P

P, p ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಸೊಳಾವೆಂ ಆಕ್ಷರ್
pabulum ಖಾಣ್
pace ವೇಗ್
pachyderm ದಾಟ್‍ಕಾತಕ್, ಹಸ್ತ್
pachydermatous ದಾಟ್‍ಕಾತಕೀಯ್
pacific ಶಾಂತ್
pacificator ಶಾಂತಿ ಕರ್ಚೊ
pacifier ಶಾಂತಿ ಹಾಡ್ಚೆಂ, ಶಾಂತಕ್
pacifism ಶಾಂತಿವಾದ್
pacifist ಶಾಂತಿವಾದಿ
pacify ಶಾಂತ್ ಕರ್, ಶಾಂತಿ ಹಾಡ್
pack ಬಾಂದ್ಚೆಂ, ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್, ಸಾಂಗಾತಾ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವ ಶಿಕಾರಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಜಾತಿಂಚೊ ಪಂಗಡ್
packed ಭೊರ್‌ಲ್ಲೆಂ
packet ಲ್ಹಾನ್ ಪೊಟ್ಲಿ
pact ಸೊಲ್ಲೊ
pad ವಿಸ್ವೆ ವಸ್ತು ಲಾಗೊನ್ ಮಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಅಂಟಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆಪರಾಂಚೊ ಜಮೊ
paddlefish ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
paddy ಭಾತ್
padlock ಸಾಂಕ್ಳಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಬೀಗ್
padre ಪಾದ್ರಿ
paean ಸಂತೊಸ್‍ಭರಿತ್ ಪದ್ ವ ಕಂತಾರ್
paediatric ಭುರ್ಗೊಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
paediatrician ಭುರ್ಗೊಶಾಸ್ತ್ರಿ
paediatrics ಭುರ್ಗೊಶಾಸ್ತ್ರ್
paedologic ಮಾತಿಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
paedological ಮಾತಿಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
paedologist ಮಾತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ
paedology ಭುರ್ಗೆಶಾಸ್ತ್ರ್, ಮಾತಿಶಾಸ್ತ್ರ್
paedophile ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಇಚ್ಛಾ ಆಸ್ಚೊ ವ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಯಸ್ಕ್
paedophilia ವಯಸ್ಕಾಚಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಇಚ್ಛಾ ವ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಅಪ್ರಾಧ್
paella ಏಕ್ ಖಾಣ್
pagan ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್
page ಪಾನ್
pageant ದಾಖವ್ಣಿ, ಪ್ರದರ್ಶನ್
paid ಭೊರ್ಲೆಂ, ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲೆಂ, ದುಡು ದಿಲ್ಲೆಂ
pail ಕೊಳ್ಸೊ
pain ದೂಖ್
pair ಜೊಡಿ, ಜೊತೆಂ
pal ಇಷ್ಟ್
palace ರಾವ್ಳೆರ್
paladin ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಸೈನಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ
palaeontology ಆದಿಜಿಣಿಶಾಸ್ತ್ರ್
palanquin ಮಾಚಿಲ್, ಪಲ್ಲಕಿ
palatable ರುಚಿಕ್, ಸ್ವೀಕಾರ್ ಯೋಗ್ಯ್
palatial ರಾವ್ಳೆರಾ ಸಾರ್ಕೆಂ
palatine ರಾವ್ಳೆರೀಯ್
palaver ಚರ್ಚೆ, ಫಟಂವ್ಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆ
palazzo ಇಟೆಲಿಂತ್ ವಡ್ ಬಾಂದಾಪ್
pale ಬಾವ್, ವೋಯ್
paleethnology ಆದಿಜನಾಂಗ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
paleface ಗೊರೊ ಮನಿಸ್
paleoanthropic ಆದಿಮನ್ಶಾಂಚೆಂ
paleoanthropology ಆದಿಮನಿಸ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
paleobotany ಆದಿಝಡ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
paleoceanography ಆದಿಸಾಗೊರ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್
paleogeography ಆದಿಭೂಗೋಳ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
paleolithic ಆದಿ ಫಾತೊರ್ ಕಾಳಾಚೆಂ
paleontology ಆದಿಜಿಣಿಶಾಸ್ತ್ರ್
paleopathology ಆದಿಪಿಡಾಶಾಸ್ತ್ರ್
paleozoology ಆದಿಮನ್ಜಾತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
palfrey ಸ್ತ್ರೀ ಸವಾರಿ ಘೊಡೊ
palimony ಮೊಗಿಣೆಕ್ ಸೊಡ್ತಾನಾ ನ್ಯಾಯಸಭಾಚ್ಯಾ ಹುಕ್ಮೆ ಪ್ರಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಐವಜ್ (pal + alimony)
palindrome ಪಾಟಿಂ ವ ಮುಕಾರ್ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ರಿತಿನ್ ವಾಚ್ಚೊ ಸಬ್ದ್ (malayalam), ವಾಕ್ಯ್, ವ ಸಂಖೊ (1221)
palingenesis ಆತ್ಮಿಕ್ ನೊವೊ ಜನ್ಮ್, ಪುನರ್ಜನ್ಮ್
palinode ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಚೆಂ
pall ಕಾಳೆಂ ಧಾಂಪಾಣ್, ದುಖೆಸ್ತ್ ವಾತಾವರಣ್, ಮೊರ್ನಾಚಿ ಪೇಟ್, ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಪೆಟೆರ್ ವ ಫೊಂಡಾರ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್, ಕಾಲ್ಸ್ ಧಾಂಪಾಣ್
palladium ರಕ್ಷಣ್ pl. palladia
pallbearer ವಾವೊಂವ್ಚೊ
pallia pallium ಪೊಳೆ
palliate ಪಿಡಾ ಉಣಿ ಕರ್
palliative ಪಿಡಾ ಉಣಿ ಕರ್ಚೆಂ
pallid ರಂಗ್ ಉಣೆ ಆಸ್ಚೆಂ, ಪ್ರಜಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
pallium ಆರ್ಚ್‍ಭಿಸ್ಪಾನ್ ಕಾಜುಲಾ ವಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಖುರಿಸ್ ಆಸ್ಚಿ ಧೊವಿ ಪಟ್ಟಿ pl. pallia
pallor ತೊಂಡಾರ್ ರಂಗ್ ಉಣೆ ಆಸ್ಚೆಂ
pally ಇಷ್ಟಾಳ್
palm ತಳ್ಹಾತ್, ಚುಡೆತ್
Palm Sunday ರಾಮಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್
palm tree ಮಾಡ್
palmar ತಳ್ಹಾತಾಚೆಂ
palmary ಉತ್ತಮ್
palmate ತಳ್ಹಾತೀಯ್
palmer ಚುಡೆತ್ಯೊಗಾರ್
palmist ತಳ್ಹಾತ್ ಪೊಳೊವ್ನ್ ಫುಡಾರ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ
palmistry ತಳ್ಹಾತ್ ಪೊಳೊವ್ನ್ ಫುಡಾರ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
palmtop ತಳ್ಹಾತ್ ಗಣಕ್
palp ಅಪಡ್, ಭೊಗ್
palpable ತೀವ್ರ್, ಸ್ಪಷ್ಟ್, ಅಪಡ್ಯೆತ್ ವ ಭೊಗ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
palpate ಅಪಡ್ನ್ ತಪಾಸ್
palpation ಅಪಡ್ನ್ ತಪಾಸ್ಚೆಂ
palpitate ದಡ್ದಡ್
palpitation ದಡ್ದಡೊ
palsy ಆರ್
palter ಫಟಯ್
paltry ಇಲ್ಲೆ
paludal ತಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಿಜ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆಚೆಂ
paly ರಂಗ್ ಉಣೆ ಆಸ್ಚೆಂ, ಪ್ರಜಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
pamper ಲೆಕಾವರ್ತೆಂ ಗುಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಪೊಳೊಂವ್ಚೆಂ, ಕೊಂಡಾಟೊ ಕರ್ಚೆಂ
pan ಕಾಯ್ಲ್, ಕಠಿಣ್ ಠೀಕಾ, ಘುಂವ್ಡಾಯ್, ಸಕ್ಕಡ್
pan out ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾ
panacea ಸಕ್ಕಡ್ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಕರ್ಚೆಂ
pancake ಪೊಳೊ
panchromatic ಸಕ್ಕಡ್ ರಂಗಾಳ್
pancratium ಆದ್ಲೊ ಏಕ್ ಗ್ರೀಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ
pancreas ಜಿರ್ವಣ್ ಗ್ರಂಥಿ, ಗೋಡ್ ಉಂಡೊ
pancreatectomy ಜಿರ್ವಣ್ ಗ್ರಂಥಿ ಕಾಡ್ಚೆಂ
pancreatic ಜಿರ್ವಣ್ ಗ್ರಂಥಿಚೆಂ
pancreatitis ಜಿರ್ವಣ್ ಗ್ರಂಥಿ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
pl. pancreatitides
pancytopenia ಕಠಿಣ್ ಉಣೆರಗಾತ್
pandal ಮಾಟೊವ್
pandect ಕಾನೂನ್ ಸಂಹಿತಾ
pandemic ವಿಸ್ತಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಪಿಡಾ
pandemonium ಗೊಂದೊಳ್
pander ಆಶಾ ಭಾಗಯ್
panegyric ಹೊಗ್ಳಿಕೆನ್ ಭೊರ್‌‍ಲ್ಲೆಂ ಭಾಷಣ್ ವ ಲೇಖನ್
panel ಚರ್ಚಾ ವ ಭಾಷಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಣಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್
pang ಮಟ್ವಿ ತೊಪ್ಚಿ ದೂಖ್
panhuman ಸಕ್ಕಡ್ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ
panic ಕಾಲುಬುಲೊ
panjandrum ಮಹತ್ವಾಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ
panleukopenia ಮಾಜ್ರಾಂಚಿ ಏಕ್ ಪಿಡಾ
pannikin ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಯ್ಲ್ ವ ಕೊಪ್
panoply ಸಗ್ಳೊ ಕವಚ್
panorama ಸಕ್ಕಡ್ ಕುಶಿಂನಿ ಪೂರ್ಣ್ ದೃಶ್ಯ್
pansy ಏಕ್ ಝಡ್, ಅಸ್ಕತ್ ಮನಿಸ್
panting ಖರಸ್
pantheism ದೇವ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರ್ ಏಕ್ ಮಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ, ಸಕ್ಕಡ್ ದೇವಿ ದೇವತಾಂಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ
pantheon ಸಕ್ಕಡ್ ದೇವಿ ದೇವತಾಂಚೆಂ ದೀವ್ಳ್, ಎಕಾ ಸಮಡ್ತಿಂತ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ದೇವಿ ದೇವತಾ, ಮುಖ್ಯ ಮನ್ಶಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್
panther ಅಮೆರಿಕಾಚಿ ಏಕ್ ರಾನ್ ಮನ್ಜಾತ್
pantisocracy ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್, ಸಮಾನ್‍ಪ್ರಭುತ್ವ್
pantisocratic ಸಮಾನ್‍ಪ್ರಭುತ್ವೀಯ್
pantisocratical ಸಮಾನ್‍ಪ್ರಭುತ್ವೀಯ್
pantisocratist ಸಮಾನ್‍ಪ್ರಭುತ್ವ್‌ವಾದಿ
panto ನಾತಾಲ್ ಕಾಲಾಚೆಂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್
pantofle ವಾಣ್
pantomime ಆಂಗ್ ವ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಚಲನಾಂನಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಚೊ ನಾಟಕ್ ವ ನಾಚ್
pantry ಖಾಣ್ ದವರ್ಚೆಂ ಕೂಡ್
pants ಇಜಾರ್
pap ಚಿಂವಾ ಬರಿ ಆಸ್ಚೆಂ, ಬಾಳ್ಶಾಂಚೆಂ ಖಾಣ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಶಾರೊತಿಪಣ್, ಸತ್ತ್ವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
papa ಬಾಪಯ್
papacy ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬಾಚೊ ಅಧಿಕಾರ್
papal ಪಾಪಾಲ್
paparazzi ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚೆ ಕ್ರಮಕ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ಚೆ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್
sl. paparazzo
paparazzo ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚೊ ಆಕ್ರಮಕ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ಚೊ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್
pl. paparazzi
papaya ಪೊಪಾಯ್
paper ಪತ್ರ್, ಕಾಗಾದ್
paper birch ಏಕ್ ರೂಕ್
paper over ವಿವರ್ಸಿ, ಪತ್ತೊ ಮಾರ್, ಧಾಂಪ್, ಲಿಪಯ್
papillon ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪೆಟೊ
par ಸಮಾನ್
par excellence ಶ್ರೇಷ್ಠ್
par for the course ಸಾಧಾರಣ್
parable ವೊಪಾರ್
parachronism ಚೂಕ್ ತಾರಿಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
paraclete ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮೊ
parade ಸಾಂಭ್ರಮಿಕ್, ಶಿಪಾಯಾಂಚೊ ವ ಪೊಲಿಸಾಂಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್
paradigm ದಾಕ್ಲೊ
paradise ಸುಖಾಚೊ ಜಾಗೊ, ಸರ್ಗ್, ಭುಮಿ ವೈಕುಂಟ್
paradox ವಿರೋಧಾಬಾಸ್
paradoxical ವಿರೋಧಾಬಾಸೀಯ್
paraffin ಚಿಮ್ಣೆ ತೇಲ್
paragon ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಾಚೊ ದಾಕ್ಲೊ
parakeet ಏಕ್ ಕೀರ್
paralegal ವಕಿಲಾಚೊ ಸಹಾಯಕ್
parallel ಸಮಾಂತರ್
paralogism ಚೂಕ್ ತರ್ಕ್ ವ ವಾದ್
paralyse ಆರ್ ಮಾರ್
paralysis ಆರ್ pl. paralyses
paralytic ಆರಿಗಾರ್
paramedic ವಯ್ಜಾಚೊ ಸಹಾಯಕ್
paramedical paramedic ಪೊಳೆ
parament ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ
parameter ಭಾಯ್ಮಾಪ್, ಗಡ್, ಮೀತ್
paramilitary ಸಹಾಯಕ್ ಸೈನಿಕ್
paramnesia ಚೂಕ್ ಉಡಾಸ್
paramount ಸಕ್ಡಾಂ ವಯ್ರ್
paramour ಮೀಂಡ್
paranasal ನಾಕಾ ಲಾಗಿಂ
paranoia ವಿಶೇಸ್ ದುಬಾವ್, ಮಾನಸಿಕ್ ಅವ್ಯವಸ್ಥಾ
paranoid ವಿಶೇಸ್ ದುಬಾವಿ, ಮಾನಸಿಕ್ ಅವ್ಯವಸ್ಥ್ ಮನಿಸ್
paranormal ಸೈಂಬಾ ವಯ್ರ್
paranymph ಧೆಡೊ, ಧೆಡಿ
parapet ದೊರೊ
paraphernelia ಸಾಂಗಾದೋತ್
paraphrase ಸುಲಭ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್, ಸಬ್ದ್ ಬದ್ಲುನ್ ಸುಲಭ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
paraplegia ಪಾಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಆಂಗಾಚ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚಿ ಆರ್
paraplegic ಪಾಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಆಂಗಾಚ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೊ ಆರಿಗಾರ್
parapsychological ಅತಿಮತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
parapsychologist ಅತಿಮತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
parapsychology ಅತಿಮತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
parasite ಪರಾವಲಂಬಿ
parasiticide ಪರಾವಲಂಬಿ ನಾಶಕ್
parasitologic ಪರಾವಲಂಬಿಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
parasitological ಪರಾವಲಂಬಿಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
parasitologist ಪರಾವಲಂಬಿಶಾಸ್ತ್ರಿ
parasitology ಪರಾವಲಂಬಿಶಾಸ್ತ್ರ್
parasitosis ಪರಾವಲಂಬಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಪಿಡಾ
parasol ಸತ್ರಿ
paratrooper ಪೆರಚ್ಯೂಟಾರ್ ದೆಂವ್ಚೊ ಶಿಪಾಯಿ
paratroops ಪೆರಚ್ಯೂಟಾರ್ ದೆಂವ್ಚೆ ಶಿಪಾಯಿ
parboil ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಸಳ್ಸಳಾಯ್
parcel ಗುಟ್ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ
parch ಸುಕಯ್
parched ಸುಕೊ, ತಾನೆಲ್ಲೊ
parchment ಬರಂವ್ಕ್ ವಾಪರ್‌ಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚಿ ವ ಬೊಕ್ಡೆಚಿ ಕಾತ್, ಘಟ್ ಕಾಗಾದ್
pardon ಮಾಫಿ
pare ಸಾಲ್ ಕಾಡ್, ನಾಕ್ಷಿ ಕಾತರ್, ಉಣೆ ಕರ್
parent ಬಾಪಯ್ ವ ಆವಯ್
parentage ಬಾಪಯ್ಪಣ್ ವ ಆವಯ್ಪಣ್
parenthesis ಆವರಣ್ pl. parentheses
parenthetical ಆವರಣ್ ಆಸ್ಚೆಂ
parenthood ಬಾಪಯ್ಪಣ್ ವ ಆವಯ್ಪಣ್
parfait ಏಕ್ ಖಾಣ್
pari passu ಸಮಾನ್ ದರ್
pariah ಪಂಗಡ್ ವ ಸಮಾಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲೊ
parietal ವೊಣೊದೀಯ್
paring ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೊ, ಸಾಲ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ, ನಾಕ್ಷಿ ಕಾತರ್ಚೆಂ, ಉಣೆ ಕರ್ಚೆಂ
parish ಫಿರ್ಗಜ್
parity ಸಮಾನತಾ
park ವೋಡ್ತ್, ವಾಹನ್ ರಾವಯ್ ಆನಿ ಸೊಡ್
parking lot ವಾಹನಾಂ ಸೊಡ್ಚೊ ಜಾಗೊ
parlance ಉಲವ್ಣೆ
parley ದುಸ್ಮಾನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಚರ್ಚೆ
parliament ಸಂಸದ್
parliamentary ಸಂಸದೀಯ್
parlor (Am) parlour ಪೊಳೆ
parlour ಭೆಟೆಗಾರಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಜಾಗೊ ವ ಕೂಡ್
parlous ಅಪಾಯಾಚಿ
parochial ಅಶಿರ್ ಮನೋಭಾವಾಚೆಂ, ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ
parody ತಮಾಶೆ ಕರ್ಚೆಂ ನಕಲ್
parol ತೊಂಡ್ಪಾಶಿ ಸೊಲ್ಲೊ
parole ಬಂದಿವಾನಾಚಿ ಶರ್ತಾಚೆರ್ ಸುಟ್ಕಾ
parotid ಕಾನಾ ಲಾಗಿಂ
parous ಪಯ್ಲೆಂ ಜನ್ಮ್ ದಿಲಾ
parr ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
parricide ಸಯ್ರ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ
parrot ಕೀರ್
parry ಮಾರ್ ಚುಕಯ್, ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಚುಕಯ್
parse ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ರಿತಿನ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರ್, ಸಬ್ದ್ ವ್ಯಾಕರಣಾ ಪ್ರಕಾರ್ ವಿವರ್ಸಿ
parsec ೩.೨೬ (3.26) ಉಜ್ವಾಡ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಘಟಕ್
parsimonious ಕಶಿಸಿ
parsimony ಕಶಿಸ್ಪಣ್
parsley ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
parsnip ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
parson ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾದ್ರಿ
parsonage ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾದ್ರಿಚೆಂ ಘರ್
part ಭಾಗ್, ವಾಂಟೊ
part and parcel ಗರ್ಜೆಚೊ ವಾಂಟೊ
part company ವಿಂಗಡ್ ಜಾ
partake ಖಾ ವ ಪಿಯೆ, ಭಾಗ್ ಘೆ
parted ವಿಂಗಡ್ ಜಾಲೆ
parterre ಸುಂರ್ಗಾರಾಚೆಂ ವೋಡ್ತ್
parthenogenesis ಅಂಕ್ವಾರ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ
parthenogenetic ಅಂಕ್ವಾರ್ ಉತ್ಪತ್ತೀಯ್
parthenogenic ಅಂಕ್ವಾರ್ ಉತ್ಪತ್ತೀಯ್
parthenon ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂತ್ ಅಥೆನ್ಸಾಚ್ಯಾಅಕ್ರೊಪೊಲಿಸಾಂತ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಅಥೆನಾಚೆಂ ದೀವ್ಳ್
parti pris ಆದಿಫೈಸಲ್ pl. partis pris
partial ಥೊಡೊ ವಾಂಟೊ, ಪಕ್ಷಪಾತಿ
