E

E, e ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಆಕ್ಷರ್
each ಹರ್ಯೆಕ್
eager ಆತುರಿತ್
eagle ಗೀದ್
eagle eye ಗೀದ್ ದೊಳೊ
eagle ray ಗೀದ್ ಕೀರ್ಣ್, ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
eaglet ಗಿದಾಚೆಂ ಪೀಲ್
eaglewood ಗೀದ್ ರುಕಾಡ್
eagre ಲಾರ್
ealdorman ಆದಿಂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಶೈರಾಚೊ (ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ) ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ
ear ಕಾನ್
ear candy ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಬೊರೆಂ ಲಾಗ್ಚೆಂ ಪೂಣ್ ಗುಂಡಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಂಗೀತ್
ear drum ಕಾನ್ಪೊ
ear pick ಕಾನುಲ್‍ಕಾಡಿ
ear shell ಕಾನ್ ಕರ್ಲ್, ಏಕ್ ಕುಬೊ
ear wax ಕಾನುಲೊ
earache ಕಾನ್ ದೂಖ್
eardrop ಕಾನ್ ಥೆಂಬೊ, ಉಮ್ಕಾಳ್ಚೊ ನಗ್ ಆಸ್ಚಿ ಕಾನಾಚಿ ಮುದಿ
earflap ಕಾನ್ ಧಾಂಪಾಣ್
earl ವೈಕೌಂಟಾ ವಯ್ರ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಕ್ವೆಸಾ ಸಕೈಲ್ ಮಂತನಾಚೊ ದಾದ್ಲೊ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಕೌಂಟ್
early ವೆಳಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ವೆಗ್ಗಿಂ, ಸುರ್ವೆರ್
earlywood ಸುರ್ವೆಚೆಂ ರುಕಾಡ್, ವಸಂತ್ ರುಕಾಡ್
earmark ಕಾನ್‍ಘುರ್ತ್, ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್
earmuff ಕಾನ್ ಧಾಂಪಾಣ್
earn ಜೋಡ್
earner ಜೊಡ್ಪಿ
earnest ಗಂಭೀರ್ ಆನಿ ಸಾಂಭ್ರಮಿಕ್
earnings ಜೋಡ್, ಜೊಡಿ
earpiece ಕಾನ್ ಕುಡ್ಕೊ
earring ಕಾನ್ ಮುದಿ
earshot ಕಾನ್ ವೊಳ್, ಮನ್ಶಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊವ್ಯೆತ್ ತಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಸ್
earsplitting ಕಾನ್ ಫುಟಂವ್ಚೊ
earth ಭುಮಿ, ಭುಂಯ್
earth science ಭುಂಯ್ ವಿಜ್ಞಾನ್
earth scientist ಭುಂಯ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ
earth-shattering ಭುಂಯ್ ಹಾಲಂವ್ಚೆಂ
earthbound ಭುಂಯ್ಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ
earthen ಮಾತ್ಯೆಚೆಂ
earthenware ಮಾತ್ಯೆಚಿಂ ಆಯ್ದಾನಾಂ
earthlight ಭುಂಯ್ ಉಜ್ವಾಡ್
earthling ಭುಂಯ್ ನಿವಾಸಿ
earthly ಭುಂಯ್ಚೆಂ
earthquake ಭುಂಯ್ಕಾಂಪ್
earthshine ಭುಂಯ್ ಉಜ್ವಾಡ್
earthward ಭುಂಯ್ ಕುಶಿಕ್
earthwards ಭುಂಯ್ ಕುಶಿಕ್
earthwork ಭುಂಯ್ ಕಾಮ್
earthworm ನಕ್ಕುರ್
earthy ಮಾತ್ಯೆಚೆಂ, ಸಂಸಾರಿ, ಸಾದೊ, ಪೊಜ್ಡೆಂ
earwitness ಕಾನ್ ಸಾಕ್ಷಿ
ease ಸುಲಭ್, ಕಷ್ಟ್ ಉಣೆ ಕರ್
easement ಸುಲಭ್ ಕರ್ಚೆಂ
easel ದಾಕಂವ್ಕ್ ವ ಬಸಂವ್ಕ್ ನೀಟ್ ಆಧಾರ್
east ಉದೆಂತ್, ಉದೆಂತಿ
Easter ಪಾಸ್ಖ್
eastern ಉದೆಂತಿ
eastern bluebird ಉದೆಂತಿ ನಿಳ್ಶೆಂ ಸುಕ್ಣೆ
eastern hemisphere ಉದೆಂತಿ ಗೋಲಾರ್ಧ್
eastern time ಉದೆಂತಿ ವೇಳ್
easterner ಉದೆಂತಿಗಾರ್
easternmost ಭೋವ್ ಚಡ್ ಉದೆಂತಿಚೆಂ
easy ಸುಲಭ್
easy chair ಸುಲಭ್ ಕದೆಲ್
easy street ಖಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
easy virtue ಸುಲಭ್ ಶೆಗುಣ್, ಲೈಂಗಿಕ್ ಸದಿಳಾಯ್
eat ಖಾ, ಜೇವ್
eat alive ಜಿವೊ ಖಾ, ಪೂರ್ಣ್ ಜೀಕ್
eat one’s heart out ಕಠಿಣ್ ದುಖೆಸ್ತ್ ಜಾ, ಮೊಸ್ರಿ ಜಾ
eat one’s words ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಾಟಿಂ ಘೆ
eat out of one’s hand ಅನ್ಯೇಕ್ಲಾಚೆಂ ಪರಮತ್ವ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್
eat someone’s lunch ಲಾಭ್ ವ ಯಶ್ ಚುಕಯ್
eatable ಖಾಣ್, ಖಾವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
eater ಖಾವ್ಪಿ, ಜೆವ್ಪಿ
eatery ಖಾವಳ್, ಹೊಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್, ಕೆಫೆ, ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾ
eau de cologne ಕೊಲೊನ್ ಉದಾಕ್, ಏಕ್ ಪರ್ಮಳಿಕ್ ದ್ರವ್
eau de parfum ಪರ್ಮಳಿಕ್ ದ್ರವ್ ಉದಾಕ್
eau de toilette ಕಕ್ಕುಸ್ ಉದಾಕ್, ಏಕ್ ಪರ್ಮಳಿಕ್ ದ್ರವ್
eau-de-vie ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಉದಾಕ್
eaves ಪಾಂವ್ಳ್ಯೊ
eavesdrop ಚೊರ್ಯಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ
eba ಆಸ್ತಮ್ತಿ ಆಫ್ರಿಕಾಚೆಂ ಖಾಣ್
ebb ಸುಕ್ತೆ ವೆಳಾರ್ ತಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ
ebon ebony ಪೊಳೆ
ebonise ಎಬೊನಿ ಬರಿ ಕಾಳೆಂ ಕರ್
ebonite ಘಟ್ ಕಾಳೆಂ ರಬ್ಬರ್
ebonize ebonise ಪೊಳೆ
ebony ಕಾಳೆಂ ರುಕಾಡ್, ಏಕ್ ರೂಕ್, ಕಾಳೊ
ebracteate ಖೊಲೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
ebullioscopy ಖತ್ಕತೊ ಬಿಂದು ಮೆಜಾಪ್
ebullient ಉಮೆದಿನ್ ಭೊರ್‌ಲ್ಲೊ
ebullition ಖತ್ಕತ್ಚೆಂ, ಅವ್ಚಿತ್ ಉಚಾಂಬಳಾಯ್
eburnation ಹಾಡಾಚಿ ಘಟಾಯ್ ಉಣಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
ecarte ಏಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖೆಳ್
ecbolic ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಜನ್ಮಾಕ್ ಕೃತಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್
eccentric ಅಕೇಂದ್ರಿತ್, ಅಕೇಂದ್ರಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ
eccentricity ಅಕೇಂದ್ರಿತ್ಪಣ್
ecchymosis ರಗಾತ್ ವೆಚೆಂ
ecclesiastes ಪ್ರಸಂಗಿ
ecclesiastic ಕ್ಲೆರಿಕ್, ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ
ecclesiastical ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ
ecclesiological ಇಗರ್ಜ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
ecclesiologist ಇಗರ್ಜ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
ecclesiology ಇಗರ್ಜ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
ecdysis ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೆಂ
ecesis ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚೆಂ
echelon ಪಾಂವ್ಡೊ
echeveria ಏಕ್ ಝಡಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್
echidna ಮುಯೊ ಖಾಂವ್ಚಿ ಮನ್ಜಾತ್
echinacea ಏಕ್ ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಝಡಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್
echinate ಕರ್ಕಸ್ ಕೇಸ್ ವ ಪಾಕಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ
echini echinus ಪೊಳೆ
echinococci echinococcus ಪೊಳೆ
echinococcus ಏಕ್ ಪಟ್ಟಿ ಕಿಡೊ
pl. echinococci
echinoderm ಏಕ್ ದರ್ಯಾಳ್ ಮನ್ಜಾತ್ ಪಂಗಡ್
echinoid ಏಕ್ ದರ್ಯಾಳ್ ಮನ್ಜಾತ್
echinus ಏಕ್ ದರ್ಯಾಳ್ ಮನ್ಜಾತ್, ಏಕ್ ಝಡ್ pl. echini
echo ಪ್ರತಿಸಬ್ದ್
echo chamber ಪ್ರತಿಸಬ್ದ್ ಕೂಡ್
echo sounder ಪ್ರತಿಸಬ್ದ್ ಆವಾಜಕ್
echocardiogram ಪ್ರತಿಸಬ್ದ್ ಕಾಳಿಜ್ ಬರಾಪ್ ದಾಖ್ಲೊ
echocardiographer ಪ್ರತಿಸಬ್ದ್ ಕಾಳಿಜ್ ಬರವ್ಪಿ
echocardiographic ಪ್ರತಿಸಬ್ದ್ ಕಾಳಿಜ್ ಬರ್ಪೀಯ್
echocardiography ಪ್ರತಿಸಬ್ದ್ ಕಾಳಿಜ್ ಬರಾಪ್
echoic ಪ್ರತಿಸಬ್ದೀಯ್
echolalia ಪ್ರತಿಸಬ್ದ್ ಉಲವ್ಣೆ, ಪ್ರತಿಸಬ್ದಾ ಬರಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
echolocation ಪ್ರತಿಸಬ್ದ್ ಜಾಗೊ
éclair ಜಗ್ಲಾಣೆ, ಏಕ್ ಖಾಣ್
eclaircissement ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಉಜ್ವಾಡಾಂವ್ಚೆಂ
éclat ಪ್ರಚಾರ್, ಪ್ರಜಳ್, ಹೊಗ್ಳಿಕ್
eclectic ಸಬಾರ್ ಮುಳಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉತ್ತಮ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವಿಂಚುನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ
eclipse ಗ್ರಹಣ್
ecliptic ಗ್ರಹಣಾಚೆಂ
eclogue ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪದ್
eclosion ತಾಂತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ
ecocatastrophe ಜಿಜಾಅನ್ವಾರ್
ecocide ಜಿಜಾಹತ್ಯಾ
ecofeminism ಜಿಜಾಸ್ತ್ರೀವಾದ್
ecofeminist ಜಿಜಾಸ್ತ್ರೀವಾದಿ
ecologic ಜಿಜಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
ecological ಜಿಜಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
ecologist ಜಿಜಾಶಾಸ್ತ್ರಿ
ecology ಜಿಜಾಶಾಸ್ತ್ರ್
econobox ಸೂಕ್ಷಿಮ್ ಪೇಟ್, ಲ್ಹಾನ್ ಕಾರ್
econometric ಅರ್ಥ್‌ಮಾಪೀಯ್
econometrician ಅರ್ಥ್‌ಮಾಪಿ
econometrics ಅರ್ಥ್‌ಮಾಪ್
econometrist ಅರ್ಥ್‌ಮಾಪಿ
economic ಆರ್ಥಿಕ್
economic rent ಆರ್ಥಿಕ್ ಭಾಡೆಂ
economical ಸೂಕ್ಷಿಮ್
economics ಅರ್ಥ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
economist ಅರ್ಥ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
economy ಅರ್ಥ್‌ವ್ಯವಸ್ಥಾ
ecophysiological ಜಿಜಾಆಂಗ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
ecophysiology ಜಿಜಾಆಂಗ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
ecosphere ಜಿಜಾಗೋಲ್, ಜಿಜಾವರ್ತುಲ್
ecosystem ಜಿಜಾವ್ಯವಸ್ಥಾ, ಜಿಜಾಪ್ರಣಾಲಿ
ecoterrorism ಜಿಜಾದಡ್ದಡೊವಾದ್, ಜಿಜಾಆತಂಕ್‍ವಾದ್, ಜಿಜಾದಹ್ಶತ್‍ವಾದ್
ecoterrorist ಜಿಜಾದಡ್ದಡೊವಾದಿ, ಜಿಜಾಆತಂಕ್‍ವಾದಿ, ಜಿಜಾದಹ್ಶತ್‍ವಾದಿ
ecotour ಜಿಜಾಪ್ರವಾಸ್
ecotourist ಜಿಜಾಪ್ರವಾಸಿ
ecotoxicological ಜಿಜಾವೀಕ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
ecotoxicologist ಜಿಜಾವೀಕ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
ecotoxicology ಜಿಜಾವೀಕ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
ecstasia ಸುಜ್
ecstasy ವರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್
ecstatic ವರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್
ectoparasite ಭಾಯ್ರ್ ಪರಾವಲಂಬಿ
ectopic pregnancy ಕುಸಿ ಭಾಯ್ರ್ ಗುರ್ವಾರ್‌ಪಣ್
ectotherm ಥಂಡ್ ರಗ್ತಾಚಿ ಮನ್ಜಾತ್
ecumenical council ವಿಶ್ವಸಭಾ
eczema ಕಾತ್ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
edacious ಖಾಣೆರೊ
edaphic ಮಾತ್ಯೆಚೆಂ
edaphosaurus ಸಾಧಾರ್ಣ್ ೩೦ ಕೊರೊಡ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮನ್ಜಾತ್ ಪಂಗಡ್
eddy ಮುಖ್ಯ ವಾಳಾಕ್ ಉಳ್ಟೊ ವಾಳ್
edelweiss ಏಕ್ ಫುಲ್ ವ ಝಡ್
edema ನಾಲ್ಕುತ್
edentate ದಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
edentulous ದಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
edge ಪೊಂತ್
