್
break wind ಪುಸ್ಕಿ ಸೊಡ್
breakable ಮೊಡ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
breakage ಮೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ನಷ್ಟ್, ಮೊಡ್ಚೆಂ, ಮೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ಐವಜ್
breakaway ವಿಂಗಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ
breakbone fever ಡೆಂಗಿ
breakdown ಮೊಡೊನ್ ಪಡ್ಚೆಂ, ವರ್ಗೀಕರಣ್
breaker ಮೊಡಕ್, ಖಡಾಪ್ ಮೊಡ್ಚೆಂ ಯಂತ್ರ್, ಲ್ಹಾನ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಪ್
breakeven ಸಮತಟ್ಟ್ ಸ್ಥಿತಿ, ಲಾಭ್ ಆನಿ ನಷ್ಟ್ ಸಮಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂ
breakfast ನಾಷ್ಟೊ, ನಾಸ್ಟೊ
breaking point ಮೊಡ್ಚೊ ಬಿಂದು
breakneck ಅಪಾಯಾಚೆಂ, ಭೋವ್ ವೇಗಾನ್, ಗೊಮ್ಟಿ ಮೊಡ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ
breakthrough ಝುಜಾಂತ್ ರಕ್ಷಣ್ ಪಂಕ್ತಿ ಮೊಡ್ಚೆಂ, ಅವ್ಚಿತ್ ಪ್ರಗತಿ
breast ಮೊಮೊ
breath ಉಸ್ವಾಸ್
breath of fresh air ಬೊರಿ ಬದ್ಲಾವಣ್
breathalyser ಉಸ್ವಾಸ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ್
breathe ಉಸ್ವಾಸ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ
breathe easier ಚಡ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್, ದಾಂಬ್ಣಿ ವ ಅಪಾಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಅನ್ಭೊಗ್ ಕರ್
breathe easily ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್, ದಾಂಬ್ಣಿ ವ ಅಪಾಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಅನ್ಭೊಗ್ ಕರ್
breathe easy ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್, ದಾಂಬ್ಣಿ ವ ಅಪಾಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಅನ್ಭೊಗ್ ಕರ್
breathe freely ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್, ದಾಂಬ್ಣಿ ವ ಅಪಾಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಅನ್ಭೊಗ್ ಕರ್
breather ಉಸ್ವಾಸ್ ಘೆಂವ್ಚಿ, ವಿರಾಮ್
breathing room ಉಸ್ವಾಸ್ ಕೂಡ್
breathing space ಉಸ್ವಾಸ್ ಜಾಗೊ
breathing spell ಉಸ್ವಾಸ್ ವೇಳ್
breathing tube ಉಸ್ವಾಸ್ ನಳಿ
breathtaking ರೋಮಾಂಚಕ್, ಅದ್ಭುತ್
breathy ಉಸ್ವಾಸೀಯ್
breccia ಏಕ್ ಖಡಾಪ್
bred ವಾಡಯಿಲ್ಲೊ, ತರ್ಬೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ
breed ನಿರಾಳ್ ಝಡ್ ವ ಮನ್ಜಾತ್, ವಿಶಿಷ್ಟ್ ರೀತ್, ಜನ್ಮೊಂವ್ಚೆಂ, ವಾಡಯ್
breeze ವಾರೆಂ
brethren ಭಾವ್
breve ಮಟ್ವೊ ಸ್ವರ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಘುರ್ತ್
brevet ಸೈನಾಂತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಚಡಯ್ನಾಶೆಂ ಹುದ್ದೊ ಚಡಂವ್ಚೆಂ ದಸ್ತಾವೇಜ್, ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ ದಸ್ತಾವೇಜ್
breviary ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾಕ್ ಮಾಗ್ಣಿ ಆಸ್ಚೊ ಕಥೊಲಿಕ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕ್
brevity ಮಟ್ವೆಪಣ್
brew ಖತ್ಕತಾವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್, ಕೊಫಿ, ಚಾ, ಬಿಯರ್
brewery ಅಮಾಲ್ ಪೀವನಾಂ ಕರ್ಚೊ ಕಾರ್ಖಾನೊ
brewpub ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಪೀವನಾಂ ವಿಕ್ಚೆಂ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್
briar ಕಾಂಟೆರೆಂ ಝಡ್
briard ಬೊಕ್ರೆ ರಾಕ್ಚೊ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪೆಟೊ
bribe ಲೊಂಚ್
brick ಇಟೊ
brick red ಇಟೊ ತಾಂಬ್ಡೊ
brick wall ಇಟೊ ವೊಣೊದ್
