O

O, o ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಪಂದ್ರಾವೆಂ ಆಕ್ಷರ್
oaf ತಾರಿಫೆಸ್ತೊ
oak ಏಕ್ ರೂಕ್
oar ಒಲೊ
oarfish ಒಲೊ ಮಾಸ್ಳಿ
oarlock ಒಲೊ ಬೀಗ್
oarsman ಒಲೊಮನಿಸ್
oarsmanship ಒಲೊಮನಿಸ್ಪಣ್
oarswoman ಒಲೊಸ್ತ್ರೀ
oasis ಮರುಭುಂಯ್ತ್ ಉದಾಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ
oath ಸಪುತ್
obbligato ಕಡ್ಡಾಯಾಚೆಂ, ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಮಧುರ್ ತಾಳೊ
obcordate ಕಾಳಿಜ್ ಆಕಾರಾಚೊ
obduracy ಹಠ್
obdurate ಹಠಿ
obedience ವಿಧೇಯ್ಪಣ್
obedient ವಿಧೇಯ್
obeisance ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾಂವ್ಚಿ
obeisant ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾಯಿಲ್ಲೊ
obeli obelus ಪೊಳೆ
obelisk ಫಾತ್ರಾ ಖಾಂಬೊ
obelus ÷ ಘುರ್ತ್
obese ಮೊಟೊ
obesity ಮೊಟಾಯ್
obesogenic ಮೊಟೊ ಕರ್ಚೆಂ
obey ಖಾಲ್ ಜಾ
obfuscate ಘುಸ್ಪಡಾಯ್
obfuscation ಘುಸ್ಪಡಾವ್ಣಿ
obfuscatory ಘುಸ್ಪಡಾಂವ್ಚೆಂ
obit obituary ಪೊಳೆ
obituarist ಮೊರ್ನಾಚಿ ಪಾಸಾರ್ಣಿ ಕರ್ಚೊ
obituary ಮೊರ್ನಾಚಿ ಪಾಸಾರ್ಣಿ
object ದಿಸ್ಚಿ ವ ಅಪಡ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್, ಉದ್ದೇಶ್, ವಿರೋಧ್ ಕರ್
objection ಅಡ್ಕಳ್, ಅಡ್ಡಿ, ಆಕ್ಷೇಪ್, ವಿರೋಧ್
objective ಉದ್ದೇಶ್
objector ವಿರೋಧಿ
objet ಅಪ್ರೂಪ್ ವ ವಿಚಿತ್ರ್ ವಸ್ತ್
object d’art ಕಲಾತ್ಮಕ್ ಮೊಲಾಚಿ ವಸ್ತ್
objet trouve ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್
objurgate ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲ್
objurgation ಧೆಂಕ್ಣೊ
oblast ರಷ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಾಂತ್ಯ್
oblate ಧ್ರುವಾಂ ಕಡೆ ಚಪ್ಪಟ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮೆಳಾಚೊ ಲಾಯಿಕ್ ಸಾಂದೊ, oblates ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೆಳಾಚೊ ಸಾಂದೊ
oblation ಭೆಟವ್ಣಿ
obligate ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಕರ್
obligation ಹಂಗ್, ಕಾಯ್ದೊ
obligatory ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ
oblige ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ್
oblique ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್
obliterate ಸಗ್ಳೆಂ ನಾಸ್ ಕರ್, ಸಗ್ಳೆಂ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್
obliteration ಸಗ್ಳೆಂ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಸಗ್ಳೆಂ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
obliterator ಸಗ್ಳೆಂ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೊ, ಸಗ್ಳೆಂ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್ಚೊ
oblivion ವಿಸ್ರೊಣಿ
oblivious ವಿಸರ್‌ಲ್ಲೆಂ
oblong ರುಂದಾಯೆಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಲಾಂಬಾಯ್ ಆಸ್ಚೊ
obloquy ವಿರೋಧ್ ಉಲವ್ಣೆ, ಗಾಳ್
obnoxious ವಾಯ್ಟ್
oboe ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಉಪಕರಣ್
obovate ತಾಂತ್ಯಾ ಆಕಾರಾಚೊ (ಖೊಲೊ)
obovoid ತಾಂತ್ಯಾ ಆಕಾರಾಚೆಂ (ಫಳ್)
obscene ಪೊಜ್ಡೆಂ, ಹಳ್ಶಿಕ್, ಬುರ್ಶೆಂ
obscenity ಪೊಜ್ಡೆಂಪಣ್, ಹಳ್ಶಿಕ್ಪಣ್, ಬುರ್ಶೆಂಪಣ್
obscurantist ನೊವ್ಯಾ ಅಲೊಚನೆಂಕ್ ವಿರೋಧ್
obscure ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್, ಅಸ್ಪಷ್ಟ್, ಗಯ್ರೊ
obsequies ಮೊರ್ನಾಚೊ ರಿತಿ
observance ರಿವಾಜಿ ಪ್ರಕಾರ್ ರೀತ್, ನಿಯಮ್ ವ ಕಾನೂನ್ ಪಾಳ್ಚೆಂ
observant ಚೀತ್ ದಿಂವ್ಚೊ, ಪಾಳ್ಚೊ
observation ಗುಮಾನ್
observatory ಗುಮಾನಕ್
observe ಗುಮಾನ್ ಕರ್
observer ಗುಮಾನಿ
obsess ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ಚಿಂತ್ಚೆಂ, ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ಚೀಂತ್
obsession ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ಚಿಂತಾಪ್
obsessive ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ಚಿಂತ್ಚೆಂ
obsolesce ಪೊರ್ನೆ ಜಾ
obsolescent ಪೊರ್ನೆ ಜಾತಾ
obsolete ಪೊರ್ನೆ
obstacle ಅಡ್ಕಳ್, ಅಡ್ಡಿ
obstetric ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಜನ್ಮಾಚೆಂ
obstetrician ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಜನ್ಮಾಚೊ ವಯ್ಜ್
obstetrics ಗುರ್ವಾರ್‌ಪಣ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಜನ್ಮ್ ಆನಿ ಬಾಳಾಂತ್‍ಪಣಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿ ಜತನ್
obstinacy ಹಠ್, ಸಳ್
obstinate ಹಠಿ, ಸಳಿಷ್ಟ್
obstination ಕಠಿಣ್ ಪೊಟ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ
obstreperous ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚೊ
obstruct ಆಡಾಯ್
obstruction ಆಡಾವ್ಣಿ
obstructive ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ
obstructor ಆಡಾಂವ್ಚೊ
obtain ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಕರ್
obtuse ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕಾಸ್, ಬಡ್ಡ್
obtund ನೀರಸ್ ಕರ್
obverse ನಾಣೆ ವ ಪದಕಾಚಿ ಮುಖ್ಯ ಕೂಸ್
obversion ಅನ್ಯೇಕ್ ಕೂಸ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ
obvert ಅನ್ಯೇಕ್ ಕೂಸ್ ದಾಕಯ್
obviate ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಕರ್, ಚುಕಯ್
obvious ಸ್ಪಷ್ಟ್
obviously ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್
oca ಏಕ್ ಝಡ್
ocarina ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಉಪಕರಣ್
occasion ಸಂದರ್ಭ್
occasional ಸಂದರ್ಭೀಯ್
occident ಅಸ್ತಮ್ತ್
occidental ಅಸ್ತಮ್ತಿ
occipital ತಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೆಂ
occiput ತಕ್ಲೆಚೊ ಪಾಟ್ಲೊ ವಾಂಟೊ
pl. occipita
occlude ಆಡಾಯ್, ರಾವಯ್
occult ಸೈಂಬಾವರ್ತೆಂ, ಘಾಡಿ, ಗುಪಿತ್
occupancy ನಿವಾಸಿ
occupant ನಿವಾಸ್
occupation ಕಾಮ್, ಕ್ರಿಯಾ, ಕಾರ್ಯೆಂ
occupy ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್
occur ಘಡ್ಚೆಂ
occurrence ಘಡಿತ್
ocean ಸಾಗೊರ್
ocean perch ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
ocean sunfish ಸಾಗೊರ್ ಸುರ್ಯೊಮಾಸ್ಳಿ
oceanarium ಸಾಗೊರ್ ಮಾಸ್ಳಿಘರ್ ocean + aquarium pl. oceanaria
oceanfront ಸಾಗೊರ್
oceanic ಸಾಗೊರಾಚೆಂ
oceanographer ಸಾಗೊರ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಿ
oceanographic ಸಾಗೊರ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ‍ೀಯ್
oceanographical ಸಾಗೊರ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ‍ೀಯ್
oceanography ಸಾಗೊರ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್
oceanologist ಸಾಗೊರ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಿ
oceanology ಸಾಗೊರ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್
ocher ochre ಪೊಳೆ
ochre ಹಳ್ದುವೊಚೊ ರಂಗ್
o’clock ವೋರ್
ocotillo ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
octad ಆಟಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್
octagon ಆಟ್‌ಕೋನ್
octagonal ಆಟ್‌ಕೋನೀಯ್
octal ಆಟಾಚೆರ್ ಆಧಾರಿತ್ ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿ ಆಸ್ಚೆಂ
octane ಏಕ್ ದ್ರವ್
octave ಅಷ್ಟವ್
octavo ಕಾಗ್ದಾಚೆಂ ಏಕ್ ಆಕಾರ್
octennial ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ
octet ಆಟಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್
octocentenary ಆಟ್ಶಿಂ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಉತ್ಸವ್
octogenarian ಅಯ್ಶಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಎಕುಣ್‍ನೊವೊದ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ
octonary ಆಟಾಚೆರ್ ಆಧಾರಿತ್, ಆಟ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಆಟಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್
octopus ಆಟ್ಚರಣ್ pl. octopi
octoroon ಆಟಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಕಾಳೆಂ ಪೂರ್ವಜ್‍ಪಣ್ ಆಸ್ಚೊ
octothorp # ಘುರ್ತ್
octothorpe octothorp ಪೊಳೆ
octuple ಆಟ್ ವಾಂಟೆ ವಡ್, ಆಟ್ ವಾಂಟೆ ಆಸ್ಚೆಂ
octuplets ಆಟ್ಳಿಂ
ocular ದೊಳ್ಯಾಂಚೆಂ
ocularist ದೊಳ್ಯಾಂಗಾರ್, ಬನಾವಟಿ ದೊಳೆ ಕರ್ಚೊ
oculi ಉರುಟ್ ವ ತಾಂತ್ಯಾ ಆಕಾರಾಚಿಂ ಜನೆಲಾಂ
oculist ದೊಳ್ಯಾಂಚೊ ವಯ್ಜ್
oculus ಉರುಟ್ ವ ತಾಂತ್ಯಾ ಆಕಾರಾಚೆಂ ಜನೆಲ್
odalisque ಗುಲಾಮ್ ಸ್ತ್ರೀ, ಬೊಡಿಕ್
odd ಗೆಳೆಂ, ವಿಚಿತ್ರ್, ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ
oddball ಅಕೇಂದ್ರಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ
ode ಭೊಗ್ಣಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಪದ್
odea odeum ಪೊಳೆ
odeon ಪಿಂತುರ್‌‍ಸಾಲ್, ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಸಾಲ್
odeum ಪಿಂತುರ್‌‍ಸಾಲ್, ನಾಟಕ್‍ಸಾಲ್, ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಸಾಲ್ pl. odea
oedema ನಾಲ್ಕುತ್
odious ದ್ವೇಷ್ ವ ಕಾಂಠಾಳೊ ಹಾಡ್ಚೆಂ
odium ದ್ವೇಷ್, ಕಾಂಠಾಳೊ
odontalgia ದಾಂತ್ ದೂಖ್
odontoid ದಾಂತಾ ಬರಿ
odontology ದಾಂತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
odor (Am) odour ಪೊಳೆ
odour ಪರ್ಮಳ್, ಘಾಣ್
odyssey ಲಾಂಬ್ ಪಯ್ಣ್
oenology ವಾಯ್ನ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್
oenomel ಮ್ಹೊಂವ್ ಘಾಲ್ಲೊ ವಾಯ್ನ್
oenophile ವಾಯ್ನ್ ಪ್ರೇಮಿ ವ ಪ್ರವೀಣ್
oeuvre ಲೇಖಕಾಚೆಂ ವ ಕಲಾಕಾರಾಚೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್
of ಚೊ, ಚೆ, ಚೆಂ, ಚಿ
off ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್, ಭಾಯ್ರ್, ರದ್ದ್, ಬಂದ್, ಕುಶಿಕ್
