L

L, l ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಬಾರಾವೆಂ ಆಕ್ಷರ್, ರೋಮನ್ ಸಂಖೊ ಪನ್ನಾಸ್
lab laboratory ಪೊಳೆ
labarum ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ರೋಮನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಂಚೊ ಬಾವ್ಟೊ
labia ವೊಂಟ್ sl. labium
labia majora ವಡ್ ವೊಂಟ್
labia minora ಲ್ಹಾನ್ ವೊಂಟ್
labial ವೊಂಟಾಚೊ
labiodental ವೊಂಟ್ ಆನಿ ದಾಂತಾಂಚೊ
labium ವೊಂಟ್ pl. labia
labor (Am) labour ಪೊಳೆ
laborer (Am) labourer ಪೊಳೆ
labour ವಾವ್ರ್
labourer ವಾವ್ರಾಡಿ
laboratory ಪ್ರಯೋಗ್‍ಶಾಳಾ
labradorite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
labret ವೊಂಟಾಚೊ ನಗ್
labrum ವೊಂಟ್
laburnum ವಿಕಾಳ್ ರೂಕ್ ವ ಝಾಡ್ಕುಟ್
labyrinth ಘೊಟಾಳೊ, ಘುಸ್ಪಡಾಂವ್ಚ್ಯೊ ವಾಟೊ ಆಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ
lace ನಾಡೊ, ಭೊರ್ಶಿ
lacerate ವಿದಾರ್, ಪೀಂದ್, ಘಾಯ್ ಕರ್
laceration ವಿದಾರ್ಚೆಂ, ಪಿಂದ್ಚೆಂ, ಘಾಯ್
lacertid ಪಾಲ್
lacewing ಏಕ್ ಕೀಡ್
lacework ನಾಡೊಕಾಮ್
lacey ನಾಡ್ಯಾಳ್
laches ಅಲಕ್ಷಾ
lachrymal ದುಖಾಳ್
lachrymator ದೂಖ್ ಹಾಡ್ಚಿ ವಸ್ತ್
lachrymose ರಡ್ಕುರ್
lachrymosity ರಡ್ಕುರ್ಪಣ್
lack ಅಭಾವ್
lackadaisical ಉರ್ಬಾ ನಾಸ್ತಾನಾ
lackey ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್, ಸೆವಕ್
lacklustre ಕಳಾಹೀನ್
laconic ಗರ್ಜೆಚೆ ಸಬ್ದ್ ಮಾತ್ರ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ
laconism ಸಬ್ದಾಂನಿ ಮಟ್ವೆಪಣ್
lacrimal ದುಖಾಳ್
lacrimation ವಿಪರಿತ್ ದುಖಾಂ ಗಳಂವ್ಚೆಂ
lacrimator ದೂಖ್ ಹಾಡ್ಚಿ ವಸ್ತ್
lacrosse ಏಕ್ ಖೆಳ್
lactate ದೂದ್ ಜಾ
lactation ದೂದ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
lacteal ದುದಾಚೆಂ
lactescent ದುದಾ ಬರಿ
lactic ದುದಾ ಥಾವ್ನ್
lactiferous ದೂದ್ ದಿಂವ್ಚೆ
lactometer ದೂದ್ ಮಾಪಕ್
lacy ನಾಡ್ಯಾಳ್
lad ಚೆಡೊ
lade ವೊಜೆಂ ಘಾಲ್
laden ವೊಜೆಂ ವಾವಂವ್ಚೊ
lading ವೊಜೆಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ವಸ್ತು ಸಾಗ್ಸುಂಚೆಂ
ladder ದೆಳೆಂ, ನಿಸಣ್
ladle ದೊಯ್
ladies’ fingers ಬೆಂಡಾಂ sl. lady’s finger
lady ಸಾಯ್ಬಿಣ್, ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್, ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್
lady-in-waiting ರಾಣಿ ವ ರಾಯ್‍ಕುವರ್ನಿಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರ್ಚಿ ಸಾಯ್ಬಿಣ್
lady-killer ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಭೋವ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ಆಸ್ಚೊ ದಾದ್ಲೊ ಮನಿಸ್
lady’s man ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಗುಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ದಾದ್ಲೊ ಮನಿಸ್
ladyship ಸಾಯ್ಬಿಣ್ಪಣ್
lag ಪಾಟಿ ಪಡ್ಚೆಂ
laggard ಪಾಟಿ ಪಡ್ಚೊ
laic laical ಪೊಳೆ
laical ಲಾಯಿಕಾಂಚೆಂ
laicize ಲಾಯಿಕ್ ಕರ್
laid ದವರ್ಲೆಂ
lair ಧೊಲ್, ಲಿಪ್ಚೊ ಜಾಗೊ
laissez faire ಕರುಂಕ್ ಸೊಡ್, ಆರ್ಥಿಕ್ ವ್ಯವಹಾರಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಭೋವ್ ಉಣೆ ಆಸಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತತ್ತ್ವ್
laity ಲಾಯಿಕ್
lake ತಳೆಂ, ಸರೋವರ್
lallation ರ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಲ ಉಚ್ಚಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ
lam ಮಾರ್, ಕಾನೂನಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಳ್ಚೆಂ
lamb ಮೆಂಡ್ರೊ
lambast lambaste ಪೊಳೆ
lambaste ಚಾಬುಕಾನ್ ಮಾರ್, ಠೀಕಾ ಕರ್
lambda ಗ್ರೀಕ್ ಅಕ್ಷರ್‌ಮಾಲಾಂತ್ ಇಕ್ರಾವೆಂ ಅಕ್ಷರ್‌
lambent ಇಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಜಳಿತ್
lambkill ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
lambrusco ಏಕ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ವಾಯ್ನ್
lame ಥೊಂಟೊ
lamebrain ಬುದ್ದು
lament ವಿಳಾಪ್ ಕರ್, ದೂಖ್ ಪಾಸಾರ್, ವಿಳಾಪ್, ಮೊರ್ನಾಚೆಂ ಕಂತಾರ್, ದುಖೆಸ್ತ್ ಪದ್
lamentable ನಿಂದಾ ಯೋಗ್ಯ್, ದುಖೆಸ್ತ್
lamentation ವಿಳಾಪ್
lamp ದಿವೊ
lampoon ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ
lampooner ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ಚೊ
lampoonery ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ಚೆಂ
lamppost ದಿವ್ಯಾಖಾಂಬೊ
lampstand ದಿವ್ಟೊಣಿ
lance ಭರ್ಚಿ
lancer ಭರ್ಚಿಗಾರ್
lancet ಏಕ್ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾ ಉಪಕರಣ್
land ಜಾಗೊ, ಭುಂಯ್, ಸುವಾತ್, ದೆಂವ್
landau ಏಕ್ ಗಾಡಿ
landaulet ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಗಾಡಿ
landed ಭುಂಯ್ ಆಸ್ಚೊ, ದೆವ್ಲೊ