brickbat ಇಟ್ಯಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ
brickfield ಇಟೆ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ
bricklayer ಇಟೆ ದವರ್ಚೊ
brickle ಮೊಡ್ಕೊರ್
brickwork ಇಟ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್
brickyard ಇಟೆ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ
bricolage ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ
bridal ವೊಕ್ಲೆಚೆಂ, ಕಾಜಾರಾಚೆಂ
bridal wreath ವೊಕ್ಲೆಚೊ ತುರೊ, ಏಕ್ ಝಡ್
bride ವೊಕಾಲ್
bridegroom ನೊವ್ರೊ
bridesmaid ಧೆಡಿ
bridewell ಬಂದಿಖಾನ್, ಬಂದಿಸಾಳ್
bridge ಸಾಂಕೊ
bridge loan ಸಾಂಕೊ ರೀಣ್
bridgehead ಸಾಂಕೊ ತಕ್ಲಿ
bridgework ಸಾಂಕೊ ಕಾಮ್
bridle ಲಗಾಮ್
brief ಮಟ್ವೊ
brier ಕಾಂಟೆರೆಂ ಝಡ್
brigade ಸೈನಾಂತ್ ಏಕ್ ಘಟಕ್
brigalow ಏಕ್ ರೂಕ್
brigand ಲುಟ್ಕಾರ್
brigandine ಮಧ್ಯ್ ಯುಗಾಚೆಂ ಕವಚ್
brigantine ದೋನ್ ಲಾಂಬ್ ಕೋಲ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತಾರುಂ
bright ಪ್ರಜಳಿತ್
brightline ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ವ ನಿಯಮ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
brighten ಪ್ರಜಳಿತ್ ಕರ್
brightener ಪ್ರಜಳಕ್
brightwork ಪ್ರಜಳಿತ್ ಕಾಮ್
brill ಏಕ್ ಯುರೊಪಿಅನ್ ಚಪ್ಪಟ್ ಮಾಸ್ಳಿ
brilliance ಪ್ರಜಳ್
brilliant ಪ್ರಜಳಿತ್, ಲಕ್ಲಕಿತ್
brim ಕಾಂಟ್
brimful ಕಾಂಟ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಭೊರ್‌ಲ್ಲೆಂ
brimstone ಗಂಧಕ್
brine ಮಿಟಾಳ್ ಉದಾಕ್
brink ಪೊಂತ್, ಕಾಂಟ್
bring ಹಾಡ್
bring about ಜಾಂವ್ಚೆ ಬರಿ ಕರ್
bring around ಮತಿಕ್ ಹಾಡ್, ಒಪ್ಪೊಂಚೆ ಬರಿ ಕರ್
bring down ಪಡಯ್, ಮುಕಾರ್ ವರ್
bring forth ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್, ಜನ್ಮ್ ದೀ
bring forward ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್
bring home ಘರಾ ಹಾಡ್
bring in ಮೆಳಯ್, ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಕರ್, ಲಾಭ್ ಕರ್, ಜೊಡ್
bring off ವಾಂಚಯ್, ಯಶಸ್ವಿ ಜಾವ್ನ್ ಪೂರ್ಣ್ ಕರ್
bring on ದಿಸ್ಚೆ ವ ಜಾಂವ್ಚೆ ಬರಿ ಕರ್
bring out ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್
bring to account ಲೆಕಾಕ್ ಹಾಡ್
bring to light ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್
bring to mind ಮತಿಕ್ ಹಾಡ್, ಉಡಾಸ್ ಕರ್
bring up ವಾಡಯ್, ಗುಮಾನಾಕ್ ಹಾಡ್
bring up the rear ನಿಮಾಣೊ ಯೆ
bringer ಹಾಡ್ಪಿ
brinjal ವಾಂಯ್ಗೆಂ
brio ಉರ್ಬಾ
brioche ಇಲ್ಲೊ ಗೋಡ್ ಉಂಡೊ
briolette ತ್ರಿಕೋನೀಯ್ ಆಕಾರಾರ್ ಕಾತರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಥಿಕ್
briquette ಇಟ್ಯಾ ಆಕಾರಾರ್ ಅಡ್ಚಿಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್
brisk ವೆಗ್ಗಿಂ
brisket ಚಾರ್ ಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಮನ್ಜಾತಿಚೊ ಮೊಮೊ
brisling ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
bristle ಕರ್ಕಸ್ ಕೇಸ್ ವ ಪಾಕ್, ಆಕ್ರಮಕ್ ಜಾ
bristling ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
brit ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ದರ್ಯಾಳ್ ಮನ್ಜಾತ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್
briton ಬ್ರಿಟಿಷ್
brittle ಮೊಡ್ಕೊರ್
britzka ಏಕ್ ಘೊಡ್ಯಾಗಾಡಿ
broach ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಳಿತ್ ಕರ್, ಚರ್ಚಾ ಸುರು ಕರ್
broad ರೂಂದ್, ವಿಶಾಲ್
broad arrow ರೂಂದ್ ಬಾಣ್