partiality ಪಕ್ಷಪಾತ್
partible ವಾಂಟೆ ಕರ್ಯೆತ್
participant ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೊ
participate ಭಾಗ್ ಘೆ
participation ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ
participator ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೊ
particle ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೊ, ಲ್ಹಾನ್ ಐವಜ್, ದ್ರವ್ಯಾಚೊ ಮೂಳ್ ಘಟಕ್, ಕಣ್
particular ವಿಶಿಷ್ಟ್, ಸಬಾರಾಂ ಪೈಕಿ ಏಕ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ್
particularism ವಿಶಿಷ್ಟ್‌ವಾದ್
particularist ವಿಶಿಷ್ಟ್‌ವಾದಿ
particularistic ವಿಶಿಷ್ಟ್‌ವಾದೀಯ್
particularity ವಿಶಿಷ್ಟತಾ
particulate ಕಣೀಯ್
parting ವಿಂಗಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
partisan ಪಕ್ಷೀಯ್
partite ವಾಂಟೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ
partition ವಾಂಟೆ ಕರ್ಚೆಂ
partitive ವಿಂಗಡ್ ವ ವಾಂಟೆ ಕರ್ಚೆಂ
partner ಭಾಗಿ, ವಾಂಟೆಲಿ
partnership ಭಾಗಿಪಣ್, ವಾಂಟೆಲಿಪಣ್
parton ಹಾಡ್ರೊನ್ಚೆಂ ವಾಂಟೊ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಣ್
partridge ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
partridgeberry ಏಕ್ ಝಡ್, ಏಕ್ ಫಳ್
parturient ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಜನ್ಮಾಚೆಂ
parturition ಜನ್ಮ್ ದಿಂವ್ಚೊ
partway ಥೊಡಿ ವಾಟ್
party ಪಕ್ಷ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಮಾತ್
parure ತಾಳ್ ಪಡ್ಚೆ ನಗ್
parvenu ನೊವೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್
parvis ಇಗರ್ಜೆ ಮುಕ್ಲೊ ಜಾಗೊ
parvo ಏಕ್ ಪೆಟ್ಯಾಂಚಿ ಪಿಡಾ
parvovirus ಏಕ್ ವೈರಸ್
pas ಪಯ್ಲೆಪಣಾಚೆಂ ವ ಚಡಿತ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಹಕ್ಕ್
pas de chat ಮಾಜ್ರಾಚೆಂ ಮೇಟ್
pas de deux ದೊಗಾಂಕ್ ಮೇಟ್
pas de quatre ಚವ್ಗಾಂಕ್ ಮೇಟ್
pas de trois ತೆಗಾಂಕ್ ಮೇಟ್
pas seul ಎಕೊಡೆಂ ಮೇಟ್
paschal ಪಾಸ್ಖಾಚೆಂ
paseo ಸಕಾಸ್ ಚಲ್ಚೆಂ
pasquinade ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ಚೆಂ ಲೇಖನ್
pass ಉತ್ತೀರ್ಣ್, ಮಂಜೂರ್, ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
pass away ಮೊರ್, ಸಂಪ್
pass on ಪಾಶಾರ್ ಕರ್
pass out ಮತ್ ಚುಕ್, ವಾಂಟ್
pass the buck ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಚೆರ್ ಘಾಲ್
pass the hat ದುಡು ಜಮೊ ಕರ್
pass up ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್
passage ವಾಟ್
passé ಪೊರ್ನೆ
passel ವಡ್ ಐವಜ್ ವ ಸಂಖೊ
passenger ಪಯ್ಣಾರಿ
passerby ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ
passible ಸೊಸ್ಣಿಕ್
passim ಹಾಂಗಾ ಆನಿ ಥಂಯ್
passing ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ, ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್, ವಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾರ್, ಮೊರ್ನ್
passion ತೀವ್ರ್ ಭೊಗಾಣ್, ವೊಡ್ನಿ, ಕಷ್ಟ್, ಪಾಶಾಂವ್
passionate ಪಾಶಾಂವೀಯ್, ರಾಗಿಷ್ಟ್, ಉರ್ಬೆಸ್ತ್
passivate ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ್ ಕರ್
passivation ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ್ ಕರ್ಚೆಂ
passive ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ್
passivism ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ್‍ವಾದ್
passivist ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ್‍ವಾದಿ
passivity ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತಾ
passport ರವಾಣೊ, ಬಂದರ್‌ಪಾಶಾರ್, ಪರ್ದೆಶಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ದಸ್ತಾವೆಜ್
password ಪಾಶಾರ್‌ಸಬ್ದ್
past ಭೂತ್ (ಕಾಳ್), ಆದ್ಲೊ, ಜಾವ್ನ್
pasta ಇಟೆಲಿಚೆಂ ಏಕ್ ಖಾಣ್
paste ಅಂಟ್
pastiche ಶೈಲಿಚೆಂ ಅನುಕರಣ್, ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಶೈಲಿಚೆಂ ಅನುಕರಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್, ಭೊರ್ಶಿಕ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ವ ಜಮೊ
pastor ವಿಗಾರ್, ಗೊವ್ಳಿ
pastoral ಗೊವ್ಳಿಕ್, ಚರವಾಚೆಂ, ಗ್ರಾಮೀಣ್, ಹಳ್ಳೆಚೆಂ
pastorate ವಿಗಾರಾಚೊ ಹುದ್ದೊ, ವಿಗಾರ್‌ಪಣ್
pastorship ವಿಗಾರ್‌ಪಣ್
pastry ಏಕ್ ಖಾಣ್
pasturage ಚರವ್
pasture ಚರವ್
pastureland ಚರವ್ ಭುಂಯ್
pasty ಮಾಸಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ
pat ಥಾಪುಡ್
patch ಪತ್ತೊ
pate ತಕ್ಲಿ
patella ದೊಂಪ್ರಾಚೆಂ ಹಾಡ್
paten ಥಾಲಿ
patency ಸ್ಪಷ್ಟತಾ
patent ಸೊದಾಪ್ ವಿಕುಂಕ್ ವರ್ಜಿತ್ ಹಕ್ಕ್, ಸ್ಪಷ್ಟ್
patentee ಸೊದಾಪ್ ವಿಕುಂಕ್ ವರ್ಜಿತ್ ಹಕ್ಕ್ ಆಸ್ಚೊ
patentor ಸೊದಾಪ್ ವಿಕುಂಕ್ ವರ್ಜಿತ್ ಹಕ್ಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ
paterfamilias ಬಾಪಯ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ವಡಿಲ್
paternal ಬಾಪಯ್ಚೆಂ, ಬಾಪಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್
paternity ಬಾಪಯ್‍ಪಣ್
path ವಾಟ್
pathetic ಬಿರ್ಮೊತಿಚೆಂ, ದುಖೆಸ್ತ್
pathfinder ವಾಟ್ ಸೊದ್ಪಿ
pathogen ಪಿಡೆಚೊ ದಲಾಲ್ (ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಮ್ ವ ವೈರಸ್)
pathogenesis ಪಿಡೆಚಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ
pathogenetic ಪಿಡೆಚ್ಯಾ ಉತ್ಪತ್ತಿಚೆಂ
pathogenic ಪಿಡೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
pathognomonic ಪಿಡೆಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಘುರ್ತ್
pathography ಪಿಡಾಬರವ್ಣಿ
pathological ತೀವ್ರ್, ಪಿಡೆಚೆಂ, ಪಿಡಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
pathologist ಪಿಡಾಶಾಸ್ತ್ರಿ
pathology ಪಿಡಾಶಾಸ್ತ್ರ್
pathos ಬಿರ್ಮೊತ್
pathway ವಾಟ್
patience ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್
patient ಪಿಡೆಸ್ತ್, ಸೊಸ್ಣಿಕ್
patio ಜಾಲ್
patisserie ಪೆಸ್ಟ್ರಿ, ಪೆಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಗಡ್
patois ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಉಪಭಾಸ್
patriarch ಕುಟ್ಮಾಚೊ ವಡಿಲ್, ಪಾತ್ರಿಯಾರ್ಕ್
patriarchal ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ಚಿ
patriarchate ಪಾತ್ರಿಯಾರ್ಕಾತ್
patriarchy ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ಚಿ ಸಮಾಜ್
patrician ಆದಿಂ ರೊಮಾಂತ್ ಮಂತನಾಚೊ
patricide ಬಾಪಯ್ಚಿ ಖುನಿ
patriclinous ದಾದ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿ ಥಾವ್ನ್ ದೆವ್‍ಲ್ಲೊ ವ ಆಸ್ತ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ
patrilineage ಬಾಪಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಶಿಚಿ ದೆವ್ಣಿ, ಬಾಪಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಸಯ್ರೆ
patrilineal ದಾದ್ಲ್ಯಾ ದೆವ್ಣೆಚೆರ್ ಆಧಾರಿತ್
patrimonial ಬಾಪಯ್ ವ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಪೂರ್ವಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಚೆಂ
patrimony ಬಾಪಯ್ ವ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಪೂರ್ವಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಆಸ್ತ್
patriot ದೇಶ್ ಪ್ರೇಮಿ
patriotic ದೇಶ್ ಪ್ರೇಮೀಯ್
patriotism ದೇಶ್ ಪ್ರೇಮ್
patristic ಇಗರ್ಜ್ ಬಾಪಯಾಂಚೆಂ ವ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೆಂ
patristical patristic ಪೊಳೆ
patristics ಇಗರ್ಜ್ ಬಾಪಯಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೊ ಅಭ್ಯಾಸ್
patroclinous patriclinous ಪೊಳೆ
patrol ಘುವೊನ್ ಜಾಗೊ ರಾಕ್ಚೆಂ
patron ಶಾರೊತಿ
patronage ಶಾರೊತಿಪಣ್
patronal ಶಾರೊತೀಯ್
patroness ಶಾರೊತಿಣ್
patronymic ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಪೂರ್ವಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಘಡ್ಸೊಣ್ (fitz, mc, o’, son etc.) ಮೆಳಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾಂವ್
patroon ತಾರ್ವಾಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ, ನ್ಯೂ ಯೊರ್ಕಾಂತ್ ಡಚ್ ರಾಜಾ ವೆಳಾರ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಧನಿ
patsy ಬುದ್ದು
patter ವೆಗ್ಗಿಂ ವ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಉಲಯ್
pattern ಶಿಸ್ತ್
patulous ಕೇಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಸ್ತಾರುನ್ ವೆಚೆಂ
paucity ಅಭಾವ್
paunch ತೊಂದೊ
pauper ದಿವಾಳಿ
pauropod ಅಟ್ರಾಚರಣ್
pause ವಿರಾಮ್
pavane ಏಕ್ ನಾಚ್
pave ಸಾಮಾನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಮಕಟ್ಟ್ ಕರ್
pavilion ಮಾಟೊವ್
pavonine ಮೊರಾ ಬರಿ
paw ಮನ್ಜಾತಿಚೊ ಪಾಯ್, ದಾವ್ಲಿ ಆಸ್ಚೊ ಪಾಯ್
pawn ಅಡವ್, ಚೆಸ್ಸಾಂತ್ ಶಿಪಾಯಿ
pay ಫಾರಿಕ್ ಕರ್, ಸಾಂಬಾಳ್
pay dirt ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಸೊದಾಪ್
pay one’s way ಖರ್ಚಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ವಾಂಟೊ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್
pay through one’s nose ಭೋವ್ ಚಡ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್
payable ಫಾರಿಕ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ
payback ಫಾರಿಕ್ಪಣ್, ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಾಟಿಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ
payment ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವ ಕರಿಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ದುಡು
paynim ಮುಸ್ಲಿಮ್
payola ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ಚೆಂ
payroll ನೌಕರ್ ಆನಿ ಮಜೂರಿ ವ ಸಾಂಬಾಳ್ ಪಟ್ಟಿ
pea ಚಣೊ
peace ಶಾಂತಿ, ಸಮಾದಾನ್
peacenik ಶಾಂತಿವಾದಿ
peach ಏಕ್ ಫಳ್
peacock ಮೊರ್
peacock flower ಮೊರ್ ಫುಲ್, ಮಡಗಾಸ್ಕರ್‌ಚೊ ರೂಕ್ ವ ಝಾಡ್ಕುಟ್
peafowl ಮೊರ್ ವ ಮೊರ್ನಿ
peahen ಮೊರ್ನಿ
peak ಶಿಖರ್
peaked ಶಿಖರ್ ಆಸ್ಚೊ, ಪಿಡೆಸ್ತ್ ದಿಸ್ಚೊ
peaky ಪಿಡೆಸ್ತ್ ದಿಸ್ಚೊ
peal ಘಾಂಟಿ ವಾಜಂವ್ಚೆಂ
peanut ಭುಂಯ್‍ಚಣೊ
pear ಏಕ್ ಫಳ್
pearl ಮೊತಿಂ
pearlescence ಮೊತಿಂ ಪ್ರಜಳ್
pearlescent ಮೊತಿಂ ಪ್ರಜಳ್ ಆಸ್ಚೊ
pearly ಮೊತ್ಯಾಂಚೊ
peart ಜಿವಾಳ್
peasant ರಯ್ತ್
peasantry ರಯ್ತ್, ರಯ್ತ್‌ಪಣ್
peashooter ಪೆಟ್ನಳಿ
pebble ಲ್ಹಾನ್ ಉರುಟ್ ಫಾತೊರ್
pecan ಏಕ್ ರೂಕ್
peccadillo ಲ್ಹಾನ್ ಅಪ್ರಾಧ್
peccant ಪಾತ್ಕಿ
peccary ರಾನ್ ದುಕೊರ್
peccavi ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಕಿ, ಹಾಂವೆಂ ಪಾತಾಕ್ ಕೆಲಾಂ
peck ಬೊಂಚ್ ಘಾಲ್, ಹಳ್ತಾನ್ ಉಮೊ ದೀ
pectoral ಹರ್ದ್ಯಾಚೊ
peculate ದುಡು ವ ಆಸ್ತ್ ಭಿತರ್ ಘಾಲ್
peculiar ವಿಚಿತ್ರ್, ಏಕ್‍ಮಾತ್ರ್
peculiarity ವಿಚಿತ್ರ್‌ಪಣ್, ಏಕ್‍ಮಾತ್ರ್‌ಪಣ್
peculium ಆದಿಂ ರೊಮಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ವ ಗುಲಾಮಾಚಿ ಆಸ್ತ್
pecuniary ದುಡ್ವಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
pedagogue ಶಿಕ್ಷಕ್
pedagogy ಶಿಕವ್ಣ್
pedalo ಏಕ್ ದೋಣ್
pedant ಶಿಕ್ಷಕ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ, ಸಾಧಾರಣ್ ನಿಯಮಾಂಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಂವ್ಚೊ
pedantic ಸಾಧಾರಣ್ ನಿಯಮಾಂಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
peddle ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಮಾನ್ ವೀಕ್
peddler ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಮಾನ್ ವಿಕ್ಚೊ
pederast ಚೆಡ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕರ್ಚೊ ದಾದ್ಲೊ ಮನಿಸ್
pederasty ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಚೆಡ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕರ್ಚೆಂ
pedestal ಇಮಾಜ್ ದವರುಂಕ್ ಧಿಗೊ
pedestrian ಚಲ್ಚೊ, ನೀರಸ್
pedestrianism ಚಲ್ಚೆಂ, ನೀರಸ್
pediatrics paediatrics ಪೊಳೆ
pediculicide ಉವೊನಾಶಕ್
pediculosis ಉವೊ ಭೊರ್ಚೆಂ
pediculous ಉವೊ ಭೊರ್‌ಲ್ಲೆಂ
pedicure ಪಾಯ್, ತೆಮೆಟ್ಯೊ ಆನಿ ನಾಕ್ಷ್ಯಾಂಚೆಂ ಗಣ್ಣೆಂ
pedigree ಕುಳಿ, ಕುಟಾಮ್ ಇತಿಹಾಸ್
pedlar peddler ಪೊಳೆ
pedodontics ಭುರ್ಗೆದಾಂತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
pedogenesis ಮಾತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ
pedogenetic ಮಾತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಚೆಂ
pedogenic ಮಾತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಚೆಂ
pedologic (Am) ಮಾತಿಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
pedological (Am) ಮಾತಿಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
pedologist (Am) ಮಾತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ
pedology (Am) ಭುರ್ಗೆಶಾಸ್ತ್ರ್, ಮಾತಿಶಾಸ್ತ್ರ್
pedophile (Am) ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಇಚ್ಛಾ ಆಸ್ಚೊ ವ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಯಸ್ಕ್
pedophilia (Am) ವಯಸ್ಕಾಚಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಇಚ್ಛಾ ವ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಅಪ್ರಾಧ್
pee ಮೂತ್
peek ತೀಳ್
peel ಸಾಲ್ ಕಾಡ್, ಸೊಲ್
peeler ಸೊಲಕ್
peeling ಸೊಲ್‍ಲ್ಲೊ ಕುಡ್ಕೊ
peep ತೀಳ್
peepal ಪಿಂಪಾಳ್
peeper ತಿಳ್ಚೊ, ದೊಳೊ
peephole ತಿಳ್ಚೊ ಬುರಾಕ್
peer ಸಮಾ ಪೊಳೆ, ಪ್ರಾಯ್ ವ ಸಮಾಜಿಂತ್ ಸಮಾನ್, ಮಂತನಾಚೊ
peerage ಮಂತನಾಚೊ ವರ್ಗ್, ಮಂತನಾಚೆಂ ಬಿರುದ್, ಮಂತನಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ
peeress ಮಂತನಾಚಿ ಸ್ತ್ರೀ
peeve ರಾಗ್ ಹಾಡಯ್, ವಿರಾರ್ ಕರ್
peevish ರಾಗಿಷ್ಟ್
peewee ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗೆಂ, ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್
peewit ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
peg ವಸ್ತುರ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಂವ್ಚೆಂ ಕೊಕ್ಕೆಂ
peg leg ಬನಾವಟಿ ಪಾಯ್
peg out ಮೋರ್
peignoir ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಚೊ ದಗ್ಲೊ
pejorative ಠೀಕಾ ಕರ್ಚೊ ಸಬ್ದ್
pelagic ದರ್ಯಾಚೆಂ
pelargonium ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
pelf ದುಡು, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕಾಯ್
pelican ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
pelisse ಫರ್ ಕೋಟ್
pell-mell ಘುಸ್ಪಡ್, ಘುಸ್ಪಡೊನ್, ಘುಸ್ಪಡಿಂತ್
pellagra ಕಾತ್ ಫುಟ್ಚಿ ಏಕ್ ಪಿಡಾ
pellet ಲ್ಹಾನ್ ಗುಳೊ
pellitory ಏಕ್ ಝಡ್, ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
pellucid ಪಾರ್‌ದರ್ಶಕ್, ಸ್ಪಷ್ಟ್
pelt ಉಡಯ್, ಚಾಮ್ಡೆಂ
peltry ಚಾಮ್ಡಿಂ
pen ಲಕ್ಣಿಕ್, ಲಿಖ್ಣಿ, ಬರಯ್, ಚೆಡುಂ ಹಂಸ್
pen name ಲಿಖ್ಣಿ ನಾಂವ್
pen pal ಲಿಖ್ಣಿ ಇಷ್ಟ್
penal ಶಿಕ್ಷಾ ಸಂಬಂಧಿತ್
penal code ಶಿಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತಾ
penalise ಶಿಕ್ಷಾ ದೀ
penalty ದಂಡ್
penance ಪ್ರಾಜಿತ್
pence penny ಪೊಳೆ
penchant ಮೆಚ್ವೊಣಿ
pendant ಉಮ್ಕಾಳ್ಚೊ ನಗ್
pendency ಬಾಕಿ ಆಸ್ಚೆಂ
pendent pendant ಪೊಳೆ
pending ಬಾಕಿ ಆಸ್ಚೆಂ
pendular ಲೊಳೊ ಸಾರ್ಕೆಂ
pendulum ಲೊಳೊ
penetrable ರಿಗ್ಯೆತ್, ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ಯೆತ್, ರೊಂಬ್ಯೆತ್
penetrate ರೀಗ್, ಪಾಶಾರ್ ಜಾ, ರೊಂಬ್
penetration ರೀಗ್, ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ರೊಂಬ್ಣಿ
penile ಬಿಟ್ಟ್ಯಾಚೆಂ
peninsula ಪರ್ಯಾಯ್‍ದ್ವೀಪ್
penis ಬಿಟ್ಟೊ
penitent ಪ್ರಾಜಿತ್ ಕರ್ಚೊ
penitential ಪ್ರಾಜಿತಾಚಿ
penitentiary ಬಂದಿಖಾನ್, ರೋಮನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ರೋಮನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ನ್ಯಾಯಸಭಾ