off one’s gourd ಪಿಸೊ
off one’s head ಪಿಸೊ
off one’s own bat ಸ್ವತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾನ್
off one’s rocker ವಿಪರಿತ್ ಘುಸ್ಪಡ್ ವ ಪಿಶೆಪಣಾಚೆ ಸ್ಥಿತಿ
off the bat ತಕ್ಷಣ್
off the cuff ತಯಾರಾಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಖುಶೆ ಪ್ರಕಾರ್, ನಿಯಂತ್ರಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ
off the ground ಬೊರೊ ಆರಂಭ್
off the handle ಅವ್ಚಿತ್ ಆನಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ರಾಗ್
off the hook ಉಪದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್
off the record ದಾಖ್ಲ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್
offbeat ರಿವಾಜಿ ಪ್ರಕಾರ್ ನಹಿಂ
offcast ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಂ
offcut ಕಾತರ್‌ಲ್ಲೆಂ
offence ಅಪ್ರಾಧ್, ಆಕ್ರಮಣ್, ರಾಗ್, ನಾಖುಶಿ
offend ರಾಗ್ ಹಾಡಯ್, ದುಖಯ್
offense (Am) offence ಪೊಳೆ
offensive ಅಕ್ಮಾನ್ ವ ವಿರಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಆಕ್ರಮಕ್, ಆಕ್ರಮಣ್
offer ಭೆಟಯ್
offering ಭೆಟಯಿಲ್ಲೆಂ
offertory ಭೆಟವ್ಣಿ
offhand ತಯಾರಾಯ್ ವ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಿಂತಿ ನಾಸ್ತಾನಾ
office ಕಾರ್ಯಾಲಯ್, ದಫ್ತರ್, ಹುದ್ದೊ
officer ಅಧಿಕಾರಿ
official ಹುದ್ದೊ ಆಸ್ಚೊ, ಅಧಿಕೃತ್
officialese ಸರ್ಕಾರಿ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂನಿ ವಾಪರ್ಚಿ ಭಾಸ್
officialis ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಲಗ್ನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ
officiary ಹುದ್ದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್, ಅಧಿಕಾರಿ
officiate ಹುದ್ದೊ ಸಾಂಬಾಳ್
officinal ವೊಕ್ತಾಚೆಂ
officious ಗರ್ಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ
offing ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಫುಡಾರ್
offspring ಭುರ್ಗೆಂ, ಪಿಳ್ಗಿ, ಪೀಲ್
oft often ಪೊಳೆ
often ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ
ogam ogham ಪೊಳೆ
ogham ಚವ್ತ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಚಿ ಐರಿಷ್ ಲಿಪಿ
ogle ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂತೊಸಾ ಖಾತಿರ್ ವ ಲೈಂಗಿಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕವ್ನ್ ಪೊಳೆ
ogler ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂತೊಸಾ ಖಾತಿರ್ ವ ಲೈಂಗಿಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕವ್ನ್ ಪೊಳೊಂವ್ಚೊ
ogre ರಾಕ್ಕೊಸ್
ogress ರಾಕ್ಷಿಣ್
oil ತೇಲ್
oily ತೆಲ್ತೊ
oink ದುಕ್ರಾಚೊ ಆವಾಜ್
ointment ಮುಲಾಮ್
okay ವಯ್, ಜಾಯ್ತ್, ಸಾರ್ಕೆಂ
old ಪೊರ್ನೆ, ಪ್ರಾಯೆಚೊ
old hand ವಿಶೇಷಜ್ಞ್, ಲಾಂಬ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ಆಸ್ಚೊ
old man ಮಾತಾರೊ
old woman ಮಾತಾರಿ
olden ಆದ್ಲೆಂ
olea ತೆಲಾಂ
oleaginous ತೇಲ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ತೆಲಾ ಬರಿ
oleander ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
oleaster ರಷ್ಯನ್ ಒಲಿವ್
oleate ತೆಲಾಚ್ಯಾ ಆಮ್ಲಾಚೆಂ ಮೀಟ್
olecranon ಕೊಂಪ್ರಾಚೆಂ ಹಾಡ್
oleic ತೆಲಾಚೆಂ
oleum ತೇಲ್
olfaction ಪರ್ಮಳ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ
olfactory ಪರ್ಮಳೀಯ್
olibanum ಧುಂಪ್
oligarchy ಲ್ಹಾನ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ
oligoclase ಏಕ್ ಖನಿಜ್
oligophagous ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಥರಾಂಚಿಂ ಖಾಣಾಂ ಖಾಂವ್ಚಿ
oligophagy ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಥರಾಂಚಿಂ ಖಾಣಾಂ ಖಾಂವ್ಚೆಂ
oligopoly ವಿಕ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಆಸ್ಚೆಂ
oligopsony ಘೆಂವ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಆಸ್ಚೆಂ
olivaceous ಒಲಿವ್ ರಂಗಾಚೆಂ
olive ಏಕ್ ರೂಕ್
olivine ಏಕ್ ಖನಿಜ್
oloroso ಸುಕೊ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ವಾಯ್ನ್
ombre ಏಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖೆಳ್
ombudsman ಲೋಕ್‍ಪಾಲ್, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ್
omelette ತಾಂತ್ಯಾ ಪೊಳೊ
omen ಶಕುನ್
ominous ಭೆಷ್ಟಾಂವ್ಚೆಂ
omission ಖಳಾಪ್, ಸೊಡ್ನಿ
omit ಖಳ್, ಸೊಡ್
omnibus ಬಸ್, ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ಸಬಾರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಛಾಪ್‍ಲ್ಲೊ ಪುಸ್ತಕ್, ಸಬಾರ್ ವಿಂಗಡ್ ಸಂಗ್ತಿ ಆಸ್ಚೆಂ
omnicompetence ಸರ್ವ್ ಸಾಮರ್ಥಿ
omnicompetent ಸರ್ವ್ ಸಮರ್ಥ್
omnidirectional ಸರ್ವ್ ಕುಶಿಂನಿ
omnifarious ಸರ್ವ್ ಥರಾಂಚೆ
omnificent ರಚ್ಚಿ ಅಪರಿಮಿತ್ ಸಕತ್ ಆಸ್ಚೊ