broad jump ಲಾಂಬ್ ಉಡಿ
broadaxe ರೂಂದ್ ಕುರಾಡ್
broadcast ಪ್ರಸಾರಣ್
broadcaster ಪ್ರಸಾರಕ್
broadcloth ರೂಂದ್ ಲುಗಾಟ್
broaden ರೂಂದ್ ವ ವಿಶಾಲ್ ಕರ್
broadleaf ರೂಂದ್ ಖೊಲೊ
broadleaved ರೂಂದ್ ಖೊಲೆ ಆಸ್ಚೊ
broadloom ರೂಂದ್ ಮಾಗ್
broadsheet ಛಾಪ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪೇಪರ್, ವಡ್ ಪಾನಾಂಚೆಂ ದಿಸಾಳೆಂ
broadside ಛಾಪ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪೇಪರ್, ತಾರ್ವಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಬಂದುಕ್ಯೊ ಎಕಾ ಕುಸಿಕ್, ಗಾಳಿ
broadsword ರೂಂದ್ ತಲ್ವಾರ್
broadtail ರೂಂದ್ ಶಿಮ್ಟಿ
brocade ಜರಿ
broccoli ಏಕ್ ರಾಂದಯ್
broch ಸ್ಕೊಟ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಲೊಂಕಾಡ್ ಕಾಳಾಚೆಂ ಫಾತೊರ್ ಬಾಂದಾಪ್
brochette ಮಾಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭಾಜುಂಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಲೋಹಾಚೊ ಕೋಲ್
brochure ವಿವರಣ್ ವ ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಪುಸ್ತಕ್
brock ಮನ್ಜಾತಿಂಚೊ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್
broil ಭಾಜ್
broiler ಭಾಜ್ಚಾಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕುಂಕಾಡ್
broke ಮೊಡ್ಲೆಂ, ಫುಟಯ್ಲೆಂ, ದಿವಾಳಿ
broken ಫುಟ್ಕರ್
broker ದಲಾಲ್
brokerage ದಲಾಲಿ
bromate ಬ್ರೋಮಿಕ್ ಆಮ್ಲಾಚೆಂ ಮೀಟ್
bromegrass ಏಕ್ ತಣ್
bromelain ಅನಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಸಾರಜನಕ್
bromeliad ಅನಾಸ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಝಡ್
bromelin ಅನಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಸಾರಜನಕ್
bromic acid ಬ್ರೋಮಿಕ್ ಆಮ್ಲ್
bromide ಬ್ರೋಮೀನ್ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ತತ್ತ್ವಾಚೆಂ ಭೊರ್ಶಿಕ್
bromidic ನೊವೆಪಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಉಬ್ಗೊಣೆಚೆಂ
brominate ಬ್ರೋಮೀನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳಯ್
bromine ಏಕ್ ರಸಾಯನಿಕ್ ತತ್ತ್ವ್
bronchi ಪೊಪ್ಸಾಕ್ ವೆಚೆ ನರ್ಡ್ಯಾಚೆ ವಾಂಟೆ sl. bronchus
bronchitis ಪೊಪ್ಸಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ನರ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಳಿಯಾಂಚಿ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
broncho ಏಕ್ ಘೊಡೊ
bronchus ಪೊಪ್ಸಾಕ್ ವೆಚೊ ನರ್ಡ್ಯಾಚೊ ವಾಂಟೊ pl. bronchi
bronze ಕಾಶೆಂ
bronzer ಕಾಶ್ಯಾಚೊ ರಂಗ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವಸ್ತ್
bronzite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
brooch ಏಕ್ ನಗ್
brood ಖಂತ್ ಕರ್, ಅಸುಖಾಳ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಚೀಂತ್, ಪಿಲಾಂ ಕಾಡ್, ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚಿಂ ಪಿಲಾಂ, ಪಿಲಾಂ
brooder ಅಸುಖಾಳ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಚಿಂತ್ಚೊ
broodmare ಪಿಲಾಂಘೊಡಿಣ್
broody ರೊವಾಣೆಕ್ ತಯಾರ್, ಧ್ಯಾನೆಸ್ತ್
brook ವಾಳ್, ಸೊಸ್
broom ಸಾರೊಣ್
broomrape ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
broomstick ಇರ್
broth ಕಾಲ್ದ್
brothel ಚೆಡ್ಯೆಘರ್
brother ಭಾವ್
brother-in-law ಮಿವ್ಣೊ, ಭಾವೊಜಿ, ಭಾವೊ, ದೇರ್, ಸಾಡು pl. brothers-in-law
brougham ಘೊಡ್ಯಾ ಗಾಡಿ
brought ಹಾಡ್ಲೆಂ
brouhaha ಪ್ರಗಟ್ ಠೀಕಾ ವ ವಿರೋಧ್
brow ಅಸ್ಡಿ, ಕಪಾಲ್
browallia ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