landing ದೆಂವ್ಚೆಂ
landlady ಧನಿನ್
landlord ಧನಿ
landmark ಭುಂಯ್‍ಘುರ್ತ್
landowner ಭುಂಯ್ ಮಾಲಿಕ್
landslide ಭುಂಯ್ ಕೊಸ್ಳೊಣಿ
landslip ಭುಂಯ್ ಕೊಸ್ಳೊಣಿ
lane ಗಲ್ಲಿ
langoustine ಏಕ್ ಶಿವೊಡ್
language ಭಾಸ್
languet ಜಿಬೆ ಬರಿ
languid ಮೆಂಜೊ
languish ಅಸ್ಕತ್ ಜಾ, ಪಾಟಿಂ ಉರ್
languor ಮೆಂಜೆಪಣ್
langur ಏಕ್ ಮಾಂಕೊಡ್
lank ಬಾರಿಕ್, ಸೀದಾ
lanky ಲಾಂಬ್ ಆನಿ ಬಾರಿಕ್
lanner ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
lanneret ಏಕ್ ದಾದ್ಲೊ ಸುಕ್ಣೆ
lantana ಘಾಣೆರೆಂ
lantern ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್
lanthorn ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್
laodicean ಲಾವೊದಿಸಿಯಾಗಾರ್, ಶೆಳ್ಮಡೊ
lap ಉಸ್ಕೊ, ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಏಕ್ ಭೊಂವಾಡೊ, ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಲಾಂಬಾಯ್
laparascopic cholecystectomy ಪೀಂತ್ ಪೊತೆಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ
laparascopic colectomy ವಡ್ ಅನ್ಕಿಟ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
lapidarian ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಫಾತ್ರಾಂಚೊ ಕಾಮೆಲಿ
lapidary ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಫಾತ್ರಾಂಚೊ ಕಾಮೆಲಿ, ಫಾತ್ರಾರ್ ಕಾಂತಯಿಲ್ಲೆಂ ವ ಶಿಲ್ಪ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ
lapidate ಫಾತ್ರಾಯ್
lapin ಕಾಪಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದಾದ್ಲೊ ಸೊಂವ್ಸೊ
lapis lazuli ವೈಡೂರ್ಯ್
lapse ಸಂಪ್, ಚೂಕ್
laptop ಉಸ್ಕೊತುದಿ
lapwing ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
larboard ತಾರ್ವಾರ್ ಬಂದ್ರಾಚಿ ಕೂಸ್
larceny ಚೊರಿ
larch ಏಕ್ ರೂಕ್
lard ವೊಸ್
larder ಖಾಣ್ ದವರ್ಚೆಂ ಕೂಡ್
lares and penates ಆದಿಂ ರೊಮಾಂತ್ ಘರ್ಚೆ ದೇವತಾ, ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ವ ಘರ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು
large ವಡ್
largesse ಉದಾರ್‌‍ಪಣ್, ಇನಾಮ್
largish ವಡ್
lark ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
larrup ಮಾರ್
laryngeal ನರ್ಡ್ಯಾಚೆಂ
laryngectomy ನರ್ಡೆಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ
larynges ನರ್ಡಿಂ sl. larynx
laryngitis ನರ್ಡೆಂ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
laryngology ನರ್ಡೆಂಶಾಸ್ತ್ರ್
larynx ನರ್ಡೆಂ pl. larynges or larynxes
lascivious ಸೊದೊ
lasciviousness ಸೊದೆಪಣ್
lash ಚಾಬುಕಾಚೊ ಮಾರ್, ಚಾಬುಕಾನ್ ಮಾರ್
lass ಚೆಡುಂ
lassitude ಪುರಾಸಣ್, ನಿರಾಸಕ್ತ್
last ನಿಮಾಣೊ, ಉರ್, ಪಾಶಾರ್ ಕರ್
last judgment ನಿಮಾಣಿ ಝಡ್ತಿ
last name ಅಲ್ಕುಂಜ್, ಆಡ್‍ನಾಂವ್
last supper ನಿಮಾಣೆ ಜೆವಾಣ್
lasting ಆಸ್ಚೆಂ
latch ಖಿಳ್
late ವೇಳ್, ದೆವಾಧಿನ್
latent ಲಿಪ್‍ಲ್ಲೆಂ
later ಉಪ್ರಾಂತ್
lateral ಕುಶಿಕ್
laterite ತಾಂಬ್ಡೊ ಮುರೊ
lathe ಕಡ್ಚಿಲ್
lather ಫೆಂಡ್
latina ಲಾತಿನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಚೆಡುಂ ವ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್
latinate ಲಾತಿನಿ
latinist ಲಾತಿನ್ ವಿಶೇಷಜ್ಞ್
latino ಲಾತಿನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಚೆಡೊ ವ ದಾದ್ಲೊ ಮನಿಸ್
latrine ಕಕ್ಕುಸ್
latter ದೊಗಾಂ ಪೈಕಿ ದುಸ್ರೊ, ನಿಮಾಣೆ, ಸಂಪ್ಚೆ
laud ಹೊಗೊಳ್ಸಿ
laudable ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ
laudatory ಹೊಗೊಳ್ಸುನ್
lauds ಬ್ರೆವಿಯರಿಂತ್ ಸಕಾಳಿಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆ
laugh ಹಾಸ್
laughable ಹಾಸ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ
laughing gull ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
laughing jackass ಕೂಕಬುರಾ ವ ಕೂಕಬರಾ, ಒಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಸುಕ್ಣೆ
laughter ಹಾಸೊ
launce ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
launch ಸುರು ಕರ್, ತಾರುಂ ದರ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ಸೊಡ್, ವಡ್ ದೋಣ್
laundering ವಸ್ತುರ್ ಉಂಬಳ್ಚೆಂ ಆನಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಕರ್ಚೆಂ, ದುಡು ಕಾನೂನಿ ಕರ್ಚೆಂ
laundress ಲೊಂಡ್ರಿ ಚಾಕರ್ನ್
laundrette ಸ್ವಸೆವಾ ಲೊಂಡ್ರಿ
laundry ವಸ್ತುರ್ ಉಂಬಳ್ಚೆಂ ಕೂಡ್, ದುಡ್ವಾಕ್ ವಸ್ತುರ್ ಉಂಬಳ್ಚೊ ಜಾಗೊ
laundryman ಲೊಂಡ್ರಿ ಮನಿಸ್
laureate ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ
laurel ಮಾನ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಖೊಲ್ಯಾಂಚೊ ತುರೊ
lava ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ದ್ರವ್