omnipotence ಸರ್ವ್ ಸಕತ್
omnipotent ಸರ್ವ್ ಸಕ್ತಿವಂತ್
omnipresence ಸರ್ವ್ ಹಾಜರಿ
omnipresent ಸರ್ವ್ ಹಾಜರ್
omniscience ಸರ್ವ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್
omniscient ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾರ್
omnivore ಝಡಾಂ ಆನಿ ಮನ್ಜಾತಿ ಖಾಂವ್ಚಿ ಮನ್ಜಾತ್
omnivorous ಝಡಾಂ ಆನಿ ಮನ್ಜಾತಿ ಖಾಂವ್ಚಿ, ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚೊ
omphalos ಬೊಂಬ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ್ ಬಿಂದು
on ವಯ್ರ್
on a dime ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸುವಾತೆರ್
on a plate ಜೊಡಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್
on a platter ಭೋವ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್
on a roll ಜಯ್ತಾಂ ಮಧೆಂ
on a sudden ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ
on account ಖಾತ್ಯಾಕ್
on account of ವರ್ವಿಂ
on all cylinders ಪರಮ್ ಪ್ರಯತ್ನಾನ್, ಪೂರ್ಣ್ ಸಾಮರ್ಥೆನ್
on all hands ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್
on an even keel ಥಿರ್ ಸ್ಥಿತೆರ್
one ಏಕ್
once ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ
oncology ಮಾಂಡ್ಪುಳಿಶಾಸ್ತ್ರ್
oneiric ಸೊಪ್ಣಾಂತ್, ಸೊಪ್ಣಾಚೆಂ, ಸೊಪ್ಣಾ ಬರಿ
oneiromancy ಸೊಪ್ಣಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಘಡ್ಚೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
onerous ವೊಜೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ
onion ಪಿಯಾವ್
onlooker ವೀಕ್ಷಕ್
only ಮಾತ್ರ್
onomasiology ಸಬ್ದಾರ್ಥ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
onomastic ನಾಂವಾಂಚೆಂ
onomastician ನಾಂವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
onomastics ನಾಂವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
onomatologist ನಾಂವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
onomatology ನಾಂವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
onset ಆರಂಭ್, ಆಕ್ರಮಣ್
onshore ತಡಿ ಕಡೆ
onslaught ಬಳಿಷ್ಠ್ ಆಕ್ರಮಣ್
ontological ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
ontologist ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
ontology ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್
onus ವೊಜೆಂ
onward ಮುಕಾರ್
onwards ಮುಕಾರ್
onycholysis ನಾಕ್ಷಿ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ
onymous ನಾಮಿಕ್
onyx ಗೋಮೆದ್
oodles ವಡ್ ಐವಜ್
oogenesis ತಾಂತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ
oologist ಸುಕ್ಣೆತಾಂತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ
oology ಸುಕ್ಣೆತಾಂತಿಶಾಸ್ತ್ರ್
oomph ಸಕತ್, ಉರ್ಬಾ, ಲೈಂಗಿಕ್ ಆಕರ್ಷಣ್
oophorectomy ಅಂಡಾಶಯ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
oophoritis ಅಂಡಾಶಯ್ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
oops ವಿಜ್ಮಿತ್ ವ ನಿರಾಶಾ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ಚೊ ಸಬ್ದ್
ooze ಸಕಾಸ್ ವಾಳ್ ವ ಪಾಶಾರ್ ಜಾ
opacify ಅಪಾರ್‌ದರ್ಶಕ್ ಕರ್
opacity ಅಪಾರ್‌ದರ್ಶಕ್ಪಣ್
opal ಶಿವ್ಧಾತು
opaline ಶಿವ್ಧಾತು ಸಾರ್ಕೆಂ
opaque ಅಪಾರ್‌ದರ್ಶಕ್
open ಉಗ್ತೊ
opener ಉಗ್ತಕ್
opera ಸಂಗೀತ್ ನಾಟಕ್
operant ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ
operate ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾ ಕರ್, ಚಲಯ್
operation ಯೋಜನ್, ಸೈನಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾ
operative ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಕ್, ಮಹತ್ವಾಚೆಂ, ತರ್ಬೆತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕಾಮೆಲಿ, ಗೂಢಚಾರಿ
operator ಯಂತ್ರ್ ವ ಆಯ್ದ್ ಚಲಂವ್ಚೊ, ಧನಿ ವ ಸಂಚಾಲಕ್
operetta ಹಾಸ್ಯ್, ಪ್ರಣಯ್, ನಾಚ್ ಆನಿ ಸಂಭಾಷಣ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಂಗೀತ್ ನಾಟಕ್
operose ಉಬ್ಗೊಣೆಚೆಂ
ophidian ಜಿವ್ದಾಳಿಂಚೆಂ, ಜಿವ್ದಾಳಿ ಬರಿ
ophiology ಜಿವ್ದಾಳ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
opthalmia ದೊಳೆ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
ophthalmic ದೊಳ್ಯಾಂಚೆಂ
opthalmitis ದೊಳೆ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
ophthalmology ದೊಳೆಶಾಸ್ತ್ರ್
ophthalmologist ದೊಳ್ಯಾಂಚೊ ವಯ್ಜ್
opthalmoscope ದೊಳೆ ಪರಿಕ್ಷೆಚೆಂ ಆಯ್ದ್
opthalmoscopy ದೊಳೆ ಪರಿಕ್ಷಾ
opiate ಅಫೀಮ್ ಆಸ್ಚೆಂ
opine ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್
opinion ಅಭಿಪ್ರಾಯ್
opinionative ಅಭಿಪ್ರಾಯೀಯ್