edge city ಪೊಂತ್ ಶಹರ್, ಕೇಂದ್ರ್ ಶಹರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ರಾಜಕೀಯ್, ಆರ್ಥಿಕ್, ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಉಪನಗರ್
edge effect ಪೊಂತ್ ಪರಿಣಾಮ್
edge tool ಪೊಂತ್ ಉಪಕರಣ್
edger ಪೊಂತಕ್
edgeways ಕುಶಿಕ್
edgewise ಕುಶಿಕ್, ಪೊಂತಾರ್
edible ಖಾವ್ಯೆತ್ ತಸಲೆಂ
edibles ಖಾಣ್
edict ಫರ್ಮಾಣ್
edification ಬೊರಿ ದೇಖ್
edifice ಬಾಂದಾಪ್
edify ಬೊರಿ ದೇಖ್ ದಿ
edifying ಬೊರಿ ದೇಖ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
edit ಸಂಪಾದನ್ ಕರ್
editio princeps ಪಯ್ಲೆಂ ಸಂಪಾದನ್
edition ಸಂಪಾದನ್
editor ಸಂಪಾದಕ್
editorial ಸಂಪಾದಕೀಯ್
editorialize ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ರುಪಾರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್
education ಶಿಕಾಪ್
educational ಶಿಕ್ಪೀಯ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್
educational psychologist ಶಿಕ್ಪೀಯ್ ಮತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
educational psychology ಶಿಕ್ಪೀಯ್ ಮತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
educationalist ಶಿಕಾಪಕ್
educationist ಶಿಕಾಪಕ್
edulcorate ಅಪುಟ್ ಕರ್
educator ಶಿಕ್ಷಕ್, ಶಿಕ್ಷಕಿ
educe ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್
eduction ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ
edutainment ಶಿಕಾಪ್ ಆನಿ ಮನೋರಂಜನ್ (education + entertainment)
eel ಬಾಂಬ್
eelgrass ಬಾಂಬ್ ತಣ್
eelpout ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
eelworm ಬಾಂಬ್ ಕಿಡೊ
eely ಬಾಂಬೀಯ್
eerie ವಿಚಿತ್ರ್
efface ವಯ್ಲೊ ಭಾಗ್ ಕಾಡ್ ವ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರ್, ಮಾಯಾಕ್ ಕರ್
effect ಪರಿಣಾಮ್
effective ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ
effeminate ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಬರಿ
efferent ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೊ
effervescence ಖತ್ಖತೊ
effervescent ಖತ್ಖತ್ಚೊ, ಜಿವಾನ್ ಭೊರ್‌ಲ್ಲೊ
effete ಅಸ್ಕತ್
efficacious ಜಾಯ್ ತೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಹಾಡಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸ್ಚೊ
efficacy ಜಾಯ್ ತೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಹಾಡಂವ್ಚಿ ಸಕತ್
efficiency ಸಾಮರ್ಥಿ
efficiency expert ಸಾಮರ್ಥಿ ಪ್ರವೀಣ್
efficient ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್, ಸಮರ್ಥ್
effigy ಪ್ರತಿಕೃತಿ
effloresce ಫುಲ್
efflorescence ಫುಲ್ಚೆಂ
effluence ಭಾಯ್ರ್ ವಾಳ್ಚೆಂ
effluent ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಾಳ್ಚೆಂ ಪಾಡ್ ದ್ರವ್
effluvium ಘಾಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೆಂ
efflux ಭಾಯ್ರ್ ವಾಳ್ಚೆಂ
effort ಪ್ರಯತ್ನ್
effrontery ಲಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್, ಅಲಕ್ಷಿತ್ ಧಯ್ರ್, ಉರ್ಮಟ್‍ಪಣ್
effulgence ಪ್ರಜಳ್
effuse ಭಾಯ್ರ್ ವಾಳ್, ಪಾಸಾರ್
effusion ಭಾಯ್ರ್ ವಾಳ್ಚೆಂ, ಪಾಸಾರ್ಚೆಂ
effusive ಧಾರಾಳ್ ಉರ್ಬೆನ್ ವ ಭೊಗ್ಣಾನ್ ಭೊರ್‌ಲ್ಲೊ
egalitarian ಸಮಾನತಾವಾದಿ
egest ಅಗ್
egesta ಗೂ
egestion ಅಗ್ಚೆಂ
egg ತಾಂತಿ
egg capsule ತಾಂತಿ ಕೋಷ್
egg case ತಾಂತಿ ಪೊರ್
egg cell ತಾಂತಿ ಕಣ್
egg cream ತಾಂತಿ ಸಾಯ್
egg on one’s face ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ತಾಂತಿ, ಉಬ್ದೆಸ್ ವ ಅಕ್ಮಾನ್
egg roll ತಾಂತಿ ಕೊವ್ಳೊ
egg timer ತಾಂತಿ ವೆಳಕ್
egg tooth ತಾಂತಿ ದಾಂತ್
eggbeater ತಾಂತಿ ಮಾರಕ್, ತಾಂತ್ಯಾಂ ಫೊಡ್ನ್ ಕಿರಂವ್ಕ್ ಆಯ್ದಾನ್
eggcup ತಾಂತಿ ಕೊಪ್
egghead ಮಾನಸಿಕ್ ಶಾತಿವಂತ್
eggplant ವಾಂಯ್ಗೆಂ, ತಾಂತಿ ಝಡ್
eggshell ತಾಂತಿ ಕರ್ಲ್
eggy ತಾಂತ್ಯಾಳ್
egis ರಕ್ಷಣ್
eglantine ಏಕ್ ಗುಲೊಬ್
ego ಸ್ವಮಹತ್ವಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಹಾಂವ್
egocentric ಸ್ವಕೇಂದ್ರಿತ್, ಸ್ವಾರ್ಥಿ
egoism ಸ್ವವಾದ್
egoist ಸ್ವವಾದಿ, ಸ್ವಕೇಂದ್ರಿತ್, ಸ್ವಾರ್ಥಿ
egomania ಸ್ವಪಿಶೆಪಣ್, ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ಸ್ವಕೇಂದ್ರಿತ್ ವ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆಸ್ಚೆಂ
egomaniac ಸ್ವಪಿಸೊ
egotism ಹಾಂವ್‍ವಾದ್
egotist ಹಾಂವ್‍ವಾದಿ
egotistic ಹಾಂವ್‍ವಾದೀಯ್
egotistical ಹಾಂವ್‍ವಾದೀಯ್
egregious ಸುಲಭಾಯೆನ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ವಾಯ್ಟ್
egress ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೆಂ
egret ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಧೊವ್ಯಾ ಪಾಕಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
egusi ಚರಾಬ್ ಆನಿ ಸಸಾರಜನಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಬಿ
eider ದರ್ಯಾ ಹಂಸ್
eiderdown ಐಡರ್ ಪಾಕಾಂಚಿ ಗಜ್ಡಿ, ಐಡರ್ ಪಾಕಾಂ
eidetic ರೂಪೀಯ್
eidolon ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ, ಆದರ್ಶ್
eight ಆಟ್
eighteen ಅಟ್ರಾ
eighteen ಅಟ್ರಾವೊ
eightfold ಆಟ್ ಘಟಕ್ ವ ಸಾದೆ ಆಸ್ಚೊ, ಆಟ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ
eighth ಆಟ್ವೊ
eightieth ಅಯ್ಶಾಂವೊ
eighty ಅಯ್ಶಿಂ
einkorn ಏಕ್ ಗೊಂವ್
einsteinium ಏಕ್ ಬನಾವಟಿ ತತ್ತ್ವ್
eirencon ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ್
eisegesis ಅರ್ಥ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
either ಏಕ್ ವ ದುಸ್ರೊ
ejaculation ಸ್ಖಲನ್, ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
eject ಉಸ್ಳಾಯ್
ejecta ಉಸ್ಳಾಯಿಲ್ಲೆಂ
ejection ಉಸ್ಳಾವ್ಣಿ
ejective ಉಸ್ಳಾವೀಯ್
ejector ಉಸ್ಳಾವಕ್
eke out ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಜಾಂವ್ಚೆಬರಿ ಕರ್ಚೆಂ
ekistics ವಸ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರ್
elaborate ವಿಸ್ತಾರ್
elan ಉರ್ಬಾ
eland ಏಕ್ ಚಿತಾಳ್
elapid ವಿಕಾಳ್ ಜಿವ್ದಾಳ್
elapse ಪಾಶಾರ್ ಜಾ
elasmobranch ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಪಂಗಡ್
elastic ವೊಡ್ಯೆತ್ ತಸಲೆಂ, ಸುಡ್ಸುಡಿತ್
elastic limit ವೊಡ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮೀತ್
elasticity ವೊಡ್ಯೆತ್ಪಣ್
elastin ಏಕ್ ಸಸಾರಜನಕ್
elate ಸಂತೊಸಾನ್ ಭೊರ್
elation ಸಂತೊಸಾನ್ ಭೊರ್ಚೆಂ
elbow ಕೊಂಪ್ರ್
elder ಪಯ್ಲೆಂ ಜನ್ಮಾಲ್ಲೊ, ವರಿಷ್ಟ್
elderberry ಏಕ್ ಝಡ್ ವ ಫಳ್ ವ ಫುಲ್
eldest ಮಾಲ್ಘಡೊ
eldritch ವಿಚಿತ್ರ್
elecampane ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
elect ಮತ್ ದೀವ್ನ್ ವೀಂಚ್
election ಚುನಾವ್
electioneer ಚುನಾವ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್
electioneerer ಚುನಾವ್ ಪ್ರಚಾರಕ್
elective ಚುನಾವಿತ್
elector ಚುನಾವಕ್
electoral ಚುನಾವಿ
electorate ಮತ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್, ಮತ್‍ದಾತಾಗಣ್
electress ಚುನಾವಕಿ
electric ವೀಜ್
electric chair ವೀಜ್ ಕದೆಲ್
electric eel ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
electric eye ವೀಜ್ ದೊಳೊ
electric field ವೀಜ್ ಶೆತ್
electric organ ವೀಜ್ ವಿಸ್ವೊ
electric ray ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
electric storm ವೀಜ್ ವಾದಾಳ್
electrical ವೀಜ್
electrician ವೀಜ್‍ಗಾರ್
electricity ವೀಜ್
electroanalysis ವೀಜ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್
electroanalytical ವೀಜ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ್
electrocardiograph ವೀಜ್ ಕಾಳಿಜ್ ಮಾಪಕ್
electrocardiographic ವೀಜ್ ಕಾಳಿಜ್ ಮಾಪೀಯ್
electrocardiography ವೀಜ್ ಕಾಳಿಜ್ ಮಾಪ್
electrochemical ವೀಜ್ ರಸಾಯನಿಕ್
electrochemist ವೀಜ್ ರಸಾಯನಿ
electrochemistry ವೀಜ್ ರಸಾಯನ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
electroconvulsive ವೀಜ್ ವೊಡೀಯ್
electroconvulsive therapy ವೀಜ್ ವೊಡೀಯ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ
electrocute ವೀಜ್ ಲಾಗೊನ್ ಮೋರ್
electrocution ವೀಜ್ ಲಾಗೊನ್ ಮೊರ್ಚೆಂ
electrodeposit ವೀಜ್ ಜಮೊ
electrodeposition ವೀಜ್ ಜಮೊ ಕರ್ಚೆಂ
electrodermal ವೀಜ್ ಕಾತೀಯ್
electroencephalograph ವೀಜ್ ಮೆಂದು ಮಾಪಕ್
electroencephalographer ವೀಜ್ ಮೆಂದು ಮಾಪಿ
electroencephalographic ವೀಜ್ ಮೆಂದು ಮಾಪೀಯ್
electroencephalography ವೀಜ್ ಮೆಂದು ಮಾಪ್
electrofishing ವೀಜ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್ಚೆಂ
electrogenic ವೀಜ್ ಉತ್ಪತ್ತೀಯ್
electrogenesis ವೀಜ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ
electrohydraulic ವೀಜ್ ಉದಾಕೀಯ್
electrologist ವೀಜ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
electrology ವೀಜ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್
electroluminescence ವೀಜ್ ಉಜ್ವಾಡ್
electroluminescen ವೀಜ್ ಉಜ್ವಾಡೀಯ್
electrolyte ಅಲೋಹೀಯ್ ವೀಜ್ ವಾಹಕ್
electrolytic ಅಲೋಹೀಯ್ ವೀಜ್ ವಾಹಕೀಯ್
electromagnet ವೀಜ್ ಆಯಸ್ಕಾಂತ್
electromagnetic force ವೀಜ್ ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ್ ಬಳ್
electromagnetic pulse ವೀಜ್ ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ್ ನಾಡ್
electromagnetic unit ವೀಜ್ ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ್ ಘಟಕ್
electromagnetic wave ವೀಜ್ ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ್ ಲಾರ್
electromagnetism ವೀಜ್ ಆಯಸ್ಕಾಂತ್ಪಣ್
electromechanical ವೀಜ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್
electrometallurgy ವೀಜ್ ಲೋಹ್ ವಿಜ್ಞಾನ್
electrophysiologic ವೀಜ್ ಆಂಗ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
electrophysiological ವೀಜ್ ಆಂಗ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
electrophysiologist ವೀಜ್ ಆಂಗ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