lavage ಧುಂವ್ಚೆಂ
lavalava ಸಮೊವಾಚೊ ಗಾಗ್ರೊ
lavation ಧುಂವ್ಚೆಂ ವ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚೆಂ
lavatory ಕಕ್ಕುಸ್
lavender ಏಕ್ ಒಡ್ತಲಾಂವ್
laverock ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
lavish ಧಾರಾಳ್
law ಕಾನೂನ್
lawn ಮಟ್ವೆಂ ತಣ್ ಆಸ್ಚಿ ಸುವಾತ್
lawyer ವಕೀಲ್
lax ಸದಿಳ್
laxation ಸದಿಳ್ ಕರ್ಚೆಂ
laxative ಭಾಯ್ರಿ
laxity ಸದಿಳಾಯ್
lay ಲೌಕಿಕ್, ಲಾಯಿಕ್, ದವರ್, ಪೂರ್, ಮಾಂಡ್, ಘಾಲ್, ಆಡ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ, ಪದ್
layman ಲಾಯಿಕ್ ದಾದ್ಲೊ ಮನಿಸ್
laypeople ಲಾಯಿಕ್ ಲೋಕ್
layperson ಲಾಯಿಕ್ ಮನಿಸ್
laywoman ಲಾಯಿಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್
lazaretto ವಸ್ಯಾದಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್
laziness ಅಳ್ಸಾಯ್
lazy ಆಳ್ಶಿ
lazybones ಆಳ್ಶಿ ಮನಿಸ್
lea ಚರವ್
lead (ಲೀಡ್) ಮುಖೆಲಿ ಜಾ
lead (ಲೆಡ್) ಶಿಸೆಂ
leaden ಶಿಸ್ಯಾಚೆಂ, ಭೋವ್ ಜಡ್, ಉರ್ಬಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
leader ಮುಖೆಲಿ
leadership ಮುಖೆಲ್ಪಣ್
leading lady ಮುಖ್ಯ ನಟಿ
leading light ಮಹತ್ವಾಚೊ ಆನಿ ಪ್ರಭಾವೀಯ್ ಸಾಂದೊ
leading man ಮುಖ್ಯ ನಟ್
leadman ಹೆರ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪೊಳೊಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಮನಿಸ್, ಮುಖ್ಯಮನಿಸ್
leadwork ಶಿಸೆಂವಸ್ತ್, ಶಿಸೆಂಕಾಮ್
leady ಶಿಸ್ಯಾಳ್
leaf ಖೊಲೊ, ಪಾನ್ pl. leaves
league ಪಂಗಡ್, ೨.೪ ಥಾವ್ನ್ ೪.೬ ಮಯ್ಲ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಪಯ್ಸಾಚೆ ವಿವಿಧ್ ಘಟಕ್
leak ಪೊಂವ್
leakage ಪೊಂವ್ಚೆಂ
lean ಬಾರಿಕ್, ಬಗ್ಗೊಂಚೆಂ, ಖಂಚಾಯಿ ವಸ್ತುಚೆರ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ
leap ಊಡ್, ಖೊರಾಂಟಿ
learn ಶಿಕ್
learner ಶಿಕ್ಪಿ
leary leery ಪೊಳೆ
lease ಲಾಂಬ್ ತೆಂಪಾಕ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ದೀ
leash ಲಗಾಮ್, ತೀನ್ ಮನ್ಜಾತಿ ಸಾಂಗಾತಾ
least ಭೋವ್ ಉಣೆ, ಕನಿಷ್ಟ್
leather ಚಾಮ್ಡೆಂ
leatherette ನಕ್ಲಿ ಚಾಮ್ಡೆಂ
leathern ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಳೆಂ
leatherwork ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚೊ ವಸ್ತು
leathery ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಳೆಂ
leave ರಜಾ, ಸೊಡ್
leaven ಖಮಿರ್
leaves ಖೊಲೆ, ಪಾನಾಂ sl. leaf
lech ಕಾಮುಕ್ ಇಚ್ಛಾ
lecher ಕಾಮುಕ್ ಮನಿಸ್
lecherous ಕಾಮುಕ್
lechery ಕಾಮುಕ್ ನಡ್ತೆಂ
lechwe ಆಫ್ರಿಕಾಚೆಂ ಚಿತಾಳ್
lectern ವಾಚಾಪ್ ಆಧಾರ್
lection ವಾಚಾಪ್‍
lectionary ವಾಚಾಪ್‍ಗ್ರಂಥ್
lector ವಾಚ್ಪಿ
lecture ಪರಿಪಾಠ್
lecturer ಪರಿಪಾಠಕ್
led ಮುಖೆಲಿ ಜಾಲೊ
lee ಆಸ್ರೊ
leech ಜಳು
leek ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
leer ಕಾಮುಕ್ ದೀಷ್ಟ್, ಕಾಮುಕ್ ರಿತಿನ್ ಪೊಳೆ
leervis ಚಾಮ್ಡೆಂಮಾಸ್ಳಿ
leery ದುಬಾವಿ
leeward ವಾರ‍್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್
left ದಾವೊ, ಸೊಡ್ಲೆಂ
leftover ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ
lefty ದಾವ್ಕುರೊ
leg ಪಾಯ್
legacy ದಾಯ್ಜ್
legal ಕಾನೂನಿ
legal eagle ವಕೀಲ್
legalese ಕಾನೂನಿ ಭಾಸ್
legalise ಕಾನೂನಿ ಕರ್
legality ಕಾನೂನ್ಪಣ್
legalize (Am) legalise ಪೊಳೆ
legate ದೂತ್, ಪ್ರತಿನಿಧಿ
legatee ದಾಯ್ಜಿ (ದಾಯ್ಜ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ)
legation ದೂತ್ ಮಂಡಳ್
legator ದಾಯ್ಜ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೊ
legend ಜಣ್‍ಕಥಾ
legendary ಜಣ್‍ಕಥಾಚೆಂ, ಪ್ರಖ್ಯಾತ್
legendry ಜಣ್‍ಕಥಾ ಜಮೊ
legerdemain ಹಾತಾಚಿ ಚಾಲಾಕಿ
leges ಕಾನೂನಾಂ sl. lex
legible ವಾಚ್ಯೆತ್ ತಸಲೆಂ
legion ಆದಿಂ ರೊಮಾಂತ್ ೬,೦೦೦ (6,000) ಶಿಪಾಯಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್, ಸಬಾರ್ ಜಣ್, ಸೈನಿಕ್ ಘಟಕ್, ಪಂಗಡ್
legislation ಶಾಸನ್
legislative ಶಾಸಕೀಯ್
legislator ಶಾಸಕ್
legislature ಶಾಸಕಾಂಗ್
legist ಕಾನೂನ್ ಪ್ರವೀಣ್
legitimate ಕಾನೂನಿ
legitimise ಕಾನೂನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಕರ್
leishmaniasis ಏಕ್ ಪಿಡಾ
leister ತೀನ್ ವ ಚಡ್ ಗಾರ್ಪ್ ಆಸ್ಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್ಚಿ ಭರ್ಚಿ
leisure ಖಾಲಿ ವೇಳ್, ಪುರ್ಸತ್
leman ಮೊಗಿಣ್, ಭಟಿಕ್
lemon ಲಿಂಬೊ
lemon balm ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಡ್ತಲಾಂವ್
lemonade ಲಿಂಬ್ಯಾ ರೊಸಾಚೆಂ ಪೀವನ್
lemur ಮಡಗಾಸ್ಕರ್‌ಚೊ ಮಾಂಕೊಡ್
lend ದಿಂವ್ಚೆಂ, ರೀಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
length ಲಾಂಬಾಯ್
lengthen ಲಾಂಬಯ್
lengthwise ಲಾಂಬಾಯೆ ಪ್ರಕಾರ್
lengthy ಲಾಂಬ್
leniency ದಯಾ