opioid ಅಫೀಮ್ ಸಾರ್ಕೆಂ
opium ಅಫೀಮ್
opossum ಏಕ್ ಮನ್ಜಾತ್
opponent ವಿರೋಧಿ
opportune ಸಂದ್ರಾಪಾಚೆಂ
opportunism ಸಂದ್ರಾಪ್‍ವಾದ್
opportunist ಸಂದ್ರಾಪ್‍ವಾದಿ
opportunistic ಸಂದ್ರಾಪ್‍ವಾದೀಯ್
opportunity ಸಂದ್ರಾಪ್
oppose ವಿರೋಧ್ ಕರ್
opposerವಿರೋಧಿ
opposite ವಿರೋಧ್
opposition ವಿರೊಧ್ಪಣ್
oppress ಅಧಿಕಾರಾಚೊ ವಾಯ್ಟ್ ವಾಪರ್ ಕರ್ನ್ ದಾಂಬ್
oppression ಅಧಿಕಾರಾಚೊ ವಾಯ್ಟ್ ವಾಪರ್ ಕರ್ನ್ ದಾಂಬ್ಚೆಂ
oppressive ಅಧಿಕಾರಾಚೊ ವಾಯ್ಟ್ ವಾಪರ್ ಕರ್ನ್ ದಾಂಬ್ಚೆಂ
oppressor ಅಧಿಕಾರಾಚೊ ವಾಯ್ಟ್ ವಾಪರ್ ಕರ್ನ್ ದಾಂಬ್ಚೊ
opprobrious ಲಜೆಚೆಂ
opprobrium ಲಜ್, ಠೀಕಾ
oppugn ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್, ಸವಾಲ್ ಕರ್
opt ವೀಂಚ್
optative ಖುಶಿ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ಚೆಂ
optic ದೊಳೊ, ದಿಷ್ಟಿಚೆಂ ವ ದೊಳ್ಯಾಚೆಂ
optical ದಿಸ್ಣೆಂ
optician ವೋಕ್ಲ್ ಆನಿ ಲೆನ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ವಿಕ್ಚೊ
optics ಉಜ್ವಾಡ್ ವಿಜ್ಞಾನ್
optima optimum ಪೊಳೆ
optimal ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ
optimism ಆಶಾವಾದ್
optimist ಆಶಾವಾದಿ
optimum ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ pl. optima
option ವಿಂಚವ್ಣ್
optional ವಿಂಚ್ಯೆತ್, ಕಡ್ಡಾಯಾಚೆಂ ನಹಿಂ
optokinetic ದೊಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಚಲನಾಚೆಂ
optometric ದೊಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪರಿಕ್ಷೆಚೆಂ
optometrist ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ವೋಕ್ಲ್ ವ ಲೆನ್ಸ್ ಖಂಚೆಂ ಬರಂವ್ಚೊ
optometry ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ವೋಕ್ಲ್ ವ ಲೆನ್ಸ್ ಖಂಚೆಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ
opulence ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕಾಯ್
opulent ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕಾಯ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ
opus ಕಾಮ್
opuscule ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಮ್
or ವ
oracle ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆಂ ಮೂಳ್, ಜಾಂಟಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ, ಆದಿಂ ಲೊಕಾನ್ ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ವೆಚೆಂ ಗ್ರೀಕ್ ವ ರೋಮನ್ ದೀವ್ಳ್
ora ತೊಂಡಾಂ sl. os
orach orache ಪೊಳೆ
orache ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
oracle ದೈವಿಕ್ ಜಾಪ್, ದೈವಿಕ್ ಜಾಪಿಚೊ ಜಾಗೊ
oracular ದೈವಿಕ್ ಜಾಪಿ ಬರಿ
oral ತೊಂಡಾಚೆಂ, ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ
orange ಮುಸುಂಬಿ, ಚಿತುರ್ಲಿ
orangutan ಏಕ್ ವಾಂದೊರ್
orate ಭಾಷಣ್ ದೀ
oration ಭಾಷಣ್
orator ಭಾಷಣ್‍ಗಾರ್
oratory ಭಾಷಣ್, ಕೊಪೆಲ್
orb ರಾಯಾಳ್ ಗೋಲ್
orbicular ಉರುಟ್
orbit ಮಂಡಳ್
orbiter ಮಂಡಳಕ್
orca ಏಕ್ ಮಾಸೊ
orchard ಫಾಡ್
orchestra ಸರಿಯೆಂಚಿ ಆಯ್ದಾಂ ಆಸ್ಚಿ ಗಾಯಕ್‍ಮಂಡಳಿ
orchid ಏಕ್ ಫುಲ್
orchidopexy ಆಂಡ್ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾ
orchiectomy ಆಂಡ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
orchis ಏಕ್ ಫುಲ್
orchitis ಆಂಡ್ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
ordain ಒಡ್ದ್ ದೀ
ordainer ಒಡ್ದ್ ದಿಂವ್ಚೊ
ordeal ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅನ್ಭೊಗ್, ನಿರಾಫ್ರಾದ್ ರುಜು ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಠಿಣ್ ಪರಿಕ್ಷಾ
order ಹುಕುಮ್, ಒಡ್ದ್, ಕ್ರಮ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾ
orderly ವಯ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚೊ ಶಿಪಾಯಿ, ಆಸ್ಪತ್ರ್ ಪೆದೊ
ordinal ಒಡ್ದ್ ಪುಸ್ತಕ್
ordinal number ಜಾಗೊ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಸಂಖೊ
ordinance ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಕಾನೂನ್
ordinand ಒಡ್ದ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೊ
ordinary ಸಾಧಾರಣ್, ಭಿಸ್ಪ್, ಸದಾಂ ಮಿಸಾಕ್ ಬದ್ಲಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ವಾಂಟೊ
ordination ಒಡ್ದ್
ordnance ಸೈನಿಕ್ ಹಾತೆರಾಂ
ordo ಮಿಸಾಂಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಆಸ್ಚೊ ಪುಸ್ತಕ್
ordonnance ಮಾಂಡಾವಳ್
ordure ಗೂ, ಶೆಣ್, ಪೊಜ್ಡೆಂ, ಅನೈತಿಕ್
ore ಖನಿಜ್
oread ದೊಂಗೊರ್ ಅಪ್ಸರೆ
organ ವಿಸ್ವೊ, ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ದ್
organic ಜೈವಿಕ್
organisation ಸಂಸ್ಥಾ
organization (Am) organisation ಪೊಳೆ
organogenesis ವಿಸ್ವೊ ಉತ್ಪತ್ತಿ
organography ವಿಸ್ವೊ ವಿವರಣ್
organology ವಿಸ್ವೊಶಾಸ್ತ್ರ್
orgasm ಸಂಭೋಗಾಚಿ ಪರಮ್ ಘಡಿ
orgeat ಏಕ್ ಗೋಡ್ ಮೆಲ್