pennate ಪಾಕಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ
penny ಏಕ್ ನಾಣೆ pl. pence
pennywort ಏಕ್ ಝಡ್
penology ಶಿಕ್ಷಾಶಾಸ್ತ್ರ್
pensile ಉಮ್ಕಾಳ್ಚೆಂ
pension ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಐವಜ್
pensive ದುಖೆಸ್ತ್ ವ ಗಂಭೀರ್ ಚಿಂತಾಪ್
pent ದಾಂಬ್‍ಲ್ಲೆಂ
pentacle ಪಾಂಚ್ ತಿಬೆ ಆಸ್ಚೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್
pentad ಪಾಂಚಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್, ಪಾಂಚ್ ದೀಸ್
pentagon ಪಾಂಚ್‍ಕೋನ್
pentagonal ಪಾಂಚ್‍ಕೋನ್ ಆಸ್ಚೆಂ
pentagram ಪಾಂಚ್ ತಿಬೆ ಆಸ್ಚೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್
pentahedral ಪಾಂಚ್ ತೊಂಡಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ
pentahedron ಪಾಂಚ್ ತೊಂಡಾಂ
pentamerous ಪಾಂಚ್ ವಾಂಟೆ ಆಸ್ಚೆಂ
pentangle ಪಾಂಚ್‍ಕೋನ್
pentarchy ಪಾಂಚಾಂತ್ ಏಕ್ ರಾಜ್
Pentateuch ಪಾಂಚ್‍ಗ್ರಂಥ್
pentatonic ಪಾಂಚ್ ತಾಳೆ ಆಸ್ಚೆಂ
Pentecost ಪನ್ನಾಸ್ ದೀಸ್
pentlandite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
penultimate ನಿಮಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ
penurious ಭೋವ್ ದುಬ್ಳೊ
penury ಭೋವ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್
peon ದಲೈತ್, ಪೆದೊ
people ಲೋಕ್
pepino ಏಕ್ ಝಡ್, ಏಕ್ ಫಳ್
peplos ಆದಿಂ ಗ್ರೀಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ವಸ್ತುರ್
peplus peplos ಪೊಳೆ
pepper ಮಿರಿಂ
peppermint ಮಿಠಾಯಿ
pepperoni ಮಿರಿಂ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಬೀಫ್ ಆನಿ ದುಕ್ರಾ ಮಾಸ್ ಲಿಂಗಿಸ್
peppery ತೀಕ್
peptic ಜಿರ್ವೊಣೆಚೆಂ
per annum ವರ್ಸಾಕ್
per capita ತಕ್ಲೆಕ್
per centum ಶೆಂಬೊರಾಕ್, ಟಕ್ಕೆ
per contra ಉಳ್ಟೆಂ
per curiam ನ್ಯಾಯಸಭಾಚೊ
per diem ದಿಸಾಕ್
per mensem ಮಹಿನ್ಯಾಕ್
per mill ಹಜಾರಾಕ್
per se ಆಪ್ಣಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್
per stirpes ಪಾಳಾಂಕ್
peradventure ದುಬಾವ್, ಅವ್ಕಾಸ್
perambulate ಚಲೊನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್, ಚಲೊನ್ ತಪಾಸ್
perambulation ಚಲೊನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಚಲೊನ್ ತಪಾಸ್ಚೆಂ
perambulator ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಚಿ ಗಾಡಿ
percale ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್
percaline ಹಾಳು ಕಾಪ್ಸಾಚೆಂ ಲುಗಾಟ್
perceive ಗುಮಾನ್ ಕರ್
percent ಶೆಂಬೊರಾಕ್, ಟಕ್ಕೆ
percentage ಟಕ್ಕೆಪಣ್
percept ಗುಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ
perceptible ಗುಮಾನ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
perception ಗುಮಾನ್
perceptive ಗುಮಾನ್ ಕರ್ಚೊ
perch ಮಹತ್ವಾಚೊ ಹುದ್ದೊ, ಸುಕ್ಣ್ಯಾನ್ ಬಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ, ವಿಶೆವಾಚೊ ಜಾಗೊ, ವಸ್ತು ಉಮ್ಕಾಳಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕೊಕ್ಕೆಂ
perchance ಎಕಾದವೆಳಾ
percipient ಗುಮಾನ್ ಕರ್ಚೊ
percolate ಪಾಜಾರ್
percolator ಪಾಜಾರಕ್
percutaneous ಕಾತಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್
perdition ದೆಸ್ವಾಟ್, ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ
perdure ಆಸ್ಚೆಂ
peregrinate ಪಯ್ಣ್ ಕರ್
peregrination ಪಯ್ಣ್
peregrine ಪಯ್ಣಾರಿ
peremptory ಸಂಪಂವ್ಚೆಂ
perennial ಸದಾಂಚೊ
perfect ಸಂಪೂರ್ಣ್, ನಿಗುತ್
perfect number ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಂಖೊ
perfect square ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಚವ್ಕ್
perfection ಸಂಪೂರ್ಣತಾ
perfectionism ಸಂಪೂರ್ಣತಾವಾದ್
perfectionist ಸಂಪೂರ್ಣತಾವಾದಿ
perfectionistic ಸಂಪೂರ್ಣತಾವಾದೀಯ್
perfective ಸಂಪೂರ್ಣೀಯ್
perfervid ವಿಪರಿತ್ ಭೊಗ್ಣಿಕ್
perfidy ಘಾತ್
perforate ಬುರಾಕ್ ಕರ್
perforated ಬುರಾಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವ ಆಸ್ಚೆಂ
perforation ಬುರಾಕ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಬುರಾಕ್
perforator ಬುರಾಕ್ ಕರ್ಚೊ
perforce ಸಂದರ್ಭಾಚ್ಯಾ ಬಳಾ ವರ್ವಿಂ
perform ಕರ್
performance ಕಾರ್ಯೆಂ, ಕೆಲ್ಲೆಂ
perfume ಪರ್ಮಳಿಕ್ ದ್ರವ್
perfumer ಪರ್ಮಳಿಕ್ ದ್ರವ್ ಕರ್ಚೊ ವ ವಿಕ್ಚೊ
perfumery ಪರ್ಮಳಿಕ್ ದ್ರವಾಂ, ಪರ್ಮಳಿಕ್ ದ್ರವಾಂ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ, ಪರ್ಮಳಿಕ್ ದ್ರವಾಂ ಕರ್ಚೆಂ
perfunctory ಕಾಯ್ದೊ ವ ರಿವಾಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಉರ್ಬಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕರ್ಚೆಂ
perfuse ವಾಳಾಯ್ ವ ಪಾಸಾರಾಯ್
perhaps ಬಹುಷ
periapt ಉರ್ಕು
pericardia pericardium ಪೊಳೆ
pericardial ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಪೊತಿಯೆಚೆಂ
pericarditis ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಪೊತಿ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
pericardium ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಪೊತಿ
pl. pericardia
pericope ದಿಸಾಚೆಂ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ವಾಚಾಪ್
peridot ಏಕ್ ಖನಿಜ್
peril ಅಪಾಯ್
perilla ಏಕ್ ಒಡ್ತಲಾಂವ್
perilous ಅಪಾಯಾಚೆಂ
perimeter ಗಡ್
perinatal ಜನ್ಮಾ ವೆಳಾ ಲಾಗಿಂ
perinatologist ಜನ್ಮಾವೇಳ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
perinatology ಜನ್ಮಾವೇಳ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
period ಅವ್ಧಿ, ಪೂರ್ಣ್ ವಿರಾಮ್
periodic ಅವ್ಧಿ ಪ್ರಕಾರ್
periodical ಅವ್ಧಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ (ಹಪ್ತ್ಯಾಳೆಂ, ಮಹಿನ್ಯಾಳೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ)
periodicity ಅವ್ಧಿಪಣ್
periodontal ದಾಂತಾ ಭೊಂವಾರಿಚೆಂ
perionychium ನಾಕ್ಷೆ ಲಾಗ್ಚಿ ಕಾತ್
pl. perionychia
periotic ಕಾನಾ ಲಾಗಿಂ
peripatetic ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವೆಚೊ
peripheral ಪೊಂತಾಚೆಂ, ಮಹತ್ಚಾಚೆಂ ನಹಿಂ
periphery ಗಡ್, ವಯ್ಲೊ ಭಾಗ್
periphrasis ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
perish ಮೋರ್, ನಾಸ್ ಜಾ
perishable ವೆಗ್ಗಿಂ ಕುಸ್ಚಿ ವ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿ
perissodactyl ಗೆಳೆಂತೆಮೆಟ್
perjure ಫಟ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀ
perjurer ಫಟ್ ಸಾಕ್ಷಿ
perjurious ಫಟ್ ಸಾಕ್ಸಿಚೆಂ
perjury ಫಟ್ ಸಾಕ್ಸ್
perk ಸಾಂಬಾಳ್ ಸೊಡ್ನ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಹಿತ್
perky ಖುಶಾಲಿ, ಚಡ್ ಸ್ವವಿಶ್ವಾಸಿ
perm ಶಾಶ್ವತ್ ಲ್ಹಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ (ಕೆಸಾಂಕ್)
permaculture ಶಾಶ್ವಗೊಳಿ (permanent + agriculture)
permafrost ಶಾಶ್ವಗಾರ್ (permanent + frost)
permanence ಶಾಶ್ವತ್‍ಪಣ್
permanency ಶಾಶ್ವತ್‍ಪಣ್
permanent ಶಾಶ್ವತ್, ಕಾಯಾಮ್
permeable ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ
permeate ಪಾಸಾರ್, ಪಾಶಾರ್ ಜಾ
permeation ಪಾಸಾರ್ಚೆಂ, ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
permillage ಹಜಾರಾಕ್
permissible ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿವ್ಯೆತ್
permission ಪರ್ವಣ್ಗಿ
permit ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದೀ, ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಪತ್ರ್
permittee ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಆಸ್ಚೊ
permitter ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಂವ್ಚೊ
permutation ಮಾಂಡಾಪ್, ರೂಪಾಂತರ್
pernicious ಬಾಧಕ್ ಕರ್ಚೆಂ, ವಾಯ್ಟ್
peroral ತೊಂಡಾಂತ್
perorate ಲಾಂಬ್ ಭಾಷಣ್ ದೀ
peroration ಲಾಂಬ್ ಭಾಷಣ್
perovskite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
perp ಅಪ್ರಾಧ್ ಕೆಲ್ಲೊ
perpend ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ಅಲೊಚನ್ ಕರ್
perpendicular ಉಜ್ವ್ಯಾ ಕೋನಾಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ
perpetrate ಕರ್
perpetration ಕರ್ಚೆಂ
perpetrator ಕೆಲ್ಲೊ
perpetual ನಿರಂತರ್
perpetuate ನಿರಂತರ್ ಕರ್
perpetuation ನಿರಂತರ್
perpetuator ನಿರಂತರ್ ಕೆಲ್ಲೊ
perpetuity ಸಾಸಣ್
perplex ಘುಸ್ಪಡಾಯ್
perplexity ಘುಸ್ಪಡ್
perquisite ಸಾಂಬಾಳ್ ಸೊಡ್ನ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಹಿತ್
perron ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ವೆಚಿಂ ಭಾಯ್ಲಿಂ ಮೆಟಾಂ
perry ಪಿಯರ್ ರೋಸ್
persecute ದಗ್ದಿ
persecutee ದಗ್ದೊಣಿ ಭೊಗ್ಚೊ
persecution ದಗ್ದೊಣಿ
persecutor ದಗ್ದುಂಚೊ
perseverance ಥಿರಾಸಾಣ್
persevere ಥಿರ್ ರಾವ್
persiflage ಚಿಲ್ಲರ್ ಉಲವ್ಣೆ
persimmon ಏಕ್ ರೂಕ್
persist ಥಿರ್ ರಾವ್, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ ವ ಸಾಂಗ್
persistence ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಕರ್ಚೆಂ, ಥಿರಾಸಾಣ್
persistency ಥಿರಾಸಾಣ್
persistent ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ
persnickety ಚಿಲ್ಲರ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಗುಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ
person ವ್ಯಕ್ತಿ, ಜಣ್ pl. personae
persona ಪ್ರಗಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್
persona grata ಸ್ವೀಕಾರ್ ಯೋಗ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ
persona non grata ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ
personable ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸೊಂಕ್ ಬೊರೆಂ ಲಾಗ್ಚೊ
personae persona ಪೊಳೆ
personage ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹುದ್ದೊ ವ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾಟಕೀಯ್, ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ವ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಪಾತ್ರ್
personal ವೈಯಕ್ತಿಕ್
personal computer ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಗಣಕ್
personal effects ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ವಸ್ತು (ಆಂಗಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ)
personalism ಜಣ್‍ವಾದ್
personalist ಜಣ್‍ವಾದಿ
personalistic ಜಣ್‍ವಾದೀಯ್
personality ವ್ಯಕ್ತಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಪಣ್
personalty ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಆಸ್ತ್
personification ವ್ಯಕ್ತೀಕರಣ್
personify ವ್ಯಕ್ತಿ ರೂಪ್ ದೀ
personnel ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮಾಚೆ ಜಣ್
perspective ಮತಿಚೆಂ ದೃಷ್ಯ್
perspicacious ಗುಮಾನ್ ಕರ್ಚೊ, ಶಾಣೊ
perspicacity ಗುಮಾನ್, ಶಾಣೆಪಣ್
perspicuity ಸ್ಪಷ್ಟತಾ
perspicuous ಸ್ಪಷ್ಟ್
perspiration ಘಾಮ್
perspiratory ಘಾಮ್ ಹಾಡಂವ್ಚೆಂ
perspire ಘಾಮೆ
persuade ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್
persuader ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್ಚೊ
persuasion ಒತ್ತಾಯ್
persuasive ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್ಚೆಂ
pert ಜಿವಾಳ್
pertain ಲಾಗು ಜಾ, ಸಾಂದೊ ವ ವಾಂಟೊ ಜಾ
pertinacious ಥಿರ್, ಹಠಿ
pertinacity ಥಿರಾಸಾಣ್, ಹಠ್
pertinent ಗರ್ಜೆಚೆಂ
perturb ವ್ಯಾಕುಲ್ ಕರ್
perturbable ವ್ಯಾಕುಲ್ ಜಾಂವ್ಚೊ
perturbation ವ್ಯಾಕುಲತಾ
perturbational ವ್ಯಾಕುಲೀಯ್
perturbed ವ್ಯಾಕುಲ್
pertussis ಸುಣ್ಯಾ ಖೊಂಕ್ಲಿ
peruke ನಕ್ಲಿ ಕೇಸ್
perusal ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ವಾಚಾಪ್
peruse ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ವಾಚ್
pervade ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಪಾಸಾರ್
pervasive ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂ
perverse ಉಳ್ಟೊ, ಚುಕಿಚೆಂ
perversion ಉಳ್ಟೆಂ ವ ಚುಕಿಚೆಂ ಕರ್ಚೆಂ
perversity ಉಳ್ಟೆಂ ವ ಚುಕಿಚೆಂ ಕರ್ಚೆಂ
pervert ಉಳ್ಟೆಂ ವ ಚುಕಿಚೆಂ ಕರ್ಚೊ
pescetarian ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾಂವ್ಚೊ ಮಾಸ್ ಖಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
pesky ಉಪದ್ರವಿ
pessimism ನಿರಾಶಾವಾದ್
pessimist ನಿರಾಶಾವಾದಿ
pessimistic ನಿರಾಶಿ
pest ಕೀಡ್, ಪೀಕ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚಿ ಕೀಡ್ ವ ಮನ್ಜಾತ್
pesticide ಕೀಡ್‍ನಾಶಕ್
pester ಧೊಸ್
pestilence ಮಾರ್, ವೊಶ್ಯಾ ಪಿಡಾ
pestle ಮುಸಾಳ್
pet ಕೊಂಡಾಟ್ಯಾಚೊ ಭುರ್ಗೊ, ಸಂತೊಸಾ ಖಾತಿರ್ ಆಸ್ಚಿ ಮನ್ಜಾತ್, ಪೊಶೆ, ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್
petal ಪಾಕ್ಳಿ
petard ಸ್ಫೋಟಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಪೇಟ್, ಫುಗೆಟ್
petasos ಆದಿಂ ಗ್ರೀಸ್ ಆನಿ ರೊಮಾಚೆಂ ಚೆಪೆಂ
petasus petasos ಪೊಳೆ
petcock ಲ್ಹಾನ್ ವಾಲ್ವ್
peter ಸಕಾಸ್ ಉಣೆ ಜಾ ಆನಿ ಸಂಪ್
petit ಲ್ಹಾನ್
petit bourgeois ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ
petit four ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕೇಕ್
petit larceny ಲ್ಹಾನ್ ಚೊರಿ
petite ಲ್ಹಾನ್ ಗಾತ್ರ್
petite bourgeoisie ಸಕಯ್ಲೊ ಮದ್ಲೊ ವರ್ಗ್
petite sirah ಏಕ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ಸುಕೊ ವಾಯ್ನ್, ಏಕ್ ದಾಕ್
petite syrah petite sirah ಪೊಳೆ
petition ಅರ್ಜಿ, ಅರ್ಜಿ ಘಾಲ್
petitioner ಅರ್ಜಿಗಾರ್
petrel ಏಕ್ ದರ್ಯಾ ಸುಕ್ಣೆ
petrifaction ಫಾತೊರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
petrification ಫಾತೊರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
petrify ಫಾತೊರ್ ಜಾ
petrogenesis ಖಡಾಪ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ
petrogenetic ಖಡಾಪ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಚೆಂ
petroglyph ಖಡ್ಪಾಚೆರ್ ಕಾಂತಯಿಲ್ಲೆಂ ವ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ
petrographer ಖಡ್ಪಾಂಚೆಂ ವಿವರಣ್ ಆನಿ ವರ್ಗೀಕರಣ್ ಕರ್ಚೊ
petrography ಖಡ್ಪಾಂಚೆಂ ವಿವರಣ್ ಆನಿ ವರ್ಗೀಕರಣ್
petrologic ಖಡಾಪ್‌ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
petrological ಖಡಾಪ್‌ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
petrologist ಖಡಾಪ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಿ
petrology ಖಡಾಪ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್
petticoat ಭಿತರ್ಲೊ ಗಾಗ್ರೊ
pettifogger ವಾಯ್ಟ್ ರಿತಿ ವಾಪರ್ಚೊ ವಕಿಲ್
pettiness ಲ್ಹಾನ್‍ಪಣ್, ಅಶಿರ್‌ಪಣ್
pettitoes ಖಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ದುಕ್ರಾಚೆ ಚರಣ್, ತೆಮೆಟ್ಯೊ, ಚರಣ್
petty ಲ್ಹಾನ್, ಅಶಿರ್
petulance ಅತಿಮಾನ್, ರಾಗ್, ಸದಾಂ ದುರ್ಸೊಂಣೆ
petulancy petulance ಪೊಳೆ
petulant ಅತಿಮಾನಿ, ರಾಗಿಷ್ಟ್, ಸದಾಂ ದುರ್ಸೊಂಚೊ
petunia ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
pew ದಿಂಬಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಫೊಳೆಂ ಆಸ್ಚೊ ಬಾಂಕ್
pewee ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
pewit ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
peyote ಏಕ್ ವೊಕಾತ್, ಏಕ್ ಝಡ್
peyotl peyote ಪೊಳೆ
phaeton ಚಾರ್ ರೊದಾಂಚ್ ಘೊಡ್ಯಾ ಗಾಡಿ, ಪ್ರವಾಸಿ ಕಾರ್
phage ಏಕ್ ವೈರಸ್
phalanger ಒಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಚೆಂ ಮೊಮೆಲ್
phalanges ಬೊಟಾಚಿಂ ವ ತೆಮೆಟ್ಯಾಚಿಂ ಹಾಡಾಂ