lenient ದಯಾಳ್
lent ದಿಲೆಂ, ರೀಣ್ ದಿಲೆಂ, ದಿಲ್ಲೆಂ, ರೀಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ, ಕರೆಜ್ಮ್
lenten ಕರೆಜ್ಮಾಚೆಂ
leonine ಸಿಂಹಾ ಸಾರ್ಕೊ
leopard ಚಿಟ್ಟವಾಗ್
leper ಕೊಡ್ಕಾರ್
leprosarium ಕೊಡ್ಕಾರಾಂಚಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್
pl. leprosaria
leprosy ಕೊಡ್
leptocephalus ಲ್ಹಾನ್‍ಮಸ್ತಕ್
pl. leptocephali
lesbian ಸ್ವಲಿಂಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್
lesion ಕಾತಿಕ್ ಘಾಯ್
lespedeza ಏಕ್ ಝಡ್
less ಉಣೆ, ನಾ, ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
lessee ಲೀಸಾರ್ ಆಸ್ತ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೊ
lessen ಉಣೆ ಕರ್
lesser ಉಣೆ
lesson ಪಾಠ್, ಲಿಸಾಂವ್
lessor ಲೀಸಾರ್ ಆಸ್ತ್ ದಿಲ್ಲೊ
lest ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್
let ಆಸೊಂದಿ
letch ಲೈಂಗಿಕ್ ಆಶಾ
letdown ನಿರಾಶಾ, ಉಣೆ ಪ್ರಯತ್ನ್
lethal ಮಾರೆಕಾರ್
lethargy ಸಕತ್ ವ ಉರ್ಬೆಚೊ ಅಭಾವ್
lethe ವಿಸ್ರೊಣಿ
lett ಲಾಟ್ವಿಯಾ ವಾಸಿ
lettish ಲಾಟ್ವಿಯನ್ ಭಾಸ್
letter ಪತ್ರ್, ಕಾಗಾದ್, ಅಕ್ಷರ್
leucoderma ಧೊವಿ ಖತಾಂ
leukaemia ರಗಾತ್ ಮಾಂಡ್ಪುಳಿ
leukemia leukaemia ಪೊಳೆ
leukocyte ಧೊವೆಂ ರಗಾತ್ ಕಣ್
leukocytosis ರಗ್ತಾಂತ್ ಧೊವಿಂ ಕಣಾಂ ಚಡ್ಚೆಂ
leukoderma leucoderma ಪೊಳೆ
leukopenia ರಗ್ತಾಂತ್ ಧೊವಿಂ ಕಣಾಂ ಉಣಿ ಆಸ್ಚೆಂ
leukopoiesis ಧೊವಿಂ ರಗಾತ್ ಕಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
leukosis ಮನ್ಜಾತಿಂತ್ ರಗಾತ್ ಮಾಂಡ್ಪುಳಿ pl. leukoses
levant ರಿಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್
levee ಆವ್ರ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ತಡ್ ಬಾಂದಾಪ್
level ಮಟ್ಟ್
lever ಉಠಾಳಿ
leviathan ದರ್ಯಾ ರಾಕ್ಕೊಸ್
levin ಜಗ್ಲಾಣೆ
levirate ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ವಿಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
levitate ವಾರ‍್ಯಾರ್ ವಯ್ರ್ ವೆಚೆಂ
levite ಲೆವಿಗಾರ್
levity ಹಾಳುಪಣ್
levy ತಿರ್ವೊ, ಸೈನ್, ತಿರ್ವೊ ಘಾಲ್, ಸೈನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್, ಝುಜ್ ಪಾಸಾರ್
lewd ಪೊಜ್ಡೆಂ
lex ಕಾನೂನ್
lexica lexicon ಪೊಳೆ
lexical ಸಬ್ದೀಯ್
lexicographer ಸಬ್ದಾವಳ್ ಲೇಖಕ್ ವ ಸಂಪಾದಕ್
lexicography ಸಬ್ದಾವಳ್ ಕರ್ಚೆಂ ವ ಸಂಪಾದನ್
lexicological ಸಬ್ದಾರ್ಥ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
lexicologist ಸಬ್ದಾರ್ಥ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
lexicology ಸಬ್ದಾರ್ಥ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
lexicon ಸಬ್ದಾವಳ್, ಸಬ್ದಾಂಭಂಡಾರ್
pl. lexica
lexis ಸಬ್ದಾಂಭಂಡಾರ್
ley ಚರವ್
liability ಲುಕ್ಸಾಣ್, ದೆವೆಂ, ರೀಣ್
liable ಜವಾಬ್ದಾರ್
liana ಏಕ್ ದಾಕಾವಾಲ್
liar ಫಟ್ಕಿರೊ
libation ಬಲಿದಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ದ್ರವ್ ವೊತ್ಚೆಂ
libel ಭೆದಾಪ್
libellous ಭೆದಿ
liberal ಉದಾರ್
liberalism ಉದಾರ್‌ವಾದ್
liberalist ಉದಾರ್‌ವಾದಿ
liberalistic ಉದಾರ್‌ವಾದೀಯ್
liberality ಉದಾರ್‌ಪಣ್
liberate ಸೊಡಯ್
liberation ಸೊಡ್ವಣ್
libertarian ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್‌ವಾದಿ
liberty ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್
libidinous ಲೈಂಗಿಕ್ ಇಚ್ಛುಕ್
libido ಲೈಂಗಿಕ್ ಇಚ್ಛಾ
librarian ಪುಸ್ತಕ್ ಭಂಡಾರಿ
library ಪುಸ್ತಕ್ ಭಂಡಾರ್
lice ಉವೊ
licence ಪರ್ವಣ್ಗಿ
license ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದೀ
licentiate ದೊತೊರ್‌ಪಣಾಚ್ಯಾ ಸಕೈಲಿ ಸನದ್
lichen ಏಕ್ ಕಾತಿಚಿ ಪಿಡಾ
licit ಕಾನೂನಿ
lick ಲೇಂವ್
lickerish ದುರಾಶಿ, ಕಾಮುಕ್
lickety-split ಭೋವ್ ವೇಗಾನ್
licking ಲೆಂವ್ಚೆಂ, ಕಠಿಣ್ ಮಾರ್, ಸಲ್ವಣ್
lictor ಆದಿಂ ಏಕ್ ರೋಮನ್ ಅಧಿಕಾರಿ
lid ಧಾಂಪಾಣ್
lie ಫಟ್, ಆಡ್ ಪಡ್. ಆಸ್ಚೆಂ
life ಮೊಗಾಳ್, ಖುಶೆನ್, ವೆಗ್ಗಿಂ
lien ಕೊಣಾಯ್ಚೀ ಆಸ್ತ್ ರಿಣಾಕ್ ಭದ್ರತಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಕ್ಚೆಂ ಕಾನೂನಿ ಹಕ್ಕ್
lier ಫಟ್ಕಿರೊ
lieu ಬದ್ಲಾಕ್
lieutenant ಸೈನಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಪೊಲಿಸ್ ವ ಉಜ್ಯಾ ದಳಾಂತ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಹಾಯಕ್
life ಜೀವ್, ಜಿಣಿ, ಜಿವಿತ್
lifelong ಸಗ್ಳಿ ಜಿಣಿ
lift ಉಕಲ್
liftman ಉಕಲ್‍ಮನಿಸ್
ligament ಬಾಂದ್
ligate ಬಾಂದ್
ligation ಬಾಂದ್ಚೆಂ
liger ಸಿಂಹ್ ಆನಿ ವಾಗಿಣಿಚೆಂ ಪೀಲ್ lion + tiger
light ಉಜ್ವಾಡ್, ಹಾಳು
lighten ಹಾಳು ಕರ್
lightning ಜಗ್ಲಾಣೆ
ligneous ರುಕಾಡಾಚೆಂ
like ಮೆಚ್ವೊ, ತಸಲೊ
likelihood ಸಂಭವ್
liken ಸರಿ ಕರ್
likeness ಸುರ್ಪಾಯ್
likewise ತಶೆಂಚ್
lilac ಏಕ್ ರೂಕ್ ವ ಝಾಡ್ಕುಟ್, ಏಕ್ ರಂಗ್
