S

S, s ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಎಕ್ಣಿಸಾವೆಂ ಆಕ್ಷರ್
sabadilla ಬಿಯಾಂನಿ ವೆರಾಟ್ರಿನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಚೆಂ ಏಕ್ ಝಡ್
sabbath ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಜುದೆವಾಂಕ್ ಮಾಗ್ಣೆ ಆನಿ ವಿಶೆವಾಚೊ ದೀಸ್
sabbatical ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಾವಣ್, ಸಾತ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ರಜಾ, ಸಾತ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಭುಂಯ್ಕ್ ವಿಶೆವ್
saber (Am) sabre ಪೊಳೆ
sable ಕಾಳೊ, ಏಕ್ ಮನ್ಜಾತ್
sablefish ಕಾಳೊ ತಾಟೊ
sables ದುಖಿಚಿ ಕಾಳಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ
sabot ರುಕಾಡಾಚೊ ಮೊಚೊ
sabotage ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೆಂ
saboteur ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೊ
sabre ತಲ್ವಾರ್
saccharine ಸಾಕ್ರಾಳ್
sacerdotal ಯಾಜಕೀಯ್
sachet ಲ್ಹಾನ್ ಪೊತೆಂ
sack ಗೊಣಿ, ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್
sackbut ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಉಪಕರಣ್
sackcloth ಗೊಣಿವಸ್ತುರ್
sacral ಪವಿತ್ರ್
sacrament ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್
sacramental ಉಪಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್
sacraria sacrarium ಪೊಳೆ
sacrarium ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಕಾಲ್ಸಿ ಧುಂವ್ಚೊ ವ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಉದಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಜಾಗೊ pl. sacraria
sacred ಪವಿತ್ರ್
sacrifice ಬಲಿ, ಬಲಿದಾನ್
sacrificial ಬಲಿದಾನೀಯ್, ಬಲಿದಾನಾಚೊ, ಬಲಿದಾನಾಚಿ
sacrilege ಪವಿತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಆಡ್ವಾರ್‌‌ಲ್ಲೆಂ ಕರ್ಚೆಂ
sacrilegious ಪವಿತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಆಡ್ವಾರ್‌‌ಲ್ಲೆಂ
sacristan ಮಿರಣ್
sacristy ಸಾಕ್ರಿಸ್ತ್
sacrosanct ಪವಿತ್ರ್
sad ದುಖೆಸ್ತ್
saddle ಘೊಡ್ಯಾರ್ ವ ಹೆರ್ ಮನ್ಜಾತಿರ್ ಸವಾರಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚಿ ಬಸ್ಕಾ
sadducee ಸಾದುಸೆವ್
sadism ಕ್ರೂರ್‌ವಾದ್
sadist ಕ್ರೂರ್‌ವಾದಿ
safari ಶಿಕಾರಿ, ಪಯ್ಣ್
safe ಶಾಬಿತ್, ಸುರಕ್ಷಿತ್
safeguard ರಾಕ್ವಣೆಚೊ ಉಪಾಯ್, ರಾಕ್
safety ಶಾಬಿತಾಯ್, ಸುರಕ್ಷಾ
saffron ಕೇಸರಿ
sag ಮುಡ್ಕೊ
saga ಘಡಿತಾಂಚಿ ಸಾಂಕಳ್
sagacious ಜಾಂಟೊ
sagacity ಜಾಂಟೆಪಣ್
sage ಸಾವ್
sago palm ಇಂದ್
said ಮ್ಹಳೆಂ, ಸಾಂಗ್ಲೆಂ
sail ತಾರ್ವಾರ್ ವ ದೊಣಿರ್ ಪಯ್ಣ್
sailfish ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
sailor ತಾರ್ವಟಿ
saint ಸಾಂತ್, ಸಾಂತಿಣ್
sake ಖಾತಿರ್
salacious ಸೊದೊ
salal ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
salami ದುಕ್ರಾ ಮಾಸಾಚೆಂ ವ ಬಿಫಾಚೆಂ ಲಿಂಗಿಸ್
salariat ಸಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಂಚೊ ವರ್ಗ್
salary ಸಾಂಬಾಳ್, ಪಾಗ್
sale ವಿಕ್ರಾಪ್
saleable ವಿಕ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
salesgirl ವಿಕ್ರಾಪ್ ಚೆಡುಂ
salesman ವಿಕ್ರಾಪ್ ಮನಿಸ್
salespeople ವಿಕ್ರಾಪ್ ಲೋಕ್
salesperson ವಿಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಕ್ತಿ
salesroom ವಿಕ್ರಾಪ್ ಕೂಡ್
saleswoman ವಿಕ್ರಾಪ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್
salience ಮಹತ್ವ್
saliency ಮಹತ್ವ್
salient ಮಹತ್ವಾಚೊ
saline ಮಿಟಾಳ್
salinity ಮಿಟಾಳ್ಪಣ್
salinometer ಮೀಟ್‍ಮಾಪಕ್
saliva ಲಾಳ್
salivary ಲಾಳೀಯ್
salivate ಲಾಳ್ ಗಳಯ್
salivation ಲಾಳ್ ಗಳಂವ್ಚೆಂ
salivator ಲಾಳ್ ಗಳಂವ್ಚೊ
sallet ಪಂದ್ರಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಚೆಂ ಮಾತ್ಯಾ ಕವಚ್
sallow ಏಕ್ ರೂಕ್
sally ಅವ್ಚಿತ್ ಆಕ್ರಮಣ್
salmon ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
salmonberry ಏಕ್ ಫಳ್
salmonid ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
salometer ಮೀಟಕ್ಕೆಮಾಪಕ್
salon ಊಂಚ್ ವರ್ಗ್ ವ ಗುಣಾಚೆಂ ಕೂಡ್
saloon ಕೆಲ್ಶ್ಯಾಚಿ ಅಂಗಡ್, ತಾರ್ವಾರ್ ಜೆವ್ಣಾಚೆಂ ಸಾಲ್
salp ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
salpa ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
salpiglossis ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
salsa ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್
salsify ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
salt ಮೀಟ್
salt pan ಮೀಟ್ ಶೆತ್
salty ಖಾರ್
salubrious ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬೊರೊ
salutary ಗೂಣ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಬೊರೆಂ ಕರ್ಚೆಂ
salutation ನಮಾನ್
salute ಸಲಾಮ್
salutiferous ಗೂಣ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಬೊರೆಂ ಕರ್ಚೆಂ
salvable ವಾಂಚವ್ಯೆತ್
salvage ವಾಂಚಯ್, ತಾರ್ವಾಕ್ ದರ್ಯಾಂತ್ ರಾಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಪರಿಹಾರ್, ನಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕ್‍ಲ್ಲಿ ಆಸ್ತ್
salvation ಸೊಡ್ವಣ್
salve ಮುಲಾಮ್
salvific ಸೊಡ್ವಣೆಚೆಂ
salvo ಎಕಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್ ದೋನ್ ವ ಚಡ್ ಬಂದೂಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಗುಳೆ ಸೊಡ್ಚೆಂ
samara ಏಕ್ ಫಳ್
samaritan ಸಮಾರಿಯಾಗಾರ್, ಸಮಾರಿಯಾಗಾರ್ನ್
samarium ಏಕ್ ಲೋಹ್
samba ಏಕ್ ನಾಚ್
sambar ಏಕ್ ಚಿತಾಳ್
same ತೊಚ್ಚ್
samphire ಏಕ್ ಝಡ್
sample ನಮೂನೊ
sampling ನಮೂನೆ ವಿಂಚ್ಚೆಂ, ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲೆ ನಮೂನೆ
sanative ಗೂಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ
sanatoria sanatorium ಪೊಳೆ
sanatorium ಆಸ್ಪತ್ರ್, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆನಿ ವಿಶೆವಾಚೊ ಜಾಗೊ pl. sanatoria
sanbenito ಗೊಣ್ಯೆಚೊ ಕೋಟ್
sanctifier ಪವಿತ್ರ್ ಕರ್ಚೊ, ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮೊ
sanctify ಪವಿತ್ರ್ ಕರ್
sanctifying ಪವಿತ್ರ್‌ಕರಿ
sanctimonious ಕಪಟ್ ಪವಿತ್ರ್‌ಪಣ್
sanctimony ಕಪಟ್ ಪವಿತ್ರ್‌ಪಣ್
sanction ಪರ್ವಣ್ಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ್ ವ ಸೈನಿಕ್ ಕ್ರಮ್
sanctity ಪವಿತ್ರ್‌ಪಣ್
sanctuary ಭದ್ರ್ ಜಾಗೊ, ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗೊ
sanctum ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗೊ
sanctum sanctorum ಪವಿತ್ರಾಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗೊ
sanctus ಪವಿತ್ರ್, ಭಾಗೆವಂತ್
sand ರೇಂವ್
sand bluestem ಏಕ್ ತಣ್
sand dab ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
sand eel ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
sand flea ರೇಂವ್ ಕಿಂಟಿ
sand fly ರೇಂವ್, ಮೂಸ್
sand lance ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
sand launce sand lance ಪೊಳೆ
sandal ವಾಣ್
sandals ವಾಣೊ
sandalwood ಗಂಧ್
sandbag ರೇಂವ್ ಪೊತೆಂ
sanderling ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
sandgrouse ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
sandhill crane ರೇಂವ್ ದೊಂಗ್ರಿ ಡೊಂಕ್
sandman ರೇಂವ್‍ಮನಿಸ್
sandpiper ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
sandstone ರೇಂವ್‍ಫಾತೊರ್
sandstorm ರೇಂವ್ ವಾದಾಳ್
sandworm ರೇಂವ್ ಕಿಡೊ
sandwort ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
sandy ರೆಂವಾಳ್
sane ಮತಿಂತ್ ಸಾರ್ಕೊ
sang ಗಾಯ್ಲೆಂ
sangfroid ಮಾನಸಿಕ್ ಸಮತೋಲನ್
sanguinaria ರಗಾತ್‍ಪಾಳ್
sanguinary ರಗ್ತಾಳ್
sanguine ರಗ್ತಾಳ್, ವಿಶ್ವಾಸಿ
sanguineous ರಗ್ತಾಳ್
sanguinity ರಗಾತ್
sanhedrin ಜುದೆವಾಂಚಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್, ನಾಗರಿಕ್ ಆನಿ ನ್ಯಾಯಿಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸಭಾ
sanicle ಏಕ್ ಝಡ್
sanitarium sanatorium ಪೊಳೆ
sanitary ಭಲಾಯ್ಕಿ, ನಿತಳಾಯ್, ವ ಮೆಳೆಂ ಉದಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿತ್
sanitation ಭಲಾಯ್ಕಿ, ನಿತಳಾಯ್, ವ ಮೆಳೆಂ ಉದಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ
sanitorium sanatorium ಪೊಳೆ
sanity ಮತಿಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಪಣ್
sank ಬುಡ್ಲೆಂ
sans ನಾಸ್ತಾನಾ
sap ಜಿವಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ದ್ರವ್, ಭಲಾಯ್ಕಿ, ಬುದ್ದು
saphead ಬುದ್ದು
sapid ರುಚಿಕ್
sapidity ರೂಚ್
sapience ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಜಾಂಟೆಪಣ್
sapient ಜಾಂಟೊ
sapling ರೊಂಪೊ
sapodilla ಏಕ್ ರೂಕ್, ಏಕ್ ಫಳ್
saponaceous ಸಾಬಾ ಬರಿ
saponify ಸಾಬು ಕರ್
saponite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
sapote ಏಕ್ ಫಳ್
sapper ಏಕ್ ಸೈನಿಕ್ ವಿಶೇಷಜ್ಞ್
sapphic ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಗೀತ್
sapphire ನೀಲ್‍ಮಣಿ
sapphirine ನೀಲ್‍ಮಣೀಯ್
saprogenic ಕುಸ್ಡೆಂ
saprogenicity ಕುಸಡಾಯ್
saprolite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
saprophagous ಕುಸ್ಚೆಂ ಖಾಂವ್ಚಿ
saraband ಏಕ್ ನಾಚ್
sarabande saraband ಪೊಳೆ
saracen ಅರ್ಬಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್
saracenic ಅರ್ಬಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್
sarcasm ನಂಜಿ
sarcastic ನಂಜಾಳಿ
sarcenet ಪಾತಳ್ ರೆಸ್ಮ್
sarcophagus ಫಾತ್ರಾಚಿ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಪೇಟ್ pl. sarcophagi
sardine ತಾರ್ಲೊ
sardonic ಅವ್ಮರ್ಯಾದ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ ವ್ಯಂಗ್ಯ್
sardonyx ಗೊಮೆದ್
sardus ಮಾಣಿಕ್
saree ಕಾಪಾಡ್
sari ಕಾಪಾಡ್
sarin ಏಕ್ ವಿಕಾಳ್ ಅನಿಲ್
sarod ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಉಪಕರಣ್
sarong ಪೆಂಕ್ಟಾಲಾಗಿಂ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ವಸ್ತುರ್
sarsaparilla ದೂದ್ವಾಲ್
sarsenet ಪಾತಳ್ ರೆಸ್ಮ್
sartorial ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆಚೆಂ
sash ಪಾಟೊ, ಕೊಡ್ದಾಂವ್
sashay ಗುಮಾನ್ ವೊಡ್ಚೆ ಬರಿ ಚಲ್
sass ಅವ್ಮರ್ಯಾದಿತ್ ಉಲವ್ಣೆ
sassy ಅವ್ಮರ್ಯಾದಿತ್, ಸಡ್ಸಡಿತ್, ಜಿವಾಳ್
sat ಬಸ್ಲೊ
satchel ಲ್ಹಾನ್ ಪೊತೆಂ
satellite ಉಪಗ್ರಹ್
satiate ಧಾದೊಶಿ ಜಾ ವ ಕರ್
satiation ಧಾದೊಸ್ಪಣ್
satin ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್
satinwood ಏಕ್ ರೂಕ್ ವ ರುಕಾಡ್
satire ವ್ಯಂಗ್ಯ್
satiric ವ್ಯಂಗ್ಯ್
satirical ವ್ಯಂಗ್ಯ್
satirise ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಕರ್
satirist ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಲೇಖಕ್
satirize (Am) satirise ಪೊಳೆ
satisfaction ತೃಪ್ತಿ
satisfactory ತೃಪ್ತೀಯ್, ತೃಪ್ತಿಚೆಂ
satisfy ತೃಪ್ತ್ ಕರ್
satrap ಅಧಿಪತಿ
satrapy ಪ್ರಾಂತ್ಯ್
satsuma ಏಕ್ ರೂಕ್ ವ ಫಳ್
saturant ಧಾದೊಶಿ ಕರ್ಚೆಂ
saturate ಧಾದೊಶಿ ಜಾ ವ ಕರ್
saturation ಧಾದೊಸ್ಪಣ್
Saturday ಸನ್ವಾರ್
Saturn ಶನಿ
satyr ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಾಂತ್ ಬೊಕ್ಡೆಚೆ ಪಾಯ್ ಆನಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಆಸ್ಚೊ ಮನಿಸ್
satyrid ಏಕ್ ಪಿಸೊಳೆಂ
sauce ಏಕ್ ಖಾಣ್
saucer ಪೀರ್
sauger ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
saunter ಆರಾಮಾಯೆನ್ ಚಲ್
saurel ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
saurian ಪಾಲ್
saury ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
sausage ಲಿಂಗಿಸ್
sauté ಇಲ್ಲ್ಯಾ ಚರ್ಬೆಂತ್ ಭಾಜ್, ಇಲ್ಲ್ಯಾ ಚರ್ಬೆಂತ್ ಭಾಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಾಣ್, ಇಲ್ಲ್ಯಾ ಚರ್ಬೆಂತ್ ಭಾಜ್‍ಲ್ಲೆಂ
sauterne ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಧೊವೊ ವಾಯ್ನ್
sauternes ಬೊರ್ಡೊಚೊ ಧೊವೊ ವಾಯ್ನ್
sauvignon blanc ಏಕ್ ಧೊವೊ ವಾಯ್ನ್
savable ವಾಂಚವ್ಯೆತ್
savage ರಾನ್ವಟ್, ಅನಾಗರಿಕ್
savagery ಕ್ರೂರ್ ವ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ರಾನ್ವಟ್ಪಣ್, ಅನಾಗರಿಕ್ಪಣ್
savannah ತಣ್ ಸುವಾತ್
savant ಪಂಡಿತ್
save ವಾಂಚಯ್
saveable ವಾಂಚವ್ಯೆತ್
saveloy ಏಕ್ ಸುಕೆಂ ಲಿಂಗಿಸ್
saviour ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್
savoir faire ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನಡ್ತ್ಯಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್
savorous ರುಚಿಕ್
savour ರೂಚ್ ವ ಪರ್ಮಳ್
savoury ರುಚಿಕ್, ಪರ್ಮಳಿತ್, ಬೊರೊ ದಾಕ್ಲೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ
savvy ಸಮ್ಜೊ, ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್
saw ಪೊಳೆಯ್ಲೆಂ, ಚೀರ್, ಕೊರ್ವೊಂತ್
sawer ಕೊರ್ವೊಂತ್ಗಾರ್
sawfish ಕೊರ್ವೊಂತ್ ಮಾಸ್ಳಿ, ಶಿಣಸ್
sawfly ಕೊರ್ವೊಂತ್ ಮೂಸ್
sawmill ರುಕಾಡ್ ಚಿರ್ಚೆಂ ಮಿಲ್
sawyer ಕೊರ್ವೊಂತ್ಗಾರ್
saxhorn ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ದ್
saxicolous ಖಡ್ಪಾಳ್
saxifrage ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
saxony ಏಕ್ ಜಮ್ಖಾನ್, ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್
saxophone ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ದ್
saxtuba ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ದ್
say ಸಾಂಗ್
sayer ಸಾಂಗ್ಪಿ
scab ಏಕ್ ಪಿಡಾ, ವಾವ್ರ್ ಸಂಘಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಕಾಮೆಲಿ
scabbard ತಲ್ವಾರ್ ದವರ್ಚೆಂ ಪೊತೆಂ
scabies ಖೊರೊಜಿಚಿ ಪಿಡಾ
scabietic ಖೊರೊಜಿಚಿ ಪಿಡಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ
scabious ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್, ಖೊರೊಜಿಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಚೆಂ
scabrous ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ, ಕರ್ಕಸ್, ಸೊದೊ, ಮೆಳೆಂ
scad ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
scads ವಡ್ ಐವಜ್ ವ ಸಂಖೊ
scalable ಮಾಪ್ಯೆತ್, ಚಡ್ಯೆತ್
scalar ಮೆಟಾಂಚಿ ಶ್ರೇಣಿ ಆಸ್ಚೊ
scalare ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
scalariform ದೆಳೆಂರೂಪ್
scalawag ಲುಚ್ಚೊ
scald ಹುನ್ ದ್ರವಾನ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್
scale ಮಾಪ್, ಕೊವ್ಳ್, ಚಡ್
scallion ಪಾಚ್ವೊ ಪಿಯಾವ್
scallop ಏಕ್ ಕುಬೊ
scallywag ಲುಚ್ಚೊ
scalp ಕಟ್ಟೆಂ
scalp lock ಕಟ್ಟೆಂ ಶೆಂಡಿ
scalpel ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾಂತ್ ವಾಪರ್ಚಿ ಲ್ಹಾನ್ ಸುರಿ
scaly ಕೊವ್ಳಾಂ ಆಸ್ಚಿ
scam ದಗೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ
scamp ಲುಚ್ಚೊ, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಮನಿಸ್, ದರ್ವಡಾನ್ ಕರ್
scamper ಧಾಂವ್
scampi ವಡ್ ಗಾಂಲ್ಬೊ
scandal ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ವಾಯ್ಟ್ ನಡ್ತೆಂ, ಅನೈತಿಕ್ ಕಾಮಾ ವರ್ವಿಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
scant ಭೋವ್ ಉಣೆ
scapegoat ಲೊಕಾಚಿ ಪಾತ್ಕಾಂ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ರಾನಾಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಬೊಕ್ಡೊ
scapolite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
scapular ಬೆಂತಿಣ್
scar ಮಾವ್
scaramouch ಭಿವ್ಕುರೊ ವಿದೂಷಕ್, ಲುಚ್ಚೊ
scaramouche scaramouch ಪೊಳೆ
scarce ಭೋವ್ ಉಣೆ
scarcity ತತ್ವಾರ್
scare ಭಿಯೆಂ, ಭಿಯೆ, ಭೆಷ್ಟಾಯ್
scarecrow ಬೆರ್ಚಪ್ಪ
scaredy-cat ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚೊ
scarf ತಕ್ಲೆರ್ ವ ಗೊಮ್ಟೆರ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ pl. scarves
scarify ಮಾವ್ ಕರ್
scarlet ತಾಂಬ್ಡೊಸೊ ರಂಗ್
scary ಭಿಯೆಂ ಹಾಡಂವ್ಚೆಂ
scat ವೆಗ್ಗಿಂ ವಚ್
scathe ಬಾಧಕ್, ಘಾಯ್
scathing ಕಠಿಣ್
scatological ಗೂಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
scatology ಗೂಶಾಸ್ತ್ರ್
scatt ತಿರ್ವೊ, ಖಂಡಣಿ
scatter ಧುಸ್ಪಾಟ್
scatteration ಧುಸ್ಪಾಟ್ಣಿ
scatterbrain ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
scatterer ಧುಸ್ಪಾಟಕ್
scattergood ವಿಬಾಡ್ಚೊ
scaup ಏಕ್ ಹಂಸ್
scavenger ಭಂಗಿ
scenario ನಾಟಕ್ ಸಾರಾಂಶ್, ಘಡಿತಾಂಚೆಂ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಸಂಭಾವನ್
scend ಲ್ಹಾರ್ ವಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ
scene ದೃಶ್ಯ್
scenery ನಾಟಕಾಂತ್ ವಾಪರ್ಚಿ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಾಂ, ಪಿಂತ್ರಾಳ್ ದೃಶ್ಯ್, ಸದಾಂಚೊ ಭೊಂವ್ತೊಣಿಚೊ ಜಾಗೊ
scenic ದೃಶ್ಯಾಳ್
scenography ದೃಶ್ಯ್ ಪಿಂತ್ರಾವ್ಣಿ
scent ಪರ್ಮಳ್
scented ಪರ್ಮಳಿಕ್
scepter (Am) sceptre ಪೊಳೆ
sceptic ದುಬಾವಿ
sceptical ದುಬಾವಿ
scepticism ದುಬಾವ್
sceptre ರಾಯಾಳ್ ಬೆತ್ಕಾಟಿ