electrophysiology ವೀಜ್ ಆಂಗ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
electroscope ವೀಜ್ ದರ್ಶಕ್
electroshock ವೀಜ್ ಧಖೊ
electroshock therapy ವೀಜ್ ಧಖೊ ಚಿಕಿತ್ಸಾ
electrosurgery ವೀಜ್ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾ
electrotherapy ವೀಜ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ
electrothermal ವೀಜ್ ಧಗೀಯ್
electrum ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಭೊರ್ಶಿಕ್ ಲೋಹ್
electuary ಗೋಡ್ ವೊಕಾತ್
eleemosynary ಇಜ್ಮೊಲಿ
elegance ಊಂಚ್ ವರ್ಗ್ ವ ಗುಣ್
elegant ಊಂಚ್ ವರ್ಗ್ ವ ಗುಣಾಚೆಂ
elegiac ದುಖೆಸ್ತ್
elegise ದುಖೆಸ್ತ್ ಪದ್ ಬರಯ್
elegit ತಾಣೆ ವಿಂಚ್ಲಾಂ, ಪ್ರತಿವಾದಿಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಆನಿ ಭುಂಯ್ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ವಾದಿಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನ್ಯಾಯಿಕ್ ಫರ್ಮಾಣ್
elegy ದುಖೆಸ್ತ್ ಪದ್
element ವಾರೆಂ, ಉದಾಕ್, ಉಜೊ ಆನಿ ಭುಂಯ್ ಪೈಕಿ ಏಕ್, ಹವೊ, ವಾಂಟೊ, ತತ್ತ್ವ್
elemental ತತ್ತ್ವೀಯ್, ಮೂಳ್, ಗರ್ಜೆಚೆಂ, ಸಾದೆಂ
elementary ಕರುಂಕ್ ವ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸುಲಭ್
elemi ಥೊಡ್ಯಾ ರುಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಪರ್ಮಳಿತ್ ವಸ್ತ್
elenchus ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ
elephant ಹಸ್ತ್
elephant bird ಹಸ್ತ್ ಸುಕ್ಣೆ, ಆದಿಂ ಮಡಗಾಸ್ಕರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ರಾಕ್ಸಾ ಕಾಸ್ತಾಚೆಂ ಉಬಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸುಕ್ಣೆ
elephant garlic ಹಸ್ತ್ ಲಸುಣ್
elephant grass ಹಸ್ತ್ ತಣ್, ಲಾಂಬ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ತಣ್
elephant’s ear ಹಸ್ತಿಚೊ ಕಾನ್, ಏಕ್ ವಡ್ ಖೊಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಝಡ್
elephantiasis ಹಸ್ತಿಪಾಯ್
elephantine ಹಸ್ತೀಯ್
eleutherian ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ವ ರಾಕ್ಚೊ
elevate ವಯ್ರ್ ಕರ್, ಉಕಲ್, ಉಬಾರ್
elevated ಉಬಾರ್‌‍ಲ್ಲೊ
elevation ಉಬಾರ್ಚೆಂ
elevator ಉಕಲ್, ಉಬಾರ್
eleven ಇಕ್ರಾ
eleventh ಇಕ್ರಾವೊ
elevon ಉಬಾಟೊ
elf ಲ್ಹಾನ್ ಪೊಕ್ರಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಜೀವಿ pl. elves
elfin ಎಲ್ಫ್ ಸಾರ್ಕೆಂ
elfish ಎಲ್ಫ್ ಸಾರ್ಕೆಂ
elflock ಎಲ್ಫ್ ಶೈಲಿರ್ ಕೇಸ್
elicit ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್
elide ಉಚ್ಚಾರಣಾಂತ್ ಸ್ವರ್ ವ ಅಕ್ಷರ್ ಸೊಡ್, ಮಟ್ವೆಂ ಕರ್, ಚಿಂತಾಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಸೊಡ್
eligible ಫಾವೊ
elimination ಕಾಡ್ಚೆಂ, ಭಾಯ್ರ್ ಕರ್ಚೆಂ
elision ಉಚ್ಚಾರಣಾಂತ್ ಸ್ವರ್ ವ ಅಕ್ಷರ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ, ಮಟ್ವೆಂ ಕರ್ಚೆಂ, ಚಿಂತಾಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ
elite ಊಂಚ್
elixir ಸಕ್ಕಡ್ ಪಿಡೆಂಕ್ ವೊಕಾತ್
elk ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಚಿತಾಳ್
elkhound ನೊರ್ವೆಚೊ ಪೆಟೊ
ell ಲಾಂಬಾಯೆಚೊ ಘಟಕ್ – ೪೫ ಇಂಚಾಂ, ೧.೧೪ ಮೀಟರ್
ellipse ತಾಂತ್ಯಾ ಆಕಾರಾಚೆಂ
ellipsis ಉಲಯ್ತಾನಾ ವ ಬರಯ್ತಾನಾ ಸಬ್ದ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ
elliptical ತಾಂತ್ಯಾ ಆಕಾರಾಚೆಂ
ellipticity ತಾಂತ್ಯಾಳ್ಪಣ್
eloquence ಬಳಾನ್ ಆನಿ ಸುಡಾಳ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ಚೊ ಗೂಣ್
eloquent ಬಳಾನ್ ಆನಿ ಸುಡಾಳ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ
elm ಏಕ್ ರೂಕ್
elocution ಭಾಷಣ್
elodea ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
elongate ಲಾಂಬಯ್
elongation ಲಾಂಬವ್ಣಿ
elope ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಾಕ್ ಘುಟಾನ್ ಪಳ್
else ಹೆರ್, ನಾ ತರ್
elsewhere ದುಸ್ರೆ ಕಡೆ
elucidate ವಿವರ್ಸಿ
elucidation ವಿವರಣ್
elude ಚುಕಯ್
elusive ಧರುಂಕ್ ಮೆಳಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
elute ಧುವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್
elutriate ಧುವ್ನ್ ವ ಗಾಳ್ನ್ ಅಪುಟ್ ವ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್
eluvia eluvium ಪೊಳೆ
eluvial ಪಾವ್ಸಾ ವರ್ವಿಂ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲಿ
eluviation ಪಾವ್ಸಾ ವರ್ವಿಂ ಜಮೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
eluvium ಪಾವ್ಸಾ ವರ್ವಿಂ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಮಾತಿ pl. eluvia
elver ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಂಬ್
elves elf ಪೊಳೆ
elvish ಎಲ್ಫ್ ಸಂಬಂಧಿತ್, ಪೊಕ್ರಿ
elytron ಕುರ್ವಾಯ್ಚೊ ಮುಕ್ಲೊ ಪಾಕಾಟೊ
emaciate ಭಾಗೆಟೊ ಕರ್
emaciated ಭಾಗೆಟೊ
emaki ಜಪಾನಿ ಪಿಂತುರಿತ್ ಕೊವ್ಳೊ
emalangeni ಸ್ವಾಜಿಲೆಂಡ್ ದುಡು
emanate ಯೆ, ಧಾಡ್
emanation ಯೆಂವ್ಚೆಂ, ಧಾಡ್ಚೆಂ
emancipate ಉದ್ಧಾರಣ್ ಕರ್
emancipation ಉದ್ಧಾರಣ್
emarginated ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ
emasculate ಅಸ್ಕತ್ ಕರ್, ಕಾಪಾತ್ ಕರ್
embalm ಮೊಡೆಂ ಕುಸಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಕರ್
embank ತಡ್ ಬಾಂದ್
embankment ತಡ್ ಬಾಂದಾಪ್
embargo ತಾರ್ವಾಂ ಬಂದರ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆಚಾರ್ ನಿಷೆದ್, ವಾಣಿಜ್ಯ್ ನಿಷೆದ್, ಆಡಾವ್ಣಿ
embark ತಾರ್ವಾರ್ ವ ವಿಮಾನಾರ್ ಚಡ್
embark on ಸುರು ಕರ್
embarrass ಉಬ್ದೆಸಾಂತ್ ಘಾಲ್
embarrassment ಉಬ್ದೆಸ್
embassy ರಾಷ್ಟ್ರ್ ದೂತ್ ನಿವಾಸ್
embattle ಲಡಾಯೆಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್
embattled ಲಡಾಯಿ ವ ವಿವಾದಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ
embattlement ಲಡಾಯೆಕ್ ತಯಾರ್
embed ಗರ್ಜೆಚೊ ವಾಂಟೊ ಕರ್, ಲಾಗಿಂ ವೆಡೊ ಘಾಲ್
embellish ಸೊಭಯ್
ember ಇಂಗ್ಳೊ
emberizid ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
embezzlement ದುಸ್ರ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಡು ವ ಆಸ್ತಿಚೊ ಚೂಕ್ ಪ್ರಯೋಗ್
embitter ಕೊಡ್ಸಾಣೆನ್ ಭೊರ್
emblaze ಉಜೊ ಲಾಯ್
emblazon ಬರಯ್ ವ ನೆಟಯ್, ಆಚರ್ಸಿ, ಹೊಗೊಳ್ಸಿ
emblazonry ನೆಟಯಿಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್, ನೆಟಂವ್ಚೆಂ
emblem ಘುರ್ತ್, ಪಿಂತುರ್ ಆನಿ ಧ್ಯೇಯ್ ವಾಕ್ಯ್
embodiment ಆಂಗ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
embody ಆಂಗ್ ಜಾ
embolden ಧಯ್ರ್ ದೀ
embolism ಪಂಚಾಂಗಾಂತ್ ಏಕ್ ವ ಚಡ್ ದೀಸ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ
embonpoint ಮೊಟೆಪಣ್
embosom ಹರ್ದ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಘೆ, ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ರೊ ದಿ
emboss ನೆಟಯ್, ಶಿಕಾರೆಚಿ ಮನ್ಜಾತ್ ಥಕ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್
embouchure ವಾರೆಂ ಆಯ್ದ್ ವಾಜಯ್ತಾನಾ ವೊಂಟ್, ಜೀಬ್ ಆನಿ ದಾಂತಾಂಚೊ ಜಾಗೊ ಆನಿ ವಾಪರ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ದ್ ತೊಂಡ್ ವಾಂಟೊ
embourgeoisement ಮದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾ ಬರಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
embowed ಧಣ್ವಾ ಬರಿ ಬಗ್ಗಾಲ್ಲೊ
embowel ಅನ್ಕಿಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್
embower ರುಕಾಂ ಮಧೆಂ ವ ರುಕಾಂಚೊ ವೆಡೊ ಆಸ್ಚೆ ಬರಿ ಕರ್
embrace ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್
embracery ಭ್ರಷ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ಜ್ಯೂರಿಕ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್
embranchment ಫಾಂಟೆ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
embrasure ವೊಣೊದ್, ದಾರ್ ವ ಜನೆಲಾಂತ್ ಉಗಾವ್ಣ್, ದಾಂತಾಂ ಮಧೆಂ ಜಾಗೊ
embrittle ಮೊಡ್ಕೊರ್ ಕರ್
embrocate ಮುಲಾಮ್ ವ ಲೇಪ್ ಸಾರಯ್
embrocation ಮುಲಾಮ್ ವ ಲೇಪ್ ಸಾರಂವ್ಚೆಂ
embroider ಸುವಿಕಾಮಾನ್ ನೆಟಯ್
embroidery ಸುವಿಕಾಮಾನ್ ನೆಟಂವ್ಚೆಂ
embroil ಘುಸ್ಪಡ್ ಕರ್, ಝಗ್ಡೆಂ ವ ವಿವಾದಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾ
embrue ಖತ್
embryo ಗರ್ಭ್
embryo transfer ಗರ್ಭ್ ವರ್ಗ್
embryogenesis ಗರ್ಭ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ
embryogeny ಗರ್ಭ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ
embryological ಗರ್ಭ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ‍ೀಯ್
embryologist ಗರ್ಭ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
embryology ಗರ್ಭ್‍ವಿದ್ಯಾ, ಗರ್ಭ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
embryonal ಗರ್ಭೀಯ್
embryonated ಗರ್ಭ್ ಆಸ್ಚೆಂ
embryonic ಗರ್ಭೀಯ್, ಆರಂಭೀಯ್
embus ಬಸ್ಸಾರ್ ಚಡ್
emcee ರೀತ್ ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲಂವ್ಚೊ (master of ceremonies), ರೀತ್ ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲಯ್
emend ಸಮಾ ಕರ್
emendation ಸಮಾ ಕರ್ಚೆಂ
emerald ಪಚ್ಚೆ, ಪಾಚವ್
emerge ವಯ್ರ್ ಯೆ, ಭಾಯ್ರ್ ಯೆ, ವಾಂಚ್
emergency ಅವ್ಚಿತ್ ಸಂದರ್ಭ್
emergency medicine ಅವ್ಚಿತ್ ಸಂದರ್ಭ್ ವೊಕಾತ್
emergency room ಅವ್ಚಿತ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಕೂಡ್
emergent ವಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೊ
emerging ವಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೊ
emersion ವಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ
emerita ನಿವೃತ್ತ್ ಪೂಣ್ ವೃತ್ತೀಯ್ ಬಿರುದ್ ಆಸ್ಚಿ ಸ್ತ್ರೀ
emeritus ನಿವೃತ್ತ್ ಪೂಣ್ ವೃತ್ತೀಯ್ ಬಿರುದ್ ಆಸ್ಚೊ ದಾದ್ಲೊ
emery ಏಕ್ ಖನಿಜ್
emesis ವೊಂಕ್ಚೆಂ
emetic ವೊಂಕೊಂವ್ಚೆಂ
emigrant ವಿದೇಶಾಂತ್ ಶಾಶ್ವತ್ ನಿವಾಸಿ
emigrate ವಿದೇಶಾಂತ್ ಶಾಶ್ವತ್ ನಿವಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ವಚ್
émigré ವಿದೇಶಾಂತ್ ಶಾಶ್ವತ್ ನಿವಾಸಿ
eminence ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ
eminence grise ವಿಶ್ವಾಸಿ ದಲಾಲ್, ಮರ್ಯಾದಿತ್ ಅಧಿಕಾರಿ