limb ವಿಸ್ವೊ
limbo ಲೀಂಬ್
lime ಚುಣೊ, ಲಿಂಬೊ
limerick ಪಾಂಚ್ ಪಂಕ್ತಿಂಚೆಂ ಖುಶಾಲಾಯೆಚೆಂ ಪದ್
limey ಚುಣ್ಯಾಚೆಂ
limit ಮೀತ್
limitation ಪರಿಮಿತಿ
limited ಮೀತೀಯ್, ಸೀಮಿತ್
limitrophe ಗಡಿಚೆಂ
limn ಪಿಂತ್ರಾಯ್, ವಿವರ್ಸಿ
limnetic ತಳ್ಯಾಚೆಂ
limnologic ತಳೆಂಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
limnological ತಳೆಂಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
limnologist ತಳೆಂಶಾಸ್ತ್ರಿ
limnology ತಳೆಂಶಾಸ್ತ್ರ್
limp ಕುಂಟೊ
limpid ಸ್ಪಷ್ಟ್, ಶಾಂತ್
limpkin ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
limulus ಏಕ್ ಕುರ್ಲಿ pl. limuli
limy ಚುಣ್ಯಾಚೆಂ
linden ಏಕ್ ರೂಕ್
lindy ಏಕ್ ನಾಚ್
line ಗೀಟ್, ಪಂಕತ್, ಪಂಕ್ತಿ
lineage ವಂಶಾವಳ್, ಸಂತತ್
lineal ಗೀಟ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಅನುವಂಶೀಯ್
linear ಗೀಟ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಸೀದಾ
linen ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್
liner ಪಯ್ಣಾರಿ ತಾರುಂ, ಪಯ್ಣಾರಿ ವಿಮಾನ್
linesman ಗೀಟ್‍ಮನಿಸ್
lingcod ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
linger ರಾವ್, ವೆಚೆಂ ವ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಸಕಾಸ್ ಕರ್
lingerie ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಭಿತರ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ
lingo ಪರ್ಕಿ ಭಾಸ್
lingonberry ಏಕ್ ಫಳ್
lingua ಜೀಬ್
lingua franca ಸಂಪರ್ಕ್ ಭಾಸ್
linguae ಜಿಬೊ
lingual ಜಿಬೆಚೆಂ, ಭಾಷೆಚೆಂ
linguica ಪೊರ್ಚುಗೀಸ್ ಲಿಂಗಿಸ್
linguisa linguica ಪೊಳೆ
linguist ಸಬಾರ್ ಭಾಸೊ ಉಲಂವ್ಚೊ, ಭಾಸ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
linguistic ಭಾಷೆಚೆಂ
linguistician ಭಾಸ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
linguistics ಭಾಸ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
lingulate ಜಿಬೆ ಬರಿ
link ಗಾಂಚ್
linksman ಗೊಲ್ಫ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ
linn ಗಸ್ಕಸೊ, ಕಂದಕ್
linnet ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
lintwhite ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
lion ಸಿಂಹ್
lioness ಸಿಂಹಿಣ್
lionfish ಸಿಂಹ್‍ಮಾಸ್ಳಿ
lip ವೊಂಟ್
lipectomy ಕಾತಿ ಥಾವ್ನ್ ಚರಾಬ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಶಸ್ತ್ರ್ ಕ್ರಿಯಾ
lipemia ರಗ್ತಾಂತ್ ಚರಾಬ್ ಚಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ
liopogenesis ಚರಾಬ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ
lipoid ಚರ್ಬೆಸ್ತ್
liposuction ಕಾತಿ ಥಾವ್ನ್ ಚರಾಬ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಶಸ್ತ್ರ್ ಕ್ರಿಯಾ
lipuria ಮುತಾಂತ್ ಚರಾಬ್ ಆಸ್ಚೆಂ
liquefaction ದ್ರವೀಕರಣ್
liquefied ದ್ರವೀಕೃತ್
liquefy ದ್ರವ್ ಜಾ ವ ಕರ್
liquescent ದ್ರವ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
liqueur ಗೊಡ್ಶೆಂ ಆಮಾಲ್ ಪೀವನ್
liquid ದ್ರವ್
liquidambar ಏಕ್ ರೂಕ್
liquidation ವ್ಯಾಪಾರ್ ಬಂದ್ ಕರ್ಚೆಂ
liquidity ದ್ರವತಾ
liquify liquefy ಪೊಳೆ
liquor ಭಟ್ಟಿ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಮಾಲ್ ಪೀವನ್
liquorice sweet wood ಗೊಡೆಕಸ್ತ್
lisle ಏಕ್ ಸುತ್
lissom ಸುಡ್ಸುಡಿತ್, ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಬಗ್ಗೊಂಚೆಂ
list ಪಟ್ಟಿ
listen ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕ್
lit ಪೆಟಯ್ಲೆಂ, ಪೆಟ್‍ಲ್ಲೊ
litany ಲದಿನ್
literacy ಅಕ್ಷರತಾ
literal ಸಬ್ದಾ ಪ್ರಕಾರ್
literally ಸಬ್ದಾ ಪ್ರಕಾರ್
literary ಸಾಹಿತಿಕ್
literate ಅಕ್ಷರಸ್ಥ್
literati ಚಡ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಕಲಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚೆ
literatim ಅಕ್ಷರಾಕ್ ಅಕ್ಷರ್
literator ಸಾಹಿತಿ
literature ಸಾಹಿತ್ಯ್
literatus ಚಡ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೊ, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಕಲಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚೊ
lithe ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಬಗ್ಗೊಂಚೆಂ
lithesome ಸುಡ್ಸುಡಿತ್, ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಬಗ್ಗೊಂಚೆಂ
lithiasis ಪೀಂತ್ ಕೋಷಾಂತ್ ವ ಆಂಗಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಭಾಗಾಂತ್ ಫಾತೊರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
pl. lithiases
lithic ಫಾತ್ರಾಚೆಂ
lithify ಫಾತೊರ್ ಜಾ ವ ಕರ್
lithium ಏಕ್ ಲೋಹ್
lithograph ಫಾತೊರ್ ಛಾಪ್
lithographer ಫಾತೊರ್ ಛಾಪಕ್