schedule ವೊಳೆರ್, ವೇಳ್ ಪಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್
scheelite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
scheme ಯೋಜನ್
schiller ಏಕ್ ಪ್ರಜಳ್
schism ತಂಡ್ಡ್
schismatic ತಂಡ್ಡ್‌ವಾದಿ
schist ಏಕ್ ಖಡಾಪ್
schizocarp ಏಕ್ ಫಳ್
schizophrenia ಏಕ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಅವ್ಯವಸ್ಥಾ, ಉಳ್ಟ್ಯಾ ಗುಣಾಂಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್
scholar ವಿದ್ವಾಂಸ್
scholastic ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್, ಮಧ್ಯ್ ಯುಗಾಚ್ಯಾ ಸ್ಕೊಲಾಸ್ಟಿಕ್‍ವಾದಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
scholia ಶರೆ, ಟಿಕೆ
scholium ಶರೊ, ಟಿಕೊ
school ಇಸ್ಕಾಲ್
schooner ಏಕ್ ತಾರುಂ, ವಡ್ ಗ್ಲಾಸ್
science ವಿಜ್ಞಾನ್
scientific ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್
scientist ವಿಜ್ಞಾನಿ
scilla ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
scimitar ಏಕ್ ತಲ್ವಾರ್
scintilla ಕೀಟ್, ಕಿಟಾಳ್
scintillant ಪ್ರಜಳಿತ್
scintillate ಝಿಗ್‍ಜಾಯ್
scintillation ಝಿಗ್‍ಜಾಯ್ಪಣ್
scion ವಂಶಜ್
scissile ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಕಾತರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
scission ಫುಟ್, ವಾಂಟೆ
scissors ಕಾತರ್
scleroderma ಏಕ್ ಕಾತಿಚಿ ಪಿಡಾ
sclerosis ಘಟ್ಪಣ್
sclerotherapy ಘಟ್‍ಚಿಕಿತ್ಸಾ
sclerotic ಘಟ್ಪಣೀಯ್
scoff ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್
scofflaw ಕಾನೂನಾಚಿ ಬೆಪರ್ವಾ ಕರ್ನ್ ಮೊಡ್ಚೊ
scold ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲ್
scolex ಪಟ್ಟಿಕಿಡ್ಯಾಚಿ ತಕ್ಲಿ pl. scolices
scolices ಪಟ್ಟಿಕಿಡ್ಯಾಂಚೊ ತಕ್ಲ್ಯೊ sl. scolex
scoliosis ಪಾಟಿಚ್ಯಾ ಖಣ್ಯಾಚೆಂ ಬಾವ್ಪಣ್ pl. scolioses
scollop ಏಕ್ ಕುಬೊ
scolopendra ವಾಗೊಣಿ
scombroid ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
sconce ವೊಣೊದಿಕ್ ಬಸಯಿಲ್ಲೆಂ ವಾತ್‍ಸ್ಥಾನ್, ತಕ್ಲಿ, ಕಟ್ಟೆಂ
scone ಏಕ್ ಉಂಡೊ
scoop ಪೊಕೊರ್, ವಯ್ರ್ ಉಡಯ್, ವಡ್ ದೋಯ್, ಪೊಕೊಳ್ ಜಾಗೊ, ಮಾಹೆತ್
scoot ವೆಗ್ಗಿಂ ವಚ್
scope ವ್ಯಾಪ್ತ್
scorch ಹುಲ್ಪಾಯ್, ಸುಕಯ್
score ವೀಸ್, ಕಾರಣ್, ವಿಷಯ್, ಹಗೆಂ, ಖೆಳಾಂತ್ ಕರ್, ದಾಖ್ಲೊ ದವರ್
scoria ಲೋಹ್ ಕಡವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮಡ್ಡಿ
pl. scoriae
scorn ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಅವ್ಮರ್ಯಾದ್ ವ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ
scorpaenid ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
scorpion ವಿಚು
scorpion fish ವಿಚು ಮಾಸ್ಳಿ
scot ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವ ದುಡು
scot-free ದಂಡ್ ನಾಸ್ತಾನಾ
scotch ಸಂಪಯ್, ಸ್ಕೊಟ್ಲೆಂಡಾಚೆಂ
scoter ಏಕ್ ದರ್ಯಾ ಹಂಸ್
scoundrel ಪಾಡ್ ಮನಿಸ್
scour ಬಳಾನ್ ಘಷ್ಟಿ, ಮೆಳೆಂ ಕಾಡ್
scourge ಜೆರ್ಬಾಂದ್, ಶಿರಾಂಟ್
scouse ಏಕ್ ಖಾಣ್
scout ಸೊದ್, ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸೊದ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಕೌಟಾಚೊ ಸಾಂದೊ
scow ಏಕ್ ದೋಣ್
scowl ತೊಂಡಾಚೆರ್ ನಾಖುಶಿ ದಾಕಯ್
scrabble ಗಿಚ್ಚಿ, ಅವ್ಚಿತ್ ವಚ್, ತಾರಿಫೆಸ್ತೊ ಚಡ್
scrag ಹಾಡ್ಕುರೊ ಮನಿಸ್ ವ ಮನ್ಜಾತ್, ಫಾಶಿ ದೀ, ಗೊಮ್ಟಿ ವೊಳಾಯ್
scram ಅವ್ಚಿತ್ ವಚ್
scramble ಅವ್ಚಿತ್ ವಚ್, ಝಗಡ್
scrannel ಕರ್ಕಸ್
scrap ರದ್ದಿ, ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೊ
scrape ಕಾಂತ್
scraper ಕಾಂತ್ಣೆಂ
scrappy ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್ಚೊ
scratch ಖೊರ್ಪಿ, ಖೊರ್ಪಿಲ್ಲೊ ಘುರ್ತ್, ಧಾಂವ್ಡೆಂತ್ ಆರಂಭಾಚೊ ಗೀಟ್
scrawl ಗಿಚ್ಚಿ
scrawny ಭೋವ್ ಬಾರಿಕ್
screak ಕಠಿಣ್ ಕಿಂದ್ರಿ ಆವಾಜ್ ಕರ್
scream ಕಿಂಕ್ರಾಟ್
screech ವಡ್ ಕಿಂದ್ರಿ ಆವಾಜ್
screed ಲಾಂಬ್ ಭಾಷಣ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಕಾಗಾದ್
screen ಪಡ್ದೊ
scribal ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಲೇಖಕ್, ಪತ್ರಕಾರ್ ವ ಗುಮಾಸ್ತಾಚೆಂ
scribble ಗಿಚ್ಚಿ
scribe ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಲೇಖಕ್, ಪತ್ರಕಾರ್, ಗುಮಾಸ್ತ್
scrim ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್
scrimmage ಲ್ಹಾನ್ ಲಡಾಯಿ
scrimp ಸುರಾತ್
scrimpy ಸುರಾತಿ
scrimshaw ಮಾಸ್ಯಾಚೊ ನೆಟಯಿಲ್ಲೊ ದಾಂತ್ ವ ದಾಂತೆಂ
scrip ಮಟ್ವೆಂ ಬರಾಪ್, ಹಿಸೊ
script ಲಿಪಿ
scriptoria scriptorium ಪೊಳೆ
scriptorium ಲಿಪಿಕೂಡ್ pl. scriptoria
scripture ಬೈಬಲ್ (ಬಾಯ್ಬಲ್)
scrivener ಬರವ್ಪಿ, ನಕಲ್‍ಗಾರ್, ದಸ್ತಾವೆಜ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ್ ಕರ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ
scroll ಕೊವ್ಳೊ
scrollwork ಕೊವ್ಳೊಕಾಮ್
scrooge ಸುರಾತಿ
scrota scrotum ಪೊಳೆ
scrotal ಅಂಡಕೋಶೀಯ್
scrotum ಅಂಡಕೋಶ್ pl. scrota
scrounge ಸಬಾರ್ ವಸ್ತು ಮಧೆಂ ಸೊದುನ್ ಜಮೊ ಕರ್
scrub ಘಷ್ಟಿ
scruff ಗೊಮ್ಟೆಚಿ ಪಾಟ್ಲಿ ಕೂಸ್
scrum ಪಿಶ್ಯಾಂಚೆಂ ಘರ್, ಗೊಂದೊಳ್ ಕರ್ಚೊ ಜಮೊ
scrummage ಮಟ್ವೆಂ ಆನಿ ಗೊಂದೊಳಾಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ
scrumptious ರುಚಿಕ್
scrunch ಚೆಂಚ್
scruple ನೈತಿಕ್ ಗೂಣ್
scrupulous ನೈತಿಕ್ ಗೂಣ್ ಆಸ್ಚೊ
scrutable ಸಮ್ಜೊವ್ಯೆತ್
scrutineer ತಪಾಸಕ್
scrutiny ತಪಾಸಣ್
scuba ಉದ್ಕಾಂತ್ ಪಂದಾ ಉಪ್ಯೆತಾನಾ ವಾಪರ್ಚೆಂ ವಾರೆಂ ಭೊರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪೊತೆಂ
scud ಮುಕಾರ್ ಲೊಟ್‍ಲ್ಲೆ ಬರಿ ವೆಗ್ಗಿಂ ಧಾಂವ್, ಝಡ್‍ವಾರ‍್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಧಾಂವ್, ಅವ್ಚಿತ್ ಇಲ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್, ವಾರ‍್ಯಾಚೊ ಅವ್ಚಿತ್ ವಾಳ್
scuddle ನಾಸ್ ಕರ್, ರದ್ದ್ ಕರ್, ತಾರುಂ ಬುಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಬುರಾಕ್ ಕರ್
scudi scudo ಪೊಳೆ
scudo ಆದ್ಲೆಂ ಇಟೆಲಿಚೆಂ ನಾಣೆ pl. scudi
scuff ಪಾಯ್ ಉಕಲ್ನಾಶೆಂ ಚಲ್
scuffle ವೆಗ್ಗಿಂ ಚಲ್, ಝಗ್ಡೆಂ
sculch ಕೊಯ್ರ್
scull ಒಲೊ
scullery ರಾಂದ್ಪಾಚಿಂ ಆಯ್ದಾನಾಂ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ ದವರ್ಚೆಂ ಕೂಡ್
scullion ಕುಜ್ನ್ ಕುಮಕ್ಗಾರ್
sculp ಕಾಂತಯ್
sculpin ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
sculpt ಶಿಲ್ಪ್ ಕರ್
sculptor ಶಿಲ್ಪಿ
sculptress ಶಿಲ್ಪಿಣ್
sculpture ಶಿಲ್ಪ್
scum ಮಡ್ಡಿ
scumbag ಮಡ್ಡಿಗಾರ್, ಘಾಣ್ಕುರೊ
scup ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
scurf ಸಾಧಾರಣ್ ಲೋಕ್
scurrilous ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ
scurry ನಾಸ್ ಕರ್, ರದ್ದ್ ಕರ್, ತಾರುಂ ಬುಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಬುರಾಕ್ ಕರ್
scurvy ಜೀವ್‍ಸತ್ವ್ ಸಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಪಿಡಾ
scut ಮಟ್ವಿ ನೀಟ್ ಶಿಮ್ಟಿ
scutter ದರ್ವಡ್ ಕರ್, ಧಾಂವ್, ನಾಸ್ ಕರ್, ರದ್ದ್ ಕರ್, ತಾರುಂ ಬುಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಬುರಾಕ್ ಕರ್
scuttle ನಾಸ್ ಕರ್, ರದ್ದ್ ಕರ್, ತಾರುಂ ಬುಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಬುರಾಕ್ ಕರ್
scuttlebutt ವರ್ದಿ, ಖಬಾರ್, ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ, ಗಾಬ್, ಉಲವ್ಣೆ
scythe ಕೊಯ್ತಿ
sea ದರ್ಯೊ
sea bass ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
sea bream ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
sea change ವಡ್ ಬದ್ಲಾವಣ್
sea dog ಅನ್ಭೊಗಿ ತಾರ್ವಟಿ
sea duck ದರ್ಯಾ ಹಂಸ್
sea eagle ದರ್ಯಾ ಗೀದ್
sea grass ದರ್ಯಾ ತಣ್
sea green ದರ್ಯಾ ಪಾಚ್ವೊ
sea holly ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
sea horse ದರ್ಯಾ ಘೊಡೊ
sea kale ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
sea lavender ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
sea level ದರ್ಯಾ ಮಟ್ಟ್
sea lion ದರ್ಯಾ ಸಿಂಹ್
sea mew ನೊರೊ
sea monkey ಏಕ್ ಗಾಂಲ್ಬೊ
sea serpent ದರ್ಯಾ ಸೊರೊಪ್
sea spider ದರ್ಯಾ ಸಾಳಿಯೊ
sea wrack ದರ್ಯಾ ನಲಿಯೊ
seaboot ದರ್ಯಾ ಮೊಚೊ
seafarer ತಾರ್ವಟಿ
seafood ದರ್ಯಾ ಖಾಣ್
seafowl ದರ್ಯಾ ಸುಕ್ಣೆ
seagull ನೊರೊ
seal ಮ್ಹೊರ್
seam ವಸ್ತುರಾಚೆ ವ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಶಿಂವೊನ್ ಮೆಳಯಿಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ
seaman ನಾವಿಕ್, ತಾರ್ವಟಿ
seamount ದರ್ಯಾ ದೊಂಗೊರ್
seamster ಶಿಂವ್ಕಾರ್
seamstress ಶಿಂವ್ಕಾರ್ನ್
seamy ಮೆಳೆಂ, ವಾಯ್ಟ್
séance ಬಸ್ಚೆಂ, ಆತ್ಮ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೊ
seapiece ದರ್ಯಾ ಪಿಂತುರ್
seaplane ದರ್ಯಾ ವಿಮಾನ್
seaquake ದರ್ಯಾಕಾಂಪ್
sear ಸುಕಯ್, ಬಾವಯ್
search ಸೊದ್
seashell ಕುಬೊ
seashore ದರ್ಯಾ ತಡ್
seasick ದರ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತ್
season ಕಾಳ್, ಕಾಲ್
seasoned ಅನ್ಭೊಗಿ
seastrand ದರ್ಯಾ ತಡ್
seat ಬಸ್ಕಾ
seatmate ಬಸ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತಿ
seawall ದರ್ಯಾ ವೊಣೊದ್
seaward ದರ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್
seawards ದರ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್
seaweed ದರ್ಯಾ ನಲಿಯೊ
seaworthy ದರ್ಯಾ ಫಾವೊ
sebaceous ಚರ್ಬೆಚೆಂ
secede ವಿಂಗಡ್ ಜಾ
secern ವಿಂಗಡ್ ಕರ್
secession ವಿಂಗಡ್ಪಣ್
seclude ಭಾಯ್ರ್ ದವರ್, ವಿಂಗಡ್ ಕರ್
secluded ವೊರೆ ವಿಂಗಡ್
secluse ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ
seclusion ವಿಂಗಡ್ಪಣ್
second ದುಸ್ರೊ, ನಿಮಿಷಾಚೊ ಸಾಟಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ
secondary ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ್
secrecy ಘುಟ್, ಗುಪಿತ್
secret ಘುಟ್, ಗುಪಿತ್
secretarial ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಚೆಂ
secretariat ಕಾರ್ಯಾಲಯ್
secretary ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
secrete ರೂಪ್ ದೀವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್, ಲಿಪಯ್
secretion ರೂಪ್ ದೀವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ಲಿಪಂವ್ಚೆಂ
secretive ಗುಪಿತ್ ಆಸ್ಚೊ
sect ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪಂಗಡ್
sectarian ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್
sectary ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಸಾಂದೊ
section ಭಾಗ್
sector ವಿಭಾಗ್
secular ಲೌಕಿಕ್
secularism ಲೌಕಿಕ್‍ವಾದ್
secularist ಲೌಕಿಕ್‍ವಾದಿ
secure ಭದ್ರ್
security ಭದ್ರತಿ
sedan ಏಕ್ ಕದೆಲ್, ಏಕ್ ಕಾರ್
sedate ಶಾಂತ್
sedation ಶಾಂತ್ ಕರ್ಚೆಂ
sedative ಶಾಂತ್ ಕರ್ಚೆಂ ವೊಕಾತ್
sedentary ಬಸೊನ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಕುಡಿಕ್ ಭೊರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
sediment ದ್ರವಾಂತ್ ಪಂದಾ ಬಸ್ಚಿ ವಸ್ತ್
sedition ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಅಕ್ರಮಿ ವಿರೋಧ್
seduce ಭುಲಯ್
seducer ಭುಲವ್ಣೊ
seduction ಭುಲವ್ಣೆ
seductress ಭುಲವ್ಣಿ
sedulity ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್
sedulous ಜಾಗ್ರುತ್
see ಪೊಳೆ, ದಿಯೆಸೆಜ್
see eye to eye ಒಪ್ಪೊ
see red ರಾಗಾನ್ ಭೊರ್
see the light ಸಮ್ಜೊ, ಜಾಣಾ ಜಾ
see the light of day ಪ್ರಗಟ್ ಜಾ
seed ಬಿ, ಖೆಳಾಂತ್ ಶ್ರೇಣಿ
seedling ರೊಂಪಿ
seek ಸೊದ್
seel ಖೆಳಾಂತ್ ಶ್ರೇಣಿ
seem ದಿಸ್ತಾ
seemly ಸೊಭಿತ್, ಆಕರ್ಷಕ್, ಸಾರ್ಕೆಂ
seen ಪೊಳೆಯಿಲ್ಲೆಂ
seep ಪಾಜಾರ್
seepage ಪಾಜಾರ್ಚೆಂ
seer ದಿಷ್ಟಿಗಾರ್
seeress ದಿಷ್ಟಿಗಾರ್ನ್
seethe ಸಳ್ಸಳ್
seething ಸಳ್ಸಳೆಂ, ಉಚಾಂಬಳ್
segment ಭಾಗ್, ವಾಂಟೊ
segmentation ವಾಂಟೆ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ವ ಕರ್ಚೆಂ
segregate ವಿಂಗಡ್ ಕರ್
segregation ವಿಂಗಡ್ಪಣ್
seguidilla ಏಕ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ನಾಚ್
seigneur ಸಾಯ್ಬ್
seigneurial ಸಾಯ್ಬಾಚೆಂ
seigneury ಸಾಯ್ಬಾಚಿ ಸುವಾತ್
seignior ಸಾಯ್ಬ್
seigniorage ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ನಾಣಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವ ನೋಟ್ ಛಾಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆದಾಯ್
seigniorial ಸಾಯ್ಬಾಚೆಂ
seigniory ಸಾಯ್ಬಾಚಿ ಸುವಾತ್
seignorial ಸಾಯ್ಬಾಚೆಂ
seignory ಸಾಯ್ಬಾಚಿ ಸುವಾತ್
seine ಏಕ್ ವಡ್ ಜಾಳ್
seismograph ಭುಂಯ್‍ಕಾಂಪ್‍ಮಾಪಕ್
seismologic ಭುಂಯ್‍ಕಾಂಪ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
seismological ಭುಂಯ್‍ಕಾಂಪ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
seismologist ಭುಂಯ್‍ಕಾಂಪ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
seismology ಭುಂಯ್‍ಕಾಂಪ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
seize ಧರ್, ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್
seizure ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ಚೆಂ
sejant ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ
selachian ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಪಂಗಡ್
selcouth ವಿಚಿತ್ರ್
seldom ಅಪ್ರೂಪ್
select ವಿಂಚ್, ವಿಂಚ್ಣಾರ್
selection ವಿಂಚವ್ಣ್
selective ವಿಂಚ್ಣಾರ್
selector ವಿಂಚ್ಪಿ
selenate ಏಕ್ ಮೀಟ್
selenite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
selenium ಏಕ್ ರಸಾಯನಿಕ್ ತತ್ತ್ವ್
selenocentric ಚಂದ್ರ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್, ಚಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಾಚೆಂ
selenological ಚಂದ್ರ್‌ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
selenologist ಚಂದ್ರ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಿ
selenology ಚಂದ್ರ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್
self ಅಪುಣ್
self- ಸ್ವ
self-admiration ಸ್ವಮೆಚ್ವೊಣಿ
self-centred ಸ್ವಕೇಂದ್ರಿತ್
self-confidence ಸ್ವವಿಶ್ವಾಸ್
self-control ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಣ್
self-destruction ಸ್ವನಾಸ್
self-explanatory ಸ್ವವಿವರಕ್
self-fruitful ಸ್ವಫಳಾದಿಕ್
self-glorification ಸ್ವಮಹಿಮಾಕರಣ್
self-help ಸ್ವಕುಮಕ್
self-importance ಸ್ವಮಹತ್ವ್
self-justification ಸ್ವಸಮರ್ಥನ್
self-knowledge ಸ್ವಜಾಣ್ವಾಯ್
self-love ಸ್ವಮೋಗ್
self-made ಸ್ವಸಾಧಕ್
self-pity ಸ್ವಬಿರ್ಮೊತ್
self-portrait ಸ್ವತಸ್ವಿರ್
self-report ಸ್ವವರ್ದಿ
self-respect ಸ್ವಮರ್ಯಾದ್
self-scrutiny ಸ್ವತಪಾಸಣ್
self-service ಸ್ವಸೆವಾ
self-styled ಸ್ವಶೈಲಿತ್
self-taught ಸ್ವಶಿಕ್ಪಿ
self-will ಸ್ವಖುಶಿ
selfish ಸ್ವಾರ್ಥಿ
selfishness ಸ್ವಾರ್ಥ್
selfless ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ
selflessness ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್
sell ವೀಕ್
seller ವಿಕ್ಪಿ
semantic ಸಬ್ದಾಚ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್
semantical semantic ಪೊಳೆ
semblance ಸಾರ್ಕೆಂ
seme ಭಾಷೆಚೊ ಘುರ್ತ್
semen ವೀರ್ಯ್
semester ಸ ಮಹಿನೆ
semi ಅರ್ಧೊ
semicolon ; ಘುರ್ತ್
semidiurnal ಅರ್ಧ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ
seminal ಬಿಯಾಳ್
seminar ವಿಶೇಸ್ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಸಭಾ
seminarian ಸೆಮಿನರಿಸ್ತ್
seminary ರೋಮನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ರೂಪಿತ್ಪಣಾಚೊ ಜಾಗೊ
semiological ಘುರ್ತ್‌ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
semiologist ಘುರ್ತ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಿ
semiology ಘುರ್ತ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್
semiprivate ಅರ್ಧೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ
semite ಶೆಮ್‍ಚ್ಯಾ ಸಂತತಿಚೊ
semitic ಜುದೆವ್, ಅರ್ಬಿ, ಹೆಬ್ರೆವ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಸಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್
semiticist ಸೆಮಿಟಿಕ್ ಭಾಸಾಂಚೊ ವಿದ್ವಾಂಸ್
semitism ಜುದೆವಾಂ ಥೈಂ ಬರೆಂ ಮನ್
semitist ಸೆಮಿಟಿಕ್ ಭಾಸಾಂಚೊ ವಿದ್ವಾಂಸ್
semolina ರುಲಾಂವ್
sempiternal ಸಾಸ್ಣಿಕ್
sempiternity ಸಾಸಣ್
senate ಶಾಸಕೀಯ್ ವ ಅಧಿಪತ್ಯಾಚಿ ಸಭಾ
send ಧಾಡ್
sender ಧಾಡ್ಪಿ
senecio ಏಕ್ ಝಡ್
senectitude ಮಾತಾರಿ ಪ್ರಾಯ್
senescence ಮಾತಾರೆಪಣ್
senescent ಮಾತಾರೊ, ಮಾತಾರಿ
senhor ಶ್ರೀ, ಸಾಯ್ಬ್
senhora ಶ್ರೀಮತಿ, ಸಾಯ್ಬಿಣ್
senhorita ಕುಮಾರಿ
senile ಮಾತಾರೆಪಣಾಚೆಂ
senility ಮಾತಾರೆಪಣ್
senior ವರಿಷ್ಟ್
seniority ವರಿಷ್ಟ್‌ಪಣ್
sennight ಸಾತ್ ರಾತಿಂ, ಹಪ್ತೊ
sensation ಭೊಗಾಪ್
sensational ಇಂದ್ರಿಯಾಂಚೆಂ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಆನಿ ತೀವ್ರ್ ಆಸಕ್ತ್ ವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಹಾಡಂವ್ಚೆಂ
sense ಇಂದ್ರಿಯ್, ಅರ್ಥ್
sensibility ಭೊಗಾಪ್ ಸಾಮರ್ಥಿ
sensible ಭೊಗ್ಯೆತ್, ವಾಜ್ಬಿ