phalanstery ಫೋರಿಅರಿಸ್ಟ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಮುದಾಯ್
phalanx ಆದಿಂ ಗ್ರೀಸಾಂತ್ ಪಾಯ್‍ದಳ್, ಬೊಟಾಚೆಂ ವ ತೆಮೆಟ್ಯಾಚೆಂ ಹಾಡ್
phalarope ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
phalli ಬಿಟ್ಟೆ sl. phallus
phallic ಬಿಟ್ಟ್ಯಾಚೆಂ
phallicism ಬಿಟ್ಟ್ಯಾಚಿ ಪೂಜಾ
phallus ಬಿಟ್ಟೊ pl. phalli
phantasm ಎವ್ಜಿತ್ ವಸ್ತ್
phantasy fantasy ಪೊಳೆ
phantom ದಿಸ್ಣೆಂ, ನಕ್ಲಿ
pharaoh ಆದಿಂ ಎಜಿಪ್ತಾಚೊ ರಾಯ್
pharaonic ಫಾರಾವ್ಯಾಚೆಂ
pharisaic ಫಾರಿಜೆವಾಂಚೆಂ
pharisaism ಫಾರಿಜೆವ್‍ವಾದ್, ಕಪಟ್
pharisee ಫಾರಿಜೆವ್
pharmaceutical ವೊಕ್ತಾಚಿ, ವೊಕಾತ್
pharmacist ವೊಕ್ತಾಂ ವಿಕುಂಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ
pharmacy ವೊಕ್ತಾಚಿ ಅಂಗಡ್, ವೊಕಾತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
pharmacologic ವೊಕಾತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
pharmacological ವೊಕಾತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
pharmacologist ವೊಕಾತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
pharmacology ವೊಕಾತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
pharmacopeia pharmacopoeia ಪೊಳೆ
pharmacopoeia ವೊಕಾತ್ ಪುಸ್ತಕ್
pharmacotherapy ವೊಕಾತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ
phasmid ಏಕ್ ಕೀಡ್
phat ಶ್ರೇಷ್ಠ್
pheasant ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
phenomenal ಅಸಾಧಾರಣ್
phenomenon ಗುಮಾನ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ವ ಘಡಿತ್, ಅಸಾಧಾರಣ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಸ್ತ್ ವ ಘಡಿತ್
phew ಉದ್ಗಾರಾಚೊ ಸಬ್ದ್
phial ಸಿಸ್ಲಿ
philadelphus ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
philander ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಅನೈತಿಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ದವರ್ಚೆಂ
philanderer ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಅನೈತಿಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ದವರ್ಚೊ
philanthropic ಮನಿಸ್‍ಮೋಗೀಯ್
philanthropist ಮನ್ಶಾಂ ಥೈಂ ಬೊರೆಂ ಮನ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ, ಮನಿಸ್‍ಮೋಗಿ
philanthropy ಮನ್ಶಾಂ ಥೈಂ ಬೊರೆಂ ಮನ್, ಮನಿಸ್‍ಮೋಗ್
philatelic ಸ್ಟೆಂಪ್ ಜಮೊ ಕರ್ಚೆಂ
philatelist ಸ್ಟೆಂಪ್ ಜಮೊ ಕರ್ಚೊ
philately ಸ್ಟೆಂಪ್ ಜಮೊ ಕರ್ಚೆಂ
philistia ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯಾಗಾರ್, ಭೌತಿಕ್‍ವಾದಿ
phillumenist ಉಜ್ಯಾಪೆಟೊ ಜಮೊ ಕರ್ಚೊ
philodendron ಏಕ್ ಝಡ್
pl. philodendra
philological ಸಬ್ದ್‌ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
philologist ಸಬ್ದ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಿ
philology ಸಬ್ದ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್
philematology ಉಮೊಶಾಸ್ತ್ರ್
philosopher ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿ
philosophic ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನೀಯ್
philosophical ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನೀಯ್
philosophy ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ್
phleb ಶಿರ್
phlebitis ಶಿರ್ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
phlebology ಶಿರ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್
phlebotomist ರಗಾತ್ ಕಾಡ್ಚೊ
phlebotomy ರಗಾತ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
phlegm ದರ್ಕಾಲ್
phlegmatic ದರ್ಕಾಲೀಯ್, ಅಭೊಗ್ಣ್ ಸ್ವಭಾವಾಚೊ
phlox ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
phobia ಭಿಯೆಂ, ದ್ವೇಷ್
phobic ಭಿವ್ಕುರೊ, ದ್ವೇಷಿ
phoebe ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ, ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಾಂತ್ ದೇವಿ
phoenix ಪೌರಾಣಿಕ್ ಸುಕ್ಣೆ, ಅಪ್ಣಾಕ್ ಚ್ ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್ ಗೊಬ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಿವೆಂ ಉಟ್‍ಲ್ಲೆಂ
phonate ಆವಾಜ್ ಕರ್
phonation ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚೆಂ
phonetician ಆವಾಜ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
phonetics ಆವಾಜ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
phoney ನಕ್ಲಿ
phonic ಆವಾಜಾಚೆಂ
phonics ಅಕ್ಷರಾಂಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾ ಪ್ರಕಾರ್ ವಾಚ್ಚಿ ರೀತ್
phonography ಉಚ್ಚಾರಣಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಅಕ್ಷರಾಂ
phonologic ಉಲವ್ಣೆಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
phonological ಉಲವ್ಣೆಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
phonologist ಉಲವ್ಣೆಶಾಸ್ತ್ರಿ
phonology ಉಲವ್ಣೆಶಾಸ್ತ್ರ್
phony ನಕ್ಲಿ
phosgene ಉಜ್ವಾಡ್ಪತ್ತಿ, ಕ್ಲೊರಿನ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಯೊಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಅರಂಗ್ ವಿಕಾಳ್ ಅನಿಲ್
phosphorous ರಂಜಕ್
photic ಉಜ್ವಾಡಾಚೆಂ
photogenic ಉಜ್ವಾಡ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಫೊಟೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಫಾವೊ
photograph ತಸ್ವಿರ್, ತಸ್ವಿರ್ ಕಾಡ್
photographer ತಸ್ವಿರ್‌ಗಾರ್
photography ತಸ್ವಿರ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
photometer ಉತೀಮಾಪಕ್
photometry ಉತೀಮಾಪ್
phototherapy ಉಜ್ವಾಡ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ
phragmites ಏಕ್ ಚಿವೊ
phrase ಸಾಂಗಾತಾ ವಾಪರ್ಚೆ ಸಬ್ದ್
phraseology ಸಬ್ದಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್
phratry ಕುಳಿಯೆಂತ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ
phreaker ಫೊನಾಕ್ ಅಕ್ರಮಿ ಸಂಪರ್ಕ್ ಘೆಂವ್ಚೊ
phreatic ಧರ್ನಿಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚೆಂ
phrenic ಮತಿಚೆಂ
phrenologic ಕಟ್ಟೆಂಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
phrenologist ಕಟ್ಟೆಂಶಾಸ್ತ್ರ‍ಿ
phrenology ಕಟ್ಟೆಂಶಾಸ್ತ್ರ್
phthises phthisis ಪೊಳೆ
phthisic ಪೊಪ್ಸಾಂಚಿ ಖೆವಾದ್
phthisical ಪೊಪ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಖೆವಾದಿಚೆಂ
phthisis ಪೊಪ್ಸಾಂಚಿ ಖೆವಾದ್
pl. phthises
phyle ಆದಿಂ ಅಥೆನ್ಸಾಂತ್ ಚಡ್ ವಡ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಉಪವಿಭಾಗ್
physic ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಕರ್ಚೆಂ, ವಯ್ಜಾಚಿ ವೃತ್ತಿ
physical ಆಂಗಾಚೆಂ, ಶಾರೀರಿಕ್, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್, ಭೌತಿಕ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆಂ
physical anthropologist ಭೌತಿಕ್ ಮನಿಸ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
physical anthropology ಭೌತಿಕ್ ಮನಿಸ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
physical education ಶಾರೀರಿಕ್ ಶಿಕಾಪ್
physical examination ಶಾರೀರಿಕ್ ಪರಿಕ್ಷಾ
physical geography ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಭೂಗೋಳ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
physical medicine ಶಾರೀರಿಕ್ ವೊಕಾತ್
physical science ಭೌತಿಕ್ ವಿಜ್ಞಾನ್
physical scientist ಭೌತಿಕ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ
physicality ಶಾರೀರಿಕ್ಪಣ್
physician ವಯ್ಜ್
physicist ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಿ
physicochemical ಭೌತರಸಾಯನಿಕ್
physics ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ್
physiognomy ತೊಂಡಾಚಿ ಲಕ್ಷಣಾಂ, ಜಾಗ್ಯಾಚಿ ಲಕ್ಷಣಾಂ
physiography physical geography ಪೊಳೆ
physiologic ಆಂಗ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
physiological ಆಂಗ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
physiologist ಆಂಗ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
physiology ಆಂಗ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
physiotherapist ಆಂಗ್ ಚಿಕಿತ್ಸಕ್
physiotherapy ಆಂಗ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ
physique ಆಂಗಾಚೆಂ ರೂಪ್ ವ ಬಾಂದಾವಳ್
phytochemical ಝಡ್‍ರಸಾಯನಿಕ್
phytochemist ಝಡ್‍ರಸಾಯನ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
phytochemistry ಝಡ್‍ರಸಾಯನ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
phytogeographer ಝಜೀಭೂಶಾಸ್ತ್ರಿ
phytogeographic ಝಜೀಭೂಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
phytogeographical ಝಜೀಭೂಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
phytogeography ಝಜೀಭೂಶಾಸ್ತ್ರ್
phytopathological ಝಡ್‍ಪಿಡಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
phytopathology ಝಡ್‍ಪಿಡಾಶಾಸ್ತ್ರ್
phytophagous ಝಡಾಂ ಖಾಂವ್ಚಿ
phytosociological ಝಡ್‍ಸಮಾಜ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
phytosociologist ಝಡ್‍ಸಮಾಜ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
phytosociology ಝಡ್‍ಸಮಾಜ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
phytotoxic ಝಡಾಂಕ್ ವಿಕಾಳ್
pianist ಪಿಯಾನೊಗಾರ್
piano ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ದ್
piazza ಉಗ್ತೊ ಚೌಕ್ pl. piazze
picaroon ದರ್ಯಾ ಚೋರ್
picayune ಆದ್ಲೆಂ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಅರ್ಧೊ ರಿಅಲ್ ನಾಣೆ, ಕಿರ್ಕೊಳ್
piccolo ಲ್ಹಾನ್ ಪಿರ್ಲುಕ್
pick ವೀಂಚ್
picker ವಿಂಚಕ್
pickerel ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
pickerelweed ಏಕ್ ಝಡ್
picket ಧಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಖಾಂಬೊ, ರಾಕ್ವಲಿ ಶಿಪಾಯಿ, ಪ್ರತಿಭಟಕ್, ವೋಯ್ ಘಾಲ್, ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್
pickings ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲೆಂ
pickle ಲೊಣ್ಚೆಂ
pickleweed ಲೊಣ್ಚೆಂನಲಿಯೊ
pickpocket ಬೊಲ್ಸ್ ಚೋರ್
picloram ಏಕ್ ಝಡ್ ನಾಶಕ್
picotee ಏಕ್ ಫುಲ್
pictogram pictograph ಪೊಳೆ
pictograph ಪಿಂತುರ್ ಸಂಕೇತ್
pictorial ಪಿಂತುರಾಚೆಂ
picture ಪಿಂತುರ್
piddle ಅಳ್ಸಾಯೆನ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್, ಉದ್ದೇಶ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಚಲ್, ಮೂತ್
piddly ಚಿಲ್ಲರ್
piddock ಏಕ್ ಕುಬೊ
pidgin ಭೊರ್ಶಿಕ್ ಭಾಸ್
pie ಏಕ್ ಖಾಣ್, ವ್ಯಾಪಾರ್
piebald ಥರಾವಳ್ ರಂಗಾಳ್
piece ಕುಡ್ಕೊ, ವಾಂಟೊ, ಘಡ್ಸಿ
piecemeal ಕ್ರಮೇಣ್
pierce ತೊಪ್
piety ಭಕ್ತ್
piffle ಚಿಲ್ಲರ್ ರಿತಿರ್ ಉಲಯ್
piffling ಚಿಲ್ಲರ್
pig ದುಕೊರ್
pigeon ಪಾರ್ವೊ
pigeonhole ಲ್ಹಾನ್ ಉಗ್ತೊ ಡಬ್ಬೊ, ಪಾರ್ವೊಬುರಾಕ್
pigeonite ಪೈರೊಕ್ಸೀನ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೆಂ ಏಕ್ ಖನಿಜ್
pigeonwing ಏಕ್ ನಾಚ್
pigfish ದುಕೊರ್‌ಮಾಸ್ಳಿ
piggery ದುಕ್ರಾಚೊ ಘುಡ್
piggish ದುಕ್ರಾಳ್
piggy ದುಕ್ರಾಳ್
piggyback ಭುಜಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ಪಾಟಿರ್
pigheaded ಹಠಿ
piglet ದುಕ್ರಾಚೆಂ ಪೀಲ್
pigmy pygmy ಪೊಳೆ
pigpen ದುಕ್ರಾಚೊ ಘುಡ್
pigskin ದುಕ್ರಾಚಿ ಕಾತ್
pigsty ದುಕ್ರಾಚೊ ಘುಡ್
pigtail ಶೆಂಡಿ
pigweed ದುಕೊರ್‌ನಲಿಯೊ
pika ಲ್ಹಾನ್ ಕಾನ್ ಆನಿ ಮಟ್ವೆ ಪಾಟ್ಲೆ ಪಾಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಏಕ್ ಮನ್ಜಾತ್
pikake ಆಸ್ಯಾಚೊ ಏಕ್ ಕಳೊ, ಮೊರ್
pike ವಡ್ ಖಿಳೊ, ಭರ್ಚೆಚಿ ತುದಿ, ಜಡ್ ಭರ್ಚಿ, ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ, ಅವ್ಚಿತ್ ಸೊಡ್ನ್ ವಚ್, ವಾಟ್ ಕರ್
pikeminnow ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
pilaf ಪುಲಾವ್
pilaff ಪುಲಾವ್
pilav ಪುಲಾವ್
pilaw ಪುಲಾವ್
pilchard ಯುರೊಪಾಚೊ ಏಕ್ ತಾರ್ಲೊ
pile ಅಟ್ಟಿ
pilei pileus ಪೊಳೆ
piles ಮುಳ್ವಾದ್
pileus ಆದಿಂ ರೊಮಾಚಿ ಏಕ್ ತೊಪಿ
pl. pilei
pilewort ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
pilfer ಲ್ಹಾನ್ ಐವಜಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚೊರಿ ಕರ್
pilferage ಲ್ಹಾನ್ ಐವಜಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚೊರಿ
pilferer ಲ್ಹಾನ್ ಐವಜಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚೊರಿ ಕೆಲ್ಲೊ
pilgarlic ಬೋರ್ ಮಂಡೊ, ಖಡ್ಡೊ
pilgrim ಯಾತ್ರಿಕ್
pilgrimage ಯಾತ್ರಾ
pili ಕೇಸ್ ವ ಕೆಸಾ ಬರಿ sl. pilus
piling ಅಟ್ಟಿ
pill ಗುಳಿ
pillage ಲೂಟ್
pillager ಲುಟ್ಕಾರ್
pillar ಖಾಂಬೊ
pillion ಸವಾರಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಬಸ್ಕಾ
pillory ಆದಿಂ ಅಪ್ರಾಧಿಂಕ್ ಪ್ರಗಟ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದೀಂವ್ಕ್ ತಕ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಬುರಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ರುಕಾಡ್
pillow ಉಶೆಂ
pillowcase ಗೊಮ್ಸೊಣಿ
pilose ಕೆಸಾಂನಿ ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲೆಂ
pilot ವಿಮಾನ್ ಉಬಂವ್ಚೊ, ತಾರುಂ ಚಲಂವ್ಚೊ, ವಾಟ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ
pilular ಗುಳಿಯೆ ಬರಿ
pilule ಲ್ಹಾನ್ ಗುಳಿ
pilus ಕೇಸ್ ವ ಕೆಸಾ ಬರಿ pl. pili
pimp ಚೆಡ್ಯೆಚೊ ದಲಾಲ್
pimpernel ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
pimple ಮುಂಬ್ರ್
pinafore ಬಾವ್ಳೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಾಟಿಕ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ಏಕ್ ವಸ್ತುರ್
pinball ಅವ್ಚಿತ್ ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಅನ್ಯೆಕಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವೆಚೆಂ
pincer movement ದೋನ್ ಕುಶಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸೈನಿಕ್ ಆಕ್ರಮಣ್
pincers ಚಿಮ್ಟೊ
pinch ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡ್
pinchbeck ನಕ್ಲಿ, ತಾಂಬೆಂ ಆನಿ ಜ಼ಿಂಕ್ಚೆಂ ಭೊರ್ಶಿಕ್ ಲೋಹ್
pincher ಚಿಮ್ಟೊ
pinchpenny ಸುರಾತಿ
pine ಏಕ್ ಶಂಕುಧರ್ ಸದಾಂಪಾಚ್ವೊ ರೂಕ್
pineapple ಅನಾಸ್
pinfeather ಸಗ್ಳೆಂ ವಾಡಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಾಕ್
pinfish ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ತಡಿಚಿ ಏಕ್ ದಾಟ್ ಪಾಚ್ವಿ ಮಾಸ್ಳಿ
pinhead ಬುದ್ದು
pining ಅಸಾಧ್ಯ್ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ಲಾಲೆಂವ್ಚೆಂ
pink ಗುಲೊಬಿ
pinkish ಗುಲೊಬಿ
pinkroot ಗುಲೊಬಿಪಾಳ್
pinna ಪಾಕ್, ಪಾಕಾಟೊ
pinnace ಹಾಳು ತಾರುಂ
pinnacle ಶಿಖರ್
pinnate ಪಾಕಾ ಬರಿ
pinochle ಏಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖೆಳ್
pinot blanc ಏಕ್ ಧೊವೊ ವಾಯ್ನ್
pinot grigio ಇಟೆಲಿಂತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಧೊವೊ ವಾಯ್ನ್
pinot noir ಏಕ್ ಸುಕೊ ತಾಂಬ್ಡೊ ವಾಯ್ನ್
pinpoint ಆಮ್ಕೊ ಜಾಗೊ ದಾಕಯ್
pinprick ಲ್ಹಾನ್ ಬುರಾಕ್, ಲ್ಹಾನ್ ವಿರಾರಾಯ್
pint ಏಕ್ ಮಾಪ್ ಘಟಕ್. ಬ್ರಿಟನಾಂತ್ ಸುಕೊ ಆನಿ ದ್ರವ್ ಮಾಪ್ ೩೪.೬೮ (34.68) ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇಂಚಾಂ. ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಸುಕೊ ೩೩.೬ (33.6) ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇಂಚಾಂ ಆನಿ ದ್ರವ್ ೨೮.೯ (28.9)ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇಂಚಾಂ.