lithographic ಫಾತೊರ್ ಛಾಪೀಯ್
lithography ಫಾತೊರ್ ಛಾಪ್ಚೆಂ
lithoid ಫಾತ್ರಾ ಬರಿ
lithologic ಖಡಾಪ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
lithological ಖಡಾಪ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
lithologist ಖಡಾಪ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
lithology ಖಡಾಪ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
lithophyte ಖಡ್ಪಾರ್ ವಾಡ್ಚೆಂ ಝಡ್
litigant ವ್ಯಾಜಿ
litigate ವ್ಯಾಜ್ ಕರ್
litigation ವ್ಯಾಜ್
litigious ವ್ಯಾಜ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ವ್ಯಾಜೀಯ್
litter ಶಿಂಪ್ಡಾಲ್ಲೊ ಕೊಯ್ರ್, ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಪಾವ್ಟಿ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಮನ್ಜಾತಿ ಥಾವ್ನ್ ಜನ್ಮಾಲ್ಲಿಂ ಪಿಲಾಂ
little ಇಲ್ಲೊ, ಲ್ಹಾನ್
little guy ಸಾಧಾರಣ್ ಮನಿಸ್
little man ಸಾಧಾರಣ್ ಮನಿಸ್
littoral ದರ್ಯಾ ತಡ್
liturgical ದೇವ್‍ಸ್ತುತೀಯ್
liturgics ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿಶಾಸ್ತ್ರ್
liturgiologist ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ
liturgiology ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿಶಾಸ್ತ್ರ್
liturgist ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಪಾಳ್ಚೊ ವ ಚಲಂವ್ಚೊ, ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ
liturgy ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ
live (ಲಿವ್) ಜಿಯೆ
live (ಲೈವ್) ಸೀದಾ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ (ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಹಿಂ)
live-bearer ತಾಂತ್ಯಾಂ ಬದ್ಲಾಕ್ ಪಿಲಾಂ ದವರ್ಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ
live-forever ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
live trap ಜಿವೊ ಪಾಸ್
livelihood ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ
lively ಜಿವಾಳ್
liven ಜಿವಾಳ್ ಕರ್
liver ಊಂಡ್
liver pudding ಊಂಡ್ ಲಿಂಗಿಸ್
liver sausage ಊಂಡ್ ಲಿಂಗಿಸ್
liveried ವೆಗ್ಳಿ ವ ಚಾಕ್ರಾಂಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಘಾಲ್ಲೊ
liverwurst ಊಂಡ್ ಲಿಂಗಿಸ್
livery ವೆಗ್ಳಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ, ಚಾಕ್ರಾಂಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ
livestock ವಿಕುಂಕ್ ವ ವಾಪರುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಮನ್ಜಾತಿ
livid ವಿಶೇಸ್ ರಾಗಾನ್ ಭೊರ್
living ಜಿವೊ
lizard ಪಾಲ್
llama ದಕ್ಷಿಣ್ ಅಮೆರಿಕಾಚಿ ಮನ್ಜಾತ್
llano ತಣ್ ಸುವಾತ್
loach ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
load ವೊಜೆಂ
loaf ಉಂಡೊ pl. loaves
loafer ಆಳ್ಶಿ
loan ರೀಣ್
loath ನಾಖುಶ್
loathe ಕಾಂಠಾಳ್
loathing ಕಾಂಠಾಳೊ
loathsome ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾಚೆಂ
lob ಉಡಯ್
lobar ಪಾಲ್ವೆಚೆಂ
lobate ಪಾಲ್ವ್ಯೊ ಆಸ್ಚೆಂ, ಪಾಲ್ವೆ ಸಾರ್ಕೆಂ
lobby ಹೊಟೆಲ್, ಥಿಯೇಟರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಲೊಕಾನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂನಿ ಆಸ್ಚೆಂ ವಿಶಾಲ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಸಾಲ್, ಧೋರಣಾಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪೊಳೆಂವ್ಚೊ ಪಂಗಡ್
lobe ಪಾಲ್ವಿ
lobe-fin ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
lobectomy ಪಾಲ್ವಿ ಕಾಡ್ಚೆಂ
lobed ಪಾಲ್ವ್ಯೊ ಆಸ್ಚೆಂ
lobelia ಏಕ್ ಝಡ್
lobster ಶಿವೊಡ್
lobsterman ಶಿವೊಡ್‍ಮನಿಸ್
lobular ಲ್ಹಾನ್ ಪಾಲ್ವೆಚೆಂ, ಲ್ಹಾನ್ ಪಾಲ್ವೆ ಸಾರ್ಕೆಂ
lobulate ಲ್ಹಾನ್ ಪಾಲ್ವ್ಯೊ ಆಸ್ಚೆಂ
lobule ಲ್ಹಾನ್ ಪಾಲ್ವಿ
local ಜಾಗ್ಯಾಚೆಂ
locale ಕಾಣಿ ವ ಘಡಿತಾಚೊ ಜಾಗೊ
locate ಜಾಗೊ ಘಡ್, ಜಾಗೊ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್
location ಜಾಗೊ
locator ಜಾಗೊ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ
loci ಜಾಗೆ sl. locus
lock ಬೀಗ್, ಬೀಗ್ ಘಾಲ್
lock horns ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್
lock, stock, and barrel ಸಗ್ಳೆಂ
locker ಬೀಗ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಗೊವೆತ್ ವ ಕಬಾಟ್
locoism ಏಕ್ ಮನ್ಜಾತಿಂಚಿ ಪಿಡಾ
locomotion ಜಾಗೊಚಲನ್, ಪಯ್ಣ್
locomotive ಪಾಟೆವಾಹನ್
locomotor ಜಾಗೊಚಾಲಕ್
locomotory ಜಾಗೊಚಲನೀಯ್
locoweed ಏಕ್ ಝಡ್
locum ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಹುದ್ದೊ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೊ
locus ಜಾಗೊ pl. loci
locust ಟೊಳ್‍ದೆಂಪೊ