orient ಉದೆಂತ್
oriental ಉದೆಂತಿ
orientalism ಉದೆಂತಿವಾದ್
orientalist ಉದೆಂತಿವಾದಿ
orientate ಉದೆಂತಿಕ್ ತೊಂಡ್ ಕರ್
orientation ಮಾಂಡಾವಳ್
orientational ಮಾಂಡಾವಳೀಯ್
orifice ಉಗ್ತಾವಣ್
oriflamme ಪ್ರೇರಣ್ ಮೂಳ್
origin ಮೂಳ್
original ಅಸಲ್
originality ನೊವೆಪಣ್
originate ಆರಂಭ್ ಜಾ
ornament ನಗ್
ornamental ಸುಂರ್ಗಾರಾಚೆಂ
ornamentation ಸುಂರ್ಗಾರಾಂವ್ಚೆಂ
ornate ನೆಟಯಿಲ್ಲೆಂ
ornery ವಿರಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಪಾವಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಸಾಧಾರಣ್
ornithic ಸುಕ್ಣೀಯ್
ornithologic ಸುಕ್ಣೆಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
ornithological ಸುಕ್ಣೆಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
ornithologist ಸುಕ್ಣೆಶಾಸ್ತ್ರಿ
ornithology ಸುಕ್ಣೆಶಾಸ್ತ್ರ್
ornithomancy ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚಿ ಉಬ್ಣಿ ಪೊಳೊವ್ನ್ ವ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಭವಿಷ್ಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
ornithoses ornithosis ಪೊಳೆ
ornithosis ಏಕ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚಿ ಪಿಡಾ
pl. ornithoses
orogenesis ದೊಂಗೊರ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ
orogenetic ದೊಂಗೊರ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಚೆಂ
orogenic ದೊಂಗೊರ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಚೆಂ
orogeny ದೊಂಗೊರ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ
orographic ದೊಂಗ್ರೀಯ್
orographical ದೊಂಗ್ರೀಯ್
orography ದೊಂಗೊರ್‌‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
orology ದೊಂಗೊರ್‌‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
orphan ಅನಾಥ್
orphanage ಅನಾಥ್ ಆಸ್ರೊ
orpiment ಏಕ್ ಖನಿಜ್
orpine ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
ort ಜೇವ್ನ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ
orthoclase ಏಕ್ ಖನಿಜ್
orthodontia ದಾಂತ್ ಸಮಾಚಿಕಿತ್ಸಾ
orthodontic ದಾಂತ್ ಸಮಾಚಿಕಿತ್ಸೀಯ್
orthodontics ದಾಂತ್ ಸಮಾಚಿಕಿತ್ಸಾ
orthodontist ದಾಂತ್ ಸಮಾಚಿಕಿತ್ಸಕ್
orthodox ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್ಚೊ
orthodoxy ಸಾರ್ಕಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ
orthoepic ಉಚ್ಚಾರಣೀಯ್
orthoepist ಉಚ್ಚಾರಕ್
orthoepy ಉಚ್ಚಾರಣ್
orthographic ವರ್ಣ್‍ವಿಚಾರೀಯ್
orthographical ವರ್ಣ್‍ವಿಚಾರೀಯ್
orthography ವರ್ಣ್‍ವಿಚಾರ್
orthopaedic ಹಾಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
orthopaedics ಹಾಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂಶಾಸ್ತ್ರ್
os ತೊಂಡ್ pl. ora
os ಹಾಡ್ pl. ossa
oscillate ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಘುಂವ್
oscillation ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಘುಂವ್ಡಿ
osculate ಉಮೊ ದೀ
osculation ಉಮೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಉಮೊ
ossa ಹಾಡಾಂ
osseous ಹಾಡ್ಕುರ್
ossification ಹಾಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
ossicle ಲ್ಹಾನ್ ಹಾಡ್
ossicular ಲ್ಹಾನ್ ಹಾಡಾಚೆಂ
ossifrage ಏಕ್ ಗೀದ್
ossify ಹಾಡ್ ಜಾ
ossuary ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಡಾಂಚಿ ಪೇಟ್
osteal ಹಾಡಾಂಚೆಂ
osteitis ಹಾಡ್ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
ostensible ದಾಖವ್ಣೆಚೆಂ, ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್
ostentation ಡವ್ಲ್, ಮಿಜಾಸ್ಕಿ
ostentatious ಡವ್ಲಿ, ಮಿಜಾಸ್
osteocyte ಹಾಡಾಚೆಂ ಕಣ್
osteogenesis ಹಾಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ
osteogenic ಹಾಡ್ ಉತ್ಪತ್ತೀಯ್
osteoid ಹಾಡಾ ಬರಿ
osteological ಹಾಡ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
osteologist ಹಾಡ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
osteology ಹಾಡ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
osteomalacia ಹಾಡಾಚಿ ಪಿಡಾ
osteomyelitis ಹಾಡ್ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
osteoplastic ಹಾಡ್ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾಚೆಂ
osteoplasty ಹಾಡ್ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾ
osteoporosis ಹಾಡಾಚಿ ಪಿಡಾ
osteotomy ಹಾಡ್ ಕಾತರ್ಚೆಂ
ostler ಘೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ
ostracise ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್
ostracism ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ
ostracize (Am) ostracise ಪೊಳೆ
ostrich ಶಾಮೃಗ್
otalgia ಕಾನ್ ದೂಖ್
other ದುಸ್ರೊ, ಉರ್‌ಲ್ಲೊ, ಹೆರ್
otherwise ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್
otic ಕಾನಾಚೆಂ
otiose ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ನಹಿಂ, ಮೊಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆಳ್ಶಿ
otitis ಕಾನ್ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
otolaryngological ಕಾನಾಗಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
otolaryngologist ಕಾನಾಗಶಾಸ್ತ್ರಿ
otolaryngology ಕಾನಾಗಶಾಸ್ತ್ರ್
otologic ಕಾನ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
otological ಕಾನ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
otologist ಕಾನ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
otology ಕಾನ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
otorhinolaryngological otolaryngological ಪೊಳೆ
otorhinolaryngologist otolaryngologist ಪೊಳೆ
otorhinolaryngology otolaryngology ಪೊಳೆ
otosclerosis ಕಾನಾಚಿ ಪಿಡಾ
otoscope ಕಾನ್ ಪರಿಕ್ಷೆಚೆಂ ಆಯ್ದ್
ototoxic ಕಾನಾಕ್ ಬಾಧಕ್
ototoxicity ಕಾನಾಕ್ ಬಾಧಕ್ಪಣ್
ought ಜಾಯ್‍ಚ್ಚ್
ounce ಜಡಾಯ್ ವ ದ್ರವ್ ಘಟಕ್, ಲ್ಹಾನ್ ಐವಜ್
our ಆಮ್ಚೊ
ours ಆಮ್ಚೊ
ousel ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
oust ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್
ouster ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ
out ಭಾಯ್ರ್
outage ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ವೀಜ್ ವೆಚೆಂ
outback ವಿಂಗಡ್ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಸುವಾತ್
outbound ಪಯ್ಣಾರ್ ವೆಚೊ
outbreak ಅವ್ಚಿತ್ ಘಡಿತ್
outcast ಪಂಗಡ್ ವ ಸಮಾಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲೊ
outcaste ಜಾತಿ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲೊ
outcome ಪರಿಣಾಮ್
outcry ಬಳಿಷ್ಠ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ
outdated ಪೊರ್ನೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ
outdo ಚಡ್ ಬೊರೆಂ ಕರ್
outdoor ದಾರಾ ಭಾಯ್ರ್
outer ಭಾಯ್ಲೆಂ
outfit ವಿಶೇಸ್ ಸಂದರ್ಭಾಕ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ, ಸೈನಿಕ್ ಘಟಕ್
outflow ಭಾಯ್ರ್ ವಾಳ್
outgo ಭಾಯ್ರ್ ವಚ್, ಖರ್ಚ್,
outing ಮಟ್ವೊ ಪ್ರವಾಸ್
outland ಪರ್ದೇಶ್
outlander ಪರ್ಕಿ
outlandish ಭೋವ್ ವಿಚಿತ್ರ್
outlaw ಕಾನೂನಾಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಅಕಾನೂನಿ ಕರ್
outlay ಖರ್ಚ್
outlet ಅಂಗಡ್, ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚಿ ವಾಟ್, ನಂಯ್ ಸರೋವರಾಕ್ ವ ದರ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಜಾಗೊ
outlive ಚಡ್ ಜಿಯೆ
outmoded ಪೊರ್ನೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ
outmost ಭೋವ್ ಪಯ್ಸ್
outnumber ಸಂಖ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಜಾ
outpost ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಪಯ್ಶಿಲೊ ಫಾಂಟೊ
outpour ಭಾಯ್ರ್ ವೋತ್
outpouring ಭಾಯ್ರ್ ವೊತ್ಚೆಂ
output ನಿರ್ಮಾಪನ್
outrage ಕಠಿಣ್ ರಾಗ್, ಘಾಯ್, ಅಕ್ಮಾನ್, ಹಿಂಸಕ್ ಕೃತ್ಯ್
outreach ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್, ಸಮುದಾಯ್ ಸೆವಾ ವಿಲೆವಾರಿ
outrider ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪೆದೊ, ವಾಹನ್ ವ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ವಾಟ್ ಖಾಲಿ ಕರ್ಚೊ
outright ಸೀದಾ
outsell ಚಡ್ ವೀಕ್
outset ಸುರು, ಆರಂಭ್
outshine ಚಡ್ ಪ್ರಜಳಿತ್ ಜಾ
outside ಭಾಯ್ರ್
outsider ಭಾಯ್ಲೊ
outskirts ಶಹರಾಂತ್ ಗಡಿಚೆರ್ ಆಸ್ಚೆ ಜಾಗೆ
outspeak ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ವ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್
outspoken ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಸೀದಾ ಆನಿ ಉಗ್ತೊ
outstanding ಉತ್ತಮ್, ಬಾಕಿ ಆಸ್ಚೆಂ
outward ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೆಂ
outwardly ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್
outwards ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೆಂ
outweigh ಚಡ್ ಜಡ್ ಜಾ
outwit ಚಡ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ದಾಕಯ್
oval ತಾಂತ್ಯಾ ಆಕಾರಾಚೆಂ
ovariectomy ಅಂಡಾಶಯ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
ovariotomy ಅಂಡಾಶಯ್ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾ
ovaritis ಅಂಡಾಶಯ್ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
ovary ಅಂಡಾಶಯ್
ovate ತಾಂತ್ಯಾ ಆಕಾರಾಚೆಂ