eminency ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ
eminent ಶ್ರೇಷ್ಠ್
emir ಅಮಿರ್, ಅರ್ಬಿ ಸೇನಾಪತಿ ವ ಪ್ರಭು
emirate ಅಮಿರಾತ್, ಅಮಿರಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾಚಿ ಸುವಾತ್
emissary ಪ್ರತಿನಿಧಿ
emission ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ
emissive ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ
emissivity ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಡ್ಚಿ ಸಕತ್
emit ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಡ್
emitter ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಡ್ಪಿ
emmer ಏಕ್ ಗೋಂವ್
emmet ಮೂಯ್
emmetropia ದೊಳೊ ೬ ಮೀಟರ್ ವ ೨೦ ಫೀಟ್‍ಚ್ಯಾಕಿ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಚೆರ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಆಸ್ಚಿ ಸ್ಥಿತಿ
emollient ಮೋವ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಭುಜಂವ್ಚೆಂ
emolument ಸಾಂಬಾಳ್, ಭಾತೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ
emote ನಟನಾಂತ್ ಭೊಗಾಣ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್
emoticon ಭೊಗಾಣ್ ಘುರ್ತ್ (emotion + icon)
emotion ಭೊಗಾಣ್
emotional ಭೊಗ್ಣಿಕ್
emotive ಭೊಗ್ಣಿಕ್
emotivism ಭೊಗ್ಣಿಕ್‍ವಾದ್
empennage ವಿಮಾನಾಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ
empale ತೊಪ್, ಗುರಾಣೆಂತ್ ದೋನ್ ಘುರ್ತ್ ಲಾಗಿಂ ಘಾಲ್
empanel ಚರ್ಚಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಣಾಂ ಮಧೆಂ ಘೆ
empathise ಸಹಭೊಗ್
empathize (Am) empathise ಪೊಳೆ
empathy ಪಾಶಾಂವ್, ಸಹಭೊಗಾಣ್
emperor ಚಕ್ರವರ್ತಿ
emphasis ದಾಂಬ್ಣಿ, ಮಹತ್ವ್
pl. emphases
emphasise ದಾಂಬ್, ಮಹತ್ವ್ ಘಾಲ್
emphasize (Am) emphasise ಪೊಳೆ
emphatic ದಾಂಬ್ಣೀಯ್
emphysema ಪೊಪ್ಸ್ ಫುಗಾಸಣೆನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಮಟ್ವೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
empire ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ್
empiric ಫಟಂವ್ಚೊ, ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಆಧಾರುನ್ ರಾಂವ್ಚೊ
empirical ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆಂ
emplace ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್
emplacement ಜಾಗೊ ವ ಸ್ಥಿತಿ
emplane ವಿಮಾನಾರ್ ಚಡ್
employ ಕಾಮಾರ್ ದವರ್
employee ನೌಕರ್
employer ಧನಿ
employment ಕಾಮ್
emporium ವ್ಯಾಪಾರಾಚೊ ಜಾಗೊ, ಅಂಗಡ್
empower ಅಧಿಕಾರ್ ದಿ, ಸಾಧನ್ ವ ಸಂದರ್ಭ್ ದಿ
empress ಚಕ್ರವರ್ತಿನಿ
empressement ಸುಖಾಳ್ ಸಂಬಂಧ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ
emprise ಸಾಹಸ್
emption ಮೊಲಾಕ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚೆಂ
empty ಬೆಟೊ, ಖಾಲಿ, ರಿತೊ
empty nester ಭುರ್ಗಿಂ ವಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಬಾಪಯ್ ವ ಆವಯ್
empyema ಪೂ ಭೊರ್ಚೆಂ
empyreal ಮೊಳ್ಬಾಚೆಂ
empyrean ಮೊಳಾಬ್, ಸರ್ಗ್
emu ಒಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಚೆಂ ಸುಕ್ಣೆ
emulate ಸಮಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪೊಳೆ, ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್, ನಕಲ್ ಕರ್
emulous ಪಾಟ್ಲಾವಿ
emulsion ದೂದ್ ಕಾಡ್
emunctory ಆಂಗಾಂತ್ಲೆಂ ಮೆಳೆಂ ವರ್ಚೊ ವಿಸ್ವೊ (ಮೂತ್‍ಕೋಷ್) ವ ಆಂಗಾಚೊ ವಾಂಟೊ (ಕಾತ್)
en banc ಪೂರ್ಣ್ ನ್ಯಾಯಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಾನ್
en bloc ಸಕ್ಕಡ್ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್
en clair ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಬ್ದಾಂನಿ
en masse ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗಾತಾ
en passant ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ
en prise ಧರ್ಯೆತ್
en route ವಾಟೆರ್
enable ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಕರ್, ಸಾಧ್ಯ್ ಕರ್
enabling ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಕರ್ಚೆಂ, ಸಾಧ್ಯ್ ಕರ್ಚೆಂ
enact ಕಾನೂನ್ ಕರ್, ನಟನ್ ಕರ್
enalapril ಅತಿಉದ್ವಿಗ್ನತಾಕ್ ಏಕ್ ವೊಕಾತ್
enamour ಮೊಗಾನ್ ಭೊರ್
enantiomorph ವಿರೋಧ್ ರೂಪ್, ಏಕ್ ಸ್ಫಟಿಕ್
enarch ಕಮಾನ್ ಜಾ
enate ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್ಚೊ, ಭಾಯ್ರ್ ವಾಡ್ಚೊ
enation ಖೊಲ್ಯಾ ವ ಝಡಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ವಾಂಟ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಾಡಾವಳ್
encaenia ಅರ್ಪಣ್ ಸಮಾರಂಭ್
encage ಗುಡಾಂತ್ ಘಾಲ್
encase ಪೊರಾಂತ್ ಘಾಲ್
encash ನಗದ್ ಕರ್
encaustic ಮ್ಹೊಂವಾಚೆಂ ಮೆಣ್ ಕಡವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪೆಂಯ್ಟ್
enceinte ಗುರ್ವಾರ್, ಭೊಂವಾಡೊ ಘಾಲ್ಚಿ ವೊಣೊದ್, ಕೊಟೆಂ
encephala encephalon ಪೊಳೆ
encephalitic ಮೆಂದು ಹುಲ್ಪೊಣೀಯ್
encephalitis ಮೆಂದು ಹುಲ್ಪೊಣಿ
pl. encephalitides
encephalitogen ಮೆಂದು ಹುಲ್ಪೊಣಿ ಹಾಡ್ಚೆಂ
encephalitogenic ಮೆಂದು ಹುಲ್ಪೊಣಿ ಹಾಡ್ಚೆಂ
encephalon ಮೆಂದು
pl. encephala
encephalogram ಮೆಂದ್ವಾಚೆಂ ಕ್ಷ-ಕೀರ್ಣ್ ಪಿಂತುರ್
encephalograph ಮೆಂದ್ವಾಚೆಂ ಕ್ಷ-ಕೀರ್ಣ್ ಪಿಂತುರ್
encephalography ಮೆಂದ್ವಾಚೆಂ ಕ್ಷ-ಕೀರ್ಣ್ ಪಿಂತುರ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
encephalomyelitis ಮೆಂದು ಆನಿ ಪಾಟಿಚೊ ಖಣೊ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
pl. encephalomyelitides
encephalomyocarditis ಮೆಂದು ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
encephalopathic ಮೆಂದ್ವಾಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಚೆಂ
encephalopathy ಮೆಂದ್ವಾಚಿ ಪಿಡಾ
enchain ಸಾಂಕಳ್ ಘಾಲ್
enchant ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಮಂತ್ರಾನ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಕರ್, ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್
enchanter ಮಂತ್ರವಾದಿ
enchanting ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ
enchantment ಮಂತ್ರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ಮಂತ್ರಾನ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
enchantress ಮಂತ್ರವಾದಿನಿ
enchase ಬಸಯ್
enchiridion ಹಾತ್‍ಪುಸ್ತಕ್
pl. enchiridia
encipher ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಕರ್
encircle ಭೊಂವಾಡೊ ಘಾಲ್
enclasp ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್, ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ನ್ ಧರ್
enclave ಎಕಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಚೊ ಅನ್ಯೇಕಾ ದೇಶಾಚೊ ಜಾಗೊ
enclose ಭೊಂವಾಡೊ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ಲಾಗಂವ್ಚೆಂ, ಭುಂಯ್ ವ ಬಾಂದ್ಪಾ ಭೊಂವಾರಿ ವೋಯ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ
enclosure ಭೊಂವಾಡೊ ಘಾಲ್ಲೆಂ, ಲಾಗಯಿಲ್ಲೆಂ
encode ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಕರ್
encomia encomium ಪೊಳೆ
encomiast ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಕರ್ಚೊ
encomium ಹೊಗ್ಳಿಕ್ pl. encomia
encompass ಭೊಂವಾಡೊ ಘಾಲ್
encore ಪರ್ತ್ಯಾನ್, ದೆಖ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಖುಶೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಚಡಿತ್ ಗಾಯನ್ ವ ನಟನ್
encounter ಅನಪೇಕ್ಷಿತ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ
encourage ಉತ್ತೇಜನ್ ದೀ, ಧಯ್ರ್ ದೀ
encouragement ಉತ್ತೇಜನ್
encroach ಅತಿಕ್ರಮಣ್ ಕರ್
encrypt ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಕರ್
enculturation ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣ್
encumber ಆಡಾಯ್, ವೊಜೆಂ ಘಾಲ್
encumbrance ಅಡ್ಕಳ್, ವೊಜೆಂ
encumbrancer ಆಸ್ತಿಚೆರ್ ಕಾನೂನಿ ಹಕ್ಕ್ ಆಸ್ಚೊ
encyclical ವಿಶ್ವಪತ್ರ್
encyclopaedia ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಪುಸ್ತಕ್
encyclopaedic ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಪುಸ್ತಕೀಯ್
encyclopaedist ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಬರವ್ಪಿ
encyclopedia (Am) encyclopaedia ಪೊಳೆ
encyclopedic (Am) encyclopaedic ಪೊಳೆ
encyclopedist (Am) encyclopaedist ಪೊಳೆ
end ಸಮಾಪ್ತ್, ಉದ್ದೇಶ್
end point ಸಮಾಪ್ತ್ ತಿಬೊ
end run ಸಮಾಪ್ತ್ ಧಾಂವ್ಡಿ
end table ಸಮಾಪ್ತ್ ಮೇಜ್
endanger ಅಪಾಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ
endeavor (Am) endeavour ಪೊಳೆ
endeavour ಪ್ರಯತ್ನ್
endemic ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚಿ
endorse ಮಂಜೂರ್ ಕರ್ಚೆಂ
endow ದುಡು ವ ಬೊರೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ದೀ
endure ಸೊಸ್
enema ಗಾಂಡಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ಕಿಟಿಂತ್ ದ್ರವ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ
enemy ದುಸ್ಮಾನ್
energetic ಸಕ್ತಿವಂತ್
energetics ಸಕತ್ ವಿದ್ಯಾ
energise ಸಕ್ತೆನ್ ಭೊರ್
energize (Am) energise ಪೊಳೆ
energy ಸಕತ್
enervate ಸಕತ್ ವ ಉರ್ಬಾ ಉಣಿ ಕರ್
enface ತೊಂಡಾರ್ ಬರಯ್
enfant terrible ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಬಾಳೊಕ್ ವ ಭುರ್ಗೆಂ
enfeeble ಅಸ್ಕತ್ ಕರ್
enfeoff ಸೆವೆ ಖಾತಿರ್ ಭುಂಯ್ ದೀ
enfilade ಎಕಾ ಪಂಕ್ತಿಂತ್ ಏಕ್ ಕೂಡ್ ಅನ್ಯೇಕಾಂತ್ ಉಘಡ್ಚೆಂ ಬರಿ ಆಸ್ಚಿಂ ಕುಡಾಂ
enfleurage ಪರ್ಮಳಿತ್ ದ್ರವ್ ಫುಲಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
enflurane ಏಕ್ ಅಭೊಗಾಪಿ
enfold ದೊಡ್‍ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಧಾಂಪ್
enforce ಬಳ್ ದೀ, ಬಳಾನ್ ಲಾಗು ಕರ್
enforcer ಬಳಾನ್ ಲಾಗು ಕರ್ಚೊ
enfranchise ಮತ್ ಹಕ್ಕ್ ದೀ, ಸುಟ್ಕಾ ದೀ
engage ಖರಾರ್ ಕರ್
engagement ಖರಾರ್