sensitive ವೆಗ್ಗಿಂ ದುಖೆಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ, ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ನಾಜುಕಾಯೆನ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚೊ
sensory ಇಂದ್ರಿಯಾಂಚೆಂ
sensual ಇಂದ್ರಿಯಾಂಕ್ ಸಂತೊಸಾಚೆಂ
sent ಧಾಡ್ಲೆಂ
sentence ವಾಕ್ಯ್, ಶಿಕ್ಷಾ
sentiment ಭೊಗಾಣ್
sentimental ಭೊಗ್ಣೀಯ್
sentinel ರಾಕ್ವಲಿ
sentry ರಾಕ್ವಲಿ
separable ವಿಂಗಡ್ ಕರ್ಯೆತ್
separate ವಿಂಗಡ್, ವಿಂಗಡ್ ಕರ್, ಮೆಖ್ಳಾಯ್, ಮೆಖ್ಳೊ
separated ವಿಂಗಡ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಮೆಖ್ಳೊ
separateness ವಿಂಗಡಾಯ್, ಮೆಖ್ಳಿಕ್
separation ವಿಂಗಡ್ಪಣ್, ಮೆಖ್ಳೆಪಣ್
separatism ವಿಂಗಡ್‍ವಾದ್
separatist ವಿಂಗಡ್‍ವಾದಿ
separator ವಿಂಗಡಕ್
sepia ಮಾತ್ಯೆ ಸಾರ್ಕೊ ರಂಗ್
sepiolite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
sepoy ಶಿಪಾಯಿ
sept ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಫಾಂಟೊ
septennial ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ
septentrion ಉತ್ತರ್
septentrional ಉತ್ತರಾಚೆಂ
septet ಸಾತಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್
septic ಪೂ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ, ಕುಸ್ಡೊ, ಗಟರಾಚೆಂ
septicaemia ವಿಕಾಳ್ ರಗಾತ್
septuagenarian ಸತ್ತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಎಕುಣಯ್ಶಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ
septuagesima ಕರೆಜ್ಮಾ ಆದ್ಲೊ ತಿಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್
septuagint ಗ್ರೀಕ್ ಪೊರ್ನೊ ಸೊಲ್ಲೊ
sepulchre ಫೊಂಡ್
sequacious ಬೌದ್ಧಿಕ್ ಗುಲಾಮ್
sequacity ಬೌದ್ಧಿಕ್ ಗುಲಾಮ್‍ಪಣ್
sequel ಪರಿಣಾಮ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಪಿಂತುರ್ ವ ಟಿವಿ ಧಾರವಾಹಿಕಾಂತ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಕಂತ್
sequela ಪಿಡೆಚೊ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ pl. sequelae
sequence ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕ್ರಮ್
sequency ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ್ ಕ್ರಮ್
sequent ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ
sequential ಕ್ರಮಾ ಪ್ರಕಾರ್
sequester ವಿಂಗಡ್ ಕರ್
sequestration ವಿಂಗಡ್ ಕರ್ಚೆಂ
sequestrator ವಿಂಗಡ್ ಕರ್ಚೊ
sequin ಪ್ರಜಳ್ಚ್ಯಾ ಲೋಹಾಚಿ ವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚಿ ಲ್ಹಾನ್ ಬೊಶಿ, ಆದಿಂ ಇಟೆಲಿ ಆನಿ ಟರ್ಕಿಚೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ನಾಣೆ
sequoia ಏಕ್ ರೂಕ್
seraglio ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿಂ ಕುಡಾಂ, ಸುಲ್ತಾನಾಚೆಂ ರಾವ್ಳೆರ್
serai ಛತ್ರ್
seraph ಸ ಪಾಕಾಟ್ಯಾಂಚೊ ಆಂಜ್
pl. seraphim
seraphim seraph ಪೊಳೆ
serenade ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್
serendipitous ಅವ್ಚಿತ್ ಬೊರೆಂ ವ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ
serendipity ಅವ್ಚಿತ್ ಬೊರೆಂ ವ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
serene ಪ್ರಶಾಂತ್
serenity ಪ್ರಶಾಂತಿ
serf ಚಡ್ ಹಕ್ಕಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಒಕಾಲ್
serial ಧಾರವಾಹಿಕ್, ಸಾಂಕಳ್
seriate ಶ್ರೇಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲೆಂ
seriatim ಶ್ರೇಣಿಂತ್
sericeous ರೆಸ್ಮಾಳ್
sericultural ರೆಸ್ಮಾಸಾಗೊಳೀಯ್
sericulture ರೆಸ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕಿಡಿಂಕ್ ವಾಡವ್ನ್ ರೆಸ್ಮ್ ಕರ್ಚೆಂ, ರೆಸ್ಮಾಸಾಗೊಳಿ
sericulturist ರೆಸ್ಮಾಸಾಗೊಳೆಗಾರ್
series ಶ್ರೇಣಿ, ಶಿಂಕಣ್
serigraph ರೆಸ್ಮಾಬರಾಪ್
serigrapher ರೆಸ್ಮಾಬರವ್ಪಿ
serigraphy ರೆಸ್ಮಾಬರಾಪ್
serin ಯುರೋಪ್ ಆನಿ ಉತ್ತರ್ ಅಫ್ರಿಕಾಚೆಂ ಏಕ್ ಹಳ್ದುವೆಂ ಸುಕ್ಣೆ
seriocomic ಗಂಭೀರ್ ಆನಿ ವಿನೊದಿ ಭರ್ಶಿತ್
serious ಗಂಭೀರ್
sermon ಸೆರ್ಮಾಂವ್, ಪ್ರಸಂಗ್
sermonette ಮಟ್ವೊ ಸೆರ್ಮಾಂವ್
serpent ಸೊರೊಪ್
serpentine ಸೊರ್ಪಾ ಬರಿ
serranid ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
serry ಜಮೊ ಜಾ
servant ಸೆವಕ್
serve ಸೆವಾ ಕರ್
service ಸೆವಾ
servile ಗುಲಾಮಾಚೆಂ
servility ಗುಲಾಮ್‍ಪಣ್
servitor ಸೆವಕ್
servitude ಗುಲಾಮ್‍ಪಣ್
sesame ತಿಳ್
sesquicentenary ದೆಡ್ಶೆಂ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಆಚರಣ್ ವ ಸ್ಮರಣ್
sesquicentennial ದೆಡ್ಶೆಂ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಆಚರಣ್ ವ ಸ್ಮರಣ್
sesquipedalian ದೇಡ್ ಫುಟ್ ಲಾಂಬ್
session ಅಧಿವೇಶನ್
sesterce ಆದಿಂ ರೊಮಾಂತ್ ಕಾಲ್ದೆಂ ದೆನಾರ್ ನಾಣೆ
set ಬಸಯ್, ಲಾಗಯ್, ಧಾಂವ್ಡೆಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾ, ಘಟ್ ಕರ್, ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್, ಎಕಾಚ್ಚ್ ಥರಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು, ಟೆನ್ನಿಸಾಂತ್ ಖೆಳಾಚೊ ವಾಂಟೊ
setback ಸಲ್ವಣ್, ಉಳ್ಟೆಂ
setter ಏಕ್ ಪೆಟೊ
settle ಘರ್ ಕರ್, ಥಿರ್ ಜಾ, ಠರಯ್
settlement ವಸ್ತಿ
settler ವಸ್ತಿಗಾರ್
settlor ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕರ್ಚೊ
sevenfold ಸಾತ್ ವಾಂಟೆ
seventeenth ಸತ್ರಾವೊ
seventh ಸಾತ್ವೊ
seventieth ಸತ್ತರಾವೊ
sever ಕಾತರ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್
several ದೊನಾಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಆಸ್ಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಖೊ, ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂಚ್
severally ಎಕಾ ವೆಳಾರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್, ವಿಂಗಡ್ ಜಾವ್ನ್
severalty ವಿಂಗಡ್ಪಣ್, ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ಚ್ ಆಸ್ತಿಚೆಂ ಹಕ್ಕ್
severance ಕಾತರ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್ಚೆಂ
severe ಕಠಿಣ್, ಖರ್ಕಟೊ
severity ಕಠಿಣ್ಪಣ್, ಖರ್ಕಟೆಪಣ್
sevruga ಸ್ಟರ್ಜನ್ ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ ತಾಂತಿ
sew ಶಿಂವ್
sewage ಗಟರಾಂತ್ ವಾಳ್ಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ
sewer ಗಟರ್
sewerage ಗಟರಾಂಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ
sex ಲಿಂಗ್, ಕಾಮ್
sexagenarian ಸಾಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಎಕುಣ್ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ
sexism ಲಿಂಗ್‍ವಾದ್
sexist ಲಿಂಗ್‍ವಾದಿ
sexologist ಕಾಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
sexology ಕಾಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
sexploitation ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣ್
sext ಬ್ರೆವಿಯರಿಂತ್ ದೊನ್ಪಾರಾ ಬಾರಾ ವೊರಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆ
sextet ಸವಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್
sexton ಮಿರಣ್
sextuple ಸ ವಾಂಟೆ
sextuplets ಸವ್ಳಿಂ
sextuplicate ಸವಿ, ಸ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕರ್
sexual ಲೈಂಗಿಕ್
sexuality ಲೈಂಗಿಕ್ಪಣ್
sexy ಲೈಂಗಿಕ್ ಸೂಚಕ್, ಕಾಮುಕ್, ಆಕರ್ಷಕ್
shabby ಪಿಂದ್ಕರ್, ಮೊಡ್ಕುರೆಂ, ಉಣ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ
shack ಝೊಪ್ಡೆಂ
shackle ಖೊಡೊ
shacklebone ಮನ್ಕಟ್
shad ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
shadberry ಏಕ್ ಫಳ್
shadblow ಏಕ್ ಫಳ್
shadbush ಏಕ್ ರೂಕ್ ವ ಝಾಡ್ಕುಟ್
shaddock ಏಕ್ ಫಳ್
shade ಸಾವ್ಳಿ
shade tree ಸಾವ್ಳಿ ರೂಕ್
shadow ಸಾವ್ಳಿ
shadowy ಸಾವ್ಳಿಕ್
shady ಸಾವ್ಳಿಕ್
shaft ಭರ್ಚಿ, ಲಾಂಬ್ ಬಾಣ್
shag ಕರ್ಕಸ್ ನಾರ್, ಕರ್ಕಸ್ ಕರ್, ಏಕ್ ದರ್ಯಾ ಸುಕ್ಣೆ
shaggy ಲಾಂಬ್ ಕರ್ಕಸ್ ಕೇಸ್ ಆಸ್ಚೆಂ
shaggy cap ಏಕ್ ಆಳ್ಮೆಂ
shaggymane ಏಕ್ ಆಳ್ಮೆಂ
shake ಹಾಲಯ್, ಹಾಲ್
shake off ಫಾಪುಡ್
shaker ಹಾಲವ್ಪಿ
shale ಏಕ್ ಖಡಾಪ್
shall ಕಡ್ಡಾಯಾಚೆಂ ಕರುಂಕ್ ವಾಪರ್ಚೊ ಸಬ್ದ್
shalloon ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್
shallop ಉತಳ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ವಾಪರ್ಚಿ ದೋಣ್
shallot ಏಕ್ ಪಿಯಾವ್, ಪಾಚ್ವೊ ಪಿಯಾವ್
shallow ಉತಳ್
shallowness ಉತಳಾಯ್
shalt shall ಪೊಳೆ
sham ಫಟವ್ಣಿ, ಕಪಟ್, ನಕ್ಲಿ
shaman ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಕರ್ಚೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ಚೆ ಯಾಜಕ್ ವ ಯಾಜಕಿಣ್
shamanism ಸೈಬೀರಿಯಾಚಿ ಏಕ್ ಸಮಡ್ತ್
shamble ಪಾಯ್ ವೋಡ್ನ್ ಚಲ್
shambles ಅವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆನಿ ಘುಸ್ಪಡೆಚಿ ಸ್ಥಿತಿ
shambolic ಅವ್ಯವಸ್ಥ್, ಘುಸ್ಪಡಿತ್
shame ಲಜ್
shampoo ಸಾಬಾನ್ ಆನಿ ಉದ್ಕಾನ್ ಧು, ಕೇಸ್ ಧುಂವ್ಕ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ ದ್ರವ್
shamrock ಏಕ್ ಐರಿಷ್ ಝಡ್, ತೀನ್ ವಾಂಟೆ ಆಸ್ಚೊ ಖೊಲೊ
shandy ಬಿಯರಾಕ್ ಲಿಂಬ್ಯಾ ರೋಸ್ ಭೊರ್ಶಿಲ್ಲೆಂ ಪೀವನ್
shank ಪಾಯಾಚೊ ದೊಂಪಾರ್ ಆನಿ ದೊಂಕ್ಳಿ ಮದ್ಲೊ ವಾಂಟೊ
shan’t ಕರಿನಾಯೆ
shanty ಝೊಪ್ಡೆಂ
shape ಆಕಾರ್
shapely ಆಕಾರೀಯ್
shard ಕೈಲಿ
share ಹಿಸೊ
shark ತಾಟೊ
sharp ಕಾತರ್ಚೆಂ, ಚುರುಕ್
sharpen ಪಾಜ್
sharpener ಪಾಜಕ್
shatter ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಬಾರ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್
shave ಖಾಡ್ ಕಾಡ್
she ತೆಂ, ತಿ
sheaf ಮೊವ್ಳಿ pl. sheaves
shear ಕಾತರ್, ಕಾಡ್
shearwater ಏಕ್ ಸಾಗೊರ್ ಸುಕ್ಣೆ
sheath ತಲ್ವಾರಿಚೆಂ ಪೊತೆಂ
sheave ರೋದ್, ಲಾಟೊ
shed ಗೊವೊಳ್, ಘಾಲ್, ವಾರಯ್
sheen ಪ್ರಜಳ್
sheep ಬೊಕ್ರೊ, ಬೊಕ್ರೆ
sheer ಪೂರ್ಣ್
sheet ಕಾಗದ್, ಲಾಂಬ್ ಲುಗಾಟ್
shell ಕರ್ಲ್
shell out ಫಾರಿಕ್ ಕರ್
shellback ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ತಾರ್ವಟಿ
shellcracker ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
shellfish ಕುಬೊ, ಕುಬೆ
shelter ಬಿಡಾರ್
shelve ರದ್ದ್ ಕರ್
shenanigan ಶಿಂತ್ರಿ, ಕುಯುಕ್ತಿ
shepherd ಗೊವ್ಳಿ
shepherdess ಗೊವ್ಳಿಣ್
sherbet ಸರ್ಬತ್`
sherd ಕೈಲಿ
sheriff ಶೈರ್ ವ ಕೌಂಟಿಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ
sherry ಏಕ್ ವಾಯ್ನ್
shibboleth ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಪೂಣ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಸಬ್ದ್, ಸಾಂಗ್ಣಿ ವ ಪಾತ್ಯೆಣಿ
shield ಗುರಾಣಿ
shift ಪಾಳಿ, ಜಾಗೊ ಬದ್ಲಿ
shill ವಿಕ್ರಾಪ್ ಮನಿಸ್, ಬಡ್ತಿಗಾರ್
shilling ಏಕ್ ನಾಣೆ
shimmer ಪ್ರಜಳ್
shine ಪ್ರಜಳ್
ship ತಾರುಂ
shipmate ಸಾಂಗಾತಿ ತಾರ್ವಟಿ
shipment ತಾರ್ವಾ ಸಮಾನ್
shipshape ನಿತಳ್ ಆನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್
shipworm ತಾರುಂಕಿಡೊ
shipwreck ತಾರುಂ ನಾಸ್
shipwright ತಾರುಂ ಸುತಾರಿ
shire ಜಿಲ್ಲೊ, ಕೌಂಟಿ
shirk ಚುಕಯ್
shirker ಚುಕವ್ಪಿ
shirt ಜಿಬ್ಬೊ, ಕೊಮಿಸ್
shit ಗೂ
shiver ಕಾಂಪ್
shoal ಉತಳ್, ವಡ್ ಸಂಖೊ
shoat ದುಕ್ರಾ ಪೀಲ್
shock ಧಖೊ
shod ಮೊಚೆ ಘಾಲ್ಲೊ
shoddy ಉಣ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ, ದರ್ವಡಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್
shoe ಮೊಚೊ
shoebill ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
shoemaker ಮೊಚಿ, ಚಾಮ್ಗಾರ್
shoestring ಮೊಚೊ ನಾಡೊ
shofar ಜುದೆವಾಂನಿ ವಾಪರ್ಚೆಂ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಶಿಂಗ್ pl. shofroth
shogun ಆದಿಂ ಜಪಾನಾಂತ್ ಸೈನಿಕ್ ಅಧಿಪತಿ
shone ಪ್ರಜಳ್ಳೊ
shoo ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ವ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಕರ್ಚೊ ಆವಾಜ್
shook ಹಾಲ್ಲೆಂ
shoot ಗುಳೆ ಸೊಡ್, ಪಿಂತುರ್ ಕಾಡ್
shoot from the hip ಪರಿಣಾಮ್ ಚಿಂತಿನಾಶೆಂ ದರ್ವಡಾನ್ ಉಲಯ್ ವ ಕರ್
shoot oneself in the foot ಸ್ವತಾಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್
shooting star ಉಲ್ಕೆ
shop ಅಂಗಡ್
shore ತಡ್
shorn ಲೋಂವ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ
short ಮೊಟ್ವೊ, ಮಟ್ವೊ
short fuse ವೆಗ್ಗಿಂ ರಾಗ್ ಯೆಂವ್ಚೊ
short shrift ಗಣ್ಣೆ ನಾ, ಅಲಕ್ಷಾ, ಬೆಪರ್ವಾ, ವೆಗ್ಗಿಂ ಕಾಮ್
shortage ಅಭಾವ್, ಉಣೆಪಣ್
shortchange ಚಿಲ್ಲರ್ ಉಣೆ ದಿ, ಫಟಯ್
shortcoming ಅವ್ಗುಣ್
shortcut ಮಟ್ವಿ ವಾಟ್
shorten ಮಟ್ವೆಂ ಕರ್`
shortfall ಉಣೊ ಐವಜ್
shorthand ಮಟ್ವೆಂ ಬರಾಪ್
shorts ಚಡ್ಡಿ, ಮಟ್ವೆಂ ಇಜಾರ್
shortwave ಮಟ್ವೆಂ ಲ್ಹಾರ್
shorty ಮಟ್ವೊ
shot ಗುಳೊ ಸೊಡ್ಲೊ, ಗುಳೊ ಸೊಡ್ಚೆಂ
should ಕರಿಜಾಯ್
shoulder ಭುಜ್, ಖಾಂದ್
shout ಬೊಬ್ ಮಾರ್
shove ಜೊರಾನ್ ಲೋಟ್
shovel ಖೊರೆಂ
shover ಜೊರಾನ್ ಲೊಟ್‍ಲ್ಲೊ
show ದಾಕಯ್, ದಾಖವ್ಣಿ
show up ಯೆ, ವಾಯ್ಟ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್, ದಾಕಯ್
showbiz ದಾಖವ್ಣಿ ವ್ಯಾಪಾರ್
showdown ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ
shower ಶಿಂವರ್
showgirl ದಾಖವ್ಣಿ ಚೆಡುಂ
showman ದಾಖವ್ಣಿ ಮನಿಸ್
showtime ದಾಖವ್ಣಿ ವೇಳ್
showy ಗುಮಾನ್ ವೊಡ್ಚೆಂ
shrank ಚಿವಾಳ್ಳೆಂ
shrapnel ಸಿಸ್ಯಾಚೆಂ ಗುಳೆ ಆಸ್ಚೆಂ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಹಾತೆರ್
shred ಚೂರ್, ಚೂರ್ ಕರ್
shredder ಚೂರಕ್
shrew ಚೂಡ್
shrewd ಬುದ್ವಂತ್, ಹುಶಾರ್
shrewish ಚುಡ್ಯಾಳ್
shriek ಕಿಂಕ್ರಾಟ್, ಕಿಳಂಚ್
shrieval ಶೆರಿಫಾಚೆಂ
shrift ಕುಮ್ಸಾರ್, ಕುಮ್ಸಾರಿ, ಕುಮ್ಸಾರಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಭೊಗ್ಸಾಣೆ
shrike ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
shrill ಕಿಂದ್ರಿ
shrimp ಗಾಂಲ್ಬೊ pl. shrimps or shrimp
shrimper ಗಾಂಲ್ಬೊಗಾರ್
shrine ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗೊ, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಯಾತ್ರಾಚೊ ಜಾಗೊ
shrink ಚಿವಾಳ್
shrinkage ಚಿವಾಳ್ಪಣ್
shrive ಕುಮ್ಸಾರ್ ಆಯ್ಕ್, ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾ
shrivel ಮಿರಿ ಪಡ್, ಉಣೆ ಜಾ
shroud ಮೊಡೆಂ ಗುಟ್ಲಾಂವ್ಚೆಂ ಲುಗಾಟ್
shrove ಕುಮ್ಸಾರ್ ಅಯ್ಕಾಲೊ, ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಲೊ
Shrove Tuesday ಸಿಂಜಿಚ್ಯಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಆದ್ಲೊ ಮಂಗ್ಳಾರ್, ಕುಮ್ಸಾರ್ ಮಂಗ್ಳಾರ್
shrovetide ಸಿಂಜಿಚ್ಯಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಆದ್ಲೆ ತೀನ್ ದೀಸ್
shrub ಝಾಡ್ಕುಟ್
shrubbery ಝಾಡ್ಕುಟಾಂಚಿ ವಾಡಾವಳ್
shrubby ಝಾಡ್ಕುಟಾಳ್
shrubland ಝಾಡ್ಕುಟ್ ಸುವಾತ್
shrug ಭುಜಾಂ ಹಾಲಯ್
shrunk ಚಿವಾಳ್ಳೆಂ, ಚಿವಾಳ್‍ಲ್ಲೆಂ
shrunken ಚಿವಾಳ್‍ಲ್ಲೆಂ
shuck ಕರ್ಲ್
shudder ಕಾಂಪ್
shuffle ಘುಸ್ಪಡಾವ್ನ್ ಭೊರ್ಶಿ, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಕರ್, ಮುಕಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಕರ್, ಎಕಾಚೆಂ ಅನ್ಯೇಕಾಕ್ ಘಾಲ್
shun ಚುಕಯ್
shunt ಕುಸಿಕ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್, ಪಾಟೆ ಬದ್ಲಿ, ಎಕಾ ವಾಂಟ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಅನ್ಯೇಕಾಕ್ ಧಾಡ್
shut ಧಾಂಪ್, ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲೆಂ
shutter ಧಾಂಪ್ಣೆ
shuttle ಮಟ್ವ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ವಾಹನಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ, ಮಟ್ವ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಮುಕಾರ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ ವಾಹನ್
shy ಲಜಿಷ್ಟ್
sialagogue ಲಾಳ್ ವಾಳಂವ್ಚೆಂ
sialic ಸಿಲಿಕಾ ಆನಿ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಅಮ್ ಆಸ್ಚೆಂ
siamang ಸುಮಾತ್ರಾ ಆನಿ ಮಲಯಾಚೊ ಕಾಳೊ ವಾಂದೊರ್`
siamese ಸಯಾಮಿ, ಥಾಇ
sibilant ಸ, ಶ, ಜ಼ ಅಸಲೊ ಆವಾಜ್
sibilate ಸ, ಶ, ಜ಼ ಅಸಲೊ ಆವಾಜ್ ಕರ್
sibling ಭಾವ್ ವ ಭಯ್ಣ್
sic ತಶೆಂಚ್
sick ಪಿಡೆಸ್ತ್
sicken ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಜಾ, ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಕರ್
sickle ಕೊಯ್ತಿ
sickly ಪಿಡೆಸ್ತ್
side ಕೂಸ್
sideburns ಕಾನಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಲಾಂಬ್ ಕೇಸ್
sidekick ಸಾಂಗಾತಿ ವ ಸಹಾಯಕ್
sideman ಕೂಸ್‍ಮನಿಸ್
sidereal ನೆಕೆತ್ರಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್, ನೆಕೆತ್ರಾಂಚೆಂ, ನೆಕೆತ್ರೀಯ್
sideshow ಕೂಸ್‍ದಾಖವ್ಣಿ
sidestep ಚುಕಯ್
sidetrack ಕುಸಿಕ್ ಕರ್, ಉಣ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ
sidewalk ಕೂಸ್‍ವಾಟ್
sideways ಕುಸಿಕ್
sidewinder ದಿವೊಡ್
sidewise ಕುಸಿಕ್
siege ವೆಡೊ
sierra ದೊಂಗೊರ್, ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
sierran ದೊಂಗ್ರಾಳ್
siesta ದೊನ್ಪಾರಾಂಚಿ ನೀದ್
sieve ಗಾಳ್ಣಿ
sifaka ಮಡಗಾಸ್ಕರ್‌ಚೊ ಮಾಂಕೊಡ್
sift ಗಾಳ್
sigh ಸುಸ್ಕಾರ್
sight ದೀಷ್ಟ್, ಜಾಗೊ
sigmoid c ವ s ಅಕ್ಷರಾ ಬರಿ
sigmoidal c ವ s ಅಕ್ಷರಾ ಬರಿ
sign ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್, ಘುರ್ತ್
signage ಘುರ್ತ್, ಘುರ್ತಾಂಚಿ ಪದ್ಧತಿ
signal ನಿಶಾನಿ
signalman ನಿಶಾನಿಮನಿಸ್
signatory ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಲೊ
signature ದಸ್ಕತ್
signet ಮ್ಹೊರ್
significance ಮಹತ್ವ್
significant ಮಹತ್ವಾಚೆಂ
signification ಘುರ್ತಾಂ ವರ್ವಿಂ ಮಹತ್ವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
significative ಮಹತ್ವಾಚೆಂ
signify ಮಹತ್ವ್ ದಿ
signpost ಘುರ್ತಾಖಾಂಬೊ
silence ವೊಗೆಪಣ್
silencer ವೊಗೆಕ್
silent ವೊಗೊ
silhouette ಸಾರ್ಕೆಂ
siliceous ಸಿಲಿಕಾ ವ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಆಸ್ಚೆಂ
silicic ಸಿಲಿಕಾ ವ ಸಿಲಿಕೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ
silicify ಸಿಲಿಕಾ ಕರ್
silicious siliceous ಪೊಳೆ`
silicon ಏಕ್ ತತ್ತ್ವ್
silicosis ಸಿಲಿಕಾ ಪಿಡಾ
silicotic ಸಿಲಿಕಾ ಪಿಡೆಸ್ತ್
silk ರೆಸ್ಮ್
silken ರೆಸ್ಮಾಳ್
silkworm ರೆಸ್ಮ್ ಕಿಡೊ
silky ರೆಸ್ಮಾಳ್
sill ಜನೆಲಾಚೊ ಸಕೆಲೊ ಆಡ್ವೊ ವಾಂಟೊ
silly ಪಿಶಿ, ಚಿಲ್ಲರ್
silo ವಾರೆಂ ರಿಗಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉಗ್ರಾಣ್, ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಗ್ರಾಣ್
silver ರುಪೆಂ
silviculture ರಾನ್ ಸಾಗೊಳಿ
simian ಮಾಂಕೊಡ್, ವಾಂದೊರ್, ಮಾಂಕ್ಡಾಚೆಂ, ವಾಂದ್ರಾಚೆಂ
similar ತಸಲೊ
similarity ತಸಲೊಪಣ್
simile ಉಪಮಾ
similitude ಸಾರ್ಕೆಂಪಣ್, ಉಪಮಾ
simmer ಸಕಾಸ್ ಶಿಜ್
simnel ಏಕ್ ಉಂಡೊ
simoniac ಸಿಮಾಂವೀಯ್
simony ಸಿಮಾಂವಿ, ಇಗರ್ಜೆಚಿ ಪದ್ವಿ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ವ ವಿಕ್ಚೆಂ, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಸ್ತು ಬೆಸಾಂವ್ ಘಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಡ್ ಮೊಲಾಕ್ ವಿಕ್ಚೆಂ
simper ಪಿಶ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಅಮ್ರುಕೆಂ ಹಾಸ್
simple ಸಾದೊ
simpleton ಬುದ್ದು
simplex ಸಾದೊ, ಎಕೊಡೊ, ಎಕಾ ವೆಳಾರ್ ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಮಾತ್ರ್ ದೂರ್‌ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಸ್ಚೊ
simplicity ಸಾದೆಪಣ್
simplify ಸುಲಭ್ ಕರ್
simply ಸ್ಪಷ್ಟ್, ಸೀದಾ
simulate ನಟನ್ ಕರ್
simulation ನಟನ್
simulative ನಟಕ್
simulator ನಟವ್
simulcast ಎಕಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್ ಪ್ರಸಾರಣ್
simultaneous ಎಕಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್
sin ಪಾತಾಕ್, ಪಾತಾಕ್ ಕರ್
since ಥಾವ್ನ್, ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್
sincere ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್, ನಿಷ್ಕಪಟಿ
sincerity ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣ್, ನಿಷ್ಕಪಟ್ಪಣ್
sinciput ಕಪಾಲ್ pl. sincipita
sine die ದೀಸ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ತಾರಿಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ
sine qua non ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಶರ್ತ್
sine quibus non ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಶರ್ತ್
sinecure ಇಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸೊನ್ ವ ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ಚೊ ಹುದ್ದೊ
sinew ಸಕತ್, ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರ್
sing ಗಾ
singe ಇಲ್ಲೆಂ ಹುಲ್ಪಾಯ್
single ಎಕೊಡೊ
singlet ಜರ್ಸಿ, ಖೆಳಾಚೆಂ ಖೊಮಿಸ್
singleton ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ ವಸ್ತ್
singly ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್
singsong ಏಕ್‍ಸ್ವರೀಯ್ ವ ಚಡ್ ಫರಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತಾಳೊ
singular ಏಕ್‍ವಚನ್, ಏಕ್‍ವಡೊ, ಎಕೊಡೊ
singularity ಏಕ್‍ವಡೆಪಣ್
singularly ಏಕ್‍ವಡೊಚ್, ಎಕೊಡೊಚ್
sinister ಖೊಟೊ, ದಾವ್ಯಾ ಕುಸಿಚೆಂ
sinistral ದಾವ್ಯಾ ಕುಸಿಚೆಂ ವ ಹಾತಾಚೆಂ
sink ಬೂಡ್, ಅಯ್ದಾನಾಂ ಧುಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬೆಸಿನ್
sinner ಪಾತ್ಕಿ
sinological ಚೀನಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
sinologist ಚೀನಾಶಾಸ್ತ್ರಿ
sinologue ಚೀನಾಶಾಸ್ತ್ರ್ ವಿಶೇಷಜ್ಞ್
sinology ಚೀನಾಶಾಸ್ತ್ರ್
sinter ಕಡಾನಾಶೆಂ ಹುನ್ ಕರ್
sinuous ಘುಂವ್ಡಾಳ್, ಸಂಕೀರ್ಣ್
sip ಘೊಟ್
siphon ಬಗ್ಗಾಯಿಲ್ಲಿ ದೋನ್ ಪಾಯಾಂಚಿ ನಳಿ
siphon off ಖಾಲಿ ಕರ್, ಮಾಯಾಕ್ ಕರ್
sippet ಭಾಜ್‍ಲ್ಲೊ ಉಂಡ್ಯಾ ಕುಡ್ಕೊ
sir ಏಕ್ ಬಿರುದ್, ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮರ್ಯಾದ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಾಪರ್ಚೊ ಸಬ್ದ್
sire ಬಾಪಯ್, ಪೂರ್ವಜ್
siren ವಡ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚೆಂ ಉಪಕರಣ್, ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಾಂತ್ ಅರ್ಧೆಂ ಸುಕ್ಣೆ ಅರ್ಧೆಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್ ಜೀವಿ
sirvente ಚಾಕ್ರಾಚೆಂ ಗೀತ್
siskin ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
sissy ಚೆಡ್ವಾಂ ಬರಿ ಆಸ್ಚೊ
sister ಭಯ್ಣ್
sister-in-law ಮಿವ್ಣಿ, ಭಾವೊಜ್, ನಣಂದ್, ಜಾವ್ pl. sisters-in-law
sisterhood ಭಯ್ಣ್‌ಪಣ್
sit ಬೊಸ್
site ಜಾಗೊ
sitter ಬೊಸ್ಚೊ
situate ಜಾಗೊ ಆಸ್ಚಿ, ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್
situation ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
situational ಪರಿಸ್ಥಿತೀಯ್
six ಸ
six fold ಸ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ
sixteen ಸೊಳಾ
sixteenth ಸೊಳಾವೊ
sixtieth ಸಾಟಾವೊ
sixth ಸವೊ
sixty ಸಾಟ್
size ಗಾತ್ರ್
sizzle ಸ್ ಆವಾಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹುಲ್ಪೊ
skald ಆದಿಂ ನೊರ್ವೆ ವ ಐಸ್ಲೆಂಡಾಚೊ ಕವಿ
skank ಏಕ್ ನಾಚ್
skat ಏಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖೆಳ್
skate ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ, ರೊದಾಂ ಬಸಯಿಲ್ಲಿ ಪಾಯಾ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ಚಿ ಲೋಹಾಚಿ ಪಟ್ಟಿ
skean ಏಕ್ ಸುರಿ
skedaddle ಭಿಯಾನ್ ಧಾಂವ್
skeet ಏಕ್ ಗುಳೆ ಸೊಡ್ಚೊ ಖೆಳ್
skeet ಜಳಾರ್, ಬರಫ್ ದೊಣಿ, ಸ್ಕೀಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ
skeletal ಹಾಡಾವಳೀಯ್
skeleton ಘಡಾವಳ್, ಹಾಡಾವಳ್
skene ಏಕ್ ಸುರಿ
skepsis ದುಬಾವ್
skeptic ದುಬಾವಿ, ದುಬಾವ್‍ವಾದಿ
skeptical ದುಬಾವಿ
skepticism ದುಬಾವ್, ದುಬಾವ್‍ವಾದ್
skerry ಲ್ಹಾನ್ ಖಡ್ಪಾಳ್ ದ್ವೀಪ್
sketch ವಸ್ತುಚಿ ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್ ಸೊಡವ್ಣಿ
skew ಘುಂವ್ಡೆಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್, ಅಸಮಾನ್ ಕರ್
skid ನಿಸರ್
skiddoo skidoo ಪೊಳೆ
skidoo ವಚ್
skiff ಲ್ಹಾನ್ ದೊಣಿ
skiffle ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್
skilful ಶಾತಿವಂತ್
skill ಶಾತಿ
skilled ಶಾತಿವಂತ್
skillet ಕಾಯ್ಲ್
skim ಸಾಯ್ ಕಾಡ್
skimp ಭೋವ್ ಉಣೆ ವಾಪರ್
skimpy ಭೋವ್ ಉಣೆ
skin ಕಾತ್
skinflint ಸುರಾತಿ
skint ದುಡು ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
skip ದರ್ವಡಾನ್ ವ ಘುಟಾನ್ ವಚ್, ಖಳ್, ಸೊಡ್
skipper ಖೆಳಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ
skirl ಬೆಗ್‍ಪೈಪಾಚೊ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಆವಾಜ್
skirmish ಲ್ಹಾನ್ ಝಗ್ಡೆಂ
skirr ದರ್ವಡಾನ್ ವಚ್
skirt ಗಾಗ್ರೊ, ಚುಕಯ್
skit ನಾಟ್ಕುಳೊ
skittle ಏಕ್ ಖೆಳ್
skive ಪಾತಳ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್
skivvy ಚಾಕರ್ನ್
skoal ಭಲಾಯ್ಕಿ
skort ಗಾಗ್ರ್ಯಾ ಸಾರ್ಕಿ ಚಡ್ಡಿ (skirt + shorts)
skua ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
skulduggery ಶಿಂತ್ರಿ, ವಾಯ್ಟ್ ನಡ್ತೆಂ
skulk ಚೊರ್ಯಾಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್,ಲೀಪ್, ಕೊಲ್ಯಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್
skull ಕಟ್ಟೆಂ
skullcap ಕಟ್ಟೆಂತೊಪಿ
skullduggery ಶಿಂತ್ರಿ, ವಾಯ್ಟ್ ನಡ್ತೆಂ
skunk ವಾಯ್ಟ್ ಮನಿಸ್, ಸಲ್ವಯ್, ಧಾಂಪ್, ಫಾರಿಕ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ರಾವ್, ಫಟಯ್, ಏಕ್ ಮನ್ಜಾತ್
sky ಮೊಳಾಬ್
sky marshal ಮೊಳಾಬ್ ಶಿಪಾಯಿ
skyjack ಉಬ್ಚೆಂ ವಿಮಾನ್ ಅಪಹರಣ್
skylark ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
skyrocket ಅವ್ಚಿತ್ ಆನಿ ವೇಗಾನ್ ಚಡ್
skyscraper ಭೋವ್ ಲಾಂಬ್ ಬಾಂದಾಪ್
skyward ಮೊಳ್ಬಾ ಕುಶಿನ್
skyway ಮೊಳಾಬ್ ವಾಟ್
slab ದಾಟ್ ಚಪ್ಪಟ್ ಕುಡ್ಕೊ
slack ಅಲಕ್ಷಾ, ಸದಿಳ್
slacken ಸಕಾಸ್ ಕರ್
slacker ಝುಜಾ ವೆಳಾರ್ ಸೈನಿಕ್ ಸೆವಾ ಚುಕಂವ್ಚೊ, ಅತೃಪ್ತ್ ವ ಅಕಾಂಕ್ಷಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ
slag ಲೋಹಾಚಿ ಮಡ್ಡಿ, ಕಠಿಣ್ ಠೀಕಾ ಕರ್
slain ಜಿವ್ಶಿ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ
slake ಭಾಗಯ್
slam ಜಡ್ ಮಾರ್, ಕಠಿಣ್ ಠೀಕಾ, ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧಾ, ಬಳಾನ್ ಧಾಂಪ್ ವ ಘಾಲ್ ವ ದವರ್, ಕಠಿಣ್ ಠೀಕಾ ಕರ್
slam dunk ಖಂಡಿತ್ ಗಜಾಲ್
slammer ಬಂದಿಖಾನ್
slander ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರ್, ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚೆಂ
slanderous ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚೆಂ
slang ಅಪ್ರಮಾಣಿತ್ ಸಬ್ದ್
slant ದೆಂವ್ಣಿ
slap ಥಾಪಾಡ್
slapdash ಅಯೋಜಿತ್
slapjack ಪೊಳೊ, ಏಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖೆಳ್
slapstick ಥಾಪಾಡ್‍ಬೊಡಿ
slash ಬೆಂಡ್
slasher ಬೆಂಡ್ಪಿ
slat ಮಾರ್, ಕಾಂಡ್, ಲೋಹ್ ವ ರುಕಾಡಾಚೊ ಬಾರಿಕ್ ಅಶಿರ್ ಚಪ್ಪಟ್ ಕುಡ್ಕೊ
slate ಫೊಳಿ, ದಾಖ್ಲೊ, ಉಮೆದ್ವಾರ್ ಪಟ್ಟಿ, ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ನೆಮ್
slather ವಡ್ ಐವಜ್, ವಿಬಾಡ್
slaughter ಮಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಜಿವ್ಶಿ ಮಾರ್ಚೆಂ, ಸಬಾರ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಜಿವ್ಶಿ ಮಾರ್ಚೆಂ, ಸಂಹಾರ್
slaughterer ಕಸಾಯಿ
slaughterhouse ಕಸಾಯಿಘರ್
slave ಗುಲಾಮ್
slaver ಲಾಳ್
slavery ಗುಲಾಮ್‍ಪಣ್
slavish ಗುಲಾಮಾ ಬರಿ
slaw ಏಕ್ ಸಾಲಾಡ್
slay ಜಿವ್ಶಿ ಮಾರ್
sleave ರೆಸ್ಮಾ ಸುತ್ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್
sleaze ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್‍ಪಣ್
sled ಬರಫ್ ವ ಹಿಮಾಚೆರ್ ಘೊಡ್ಯಾಂನಿ ವ ಪೆಟ್ಯಾಂನಿ ವೊಡ್ಚೆಂ ವಾಹನ್
sledge ಖೆಳಾ ವೆಳಾರ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಕ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಧೊಸ್ಚೆಂ, ಬರಫ್ ವಾಹನ್, ವಡ್ ಸುತ್ತೆಂ
sledgehammer ವಡ್ ಸುತ್ತೆಂ
sleek ತೆಲ್ತೊ ವ ಪ್ರಜಳಿತ್
sleep ನೀದ್
sleeper ನಿದ್ಪಿ
sleepy ನಿದ್ರೆಸ್ತ್
sleet ಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
sleeve ವಸ್ತುರಾಚೊ ಬಾವ್ಳೊ ಧಾಂಪ್ಚೊ ವಾಂಟೊ
sleigh ಬರಫ್ ವಾಹನ್
sleight ಹಿಕ್ಮತ್
slender ಶಿರ್ಪುಟೊ
slept ನಿದ್ಲೊ
sleuth ಪತ್ತೆದಾರ್
slew ಜಿವ್ಶಿ ಮಾರ್ಲೆಂ
slice ಚೀರ್, ಕಾಪ್
slicer ಕಾಪಕ್
slick ತೆಲ್ತೊ, ನಿಸರ್ಚೊ, ಶಾಣೊ, ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ನಹಿಂ
slicker ಫಟಂವ್ಚೊ
slickrock ತೆಲ್ತೆಂ ಖಡಾಪ್
slickster ಫಟಂವ್ಚೊ
slid ನಿಸರ್ಲೊ
slide ನಿಸರ್
slight ಇಲ್ಲೆಂ, ಬಾರಿಕ್ ವ ಅಸ್ಕತ್, ಅಕ್ಮಾನ್
slim ಬಾರಿಕ್
slime ಮೋವ್ ಮಾತಿ
slimnastics ಜಡಾಯ್ ಉಣೆ ಕರ್ಚೆ ಅಭ್ಯಾಸ್ (slim + gymnastics)
sling ಗೊಫಿಣ್
slink ಲೋವ್ ಚಲ್, ವೆಳಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಜನ್ಮಾಲ್ಲೆಂ ವಾಸ್ರುಂ, ವೆಳಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಜನ್ಮಾಲ್ಲೆಂ
slip ನಿಸರ್, ಚೂಕ್
slippage ನಿಸ್ರಣ್
slipper ವಾಣ್
slippery ನಿಸರ್ತಾ, ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ನಹಿಂ
slipshod ಸದಿಳ್ ಮೊಚೆ ವ ವಾಣೊ ಘಾಲ್ಲೊ
slit ಕಾತರ್
slither ಜಿವ್ದಾಳಿ ಬರಿ ನಿಸರ್
sliver ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೊ
slob ಬುರ್ಸೊ ವ ಅಸಭ್ಯ್ ಮನಿಸ್
slobber ಲಾಳ್ ಗಳಯ್
sloe ಏಕ್ ಫಳ್
slog ಜೊರಾನ್ ಮಾರ್, ಕಷ್ಟಿ ಕಾಮ್ ಕರ್
slogan ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂತ್ ಗುಮಾನ್ ವೊಡುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆ ಸಬ್ದ್, ಉದ್ದೇಶ್ ದಾಕಂವ್ಚೆ ಸಬ್ದ್
sloop ಏಕ್ ದೊಣಿ
slop ಕೋಯ್ರ್
slope ದೆಂವ್ಣಿ
sloppy ಭಿಜ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಉಣ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ
slosh ದ್ರವ್ ಉಸಾಳ್ಚೆಂ, ಉದ್ಕಾಂತ್ ವ ಭಿಜ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಚಲ್
slot ಅಶಿರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್, ಅಶಿರ್ ವಾಟ್, ಸಂಸ್ಥಾಂತ್ ಹುದ್ದೊ ವ ಜಾಗೊ
sloth ಆಳ್ಸಾಯ್
slouch ಆಳ್ಶಿ ಮನಿಸ್, ಆಳ್ಶಿ ರಿತಿರ್ ಚಲ್, ಬಸ್ ವ ಉಬೆ ರಾವ್
slough ಕೇದ್, ಜಿವ್ದಾಳಿಚಿ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಕಾತ್
sloven ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ದಿಸವ್ಣೆಂತ್ ಅಲಕ್ಷಾ ಕರ್ಚೊ
slovenly ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ದಿಸವ್ಣೆಂತ್ ಅಲಕ್ಷಾ
slow ಸಕಾಸ್
slowpoke ಭೋವ್ ಸಕಾಸ್ ಮನಿಸ್
slub ಭಾಯ್ರ್ ವೋಡ್ನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್
slubber ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ರಿತಿನ್ ಕರ್
sludge ಭಿಜ್‍ಲ್ಲಿ ಮಾತಿ
slue ನಿಸರ್
sluff ಜಿವ್ದಾಳಿಚಿ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಕಾತ್
slug ಮುಟಿಚೊ ಮಾರ್
slugfest ಮುಟಿಚ್ಯಾ ಮಾರಾಂಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ
slugabed ಚಡ್ ವೇಳ್ ನಿದ್ಚೊ
sluggard ಆಳ್ಶಿ ಮನಿಸ್
sluggish ಆಳ್ಶಿ, ಸಕಾಸ್
sluice ಉದಾಕ್ ವಾಳೊಂಕ್ ಬನಾವಟಿ ವಾಟ್
slum ಝೊಪಡ್‍ಪಟ್ಟಿ
slumber ನೀದ್
slumberous ನಿದ್ರೆಸ್ತ್
slump ಪಡ್ಣಿ
slur ಅಕ್ಮಾನ್ ವ ಹಲ್ಕ್ ಕರ್ಚೊ ಇಶಾರೊ, ಖತ್, ಹಲ್ಕ್ ಕರ್
slurp ಖಾತಾನಾ ವ ಪಿಯೆತಾನಾ ಆವಾಜ್ ಕರ್
slurry ಉದ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಭೊರ್ಸಾಲ್ಲೊ ಕಡಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ದ್ರವ್ಯ್
slush ಭಿಜ್‍ಲ್ಲಿ ಮಾತಿ, ಕಡ್ಚೆಂ ಹಿಮ್ ವ ಬರಫ್
slut ಚೆಡಿ
sly ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಳಿ
smack ರೂಚ್, ಲ್ಹಾನ್ ಐವಜ್, ಶೀದಾ
small ಲ್ಹಾನ್
small pox ಬೊಳ್ಣಿಕ್
smaragd ಪಚ್ಚೆ, ಪಾಚವ್
smaragdine ಪಾಚ್ವಾಳ್
smart ಹುಶಾರ್, ಶಾಣೊ
smart aleck ಅಪ್ಣಾಕ್ ಚ್ ಹುಶಾರ್ ವ ಶಾಣೊ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ
smartie ಅಪ್ಣಾಕ್ ಚ್ ಹುಶಾರ್ ವ ಶಾಣೊ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ
smarty ಅಪ್ಣಾಕ್ ಚ್ ಹುಶಾರ್ ವ ಶಾಣೊ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ
smarty-pants ಅಪ್ಣಾಕ್ ಚ್ ಹುಶಾರ್ ವ ಶಾಣೊ ಶಾಣೊ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ
smash ನಾಸ್ ಕರ್
smatter ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಉಲಯ್
smattering ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್
smatterer ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಉಲಂವ್ಚೊ
smear ಸಾರಯ್
smell ಪರ್ಮಳ್, ಘಾಣ್, ವಾಸ್, ಮೂರ್
smelly ಘಾಣ್ಕುರೆಂ
smelt ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ, ಕಡವ್ನ್ ಲೋಹ್ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್, ಪರ್ಮಳ್ ಘೆತ್ಲೊ, ಘಾಣ್ ಆಯ್ಲಿ, ವಾಸ್ ಮಾರ್ಲೊ, ಮೂರ್ ಆಯ್ಲಿ
smelter ಕಡವ್ನ್ ಲೋಹ್ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್ಚೊ
smeltery ಕಡವ್ನ್ ಲೋಹ್ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ
smew ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
smidge ಲ್ಹಾನ್ ಐವಜ್
smidgen smidge ಪೊಳೆ
smidgeon smidge ಪೊಳೆ
smidgin smidge ಪೊಳೆ
smilax ಏಕ್ ದಾಕ್ವಾಲ್
smile ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸೊ, ಅಮ್ರುಕೆ ಹಾಸ್
smiley ಅಮ್ರುಕೆ ಹಾಸ್ಚೊ
smirch ಪಾಡ್ ಕರ್, ಮೆಳಯ್
smirk ಉರ್ಮಟ್ ಹಾಸೊ
smite ಜೊರಾನ್ ಮಾರ್, ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್, ಮೊಗಾನ್ ಭೊರ್
smith ಲೋಹ್ ಕಾಮೆಲಿ
smithereens ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ
smithery ಲೋಹ್ ಕಾಮ್
smithsonite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
smithy ಲೋಹ್ ಕಾಮ್ ಅಂಗಡ್
smitten ಜೊರಾನ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ, ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ, ಮೊಗಾನ್ ಭೊರ್‌ಲ್ಲೊ
smock ಮಧ್ಯ ಯುಗಾಂತ್ ಯುರೊಪಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ಭಿತರ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್, ಕಾಮಾ ವೆಳಾರ್ ವಸ್ತುರ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಸದಿಳ್ ಹಾಳು ಲುಗಾಟ್
smog ಧುವ್ರಾಚಿ ಧುರಿ (smoke + fog)
smoke ಧುವೊರ್
smolder (Am) smoulder ಪೊಳೆ
smolt ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
smooch ಉಮೊ, ಉಮೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ
smooth ತೆಲ್ತೊ
smoothen ತೆಲ್ತೊ ಕರ್
smorgasbord ವಿವಿಧ್ ಪಕ್ವಾನಾಂಚೆಂ ಜೆವಾಣ್
smote ಜೊರಾನ್ ಮಾರ್ಲೆಂ, ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ
smother ಉಸ್ವಾಸ್ ವೆಚೆಬರಿ ಕರ್ನ್ ಜಿವ್ಶಿ ಮಾರ್ಚೆಂ
smoulder ಮುರ್ಮುರ್
smouldering ಮುರ್ಮುರ್ಚೆಂ
smudge ಖತ್
smug ಸ್ವತೃಪ್ತ್
smuggle ಕಾನೂನಾ ವಿರೋಧ್ ಪರ್ದೆಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡಯ್ ವ ರಫ್ತ್ ಕರ್
smugness ಸ್ವತೃಪ್ತಿ
smut ಕರಿ, ಪೊಜ್ಡೆಂ
smutch ಖತ್
snack ಖಾಣ್
snaffle ಲಗಾಮಾಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ, ಅಕ್ರಮಿ ರಿತಿನ್ ಘೆ
snafu ಘುಸ್ಪಡೆಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
snag ತಳ್ಯಾಂತ್ ವ ವಾಳಾಂತ್ ದೊಣಿ ಚಲಂವ್ಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಆಸ್ಚೊ ರೂಕ್ ವ ಫಾಂಟೊ, ಮೆಲ್ಲೊ ರೂಕ್, ಅನಪೇಕ್ಷಿತ್ ಅಡ್ಕಳ್
snaggletooth ಸಾರ್ಕೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಕುಡ್ಕೆ ಜಾಲ್ಲೊ ವ ಭಾಯ್ರ್ ದಿಸ್ಚೊ ದಾಂತ್
snail ಪಿಕುಳ್
snail darter ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
snail fever ಪಿಕುಳ್ ತಾಪ್
snake ಜಿವ್ದಾಳ್
snake gourd ಪಡ್ವಳೆಂ
snap ತುಟ್, ಫೊಟೊ, ಅವ್ಚಿತ್ ದಾಡಿಯೊ ಧಾಂಪ್, ರಾಗಾನ್ ಉಲಯ್
snapshot ಫೊಟೊ
snare ಪಾಸ್
snarf ವಡ್ ಆಶೆನ್ ಖಾ
snarky ನಂಜಾಳಿ
snarl ರಾಗಾನ್ ಸಾಂಗ್
snatch ವೊಡ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆ
snath ಕೊಯ್ತೆಚೊ ಹಾತಾಳೊ
snathe snath ಪೊಳೆ
snazzy ರಂಗಾಳ್ ಆನಿ ಆಕರ್ಷಕ್
sneak ಚೊರ್ಯಾಂ ರೀಗ್
sneer ಬೆಪರ್ವಾ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಸ್
sneeze ಶಿಂಕ್
snell ಗರಿಯೆಚೊ ವಾಂಟೊ
snick ಇಲ್ಲೆಂ ಕಾತರ್
snicker ಲೋವ್ ಹಾಸ್
snickersnee ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ಸುರಿ
snide ನಂಜಾಳಿ
sniff ಪರ್ಮಳ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ, ಪರ್ಮಳ್ ಘೆ
sniffish ಹಂಕಾರಿ
sniffle ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ಮಳ್ ಘೆ
sniffy ಹಂಕಾರಿ
snifter ಇಲ್ಲೆಂ ಅಮಾಲ್ ಪೀವನ್, ಏಕ್ ಗೊಬ್ಳೊ
snigger ಅವ್ಮರ್ಯಾದಿತ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ
sniggle ಈಲ್ ಧರುಂಕ್ ಗರಿ ಘಾಲ್
snip ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೊ, ಕಾತ್ರಿನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್
snipe ಲಿಪೊನ್ ಗುಳೆ ಸೊಡ್
sniper ಲಿಪೊನ್ ಗುಳೆ ಸೊಡ್ಚೊ
snipper ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ಚೊ, ಕಾತ್ರಿನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ಚೊ
snippet ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೊ
snit ಉಚಾಂಬಳ್ ಸ್ಥಿತಿ
snitch ಖಬ್ರಿ, ಖಬಾರ್ ದಿ, ಇಲ್ಲೆಂ ಚೋರ್
snitcher ಖಬ್ರಿ
snivel ಕಿರ್ಮೆಂ
snob ಆಪ್ಣಾಕ್ ಊಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೊ
snobbery ಆಪ್ಣಾಕ್ ಊಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ
snood ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಚೆ ಕೇಸ್ ಮಾತ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಜಾಳ್
snooker ಪಂದ್ರಾ ತಾಂಬ್ಡೆ ಬೊಲ್, ಏಕ್ ಧೊವೊ (ಕ್ಯೂ) ಬೊಲ್ ಆನಿ ಸ ಹೆರ್ ರಂಗಾಂಚೆಂ ಬೊಲ್ ಆಸ್ಚೊ ಖೆಳ್
snook ಏಕ್ ವಡ್ ಮಾಸ್ಳಿ, ನಾಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂಚೊ ಇಶಾರೊ
snoop ಗುಪಿತ್ ದರ್ಯಾಫ್ತ್
snoot ಸೊಂಡ್, ನಾಕ್
snooty ನಾಕಾ ಪಂದ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೊಳೊಂವ್ಚೊ, ಅವ್ಮರ್ಯಾದ್ ಕರ್ಚೊ ವ ಕಾಂಠಾಳೊ ದಾಕಂವ್ಚೊ
snooze ಮಟ್ವಿ ನೀದ್
snore ಗೊರೆಂವ್ಚೆಂ
snort ಕರ್ಕಸ್ ಆವಾಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ನಾಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೊರಾನ್ ವಾರೆಂ ಘೆ ವ ಸೊಡ್
snout ಸೊಂಡ್
snow ಹಿಮ್
snow bunting ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶಾಚೆಂ ಸುಕ್ಣೆ
snow crab ಹಿಮ್ ಕುರ್ಲಿ
snow fence ಹಿಮ್ ವೋಯ್
snow goose ಹಿಮ್ ಹಂಸ್
snowball ಹಿಮ್‍ಚೆಂಡು, ತೀವ್ರತಾನ್ ಚಡ್, ವಾಡ್, ಜಮೊ ವ ವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾ, ಹಿಮ್‍ಚೆಂಡು ಉಡಯ್
snowball bush ಹಿಮ್‍ಚೆಂಡು ಬೊಲೆಂ
snowbird ಹಿಮ್‍ಸುಕ್ಣೆ
snowcap ಹಿಮ್‍ತೊಪಿ
snowcapped ಹಿಮ್‍ತೊಪೀಯ್
snowfall ಹಿಮ್‍ಪಾತ್
snowfield ಹಿಮ್‍ಶೆತ್
snowmaker ಹಿಮ್‍ಕರ್ಪಿ
snowman ಹಿಮ್‍ಮನಿಸ್
snowshoe ಹಿಮ್‍ಮೊಚೊ
snowstorm ಹಿಮ್ ವಾದಾಳ್
snowy ಹಿಮಾಳ್
snowy owl ಹಿಮಾಳ್ ಘುಗ್
snub ಅಕ್ಮಾನ್, ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲ್
snuck ಚೊರ್ಯಾಂ ಗೆಲೊ
snuff ಪೂಡ್, ಕರ್ಪಾಲ್ಲೆಂ ವಾತಿಚೆಂ ಸುತ್, ಪಾಲ್ವಯ್, ಜಿವ್ಶಿ ಮಾರ್
snug ಸಾರ್ಕೆಂ ಬಸಯ್, ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಶಾಬಿತ್
snuggery ಲ್ಹಾನ್ ಕೂಡ್
snuggle ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ರೆವ್ಡೊ ವ ಲಾಗಿಂ ಯೆ
so ತಶೆಂ, ದೆಕುನ್
so-and-so ಫಲಾಣೊ
so-called ಚುಕೊನ್ ನಾಂವ್ ಆಸ್ಚೊ
so far ಯೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್
so-so ಸಾಧಾರಣ್
soak ಭಿಜಯ್
soap ಸಾಬು
soapbark ಚಿಲಿಚೊ ರೂಕ್
soapwort ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
soar ಸಟ್‍ಕರ್ನ್ ಚಡ್
sob ಹುಸ್ಕಾರ್
sober ಅಮಾಲಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
sobriety ಅಮಾಲಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ
sobriquet ಆಡ್ ನಾಂವ್
soccer ಫುಟ್‍ಬೊಲ್
sociable ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಬೊರೊ ಲಾಗ್ಚೊ
social ಸಾಮಾಜಿಕ್
social science ಸಮಾಜ್ ವಿಜ್ಞಾನ್
social scientist ಸಮಾಜ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ
social secretary ಸಮಾಜ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
social service ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ
social welfare ಸಮಾಜ್ ಕಲ್ಯಾಣ್
social work ಸಮಾಜ್ ಕಾಮ್
social worker ಸಮಾಜ್ ಕಾಮೆಲಿ
socialism ಸಮಾಜ್‍ವಾದ್
socialist ಸಮಾಜ್‍ವಾದಿ
socialistic ಸಮಾಜ್‍ವಾದೀಯ್
socialite ಸಮಾಜಿಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿ
society ಸಮಾಜ್
societal ಸಾಮಾಜಿಕ್
sociological ಸಮಾಜ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
sociologist ಸಮಾಜ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
sociology ಸಮಾಜ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
sock ಮೆಯ್, ಬಳಾನ್ ಮಾರ್
socko ಯಶಸ್ವಿ
sod ತಣ್ ವ ಪಾಳಾಂ ಆಸ್ಚೊ ಮಾತ್ಯೆಚೊ ವಯ್ಲೊ ವಾಂಟೊ, ಮಾಯ್ ಗಾಂವ್
sod off ನಿಕಳ್
sodalist ಸೊಡೆಲಿಟಿ ಸಾಂದೊ
sodalite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
sodality ರೋಮನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಸಂಘ್, ಸಮುದಾಯ್
sodden ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ನೀರಸ್, ಉದ್ಕಾ ವರ್ವಿಂ ಜಡ್, ಭಿಜಯ್, ಭಿಜ್
sodomist ಪುರುಷ್‍ಮೇಹಿ
sodomite ಪುರುಷ್‍ಮೇಹಿ
sodomy ಪುರುಷ್‍ಮೇಹ್
soft ಮೋವ್
soften ಮೋವ್ ಕರ್
softhearted ಮೊವಾಳ್
software ಗಣಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್
softy ಅಸ್ಕತ್ ಮನಿಸ್, ಮೊವಾಳ್ ಮನಿಸ್
soggy ಉದ್ಕಾನ್ ಭೊರ್‌ಲ್ಲೆಂ, ನೀರಸ್
soi-disant ಸ್ವಘೋಷಿತ್
soil ಮಾತಿ
soiled ಮೆಳೆಂ
soiree ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಗಮ್ಮತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್
sojourn ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾಕ್ ರಾವ್, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ನಿವಾಸ್
sojourner ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ನಿವಾಸಿ
soke ಆದಿಂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ನ್ಯಾಯಸಭಾ ಚಲಂವ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್
sol ಆದ್ಲೆಂ ಫ್ರೆಂಚ್ ನಾಣೆ, ಪೆರುಚೊ ದುಡ್ವಾ ಘಟಕ್
solace ಭುಜಾವಣ್
solar ಸುರ್ಯಾಚೆಂ
solatia solatium ಪೊಳೆ
solatium ಕಷ್ಟ್, ನಷ್ಟ್ ವ ದುಖ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಪರಿಹಾರ್ pl. solatia
sold ವಿಕ್ಲೆಂ
solder ಘಡ್ಸುಂಕ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ ಭೊರ್ಶಿಕ್ ಲೋಹ್
soldi soldo ಪೊಳೆ
soldier ಶಿಪಾಯಿ
soldo ಆದ್ಲೆಂ ಇಟಾಲಿಅನ್ ನಾಣೆ pl. soldi
sole ತಳ್ವೊ, ಎಕ್ಲೊಚ್ಚ್
sole fish ಲೆಪ್, ಲೆಪೊ
solecism ಸಬ್ದಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳಿಂತ್ ವ್ಯಾಕರಣಾಚಿ ಚೂಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಚಾಲಿಂತ್ ಚೂಕ್
solemn ಸಾಂಭ್ರಮಿಕ್
solemnity ಸಂಭ್ರಮ್
solicit ವಿಚಾರ್
solicitation ವಿಚಾರ್ಚೆಂ
solicitor ವಕೀಲ್, ವಿಚಾರ್ಚೊ
solicitous ಹುಸ್ಕೊ ದಾಕಂವ್ಚೊ, ಚಿಂತೆಷ್ಟ್, ಜಾಗ್ರುತ್, ಆತುರಿತ್
solicitude ಖಂತ್, ಹುಸ್ಕೊ
solid ಘಟ್
solidago ಉತ್ತರ್ ಅಮೆರಿಕಾಚೆಂ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
solidarism ಎಕ್ವಟ್
solidarity ಎಕ್ವಟ್
solidi solidus ಪೊಳೆ
solidus ಆದ್ಲೆಂ ರೋಮನ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ನಾಣೆ pl. solidi
soliloquist ಎಕ್ಲೊಚ್ಚ್ ಉಲಂವ್ಚೊ, ಆಪ್ಣಾಕಡೆಚ್ಚ್ ಉಲಂವ್ಚೊ
soliloquy ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ, ಆಪ್ಣಾಕಡೆಚ್ಚ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ
solipsism ಸ್ವಮಾತ್ರ್‌ವಾದ್
solipsist ಸ್ವಮಾತ್ರ್‌ವಾದಿ
solipsistic ಸ್ವಮಾತ್ರ್‌ವಾದೀಯ್
solitaire ಎಕೊಡೆಂ ಥಿಕ್, ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್‍ಚ್ಚ್ ಖೆಳ್ಚೊ ಕಾರ್ಡ್ ಖೆಳ್
solitary ಏಕಾಂತ್
solitude ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್
solo ಎಕ್ಲೊಚ್ಚ್
solon ಜಾಂಟೊ ಕಾನೂನ್ ದಿಂವ್ಚೊ
solstice ಭೋವ್ ಲಾಂಬ್ ವ ಭೋವ್ ಮಟ್ವೊ ದೀಸ್, 21 ಜೂನ್ ವ 21 ಡಿಸೆಂಬರ್
soluble ಕಡ್ಚೆಂ, ಪರಿಹಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ
solution ಪರಿಹಾರ್
solve ಪರಿಹಾರ್ ಕರ್
solvent ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ
somatological ಆಂಗ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
somatology ಆಂಗ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
sombre ಗಂಭೀರ್, ದುಶ್ಚಿತಾ, ಕಾಳ್ಕೆಂ
sombrero ಮೆಕ್ಸಿಕೊಚೆಂ ಚೆಪೆಂ
some ಥೊಡೊ
somebody ಎಕ್ಲೊ
someday ಎಕಾ ದಿಸಾ
somehow ಕಶೆಂಯೀ
someone ಎಕ್ಲೊ
someplace ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್
somersault ಪಲ್ಟಿ
something ಕಿತೆಂಗೀ
sometimes ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ
someway ಕಶೆಂಯೀ
somewhat ಚಡುಣೆ
somewhere ಖೈಂಗೀ, ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್
sommelier ವಾಯ್ನ್ ಕಾರ್ಬಾರಿ
somnambulant ನಿದೆಂತ್ ಚಲ್ಚೊ
somnambulate ನಿದೆಂತ್ ಚಲ್
somnambulation ನಿದೆಂತ್ ಚಲ್ಚೆಂ
somnambulism ನಿದೆಂತ್ ಚಲ್ಚೆಂ
somnambulist ನಿದೆಂತ್ ಚಲ್ಚೊ
somnifacient ನೀದ್ ಹಾಡಂವ್ಚೆಂ
somniferous ನೀದ್ ಹಾಡಂವ್ಚೆಂ
somnolence ನಿದ್ರೆಸ್ತ್
somnolent ನಿದ್ರೆಸ್ತ್, ನೀದ್ ಹಾಡಂವ್ಚೊ
son ಪೂತ್
son et lumiere ಆವಾಜ್ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್
son-in-law ಜಾವಂಯ್ pl. sons-in-law
song ಪದ್, ಗೀತ್
songsmith ಪದ್ ಘಡ್ಚೊ
songster ಗಾವ್ಪಿ
songstress ಗಾವ್ಪಿಣ್
sonic ಆವಾಜಾಚೆಂ
sonnet ಚವ್ದಾ ಪಂಕ್ತಿಂಚೆಂ ಪದ್
sonneteer ಸೊನೆಟ್ ಘಡ್ಪಿ
sonorous ಘಣ್ಘಣಿತ್
soon ವೆಗ್ಗಿಂ
soot ಘಸ್
sooth ಸತ್
soothe ಭುಜಯ್, ಸಂತೊಸ್ ದೀ
soothsay ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಂಗ್
soothsayer ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೊ
soothsaying ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
sop ಶಾಂತಿಕ್ ಇನಾಮ್, ಬುಡಯ್, ಭಿಜಯ್
sophisticate ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಕರ್
sophisticated ಸಂಕೀರ್ಣ್
sophistication ಸಂಕೀರ್ಣತಾ
sophistry ಫಟಂವ್ಚೊ ವಾದ್
sophomore ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ವ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಯ್ ಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
soporific ನೀದ್ ಹಾಡಂವ್ಚೆಂ
soppy ಭಿಜ್‍ಲ್ಲೆಂ
sora ಉತ್ತರ್ ಅಮೆರಿಕಾಚೆಂ ಸುಕ್ಣೆ
sorbate ಸೊರ್ಬಿಕ್ ಆಮ್ಲಾಚೆಂ ಮೀಟ್
sorcerer ಖೊಟ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚೊ, ಘಾಡಿಗಾರ್
sorceress ಖೊಟ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚಿ, ಘಾಡಿಗಾರ್ನ್
sorcery ಖೊಟ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ಘಾಡಿ
sordid ಮೆಳೆಂ, ವಾಯ್ಟ್
sore ದೂಖ್ ಹಾಡಂವ್ಚೊ, ರಾಗಿಷ್ಟ್
sorehead ವೆಗ್ಗಿಂ ರಾಗಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ, ದುಖಿ
sorghum ಏಕ್ ತಣ್
sororal ಭಯ್ಣಿಂಚೆಂ
sororate ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ದೊಗಾಂ ವ ಚಡ್ ಭಯ್ಣಿಂಕಡೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
sororicide ಭಯ್ಣಿಚಿ ಖುನಿ
sorority ಭಯ್ಣ್‍ಪಣ್
sorrel ಏಕ್ ರಂಗ್, ಏಕ್ ಘೊಡೊ, ಏಕ್ ಝಡ್
sorrow ದೂಖ್
sorry ದುಖೆಸ್ತ್, ಬಿರ್ಮೊತಿಚೆಂ
sort ಥರ್, ವಿಂಗಡ್ ಕರ್
sortie ಎಕೊಡ್ಯಾ ವಿಮಾನಾಚೆಂ ಆಕ್ರಮಣ್
sortilege ಸೊಡ್ತಿ ಘಾಲ್ನ್ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
sortition ಸೊಡ್ತಿ ಘಾಲ್ಚೆಂ
sot ಬೆಬ್ದೊ
soteriological ಸೊಡ್ವಣ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
soteriology ಸೊಡ್ವಣ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
sottish ಬೆಬ್ದೊ, ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕಾಸ್
sotto voce ಲೋವ್ ತಾಳ್ಯಾನ್
sou ಆದ್ಲೆಂ ಫ್ರೆಂಚ್ ನಾಣೆ
soubriquet sobriquet ಪೊಳೆ
sough ಪಿಂರ್ಗೊಂಚೊ ವ ಸುಸ್ಕಾರ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಕರ್
sought ಸೊದ್ಲೆಂ, ವಿಚಾರ್ಲೆಂ
soul ಅತ್ಮೊ
soul mate ಅತ್ಮೊ ಸಾಂಗಾತಿ
sound ಆವಾಜ್, ಭಲಾಯ್ಕೆವಂತ್, ಅವ್ಗುಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಚೂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಅನ್ಭೊಗಾಚೆರ್ ಆಧಾರಿತ್, ಪೂರ್ಣ್, ಬೊರೊ
soundman ಆವಾಜ್‍ಮನಿಸ್
soundproof ಆವಾಜ್‍ನಿರೋಧಕ್
soup du jour ದಿಸಾಚೊ ಸುಪ್
sour ಅಂಬೊಟ್
source ಮೂಳ್
souse ಲೊಣ್ಚೆಂ, ಬುಡಯ್, ಬೆಬ್ದೊ
soutane ಲೋಬ್
south ದಕ್ಷಿಣ್
southerly ದಕ್ಷಿಣಾಚೆಂ
southern ದಕ್ಷಿಣಾಚೆಂ
southward ದಕ್ಷಿಣಾ ಕುಶಿನ್
southwards ದಕ್ಷಿಣಾ ಕುಶಿನ್
southpaw ದಾವ್ಕುರೊ
souvenir ಸ್ಮಾರಕ್
sovereign ಸಾರ್ವಭೌಮ್
sovereignty ಸಾರ್ವಭೌಮತಾ
sow ವೋಂಪ್, ದುಕೊರ್ನ್, ದುಕೊರ್ಲೆಂ
sower ವೊಂಪಿ
sozzled ಪಿಯೆಲ್ಲೊ
spa ಹುನ್ ಮೊರ್ಗಿ, ಖನಿಜ್ ಝರ್, ಭಲಾಯ್ಕಿ, ಶಾರೀರಿಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಹೊಟೆಲ್
space ಜಾಗೊ, ಅಂತ್ರಾಳ್
spacecraft ಅಂತ್ರಾಳ್ ವಾಹನ್
spaceflight ಅಂತ್ರಾಳ್ ಉಬ್ಣಿ
spaceman ಅಂತ್ರಾಳ್ ಮನಿಸ್
spaceport ಅಂತ್ರಾಳ್ ಥಳ್
spaceship ಅಂತ್ರಾಳ್ ತಾರುಂ
spacious ಇಸ್ಕಳ್
spade ಖೊರೆಂ
spadefish ಖೊರೆಂ ಮಾಸ್ಳಿ
spaghetti ಏಕ್ ಖಾಣ್
spake ಉಲಯ್ಲೊ
spall ಫಾತ್ರಾಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೊ, ಸುತ್ತ್ಯಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್
spam ವಿಚಾರಿನಾಶೆಂ ಸಬಾರ್ ಪತ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಇಮೆಯ್ಲ್
span ಆವ್ಕ್, ಗೇಣ್
spandex ವೊಡ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಲುಗಾಟ್
spangle ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಜಳಿತ್ ವಸ್ತ್
Spaniard ಸ್ಪೆಯ್ನಾಚೊ ಮನಿಸ್
spaniel ಏಕ್ ಪೆಟೊ
spanish jasmini ಜಾಯ್‍ಕಳೆ
spank ಕುಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಮಾರ್
spanking ನೊವೆಂ ಆನಿ ಬಳಿಷ್ಟ್, ಭೋವ್
spanner ಪಾನ್
spar ಘಟ್ ಕೋಲ್, ಬೊಕ್ಸಿಂಗಾಂತ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಕರ್, ಬೊಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ್, ಕೊಂಬ್ಯಾ ಬರಿ ಪಾಯಾನ್ ಝಗಡ್
spare ಚಡ್ತಿಕ್, ಸೊಡ್
sparge ಶೆಣಾಯ್, ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್
spark ಕೀಟ್, ಕಿಟಾಳ್
sparkle ಪ್ರಜಳ್
sparrow ಗಿರ್ಬುಜಿ
sparse ಇಲ್ಲೆ ಆನಿ ಶಿಂಪಡ್‍ಲ್ಲೆ
spartina ಏಕ್ ತಣ್
spat ಮಟ್ವೆಂ ಚಿಲ್ಲರ್ ಝಗ್ಡೆಂ, ಶಿಂಪಿ ಉಡಯ್ಲಿ
spate ವಡ್ ಸಂಖೊ ವ ಐವಜ್
spatial ಜಾಗ್ಯಾಚೆಂ, ಅಂತ್ರಾಳಾಚೆಂ
spatter ಉಸಾಳ್, ಉಸ್ಳಾಯ್, ಉಸ್ಳಾಂವ್ಚೆಂ
spatterdock ಏಕ್ ಫುಲ್
spavin ಸುಜ್
spawn ಗಾಭೊಳಿ, ಮಾಸ್ಳೆಚಿಂ ತಾಂತ್ಯಾಂ, ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕರ್
spay ಕೂಸ್ ಆನಿ ಅಂಡಾಶಯ್ ಕಾಡ್
speak ಉಲಯ್
speaker ಉಲವ್ಪಿ, ಸಭಾಪತಿ
spear ಭಾಲಿ, ಭರ್ಚಿ
spearhead ಭಾಲ್ಯೆಚಿ ತಕ್ಲಿ, ಮುಖೆಲಿ ಜಾ
special ವಿಶೇಸ್
special effects ವಿಶೇಸ್ ಪರಿಣಾಮ್
special interest ವಿಶೇಸ್ ಆಸಕ್ತ್
specialist ವಿಶೇಷಜ್ಞ್
specie ನಾಣೆ
species ಜೀವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ವರ್ಗ್, ಮನ್ಶಾ ಕುಳ್, ಕೊನ್ಸೆಕ್ರಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಹೊಸ್ತ್ ಆನಿ ವಾಯ್ನ್, ಥರ್
specific ವಿಶಿಷ್ಟ್
specimen ನಮೂನೊ
specious ಸತ್ ಲಾಗ್ತಾ ಪೂಣ್ ಫಟ್
speck ಲ್ಹಾನ್ ತಿಬೊ
speckle ಧಾಕ್ಟೊ ರಂಗಾಳ್ ತಿಬೊ
spectacle ಅದ್ಭುತ್ ದೃಶ್ಯ್
spectacles ವೋಕ್ಲ್