lodestar ಧ್ರುವ್ ನೆಕೆತ್ರ್, ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
lodge ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ನಿವಾಸಾಚೆಂ ಬಾಂದಾಪ್, ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ (ದೂರ್, ಆರೋಪ್)
lodgement ಆಸ್ರೊ, ಬಿಡಾರ್
loft ಮಾಳೊ
lofty ಊಂಚ್
log ರುಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾತರ್‌ಲ್ಲೊ ಕುಡ್ಕೊ, ಪಯ್ಣಾಚೊ ದಾಖ್ಲೊ
loganberry ಏಕ್ ಫಳ್
loggerhead ವಡ್ ತಕ್ಲಿ, ಏಕ್ ಕಾಸಯ್
logia ಸಾಂಗ್ಣ್ಯೊ
logic ತರ್ಕ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
logical ತಾರ್ಕಿಕ್
logicality ತಾರ್ಕಿಕ್ಪಣ್
logician ತರ್ಕ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
logo ಘುರ್ತ್
logogram ಸಬ್ದಾಘುರ್ತ್
logogrammatic ಸಬ್ದಾಘುರ್ತೀಯ್
logograph ಸಬ್ದಾಘುರ್ತ್
logographic ಸಬ್ದಾಘುರ್ತೀಯ್
logogriph ಸಬ್ದಾಗೊಂದೊಳ್
logomachy ಸಬ್ದ್ ವಿವಾದ್
logorrhoea ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ
loiter ಉದ್ದೇಶ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಉಬೆ ರಾಂವ್ಚೆಂ, ಸಕಾಸ್ ಚಲ್ಚೆಂ
loment ಏಕ್ ಫಳ್
lone ಎಕ್ಲೊಚ್ಚ್
loner ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಚುಕಂವ್ಚೊ, ವ್ಯಕ್ತಿವಾದಿ
loneliness ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್
lonely ಎಕ್ಸುರೊ
lonesome ಎಕ್ಸುರೊ
long ಲಾಂಬ್, ಆಶೆ
long ago ಭೋವ್ ಪಯ್ಲೆಂ
long face ಬಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ವ ರಾಗಿಷ್ಟ್ ತೊಂಡ್
long haul ಭೋವ್ ಪಯ್ಸ್, ಲಾಂಬ್ ವೇಳ್
long jump ಲಾಂಬ್ ಉಡಿ
long run ಲಾಂಬ್ ವೇಳ್
long since ಭೋವ್ ಪಯ್ಲೆಂ, ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್
longanimity ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್
longevity ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕ್
longevous ಲಾಂಬ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ
loo ಕಕ್ಕುಸ್
looby ತಾರಿಫೆಸ್ತೊ ಮನಿಸ್
loofa ಏಕ್ ಝಡ್
look ಪೊಳೆ
look down ಸಕ್ಲಾ ಪೊಳೆ, ಬೆಪರ್ವಾ ಕರ್
looking glass ಅರ್ಸೊ
loom ವಸ್ತುರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಾಗ್, ವೆಗ್ಗಿಂ ಜಾಂವ್ಚಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ವಡ್ಲ್ಯಾ ಆಕಾರಾಚೆಂ ದಿಸ್ಚೆಂ
loon ಬುದ್ದು, ಪಿಸೊ, ಆಳ್ಶಿ
looney loony ಪೊಳೆ
loonie ಏಕ್ ಕೆನಡಿಯನ್ ಡೊಲ್ಲರಾಚೆಂ ನಾಣೆ
loony ಪಿಸೊ
loony bin ಪಿಶ್ಯಾಂಚಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್
loop ಮಂಡಳ್, ತಾಂತ್ಯಾ ಆಕಾರ್
loophole ಲ್ಹಾನ್ ಬುರಾಕ್, ಚುಕಂವ್ಕ್ ವಾಟ್
loose ಸದಿಳ್
loose cannon ಅಪಾಯಾಚಿ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ ವಸ್ತ್
loosen ಸದಿಳ್ ಕರ್
loot ಝುಜಾಂತ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು, ಲುಟ್ಚೆಂ
lop ರುಕಾಚೆ ಫಾಂಟೆ ಕಾತರ್, ತಕ್ಲಿ ವ ವಿಸ್ವೆ ಕಾತರ್, ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಡ್
lopsided ಎಕಾ ಕುಶಿಕ್ ಮಾಲ್ವೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಎಕಾ ಕುಶಿಕ್ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಜಡ್
loquacious ಲೆಕಾವರ್ತೆಂ ಉಲಂವ್ಚೊ
loquat ಏಕ್ ರೂಕ್
lord ಸಾಯ್ಬ್
Lord’s day ಆಯ್ತಾರ್, ಸಾಯ್ಬಾಚೊ ದೀಸ್
Lord’s supper ಕುಮ್ಗಾರ್, ಸಾಯ್ಬಾಚೆಂ ರಾತಿಚೆಂ ಜೆವಾಣ್
Lord’s table ಮಿಸಾಚಿ ಆಲ್ತಾರ್, ಸಾಯ್ಬಾಚೆಂ ಮೇಜ್
lordling ಲ್ಹಾನ್ ಸಾಯ್ಬ್
lordship ಸಾಯ್ಬ್‌ಪಣ್
lore ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್
lorikeet ಏಕ್ ಕೀರ್
lorn ಖಾಲಿ, ಸಾಂಡ್‍ಲ್ಲೊ
lory ಏಕ್ ಕೀರ್
lose ಹೊಗ್ಡಾಯ್
loss ನಷ್ಟ್, ಲುಕ್ಸಾಣ್
lost ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆಂ
lot ಸಬಾರ್, ಸೊಡ್ತಿ
lotos ಏಕ್ ಫಳ್
lotte ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
lottery ಸೊಡ್ತಿ
lotto ಹೌಸಿ ಹೌಸಿ
lotus ಸಾಳಕ್
louche ಬೊರೆಂ ನಾಂವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
loud ವಡ್ (ಆವಾಜ್)
lough ತಳೆಂ
lour ಸಕ್ಲಾ
louse ಉ pl. lice
lousewort ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
lousy ಉವಾಂನಿ ಭೊರ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಉಣ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ, ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾಚೆಂ, ಪಿಡೆಸ್ತ್, ಧಾರಾಳ್ ಆಸ್ಚೆಂ
lout ಅಸಭ್ಯ್ ಮನಿಸ್
loutish ಅಸಭ್ಯ್
lovage ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
love ಮೋಗ್
love apple ಟೊಮೆಟೊ
love seat ದೊಡಿ ಬಸ್ಕಾ
lovelorn ಮೋಗ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
lover ಮೊಗಿ, ಮೊಗಿಣ್