engender ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕರ್
engirdle ಪೆಂಕಾಡ್ ಬಾಂದ್
engine ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಆಯ್ದ್
enginery ಝುಜಾಚಿಂ ಆಯ್ದಾಂ
englacial ಬರಫ್‍ಭುಂಯೀಯ್
engobe ಮೊಡ್ಕೆಕ್ ಸಾರಯಿಲ್ಲಿ ಧೊವಿ ವ ರಂಗಾಳ್ ಮಾತಿ
engorge ರಗ್ತಾನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಭೊರ್, ರಗಾತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಚೀಂವ್
engraft ಕಸಿ ಕರ್
engrailed ಉಣೆ ಕೆಲೆಂ, ಪಾತಳ್ ಕೆಲೆಂ, ಭಿತರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಬಾವ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಬ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಂಡಳಾಚೆಂ
engrain ಮತಿಂತ್ ಖಂಚಯ್
engrave ಕಾಂತಯ್
engross ಚೀತ್ ದೀ, ವಡ್ ಐವಜಾನ್ ಘೆ, ವಡ್ ಅಕ್ಷರಾಂನಿ ಬರಯ್
engulf ಬುಡಯ್
enhance ಚಡಯ್
enigma ಮಿಸ್ತೆರ್
enigmatic ಮಿಸ್ತೆರಾಭರಿತ್, ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್
enisle ವಿಂಗಡ್ ಕರ್, ದ್ವೀಪ್ ಕರ್
enjambment ಮೆಟ್ ದವರ್, ವಾಕ್ಯ್ ಗೀಟ್ ವ ಚರಣ್ ಸಂಪ್ಚೆ ಕಡೆ ರಾವಯ್ನಾಶೆಂ ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ವರ್
enjoin ಫರ್ಮಾಯ್, ಆಡ್ವಾರ್
enjoy ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್, ಗಮ್ಮತ್ ಕರ್
enjoyable ಸಂತೊಸ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
enjoyment ಗಮ್ಮತ್
enkindle ಪೆಟಯ್
enlace ಭೊಂವಾಡೊ ಘಾಲ್
enlarge ವಡ್ ಕರ್
enlargement ವಡ್ ಕರ್ಚೆಂ
enlighten ಉಜ್ವಾಡಾಯ್
enlightenment ಉಜ್ವಾಡಾವ್ಣಿ
enlist ಸೈನಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಕರ್ ವ ಜಾ
enlisted ಸೈನಿಕ್ ಭರ್ತೀಯ್
enlistee ಸೈನಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೊ
enlistment ಸೈನಾಂತ್ ಭರ್ತಿ
enliven ಜೀವ್ ಭೊರ್
enmesh ಧರ್, ಶಿರ್ಕೊ
enmity ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್
ennage ಛಾಪುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆ ಎನ್
ennoble ವಯ್ರ್ ಕರ್, ಮಂತನಾಚೊ ಕರ್
ennui ಉಬ್ಗೊಣ್
enoki ಧೊವೆಂ ಆಳ್ಮೆಂ
enological ವಾಯ್ನ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
enologist ವಾಯ್ನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
enology ವಾಯ್ನ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್
enormity ಖೊಟೆಪಣ್, ಭೋವ್ ವಡ್ಪಣ್
enormous ಭೋವ್ ವಡ್
enormousness ಭೋವ್ ವಡ್ಪಣ್
enosis ಎಕ್ವಟ್
enough ಪುರೊ
enounce ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಾಂಗ್
enplane ವಿಮಾನಾರ್ ಚಡ್
enquire inquire ಪೊಳೆ
enquiry inquiry ಪೊಳೆ
enrage ರಾಗ್ ಹಾಡಯ್
enrapt ಸಂತೊಸಾನ್ ಭೊರ್‌ಲ್ಲೊ
enrapture ಸಂತೊಸಾನ್ ಭೊರ್
enrich ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರ್
enrobe ದಗ್ಲೊ ಘಾಲ್
enrol ಭರ್ತಿ ಜಾ
enrolee ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೊ
enroll (Am) enrol ಪೊಳೆ
enrollee (Am) enrolee ಪೊಳೆ
enrollment (Am) enrolment ಪೊಳೆ
enrolment ಭರ್ತಿ
ensanguine ರಗ್ತಾಳ್ ಕರ್
ensconce ಬಸ್
ensemble ನಟ್, ಗಾವ್ಪಿ ಆನಿ ನಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್, ನಟನಾಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ
enshrine ಪವಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್
enshroud ಗುಟ್ಲಾಯ್
ensiform ತಲ್ವಾರ್ ರೂಪ್
ensign ಬಾವ್ಟೊ, ಘುರ್ತ್, ಸೈನಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ
ensilage ಭಾತೆಣ್ ರೊಸಾಳ್ ಆನಿ ರುಚಿಕ್ ಕರ್ಚೆಂ
ensile ಭಾತೆಣ್ ರೊಸಾಳ್ ಆನಿ ರುಚಿಕ್ ಕರ್
enskin ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಕರ್
enslave ಗುಲಾಮ್ ಕರ್
enslavement ಗುಲಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ
ensnare ಶಿರ್ಕಾಯ್
ensnarl ಕಷ್ಟಾಂನಿ ವ ಸಮಸ್ಯಾಂನಿ ಶಿರ್ಕೊ
ensoul ಆತ್ಮ್ಯಾನ್ ಭೊರ್
ensphere ಗೋಲ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ವೆಡೊ ಘಾಲ್
enstatite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
enstool ಹುದ್ದೊ ದೀ
ensue ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘಡ್
ensuing ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ
ensure ಖಂಡಿತ್ ಕರ್
enswathe ಲುಗ್ಟಾನ್ ಗುಟ್ಲಾಯ್
entablature ಕುಂದ್ಯಾಂ ವಯ್ಲೊ ಆಡ್ ವಾಂಟೊ
entablement ಇಮಾಜಿಕ್ ಆಧಾರ್
entail ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಮೀತ್ ಘಾಲ್, ಗರ್ಜೆಚೆಂ ವ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕರ್
entangle ಗೊಂಧಾಯ್, ಶಿರ್ಕೊ
entente ಸಮ್ಜೊಣಿ
enter ರೀಗ್
enteral ಅನ್ಕಿಟೀಯ್
enteric ಅನ್ಕಿಟೀಯ್
enteric fever ಕಾಳ್ಜೊರ್
enteritis ಅನ್ಕಿಟ್ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
pl. enteritides
enterobiasis ಏಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಪಿಡಾ
pl. enterobiases
enterocolitis ದೊನೀ ಅನ್ಕಿಟಿಂಚಿ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
enteron ಅನ್ಕಿಟ್
enteropathogenic ಅನ್ಕಿಟಿಂತ್ ಪಿಡಾ ಹಾಡ್ಚೆಂ
enteropathy ಅನ್ಕಿಟಿಚಿ ಪಿಡಾ
enterprise ಕಾರ್ಬಾರ್
enterpriser ಕಾರ್ಬಾರಿ
entertain ಮನೋರಂಜನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
entertainment ಮನೋರಂಜನ್
enthral ಸಗ್ಳೆಂ ಗುಮಾನ್ ವೋಡ್, ಗುಲಾಮ್ ಕರ್
enthrone ಪಾಟಾರ್ ಬಸ್
enthuse ಉಮೆದಿನ್ ಭೊರ್, ಉಮೆದ್ ದಾಕಯ್
enthusiasm ಉಮೆದ್
enthusiast ಉಮೆದ್ವಂತ್
enthusiastic ಉಮೆದ್ವಂತ್
enthymeme ಮತಿಂತ್ ದವರ್
entia ನೀಜ್ ವಸ್ತ್
entice ಫುಸ್ಲಾಯ್, ನಾಡ್
enticing ಫುಸ್ಲಾಂವ್ಚೆಂ, ನಾಡ್ಚೆಂ
entire ಸಗ್ಳೊ
entirely ಸಗ್ಳೆಂ
entirety ಸಗ್ಳೊ
entitle ಫಾವೊ
entity ಎಕೊಡೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಆಸ್ಚಿ ವಸ್ತ್
entomb ಪೂರ್
entomofauna ಪ್ರದೇಶಾಚೊ ಕಿಡಿ
entomological ಕೀಡ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
entomologist ಕೀಡ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
entomology ಕೀಡ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
entomophagous ಕೀಡ್ ಖಾಂವ್ಚಿ
entomophobia ಕಿಡಿಂಚೊ ದ್ವೇಷ್ ವ ಭಿಯೆಂ
entourage ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ವ ವಡ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆಚೆ ನೌಕರ್
entr’acte ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಅಂಕಾಂ ಮಧೆಂ ನಾಚ್ ವ ಸಂಗೀತ್ ವ ಅಂತರ್‌ವಾಯ್ದೊ
entrails ಅನ್ಕಿಟಿ
entrain ಟ್ರೈನಾರ್ ರೀಗ್
entrance ರೀಗ್, ಪ್ರವೇಶ್
entrant ರಿಗ್ಪಿ
entrap ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಯ್
entrapment ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಂವ್ಚೆಂ
entre nous ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ
entreat ವಿನತಿ ಕರ್, ದೆದೆಸ್ಪಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ ವ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ
entreaty ವಿನತಿ
entrechat ಏಕ್ ಬ್ಯಾಲೆ ಉಡ್ಣಿ
entree ರಿಗ್ಚಿ ರೀತ್, ರಿಗೊಂಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್
entremets ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಅಖ್ರೇಕ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಗೊಡ್ಶೆಂ
entrench ಕಂದಕಾಂತ್ ರಾವ್, ಸ್ಥಿತಿ ಬಳಿಷ್ಠ್ ಕರ್
entrepot ವ್ಯಾಪಾರಾಂತ್ ಮದ್ಲೊ ಕೇಂದ್ರ್
entrepreneur ನೊವೊ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಸುರು ಕರ್ಚೊ
entresol ಮದ್ಲಿ ಮಾಳಯ್
entrust ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ದೀ
entry ರೀಗ್, ಪ್ರವೇಶ್
entwine ಸಾಂಗಾತಾ ವೊಳಾಯ್
entwist ಸಾಂಗಾತಾ ವೊಳಾಯ್
enucleate ಮೊಯ್ ಕಾಡ್
enumerate ವಸ್ತುಂಚಿ ಎಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಟ್ಟಿ ಕರ್
enumerator ವಸ್ತುಂಚಿ ಎಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಟ್ಟಿ ಕರ್ಚೊ
enunciate ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಾಂಗ್
enuresis ಅಪಾಪಿಂಚ್ ಮೂತ್ ಸುಟ್ಚೆಂ
envelop ದೊಡ್ ವ ಧಾಂಪ್, ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್
envelope ಲೊಕಾಟೊ
envenom ವಿಕಾಳ್ ಕರ್
envenomate ಜಿವ್ದಾಳಿಚೆಂ ವೀಕ್ ಘಾಲ್
envenomation ಜಿವ್ದಾಳಿಚೆಂ ವೀಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ
enviable ಭೋವ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ
envious ಮೊಸ್ರಿ
environ ಭೊಂವಾಡೊ ಘಾಲ್. ವೆಡೊ ಘಾಲ್
environment ವಾತಾವರಣ್
environs ಭೊಂವ್ತೊಣಿಚೊ ಜಾಗೊ
envoi ಪುಸ್ತಕ್, ನಾಟಕ್ ವ ಪದಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ವಾಂಟೊ
envoy ದೇಶ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ
envy ಮೊಸೊರ್
enwrap ಗುಟ್ಲಾಯ್
enwreathe ತುರ‍್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ವೆಡೊ ಘಾಲ್
enzootic ಮನ್ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಚೆಂ
eon ಕಾಳ್, ಶೆಂಬೊರ್ ಕೊರೊಡ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಘಟಕ್
eosinophilia ಏಕ್ ಪಿಡಾ
epact ಚಂದ್ರಾಳ್ ಪಂಚಾಂಗ್ ಸುರ್ಯಾಳ್ ಪಂಚಾಂಗಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕುಡ್ಸುಂಚೊ ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಹಿನೊ
eparch ಭಿಸ್ಪ್, ಅಧಿಪತಿ
eparchy ದಿಯೆಸೆಜ್
epenthesis ಸಬ್ದಾಂತ್ ಅಕ್ಷರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ
epexegesis ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರಣ್
ephebe ಆದಿಂ ಗ್ರೀಸಾಂತ್ ತರ್ನಾಟೊ, ಎಥೆನ್ಸಾಂತ್ ತರ್ಬೆತಿ ಘೆಂವ್ಚೊ ತರ್ನಾಟೊ
ephemera ಚಡ್ ಕಾಳ್ ಬಾಳ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
ephemeral ಎಕಾ ದಿಸಾಚೆಂ, ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆಂ
ephod ಆದಿಂ ಜುದೆವ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ
ephor ಆದಿಂ ಸ್ಪಾರ್ಟಾಂತ್ ರಾಯಾಚೆರ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪೈಕಿ ಎಕ್ಲೊ, ಆಧುನಿಕ್ ಗ್ರೀಸಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ
epic ಪುರಾಣ್
epicentre ಭೂಕೇಂದ್ರ್
epidemic ವೊಸ್ಯಾ ಪಿಡಾ
epidemiology ವೊಸ್ಯಾ ಪಿಡಾಶಾಸ್ತ್ರ್
epidiascope ಸಹದ್ವಿದರ್ಶಕ್, ಪಾರದರ್ಶ್ ಆನಿ ಅಪಾರದರ್ಶ್ ಪಿಂತುರಾಂಚೆಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್
epigenesis ಉತ್ಪರೋತ್ಪತ್ತಿ
epigone ಪಾಟ್ಲಾವಿ, ಶಿಸ್
epigoni epigonus ಪೊಳೆ
epigonus ಪಾಟ್ಲಾವಿ, ಶಿಸ್ pl. epigoni
epigram ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆಚಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ
epigraph ಪ್ರಸ್ತಾವೀಯ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ, ಕಾಂತವ್ನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ
epilation ಕೇಸ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ ವ ಕಾಡ್ಚೆಂ
epilepsy ಮರ್ಲುಕ್
epileptic ಮರ್ಲುಕೆಚೆಂ
epileptiform ಮರ್ಲುಕ್ ರೂಪ್
epileptogenic ಮರ್ಲುಕ್ ಹಾಡಂವ್ಚೆಂ
epileptoid ಮರ್ಲುಕ್ ರೂಪ್, ಮರ್ಲುಕ್ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ
epilogue ಅಂತ್ಯ್ ವಚನ್
epiphany ಪ್ರಗಟಣ್
episcopacy ಭಿಸ್ಪಾಚೊ ಹುದ್ದೊ
episcopal ಭಿಸ್ಪಾಚೆಂ
episcopate ಭಿಸ್ಪಾಚೊ ಹುದ್ದೊ, ಭಿಸ್ಪಾಂಚೊ ಮೇಳ್
episcope ಅಪಾರದರ್ಶ್ ಪಿಂತುರಾಂಚೆಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್
episode ಪ್ರಕರಣ್
epistaxis ನಾಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ರಗಾತ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ
epistemic ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆಂ
epistemological ಜಾಣ್ವಾಯ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
epistemologist ಜಾಣ್ವಾಯ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
epistemology ಜಾಣ್ವಾಯ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
epistle ಪತ್ರ್
epistolary ಪತ್ರೀಯ್, ಪತ್ರಾಂ ಆಸ್ಚೊ ವಾಚಾಪ್ ಪುಸ್ತಕ್
epistoler ಏಂಗ್ಲಿಕನ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ಪಿ
epistrophe ಸಬ್ದ್ ಆಖ್ರೇಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
epitaph ಫೊಂಡಾ ವಯ್ರ್ ಪುರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಉತ್ರಾಂ
epithet ನಾಂವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವ ನಾಂವಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ವಿವರಕ್ ಸಬ್ದ್, ಗಾಳ್
epoch ಕಾಲ್, ಕಾಳ್
eponym ಕೊಣಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ದವರ್ಲಾಂ ತೊ
eponymous ಪುಸ್ತಕ್, ನಾಟಕ್ ವ ಪಿಂತುರಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸ್ಚೊ
epopee ಪುರಾಣ್
equable ಸಮಾನ್
equal ಸಮಾನ್
equalise ಸಮಾನ್ ಕರ್
equaliser ಸಮಾನ್ ಕರ್ಚೊ
equalitarian ಸಮಾನತಾವಾದಿ
equality ಸಮಾನತಾ
equanimity ಮಾನಸಿಕ್ ಸಮತೋಲನ್
equate ಸರಿ ಕರ್, ಸಮಾನ್ ಕರ್
equation ಸರಿ ಕರ್ಚೆಂ, ಸಮಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ
equator ಭೂಚಕ್ರ್, ಸಮಾನಕ್
equatorial ಸಮಾನಕೀಯ್
equerry ಘೊಡ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿ
equestrian ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಘೊಡ್ಯಾ ಸವಾರ್
equestrienne ಘೊಡ್ಯಾ ಸವಾರ್ನ್
equiangular ಸಮಾನ್ ಕೋನ್ ಆಸ್ಚೆಂ
equid ಘೊಡೊ, ಗಾಡಾಂವ್, ಜೀಬ್ರಾ
equidistant ಸಮಾನ್ ಪಯ್ಸಿಲೊ, ಸಮಪಯ್ಸ್
equilateral ಸಮಕೂಸ್
equilibrium ಸಾರ್ಕಿ ಜಡಾಯ್, ಮಾನಸಿಕ್ ಸಂತುಲನ್ pl. equilibria
equine ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಘೊಡೊ, ಗಾಡಾಂವ್, ಜೀಬ್ರಾ
equinox ದೀಸ್ ಆನಿ ರಾತ್ ಸಮಾನ್ ವೆಳಾಚೆ ಆಸ್ಚೆಂ, ಮಾರ್ಚ್ 21 ಆನಿ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 23
equip ಗರ್ಜೆಚೆಂ ದಿ, ತಯಾರ್ ಕರ್
equipment ಉಪಕರಣ್
equipoise ಸಂತುಲನ್ ಸ್ಥಿತಿ, ಸಂತುಲಿತ್ ಕರ್
equipollence ಸಮಸಕತ್
equipollent ಸಮಸಕ್ತಿವಂತ್
equiponderant ಸಮಜಡಾಯ್
equiprobable ಸಮಸಂಭವನೀಯ್
equisetum ಘೊಡ್ಯಾಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ
pl. equiseta
equitable ನಿತಿ ಪ್ರಕಾರ್
equitation ಘೊಡ್ಯಾ ಸವಾರಿ
equity ನೀತ್
equivalence ಸಮಾನತಾ
equivalency ಸಮಾನತಾ
equivalent ಸಮಾನ್
equivocal ಅಸ್ಪಷ್ಟ್, ಬಹುಅರ್ಥೀಯ್, ದೋನ್ ವ ಚಡ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸ್ಚೆಂ
equivocate ದೊಡ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಚೆಂ ಉಲಯ್, ಫಟಿ ಮಾರ್
equivocation ದೊಡ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಚೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ, ಫಟಿ ಮಾರ್ಚೆಂ
equivocator ದೊಡ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಚೆಂ ಉಲಂವ್ಚೊ, ಫಟ್ಕಿರೊ
equivoke equivoque ಪೊಳೆ
equivoque ದೊಡ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಚೊ ಸಬ್ದ್
eradicate ಹುಮ್ಟುನ್ ಕಾಡ್
erase ಪೂಸ್
eraser ಪುಸಕ್
erasure ಪುಸ್ಚೆಂ
erbium ಏಕ್ ಲೋಹ್
ere ಪಯ್ಲೆಂ
erect ಉಬೊ, ಉಬಾರ್, ಬಾಂದ್, ಘಡ್, ಉಬೆಂ ಕರ್
erelong ವೆಗ್ಗಿಂ, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾನ್
eremite ಮಠ್ವಾಸಿ
eremitic ಮಠ್ವಾಸಿ
erenow ಯೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್
erethism ವಿರಾರಾಯ್
erewhile ಪಯ್ಲೆಂ
erica ಏಕ್ ಝಡ್
erne ದರ್ಯಾ ಗೀದ್
erogenous ಕಾಮೋದ್ರೇಕ್ ಕರ್ಚೆಂ
erotic ಕಾಮುಕ್
erotica ಕಾಮುಕ್ ವಿಷಯಾಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ ವ ಪಿಂತುರಾಂ
erotical ಕಾಮುಕ್
eroticism ಕಾಮುಕತಾ
erogogenic ಕಾಮೋದ್ರೇಕ್ ಕರ್ಚೆಂ
erotomania ಅತಿ ಕಾಮುಕತಾ
err ಚೂಕ್ ಕರ್
errancy ಚೂಕ್ಪಣ್
errand ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ
errant ಪಯ್ಣಾರಿ, ಚುಕಿಚೆಂ
errantry ಸಾಹಸಿ ಪಯ್ಣ್
errata ಛಾಪ್ ಚೂಕ್ ಪಟ್ಟಿ
erratic ಚುಕಿಚೆಂ
erratum ಛಾಪ್ ಚೂಕ್
erroneous ಚುಕಿಚೆಂ
error ಚೂಕ್
ersatz ಕೃತಕ್, ಬನಾವಟಿ
erst ಪಯ್ಲೆಂ
erstwhile ಪಯ್ಲೆಂಚೊ
eruct ದೆಂಕ್ ಕಾಡ್
erudite ಪ್ರವೀಣ್, ಜಾಂಟೊ
erudition ವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್
erupt ಸ್ಫೊಟ್ ಜಾ
eruption ಸ್ಫೊಟ್
erysipelas ತಾಂಬ್ಡಿ ಕಾತ್ ಪಿಡಾ
erythema ಕಾತ್ ತಾಂಬ್ಡಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
erythrocyte ತಾಂಬ್ಡೊ ರಕ್ತಾ ಕಣ್
escadrille ಯುರೋಪಿಯನ್ ವಾರ‍್ಯಾ ದಳ್ ಘಟಕ್
escalade ಕೊಟ್ಯಾಚೊ ವೊಣೊದಿ ಚಡ್ಚೆಂ
escalate ಚಡಯ್
escalation ಚಡ್ಚೆಂ
escalator ಚಡ್ಣಿ
escalope ಹಾಡ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸಾಚೆಂ ವ ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ ಬಾರಿಕ್ ಕಾಪ್
escapade ಚುಕವ್ಣಿ
escape ಚುಕಯ್, ಚುಕವ್ಣಿ
escapism ಚುಕವ್ಣ್ಯಾವಾದ್
escapist ಚುಕವ್ಣ್ಯಾವಾದಿ
escapologist ಚುಕವ್ಣ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಿ
escapology ಚುಕವ್ಣ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ್
escargot ಪಿಕುಳ್
eschatology ನಿಮಾಣೊಶಾಸ್ತ್ರ್
escheat ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ತ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ವೆಚೆಂ
eschew ಕರಿನಾಶೆಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ
escolar ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
escort ಪಯ್ಣಾ ವೆಳಾರ್ ರಕ್ಷಕ್
escritoire ಬರಂವ್ಚೆಂ ಡೆಸ್ಕ್
escudo ಪೊರ್ಚುಗಲಾಂತ್ ೨೦೦೧ (2001) ಮ್ಹಣಾಸರ್ ದುಡು ಘಟಕ್
esculent ಖಾವ್ಯೆತ್ ತಸಲೆಂ
esoteric ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ವಿಶೇಸ್ ವ ಅಪ್ರೂಪ್
esoterica ವಿಶೇಸ್ ವ ಅಪ್ರೂಪ್ ವಸ್ತು
espadrille ವಾಣ್
esparto ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ವ ಅಲ್ಜೀರಿಯನ್ ತಣ್
especial ವಿಶೇಸ್, ವಿಶಿಷ್ಟ್, ವಿಚಿತ್ರ್
especially ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನ್
espial ಗುಮಾನ್, ಸೊದಾಪ್
espionage ಗೂಢಾಚಾರ್
esplanade ಸಮತಟ್ಟ್ ಜಾಗೊ
espousal ಖರಾರ್, ಕಾಜಾರ್, ಉದ್ದೇಶ್ ವ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ
espouse ಕಾಜಾರ್ ಜಾ, ಉದ್ದೇಶ್ ವ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಅಪ್ಣಾಯ್
esprit ಉರ್ಬಾ, ಖುಶಾಲಾಯ್, ಹುಶಾರಾಯ್
esprit de corps ಪಂಗ್ಡಾಚಿ ಉರ್ಬಾ
essay ಪ್ರಬಂಧ್
essayist ಪ್ರಬಂಧ್ ಬರವ್ಪಿ
essayistic ಪ್ರಬಂಧ್ ಸಾರ್ಕೆಂ
essence ತತ್ತ್ವ್
essential ಗರ್ಜೆಚೆಂ
establish ಘಡ್
establishment ಥಾರೊ
estate ಸಬಾರ್ ಝಡಾಂ ವ ರುಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಗೊಳೆಚೊ ಜಾಗೊ, ಆಸ್ತ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವ ರಾಜಕೀಯ್ ವರ್ಗ್
esteem ಊಂಚ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್
esthete aesthete ಪೊಳೆ
estimable ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
estimate ಅಂದಾಜ್
estimation ಅಂದಾಜ್
estival ಗಿಮಾಳ್
estivate ಗೀಮ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್
estivation ಗೀಮ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ
estop ಅಡ್ವಾರ್
estoppel ಅಡ್ವಾರ್ಚೆಂ
estradiol ಏಕ್ ಎಸ್ಟ್ರೋಜೆನ್
estrange ಪರ್ಕಿ ಜಾ
estranged ಪರ್ಕಿ ಜಾಲ್ಲೊ
estriol ಗುರ್ವಾರಿಂಚ್ಯಾ ಮುತಾಂತ್ ಎಸ್ಟ್ರೋಜೆನ್
estrogen ಸ್ತ್ರೀ ಪುನರ್‌ನಿರ್ಮಾಪನ್ ವಿಸ್ವ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಹಾರ್ಮೊನ್
estrone ಅಂಡಾಶಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಹಾರ್ಮೊನ್
estuarine ನಂಯ್ ದರ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚೆಂ
estuary ನಂಯ್ ದರ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಜಾಗೊ
esurient ಭುಕೆಲ್ಲೊ, ದುರಾಶಿ
et al. ಆನಿ ಹೆರ್ (et alii)
etc. ಇತ್ಯಾದಿ (et cetera)
etch ಖಂಚಯ್
etching ಖಂಚವ್ಣಿ
eternal ಸಾಸ್ಣಿಕ್
eternity ಸಾಸಣ್
ethereal ಸರ್ಗಿಂಚೆಂ
ethic ನೈತಿಕ್ ತತ್ತ್ವಾಂ
ethical ನೈತಿಕ್
ethician ethicist ಪೊಳೆ