spectacular ಪೊಳೊಂವ್ಕ್ ಖಂಚವ್ಣೆದಾರ್
spectator ಪೊಳೊಂವ್ಚೊ, ದರ್ಶಕ್
spectral ರಂಗಾಳ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ವಾಂಟಾಪಾಚೆಂ
spectre ಭುತ್, ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ವಸ್ತ್
spectrum ರಂಗಾಳ್ ಉಜ್ವಾಡಾಚೆಂ ವಾಂಟಾಪ್ pl. spectra
specular ಆರ್ಶ್ಯಾಚೆಂ
speculate ಅಲೊಚನ್ ಕರ್, ದುಬಾವ್ ಕರ್, ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಯೇನಾಶೆಂ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್, ವ್ಯಾಪಾರಾಂತ್ ಲಾಭ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಶೆ ಘಾಲ್
sped ವೇಗ್ ಕೆಲೊ
speech ಉಲವ್ಣೆ, ಭಾಷಣ್
speed ವೇಗ್
speleological ಮಾಟೆಂಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
speleologist ಮಾಟೆಂಶಾಸ್ತ್ರಿ
speleology ಮಾಟೆಂಶಾಸ್ತ್ರ್
spell ಅಕ್ಷರಾಂ ಸಾಂಗ್, ಮಂತ್ರ್, ವೇಳ್
spellbind ಮಂತ್ರಾನ್ ಬಾಂದ್
spellbound ಮಂತ್ರಾನ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ, ಮಂತ್ರಾನ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೊ
spelter ಜ಼ಿಂಕ್
spelunker ಮಾಟೆಂ ಹವ್ಯಾಸಿ
spend ಖರ್ಚಿ, ಪಾಶಾರ್ ಕರ್
spendthrift ಗರ್ಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಖರ್ಚುಂಚೊ
spent ಖರ್ಚಿಲೆಂ, ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲೆಂ
sperm ಜೀವ್‍ಕಣ್
spermicide ಜೀವ್‍ಕಣ್ ನಾಶಕ್
sperrylite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
spew ವೋಂಕ್, ಜೊರಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್
sphalerite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
sphene ಏಕ್ ಖನಿಜ್
sphere ಗೋಲ್, ಭೂಗೋಳ್‍, ಕ್ಷೇತ್ರ್
spherical ಗೋಲ್ ಆಕಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ
spheroid ಗೋಲ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಕಾರ್, ಗೋಲ್ ಆಕಾರ್ ಆಸ್ಚಿ ವಸ್ತ್
spherule ಲ್ಹಾನ್ ಗೋಲ್
sphery ಉರುಟ್, ಗೋಲ್
spic-and-span ಸಗ್ಳೆಂ ನಿತಳ್
spice ಮಸಾಲೊ
spick-and-span spic-and-span ಪೊಳೆ
spicy ಮಸಾಲೊ ಆಸ್ಚೆಂ
spider ಸಾಳಿಯೊ
spiel ಸಂಗೀತ್ ಘಾಲ್, ವಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್
spike ಲಾಂಬ್ ಖಿಳೊ, ಅಮಾಲ್ ಪೀವನ್ ಭೊರ್ಸಿ
spikenard ಜತಮಾಂವ್ಸಿ
spile ಲ್ಹಾನ್ ಬಾರಿಕ್ ಖಾಂಬೊ
spill ವೊಮ್ತೊ, ವೊತ್
spill the beans ಘುಟ್ ಸಾಂಗ್
spillage ವೊಮ್ತೊಂಚೆಂ, ವೊಮ್ತಾಲ್ಲೊ ಐವಜ್
spin ನಾರ್ ವೋಡ್ನ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಸುತ್ ಕರ್, ಘುಂವ್, ಘುಂವ್ಡಾಯ್, ಘುಂವ್ಡಿ
spin control ಘುಂವ್ಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ್
spin doctor ಘುಂವ್ಡಿ ದೊತೊರ್
spina bifida ಪಾಟಿಚ್ಯಾ ಖಣ್ಯಾಚೆ ದೋನ್ ಕುಡ್ಕೆ
spinach ವಾಳ್ಚೆಬಾಜಿ
spinal ಪಾಟಿಚ್ಯಾ ಖಣ್ಯಾಚೆಂ
spindle ರಾಟ್
spine ಪಾಟಿಚೊ ಖಣೊ
spinelle ಏಕ್ ಖನಿಜ್
spinet ಏಕ್ ಇಟಾಲಿಅನ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ದ್, ಲ್ಹಾನ್ ಉಬೊ ಪಿಯಾನೊ, ಲ್ಹಾನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ ಒರ್ಗನ್
spinifex ಒಸ್ಟ್ರೇಲಿಅನ್ ತಣ್
spinmaster ಘುಂವ್ಡಿ ದೊತೊರ್
spinmeister ಘುಂವ್ಡಿ ದೊತೊರ್
spinner ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಚೊ, ಕ್ರಿಕೆಟಾಂತ್ ಘುಂವ್ಡಿ ಚೆಂಡುಗಾರ್
spinning wheel ಚರಕ್
spinster ಅಂಕ್ವಾರ್ ಸ್ತ್ರೀ
spiracle ಉಸ್ವಾಸ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಬುರಾಕ್
spiracular ಉಸ್ವಾಸ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬುರಾಕಾಚೆಂ
spiraea ಏಕ್ ಝಡ್, ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
spiral ಘುಂವ್ಚೆಂ
spire ಶಿಖರ್
spirea ಏಕ್ ಝಡ್, ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
spirit ಆತ್ಮೊ, ಉರ್ಬಾ
spiritism ಆತ್ಮೊವಾದ್
spiritist ಆತ್ಮೊವಾದಿ
spiritistic ಆತ್ಮೊವಾದೀಯ್
spiritual ಆತ್ಮಿಕ್
spiritualism ಆತ್ಮಿಕ್‍ವಾದ್
spiritualist ಆತ್ಮಿಕ್‍ವಾದಿ
spiritualistic ಆತ್ಮಿಕ್‍ವಾದೀಯ್
spirituality ಆತ್ಮಿಕ್‍ಪಣ್
spirometer ಉಸ್ವಾಸ್‍ಮಾಪಕ್
spirometric ಉಸ್ವಾಸ್‍ಮಾಪಕೀಯ್
spirometry ಉಸ್ವಾಸ್‍ಮಾಪ್
spiry ಶಿಖರೀಯ್
spit ಥುಕ್, ಶಿಂಪಿ ಉಡಯ್
spit it out ಮತಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ವೇಳ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಂಗ್
spite ದ್ವೇಷ್
spitfire ರಾಗಿಷ್ಟ್ ವ ಭೋವ್ ಭೊಗ್ಣಿಕ್ ಮನಿಸ್
spittle ಶಿಂಪಿ
spittoon ಪಿಕ್ದಾನಿ
spitz ಏಕ್ ಪೆಟೊ
spiv ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆ ವರ್ವಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ, ಝುಜಾ ವೆಳಾರ್ ಸೈನಿಕ್ ಸೆವಾ ಚುಕಂವ್ಚೊ
splash ಉಸ್ಳಾಯ್
splashdown ಮನಿಸ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಅಂತ್ರಾಳ್ ವಾಹನ್ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ದೆಂವ್ಚೆಂ
splatter ಉಸಾಳ್, ಉಸ್ಳಾಯ್, ಉಸ್ಳಾಂವ್ಚೆಂ, ಥೆಂಬೆ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್, ಭೋವ್ ಹಿಂಸಾ ಆಸ್ಚೆಂ
splay ಭಾಯ್ರ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್
splayfoot ಚಪ್ಪಟ್ ಪಾಯ್
splendent ಪ್ರಜಳಿತ್
splendid ಪ್ರಜಳಿತ್, ವೈಭವಿ
splendour ವೈಭವ್
splice ಸಾಂಗಾತಾ ವಿಣುನ್ ಎಕ್ವಟಾಯ್
spline ಬಾಂದಾಪ್ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ ಪಾತಳ್ ರುಕಾಡ್ ವ ಲೋಹ್
splinter ವಿಂಗಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಂಗಡ್, ವಾಂಟೆ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಾತಳ್ ಕುಡ್ಕೊ, ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚೀರ್
split ಚೀರ್
splurge ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ಖರ್ಚಿ
splutter ಘುಸ್ಪಡಿತ್ ಆವಾಜ್, ದರ್ವಡೊನ್ ಆನಿ ಘುಸ್ಪಡೊನ್ ಉಲಯ್
spodumene ಏಕ್ ಖನಿಜ್
spoil ಪಾಡ್ ಕರ್, ಝುಜಾಂತ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್
spoiler ಪಾಡ್ ಕರ್ಚೊ
spoilsport ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಖೆಳ್ ವ ಸಂತೊಸ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚೊ
spoilt ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ
spoke ಉಲಯ್ಲೊ
spoken ಉಲಯಿಲ್ಲೊ
spokesman ಉಲವ್ಣೆಮನಿಸ್
spokesperson ಉಲವ್ಣೆವ್ಯಕ್ತಿ, ಉಲವ್ಣೆಜಣ್
spokeswoman ಉಲವ್ಣೆಸ್ತ್ರೀ
spoliate ಲೂಟ್
spoliation ಲುಟ್ಚೆಂ
spoliator ಲುಟ್ಕಾರ್
spondylitis ಪಾಟಿಚೊ ಖಣೊ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
sponsor ಪೊದೊರ್ನ್ ವ ಮೊದೊರ್ನ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಖರ್ಚ್ ದಿಂವ್ಚೊ
spontaneous ತ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯೆಚೆಂ, ತಯಾರಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ
spoof ವ್ಯಂಗ್ಯ್, ಫಟವ್ಣಿ
spook ಭುತ್, ಗೂಢಚಾರಿ, ಭೆಷ್ಟಾಯ್
spoon ಕುಲೆರ್
spoor ರಾನ್ವಟ್ ಮನ್ಜಾತಿಚ್ಯಾ ವಾಟೆಚೊ ಘುರ್ತ್
sporadic ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕ್ರಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾ
sport ಸಂತೊಸಾ ಖಾತಿರ್ ಶಾರೀರಿಕ್ ಕ್ರಿಯಾ, ಖೆಳ್
sportsman ಖೆಳ್ಗಾಡಿ
spot ಚಿಟ್, ಖತ್, ಜಾಗೊ, ತಿಬೊ
spotted ಚಿಟ್ಯಾಳೊ
spouse ಘೊವ್ ವ ಬಾಯ್ಲ್
spout ವಾಳಾಂತ್ ಉಸ್ಳಾಯ್, ಲಾಂಬ್ ಭಾಷಣ್ ಕರ್, ಅತಿಮಾನಿ ಉಲಯ್, ಪಾಕ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾವ್ಸಾಚೆಂ ಉದಾಕ್ ವಾವಂವ್ಚಿ ನಳಿ
spraddle ಹಾತ್ ಆನಿ ಪಾಯ್ ವಿಸ್ತಾರಾವ್ನ್ ಬಸ್ ವ ಆಡ್ ಪಡ್, ಬಕ್ಕಾರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಚಲ್
sprain ಕುಸ್ಕೊ
sprawl ಹಾತ್ ಆನಿ ಪಾಯ್ ವಿಸ್ತಾರಾವ್ನ್ ಬಸ್ ವ ಆಡ್ ಪಡ್
spray ಶಿಂವರ್
spread ಪಾಸಾರ್
spreading hogweed ಧರ್ಣಿ ವಾಳ್ಚೆಬಾಜಿ
spree ಅನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಕ್ರಿಯಾ
sprig ಲ್ಹಾನ್ ಫಾಂಟೊ, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ, ತರ್ನಾಟೊ
sprightly ಜಿವಾಳ್, ಧಯ್ರಾದಿಕ್, ರುಚಿಕ್
spring ಝರ್, ವಸಂತ್, ನೀಟ್ ಜಾ, ಊಡ್
spring chicken ತರ್ನಾಟೊ
springbok ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಚೆಂ ಚಿತಾಳ್
springe ಪಾಸ್
springer ವಾಸ್ರುಂ ಘಾಲುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಚಿ ಗಾಯ್, ಏಕ್ ಪೆಟೊ
springhead ಝರಿಚೆಂ ಮೂಳ್
springhouse ಝರ್‌ಘರ್
springtide ವಸಂತ್ ಕಾಳ್
springtime ವಸಂತ್ ವೇಳ್
springwater ಝರಿಚೆಂ ಉದಾಕ್
sprinkle ಶೆಣಾಯ್, ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್
sprinkler ಶೆಣಾಯಕ್
sprint ಮಟ್ವಿ ಭೊವ್ ವೇಗಾಚಿ ಧಾಂವ್ಡಿ
sprout ಕಿರ್ಲೊ
spruce ದಿಸೊಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಆನಿ ಹುಶಾರ್, ಏಕ್ ರೂಕ್
sprue ಏಕ್ ಪಿಡಾ
sprung ನೀಟ್ ಜಾಲೊ, ಉಡ್ಲೊ
spry ಚಲನಾಂತ್ ವೆಗ್ಗಿಂ
spurious ನಕ್ಲಿ
spurn ಅಕ್ಮಾನ್‍ಭರಿತ್ ಇನ್ಕಾರ್, ಖೊಟ್
spurt ಅವ್ಚಿತ್ ವಾಳ್
spy ಗೂಢಚಾರಿ
squab ಕದೆಲಾಚೆಂ ಉಶೆಂ, ಚಾರ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂಚೊ ಪಾರ್ವೊ, ಮಟ್ವೊ ಮೊಟೊ ಮನಿಸ್
squabble ಚಿಲ್ಲರ್ ಸಂಗ್ತಿಚೆರ್ ಝಗ್ಡೆಂ
squabbler ಚಿಲ್ಲರ್ ಸಂಗ್ತಿಚೆರ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್ಚೊ
squad ದಳ್
squadron ಸೈನಿಕ್ ಘಟಕ್
squalid ಮೆಳೆಂ
squall ಬೊಬ್, ವಾರೆಂ ಆನಿ ಪಾವ್ಸ್
squalor (Am) squalour ಪೊಳೆ
squalour ಮೆಳೆಂಪಣ್
squander ಪಾಡ್ ಕರ್, ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್
square ಚವ್ಕ್
squash ದಾಂಬ್, ಏಕ್ ಪೀವನ್, ಏಕ್ ಖೆಳ್
squat ಧರ್ನಿರ್ ಬೊಸ್
squatter ಆಸ್ತಿಂತ್ ಹಕ್ಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವ ಭಾಡೆಂ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಆಸ್ಚೊ, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಹಕ್ಕ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚೊ
squawk ಅವ್ಚಿತ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಘಾಲ್, ವಡ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್, ಅವ್ಚಿತ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್
squawroot ಉತ್ತರ್ ಅಮೆರಿಕಾಚೆಂ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
squeak ಕಿಂದ್ರಿ ಅವಾಜ್ ಕರ್
squeal ಕಿಂದ್ರಿ ಅವಾಜ್ ಕರ್
squeamish ಸುಲಭಾಯೆನ್ ವೊಂಕಾರೆ ಯೆಂವ್ಚೊ, ಸುಲಭಾಯೆನ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ವ ಕಾಂಠಾಳ್ಚೊ, ನಡ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸ್ಚೊ
squelch ಗುಡ್ಡಾಯ್, ದಾಂಬ್, ವೊಗೆ ಕರ್
squeeze ಪೀಳ್, ಚಿಡ್ಡಿ
squib ಲ್ಹಾನ್ ಹಾಸ್ಯಾತ್ಮಕ್ ವ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಬರಾಪ್ ವ ಭಾಷಣ್, ಲ್ಹಾನ್ ಫುಗೆಟ್
squid ಆಟ್ ಮಟ್ವೆ ಬಾವ್ಳೆ ಆನಿ ದೋನ್ ಲಾಂಬ್ ಬಾವ್ಳೆ ಆಸ್ಚೆಂ ತಕ್ಲಿಚರಣ್
squiffed ಬೆಬ್ದೊ
squiffy ಬೆಬ್ದೊ
squiggle ವುಳ್ವುಳ್, ಗಿಚ್ಚಿ, ಗಿಚ್ಚಿಲ್ಲೆಂ
squill ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
squinch ತಿರ್ಸೊ ಪೊಳೆ, ಲಾಗಿಂ ಕರ್, ದುಖಿನ್ ಪಾಟಿಂ ವಚ್
squinny ತಿರ್ಸೊ ಪೊಳೆ, ತಿರ್ಸೊ
squint ತಿರ್ಸೊ
squint-eyed ತಿರ್ಸೆ ದೊಳೆ ಆಸ್ಚೊ
squinter ತಿರ್ಸೆ ದೊಳೆ ಆಸ್ಚೊ
squinty ತಿರ್ಸೆ ದೊಳೆ ಆಸ್ಚೊ
squirarchy ಭುಂಯ್ ಮಾಲಿಕಾಂಚೊ ವರ್ಗ್
squire ಗುರಾಣಿ ವ ಕವಚ್ ವಾವವ್ಪಿ, ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೊ ಸೆವಕ್, ಭುಂಯ್ ಮಾಲಿಕ್, ವಕಿಲ್, ನಿತಿದಾರ್
squirearchy ಭುಂಯ್ ಮಾಲಿಕಾಂಚೊ ವರ್ಗ್
squirm ವುಳ್ವುಳ್
squirrel ಚಾಣಿ
squirt ಅವ್ಚಿತ್ ವಾಳ್, ತರ್ನಾಟೊ
squish ಗುಡ್ಡಾಯ್, ದಾಂಬ್, ವೊಗೆ ಕರ್, ಚೀಂವ್
stab ಸುರಿ ಘಾಲ್
stabile ಥಿರ್
stability ಥಿರಾಸಾಣ್
stable ಗೊಟೊ, ಥಿರ್
staccato ತಾಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ
stack ರಾಸ್, ವಡ್ ಸಂಖೊ ವ ಐವಜ್, ರಾಸ್ ಕರ್, ಫಟಂವ್ಕ್ ಘುಟಾನ್ ಮಾಂಡ್, ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಪರಿಣಾಮ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಮಾಂಡ್
stacte ಆದಿಂ ಜುದೆವಾಂನಿ ಧುಂಪ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವಾಪರ್‌ಲ್ಲೊ ಗೋಡ್ ಮಸಾಲೊ
staddle ಭಾತೆಣ್ ವ ಸುಕೆಂ ತಣ್ ರಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ವ ಮೂಳ್
stade ಖೆಳಾಂಗಣ್
stadia ಖೆಳಾಂಗಣಾಂ sl. stadium
stadium ಖೆಳಾಂಗಣ್ pl. stadia
stadtholder ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಉಪರಾಯ್, ಜಾಗೊಧರ್ಪಿ
staff ಸಿಬಂದಿ, ಬೆತ್ಕಾಟಿ
staffer ಸಿಬಂದಿ ಸಾಂದೊ
stag ಚಿತಾಳ್
stage ರಂಗ್‍ಮಂಚ್
stagehand ರಂಗ್‍ಮಂಚ್ ಕಾಮೆಲಿ
stagflation ವಾಳಾಸಣ್ (stagnation + inflation)
stagger ಲಕ್
stagnant ವಾಳಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
stagnate ವಾಳಾನಾಶೆಂ ರಾವ್
stagnation ವಾಳಾನಾಶೆಂ ರಾವ್ಚೆಂ
staid ಗಂಭೀರ್
stain ಖತ್
stair ಮೆಟ್
stairs ಮೆಟಾಂ
stake ಸುಳಿ, ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಇನಾಮ್
stakeholder ವ್ಯಾಪಾರಾಂತ್ ಹಿಸೊ ಆಸ್ಚೊ
stale ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲೆಂ
stalemate ಚೆಸ್ಸಾಂತ್ ಚೆಕ್ ದೀನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಖೆಳ್ ಮುಕಾರ್ಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
stalk ಗುಪಿತ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್
stall ಮಾಂಡ್, ಆಡಾಯ್
stallion ಘೊಡೊ
stalwart ಬಳಿಷ್ಠ್, ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಮನಿಸ್
stamen ಫುಲಾ ಭಿತರ್ಲಿ ಬಾರಿಕ್ ಶಿರ್
stamina ದಂಬು
stammer ಗಾಗ್
stamp ತಪಾಲ್ ಚೀಟ್, ಗುಡ್ಡಾಯ್
stamp paper ಠಸೊ
stampede ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಚೆಂ ಎಕಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್ ಚಲನ್
stance ಉಬೆ ರಾಂವ್ಚಿ ವ ಬಸ್ಚಿ ರೀತ್
stanch ವಾಳ್ಚೆಂ ರಾವಯ್
stanchion ನೀಟ್ ಖಾಂಬೊ
stand ಉಬೆ ರಾವ್
stand out ಗುಮಾನ್ ವೊಡ್
standard ವರ್ಗ್, ಪ್ರಮಾಣ್, ಬಾವ್ಟೊ, ಬೊಂದೆರ್
standard-bearer ಬೊಂದೆರ್ ವಾವವ್ಪಿ
standee ಉಬೆ ಆಸ್ಚೊ
stanza ಚರಣ್
star ನೆಕೆತ್ರ್
starch ಖಳ್
stardom ನೆಕೆತ್ರ್‌ಪಣ್
stare ಲಾಂಬ್ ವೇಳ್ ಪೊಳೆ
starets ಆತ್ಮಿಕ್ ಸಲಹಾಗಾರ್ pl. startsy
starfish ನೆಕೆತ್ರ್‌ಮಾಸ್ಳಿ
starflower ನೆಕೆತ್ರ್‌ಫುಲ್
stargaze ನೆಕೆತ್ರ್ ಪೊಳೆ
stark ಸಗ್ಳೊ, ಖಾಲಿ
starkers ನಾಗ್ಡೊ
starlet ಲ್ಹಾನ್ ನೆಕೆತ್ರ್, ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ಚಿ ತರ್ನಾಟಿ ನಟಿ
starlight ನೆಕೆತ್ರ್ ಉಜ್ವಾಡ್
starling ನೆಕೆತ್ರ್ ಪೀಲ್, ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
starlit ನೆಕೆತ್ರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ
starry ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ, ನೆಕೆತ್ರೀಯ್
start ಸುರು ಕರ್
starter ಸುರುಕ್
startle ಅವ್ಚಿತ್ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ ವ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಕರ್
startsy ಆತ್ಮಿಕ್ ಸಲಹಾಗಾರ್ sl. starets
starvation ಜೇಂವ್ಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಉಪಾಸ್
starve ಉಪಾಸಿ ರಾವ್
statant ಸಕ್ಕಡ್ ಪಾಯ್ ಧರ್ನಿರ್ ಆಸ್ಚಿ
stash ಗುಪಿತ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದವರ್
state ರಾಜ್ಯ್, ಸ್ಥಿತಿ, ಸಾಂಗ್
statecraft ರಾಜ್ಯ್ ವ್ಯವಹಾರ್ ಚಲಂವ್ಚಿ ಕಲಾ
statehood ರಾಜ್ಯ್‌ಪಣ್
stately ಗಾತ್ರಾಂತ್ ಖಂಚಕ್
statement ಸಾಂಗ್ಣಿ
stater ಆದ್ಲೆಂ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಣೆ
statesman ರಾಜ್ಯ್‌ಮನಿಸ್
statesmanship ರಾಜ್ಯ್‌ಮನಿಸ್ಪಣ್
statewide ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್
station ಠಾಣೆ
static ಅಚಲಿತ್
statice ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
stationary ಹಾಲಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
stationer ಬರವ್ಣೆಚಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿಕ್ಚೊ, ಪ್ರಕಾಶಕ್
stationery ಬರವ್ಣೆಚಿ ಸಾಮಗ್ರಿ
statism ರಾಜ್ಯ್‌ವಾದ್
statist ರಾಜ್ಯ್‌ವಾದಿ
statistic ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಂಖೊ
statistical ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
statistician ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಿ
statistics ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ್
statuary ಶಿಲ್ಪಿ, ಇಮಾಜ್ಯೊ ಕರ್ಚಿ ಕಲಾ, ಇಮಾಜ್ಯೊ, ಇಮಾಜ್
statue ಇಮಾಜ್
statuesque ಇಮಾಜಿ ಬರಿ
statuette ಲ್ಹಾನ್ ಇಮಾಜ್
stature ಉಬಾರಾಯ್, ವಡ್ಪಣ್
status ಸ್ಥಿತಿ
status quo ಆಸ್ಚಿ ಸ್ಥಿತಿ
status quo ante ಪಯ್ಲೆಂಚಿ ಸ್ಥಿತಿ
statute ಕಾನೂನ್
statutory ಕಾನೂನಾ ಪ್ರಕಾರ್
stay ರಾವ್
stead ಫಾಯ್ದೊ, ಬದ್ಲಾಕ್, ಕುಮಕ್ ಕರ್
steadfast ಅಚಲ್, ಬದ್ಲಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ವಿಶ್ವಾಸಿ
steady ಥಿರ್
steak ಮಾಸಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ
steal ಚೊರಿ ಕರ್
stealth ಚೊರಿ
steam ಊಬ್
steamboat ಊಬ್ ದೋಣ್
steamer ಉಬೆನ್ ಚಲ್ಚೆಂ ತಾರುಂ
steamroll ಚಡ್ ಬಳಾನ್ ಜೀಕ್
steamship ಉಬೆನ್ ಚಲ್ಚೆಂ ತಾರುಂ
steamy ಉಬಾಳ್
steatopygia ಚರ್ಬೆಕುಲೆ, ಕುಲೆಚರಾಬ್
steed ಘೊಡೊ
steel ತಿಖೆಂ