pinta ಏಕ್ ಕಾತಿಚಿ ಪಿಡಾ, ಏಕ್ ಪೈಂಟ್ ದೂದ್
pintail ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
pinto ತಿಬೊ ಆಸ್ಚೊ ಘೊಡೊ
pinup ವೊಂಟಿಕ್ ಲಾಗಯಿಲ್ಲೆಂ
pinweed ಖಡಾಪ್‍ಗುಲೊಬ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
pinworm ಏಕ್ ಅನ್ಕಿಟಿಚೊ ಕಿಡೊ
pioneer ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲೊ
pious ಭಕ್ತಿವಂತ್
pip ಅಶಿರ್ ಅಂತರಾನ್ ಸಲ್ವಯ್, ತಾಂತ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆ
pip-squeak ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ ಮಹತ್ವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
pipe ನಳಿ
pipe down ಉಲಂವ್ಚೆಂ ವ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚೆಂ ರಾವಯ್
pipe up ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಉಲಯ್, ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಧಯ್ರಾನ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್
pipefish ನಳಿಮಾಸ್ಳಿ
pipestone ನಳಿಫಾತೊರ್
pipistrelle ಯುರೋಪ್, ಉತ್ತರ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆನಿ ಆಸ್ಯಾಚೊ ಏಕ್ ಪಾಕೊ
pipit ಅಂತುಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೆಂ ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
pipkin ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮೊಡ್ಕಿ
pipsissewa ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
piquancy ಉಚಾಂಬಳಾಯ್
piquant ಉಚಾಂಬಳ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ
pique ವರ್ಮ್
piquet ಏಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖೆಳ್
piracy ದರ್ಯಾಂತ್ ಚೊರಿ, ಪರ್ವಣ್ಗಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಪರ್
piragua ಏಕ್ ದೋಣ್
piranha ದಕ್ಷಿಣ್ ಅಮೆರಿಕಾಚಿ ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
pirarucu ಅಮೆಜೊನ್ ನಂಯ್ಚಿ ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
pirate ದರ್ಯಾ ಚೋರ್
pirogue ಏಕ್ ದೋಣ್
pirouette ಆಂಗಾಚಿ ಸಟ್‍ಕರ್ನ್ ಘುಂವ್ಡಿ
piscatorial piscatory ಪೊಳೆ
piscatory ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ
pisciculture ಮಾಸ್ಳಿಸಾಗೊಳಿ
piscine ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ
piscivore ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾಂವ್ಚಿ ಮನ್ಜಾತ್
piscivorous ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾಂವ್ಚಿ
pisiform ಚಣೊರೂಪ್
pismire ಮೂಯ್
piss ಮೂತ್
pissoir ಮುತಾರಿ
pistachio ಆಸ್ಯಾಚೊ ಕಾಜು ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಏಕ್ ರೂಕ್
pistol ಪಿಸ್ತುಲ್
pistoleer ಪಿಸ್ತುಲ್ಗಾರ್
pit ಫೊಂಡ್, ವಿರೋಧಿ ಕರ್
pit bull ಝಗ್ಡೊಂಕ್ ತರ್ಬೆತ್ ಕರ್ಚೊ ಏಕ್ ಪೆಟೊ
pita ಏಕ್ ಝಡ್
pitch ಕಾತ್ರಾಣ್, ಬಾಂದ್, ಉಡಯ್
pitch-black ಭೋವ್ ಕಾಳೊ
pitch-dark ಭೋವ್ ಕಾಳೊಕ್
pitch in ಕಾಮ್ ಸುರು ಕರ್, ಥೊಡೊ ವಾಂಟೊ ದೀ
pitcher ಕೊಳ್ಸೊ
piteous ಬಿರ್ಮೊತಿಚೆಂ
pitfall ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ವ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಧರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್ ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲೊ ಫೊಂಡ್, ಗುಪಿತ್ ಅಪಾಯ್ ವ ಕಷ್ಟ್
pith ಮುಖ್ಯ ವಾಂಟೊ, ಮಹತ್ವ್
pith helmet ಟೊಪಿ
pithy ಮಟ್ಚೆಂ ಆನಿ ಅರ್ಥಾಬರಿತ್
pitiable ಬಿರ್ಮೊತಿಚೆಂ
pitman ಫೊಂಡ್‍ಮನಿಸ್
pittance ಲ್ಹಾನ್ ಐವಜ್
pittosporum ಏಕ್ ರೂಕ್ ವ ಝಾಡ್ಕುಟ್
pity ಬಿರ್ಮೊತ್
pix ಪಿಂತುರಾಂ
pixie ಪೊಕ್ರಿ
pixilated ಮತಿಂತ್ ಅಥಿರ್, ಘುಸ್ಪಡಿತ್
pixilation ಮತಿಂತ್ ಅಥಿರಾಸಣ್, ಘುಸ್ಪಡ್
pixillated pixilated ಪೊಳೆ
pixy pixie ಪೊಳೆ
pizza ಇಟಾಲಿಅನ್ ಮುಳಾಚೆಂ ಪಿಟಾಕ್ ಟೊಮೆಟೊ, ಚೀಸ್, ಮಾಸ್, ಮಾಸ್ಳಿ ವ ರಾಂದಯ್ ಭೊರ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಖಾಣ್
pizzeria ಪಿಜ಼ಾ ಅಂಗಡ್
pizzle ಮನ್ಜಾತಿಚೊ ಬಿಟ್ಟೊ
placard ಪೋಸ್ಟರ್, ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಕಳವ್ಣಿ, ಕಾಗ್ದಾರ್ ವ ಲೋಹಾರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಫೊಳಿ
placable ಭುಜವ್ಯೆತ್, ಸಮಾದಾನ್ ಕರ್ಯೆತ್
placate ಭುಜಯ್, ಸಮಾದಾನ್ ಕರ್
placater ಭುಜಂವ್ಚೊ, ಸಮಾದಾನ್ ಕರ್ಚೊ
placation ಭುಜಂವ್ಚೆಂ, ಸಮಾದಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ
placative ಭುಜಂವ್ಚೆಂ, ಸಮಾದಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ
placatory ಭುಜಂವ್ಚೆಂ, ಸಮಾದಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ
place ಜಾಗೊ
placebo ದೂಖ್ ಉಣೆ ಕರ್ಚೆಂ ವೊಕಾತ್
placeman ಜಾಗೊಮನಿಸ್
placement ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ಕಾಮ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಇಸ್ಕಾಲಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ
placenta ವಾರ್
placid ಶಾಂತ್
placidity ಶಾಂತತಾ
placoderm ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
plage ದರ್ಯಾ ತಡ್
plagiarism ಸಾಹಿತಿಕ್ ಚೊರಿ
plagiarist ಸಾಹಿತಿಕ್ ಚೋರ್
plagiary ಸಾಹಿತಿಕ್ ಚೊರಿ
plague ಖರ್ಗ್, ವೊಶ್ಯಾ ಪಿಡಾ
plaguey ಉಪದ್ರಕ್, ಉಪದ್ರವಿ
plaguy plaguey ಪೊಳೆ
plaice ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
plaid ಏಕ್ ವಸ್ತುರ್, ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್
plain ಸ್ಪಷ್ಟ್, ಪದವ್, ನಗ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಅಪುಟ್
plainchant ಸಾದೆಂ ಗೀತ್, ಗ್ರೆಗೊರಿಅನ್ ತಾಳೊ
plainclothes ಸಾದಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ
plainsong ಸಾದೆಂ ಗೀತ್, ಗ್ರೆಗೊರಿಅನ್ ತಾಳೊ
plaint ಫಿರ್ಯಾದ್, ದೂರ್. ವಿರೋಧ್, ವಿಳಾಪ್, ರುದಾನ್
plaintiff ಮುದಯ್, ವಾದಿ
plaintive ದುಖೆಸ್ತ್
plait ಪಾಂತಿ
plan ಯೋಜನ್
planation ಚಪ್ಪಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
planchet ಲ್ಹಾನ್ ಲೋಹ್ ವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚಕ್ರ್
plane ತೆಲ್ತೊ ವ ಸಮತಟ್ಟ್ ಕರ್, ವಿಮಾನ್, ಮಟ್ಟ್, ಚಪ್ಪಟ್
planet ಗ್ರಹ್
planetarium ಗ್ರಹಾಲಯ್
pl. planetaria
planetary ಗ್ರಹೀಯ್
planetary science ಗ್ರಹ್ ವಿಜ್ಞಾನ್
planetary scientist ಗ್ರಹ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ
planetoid ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಗ್ರಹ್
planetoidal ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಗ್ರಹೀಯ್
planetological ಗ್ರಹ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
planetologist ಗ್ರಹ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
planetology ಗ್ರಹ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
plank ಫೊಳೆಂ
planner ಯೋಜಕ್
planning ಯೋಜನ್ ಕರ್ಚೆಂ
plant ಝಡ್, ಕಾರ್ಖಾನೊ, ಲಿಪಯ್, ಲಾಯ್
plantain ಕೆಳೆಂ
plantation ಸಬಾರ್ ಝಡಾಂ ವ ರುಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಗೊಳೆಚೊ ಜಾಗೊ
planter ಝಡ್‍ಗಾರ್, ಲಾಂವ್ಚೆಂ ಯಂತ್ರ್
plantigrade ತಳ್ವೆರ್ ಚಲ್ಚೊ
plantlet ಲ್ಹಾನ್ ಝಡ್
plantocracy ಝಡ್‍ಗಾರಾಂಚೊ ವರ್ಗ್, ಝಡ್‍ಗಾರಾಂಚೊ ಸರ್ಕಾರ್
plantsman ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾಲಿ
plaque ಉಡಾಸ್ ಕರ್ಚಿ ವ ವೊಳೊಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಫೊಳಿ
plash ಉಸ್ಳಾಯ್
plasm plasma ಪೊಳೆ
plasma ರಗ್ತಾಚೊ ದ್ರವ್ ವಾಂಟೊ, ಪಾಚ್ವೊ ಕುಪ್ಯಾ ಫಾತೊರ್, ವೀಜ್ ವೆಚೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್
plaster ಸಾರಣ್
plaster saint ಚೂಕ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್
plasterer ಸಾರಣಕ್
plastral ಹರ್ದ್ಯಾ ಕವಚಾಚೆಂ
plastron ಹರ್ದ್ಯಾ ಕವಚ್
plat ಇಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ, ನಕ್ಶೊ, ಪಾಂತಿ
plat du jour ದಿಸಾಚಿ ಬೊಶಿ
platan ಏಕ್ ರೂಕ್, ಸಿಕಾಮೊರ್
plate ಬೊಶಿ
plateau ಪದವ್ pl. plateaux
platelet ರಗ್ತಾಚೊ ಕಣ್
platina ಪ್ಲಾಟಿನಮ್
platonic ಪ್ಲೇಟೊಚೆಂ, ಲೈಂಗಿಕ್ ಇಚ್ಛಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
platoon ಏಕ್ ಸೈನಿಕ್ ಘಟಕ್
platitude ಮಹತ್ವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉತಾರ್, ನೀರಸ್ ವ ಚಾಪ್ಪೆ
platter ಪಂಲ್ಗಣ್
platy ಅಮೆರಿಕಾಚಿ ಪ್ರಜಳಿತ್ ರಂಗಾಚಿ ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
platypus ಒಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಚಿ ಮನ್ಜಾತ್
pl. platypi
platyrrhine ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ರೂಂದ್ ನಾಕಾಚೊ ೩೬ (36) ದಾಂತಾಂಚೊ ಏಕ್ ಮಾಂಕೊಡ್
plaudit ಹೊಗ್ಳಿಕ್, ತಾಳಿಯೊ
plausible ಪಾತ್ಯೆವ್ಯೆತ್ ತಸಲೆಂ
plausive ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ
play ಖೆಳ್, ನಾಟಕ್, ವಾಜಯ್
play ball ಸಹಕಾರ್ ದೀ
play down ಮಹತ್ವ್ ಉಣೆ ಕರ್
play ducks and drakes with ವಿಬಾಡ್ ಕರ್
play possum ನಿದ್‍ಲ್ಲೆ ಬರಿ ವ ಮೆಲ್ಲೆ ಬರಿ ಕರ್
play second fiddle ಸಕೈಲೊ ಜಾಗೊ ಘೆ
play with fire ಅಪಾಯಾಚೆಂ ಕರ್
playable ಖೆಳ್ಯೆತ್
playboy ಖೆಳ್‍ಚೆಡೊ, ಖುಶಾಲಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ದಾದ್ಲೊ
player ಖೆಳ್ಗಾಡಿ, ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್, ನಟ್, ನಟಿ
playfellow ಖೆಳ್ ಸಾಂಗಾತಿ
playfield ಖೆಳಾಂಗಣ್
playful ಖುಶಾಲಿ
playgirl ಖೆಳ್‍ಚೆಡುಂ, ಖುಶಾಲಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸ್ತ್ರೀ
playground ಖೆಳಾಚೆಂ ಮೈದಾನ್
playgroup ಖೆಳ್ ಪಂಗಡ್
playhouse ಖೆಳ್ ಘರ್, ಪಿಂತುರ್‌‍ಸಾಲ್, ನಾಟಕ್‍ಸಾಲ್
playland ಖೆಳಾಚೆಂ ಮೈದಾನ್
playlet ಮಟ್ವೊ ನಾಟಕ್
playmate ಖೆಳ್ ಸಾಂಗಾತಿ
playroom ಖೆಳ್ ಕೂಡ್
plaything ಖೆಳ್ಣಿ
playwright ನಾಟಕ್ ಬರವ್ಪಿ
plaza ಶಹರಾಂತ್ ಪ್ರಗಟ್ ಚೌಕ್, ಅಂಗ್ಡಿಂಚೊ ಪಂಗಡ್
plea ವ್ಯಾಜ್, ದರ್ಕಾಸ್ತ್, ನೀಬ್
plea bargain ವ್ಯಾಜ್ ಮೊಲಾವ್ಣಿ
plead ನ್ಯಾಯಸಭಾಂತ್ ವಾದ್ ಕರ್
pleader ವ್ಯಾಜಿ
pleasance ಸಂತೊಸ್, ಸುಖಾಳ್ ವಿಶೆವಾಚೊ ಜಾಗೊ
pleasant ಸುಖಾಳ್
pleasantry ಖುಶಾಲಾಯೆಚೆಂ ಉತಾರ್, ನಮ್ರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಟಿಕೊ
please ದಯಾ ಕರ್ನ್, ಸಂತೊಸ್ ದೀ
pleasing ಸಂತೊಸ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
pleasure ಸಂತೊಸ್, ಖುಶಾಲಾಯ್
pleasure dome ಮನೋರಂಜನಾಚೊ ಜಾಗೊ
pleat ಮಿರಿ, ದೊಡಿ
pleather ಚಾಮ್ಡ್ಯಾ ಬರಿ ದಿಸ್ಚೆಂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ (plastic + leather)
pleb plebeian ಪೊಳೆ
plebe ಸೈನಾಂತ್ ನೊವೊಚ್ಚ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೊ
plebeian ಸಾಧಾರಣ್ ಜಣ್
plebiscite ಎಕಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ವ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಎಕಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಮತ್ ಘಾಲ್ಚೊ
plecopteron ಫಾತೊರ್ ಮೂಸ್
pled ನ್ಯಾಯಸಭಾಂತ್ ವಾದ್ ಕೆಲೊ
pledge ಜಾಮಿನಿ, ಅಡವ್ ದವರ್
pledgee ಜಾಮಿನಿ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ, ಅಡವ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ
pledger ಜಾಮಿನಿ ದಿಲ್ಲೊ, ಅಡವ್ ದವರ್‌‍ಲ್ಲೊ
pledgor ಜಾಮಿನಿ ದಿಲ್ಲೊ, ಅಡವ್ ದವರ್‌‍ಲ್ಲೊ
pleiad ಸಾತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ವ ಪ್ರಜಳಿತ್ ಮನಿಸ್ ವ ವಸ್ತುಂಚೊ ಪಂಗಡ್
pleiad ಸಾತ್ ಉತ್ತಮ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ ವಸ್ತುಂಚೊ ಪಂಗಡ್
pleiades ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಾಂತ್ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಎಟ್ಲಾಸಾಚ್ಯೊ ಸಾತ್ ಧುವೊ, ನೆಕೆತ್ರಾಂಚೊ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್
plenary ಪೂರ್ಣ್
plenipotentiary ಪೂರ್ಣ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ಚೊ
plenish ಭೊರ್
plenitude ಭರ್ತಿಪಣ್
plenteous ಧಾರಾಳ್
plentitude plenitude ಪೊಳೆ
plenty ಧಾರಾಳ್
pleomorphic ಬಹುರೂಪಿ
pleomorphism ಬಹುರೂಪ್‍ಪಣ್
pleonasm ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಸಬ್ದಾಂಚೊ ವಾಪರ್
plerocercoid ಏಕ್ ಲಾರ್ವಾ
plethora ಧಾರಾಳ್
pliable ಮೊಡಿನಾಶೆಂ ಬಗ್ಗಾವ್ಯೆತ್, ದುಸ್ರ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕರ್ಚೊ
pliant ಮೊಡಿನಾಶೆಂ ಬಗ್ಗಾವ್ಯೆತ್, ದುಸ್ರ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕರ್ಚೊ
pliers ಚಿಮ್ಟೊ
plight ಕಷ್ಟಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ, ಭಾಸಾವ್ಣಿ
plighter ಭಾಸಾವ್ಣೆಗಾರ್
plimsoll ಖೆಳ್ ಮೊಚೊ
plod ನೀರಸ್ ಕಾಮ್ ಕರ್, ಸಕಾಸ್ ಚಲ್
plodder ನೀರಸ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೊ, ಸಕಾಸ್ ಚಲ್ಚೊ
plonk ಸವಾಯ್ ವ ಹಲ್ಕೊ ವಾಯ್ನ್
plop ಅವ್ಚಿತ್ ಪಡ್ ವ ಘಾಲ್, ಜಡಾಯೆನ್ ಘಾಲ್ ವ ಉಡಯ್
plot ಜಾಗೊ, ಫಿತೂರಿ, ಕಾಣಿ
plotter ಫಿತೂರಿಗಾರ್
plough ನಾಂಗೊರ್, ಕೊಸ್
plover ಮಟ್ವಿ ಶಿಮ್ಟಿ, ಮಟ್ವಿ ಬೊಂಚ್, ಲಾಂಬ್ ಪಾಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ದರ್ಯಾ ತಡಿರ್ ವ ತಣ್ ಸುವಾತೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
plow (Am) plough ಪೊಳೆ
ploy ಉಪಾಯ್, ಯುಕ್ತಿ
pluck ಬುಡ್ಡಿ
plucker ಬುಡ್ಡುಂಚೊ
plucky ಧಯ್ರಾಧಿಕ್
plug ಬುರಾಕ್ ಭೊರ್, ಬುರಾಕ್ ಭೊರ್ಚೊ ಕುಡ್ಕೊ
plum ಊಂಚ್ ವ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ, ಏಕ್ ಫಳ್
plumage ಪಾಕಾಂ
plumb ಉದ್ಕಾಚಿ ಗುಂಡಾಯ್ ಮಾಪ್ಚಾಕ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ ಶಿಸೆಂ, ಗುಂಡಾಯ್ ಮಾಪ್, ನೀಟ್, ಉಬೊ, ಪೂರ್ಣ್, ತಕ್ಷ‍ಣ್
plumbago ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್, ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
plumber ಸಿಸೆಂ ಕಾಮೆಲಿ, ಉದ್ಕಾ ನಳಿ ಕಾಮೆಲಿ