browbeat ಭೆಷ್ಟಾಯ್
brown ಮಾತ್ಯೆ, ಭುರೊ
brown bear ಭುರೊ ಆಸ್ವೆಲ್
brown coal ಭುರೊ ಇಂಗ್ಳೊ, ಲಿಗ್ನೈಟ್
brown earth ಭುರಿ ಮಾತಿ
brown fat ಭುರಿ ಚರಾಬ್
brown lung ಭುರೊ ಪೊಪಿಸ್, ಏಕ್ ಪಿಡಾ
brown pelican ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
brown rat ಭುರೊ ಉಂದಿರ್
brown recluse spider ಏಕ್ ವಿಕಾಳ್ ಸಾಳಿಯೊ
brown rice ಭುರೊ ತಾಂದುಳ್
brown rot ಭುರಿ ಕುಸಡಾಯ್, ಫಾತೊರ್ ಫಳಾಂಚಿ ಪಿಡಾ
brown-tail moth ಭುರಿ ಶಿಮ್ಟಿ ವಾಳಯ್
brown tree snake ಭುರೊ ರೂಕ್ ಸೊರೊಪ್
brown trout ಭುರೆ ರಂಗಾಳ್ ತಿಬೆ ಆಸ್ಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ
brownfield ಭುರೆಂ ಶೆತ್
brownie ರಾತಿಕ್ ಸೆವಾ ಕರ್ಚಿ ಜಣ್‍ಕಥಾ ರಚ್ನಾ, ಲ್ಹಾನ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಕೇಕ್, ಗರ್ಲ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಸಾಂದೆಂ, ೬-೧೧ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವುಡ್‍ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಅನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್
brownie point ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್
browse ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್ ಪೊಳೆ, ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್ ವಾಚ್
browser ಏಕ್ ಗಣಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್
brucellosis ಏಕ್ ಪಿಡಾ
brucite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
bruise ಕಾತಿಕ್ ಮಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ರಂಗ್ ಬದಲ್ಚೆಂ
bruit ಆವಾಜ್, ವರ್ದಿ, ಗಾಬ್
brume ಧುರಿ
brummagem ನಕ್ಲಿ, ಸವಾಯೆಚೆಂ ಆನಿ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ
brunch ನಾಷ್ಟೊ ಆನಿ ದೊನ್ಪಾರಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಸಾಂಗಾತಾ (breakfast + lunch)
brunet ಕಾಳೆ ಕೇಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ
brunette ಕಾಳೆ ಕೇಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ವ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ
brunt ವಡ್ ವಾಂಟೊ
brush ಘಾಸ್, ಮಟ್ವಿ ಭೆಟ್, ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ವಚ್
brush up ಸುಧಾರ್
brusque ಖಡಾಖಡ್, ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ
brut ಭೋವ್ ಸುಕೊ
brutal ಮನ್ಜಾತಿ ಸಾರ್ಕೆಂ
brutalise ಮನ್ಜಾತಿ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್
brutalism ಏಕ್ ಬಾಂದಾಪ್ ಕಲಾ ಶೈಲಿ
brutality ಮನ್ಜಾತಿ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ, ಮನ್ಜಾತಿ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ
brute ಮನ್ಜಾತ್
brutish ಮನ್ಜಾತಿ ಸಾರ್ಕೆಂ
bruxism ಕಷ್ಟಾ ವೆಳಾರ್ ವ ನಿದೆಂತ್ ದಾಂತ್ ಖಿರ್ಲೊಂಚೆಂ
bryological ಶೆಳೊಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
bryologist ಶೆಳೊಶಾಸ್ತ್ರಿ
bryology ಶೆಳೊಶಾಸ್ತ್ರ್
bryony ಏಕ್ ಝಡ್
bryophyte ಏಕ್ ಝಡ್
bryozoan ಹಾಡ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಉದ್ಕಾಚಿ ಮನ್ಜಾತ್
bubble ಬುಳ್ಬುಳೊ
bubble and squeak ಏಕ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಖಾಣ್
bubble gum ಬುಳ್ಬುಳೊ ಅಂಟ್
bubblehead ಪಿಸೊ ವ ಬುದ್ದು
bubble ಬುಳ್ಬುಳೊಕ್
buccal ಕಾನ್ಸುಲಾಚೆಂ
buccaneer ದರ್ಯಾಚೋರ್