lovesick ಮೊಗಾಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚೊ
lousy ಉವಾಂನಿ ಭೊರ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಉಣ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ, ಅಸಂತುಷ್ಟ್, ಧಾರಾಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ
low ಸಕ್ಲಾ, ಉಣೆ, ಇಲ್ಲೆಂ, ಅಂಬೆವ್ಚೆಂ
Low Sunday ಪಾಸ್ಖಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ಆಯ್ತಾರ್
low tide ಸುಕ್ತಿ
lowe ತೀವ್ರ್ ಉಜೊ
lower ಸಕ್ಲಾ ಕರ್, ಸಕೈಲೆಂ
lox ದ್ರವ್ ಆಮ್ಲಜನಕ್
loyal ವಿಶ್ವಾಸಿ
loyalty ವಿಶ್ವಾಸ್
lozenge ವಜ್ರ್ ಆಕಾರ್
lubber ತಾರಿಫೆಸ್ತೊ ಮನಿಸ್
lubrication ತೇಲ್ ಸಾರವ್ಣಿ
lucent ಉಜ್ವಾಡಾನ್ ಪ್ರಜಳ್ಚೆಂ
lucid ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆನಿ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ
luck ಅದೃಷ್ಟ್
lucky ಅದೃಷ್ಟ್‌ವಂತ್
lucrative ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ
lucre ಫಾಯ್ದೊ, ದುಡು
luculent ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸುಲಭ್
lucubration ತೀವ್ರ್ ಅಧ್ಯಯನ್
ludic ಖೆಳಾಚೆಂ
ludicrous ಕಾಯಿಂಚ್ ವಾಜ್ಬಿ ನಹಿಂ, ಹಾಸ್ಚೆ ತಸಲೆಂ
luff ತಾರುಂ ವಾರ‍್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಚಲಂವ್ಚೆಂ
luffa ಏಕ್ ಝಡ್, ಏಕ್ ಫಳ್
lug ವೋಡ್
luggage ಪಯ್ಣಾಚೊ ಸಾಮಾನ್
lugubrious ದುಖೆಸ್ತ್
lukewarm ಶೆಳ್ಮಡೊ, ನಾಕ್ಷಿ ಹುನ್
lullaby ಗಾಣ್
lumbago ಪಾಟಿಚ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಸಿಂತ್ ದೂಖ್
lumber ಕಾತರ್‌ಲ್ಲೆಂ ರುಕಾಡ್, ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಲ್ಚೆಂ
lumber room ಉಗ್ರಾಣ್
lumberjack ರುಕಾಡಾಚೆ ವಡ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ಚೊ
lumen ಉಜ್ವಾಡ್ ಘಟಕ್
luminary ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಮನಿಸ್, ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವಸ್ತ್
luminiferous ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಂವ್ಚೊ ವ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚೊ
luminosity ಉಜ್ವಾಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಉಜ್ವಾಡ್ ಐವಜ್
luminous ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
lummox ತಾರಿಫೆಸ್ತೊ ಮನಿಸ್
lump ಮುದೊ
lumpen ಅಶಿಕ್ಪಿ ಆನಿ ಬೊರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಚಾಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
lunacy ಪಿಶೆಪಣ್
lunar ಚಂದ್ರಾಚೆಂ
lunatic ಪಿಸೊ
lunation ದೋನ್ ಅಮಾಸ್ಯಾಂ ಮದ್ಲೊ ವೇಳ್
lunch ದೊನ್ಪಾರಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್
luncheon ಸಯ್ರ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವ ಮೆಳವ್ಣೆಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ದೊನ್ಪಾರಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್
lung ಪೊಪಿಸ್
lunisolar ಚಂದ್ರಸುರ್ಯಾಳ್
lunkhead ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕಾಸ್ ಮನಿಸ್
lupine ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್, ಬೊಲ್ಪ್ಯಾಚೆಂ
lure ಫುಸ್ಲಾಯ್
lurid ಭಿರಾಂಕುಳ್, ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾಚೆಂ
lurk ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ
luscious ರುಚಿಕ್ ವ ಪರ್ಮಳಿಕ್, ಲೈಂಗಿಕ್ ಆಕರ್ಷಕ್
lush ಪಾಲೊ ಆಸ್ಚೆಂ, ಫಳಾದಿಕ್
lust ಕಾಮ್
lustra lustrum ಪೊಳೆ
lustral ಶುದ್ಧೀಕರಣೀಯ್
lustrate ಶುದ್ಧ್ ಕರ್
lustration ಶುದ್ಧೀಕರಣ್
lustre ಕಳಾ, ಲಕ್ಲಕ್
lustrum ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಅವ್ದಿ, ಆದಿಂ ರೊಮಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜನಗಣತಿ ಉಪ್ರ‍ಾಂತ್ಲೆಂ ಶುದ್ಧೀಕರಣ್, ರೋಮನ್ ಜನಗಣತಿ pl. lustra
lustruous ಪ್ರಜಳ್ಚೆಂ
lusty ಬಳಿಷ್ಟ್, ಭಲಾಯ್ಕೆವಂತ್, ಕಾಮುಕ್
lute ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ದ್
lutestring ಏಕ್ ರೆಸ್ಮ್
lutetium ಏಕ್ ಲೋಹ್
luxe ವಿಲಾಸಿ
luxuriant ಫಳಾದಿಕ್, ಧಾರಾಳ್, ವಿಲಾಸಿ
luxurious ವಿಲಾಸಿ
luxury ವಿಲಾಸ್
lycanthropy ಮನ್ಶಾನ್ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾ ಬರಿ ಚಲ್ಚಿ ಆನಿ ಕರ್ಚಿ ಪಿಡಾ
lying ಆಡ್ ಪಡ್ಚೆಂ, ಫಟಿ ಮಾರ್ಚೆಂ
lynch ಕಾನೂನಾಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಂವ್ಚಿ
lyonnaise ಪಿಯಾವ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ
lyric ಲ್ಹಾನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಪದ್
lyricist ಲ್ಹಾನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಪದ್ ಬರವ್ಪಿ

Leave a Reply

Scroll to Top