plumbism ಶಿಸೆಂ ವೀಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
plume ಪಾಕ್, ಖಾಂಬೊ
plume ವಡ್ ಪಾಕ್, ಪಾಕಾ ಬರಿ ದಿಸ್ಚೆಂ
plumelet ಲ್ಹಾನ್ ಪಾಕ್
plumeria ಏಕ್ ಫುಲ್, ಏಕ್ ರೂಕ್, ಏಕ್ ಪರ್ಮಳಿಕ್ ದ್ರವ್
plummet ಅವ್ಚಿತ್ ಸಕೈಲ್ ದೆಂವ್ಚೆಂ
plumose ಪಾಕಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ
plump ಅವ್ಚಿತ್ ಪಡ್ಣಿ, ಪಕ್ಷೆಂತ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆ, ಪಂಗಡ್, ಹಿಂಡ್, ವಡ್ಲೆ ಮೊಮೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಧಾರಾಳ್
plumy ಪಾಕಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ, ಪಾಕಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ, ಪಾಕಾಳ್
plunder ಲೂಟ್
plunderer ಲುಟ್ಕಾರ್
plunderous ಲುಟ್ಚೊ
plunge ಉದ್ಕಾಂತ್ ಊಡ್, ವೆಗ್ಗಿಂ ಆನಿ ಬಳಾನ್ ರಿಗಯ್, ಅವ್ಚಿತ್ ಎಕಾ ಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಪಡ್ಚೆಂ
pluperfect ಸಗ್ಳೆಂ ಪೂರ್ಣ್ ವ ಸಂಪೂರ್ಣ್
plural ಬಹುವಚನ್
plus ಕುಡ್ಸುನ್
plush ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್, ವಿಲಾಸಿ
plussage ಅನ್ಯೇಕಾ ಐವಜಾ ವಯ್ಲೊ ಐವಜ್
plutocracy ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚೊ ಸರ್ಕಾರ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಪ್ರಭುತ್ವ್
plutocrat ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಪ್ರಭು
plutocratic ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಪ್ರಭುತ್ವೀಯ್
pluton ಏಕ್ ಖಡಾಪ್
plutonian ಪಾತಾಳೀಯ್
plutonium ಏಕ್ ಲೋಹ್
pluvial ಪಾವ್ಸಾಚೆಂ
ply ವಾಪರ್, ಕರ್
plymouth rock ಏಕ್ ಕುಂಕಾಡ್
pneuma ಆತ್ಮೊ, ವಾರೆಂ, ಉಸ್ವಾಸ್
pneumatic ಆತ್ಮಿಕ್, ವಾರ‍್ಯಾಚೆಂ, ವಡ್ಲೆ ಮೊಮೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ
pneumatology ಆತ್ಮೊಶಾಸ್ತ್ರ್
pneumoconioses pneumoconiosis ಪೊಳೆ
pneumoconiosis ಪೊಪ್ಸಾಂಚಿ ಪಿಡಾ
pl. pneumoconioses
pneumograph ಉಸ್ವಾಸ್ ಮಾಪಕ್
pneumonectomy ಪೊಪಿಸ್ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾ
pneumonia ಶೆಳಿಚಿ ಪಿಡಾ
pneumonic ಪೊಪ್ಸಾಂಚೆಂ, ಶೆಳಿಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಚೆಂ
pneumonitis ಪೊಪಿಸ್ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
poach ಮನ್ಜಾತ್ ವ ಮಾಸ್ಳಿ ಚೊರುಂಕ್ ಅತಿಕ್ರಮಣ್ ಕರ್, ಸ್ಪರ್ಧಿಚ್ಯಾ ನೌಕರಾಕ್ ವ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಸರ್ಶಿನ್ ವೋಡ್, ಸಳ್ಸಳ್ಯಾಚ್ಯಾಕಿ ತಿಕ್ಕೆ ಉಣೆ ದ್ರವಾಂತ್ ರಾಂದ್
poacher ರಾನ್ ಮನ್ಜಾತಿಂಚೊ ಅಕ್ರಮಿ ಚೋರ್
pochard ಏಕ್ ಹಂಸ್
pocket ಬೊಲ್ಸ್, ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಘಾಲ್
pocket borough ಬೊಲ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ್
pocket edition ಬೊಲ್ಸ್ ಸಂಪಾದನ್
pocket money ಬೊಲ್ಸ್ ದುಡು
poco ಇಲ್ಲೆಂ
pococurante ಹುಸ್ಕೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
pod ಬಿ ಪೊರ್, ಸಾಗೊರ್ ಮನ್ಜಾಂತಿಂಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಪಂಗಡ್
podesta ಮಧ್ಯ್ ಯುಗಾಂತ್ ಇಟೆಲಿಂತ್ ಶಹರಾಚೊ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ
podia podium ಪೊಳೆ
podiatrist ಪಾಯ್ ವಯ್ಜ್
podiatry ಪಾಯ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ
podium ಸಾಲಾಂತ್ ಉಬಾರ್ ಜಾಗೊ, ಸ್ಟೇಜ್ pl. podia
poem ಪದ್
poesy ಪದ್ ವ ಪದಾಂ, ಪದಾಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್
poet ಕವಿ
poetaster ಉಣ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೊ ಕವಿ
poetess ಕವಿಯಿತ್ರಿ
poetic ಕವಿತಾತ್ಮಕ್
poetical ಕವಿತಾತ್ಮಕ್, ಇತಿಹಾಸ್ ವ ಸೈಂಬಾಚ್ಯಾ ಸತಾ ಭಾಯ್ರ್ ವ ವಯ್ರ್
poeticism ಕವಿತಾವಾದ್
poetics ಕವಿತಾಚೆರ್ ಪ್ರಬಂಧ್, ಕವಿತಾತ್ಮಕ್ ಉತ್ರಾಂ
poetry ಕವಿತಾ
pogonophobia ಖಾಡ್ ದ್ವೇಷ್
pogrom ನರ್‌ಸಂಹಾರ್
pogy ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
poignancy ದೂಖ್
poignant ದುಖೆಸ್ತ್
poilu ಫ್ರೆಂಚ್ ಶಿಪಾಯಿ
poinciana ಏಕ್ ರೂಕ್ ವ ಝಾಡ್ಕುಟ್
poinsettia ಏಕ್ ಝಡ್ ವ ಫುಲ್
point ತಿಬೊ, ಉದ್ದೇಶ್, ಖಮಾಖಮ್ ಘಡಿ, ಮಾಪ್ ಘಟಕ್
pointe ತೆಮೆಟ್ ತುದಿ
pointer ಸೂಚಿ
poise ರಾಂವ್ಚಿ ರೀತ್, ತಯಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ
poison ವೀಕ್
poisonous ವಿಕಾಳ್
poke ಕೊಂಕ್, ತೊಪ್
poker ಕಾಯ್ಲಾತೊ, ಬೊಡಿ, ಏಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖೆಳ್
pokeweed ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
poky ಭೋವ್ ಸಕಾಸ್, ನೀರಸ್
polar ಧ್ರುವೀಯ್
polarimeter ಧ್ರುವ್‍ಮಾಪಕ್
polarimetric ಧ್ರುವ್‍ಮಾಪೀಯ್
polarimetry ಧ್ರುವ್‍ಮಾಪ್
polariscope ಧ್ರುವ್‍ದರ್ಶಕ್
polariscopic ಧ್ರುವ್‍ದರ್ಶಕೀಯ್
polarise ವಿರೋಧಿ ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ ವಾಂಟೆ ಕರ್
polder ದರ್ಯೊ ಪಾಟಿಂ ಲೊಟುನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ
pole ಕೋಲ್, ಧ್ರುವ್
polemic ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಂಚಿ ವ ತತ್ತ್ವಾಂಚಿ ಆಕ್ರಮಕ್ ಠೀಕಾ
polemical ವಿವಾದಾಸ್ಪದ್
poleward ಧ್ರುವಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್
police ಪ್ರಗಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ವಿಭಾಗ್
police action ಝುಜ್ ಪಾಸಾರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸೈನಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ
policy ಧೋರಣ್
polio ಏಕ್ ಪಿಡಾ
polish ತೆಲ್ತೆಂ ವ ಪ್ರಜಳಿತ್ ಕರ್
polite ನಮ್ರ್
politesse ನಮ್ರತಾ
political ರಾಜಕೀಯ್
politician ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿ
politick ರಾಜಕೀಯ್ ಚರ್ಚಾ ವ ಕ್ರಿಯಾ ಕರ್
politico ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿ
politics ರಾಜ್‍ಕಾರಣ್
polity ರಾಜಕೀಯ್ ಸಂಸ್ಥಾ, ರಾಜಕೀಯ್ ಸಂಸ್ಥಾಚೆಂ ರೂಪ್ ವ ಸಂವಿಧಾನ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ರೂಪ್
polka ಏಕ್ ಬೊಹೇಮಿಅನ್ ನಾಚ್
poll ಮತ್, ಮತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ಮತ್ ಮೆಜ್ಚೆಂ
pollack ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
polled ಶಿಂಗಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
pollex ವಡ್ಲೆಂ ಬೊಟ್ pl. pollices
pollinosis ಭಾತೆಣ್ ತಾಪ್
pollock ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
pollster ಮತ್‍ಗಾರ್
pollutant ಪ್ರದೂಷಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ
pollute ಪ್ರದೂಷಿತ್ ಕರ್
polluter ಪ್ರದೂಷಕ್
pollution ಪ್ರದೂಷಣ್
pollutive ಪ್ರದೂಷಕ್
polo ಚಾಚಾರ್ ಘೊಡ್ಯಾಸವಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಮದ್ಲೊ ಖೆಳ್
poloist ಪೊಲೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ
polonium ಏಕ್ ಲೋಹ್
poltergeist ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್
poltroon ಭಿವ್‍ಕುರೊ
poltroonery ಭಿವ್‍ಕುರೆಪಣ್
polyandrous ಬಹುಪತಿತ್ವೀಯ್
polyandry ಬಹುಪತಿತ್ವ್
polycentric ಬಹುಕೇಂದ್ರೀಯ್
polycentrism ಬಹುಕೇಂದ್ರ್‌ವಾದ್
polychotomous ಬಹುಭಾಗೀಯ್
polychotomy ಬಹುಭಾಗ್
polychromatic ಬಹುರಂಗೀಯ್
polychrome ಬಹುರಂಗೀಯ್
polychromy ಬಹುರಂಗ್
polycrystal ಬಹುಸ್ಫಟಿಕ್
polycrystalline ಬಹುಸ್ಫಟಿಕೀಯ್
polydactyl ಸಾಧಾರಣ್ ಸಂಖ್ಯಾಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಬೊಟಾಂ ವ ತೆಮೆಟ್ಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ
polydactyly ಸಾಧಾರಣ್ ಸಂಖ್ಯಾಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಬೊಟಾಂ ವ ತೆಮೆಟ್ಯೊ ಆಸ್ಚೆಂ
polydipsia ಲೆಕಾ ವರ್ತಿ ತಾನ್
polyembryonic ಬಹುಗರ್ಭೀಯ್
polyembryony ಬಹುಗರ್ಭ್
polygala ಬಹುದೂದ್
polygamic polygamous ಪೊಳೆ
polygamist ಬಹುಕಾಜಾರಿ
polygamous ಬಹುಕಾಜಾರೀಯ್, ಎಕಾ ವೆಳಾರ್ ಎಕಾಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಘೊವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ವ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ
polygamy ಬಹುಕಾಜಾರ್, ಎಕಾ ವೆಳಾರ್ ಎಕಾಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಘೊವ್ ವ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಸ್ಚೆಂ
polygenesis ಬಹುಉತ್ಪತ್ತಿ
polygenetic ಬಹುಉತ್ಪತ್ತೀಯ್
polyglot ಬಹುಭಾಷಿ, ಬಹುಭಾಷೀಯ್
polyglotism ಸಬಾರ್ ಭಾಸಾಂಚೊ ವಾಪರ್
polyglottism polyglotism ಪೊಳೆ
polygon ಬಹುಕೋನ್
polygonal ಬಹುಕೋನೀಯ್
polygonum ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
polygraph ಫಟ್ ಸೊದಾಕ್
polygrapher ಫಟ್ ಸೊದಾಕ್ ಚಲಂವ್ಚೊ
polygraphic ಫಟ್ ಸೊದಾಕೀಯ್
polygraphist ಫಟ್ ಸೊದಾಕ್ ಚಲಂವ್ಚೊ
polygynous ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವೀಯ್
polygyny ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ್
polyhistor ಭೋವ್ ಶಿಕ್ಪಿ
polyhistoric ಭೋವ್ ಶಿಕ್ಪಿ
polymath ಭೋವ್ ಶಿಕ್ಪಿ
polymorph ಬಹುರೂಪ್
polymorphic ಬಹುರೂಪೀಯ್
polymorphous ಬಹುರೂಪೀಯ್
polymyositis ಮಾಸ್ ಖಂಡ್ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
polyonymous ಬಹುನಾಮಿಕ್
polypetalous ವಿಂಗಡ್ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಆಸ್ಚೆಂ
polyphagia ಲೆಕಾ ವರ್ತಿ ಭುಕ್ ವ ಜೆಂವ್ಚೆಂ
polyphagous ಸಬಾರ್ ಥರಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾಂವ್ಚಿ
polyphagy ಸಬಾರ್ ಥರಾಚೆಂ ಖಾಣ್
polyphonic ಸಬಾರ್ ತಾಳೆ ಆಸ್ಚೆಂ
polyphonous ಸಬಾರ್ ತಾಳೆ ಆಸ್ಚೆಂ
polyphony ಸಬಾರ್ ತಾಳೆ
polyphyletic ವಿಂಗಡ್ ಕುಳಿಯೆಂಚೊ
polypnea ಖರ್ಶೆವ್ಣಿ
polysemic polysemous ಪೊಳೆ
polysemous ಸಬಾರ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸ್ಚೊ
polysemy ಸಬಾರ್ ಅರ್ಥ್
polystichous ಸಬಾರ್ ವೊಳಿಂಚೊ
polytechnic ಬಹುತಾಂತ್ರಿಕ್
polytheism ಬಹುದೇವ್‍ವಾದ್, ಬಹು ದೇವ್ ಸಮಡ್ತ್
polytheist ಬಹುದೇವ್‍ವಾದಿ
polytheistic ಬಹುದೇವ್‍ವಾದೀಯ್
polytonality ಎಕಾ ವೆಳಾರ್ ದೋನ್ ವ ಚಡ್ ಸಂಗೀತ್ ಚಾವಿಯಾಂಚೊ ವಾಪರ್
polyuria ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ಮುತ್ಚೆಂ
pomaceous ಶೆಬಾಂಚೆಂ
pomade ಪರ್ಮಳಿತ್ ಮುಲಾಮ್
pomatum ಪರ್ಮಳಿತ್ ಮುಲಾಮ್
pomecitron ತೊರೆಂಜ್
pomegranate ದಾಳಿಂಬ್
pomelo ಏಕ್ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫಳ್
pomeranian ಏಕ್ ಪೆಟೊ
pomfret ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
pomological ಫಳ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
pomologist ಫಳ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
pomology ಫಳ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
pomp ವೈಭವ್
pompadour ಏಕ್ ಕೇಸ್ ಶೈಲಿ
pompano ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
pompon ಏಕ್ ಫುಲ್
pomposity ಅತಿಮಾನಿ ಚಾಲ್, ಉಲವ್ಣೆ ವ ಸವಯ್
pompous ಅತಿಮಾನಿ
ponce ಚೆಡ್ಯೆಚೊ ದಲಾಲ್
poncho ತಕ್ಲೆ ವಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಬರಿ ಕಾತರ್‌ಲ್ಲಿ ಕಾಂಬೊಳ್
pond ಫೊಂಡ್
ponder ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ಅಲೊಚನ್ ಕರ್
ponderous ಭೋವ್ ಜಡ್, ನೀರಸ್
pondweed ಫೊಂಡ್ ನಲಿಯೊ
pongee ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್
pongid ವಾಂದೊರ್
poniard ಏಕ್ ಸುರಿ
pontifex ಆದಿಂ ರೊಮಾಂತ್ ಯಾಜಕ್, ಸಾಂಕೊಬಾಂದ್ಪಿ pl. ponfices
pontiff ಭಿಸ್ಪ್, ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬ್
pontifical ಭಿಸ್ಪಾಚೆಂ, ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬಾಚೆಂ
pontificate ಭಿಸ್ಪಾಚೊ ವ ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬಾಚೊ ಹುದ್ದೊ ವ ಹುದ್ದ್ಯಾಚೊ ಕಾಳ್ ವ ಹುದ್ದೊ ಚಲಂವ್ಚೆಂ
pony ಲ್ಹಾನ್ ಘೊಡೊ
ponytail ಕೇಸ್ ಪಾಟಿಂ ಬಾಂದ್ಚಿ ಶೈಲಿ
pooch ಪೆಟೊ
pood ೧೬.೩೮ (16.38) ಕಿಲೊಗ್ರಾಮ್ ಸಮಾನ್ ರಷ್ಯನ್ ಜಡಾಯ್ ಘಟಕ್
poodle ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಪೆಟೊ
pool ಕೊಂಡ್, ಏಕ್ ಖೆಳ್, ಎಕಾ ಉದ್ದೇಶಾಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಪಂಗಡ್, ಜಮೊ ಕರ್
poop ಅಗ್, ಗೂ
poor ದುಬ್ಳೊ, ಬಾವ್ಡೊ, ಅಣ್ವೊ, ಗುಣಾಂತ್ ವ ಮೊಲಾಂತ್ ಸಕೈಲ್
pop ಅವ್ಚಿತ್ ಘಾಲ್ ವ ಲೋಟ್, ಅವ್ಚಿತ್ ಯೆ, ವಚ್ ವ ದೀಸ್
pop off ಅವ್ಚಿತ್ ಮೊರ್, ಅವ್ಚಿತ್ ವಚ್, ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾನಾ ವಡ್ಲ್ಯಾನ್ ವ ರಾಗಾನ್ ಉಲಯ್
pop the question ಕಾಜಾರಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾವ್ ಕರ್
pope ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬ್
popinjay ಹಂಕಾರಿ ಮನಿಸ್
popish ರೋಮನ್ ಕಥೊಲಿಕ್
poplar ಏಕ್ ರೂಕ್
poplin ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್
popple ಉಚಾಂಬಳ್ ದರ್ಯೊ
poppy ಏಕ್ ಝಡ್
poppycock ಅರ್ಥಾವಿಣ್
populace ಲೋಕ್
popular ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್
popularity ಲೊಕಾಮೋಗ್
populate ನಿವಾಸ್ ಕರ್
population ಜನಸಂಖೊ
populous ಜನಸಂಖೊ ಆಸ್ಚೊ
porbeagle ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
porch ಪ್ರವೇಶ್ ಸುವಾತ್
porcine ದುಕ್ರಾಚೆಂ
porcini ಏಕ್ ಆಳ್ಮೆಂ
porcupine ಸಾಳ್
pore ಪೊಳೆ, ವಾಚ್, ನಿಯಾಳ್ ಕರ್
porgy ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
pork ದುಕ್ರಾ ಮಾಸ್
porker ತರ್ನೊ ದುಕೊರ್, ಮೊಟೊ
porky ದುಕ್ರಾ ಬರಿ
porn pornography ಪೊಳೆ
porno pornography ಪೊಳೆ
pornographer ಚೆಡಿಬರವ್ಪಿ
pornographic ಚೆಡಿಬರ್ಪೀಯ್
pornography ಚೆಡಿಬರಾಪ್
porny ಚೆಡಿಬರ್ಪಾಚೆಂ
porosity ಉತ್ರೊಂಕ್ ಸುಲಭ್ ಸ್ಥಿತಿ
porous ಉತ್ರೊಂಕ್ ಸುಲಭ್
porpoise ಏಕ್ ಮಾಸೊ
porrect ಮುಕಾರ್ ವಿಸ್ತಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ
porridge ಏಕ್ ಖಾಣ್
porringer ಏಕ್ ಆಯ್ದಾನ್
port ಬಂದರ್
portabella ಏಕ್ ಆಳ್ಮೆಂ
portabello ಏಕ್ ಆಳ್ಮೆಂ