buccinator ಪೊಲ್ಯಾಚಿ ವೊಣೊದ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಾತಳ್ ರೂಂದ್ ಮಾಸ್ ಖಂಡ್
buck ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ದಾದ್ಲೊ ಚಿತಾಳ್, ದುಡು, ಡೊಲ್ಲರ್, ಸಗ್ಳೊ
buck-and-wing ಏಕ್ ನಾಚ್
buck up ಸುಧಾರ್, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿತ್ ಜಾ
buckaroo ಗಾಯ್ ಚೆಡೊ
buckbean ಏಕ್ ಝಡ್
buckboard ಏಕ್ ಚಾರ್ ರೊದಾಂಚೆಂ ವಾಹನ್
buckeroo ಗಾಯ್ ಚೆಡೊ
bucket ಬಾಲ್ದಿ
bucket brigade ಬಾಲ್ದಿ ದಳ್, ಉಜೊ ಪಾಲ್ವಂವ್ಕ್ ಉದ್ಕಾಚ್ಯೊ ಬಾಲ್ದ್ಯೊ ಹಾತಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾತಾಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಣಾಂಚಿ ಸಾಂಕಳ್
bucket seat ಬಾಲ್ದಿ ಬಸ್ಕಾ
bucket shop ಬಾಲ್ದಿ ಅಂಗಡ್
buckeye ಏಕ್ ರೂಕ್ ವ ಝಾಡ್ಕುಟ್
buckhorn ಏಕ್ ಝಡ್
bucksaw ಏಕ್ ಕೊರ್ವೊಂತ್
bucolic ಗೊವ್ಳಿಕ್
bud ಬೊಂಗೊ
buddleia ಏಕ್ ರೂಕ್ ವ ಝಾಡ್ಕುಟ್
buddy ಇಷ್ಟ್, ಸಾಂಗಾತಿ
buddy system ಸಾಂಗಾತಿ ಪ್ರಣಾಲಿ
budge ಹಾಲ್
budget (ಬಜೆಟ್) ಆದಾಯ್-ಖರ್ಚ್ ಮುಂಗಡ್ ಪತ್ರ್
budworm ಬೊಂಗೊ ಕಿಡೊ
buff ಅಭಿಮಾನಿ, ನಾಗ್ಡೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ, ಇಲ್ಲೊ ಹಳ್ದುವೊ
buffalo ರೆಡೊ
buffer ರಕ್ಷಣೆಚಿ ಅಡ್ಕಳ್, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ದಾಸ್ತಾನ್ ಘಟಕ್
buffer state ದೋನ್ ವಡ್ ವಿರೋಧಿ ದೇಶಾಂ ಮಧೆಂ ತಟಸ್ಥ್ ದೇಶ್
buffer zone ಝಗಡ್ಚ್ಯಾ ಸೈನಾಂ ಮಧೆಂ ತಟಸ್ಥ್ ಸುವಾತ್
buffet ಸ್ವಸೆವಾ ಜೆವಾಣ್, ಹಾತಾನ್ ಮಾರ್ಚೆಂ
buffoon ವಿದೂಷಕ್
buffoonery ವಿದೂಷಕ್ಪಣ್
bug ಬಿಕೊಣ್, ಲಿಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ಉಪಕರಣ್
bug-eyed ದೊಳೆ ವಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ (ಭಿಯಾನ್)
bug off ವಚ್, ನಿಕಳ್
bug out ಝುಜಾಂತ್ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್, ದರ್ವಡಾನ್ ವಚ್
bugaboo ಭಿಯಾಚೆಂ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಕಾರಣ್
bugger ಲುಚ್ಚೊ, ದಾದ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ವ ಚೆಡೊ, ಪುರುಷ್‍ಮೇಹಿ
bugger all ಕಾಯಿಂಚ್ ನಹಿಂ
bugger off ವಚ್, ನಿಕಳ್
buggery ಪುರುಷ್‍ಮೇಹ್
buggy ಬಿಕೊಣ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಎಕಾ ಘೊಡ್ಯಾಚಿ ಗಾಡಿ, ಲ್ಹಾನ್ ಗಾಡಿ ವ ಟ್ರಕ್
bughouse ಪಿಶ್ಯಾಂಚಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್
bugle ತುರ್ಬೆಂತಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಿತುಳೆಚೆಂ ಉಪಕರಣ್
bugleweed ಏಕ್ ನಲಿಯೊ
bugloss ಏಕ್ ಝಡ್
bugout ಝುಜಾಂತ್ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ, ದರ್ವಡಾನ್ ವೆಚೆಂ
build ಬಾಂದ್, ಮನಿಸ್ ವ ಮನ್ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಚೆಂ ಆಕಾರ್
build into ಅಖಂಡ್ ವಾಂಟೊ ಕರ್
build on ಪಂಚಾಂಗ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರ್
build up ಕ್ರಮೇಣ್ ವಾಡಯ್
builder ಬಾಂದ್ಪಿ
building ಬಾಂದಾಪ್
bulb ಮುಂಡಾಲಿ
bulbil ಲ್ಹಾನ್ ಮುಂಡಾಲಿ
bulbous ಮುಂಡಾಲಿ ಆಸ್ಚೆಂ, ಮುಂಡಾಲಿ ಬರಿ
bulge ತೊಂದೊ
bulimia ರೆಡೊಭುಕ್
bulk ಸಾಠೊ
bulk up ಜಡಾಯ್ ಚಡಯ್
bulkhead ಉದಾಕ್ ಆಡಾಂವ್ಚಿ ವೊಣೊದ್, ವಾಂಟೆಪಣ್
bulky ಸಾಠೀಯ್
bull ಪಾಡೊ, ಪಾಪಾಲ್ ದಸ್ತಾವೇಜ್
bull neck ದಾಟ್ ಮಟ್ವಿ ಸಕ್ತಿವಂತ್ ಗೊಮ್ಟಿ
bulla ಪಾಪಾಲ್ ದಸ್ತಾವೆಜಾಚೆರ್ ಉರುಟ್ ಸಿಸ್ಯಾಚಿ ಮ್ಹೊರ್ pl. bullae
bullace ಏಕ್ ಫಳ್
bullbat ಏಕ್ ರಾತಿಚೆಂ ಸುಕ್ಣೆ
bulldog ಏಕ್ ಪೆಟೊ
bulldoze ಬುಲ್‍ಡೋಜರ್ ಚಲಯ್, ಬಿರ್ಮೊತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಬಳ್ ಕರ್