ethicist ನೀತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
ethics ನೀತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
ethnarch ಅರ್ಧೊರಾಯ್
ethnic ಭಾಸ್, ಜನಾಂಗ್, ಕುಳಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮೂಳ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂಚೆಂ
ethological ಗೂಣ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
ethologist ಗೂಣ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
ethology ಗೂಣ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
ethos ಗೂಣ್
etiology aetiology ಪೊಳೆ
etiquette ಬೊರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಚಾಲ್
etyma etymon ಪೊಳೆ
etymological ಸಬ್ದಾರಂಭ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
etymologist ಸಬ್ದಾರಂಭ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
etymology ಸಬ್ದಾರಂಭ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
etymon ಸಬ್ದಾರಂಭ್ pl. etyma
eucalyptus ನೀಲಗಿರಿ
eucharist ಕುಮ್ಗಾರ್
euchre ಏಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖೆಳ್
eudaemon ಸುಖ್
eudaemonism ಸುಖ್‍ವಾದ್
eudaemonist ಸುಖ್‍ವಾದಿ
eudemon eudaemon ಪೊಳೆ
eudemonism eudaemonism ಪೊಳೆ
eudiometer ಸುಹವೊಮಾಪಕ್
eugenicist ಸುವಾಡಾವಳ್ ತಜ್ಞ್
eugenics ಸುವಾಡಾವಳ್
eugenist eugenicist ಪೊಳೆ
eulachon ವಾತ್ ಮಾಸ್ಳಿ
eulogia eulogium ಪೊಳೆ
eulogium ಹೊಗ್ಳಿಕ್ pl. eulogia
eulogise ಹೊಗೊಳ್ಸಿ
eulogistic ಹೊಗ್ಳಿಕೆಚೆಂ
eulogize (Am) eulogise ಪೊಳೆ
eulogy ಪವಾಡೊ, ಹೊಗ್ಳಿಕ್, ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೊಗೊಳ್ಸುನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಭಾಷಣ್
eunuch ಹಿಜ್ಡೊ
eupepsia ಬೊರಿ ಜಿರ್ವೊಣ್
eupeptic ಬೊರ‍್ಯಾ ಜಿರ್ವೊಣೆಚೆಂ
euphemise ಬೊರೊ ಸಬ್ದ್ ವಾಪರ್
euphemism ಬೊರೊ ಸಬ್ದ್
euphemize euphemise ಪೊಳೆ
euphonious ಬೊರೊ ಆವಾಜ್ ವ ತಾಳೊ ಆಸ್ಚೆಂ
euphonium ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಉಪಕರಣ್
euphony ಬೊರೊ ಆವಾಜ್
euphoria ವಿಶೇಸ್ ಸಂತೊಸ್
euplastic ವೆಗ್ಗಿಂ ಗೂಣ್ ಕರ್ಚೆಂ
eureka ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ
eurybathic ಗೂಂಡ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ
euryhalic ಮೀಟ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ
euthanasia ಸುಮರಣ್
euthenics ಸುಜಿಣಿ
euthenist ಸುಜಿಣಿಗಾರ್
evacuate ಖಾಲಿ ಕರ್
evacuation ಖಾಲಿ ಕರ್ಚೆಂ
evacuee ಖಾಲಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್
evade ಚುಕಯ್
evaluate ಮೊಲ್ ಬಾಂದ್
evaluation ಮೊಲ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ
evangel ವಾಂಜೆಲ್
evangelical ವಾಂಜೆಲಾಚೆಂ
evangelist ವಾಂಜೆಲಿಸ್ತ್
evaporate ಊಬ್ ಜಾ
evaporation ಊಬ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
evasion ಚುಕವ್ಣಿ
evasive ಚುಕಂವ್ಚೆಂ
eve ಆದ್ಲಿ ಸಾಂಜ್
even ಪರ್ಯಾಂತ್, ಸಮತಟ್ಟ್, ಏಕ್‍ರೂಪ್
even number ಫಾಡೆಂ
even so ಜಾಲ್ಯಾರೀ
evenfall ಸಾಂಜೆಚಿ ಸುರ್ವಾತ್
evenhanded ನಿತಿವಂತ್
evening ಸಾಂಜ್
evening star ಸುಕ್ರ್
evensong ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆ
event ಘಡಿತ್
event horizon ಕಾಳ್ಯಾ ಬುರಾಕಾಚಿ ಗಡ್
eventide ಸಾಂಜ್
ever ಸದಾಂಚ್, ಸಾಸ್ಣಾಕ್
evergreen ಖೊಲೆ ಸಗ್ಳೆಂ ವರ್ಸ್ ಆಸ್ಚೊ, ಸದಾಂಪಾಚ್ವೊ
everlasting ಸಾಸ್ಣಿಕ್
evermore ಸದಾಂಚ್
eversion ಭಿತರ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕರ್ಚೆಂ
evert ಭಿತರ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕರ್, ಉಸ್ಳಾಯ್
every ಹರ್ಯೆಕ್
everybody ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ
everyday ಸದಾಂಯೀ
everyone ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ
everything ಹರ್ಯೆಕ್ ವಸ್ತ್
everywhere ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್
evict ಉಸ್ಳಾಯ್, ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್
evidence ರುಜ್ವಾತ್
evident ಪೊಳೊಂವ್ಕ್ ವ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್
evidential ರುಜ್ವಾತಿಚೆಂ
evidentiary ರುಜ್ವಾತಿಚೆಂ, ರುಜ್ವಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್
evil ಖೊಟೊ
evince ದಾಕಯ್
eviscerate ಭಿತರ್ಲೆ ವಿಸ್ವೆ ಕಾಡ್, ಅನ್ಕಿಟಿ ಕಾಡ್
evocation ಆಪಂವ್ಚೆಂ, ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ್ ಪುನರ್ರಚನ್
evocative ಭೊಗ್ಣಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಹಾಡಂವ್ಚೆಂ
evoke ಆಪಯ್
evolution ವಿಕಾಸ್
evolve ವಿಕಸಿತ್ ಜಾ
ewe ಬೊಕ್ರಿ, ಶೆಳಿ
ewer ಏಕ್ ವಾಜ್ ಆಕಾರಾಚೊ ಕೊಳ್ಸೊ
ex cathedra ಬಸ್ಕಾ ಥಾವ್ನ್
ex gratia ಸ್ವಂತ್ ಖುಶೆನ್, ಬಿರ್ಮೊತೆನ್
ex nihilo ಕಾಯಿಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್
ex officio ಅಧಿಕಾರಾಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್
ex parte ಏಕ್ ಕೂಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಯ್ಕೊನ್
ex post facto ಘಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್
ex-voto ಆಂಗವ್ಣೆ ಪ್ರಕಾರ್
exacerbate ಚಡ್ ಪಾಡ್ ಕರ್
exact ಖಮಾಖಮ್, ವಸೂಲ್ ಕರ್
exacting ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ
exaction ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ವಸೂಲಿ, ಅನಿತಿಚಿ ವಸೂಲಿ
exactitude ಖಮಾಖಮ್ಪಣ್
exaggerate ಚಡವ್ನ್ ಸಾಂಗ್
exaggeration ಚಡವ್ನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ
exalt ವಯ್ರ್ ಉಬಾರ್
exaltation ವಯ್ರ್ ಉಬಾರ್ಚೆಂ
examen ಝಡ್ತಿ
examination ಪರಿಕ್ಷಾ, ತಪಾಸ್ಣಿ
examine ತಪಾಸ್
example ದಾಕ್ಲೊ, ದೇಖ್
exarch ಉದೆಂತಿ ರಿತಿಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಅಪೊಸ್ತೊಲಿಕ್, ಒರ್ಥೊಡೊಕ್ಸಾಂತ್ ಪಾತ್ರಿಯಾರ್ಕಾ ಸಕ್ಲಾ ಆನಿ ಮೆಟ್ರೊಪೊಲಿಟನಾ ವಯ್ರ್ ಭಿಸ್ಪ್. ಆದಿಂ ಬೈಜಾಂಟೈನ್ ಉಪರಾಯ್
exarchate ಎಕ್ಸಾರ್ಕಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾಚೊ ಪ್ರದೇಶ್
exasperate ರಾಗ್ ಹಾಡಯ್, ವಿರಾರ್ ಕರ್, ದೂಖ್ ಚಡಯ್
excardination ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ವ ಮೆಳಾಚೆಂ ಸಾಂದೆಪಣ್ ಸಾಂಡ್ಚೆಂ
excavate ಖೊಂಡ್, ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಖೊಂಡುನ್ ಕಾಡ್
excavation ಖೊಂಡ್ಚೆಂ, ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಖೊಂಡುನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ, ಖೊಂಡುನ್ ವ ಕಾತರ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪೊಕೊಳ್ ಜಾಗೊ
excavator ಖೊಂಡ್ಪಿ
exceed ಮಿಕ್ವೊ
exceedance ಮಿಕ್ವೊಂಚೆಂ
exceedence ಮಿಕ್ವೊಂಚೆಂ
exceeding ಮಿಕ್ವೊನ್
exceedingly ಭೋವ್ ಚಡ್
excel ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಜಾ
excellence ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ
excellent ಶ್ರೇಷ್ಠ್
except ಸೊಡ್ನ್
exception ಅಪವಾದ್
exceptionable ಆಕ್ಷೇಪ್ ಹಾಡಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ
exceptional ಊಂಚ್, ಅಪ್ರೂಪ್, ಅಪವಾದೀಯ್
excerpt ಪುಸ್ತಕ್ ವ ಲೇಖನಾಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ
excess ಚಡ್ತಿಕ್
excessive ವಿಪರಿತ್
exchange ಅದ್ಲಿಬದ್ಲಿ
exchequer ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನ್
excise ಅಬಕಾರಿ
excision ಕಾತರ್ನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
excitable ಉಚಾಂಬಳ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
excitant ಉಚಾಂಬಳ್ ಕರ್ಚೆಂ
excitation ಚಾಳವ್ಣಿ, ಉಚಾಂಬಳಾಯ್
excite ಚಾಳಯ್
excited ಉಚಾಂಬಳ್
excitement ಚಾಳವ್ಣಿ, ಉಚಾಂಬಳಾಯ್
exclaim ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್
exclamation ಉದ್ಗಾರ್
exclamatory ಉದ್ಗಾರಾಚೆಂ
exclaustration ಮಠ್ ವ ಕೊವೆಂತ್ ಸಾಂಡ್ಚೆಂ, ಆಂಗವ್ಣ್ಯೊ ಕೆಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಿಣಿ ಸಾಂಡ್ಚೆಂ
exclave ಅನ್ಯೇಕಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಚೊ ಎಕಾ ದೇಶಾಚೊ ಜಾಗೊ
exclosure ವೋಯ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ
exclude ವರ್ಜುಂಚೆಂ, ಸೊಡ್
excluding ವರ್ಜುನ್, ಸೊಡ್ನ್
exclusion ವರ್ಜಣೆಂ, ಸೊಡ್ಚೆಂ
exclusive ವರ್ಜಿತ್, ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಚೆಂ
excogitate ಚೀಂತ್
excommunication ಧರ್ಮ್‍ಬಹಿಷ್ಕಾರ್
excoriate ನಿಂದಾ ಕರ್, ಕಾತ್ ಕಾಡ್
excrement ಗೂ
excrescence ಭಾಯ್ರ್ ವಾಡಾವಳ್
excrescent ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಚೆಂ
excreta ಗೂ
excruciating ಕಠಿಣ್ ದುಖಿಚೆಂ
exculpate ಚುಕಿದಾರ್ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾ ವ ಕರ್
exculpatory ಚುಕಿದಾರ್ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಕರ್ಚೆಂ
excursion ಪ್ರವಾಸ್, ವಿಷಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ
excursive ವಿಷಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಉಲವ್ಣೆ ಆಸ್ಚೆಂ
excusatory ನಿಬಾಳ್
excuse ನೀಬ್
execrable ಖಂಡನೀಯ್, ಭೋವ್ ಪಾಡ್
execrate ಖಂಡನ್ ಕರ್, ಶಿರಾಪ್ ಘಾಲ್
execration ಖಂಡನ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಶಿರಾಪ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ
execute ಕರ್, ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್, ಜಿವ್ಶಿ ಮಾರ್
executer ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ಚೊ
executable ಕರ್ಯೆತ್, ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ಯೆತ್, ಜಿವ್ಶಿ ಮಾರ್ಯೆತ್
execution ಕರ್ಚೆಂ, ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ಚೆಂ, ಜಿವ್ಶಿ ಮಾರ್ಚೆಂ
executive ಕಾರ್ಯಕಾರಿ
executor ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ಚೊ