steelwork ತಿಖೆಂ ಕಾಮ್
steelworker ತಿಖೆಂ ಕಾಮೆಲಿ
steenbok ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಚೆಂ ಚಿತಾಳ್
steep ಚಡ್ಚೆಂ ವ ದೆಂವ್ಚೆಂ ಶೀಘ್ರ್ ಆನಿ ತೀವ್ರ್, ಭೋವ್ ಚಡ್
steeple ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಬುರುಜ್
steeplechase ಉದ್ಕಾ ಆನಿ ಅಡ್ಕಳಿಂ ವಯ್ರ್ ಉಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ೩,೦೦೦ ಮೀಟರ್ ಧಾಂವ್ಡಿ, ಅಡ್ಕಳಿಂ ವಯ್ರ್ ಘೊಡ್ಯಾ ಧಾಂವ್ಡಿ
steer ವಾಟೆರ್ ಚಲನ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಕರ್`
steganographic ಲಿಪ್ಣಿಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
steganography ಲಿಪ್ಣಿಶಾಸ್ತ್ರ್
stein ವಡ್ ಮಗ್
steinbok ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಚೆಂ ಚಿತಾಳ್
stela ಕಾಂತಯಿಲ್ಲೊ ಫಾತ್ರಾ ಖಾಂಬೊ
pl. stelae
stele ಕಾಂತಯಿಲ್ಲೊ ಫಾತ್ರಾ ಖಾಂಬೊ
pl. steles
stellar ನೆಕೆತ್ರಾಂಚೆಂ, ಉತ್ತಮ್
stellate ನೆಕೆತ್ರೀಯ್
stem ಆಡಾಯ್, ರಾವಯ್
stench ಮೂರ್
stenographer ಮಟ್ವೆಂಬರವ್ಪಿ
stenography ಮಟ್ವೆಂಬರಾಪ್
stentor ವಡ್ ತಾಳೊ ಆಸ್ಚೊ
step ಮೇಟ್
sterile ವಾಂಜ್
sterility ವಾಂಜ್ಪಣ್
sterling ಶ್ರೇಷ್ಟ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದುಡು
stern ಕಠಿಣ್
stertor ಗೊರೆವ್ಣಿ
stertorous ಗೊರೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಚೆಂ
stet ಆಸೊಂದಿ
stevedore ಬಂದ್ರಾಂತ್ ತಾರ್ವಾಂನಿ ಸಾಮಾನ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಆನಿ ಕಾಡ್ಚೊ ಕಾಮೆಲಿ
stew ಬಾಫಾತ್, ಮಾಸ್ ವ ಮಾಸ್ಳಿ ಆನಿ ರಾಂದಯೆಚೆಂ ಭೊರ್ಶಿಲ್ಲೆಂ ಖಾಣ್, ಹುನ್ ನಾಣ್, ಚೆಡ್ಯೆಘರ್, ಸಕಾಸ್ ಉಕಡ್
steward ಕಾರ್ಬಾರಿ
stewardess ಕಾರ್ಬಾರಿನ್
stewardship ಕಾರ್ಬಾರ್
stibnite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
stick ಬೊಡಿ
stickler ಖಮಾಖಮ್ ವ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಆಸಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೊ
stickman ಬೊಡಿಮನಿಸ್
stickseed ಬೊಡಿಬಿ
stickup ಬಂದೂಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ಚೊರಿ`
stickweed ಬೊಡಿನಾಲಿಯೊ
stickwork ಬೊಡಿಕಾಮ್
sticky ಅಂಟೊಂಚೆಂ, ದುಖಾಳ್, ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ, ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ್
sticky wicket ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ವ ನಾಜುಕ್ ಸಮಸ್ಯಾ ವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
stiff ಘಟ್
stiff-necked ಹಠಿ, ಹಂಕಾರಿ
stiffen ಘಟ್ ಕರ್ ವ ಜಾ
stifle ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಾಂದಯ್, ದಾಂಬ್
stigma ಖತ್, ಘಾಯ್
stigmata ಜೆಜುಚೆ ಘಾಯ್
stigmatise ಘಾಯ್ ಕರ್, ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರ್
stilbite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
stile ವೋಯ್ ವ ವೊಣೊದಿ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ
stiletto ಸುರಿ
still ಹಾಲಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ವೊಗೊ, ಭಟ್ಟಿ
stillbirth ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭ್ರೂಣಾಚೊ ಜನ್ಮ್
stillborn ಜನ್ಮಾತಾನಾ ಮೆಲ್ಲೊ
stillman ಭಟ್ಟಿಮನಿಸ್
stillroom ಭಟ್ಟಿಕೂಡ್
stimulant ಉತ್ತೇಜಕ್
stimulate ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರ್
stimulation ಉತ್ತೇಜನ್
stimulator ಉತ್ತೇಜಕ್
stimuli ಉತ್ತೇಜನಾಂ
stimulus ಉತ್ತೇಜನ್
sting ಖೊಂಚ್
stingaree ಖೊಂಚ್ಕಿರಣ್
stinger ಖೊಂಚಕ್
stingray ಖೊಂಚ್ಕಿರಣ್
stingy ಹಿಮ್ಟೊ
stink ಘಾಣ್
stinkard ಘಾಣ್ಕುರೊ
stinkbug ಘಾಣ್ಬಿಕೊಣ್
stinker ಘಾಣ್ಕುರೊ
stinking ಘಾಣ್ಕುರೊ, ಘಾಣೆತಾ, ಘಾಣೆಂವ್ಚೊ
stinkpot ಘಾಣ್ ಮೊಡ್ಕಿ
stinkweed ಘಾಣ್ ನಲಿಯೊ
stinkwood ಘಾಣ್ ರೂಕ್, ಘಾಣ್ ರುಕಾಡ್
stinky ಘಾಣೆಂವ್ಚೊ
stint ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಕ್ರಿಯಾಚೆರ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೊ ವೇಳ್
stipend ಭಾತೆಂ
stipendiary ಭಾತೆಂ ಘೆಂವ್ಚೊ
stipulate ಕರುಂಕ್ ವ ಆಡ್ವಾರುಂಕ್ ಸೊಲ್ಲೊ ಕರ್
stipulation ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಶರ್ತ್
stir ಕಿರಯ್
stirp ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಪೂರ್ವಜಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಚೊ ಗೀಟ್
stirrup ರಿಕಾಬ್
stitch ಶಿಂವ್
stochastic ಖಂಚೆಂಯೀ
stock ಮಾಲ್, ಮೂಳ್, ಕುಳಿ
stocking ಮೆಯ್
stodge ಭೊರ್
stoke ಕುಟ್ಟಿ, ಇಂಧನ್ ಘಾಲ್
stolid ಅಭಾವುಕ್
stomach ಪೊಟ್
stomatitis ತೊಂಡ್ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
pl. stomatitides, stomatitises
stomp ಗುಡ್ಡಾಯ್, ರಾಗಾನ್ ಮೆಟಾಂಚೊ ವಡ್ ಅವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಚಲ್
stone ಫಾತೊರ್, ಫಾತ್ರಾಯ್
stone age ಫಾತೊರ್ ಕಾಳ್
stone-blind ಸಗ್ಳೊ ಕುಡ್ಡೊ
stone crab ಫಾತೊರ್ ಕುರ್ಲಿ
stone-deaf ಸಗ್ಳೊ ಕೆಪ್ಪೊ
stonechat ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
stonecutter ಫಾತೊರ್ ಕಾತರ್ಪಿ
stonefish ಫಾತೊರ್ ಮಾಸ್ಳಿ
stonemason ಫಾತೊರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ
stonemasonry ಫಾತೊರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಪಣ್
stonewall ಸಂಸದೀಯ್ ಕಾಮಾಂತ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಹಾಡ್, ಅಸಹಕಾರ್ ಕರ್
stoneware ಫಾತ್ರಾಚೆಂ ಅಯ್ದಾನ್
stonework ಫಾತೊರ್ ಕಾಮ್
stood ಉಬೆ ರಾವ್ಲೊ
stooge ಅನ್ಯೇಕ್ಲಾನ್, ತಾಚ್ಯಾಕಿ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್, ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಕರ್ಚೊ
stoop ಆಂಗ್ ಮುಕಾರ್ ಆನಿ ಸಕೈಲ್ ಬಗ್ವೊಂಚೆಂ
stop ರಾವ್, ರಾವಯ್
stopgap ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್
stoppage ರಾವವ್ಣಿ
storage ಉಗ್ರಾಣ್, ಉಗ್ರಾಣಾಂತ್ಲೊ ಸಾಮಾನ್, ಉಗ್ರಾಣಾಚೆಂ ಭಾಡೆಂ
store ಉಗ್ರಾಣ್ ದಾಸ್ತಾನ್ ಕರ್, ಉಗ್ರಾಣ್
storehouse ಉಗ್ರಾಣ್
storekeeper ಉಗ್ರಾಣಿ
storeroom ಉಗ್ರಾಣ್
storey ಮಾಳಯ್
stork ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
storksbill ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಚೆಂ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
storm ವಾದಾಳ್
stormy ವಾದಾಳೀಯ್, ಉಚಾಂಬಳ್
story ಕಾಣಿ
storyteller ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಪಿ
stound ವೇಳ್
stoup ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ರಿಗ್ಚೆ ಕಡೆ ಆಸ್ಚೆಂ ಅಗ್ಮೆಂತಾಚೆಂ ತಸ್ತ್, ಗ್ಲಾಸ್, ಬೋತ್ಲ್, ಮೊಡ್ಕಿ
stout ಮೊಟೊ
stove ಶಿಗ್ಡಿ
stover ಭಾತೆಣ್
stow ದಾಸ್ತಾನ್ ಕರ್, ಮಾಂಡ್
stow away ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಾಹನಾಂತ್ ಘುಟಾನ್ ರಾವ್
stowage ದಾಸ್ತಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ, ದಾಸ್ತಾನ್ ಸಾಮರ್ಥಿ
stowaway ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಾಹನಾಂತ್ ಘುಟಾನ್ ರಾಂವ್ಚೊ
straddle ಬಕ್ಕಾರ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
strafe ವಿಮಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಗುಳೆ ಸೊಡ್
straggle ಸೀದಾ ವಾಟೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ವಚ್
straight ನೀಟ್, ಪಾಟಾಪಾಟ್
straightaway ಸೀದಾ, ತಕ್ಷಣ್, ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ
straighten ನೀಟ್ ಕರ್
straightforward ಸೀದಾ, ಖಮಾಖಮ್
straightway ಸೀದಾ, ತಕ್ಷಣ್
strain ಪೂರ್ವಜ್‍ಪಣ್, ಅನುವಂಶೀಯ್ ಗೂಣ್, ಗಾಳ್, ಘಟ್ಟ್ ಬಾಂದ್, ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಲಾಂಬ್ ವೋಡ್
strand ತಡ್, ತಡಿಕ್ ಲಾಗ್, ಪರ್ಕಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸುಟೊಂಕ್ ದುಡು ವ ಸಾಧನ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವ್, ದೊರಿ ವ ವಸ್ತುರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾರ್, ಸುತ್ ಇತ್ಯಾದಿ
strange ಪರ್ಕಿ, ವಿಚಿತ್ರ್
strangle ಗೊಮ್ಟಿ ಚಿಡ್ಡಿ
strangulation ಗೊಮ್ಟಿ ಚಿಡ್ಡುಂಚೆಂ
strangury ಸಕಾಸ್ ಆನಿ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಮುತ್ಚೆಂ
strap ಪಟ್ಟಿ, ತತ್ವಾರಾ ವರ್ವಿಂ ಕಷ್ಟೊ
stratagem ಝುಜಾಂತ್ ದುಸ್ಮಾನಾಕ್ ಫಟಂವ್ಕ್ ಹಿಕ್ಮತ್
strategy ಝುಜ್‍ಯೋಜನ್
strath ಚಪ್ಪಟ್ ರೂಂದ್ ನಂಯ್ ಫಾಲ್ಕೆಂ ವ ಲಾಗ್ಶಿಲಿ ತಣ್‍ಭುಂಯ್
strathspey ಏಕ್ ಸ್ಕೊಟಿಷ್ ನಾಚ್ ವ ತಾಚೆಂ ಸಂಗೀತ್
straw ಕಾಡಿ
strawberry ಅವಾಳೊ
strawhat ಕಾಡಿಚೆಪೆಂ
stray ಚುಕೊನ್ ವಚ್
streak ಧರ್ನಿಚ್ಯಾ ರಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ರಂಗಾಚೊ ಗೀಟ್, ನಾಗ್ಡೊ ಧಾಂವ್
streaker ನಾಗ್ಡೆಂ ಧಾಂವ್ಚೊ
stream ವಾಳ್, ಝರ್
streamlet ಲ್ಹಾನ್ ವಾಳ್
streamline ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಕರ್
street ಮಾರೊಗ್
strength ಬಳ್
strengthen ಬಳ್ ಚಡಯ್
strenuous ಉರ್ಬೆಸ್ತ್, ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ
stress ದಾಂಬ್ಣಿ, ದಾಂಬ್
stretch ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ವೋಡ್, ಲಾಂಬ್ ಸೊಡ್
stricken ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ, ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ
strict ಕಠಿಣ್
stricture ಮೀತ್, ನಿಂದಾ, ಠೀಕಾ
stride ಬಕ್ಕಾರ್
stridency ತೀವ್ರತಾ, ಕರ್ಕಸ್ ಆವಾಜ್
strident ತೀವ್ರ್, ಕರ್ಕಸ್ ಆವಾಜ್ ಆಸ್ಚೆಂ
stridor ಕರ್ಕಸ್ ವ ಕಿಂದ್ರಿ ಆವಾಜ್
stridulate ಕಿಂದ್ರಿ ಆವಾಜ್ ಕರ್
stridulation ಕಿಂದ್ರಿ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚೆಂ
stridulous ಕಿಂದ್ರಿ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚೆಂ
strife ಝಗ್ಡೆಂ
strike ಮಾರ್, ಮುಷ್ಕರ್
string ಸರಿ, ನಾಡೊ
stringent ಕಠಿಣ್
strip ವಸ್ತುರ್ ವ ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಡ್
stripe ಪಟ್ಟಿ, ಬೊಡಿಯೆಚೊ ಮಾರ್
strive ಪೆಚಾಡ್
strode ಬಕ್ಕಾರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ
stroke ಪೊಶೆ, ಮಾರ್
strong ಬಳಿಷ್ಠ್
stroll ಸಕಾಸ್ ಚಲ್, ಕಾಮ್ ವ ಫಾಯ್ದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವಚ್
strop ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚಿ ಪಟ್ಟಿ
strophe ಶ್ಲೋಕ್
strove ಪೆಚಾಡ್ಲೊ
strow ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್
strown ಶಿಂಪ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ
struck ಮಾರ್ಲೆಂ
structural ಬಾಂದಾವಳೀಯ್
structure ಬಾಂದಾವಳ್
struggle ಕಷ್ಟಿ ವಾವ್ರ್
strum ಸರಿಯಾಂಚೆರ್ ಬೊಟಾಂ ಚಲಯ್
strummer ಸರಿಯಾಂಚೆರ್ ಬೊಟಾಂ ಚಲಂವ್ಚೊ
strumpet ಚೆಡಿ
strung ಸರಿ ಘಾಲ್, ಸರಿ ಘಾಲ್ಲೆಂ
strut ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಚಲ್, ಅಭಿಮಾನಾನ್ ದಾಕಯ್
stubble ಇಲ್ಲೆಂ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಾಡ್
stubborn ಹಠಿ
stuck ಲಾಗ್ಲಾ, ಶಿರ್ಕಾಲಾ
stud ಘೊಡೊ
student ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
studio ಪಿಂತುರಾಂ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ, ರೇಡಿಯೊ ವ ಟೆಲಿವಿಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಪ್ರಸಾರಣ್ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ
study ಶಿಕ್
stuff ವಸ್ತ್, ವಸ್ತು, ಸಬ್ದ್ ವ ಕಾರ್ಯಿಂ, ಗೂಣ್, ವಿಶೇಷತಾ, ಭೊರ್
stultify ಆಸಕ್ತ್ ಉಣೆ ಕರ್, ಬುದ್ದು ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯ್
stumble ದಾಂಟೊ
stump ರುಕಾಚೊ ಪಾಳಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚೊ ವಾಂಟೊ, ಕ್ರಿಕೆಟಾಂತ್ ವಾಪರ್ಚಿ ಬೊಡಿ, ಘುಸ್ಪಡಾಯ್
stun ಮತ್ ಚುಕಯ್, ತಕ್ಲಿ ಘುಂವಯ್, ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್
stunt ವಾಡಾವಳಿಂತ್ ಉಣೆಪಣ್, ಪ್ರಚಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಠಿಣ್ ವ ಅಪಾಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್
stupe ಹುನ್ ಭಿಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ಲುಗಾಟ್
stupefaction ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ
stupefy ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್
stupendous ಅದ್ಭುತ್
stupid ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕಾಸ್, ಅರಾಜಾಂವಿಕ್
sturdy ಘಟ್
sturgeon ರಾಂವ್ಸ್
stutter ಗಾಗೆ
sty ದುಕ್ರಾಚೊ ಘುಡ್
style ಶೈಲಿ
stylebook ಶೈಲಿಪುಸ್ತಕ್
stylus ಬರಂವ್ಕ್, ಘುರ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ವ ಕಾಂತಂವ್ಕ್ ಆಯ್ದ್
stymie ಆಡಾಯ್
styptic ರಗಾತ್ ವಾಳ್ಚೆಂ ರಾವಂವ್ಚೆಂ
suable ವ್ಯಾಜ್ ಕರ್ಯೆತ್
suasion ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ
suave ತೆಲ್ತೊ ಆನಿ ಸಂಕೀರ್ಣ್
sub ಸಕ್ಲಾ, ಉಣೆ, ಉಪ
sub judice ನಿತಿದಾರ್ ವ ನ್ಯಾಯಸಭಾ ಮುಕಾರ್
sub rosa ಘುಟಾನ್
subacid ಇಲ್ಲೆಂ ರಾಗಿಷ್ಟ್
subaltern ಕನಿಷ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ
subaqueous ಉದ್ಕಾ ಪಂದಾ
subcontinent ಉಪಖಂಡ್
subcultural ಉಪಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್
subculture ಉಪಸಂಸ್ಕೃತಿ
subcutaneous ಕಾತಿ ಪಂದ್ಲೆಂ
subdeacon ಸುಬ್ ದಿಯಾಕೊನ್
subdue ದಾಂಬ್
subito ವೆಗ್ಗಿಂ, ತಕ್ಷಣ್, ಅವ್ಚಿತ್
subjacent ಪಂದಾ ಆಸ್ಚೆಂ
subject ವಿಷಯ್, ಪ್ರಜಾ
subjection ಅಧಿಕಾರಾ ಖಾಲ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ
subjugate ಜೀಕ್, ದಾಂಬ್
sublate ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್
sublet ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ದಿ
sublimate ಊಂಚ್ ಕರ್
sublime ಊಂಚ್
subliminal ಉಂಬ್ರಾ ಸಕ್ಲಾ
sublingual ಜಿಬೆ ಪಂದ್ಲೆಂ
submarine ಪಂದಾದರ್ಯಾಳ್
submariner ಪಂದಾದರ್ಯಾಳಿ
submerge ಬೂಡ್
submerse ಬೂಡ್
submission ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಅಧಿಕಾರ್ ವ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಖಾಲ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ
submit ದೀ, ಖಾಲ್ ಜಾ
subordinate ಸಕ್ಲೊ ವರ್ಗ್ ವ ಹುದ್ದೊ, ಸಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾರ್ ವ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚೊ, ಸಕ್ಲಾ ಹಾಡ್
subordination ಸಕ್ಲಾ ಹಾಡ್ಚೆಂ
suborn ಘುಟಾನ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಕರುಂಕ್ ಪುಸ್ಲಾಯ್, ಫಟ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಪುಸ್ಲಾಯ್, ಫಟ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಘೆ
subpoena ನ್ಯಾಯಸಭಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹುಕುಮ್
subreption ಫಟ್ಕಿರಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ
subrogate ಅನ್ಯೇಕ್ಲಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್
subrogation ಅನ್ಯೇಕ್ಲಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ
subscribe ವರ್ಗಣಿ ಬಾಂದ್
subscriber ವರ್ಗಣಿದಾರ್
subscription ವರ್ಗಣಿ
subsequent ಉಪ್ರಾಂತ್
subservient ಸಕ್ಲಾ
subside ದೇಂವ್
subsidiary ಸಹಾಯಕ್
subsidy ಆಧಾರ್ ದುಡು
subsist ಆಸ್, ಜಿಯೆ, ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಘೆ
subsistence ಅಸ್ತಿತ್ವ್, ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ
subsonic ಅವಾಜಾಚ್ಯಾಕೀ ಉಣ್ಯಾ ವೇಗಾಚೆಂ
substance ಸತ್ತ್ವ್
substantial ಸತ್ತ್ವಾಚೆಂ, ನೀಜ್, ಮಹತ್ವಾಚೆಂ, ಧಾರಾಳ್
substantiate ಸತ್ತ್ವ್ ದೀ, ರುಜು ಕರ್
substantive ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ನೀಜ್, ಶಾಶ್ವತ್, ಧಾರಾಳ್
substratum ಪಂದ್ಲೊ ಆಧಾರ್
subsume ವಡ್ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ವ ವಸ್ತುಂತ್ ಮೇಳ್
subterfuge ಫಟವ್ಣಿ
subterranean ಧರ್ನಿ ಪಂದಾ
subterraneous ಧರ್ನಿ ಪಂದಾ
substitute ಬದ್ಲಿ
subtile ಸೂಕ್ಷ್ಮ್, ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಳಿ, ಜಾಂಟೊ
subtle ಸೂಕ್ಷ್ಮ್, ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಳಿ, ನಾಜುಕ್, ಪ್ರವೀಣ್
subtract ಉಣೆ ಕರ್
suburb ಉಪನಗರ್
suburban ಉಪನಗರೀಯ್
subversion ಸರ್ಕಾರ್ ವ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್
subvert ಸರ್ಕಾರ್ ವ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ನಾಸ್ ಕರ್, ಸಕ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್
subway ಪಂದ್ಲಿ ವಾಟ್
succedent ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ
succeed ಯಶಸ್ವಿ ಜಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆ
success ಯಶ್
successful ಯಶಸ್ವಿ
succession ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ್
successive ಪಾಟಾಪಾಟ್
successor ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ
succinct ಮಟ್ವೆಂ ಆನಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್
succor (Am) succour ಪೊಳೆ
succour ಆಧಾರ್
succulent ರೊಸಾಳ್ ಆನಿ ರುಚಿಕ್
succumb ಬಲಿ ಜಾ, ಕಾಬಾರ್ ಜಾ
such ತಸಲೊ
suck ಚೀಂವ್
sucker ಬುದ್ದು, ಫಟಯ್