bulldozer ಮಾತಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಯಂತ್ರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್
bulletin ಪತ್ರ್, ಮಟ್ವಿ ಪ್ರಗಟ್ ಕಳವ್ಣಿ
bullet ಗುಳೊ
bulletproof ಗುಳೊ ನಿರೋಧಕ್
bullfinch ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
bullheaded ಹಠಿ
bullion ಭಾಂಗಾರ್ ವ ರುಪೆಂ
bullmastiff ಏಕ್ ಪೆಟೊ
bullock ರೆಡೊ
bullrush ಏಕ್ ಝಡ್
bullshit ಖಂಚೆಂಯೀ ಉಲವ್ಣೆ ವ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಚೂಕ್ ವ ಪಿಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚಾಕ್ ಆಕ್ಮಾನ್‍ಭರಿತ್ ಸಬ್ದ್
bullshot ಏಕ್ ಅಮಾಲ್ ಪೀವನ್
bullwhip ಏಕ್ ಚಾಬುಕ್
bully ಅಸ್ಕತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಷ್ಟುಂಚೊ ವ ಭೆಷ್ಟಾಂವ್ಚೊ
bullyrag ಭೆಷ್ಟಾಯ್, ಧೊಸ್, ವಿರಾರ್ ಕರ್
bulrush ಏಕ್ ಝಡ್
bulwark ರಕ್ಷಣ್ ವೊಣೊದ್
bum ಸುಮಾರ್ ಗುಣಾಚೆಂ, ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚೊ
bumbershoot ಸತ್ರಿ
bumble ಗಾಗೆ, ಲಕೊನ್ ಚಲ್, ಪಾಡ್ ಕರ್
bumblebee ಏಕ್ ಮೂಸ್
bumbler ಗಾಗೆಂವ್ಚೊ, ಲಕೊನ್ ಚಲ್ಚೊ, ಪಾಡ್ ಕರ್ಚೊ
bumboat ತಾರ್ವಾಂನಿ ಖಾಣಾಂ ಆನಿ ವಸ್ತು ವಿಕುಂಕ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಮಚ್ವೊ
bumf ಪೇಪರ್ ಕಾಮ್
bummer ಪಾಡ್ ಅನ್ಭೊಗ್, ಸಲ್ವೊಣಿ
bump ಅದಾಳ್, ಸುಜ್
bump into ಭೆಟ್
bump off ಖುನಿ ಕರ್
bumper ಭೋವ್ ವಡ್
bumph bumf ಪೊಳೆ
bumpkin ನಾಡ್ಕಾರ್
bumpy ಅಡ್ಕಳೀಯ್
bunkum ಅರ್ಥಾವಿಣ್, ಫೊಕಾಣ್
bun ಧಾಕ್ಟೊ ಗೋಡ್ ಉಂಡೊ
bunch ಘೊಸ್, ಪಂಗಡ್, ಸುಜ್
bunchgrass ಏಕ್ ತಣ್
bundle ಪೊಟ್ಲಿ
bung ಪಿಪಾಚೆಂ ಧಾಂಪ್ಣೆ
bungle ಚೂಕ್, ಪಾಡ್ ಕರ್
bunion ವಡ್ ತೆಮೆಟ್ಯಾಚಿ ಸುಜ್
bunk ನಿದ್ಚೊ ಜಾಗೊ, ಗೈರ್‌ಹಾಜರ್ ಜಾ
bunker ಧರ್ನಿ ಪೊಂದಾ ಅಸ್ರೊ
bunny ಸೊಂವ್ಸೊ, ಸೊಸೊ
Bunt ಬೊಣ್ಕೊ
bunting ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ, ಸುಂರ್ಗಾರಾಚೆಂ ಲುಗಾಟ್
buoy ಉಪ್ಯೆ, ವಯ್ರ್ ಉಕಲ್
buoyancy ಬುಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ, ಮೊಲಾಂ ವ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಊಂಚ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ
buoyant ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ, ಊಂಚ್ ಮಟ್ಟ್ ದವರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ
burble ಅರ್ಥಾವಿಣ್ ಉಲವ್ಣೆ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಉಲವ್ಣೆ
burbot ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
burden ವೊಜೆಂ
bureau ಡೆಸ್ಕ್, ಉಪ ವಿಭಾಗ್ pl. bureaux
bureaucracy ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ್
bureaucrat ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ
bureaucratese ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ವಾಪರ್ಚೆ ಸಬ್ದ್
bureaucratic ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಂಚೆಂ
burette ದ್ರವ್ ಮಾಪಕ್
burgee ತಾರ್ವಾಂನಿ ವಾಪರ್ಚೊ ಬಾವ್ಟೊ
burgeon ಕಿರ್ಲೊ, ಫುಲ್, ವೆಗ್ಗಿಂ ಚಡ್ ಜಾ
burger ಏಕ್ ಖಾಣ್
burgess ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬರೋ ನಾಗರಿಕ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಂತ್ ಬರೋ ಪ್ರತಿನಿಧಿ
burglar ಕನ್ನಾ ಘಾಲ್ಚೊ
burglary ಕನ್ನಾ ಘಾಲ್ಚೆಂ
burgle ಕನ್ನಾ ಘಾಲ್
burial ಪುರ್ಚೆಂ
burin ತಿಖೆಂ ಕಾತರ್ಚೆಂ ಉಪಕರಣ್
burke ಲೋವ್ ಆನಿ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ದಾಂಬ್, ಚುಕಯ್