ovation ಜಮ್ಯಾನ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ಚೆಂ
oven ರಾಂದ್ನಿ
ovenbird ರಾಂದ್ನಿಸುಕ್ಣೆ
over ವಯ್ರ್, ಜಾಲೆಂ
over and above ಚಡ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್, ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯಿ
over the moon ಭೋವ್ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್
overact ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ನಟನ್ ಕರ್
overall ಸಕ್ಕಡ್ ಮೆಳೊನ್
overbear ಚಡ್ ಜಡಾಯ್ ವ ಬಳಾನ್ ಸಕ್ಲಾ ಹಾಡ್
overbearing ಚಡ್ ಬಳಾಚೆಂ, ಹಂಕಾರಿ
overbook ಬಸ್ಕಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಅಮಾನತ್ ಕರ್
overburden ಚಡ್ ವೊಜೆಂ ಘಾಲ್
overcast ಕುಪಾಂ ಆಸ್ಚೊ
overcome ಕಷ್ಟಾ ವಿರೋಧ್ ಜೀಕ್
overdo ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ಕರ್
overeat ಚಡ್ ಖಾ ವ ಜೇವ್
overfeed ಚಡ್ ಖಾವಯ್
overfish ಚಡ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್
overflew ವಯ್ರ್ ಉಬ್ಲೊ
overflow ವೊಮ್ತೊ
overfly ವಯ್ರ್ ಊಬ್
overgraze ಚಡ್ ಚರಯ್
overgrow ಚಡ್ ವಾಡ್
overhaul ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಚುಕಿ ತಪಾಸ್ ಕರ್, ದುರುಸ್ತ್ ಕರ್
overhead ತಕ್ಲೆ ವಯ್ರ್, ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್, ವಯ್ಲೊ
overhear ಉಲವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಕಳಾನಾಶೆಂ ಆಯ್ಕ್
overheard ಉಲವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಕಳಾನಾಶೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ
overleaf ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾರ್
overleap ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಊಡ್
overlook ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಳೆ, ಬೆಪರ್ವಾ ಕರ್
overlord ವಡ್ಲೊ ಸಾಯ್ಬ್
overnight ರಾತಿಕ್
overpower ಚಡ್ ಬಳಾನ್ ಧರ್
overreach ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ಕರ್
overseas ದರ್ಯಾ ಪಲ್ತೊಡಿ, ವಿದೇಶಿ
oversee ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪೊಳೆ
overseer ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪೊಳೊಂವ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ
overspend ಚಡ್ ಖರ್ಚ್ ಕರ್
overstay ಚಡ್ ರಾವ್
overt ಉಗ್ತ್ಯಾನ್
overtake ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್
overthrow ಉಸ್ಳಾಯ್, ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ಉಡಯ್
overtone ಚಡ್ತಿಕ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಅರ್ಥ್
overture ಪ್ರಸ್ತಾವ್
overturn ವಯ್ರ್ ಪಂದಾ ಕರ್
overvalue ಚಡ್ ಮೋಲ್ ಬಾಂದ್
overweight ಚಡ್ ಜಡಾಯ್
overwhelm ಚಡ್ ಬಳಾನ್ ಜೀಕ್
overwhelmingly ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್
overwork ಚಡ್ ಕಾಮ್
overwrite ವಯ್ರ್ ಬರಯ್, ನೆಟವ್ನ್ ವ ವಿಸ್ತಾರುನ್ ಬರಯ್
overwrought ಭೋವ್ ಉಚಾಂಬಳ್
ovicidal ತಾಂತಿನಾಶಕೀಯ್
ovicide ತಾಂತಿನಾಶಕ್
oviduct ತಾಂತಿನಳಿ
oviductal ತಾಂತಿನಳೀಯ್
oviform ತಾಂತ್ಯಾ ರೂಪ್
ovine ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚೆಂ, ಬೊಕ್ರ್ಯಾ ಬರಿ
oviparous ತಾಂತ್ಯಾಂ ದವರ್ಚಿ
oviposit ತಾಂತ್ಯಾಂ ದವರ್
oviposition ತಾಂತ್ಯಾಂ ದವರ್ಚೆಂ
ovoid ತಾಂತ್ಯಾ ಆಕಾರಾಚೆಂ
ovoidal ovoid ಪೊಳೆ
ovulate ಅಂಡಾಶಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂತಿ ಸೊಡ್
ovum ತಾಂತಿ pl. ova
owe ದೆವೆಂ
owl ಘುಗ್
owlet ಘುಗಿಚೆಂ ಪೀಲ್
owlish ಘುಗಿ ಬರಿ
own ಸ್ವಂತ್, ಸ್ವತಾಚೆಂ
owner ಧನಿ
ownership ಧನಿಪಣ್
ox ರೆಡೊ
oxcart ರೆಡೆಗಾಡಿ
oxen ರೆಡೆ
oxonion ಒಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೊ
oxpecker ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
oxtail ರೆಡೊಶಿಮ್ಟಿ
oxy ಆಮ್ಲಜನಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ
oxygen ಆಮ್ಲಜನಕ್
oxygenate ಆಮ್ಲಜನಕ್ ಘಾಲ್
oxygenation ಆಮ್ಲಜನಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ
oxygenic ಆಮ್ಲಜನಕೀಯ್
oxymora oxymoron ಪೊಳೆ
oxymoron ದೋನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಿರೋಧ್ ಸಬ್ದ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಚೆಂ pl. oxymora
oxytocic ಜನ್ಮ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಕರ್ಚೆಂ
oyer and terminer ಅಪ್ರಾಧಿ ನ್ಯಾಯಸಭಾ
oyez ಆಯ್ಕಾ
oyster ಕಾಲುಂ
oyster crab ಕಾಲುಂ ಕುರ್ಲಿ
oyster mushroom ಕಾಲುಂ ಆಳ್ಮೆಂ
oyster plant ಕಾಲುಂ ಝಡ್
oysterman ಕಾಲುಂಮನಿಸ್
oz ಔನ್ಸ್
ozocerite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
ozone ಏಕ್ ಅನಿಲ್
oz ಔನ್ಸ್

Leave a Reply

Scroll to Top