executory ಮುಕಾರ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ
exegesis ಅರ್ಥ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
exegete ಅರ್ಥ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಚೊ
exegetic ಅರ್ಥ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಚೆಂ
exegetics exegesis ಪೊಳೆ
exegetist exegete ಪೊಳೆ
exempla ದಾಖ್ಲೆ sl. exemplum
exemplar ದಾಖ್ಲೊ ವ ದೇಖ್ ವ ನಮೂನೊ
exemplary ದಾಖ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್
exemplify ದಾಖ್ಲೊ ಜಾ, ದಾಖ್ಲೊ ದೀವ್ನ್ ವಿವರ್ಸಿ
exemplum ದಾಖ್ಲೊ pl. exempla
exempt ಸುಟ್ಕಾ ಆಸಾ, ಸುಟ್ಕಾ ದೀ
exemption ಸುಟ್ಕಾ
exenterate ಅನ್ಕಿಟಿ ಕಾಡ್
exercise ಅಭ್ಯಾಸ್
exert ವಾವ್ರ್ ಕರ್
exertion ವಾವ್ರ್
exeunt ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾತ್
exhalation ಉಸ್ವಾಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ
exhale ಉಸ್ವಾಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಡ್
exhaust ಥಕ್, ಕಾಬಾರ್ ಕರ್
exhibit ದುಸ್ರ್ಯಾಂನಿ ಮೆಚ್ವೊಂಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ
exhibition ಕಲಾತ್ಮಕ್ ವ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ವಸ್ತ್ ಮ್ಯೂಜಿಯಂ ವ ಗ್ಯಾಲರಿಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪೊಳೊಂವ್ಕ್ ದವರ್ಚಿ, ಪ್ರದರ್ಶನ್
exhibitor ಪ್ರದರ್ಶಕ್
exhilaration ರಮಣೀಯತಾ
exhort ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ
exhortation ಬೂದ್
exhume ಮೊಡೆಂ ಖೊಂಡುನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
exigency ತಕ್ಷ‍ಣ್ ಗರ್ಜ್
exigent ತಕ್ಷಣ್ ಕುಮಕ್ ವ ಕಾರ್ಯೆಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೆಂ
exiguous ಭೋವ್ ಉಣೆ
exile ದೇಶ್‍ಬಹಿಷ್ಕಾರ್
exist ಆಸ್ಚೆಂ, ಅಸಾಂ, ಅಸಾಯ್, ಅಸಾತ್
existence ಅಸ್ತಿತ್ವ್
existent ಆಸ್ಚೆಂ
existential ಅಸ್ತಿತ್ವಾಚೆಂ
existentialism ಅಸ್ತಿತ್ವ್‌ವಾದ್
existentialist ಅಸ್ತಿತ್ವ್‌ವಾದಿ
existentialistic ಅಸ್ತಿತ್ವ್‌ವಾದೀಯ್
exit ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೆಂ
exobiology ಭಾಯ್ರ್ ಜೀವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
exodontia ದಾಂತ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
exodontics ದಾಂತ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
exodontist ದಾಂತ್ ಕಾಡ್ಚೊ
exodus ನಿರ್ಗಮನ್
exogamy ರಿವಾಜಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
exonerate ಅಪ್ರಾಧಿ ವ ಚುಕಿದಾರ್ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಸಾರ್, ಕಾಯ್ದೊ ವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟಯ್
exorbitant ಭೋವ್ ಚಡ್
exordium ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್
exoteric ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ
exotic ಭೋವ್ ವಿಂಗಡ್ ವ ಅಸಾಧಾರಣ್, ಪರ್ದೆಶಾಚೆಂ
exotica ಭೋವ್ ವಿಂಗಡ್ ವ ಅಸಾಧಾರಣ್ ವಸ್ತು
expand ವಿಸ್ತಾರ್ ಕರ್
expanse ಮೊಳಾಬ್, ವಿಸ್ತಾರ್
expansion ವಿಸ್ತಾರ್
expansionism ವಿಸ್ತಾರ್‌ವಾದ್
expansionist ವಿಸ್ತಾರ್‌ವಾದಿ
expansive ವಿಶಾಲ್
expatiate ಲಾಂಬ್ ಉಲಯ್ ವ ಬರಯ್
expatriate ವಿದೇಶ್ ನಿವಾಸಿ
expect ಅಪೆಕ್ಷಾ ಕರ್
expectancy ಅಪೆಕ್ಷಾ
expectant ಅಪೆಕ್ಷಿತ್
expectation ಅಪೆಕ್ಷಾ
expectorate ಗಳ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ವ ಪೊಪ್ಸಾಂತ್ಲೆಂ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಕಾಡ್ನ್ ವ ಶಿಂಪಿ ಉಡವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್
expediency ಉದ್ದೇಶಾಕ್ ಫಾವೊ ಆಸ್ಚೆಂ, ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚಿ ವಾಟ್ ಪೊಳೊಂವ್ಚೆಂ
expedient ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ
expedite ವೆಗ್ಗಿಂ ಕರ್
expedition ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ಪಯ್ಣ್
expeditionary ವಿದೇಶಾಂತ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ
expeditious ವೆಗ್ಗಿಂ
expel ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್
expellant ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ
expend ಖರ್ಚ್ ಕರ್, ವಾಪರ್ನ್ ಖಾಲಿ ಕರ್
expenditure ಖರ್ಚ್
expense ಖರ್ಚ್
expensive ಮಾರಗ್
experience ಅನ್ಭೊಗ್
experiential ಅನ್ಭೊಗಾಚೆರ್ ಆಧಾರಿತ್
experiment ಪ್ರಯೋಗ್
experimental ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ್
expert ಪ್ರವೀಣ್
expertise ಪ್ರವೀಣತಾ
expiation ಪಾತ್ಕಾಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಸಾಣ್ಯಾಕ್ ಭೆಟಂವ್ಚೆಂ ವ ಶಿಕ್ಶಾ ಭೊಗ್ಚೆಂ
expiatory ಶಾಂತಿಕ್
expire ಸಂಪ್, ಕಾಬಾರ್ ಜಾ, ಮೊರ್
expiry ಸಂಪ್ಣಿ, ಕಾಬಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ಮೊರ್ನ್
explain ವಿವರ್ಸಿ
explanation ವಿವರ್
explanatory ವಿವರಕ್
expletive ಗಾಳ್
expletory ಗಾಳ್
explicable ವಿವರ್ಸಿಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
explicate ವಿವರ್ಸಿ
explicit ವ್ಯಕ್ತ್
explode ಸ್ಫೊಟ್ ಜಾ
exploit ಶೋಷಣ್ ಕರ್
exploitation ಶೋಷಣ್
exploration ನೊವೊ ಪ್ರದೇಶ್ ಸೊದ್ಚೆಂ
exploratory ನೊವೊ ಪ್ರದೇಶ್ ಸೊದ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್
explore ನೊವೊ ಪ್ರದೇಶ್ ಸೊದ್
explorer ನೊವೊ ಪ್ರದೇಶ್ ಸೊದ್ಪಿ
explosion ಸ್ಫೊಟ್
explosive ಸ್ಫೋಟಕ್
exponent ಸಮರ್ಥಕ್, ಏಕ್ ಗಣಿತ್ ಸಂಕೇತ್
export ರಫ್ತ್
expose ಜಾಣಾ ಕರ್, ಉಗ್ತೆಂ ಸೊಡ್
exposition ದಾಖವ್ಣ್
exposure ಉಗ್ತೆಂ ಸೊಡ್ಚೆಂ
expound ವಿವರ್ಸಿ
express ಸಾಂಗ್, ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್, ವೇಗಾನ್, ಖಮಾಖಮ್, ಅಮ್ಕೊ
expression ಜಿನೊಸ್
expropriate ಆಸ್ತಿಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಕಾಡ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ವರ್ಗ್ ಕರ್
expulsion ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ
expunge ಕಾಡ್
expurgate ಕಾಡ್
exsanguination ರಗಾತ್ ಖಾಲಿ ಕರ್ಚೆಂ ವ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ
exsiccate ಸುಕಯ್
extant ಅಸ್ತಿತ್ವಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ
extemporaneous ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾಚೆಂ
extempore ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ
extemporise ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಕರ್
extend ವಿಸ್ತಾರಾಯ್, ವಿಸ್ತಾರ್ ಕರ್
extensible ವಿಸ್ತಾರ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
extensile extensible ಪೊಳೆ
extension ವಿಸ್ತಾರ್
extensity ವಿಸ್ತಾರಾಯ್
extensive ವಿಸ್ತಾರ್
extent ವಿಸ್ತಾರ್
extenuate ಗಂಭೀರತಾ ಉಣೆ ಕರ್
exterior ಭಾಯ್ಲೆಂ
exteriorise ಭಾಯ್ಲೆಂ ಕರ್, ಕುಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್
extermination ಪೂರ್ಣ್ ನಾಸ್
extern ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೊ ಅನಿವಾಸಿ ವಯ್ಜ್
external ಭಾಯ್ಲೆಂ
exterritorial ಅತಿಪ್ರಾದೇಶಿಕ್
extinct ಜಿವೆ ಸಾಂದೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆ, ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ
extinction ನಾಸ್
extinguish ಪಾಲ್ವಯ್
extinguisher ಪಾಲ್ವಕ್
extirpate ಪೂರ್ಣ್ ನಾಸ್ ಕರ್, ಹುಮ್ಟುನ್ ಕಾಡ್
extol ಹೊಗೊಳ್ಸುಂಚೆಂ
extort ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ವಸೂಲಿ ಕರ್
extortion ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ವಸೂಲಿ
extortionate ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ವಸೂಲಿಚೆಂ, ಭೋವ್ ಚಡ್, ವಿಪರಿತ್
extra ಚಡ್ತಿಕ್
extract ವೋಡ್ನ್ ಕಾಡ್
extraction ವೋಡ್ನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ, ಪೂರ್ವಜ್‍ಪಣ್
extracurricular ಅತಿಶೈಕ್ಷಣಿಕ್
extradition ದೇಶಾಂತರ್
extrahepatic ಅತಿಊಂಡೀಯ್
extrajudicial ಅತಿನ್ಯಾಯಿಕ್
extralegal ಅತಿಕಾನೂನಿ
extraliterary ಅತಿಸಾಹಿತಿಕ್
extralogical ಅತಿತರ್ಕ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
extramarital ಅತಿಲಗ್ನೀಯ್
extramundane ಅತಿಸಂಸಾರಿ
extramural ಅತಿವೊಣೊದೀಯ್
extramusical ಅತಿಸಂಗೀತೀಯ್
extraneous ಭಾಯ್ಲೆಂ
extraordinaire ಅಸಾಧಾರಣ್
extraordinary ಅಸಾಧಾರಣ್
extrasensory ಅತೀಂದ್ರಿಯ್
extraterrestrial ಅತಿಭುಮೀಯ್
extraterritorial ಅತಿಪ್ರಾದೇಶಿಕ್
extrauterine ಅತಿಕುಸೀಯ್
extravagance ಲೆಕಾ ವರ್ತೊ ಖರ್ಚ್
extravagant ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ
extravaganza ಪೊಳೊಂವ್ಕ್ ಖಂಚವ್ಣೆದಾರ್ ದಾಖವ್ಣಿ ವ ಘಡಿತ್
extravagate ಮೀತ್ ಮಿರ್ವೊ
extravert extrovert ಪೊಳೆ
extreme ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ
extreme unction ಸಾಂತುಕ್ಸಾಂವ್
extremity ಭೋವ್ ಪಯ್ಸಿಲೊ ಜಾಗೊ
extricate ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಸುಟಯ್
extrinsic ಭಾಯ್ಲೊ
extrorse ಭಾಯ್ರ್ ತೊಂಡ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ
extrovert ಹೆರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಭೊರ್ಸುಂಚೊ
extrude ಭಾಯ್ರ್ ಲೊಟ್
extrusion ಭಾಯ್ರ್ ಲೊಟ್ಚೆಂ
exuberant ಉರ್ಬೆಸ್ತ್
exult ಭೋವ್ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಜಾ
exultant ಭೋವ್ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್
exurb ಉಪನಗರಾ ಭಾಯ್ರ್ ನಿವಾಸಿ ಸುವಾತ್
exurbia ಉಪನಗರಾ ಭಾಯ್ರ್ ನಿವಾಸಿ ಸುವಾತ್
eyas ಪಾಕಾಂ ಯೇವ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸುಕ್ಣೆ
eye ದೊಳೊ
eye candy ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೊಳೊಂವ್ಕ್ ಸೊಭಿತ್
eye contact ದೊಳೊ ಸಂಪರ್ಕ್
eyrie ಕಡ್ಸ್ಯಾರ್ ವ ದೊಂಗ್ರಾ ತುದ್ಯೆರ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚೊ ಗೊಂಟೆರ್, ಉಬಾರಾಯೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಘರ್

Leave a Reply

Scroll to Top