burlap ಸೆಣಬು ಥಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕರ್ಕಸ್ ಲುಗಾಟ್
burlesque ಹಾಸ್ಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್
burley ಕೆಂಟಕಿಚೆಂ ಪಾತಳ್ ತಂಬಾಕು
burly ಘಟ್‍ಮುಟ್
burn ಹುಲ್ಪಾಯ್, ಜಳ್
burn one’s boats ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಕರ್
burn one’s bridges ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಕರ್
burn one’s ears ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲ್
burn out ಆಸ್ತ್ ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್ ನಾಸ್ ಕರ್, ಚಡ್ ಕಾಮಾ ವರ್ವಿಂ ಥಕ್
burn the candle at both ends ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ವಾಪರ್
burn the midnight oil ಭೋವ್ ರಾತಿ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ ವ ಶಿಕ್
burner ಹುಲ್ಪಕ್
burnet ಏಕ್ ಝಡ್
burning bush ಜಳ್ಚೆಂ ಬೊಲೆಂ
burnish ಘಷ್ಟುನ್ ಪ್ರಜಳಿತ್ ಕರ್
burnoose ಅರ್ಬ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಬರ್ಬರಾಂನಿ ಘಾಲ್ಚೊ ದಗ್ಲೊ
burnous burnoose ಪೊಳೆ
burnt ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲೆಂ
burr ಲಾಗ್ಚಿ ವಸ್ತ್, ಲ್ಹಾನ್ ಘುಂವ್ಚೆಂ ಕಾತರ್ಚೆಂ ಉಪಕರಣ್
burro ಗಾಡಾಂವ್
burrow ಬೀಳ್
burry ತೊಪ್ಚೆಂ
bursar ಖಜಾಂಜಿ
bursary ಖಜಾನ್
burse ಚಿರಿ
burst ಫುಟ್ಲೆಂ
burton ಏಕ್ ಮೊಯ್
bury ಪೂರ್
bush ಬೊಲೆಂ
bush basil ಬೊಲೆಂ ತುಳ್ಸಿ
bushbuck ಪಟ್ಟ್ಯೊ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಫ್ರಿಕಾಚೆಂ ಚಿತಾಳ್
bushel ಕಳ್ಶಿ
bushfire ಬೊಲೆಂ ಉಜೊ
bushland ಬೊಲೆಂ ಸುವಾತ್
bushman ಬೊಲೆಂ ಮನಿಸ್
bushmaster ದಕ್ಷಿಣ್ ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಅಗ್ಗ್ಯೊ
bushpig ಬೊಲೆಂದುಕೊರ್
bushtit ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
bushwhack ಅವ್ಚಿತ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್, ಬೊಲಿಂ ಚಾಚಾವ್ನ್ ವಾಟ್ ಕರ್
bushwhacker ಅವ್ಚಿತ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್ಚೊ, ಬೊಲಿಂ ಚಾಚಾವ್ನ್ ವಾಟ್ ಕರ್ಚೊ
bushy ಬೊಲಿಂ ಆಸ್ಚೆಂ
business ವ್ಯಾಪಾರ್, ಕಾಮ್, ಕಾರ್ಬಾರ್
businessman ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಕಾರ್ಬಾರಿ
businessperson ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಕಾರ್ಬಾರಿ
bust ತಕ್ಲಿ ಆನಿ ಭುಜಾಂಚೆಂ ಶಿಲ್ಪ್, ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆ ಮೊಮೆ, ನಾಸ್, ದಿವಾಳಿ, ಮೊಡ್
bustard ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
buster ನಾಸ್ ಕರ್ಚೊ
bustier ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಮೊಮೆ ಧಾಂಪ್ಚೆಂ ಭಿತರ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್
bustle ದರ್ವಡಾನ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ ಪೊಳೊಂವ್ಚೆಬರಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ
busy ವ್ಯಸ್ತ್, ಪುರ್ಸತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
but ಪೂಣ್
butch ದಾದ್ಲ್ಯಾಳ್
butcher ಕಸಾಯಿ
butcherbird ಕಸಾಯಿಸುಕ್ಣೆ
butchery ಕಸಾಯಿಖಾನಾ, ಮಾಸ್ ವಿಕುಂಕ್ ತಯಾರಾಯ್
butler ಘರಾಂತ್ಲೊ ಮುಖ್ಯ ಸೆವಕ್
butt ತಕ್ಲೆನ್ ವ ಶಿಂಗಾಂನಿ ಲೋಟ್, ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಕುಡ್ಕೊ
butter ಲೊಣಿ
butterfly ಪಿಸೊಳೆಂ
buttermilk ತಾಕ್
buttock ಬುಕಾಂಡೊ, ಕುಲೊ