sucker punch ಅವ್ಚಿತ್ ಆನಿ ಕಾರಣ್ ನಾಸ್ತಾನ್ ಮುಟಿನ್ ಮಾರ್
suckle ಪಾನೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ
suction ಚಿಂವ್ಚೆಂ
sudatorium ಘಾಮ್ ಕೂಡ್
sudatory ಘಾಮ್ ಕೂಡ್
sudden ಅವ್ಚಿತ್
sudoriferous ಘಾಮ್ ಕರಂವ್ಚೆಂ
sudorific ಘಾಮ್ ಹಾಡಂವ್ಚೆಂ ವ ಕರಂವ್ಚೆಂ
suds ಫೆಂಡ್
sue ವ್ಯಾಜ್ ಕರ್
suet ಮನ್ಜಾತಿಚಿ ಘಟ್ ಚರಾಬ್
suffer ಕಷ್ಟೊ
suffice ಪುರೊ
sufficiency ಪುರವ್
sufficient ದರಬಸ್ತ್, ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ
suffix ಅಂತ್ಯ್ ಘಡ್ಸೊಣ್
suffocate ಫುಗಾರ್ ಕರ್, ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಾಂದ್
suffocation ಫುಗಾಸಾಂವ್, ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ
suffragan ಆಧಾರಿತ್, ಮೆಟ್ರೊಪೊಲಿಟನ್ ದಿಯೆಸೆಜಿ ಸಕ್ಲಾ
suffrage ಲ್ಹಾನ್ ಮಾಗ್ಣೆ, ಮತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್, ವಿವಾದಿತ್ ಸವಾಲಾಚೆರ್ ವ ಚುನಾವಾಂತ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮತ್
suffragette ಮತ್ ಹಕ್ಕ್ ವಾದಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್
suffuse ಉಜ್ವಾಡ್ ವ ದ್ರವಾ ಬರಿ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್
sugar ಸಾಕರ್
sugarcane ಕೊಬು
sugarcoat ಸಾಕರ್ ಸಾರಯ್, ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ಕರ್
sugarhouse ಸಾಕರ್ ಘರ್
suggest ಸೂಚನ್ ದಿ
suggestion ಸೂಚನ್
suggestive ಸೂಚಕ್
sui generis ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್
sui juris ಸ್ವಂತ್ ಹಕ್ಕಾಚೆಂ
suicide ಜಿವ್ಘಾತ್
suit ವ್ಯಾಜ್, ತಾಳ್ ಪಡ್, ಭಾಯ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ
suitable ಫಾವೊ ತೊ
suite (ಸ್ವೀಟ್) ಥೊಡ್ಯಾ ಕುಡಾಂಚೊ ಏಕ್ ಘಟಕ್
suitor ವ್ಯಾಜ್ ಪಕ್ಷ್, ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿಚಾರ್ಚೊ
sulfur (Am) sulphur ಪೊಳೆ
sulk ರಾಗಾನ್ ವೊಗೊಚ್ ಆಸ್ಚೆಂ
sullen ರಾಗಾನ್ ವೊಗೊಚ್ ಆಸ್ಚೆಂ
sully ಮೆಳೆಂ ಕರ್
sulphur ಗಂಧಕ್
sulphureous sulphurous ಪೊಳೆ
sulphurous ಗಂಧಕೀಯ್
sulphury ಗಂಧಕೀಯ್
sultry ಧಗ್
sum ಜುಮ್ಲಾ
sum up ಜುಮ್ಲಾ ಕರ್, ಗೋಷ್ವರೊ ಕರ್
summary ಗೋಷ್ವರೊ, ತಕ್ಷಣ್
summate ಜುಮ್ಲಾ ಕರ್
summation ಜುಮ್ಲಾ
summer ಗೀಮ್
summer kitchen ಗೀಮ್ ಕುಜ್ನ್
summer school ಗೀಮ್ ಇಸ್ಕಾಲ್
summerhouse ಗೀಮ್ ಘರ್
summit ಶಿಖರ್
summon ಅಧಿಕಾರಾನ್ ಆಪಯ್
summons ನ್ಯಾಯಸಭಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಫರ್ಮಾಣ್
sumo ಜಪಾನಾಚಿ ಕುಸ್ತಿ
sump ಗೂಂಡ್ ಫೊಂಡ್
sumptuary ಖರ್ಚ್ ನಿಯಂತ್ರಕ್
sumptuous ಮಾರಗ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್, ವಿಲಾಸಿ
Sun ಸುರ್ಯೊ
sunbath ಸುರ್ಯೊ ನಾಣ್, ವೊತಾಕ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ
sunbeam ಸುರ್ಯಾಚೆಂ ಕೀರ್ಣ್
sunbird ಸುರ್ಯೊ ಸುಕ್ಣೆ
sunburn ಸುರ್ಯೊ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
Sunday ಆಯ್ತಾರ್
sunder ವಿಂಗಡ್ ಜಾ
sundown ಸುರ್ಯೊ ಬುಡ್ಚೆಂ
sundry ಚಿಲ್ಲರ್
sunfish ಸುರ್ಯೊ ಮಾಸ್ಳಿ
sunflower ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ
sunk ಬುಡ್ಲೆಂ, ಬುಡ್‌ಲ್ಲೆಂ
sunken ಬುಡ್‌ಲ್ಲೆಂ
sunlight ಸುರ್ಯಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್
sunlit ಸುರ್ಯಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ
sunny ಸುರ್ಯಾಳ್
sunrise ಸುರ್ಯೊ ಉದೆಂವ್ಚೆಂ
sunroof ಸುರ್ಯೊ ಪಾಕೆಂ
sunroom ಸುರ್ಯೊ ಕೂಡ್
sunscreen ಸುರ್ಯೊ ಪಡ್ದೊ
sunset ಸುರ್ಯೊ ಬುಡ್ಚೆಂ
sunshine ವೊತ್
sunward ಸುರ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್
sunwards ಸುರ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್
sup ರಾತಿಚೆಂ ಜೇವ್
super ವಯ್ರ್, ಚಡ್ತಿಕ್
superable ವಯ್ರ್ ಚಡ್ಯೆತ್, ಜಿಕ್ಯೆತ್
superannuate ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾ
superannuation ನಿವೃತ್ತಿ
superb ಶ್ರೇಷ್ಟ್
supercilious ಹಂಕಾರಿ
supercity ಮಹಾನಗರ್
supercomputer ಮಹಾಗಣಕ್
supercontinent ಮಹಾಖಂಡ್
superficial ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್
superfluous ಚಡ್ತಿಕ್, ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
superhuman ಮನ್ಶಾ ವಯ್ರ್
superimpose ವಯ್ರ್ ಘಾಲ್ ವ ದವರ್
superindividual ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿ
superior ವಡಿಲ್, ಊಂಚ್
superiority ಊಂಚ್ಪಣ್
superjacent ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಚೆಂ
superlative ಸಕ್ಡಾಂ ವಯ್ರ್
superliner ಮಹಾತಾರುಂ
superlunar ಚಂದ್ರಾ ವಯ್ರ್
superman ವಿಶೇಸ್ ಸಕ್ತಿಚೊ ಮನಿಸ್, ಮಹಾಮನಿಸ್
supermarket ಮಹಾಸಾಂತ್
supernal ವಯ್ಲೆಂ
supernatural ಸೈಂಬಾವರ್ತೊ
supernova ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾತಾನಾ ಉಜ್ವಾಡ್ ಕೊರೊಡ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ಚೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್
supernumerary ಸಂಖ್ಯಾ ವಯ್ರ್
superordinate ವಯ್ಲೊ
superpower ಮಹಾಸಕತ್
superscribe ವಯ್ರ್ ಬರಯ್
superscript ವಯ್ರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ
superscription ವಯ್ರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ವ ಕಾಂತಯಿಲ್ಲೆಂ
supersede ವಯ್ರ್ ಚಡ್, ಜಾಗೊ ಘೆ, ಅನ್ಯೇಕ್ಲಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್
supersession ವಯ್ರ್ ಚಡ್ಚೆಂ, ಜಾಗೊ ಘೆಂವ್ಚೆಂ, ಅನ್ಯೇಕ್ಲಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ
supersonic ಅವಾಜಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ವೇಗಾನ್, ಅವಾಜಾವಯ್ರ್
superstar ಮಹಾನೆಕೆತ್ರ್, ಸಬಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಸ್ಚೊ ನಟ್ ವ ಆಸ್ಚಿ ನಟಿ
superstition ಫಿತಿಸ್ಪಣ್
superstitious ಫಿತಿಸ್ಪಣಿ
superstructure ಮಹಾಬಾಂದಾಪ್
supervene ಚಡ್ತಿಕ್ ಘಡ್
supervenient ಚಡ್ತಿಕ್ ಘಡ್ಚೆಂ
supervention ಚಡ್ತಿಕ್ ಘಡ್ಚೆಂ
supervise ವಯ್ರ್ ಪೊಳೆ
supervisor ವಯ್ರ್ ಪೊಳೊವ್ಪಿ
superwoman ಮಹಾಸ್ತ್ರೀ
supine ಉದಾರೆಂ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ್
supper ರಾತಿಚೆಂ ಜೆವಾಣ್
supplant ಅನ್ಯೇಕಾಚೊ ಜಾಗೊ ಘೆ
supple ವೊಡ್ಯೆತ್ ತಸಲೆಂ, ಸುಡ್ಸುಡಿತ್
supplement ಪುರವಣ್
supplementary ಪುರವಕ್
suppliance ವಿನತಿ
suppliant ಮಾಗ್ತೊ
supplicant ಮಾಗ್ತೊ
supplicate ವಿನತಿ ಕರ್
supplication ವಿನತಿ
supply ಲಾಭಯ್, ಲಾಭವ್ಣಿ
support ಧಿಗೊ
suppose ಚೀಂತ್, ಪಾತ್ಯೆ
supposition ವಾದ್, ಚಿಂತಾಪ್, ಪಾತ್ಯೆಣಿ
suppress ದಾಂಬ್
suppression ದಾಂಬ್ಣಿ
suppurate ಪು ಯೆಂವ್ಚೆಂ
supra ವಯ್ರ್
supremacy ಉಚ್ಚತಮತ್ವ್, ಪರಮತ್ವ್
supreme ಉಚ್ಚತಮ್, ಪರಮ್
supreme ಪರಮ್ ಅಧಿಕಾರಿ
surcease ಕರಿನಾಶೆಂ ರಾವ್, ಸಂಪ್, ರಾವಯ್
surcharge ಚಡ್ತಿಕ್ ತಿರ್ವೊ
surcoat ಭಾಯ್ಲೊ ಕುತಾಂವ್, ಕವಚಾ ವಯ್ಲೊ ದಗ್ಲೊ
surd ಅರಾಜಾಂವಿ, ಮೌನ್, ವೊಗೊ
sure ಖಂಡಿತ್
surefire ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಖಂಡಿತ್
surety ಖಂಡಿತ್‍ಪಣ್, ಜಾಮೀನ್
surf ಲಾರಾಂಚೊ ಫೆಂಡ್
surface ವಯ್ಲೊ ಭಾಗ್
surfeit ಚಡ್ತಿಕ್
surge ಅವ್ಚಿತ್ ಚಡ್
surgeon ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾಗಾರ್
surgery ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾ
surgical ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾಚೆಂ, ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಾರ್ಕೆಂ
surly ಭೆಷ್ಟಾಂವ್ಚೊ, ಹಂಕಾರಿ, ರಾಗಿಷ್ಟ್
surmise ಇಲ್ಲ್ಯಾ ರುಜ್ವಾತಿಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾಚೆರ್ ಚಿಂತಾಪ್
surmount ಚಡ್, ಜೀಕ್
surname ಅಲ್ಕುಂಜ್, ಆಡ್‍ನಾಂವ್
surpass ಚಡ್ತಿಕ್ ಕರ್
surplice ಕೊತ್
surprise ವಿಜ್ಮಿತ್, ಅಜಾಪ್
surplus ಚಡ್ತಿಕ್
surreal ವಿಚಿತ್ರ್
surrender ಶರಣ್
surreptitious ಗುಪಿತ್
surrogate ಬದ್ಲಿ
surround ವೆಡೊ ಘಾಲ್
surtax ಚಡ್ತಿಕ್ ತಿರ್ವೊ
surveillance ಗುಪಿತ್ ಪಾರೊ
survey ಸಮೀಕ್ಷಾ
survival ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಚೆಂ
survive ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್
survivor ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ
susceptible ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
suspect ದುಬಾವಿ, ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ
suspend ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್
suspense ಉಸುರ್ಮಡ್
suspension ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ
suspicion ದುಬಾವ್
suspicious ದುಬಾವಿ
suspiration ಸುಸ್ಕಾರ್
suspire ಸುಸ್ಕಾರ್ ಸೊಡ್
sustain ಸಾಂಬಾಳ್, ಪೊಸ್, ಘಟ್ ಕರ್
sustenance ಪೊಸಾಪ್
sustentation ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ, ಪೊಸ್ಚೆಂ, ಘಟ್ ಕರ್ಚೆಂ
susurrant ಪುಸ್ಪುಸ್ಚೆಂ
susurration ಪುಸ್ಪುಸ್ಚೊ ಆವಾಜ್
susurrous ಪುಸ್ಪುಸ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಸ್ಚೆಂ
susurrus ಪುಸ್ಪುಸ್
sutler ಸೈನಿಕ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯೊ ಆನಿ ಖಾಣಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ವಿಕ್ಚೊ
suture ಜಿವಿ ಕೂಡ್ ಶಿವೊಂಕ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ ಸುತ್
suzerain ವಯ್ಲೊ ಧನಿ
svelte ತೆಲ್ತೊ ಆನಿ ಸಂಕೀರ್ಣ್, ನಿತಳ್ ಗೀಟ್ ಆಸ್ಚೆಂ
swaddle ಗುಟ್ಲಾಯ್
swag ಲಕ್
swagger ಚಡ್ ಸ್ವ-ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ಚಲ್
swain ಗೊವ್ಳಿ
swale ತಗ್ಗ್ ಆನಿ ಭಿಜ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ
swallow ಗೀಳ್, ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
swam ಉಪ್ಯೆಲೊ
swamp ಉದ್ಕಾನ್ ಭೊರ್‌ಲ್ಲೊ ರೂಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ
swan ಹಂಸ್
swank ಡವ್ಲಿ, ಮಿಜಾಸ್
swanky ಡವ್ಲಿ, ಮಿಜಾಸ್
swannery ಹಂಸಾಂಚೊ ಘುಡ್
swap ಬದ್ಲಿ
sward ತಣ್ ಆಸ್ಚಿ ಸುವಾತ್
swarm ಬಿರೆಂ
swart ಕಾಳೊ, ಬಾಧಕ್
swarthy ಕಾಳೊ
swash ಚಡ್ ಸ್ವ-ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ಚಲ್, ಲಾರಾಚೆಂ ಉದಾಕ್ ದರ್ಯಾ ತಡಿಕ್ ಅಪ್ಟೊಂಚೆಂ
swashbuckle ಧಯ್ರಾದಿಕ್ ಶಿಪಾಯಾ ಬರಿ ಕರ್
swashbuckler ಧಯ್ರಾದಿಕ್ ಶಿಪಾಯ್
swasher ಧಯ್ರಾದಿಕ್ ಶಿಪಾಯ್
swat ಬಳಾನ್ ಮಾರ್
swatch ನಮೂನ್ಯಾ ಕುಡ್ಕೊ
swath ಕೊಯ್ತೆನ್ ವ ಯಂತ್ರಾನ್ ಕಾತರ್‌ಲ್ಲಿ ತಣಾಚಿ ಪಂಕ್ತಿ
swathe ಗುಟ್ಲಾಯ್
sway ಧಲ್, ಲಕ್
swear ಸಪುತ್ ಘೆ, ಗಾಳಿ ಸೊವ್
swearword ಗಾಳ್
sweat ಘಾಮ್
sweat out ಕಷ್ಟಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್
sweatshop ಉಣ್ಯಾ ಮಜೂರೆಕ್ ಲಾಂಬ್ ವೇಳ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಕಾರ್ಖಾನೊ
sweaty ಘಾಮ್ಕುರೆಂ
sweep ಝಾಡ್
sweeper ಝಾಡ್ಪಿ
sweet ಗೋಡ್, ಗೊಡ್ಶೆಂ
sweet potato ಕಣ್ಗಿ
sweet talk ಸಯ್ಲಾಪ್
sweet tooth ಗೊಡ್ಶೆಂ ಖಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ, ಗೋಡ್ ದಾಂತ್
sweetbriar ಏಕ್ ಗುಲೊಬ್
sweetbrier ಏಕ್ ಗುಲೊಬ್
sweeten ಗೋಡ್ ಕರ್
sweetgrass ಗೋಡ್ ತಣ್
sweetheart ಮೊಗಿ ವ ಮೊಗಿಣ್
sweetish ಗೊಡ್ಶೆಂ
sweetmeat ಮಿಠಾಯಿ
sweetshop ಮಿಠಾಯಿ ಅಂಗಡ್
swell ಸುಜ್
swelter ಧಗ್, ಘಾಮೆ
swept ಝಾಡ್ಲೆಂ
swerve ನೀಟ್ ವಾಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಅವ್ಚಿತ್ ಘುಂವ್
swift ವೆಗ್ಗಿಂ
swig ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಿಯೆಂವ್ಚೊ ಐವಜ್
swill ಖಾ, ಪಿಯೆ, ಉಂಬಳ್, ಧು, ಭಿಜಯ್, ದುಕ್ರಾಚೆಂ ಖಾಣ್
swim ಉಪ್ಯೆ
swindle ಫಟವ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರ್ಚೆ
swine ದುಕೊರ್
swineherd ದುಕೊರ್ ಪೊಸ್ಚೊ
swing ಹಿಂದ್ಳೊ, ಪೊಂತಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಘುಂವ್
swinish ದುಕ್ರಾಚೆಂ
swipe ಬಳಾಚೊ ಮಾರ್, ಉಗ್ರ್ ಟಿಕೊ, ಬಳಾನ್ ಮಾರ್, ಮಾಹಿತಿ ವಾಚ್ಚ್ಯಾ ಅಶಿರ್ ಉಗ್ತಾವಣೆಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಾಡ್
swirl ಘುಂವೊನ್ ಮುಕಾರ್ ವಚ್
swish ಶಾಣೊ, ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಆವಾಜ್
switch ವೀಜ್ ಘಾಲುಂಕ್ ವ ಕಾಡುಂಕ್ ಉಪಕರಣ್, ಬದ್ಲಿ
switcheroo ಉಳ್ಟೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
swivet ತೀವ್ರ್ ಉಚಾಂಬಳಾಯೆಚಿ ಸ್ಥಿತಿ
swizzle ಏಕ್ ಭೊರ್ಶಿಕ್ ಅಮಾಲ್ ಪೀವನ್, ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ಪಿಯೆ
swollen ಸುಜ್‍ಲ್ಲೆಂ
swoon ಝಿಂಟ್, ಮತ್ ಚುಕ್
swoop ಎಕೊಡೆಂ ಏಕಾಗ್ರತಾಚೆಂ ಆನಿ ವೆಗ್ಗಿಂ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ್
swoosh ಘುಂವೊನ್ ಮುಕಾರ್ ವಚ್, ಅವ್ಚಿತ್ ಜೊರಾನ್ ವಾಳ್
swop ಬದ್ಲಿ
sword ತಲ್ವಾರ್
sword dance ತಲ್ವಾರ್ ನಾಚ್
sword dancer ತಲ್ವಾರ್ ನಾಚ್ಪಿ
sword grass ತಲ್ವಾರ್ ತಣ್
sword knot ತಲ್ವಾರ್ ಗಾಂಟ್
swordfish ತಲ್ವಾರ್ ಮಾಸ್ಳಿ
swordplay ತಲ್ವಾರ್ ಖೆಳ್
swordplayer ತಲ್ವಾರ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ
swordsman ತಲ್ವಾರ್ ಮನಿಸ್
swore ಸಪುತ್ ಘೆತ್ಲೊ, ಗಾಳ್ ಸೊವ್ಲಿ
swot ದೋಳ್
swound ಝಿಂಟ್, ಮತ್ ಚುಕ್
swum ಉಪ್ಯೆಲ್ಲೊ
swung ಘುಂವ್‍ಲ್ಲೊ
sybarite ವಿಲಾಸಿ ಮನಿಸ್
sycophancy ಫಟ್ಕಿರಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್
sycophant ಫಟ್ಕಿರಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಕರ್ಚೊ
syllabary ವರ್ಣ್‍ಮಾಲಾ
syllabus ಶಿಕಾಪ್ ವಿಷಯ್ ಪಟ್ಟಿ pl. syllabi
sylph ಬಾರಿಕ್ ಕುರ್ಪೆಸ್ತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್ ವ ಚೆಡುಂ
sylvan ರಾನಾಚೆಂ, ರಾನಾ ಸಾರ್ಕೆಂ
sylvatic ರಾನಾಚೆಂ, ರಾನ್ವಟ್ ಮನ್ಜಾತಿಂಚೆಂ
sylvine ಏಕ್ ಖನಿಜ್
sylvite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
symbiosis ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಥರಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಜಾತಿ ವ ಝಡಾಂ ಮಧೆಂ ಲಾಗ್ಸಿಲೊ ಮೇಳ್, ದೊಗಾಂ ಮನ್ಶಾಂ ವ ಪಂಗ್ಡಾಂ ಮಧೆಂ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಬಂಧ್
symbol ಘುರ್ತ್
symbolic ಘುರ್ತಾಚೆಂ
symbolical ಘುರ್ತಾಚೆಂ
symbology ಘುರ್ತ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್
symmetry ಸಾರ್ಕೆಂ ದಾಮಾಸೆ
sympathetic ಬಿರ್ಮೊತೆಚೊ
sympathy ಬಿರ್ಮೊತ್
sympatric ಎಕಾಚ್ಚ್ ಜಾಗ್ಯಾಚೆಂ
sympatry ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾಗೊ
symphony ಸಬ್ದ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ಚೆಂ
symposium ಚರ್ಚಾಸಭಾ pl. symposia
symptom ಲಕ್ಷಣ್
symptomatology ಲಕ್ಷಣ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
synagogue ಜುದೆವಾಂಚೆಂ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೆಂ ಘರ್
sync ತಾಳ್
synchronic ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಘಡ್ಚೆಂ ವ ಆಸ್ಚೆಂ
synchronical ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಘಡ್ಚೆಂ ವ ಆಸ್ಚೆಂ
synchronise ಘಡಿತಾಂ ಎಕಾ ವೆಳಾರ್ ಘಡ್ಚೆ ಬರಿ ಕರ್
synchronism ಎಕಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್ ಘಡ್ಚೆಂ
synchronize (Am) synchronise ಪೊಳೆ
synchronous ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಘಡ್ಚೆಂ ವ ಆಸ್ಚೆಂ
syncope ಮತ್ ಚುಕ್ಚೆಂ, ಸಬ್ದಾಂತ್ ಆವಾಜ್ ವ ಅಕ್ಷರ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ
syncretism ಥರಾವಳ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂಚೊ ಮೇಳ್
syndic ವಕಿಲ್, ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಶಹರಾಚೊ ನಿತಿದಾರ್, ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್
syndicate ಸಿಂಡಿಕಾಂಚಿ ಸಭಾ ವ ಸಮಿತಿ, ಸಿಂಡಿಕಾಚೊ ಹುದ್ದೊ ವ ಅಧಿಕಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ್, ಜಣಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್, ಪತ್ರಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್, ಸಬಾರ್ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಲೇಖನ್ ವೀಕ್
syndrome ಸಾಂಗಾತಾ ಘಡ್ಚೆ ಘುರ್ತ್
synergy ಸಾಂಗಾತಾ ಕರ್ಚೆಂ
synfuel ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ್ ಇಂಧನ್
syngas ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ್ ಅನಿಲ್`
synod ಭಿಸ್ಪಾಂಚಿ ಸಭಾ
synodic month ಚಂದ್ರಾಳ್ ಮಹಿನೊ
synonym ಏಕಾರ್ಥ್
synonymist ‍ಏಕಾರ್ಥ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಿ
synonymity ಏಕಾರ್ಥ್ಪಣ್
synonymous ಏಕಾರ್ಥಾಚೆಂ
synonymy ಏಕಾರ್ಥ್ ಪಟ್ಟಿ
synopsis ಗೋಷ್ವರೊ, ಸಾರಾಂಶ್
pl. synopses
synoptic ಸಾಮಾನ್ಯ್ ದೃಶ್ಯಾಚೆಂ, ಮಾತೆವ್, ಮಾರ್ಕ್ ಅನಿ ಲೂಕಾಚ್ಯಾ ವಾಂಜೆಲಾಂಚೆಂ
synostosis ಏಕ್ ಹಾಡ್ ಜಾಂವ್ಚಾಕ್ ದೋನ್ ವ ಚಡ್ ಹಾಡಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್
syntax ಸಬ್ದಾಂಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್
synthesis ಸಂಶ್ಲೇಷಣ್ pl. syntheses
synthesist ಸಂಶ್ಲೇಷಕ್
synthetic ಸಂಶ್ಲೇಷಕ್, ಬನಾವಟಿ
syringe ಚಿಕ್ನಳಿ, ಪಿಚ್ಕಾರಿ
syrup ಮೆಲ್
system ಪದ್ಧತಿ, ಪ್ರಣಾಲಿ
systematics ವರ್ಗೀಕರಣ್ ವಿಜ್ಞಾನ್

Leave a Reply

Scroll to Top