button ಬುತಾಂವ್
button mushroom ಬುತಾಂವ್ ಆಳ್ಮೆಂ
button quail ಪಾಯಾಕ್ ತೀನ್ ತೆಮೆಟ್ಯೊ ಆಸ್ಚೆಂ ಸುಕ್ಣೆ
button snakeroot ಏಕ್ ಫುಲಾಚೆಂ ಝಡ್
buttonball ಬುತಾಂವ್ ಚೆಂಡು, ಏಕ್ ರೂಕ್
buttonbush ಬುತಾಂವ್ ಬೊಲೆಂ, ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
buttonhole ಕಾಜ್
buttonwood ಏಕ್ ರೂಕ್
buttress ಆಧಾರ್ ದೀ
buxom ವಡ್ಲೆ ಮೊಮೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ
buy ಮೊಲಾಕ್ ಘೆ, ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ
buy time ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವ ನಿರ್ಣಯಾಂತ್ ವೇಳ್ ಕರಯ್
buy up ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಣ್ಘೆ
buyback ವಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಾಟಿಂ ಘೆ
buyer ಘೆವ್ಪಿ
buzz ಥೊಡ್ಯಾ ಜಣಾಂ ಮಧೆಂ ಲೋವ್ ಆವಾಜಾನ್ ಉಲವ್ಣೆ
buzz bomb ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಹಾ ಝುಜಾ ವೆಳಾರ್ ಜರ್ಮನಿನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾ ವಿರೋಧ್ ವಾಪರ್‌ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ
buzzard ಟರ್ಕಿ ಗೀದ್ ವ ತಸಲೆಂ ಸುಕ್ಣೆ
buzzword ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಸಬ್ದ್
by ಥಾವ್ನ್
by all means ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್
by all odds ಹರ್ಯೆಕಾ ವಾಟೆನ್, ದುಬಾವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ
by all rights ಕಾರಣ್ ಅಸೊನ್, ನಿತಿ ಪ್ರಕಾರ್
by-and-by ಫುಡಾರಾಂತ್
by and by ವೆಗ್ಗಿಂ
by and large ಸಾಧಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್
by-blow ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾರ್
by contraries ಅಪೇಕ್ಷಾ ವಿರೋಧ್
by dint of ವರ್ವಿಂ
by-election ಉಪ ಚುನಾವ್
by fits and starts ಸಾರ್ಕೆಂ ಕ್ರಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾ
by halves ಅರ್ಧ್ಯಾ ಮನಾನ್
by heart ಉಡಾಸಾನ್
by hook or by crook ಖಂಚಾಯಿ ರಿತಿರ್
by leaps and bounds ಅಸಾಧಾರಣ್ ವೇಗಾನ್
by means of ವಾಪರುನ್, ಮುಕಾಂತ್ರ್
by no means ಖಂಡಿತ್ ನಹಿಂ
by-product ಉಪ ನಿಪಜ್
by rights ಕಾರಣ್ ಅಸೊನ್, ನಿತಿ ಪ್ರಕಾರ್
by the same token ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾನ್
by the seat of one’s pants ಅನ್ಭೊಗ್ ವಾಪರುನ್
by the skin of one’s teeth ಭೋವ್ ಅಶಿರ್ ಮಾಪಾನ್ ವ ತಫಾವತೆನ್, ಭೋವ್ ಕಷ್ಟಾನ್
by the way ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ ಬರಿ
by virtue of ಬಳಾನ್, ಅಧಿಕಾರಾನ್
by way of ಮುಕಾಂತ್ರ್
by-your-leave ಪರ್ವಣ್ಗಿ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ
bye ವೆತಾನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಸಬ್ದ್
bye-election by-election ಪೊಳೆ
byelaw bylaw ಪೊಳೆ
bygone ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ
bylaw ಉಪ ಕಾನೂನ್
byname ಆಡ್ ನಾಂವ್
bypass ಶಹರ್ ಚುಕಂವ್ಚಿ ಕುಸಿಚಿ ವಾಟ್
bypast ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ
bypath ಕುಸಿಚಿ ವಾಟ್
byplay ಉಪ ನಾಟಕ್
byroad ಕುಸಿಚಿ ವಾಟ್
byssinosis ಪೊಪ್ಸಾಚಿ ಪಿಡಾ
pl. byssinoses
bystander ಘಡಿತ್ ಪೊಳೊಂವ್ಚೊ ಪೂಣ್ ಭಾಗ್ ಘೆನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
bystreet ಕುಸಿಚಿ ವಾಟ್
byte ಗಣಕ್ ಮಾಹಿತಿಚೊ ಘಟಕ್
byway ಕುಸಿಚಿ ವಾಟ್
byword ದಾಕ್ಲೊ, ಗಾದ್

Leave a Reply

Scroll to Top