portability ವಾವಂವ್ಚಿ ಸ್ಥಿತಿ
portable ಉಕಲ್ನ್ ವಾವಯೆತ್
portage ವಾವಂವ್ಚೊ ವಾವ್ರ್, ವಾವಂವ್ಚೊ ಖರ್ಚ್
portal ದಾರ್
portative ಉಕಲ್ನ್ ವಾವಯೆತ್
portend ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಚೊ ಘುರ್ತ್ ದೀ
portent ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಚೊ ಘುರ್ತ್
porter ಸಾಮಾನ್ ವಾವಂವ್ಚೊ, ದಾರ್ ರಾಕ್ಪಿ
porterage ಸಾಮಾನ್ ವಾವಂವ್ಚೆಂ ವ ದಾರ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ಕಾಮ್, ಸಾಮಾನ್ ವಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ವ ದಾರ್ ರಾಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಮಜೂರಿ
portfolio ಕಾಗ್ದಾಂ ವ ಪಿಂತುರಾಂ ವೊರುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪೊರ್, ಮಂತ್ರಿಚೊ ಖಾತೊ, ಪಿಂತುರಾಂಚೊ ಜಮೊ
portico ಪ್ರವೇಶ್ ಸುವಾತ್
portiere ದಾರಾಕಡೆ ಪಡ್ದೊ
portion ವಾಂಟೊ
portly ಮೊಟೊ
portmanteau ವಡ್ ಸೂಟ್‍ಕೇಸ್
portmanteau word ದೋನ್ ಸಬ್ದ್ ಮೆಳವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಬ್ದ್ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ motor + hotel = motel
portobella ಏಕ್ ಆಳ್ಮೆಂ
portobello ಏಕ್ ಆಳ್ಮೆಂ
portrait ತಸ್ವಿರ್
portraitist ತಸ್ವಿರ್‌ಗಾರ್
portraiture ತಸ್ವಿರ್ ಕರ್ಚೆಂ
portray ಪಿಂತ್ರಾಯ್
portrayal ಪಿಂತ್ರಾವ್ಣಿ
portrayer ಪಿಂತ್ರಾವ್ಪಿ
portress ದಾರ್ ರಾಕ್ಪಿಣ್
portulaca ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
posada ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ದೇಶಾಂನಿ ಛತ್ರ್
pose ಘಾಲ್, ಕರ್, ಆಂಗಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ, ನಟನ್ ಕರ್
poseidon ಗ್ರೀಕ್ ದರ್ಯಾ ದೇವತಾ
poser ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕಷ್ಟಾಚೆಂ ವ ಗೊಂದೊಳಾಚೆಂ ಸವಾಲ್
poseur ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಮನಿಸ್
posh ಊಂಚ್ ವರ್ಗ್ ವ ಗುಣಾಚೆಂ
posit ಘಟ್ ಬಸಯ್, ಸೂಚನ್ ದಿ
position ಸ್ಥಿತಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಅಲೊಚನ್
positive ಸಕರಾತ್ಮಾಕ್
positivism ಸಕರಾತ್ಮಾಕ್‍ವಾದ್
positivist ಸಕರಾತ್ಮಾಕ್‍ವಾದಿ
positivistic ಸಕರಾತ್ಮಾಕ್‍ವಾದೀಯ್
positivity ಸಕರಾತ್ಮಾಕ್ಪಣ್
posole ಮೆಕ್ಸಿಕೊಚೊ ಸುಪ್
posse ಪಂಗಡ್
possess ಆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ. ಗೂಣ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ವ ಶಾತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರ್ಚೆಂ
possession ಆಸ್ತ್, ನಿಯಂತ್ರಣ್, ಧನಿಪಣ್
possessive ಧನಿಪಣ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ
possessor ಧನಿ
possessory ಧನಿಪಣ್ ಆಸ್ಚೆಂ
posset ಏಕ್ ಪೀವನ್
possibility ಸಾಧ್ಯತಾ
possible ಸಾಧ್ಯ್
post ತಪಾಲ್, ಉಪ್ರಾಂತ್, ಖಾಂಬೊ, ಲಾಗಯ್, ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್, ಕಳಯ್, ಹುದ್ದೊ
post bag ತಪಾಲ್ ಪೊತೆಂ
post bellum ಝುಜಾ ಉಪ್ರಾಂತ್
post box ತಪಾಲ್ ಪೇಟ್
post meridiem ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಬಾರಾ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್
post mortem ಮೊರ್ನಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚಾಕ್ ಮೊಡ್ಯಾಚಿ ಪರಿಕ್ಷಾ
post office ತಪಾಲ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ್
post natal ಜನ್ಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್
post nuptial ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್
post partum ಜನ್ಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್
post prandial ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್
post script ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ
post vocalic ಸ್ವರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್
postage ತಪಾಲ್ ಖರ್ಚ್
postal ತಪಾಲಾಚೆಂ
posterior ಉಪ್ರಾಂತ್, ಪಾಟ್ಲಿ ಕೂಸ್
posteriority ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿಚೆಂ
posterity ಪಿಳ್ಗಿ, ಮುಕ್ಲ್ಯೊ ಸಂತತಿ
postern ಪಾಟ್ಲೆಂ ದಾರ್
posthumous ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್
postlude ಅಂತ್ಯ್ಘಡಿತ್
postman ತಪಾಲ್‍ಮನಿಸ್
postmark ತಪಾಲ್‍ಘುರ್ತ್
postmaster ತಪಾಲ್‍ಮೆಸ್ತ್ರಿ
postmistress ತಪಾಲ್‍ಮೆಸ್ತ್ರಿಣ್
postpone ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್
postponement ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ
postulancy ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮೆಳಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಉಮೆದ್ವಾರ್ಪಣ್
postulant ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮೆಳಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಉಮೆದ್ವಾರ್
postulate ಸತ್, ಆಸ್ಚೆಂ ವ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಚೆಂ
postulator ಭಾಗೆವಂತ್ ವ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಸಾರುಂಕ್ ಪೊಳೊಂವ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ
posture ಆಂಗಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾಚೊ ಮನೋಭಾವ್
posy ಧ್ಯೇಯ್, ತುರೊ, ಫುಲ್
pot ಮೊಡ್ಕಿ
potable ಪಿಯೆವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
potage ಏಕ್ ದಾಟ್ ಸುಪ್
potassium ಏಕ್ ಲೋಹ್
potation ಅಮಾಲ್ ಪೀವನ್, ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ
potato ಬಟಾಟೊ
potboiler ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವ ಕಲಾಂತ್ ಲಾಭಾ ಖಾತಿರ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ
potboy ಮೊಡ್ಕಿಚೆಡೊ, ಗಡಂಗಾಂತ್ ಪೀವನ್ ದಿಂವ್ಚೊ
potemkin village ಸೊಭಿತ್ ನಕ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್
potence potency ಪೊಳೆ
potency ಬಳ್, ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ
potent ಬಳಾಧಿಕ್, ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ
potentate ರಾಯ್, ಸಾರ್ವಭೌಮ್
potential ಸಾಧ್ಯತಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ
potentiality ಸಾಧ್ಯತಾ
potentiate ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ವ ಸಕ್ರಿಯ್ ಕರ್ ವ ಚಡ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ವ ಚಡ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಕರ್
potentiation ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ವ ಸಕ್ರಿಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ವ ಚಡ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ವ ಚಡ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಕರ್ಚೆಂ
potentiator ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ವ ಸಕ್ರಿಯ್ ಕರ್ಚೊ ವ ಚಡ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ವ ಚಡ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಕರ್ಚೊ
potentilla ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್, ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
pother ಘುಸ್ಪಡ್, ಧುವರ್ ವ ಧುಳಿಚೆಂ ಕೂಪ್
potherb ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
pothole ಮೊಡ್ಕಿಬುರಾಕ್
pothos ಏಕ್ ಝಡ್
pothouse ಗಡಂಗ್
pothunter ಖಾಣಾ ಖಾತಿರ್ ಶಿಕಾರಿ ಕರ್ಚೊ, ಹವ್ಯಾಸಿ ಪುರಾತತ್ತ್ವ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
potion ಭೊರ್ಶಿಕ್ ದ್ರವ್
potlatch ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಮೂಳ್ ನಿವಾಸಿ ಮಧೆಂ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್
potluck ಸಯ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಾಧಾರಣ್ ಜೆವಾಣ್, ಸಮುದಾಯ್ ಜೆವಾಣ್
potometer ಪಿಯೆಮಾಪಕ್
potpie ಏಕ್ ಖಾಣ್
potpourri ಭೊರ್ಶಿಕ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ವ ಜಮೊ
potsherd ಕಯ್ಲ್
potstone ಮೊಡ್ಕಿಫಾತೊರ್
pottage ದಾಟ್ ಸುಪ್
potter ಕುಂಬಾರ್
pottery ಮಾತ್ಯೆಚಿಂ ಆಯ್ದಾನಾಂ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ, ಮಾತ್ಯೆಚಿಂ ಆಯ್ದಾನಾಂ, ಕುಂಬಾರಾಚೆಂ ಕಾಮ್
pottle ಅರ್ಧೆಂ ಗೆಲನ್ ಸೊಂಬ್ಚೆಂ ಆಯ್ದಾನ್
potty ಚಿಲ್ಲರ್, ತಿಕ್ಕೆ ಪಿಸೊ, ನ್ಹಾಣಿ, ಕಕ್ಕುಸ್
pouch ಪೊತಿ
poult ಟರ್ಕಿ ಪೀಲ್
poulterer ತಾಂತ್ಯಾಂ ವ ಮಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ಸುಕ್ಣಿ ಪೊಸ್ಚೊ
poultry ತಾಂತ್ಯಾಂ ವ ಮಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ಪೊಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಸುಕ್ಣಿ
pounce ಝೊಂಪ್
pound ಥೊಡ್ಯಾ ದೇಶಾಂನಿ ದುಡ್ವಾಚೊ ಘಟಕ್, ಜಡಾಯೆಚೊ ಘಟಕ್, ಕಾಂಡ್, ದೊಡ್ಡಿ
poundage ಪೌಂಡಾಂತ್ ಜಡಾಯ್, ಪೌಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಜಡಾಯ್ ಶುಲ್ಕ್, ಜಪ್ತಿ ಕರ್ಚೆಂ
pounder ಮುಸಾಳ್
pour ವೋತ್
pout ವೋಂಟ್ ಮುಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ನಾಖುಶಿ ದಾಕಯ್
pouter ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಪಾರ್ವೊ
pouty ನಾಖುಶಿ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ
poverty ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್
pow ತಕ್ಲಿ, ಸ್ಫೋಟಾಚೊ ಆವಾಜ್
powder ಪಿಟೊ
power ಸಕತ್, ಅಧಿಕಾರ್
powerful ಸಕ್ತಿವಂತ್
powerhouse ಸಕತ್‍ಘರ್
powwow ಚರ್ಚೆ, ಗಜಾಲಿ
pox ಏಕ್ ಪಿಡಾ, ಖರ್ಗ್, ಶಿರಾಪ್
pozole ದಾಟ್ ಸುಪ್
practical ಅಭ್ಯಾಸಕ್
practice ಅಭ್ಯಾಸ್
practise ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್
practitioner ಅಭ್ಯಾಸಿ
praenomen ಆದಿಂ ರೊಮಾಂತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತೀನ್ ನಾಂವಾಂ ಪೈಕಿ ಪಯ್ಲೆಂ ನಾಂವ್
praesidium ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ್ ಸಮಿತಿ
praetor ಆದಿಂ ರೊಮಾಂತ್ ನಿತಿದಾರ್
praetorian ರೋಮನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಚ್ಯಾ ಅಂಗ್‍ರಕ್ಷಕ್ ದಳಾಚೊ
praetorium ರಾಜಾಂಗಣ್
pragmatic ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ್
pragmatism ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ್‍ವಾದ್
pragmatist ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ್‍ವಾದಿ
prairie ತಣಾಚೊ ಜಾಗೊ
praise ಹೊಗ್ಳಿಕ್
praiseworthy ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ
praline ಏಕ್ ಖಾಣ್
pram perambulator ಮಟ್ಚೆಂ ರೂಪ್
prance ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಚಿ ಉಡಿ, ಅತಿಮಾನಿ ರಿತಿನ್ ಚಲ್, ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಚಲ್
prandial ಜೆವ್ಣಾಚೆಂ
prang ಅವ್ಘಡ್
prank ಪೊಕ್ರಿ ಕಾರ್ಯೆಂ
prankish ಪೊಕ್ರಿ
prankster ಪೊಕ್ರಿ
prase ಏಕ್ ಪಾಚ್ವೆಂ ಶಿವ್ಧಾತು
praseodymium ಏಕ್ ಲೋಹ್
prat ಬುದ್ದು, ಪಿಸೊ
prate ಗಜಾಲಿ ಕರ್
pratfall ಕುಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪಡ್ಚೆಂ, ಅಕ್ಮಾನಾಭರಿತ್ ಅವ್ಘಡ್ ವಡ್ ಚೂಕ್
pratincole ಲೆಚ್ಚಿಲ್‍ವಾಸಿ, ಲಾಂಬ್ ಪಾಕಾಟ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಿಡಿ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
pratique ತಾರ್ವಾಕ್ ಬಂದ್ರಾಂತ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ
prattle ಗಜಾಲಿ ಕರ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆ
prau ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾಚಿ ದೋಣ್
prawn ಸುಂಕಾಟ್
prawner ಸುಂಕಾಟ್ಗಾರ್
praxeological ಅಭ್ಯಾಸ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ‍ೀಯ್
praxeology ಅಭ್ಯಾಸ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
praxes praxis ಪೊಳೆ
praxis ಅಭ್ಯಾಸ್, ಕ್ರಿಯಾ, ಕಾರ್ಯೆಂ
pl. praxes
pray ಮಾಗ್
prayer ಮಾಗ್ಣೆ
pre ಆದಿಂ, ಪಯ್ಲೆಂ
preach ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ಸಾಂಗ್
preacher ಪ್ರಸಂಗಿ
preachment ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
preachy ಸೆರ್ಮಾಂವಿ
preamble ಆದಿಚಲನ್
prebend ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್ ವ ವಡ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಭಾತೆಂ
prebendary ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್ ವ ವಡ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಭಾತೆಂ ಮೆಳ್ಚೊ ಪಾದ್ರಿ
precarious ಅನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖುಶೆ ಪ್ರಕಾರ್, ದುಬಾವಾಚೆಂ, ಅಪಾಯಾಚೆಂ
precatory ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ
precaution ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್
precede ಪಯ್ಲೆಂ ಯೆ, ಚಡಿತ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಜಾ
precedence ಚಡಿತ್ ಮಹತ್ವ್
precedency precedence ಪೊಳೆ
precedent ಆದಿದಾಕ್ಲೊ
preceding ಪಯ್ಲೆಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ
precentor ಗಾಯನಾಂತ್ ಮುಖೆಲಿ
precentorship ಗಾಯನಾಂತ್ ಮುಖೆಲಿಪಣ್
precept ನಿಯಮ್
preceptive ನಿಯಮೀಯ್
preceptor ಶಿಕ್ಷಕ್, ತೆಂಪ್ಲಾರಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಚೊ ಮಸ್ತಕ್
preceptorial ಶಿಕ್ಷಕೀಯ್, ಪ್ರಿಸೆಪ್ಟರಾಚೆಂ
preceptory ತೆಂಪ್ಲಾರಾಂಚೆಂ ಘರ್
precinct ಜಾಗೊ, ಗಡ್, ಬಾಂದ್ಪಾಚೊ ದೊರ‍್ಯಾ ಭಿತರ್ಲೊ ಜಾಗೊ
precious ಮೊಲಾಧಿಕ್
precipe ಲಿಖಿತ್ ನ್ಯಾಯಸಭಾ ಹುಕುಮ್
precipice ಕಡ್ಸೊ, ಕಂದಕ್
precipitate ರಾಗಾನ್ ಉಡಯ್, ಅವ್ಚಿತ್ ಹಾಡಯ್, ಅವ್ಚಿತ್ ಪಡ್
precipitation ದರ್ವಡ್, ಅಮ್ಸೊರ್
précis ಸಾರಾಂಶ್
precise ಅಮ್ಕೊ
precision ಅಮ್ಕೊಪಣ್
preclude ಘಡಾನಾಶೆಂ ಕರ್
preclusion ಘಡಾನಾಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ
preclusive ಘಡಾನಾಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ
precocial ಜನ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಆಸೊಂಕ್ ಸಕ್ಚಿ
precocious ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಅಸಾಧಾರಾಣ್ ಬುದ್ವಂತ್
precocity ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಅಸಾಧಾರಾಣ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್
precognition ಆದಿಜಾಣ್ವಾಯ್
precognitive ಆದಿಜಾಣ್ವಾಯೀಯ್
preconceive ಪಯ್ಲೆಂ ಚೀಂತ್
preconception ಪಯ್ಲೆಂ ಚಿಂತಾಪ್, ಆದಿಫೈಸಲ್
precondition ಆದಿಶರ್ತ್
preconscious ಆದಿಜಾಣಾ
precontact ಆದಿಸಂಪರ್ಕ್
precook ಪಯ್ಲೆಂ ರಾಂದ್
precursor ಪಯ್ಲೆಂ ಯೆಂವ್ಚೊ ಅನಿ ಅನ್ಯೇಕ್ಲಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕಳಂವ್ಚೊ, ಪೂರ್ವಾಧಿಕಾರಿ
predaceous ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಖಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ
predacious predaceous ಪೊಳೆ
predacity ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ
predate ಪಯ್ಲೆಂಚಿ ತಾರಿಕ್, ಪಯ್ಲೆಂಚಿ ತಾರಿಕ್ ಘಾಲ್
predation ಲುಟ್ಚೆಂ, ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಖಾಣಾಕ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್ಚೆಂ
predator ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಖಾಂವ್ಚಿ ಮನ್ಜಾತ್
predecease ಪಯ್ಲೆಂ ಮೋರ್
predeceased ಪಯ್ಲೆಂ ಮೆಲ್ಲೊ
predecessor ಪೂರ್ವಾಧಿಕಾರಿ
predella ಆಲ್ತಾರಿಚ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಚ್ಯಾ ಸಕೈಲಿ ಕೂಸ್
predestinarian ಆದಿನಿರ್ಮೊಣೆವಾದಿ
predestinariansim ಆದಿನಿರ್ಮೊಣೆವಾದ್
predestinate ಆದಿನಿರ್ಮಿ, ಆದಿನಿರ್ಮಿತ್
predestination ಆದಿನಿರ್ಮೊಣೆ
predestinator ಆದಿನಿರ್ಮೊಣೆಗಾರ್
predestine ಆದಿನಿರ್ಮಿ
predetermination ಆದಿನಿರ್ಧಾರ್
predetermine ಆದಿನಿರ್ಧಾರ್ಸಿ
predeterminer ಆದಿನಿರ್ಧಾರಕ್
predial ಜಾಗ್ಯಾಚೆಂ, ಭುಂಯ್ಚೆಂ
predicament ಕಷ್ಟಾಚಿ ವ ಘುಸ್ಪಡಾಯೆಚಿ ಸ್ಥಿತಿ
predict ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಂಗ್
prediction ಘಡಾಪ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ
predictor ಘಡಾಪ್ ಸಾಂಗ್ಪಿ
predilection ಮೆಚ್ವಣ್
predominance ಊಂಚ್ ಬಳ್, ಪ್ರಭಾವ್ ವ ಅಧಿಕಾರ್
predominancy predominance ಪೊಳೆ
predominant ಊಂಚ್ ಬಳ್, ಪ್ರಭಾವ್ ವ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ
pree ನಮೂನೊ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರ್
preeminent ಸರ್ವ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್
pre-empt ಘಡಾನಾಶೆಂ ಆಡಾಯ್
preen ಪಿನ್, ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ನೆಸ್, ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ಚ್ ಹೊಗೊಳ್ಸಿ
preener ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ನೆಸ್ಚೊ, ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ಚ್ ಹೊಗೊಳ್ಸುಂಚೊ
preface ಆದಿವಚನ್
prefatory ಆದಿವಚನೀಯ್
prefect ಆದಿಂ ರೊಮಾಂತ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ರೊಮಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೊ ಮುಖೆಲಿ
prefect apostolic ಮಿಸಾಂವ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಭಿಸ್ಪಾಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಯಾಜಕ್
prefecture ಪ್ರಿಫೆಕ್ಟಾಚೊ ಹುದ್ದೊ, ಪ್ರಿಫೆಕ್ಟಾಚೆಂ ಘರ್, ಪ್ರಿಫೆಕ್ಟಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾಚೊ ಪ್ರದೇಶ್
prefecture apostolic ಪ್ರಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಪೊಸ್ತೊಲಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾಚೊ ಪ್ರದೇಶ್
prefer ಮೆಚ್ವೊ, ವೀಂಚ್
preferable ವಿಂಚವ್ಣೆಕ್ ಫಾವೊ
preference ಮೆಚ್ವೊಣ್, ವಿಂಚವ್ಣ್
preferential ವಿಂಚವ್ಣೆಚೆಂ
preferment ಹುದ್ದ್ಯಾಂತ್ ಬಡ್ತಿ, ಗೌರವಾಚೊ ವ ಲಾಭಾಚೊ ಹುದ್ದೊ, ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ
prefiguration ಆದಿರೂಪ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
prefigurative ಆದಿರೂಪಕ್
prefigure ಆದಿರೂಪ್
prefix ಆರಂಭ್ ಘಡ್ಸೊಣ್
preflight ಉಬ್ಣೆ ಪಯ್ಲೆಂ
preformation ಆದಿರೂಪಿತ್ಪಣ್
pregnable ಧರ್ಯೆತ್
pregnancy ಗುರ್ವಾರ್‌‍ಪಣ್
pregnant ಗುರ್ವಾರ್
prehension ಧರ್ಚೆಂ, ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ
prehistorian ಆದಿಇತಿಹಾಸ್‍ಗಾರ್
prehistoric ಆದಿಐತಿಹಾಸಿಕ್
prehistorical ಆದಿಐತಿಹಾಸಿಕ್
prehistory ಆದಿಇತಿಹಾಸ್‍
prehuman ಆದಿಮನಿಸ್, ಆದಿಮನ್ಶಾಚೆಂ
prejudge ಆದಿಝಡ್ತಿ ಕರ್
prejudgement ಆದಿಝಡ್ತಿ
prejudice ಆದಿಫೈಸಲ್
prejudicial ಘಾಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ವ ಲುಕ್ಸಾಣೆಚೆಂ, ಆದಿಫೈಸಲೀಯ್
prelacy ಭಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೊ ಹುದ್ದೊ
prelapsarian ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಪಡ್ಣೆ ಪಯ್ಲೆಂ
prelate ಭಿಸ್ಪ್ ವ ತ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೊ ಯಾಜಕ್
prelature ಭಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೊ ಹುದ್ದೊ
prelect ಪರಿಪಾಠ್ ದೀ
prelection ಪರಿಪಾಠ್
prelim preliminary ಪೊಳೆ
preliminary ಪ್ರಾರಂಭಿಕ್
preliterate ಆದಿಅಕ್ಷರಸ್ಥ್
prelude ಆದಿಘಡಿತ್
prelusion ಆದಿಘಡಿತ್, ಪ್ರಸ್ತಾವನ್
prelusive ಪ್ರಸ್ತಾವೀಯ್
premature ವೆಳಾಪಯ್ಲೆಂ
premeditate ಪಯ್ಲೆಂ ಚೀಂತ್
premeditated ಪಯ್ಲೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ
premeditation ಪಯ್ಲೆಂ ಚಿಂತಾಪ್
premier ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ, ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ
premier danseur ಮುಖ್ಯ ಬ್ಯಾಲೆ ನಾಚ್ಪಿ
premiere ಪಯ್ಲಿ ಪ್ರಗಟ್ ದಾಖವ್ಣಿ
premiere danseuse ಮುಖ್ಯ ಬ್ಯಾಲೆ ನಾಚ್ಪಿಣ್
premiership ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೊ
premise ವಾದಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವ್, ಬಾಂದ್ಪಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಾಗೊ
premiss premise ಪೊಳೆ
premium ಆದಿಘೆ, ಚಡ್ತಿಕ್ ಮೊಲ್
premix ಆದಿಭೊರ್ಶಿ, ಆದಿಭೊರ್ಶಿಕ್
premonition ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಭೊಗಾಣ್
premonitory ಜಾಗ್ರುತ್ ಕರ್ಚೆಂ
premune ಆದಿರಾಕ್ವಣೆಚೆಂ
premunition ಆದಿರಕ್ಷಣ್
prename ಪಯ್ಲೆಂ ನಾಂವ್
prenatal ಜನ್ಮಾ ಪಯ್ಲೆಂ
prenominate ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ
prenotion ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಭೊಗಾಣ್, ಆದಿಫೈಸಲ್
prenup prenuptial ಪೊಳೆ
prenuptial ಕಾಜಾರಾ ಪಯ್ಲೆಂ
prepaid ಪಯ್ಲೆಂ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ
preparation ತಯಾರಿ
preparative ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ
preparator ತಯಾರಕ್
preparatory ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ
prepare ತಯಾರ್ ಕರ್
prepay ಪಯ್ಲೆಂ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್
prepayment ಪಯ್ಲೆಂ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ಚೆಂ
prepense ಪಯ್ಲೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ
preplant ಲಾಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ
preponderance ಜಡಾಯ್, ಬಳ್, ಸಕತ್, ಮಹತ್ವ್ ವ ಸಂಖೊ ಚಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ
preponderancy preponderance ಪೊಳೆ
preponderant ಜಡಾಯ್, ಬಳ್, ಸಕತ್, ಮಹತ್ವ್ ವ ಸಂಖೊ ಚಡ್ ಆಸ್ಚೊ
preponderate ಜಡಾಯ್, ಬಳ್, ಸಕತ್, ಮಹತ್ವ್ ವ ಸಂಖ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಜಾ
preponderation ಜಡಾಯ್, ಬಳ್, ಸಕತ್, ಮಹತ್ವ್ ವ ಸಂಖ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
preposition ಆದಿಘಾಲ್
prepositional ಆದಿಘಾಲೀಯ್
prepositive ಆದಿಘಾಲ್ಲೆಂ
prepossess ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್
preposterous ಅವಾಜ್ಬಿ
prepotency ಅಸಾಧಾರಣ್ ಬಳ್
prepotent ಅಸಾಧಾರಣ್ ಬಳ್ ಆಸ್ಚೊ
preprandial ಜೆವ್ಣಾ ಪಯ್ಲೆಂ
preprint ಆದಿಛಾಪ್
prepubertal ಆದಿಪ್ರೌಢ್‍ಪಣಾಚೆಂ
prepuberty ಆದಿಪ್ರೌಢ್‍ಪಣ್
prepubescence ಆದಿಪ್ರೌಢ್‍ಪಣ್
prepubescent ಆದಿಪ್ರೌಢ್‍ಪಣಾಚೆಂ
prequel ಆದಿಕಾಣಿ, ಆದಿಪಿಂತುರ್
preregister ಆದಿಪಂಜೀಕರಣ್ ಕರ್
preregistration ಆದಿಪಂಜೀಕರಣ್
prerequisite ಪಯ್ಲೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ
prerogative ವಿಶೇಸ್ ಅಧಿಕಾರ್
presage ಶಕುನ್. ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಂಗ್
presager ಆದಿಸಾಂಗ್ಪಿ
presbyter ಮಾಲ್ಘಡೊ, ಯಾಜಕ್
presbyterate ಯಾಜಕ್ಪಣ್
presbytery ಯಾಜಕಾಚೆಂ ಘರ್
prescience ಆದಿಜಾಣ್ವಾಯ್, ಘಡಿತಾಂಚಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್
prescient ಆದಿಜಾಂಟೊ
prescind ಗುಮಾನ್ ಕಾಡ್
prescribe ವೊಕಾತ್ ಬರಯ್, ನಿಯಮ್ ಕರ್
prescript ನಿಯಮ್
prescription ಆದಿಬರಾಪ್
prescriptive ನಿಯಮೀಯ್
presence ಹಾಜರಿ
present ಹಾಜರ್, ಇನಾಮ್, ವೊಳೊಕ್ ಕರಯ್, ಭೆಟಯ್, ಆತಾಂ
present tense ವರ್ತಮಾನ್ ಕಾಲ್
presentation ಭೆಟವ್ಣಿ, ವಿವರಣ್
presentient ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಭೊಗಾಣ್ ಆಸ್ಚೊ
presentiment ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಭೊಗಾಣ್
presentism ವರ್ತಮಾನ್‍ವಾದ್
presentist ವರ್ತಮಾನ್‍ವಾದಿ
presentment ಭೆಟವ್ಣಿ
preservability ಸಾಂಬಾಳ್ಪಣ್
preservable ಸಾಂಬಾಳ್ಯೆತ್
preservation ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ
preservative ಸಾಂಬಾಳಕ್
preserve ಸಾಂಬಾಳ್
preserver ಸಾಂಬಾಳ್ಪಿ
preside ಚಲಯ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾ
presidency ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‍ಪಣ್, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಪಣ್
president ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
presidential ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ್, ರಾಷ್ಟ್ರಪತೀಯ್
presidentship ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‍ಪಣ್, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಪಣ್
presidiary ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ್, ರಾಷ್ಟ್ರಪತೀಯ್
press ದಾಂಬ್, ಛಾಪೊ
press conference ಪತ್ರಿಕಾ ಸಮ್ಮೇಳನ್
press secretary ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
pressman ಛಾಪೊಮನಿಸ್, ಪತ್ರ್‌ ಮನಿಸ್
pressure ದಾಂಬ್ಣಿ
prest ತಯಾರ್
prestidigitation ಹಾತಾಚಿ ಚಾಲಾಕಿ
prestige ಮರ್ಯಾದ್
prestigious ಮರ್ಯಾದಿಚೆಂ
presto ಅವ್ಚಿತ್
presumable ಆದಿಚಿಂತ್ಪೀಯ್
presume ಆದಿಚೀಂತ್
presumption ಆದಿಚಿಂತಾಪ್
presumptuous ಮೀತ್ ಮಿರ್ವೊಂಚೊ
prêt-a-porter ನೆಸೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ
preteen ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
pretence ನಟನ್
pretend ದಾಕಯ್, ನಟನ್ ಕರ್
pretender ನಟನ್ ಕರ್ಚೊ, ಸಿಯಾಸಣಾಚೆರ್ ಹಕ್ಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚೊ
pretense pretence ಪೊಳೆ
pretension ನಟನ್, ವ್ಯರ್ಥ್, ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶ್, ದುಬಾವಿ ಆರೋಪ್
preterit ಆದ್ಲೊ
preterm ವೆಳಾ ಪಯ್ಲೆಂ
preterminal ಮೊರ್ನಾ ಪಯ್ಲೆಂ
pretermission ಖಳಾಪ್, ಸೊಡ್ನಿ
pretermit ಕರಿನಾಶೆಂ ರಾವ್, ಸಾಂಗಾನಾಶೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್, ಅನಿಶ್ಚಿತ್ ಕಾಳಾಕ್ ರಾವಯ್
preternatural ಸೈಂಬಾ ಭಾಯ್ರ್
pretext ನೀಬ್
pretty ಸೊಭಿತ್, ಬುದ್ವಂತ್, ಸುಖಾಳ್, ಸಾಧಾರಣ್, ಭೋವ್
pretzel ಏಕ್ ಖಾಣ್
prevail ಬಳಿಷ್ಠ್ ಜಾ, ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಜಾ, ಯಶಸ್ವಿ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್
prevalence ಚಾಲ್ತೆಪಣ್
prevalent ಚಾಲ್ತೊ
prevaricate ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಚುಕಯ್, ಫಟಿ ಮಾರ್
prevarication ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಚುಕಂವ್ಚೆಂ, ಫಟಿ ಮಾರ್ಚೆಂ
prevaricator ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಚುಕಂವ್ಚೊ, ಫಟ್ಕಿರೊ
prevenient ಪಯ್ಲೆಂ
prevent ಆಡಾಯ್
preventable ಆಡಾವ್ಯೆತ್
preventative ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ
preventer ಆಡಾವ್ಪಿ
preventible ಆಡಾವ್ಯೆತ್
prevention ಆಡಾವ್ಣಿ
preventive ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ
preverbal ಕ್ರಿಯಾಪದಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ಉಲಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ
preview ಪಯ್ಲೆಂ ಪೊಳೆ, ಆದಿದಿಸವ್ಣ್
previous ಪಯ್ಲೆಂಚೆಂ
prevision ಪಯ್ಲೆಂ ದಿಸ್ಣೆಂ
prevocalic ಸ್ವರಾ ಪಯ್ಲೆಂ
prey ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮನ್ಜಾತಿಂನಿ ಶಿಕಾರಿ ಕರ್ಚಿ ಮನ್ಜಾತ್, ಲುಟ್ಚ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್
price ಮೊಲ್
prick ಲ್ಹಾನ್ ಬುರಾಕ್, ತೊಪ್
pricker ತೊಪ್ಚೆಂ, ಕಾಂಟೊ
prickle ಇಲ್ಲೆಂ ತೊಪ್
prickly heat ಘಾಮಾಳೆಂ
pride ಅಭಿಮಾನ್, ಹಂಕಾರ್, ಸಿಂಹಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್
priest ಯಾಜಕ್
priestess ಯಾಜಕಿಣ್
priesthood ಯಾಜಕ್ಪಣ್
prig ಚೋರ್, ವಿರಾರ್ ಕರ್ಚೊ
prim ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್
prima ballerina ಮುಖ್ಯ ಬ್ಯಾಲೆ ನಾಚ್ಪಿಣ್
prima donna ಪಯ್ಲಿ ಸಾಯ್ಬಿಣ್, ಮುಖ್ಯ ಗಾವ್ಪಿಣ್
prima facie ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸ್ಣೆರ್
primacy ಪಯ್ಲೆಪಣ್
primal ಮೂಳ್, ಪ್ರಾಚೀನ್
primality ಪ್ರಧಾನ್ ಸಂಖೊಪಣ್
primary ಪ್ರಾಥಮಿಕ್
primary colour ಮೂಳ್ ರಂಗ್
primate ರಾಷ್ಟ್ರ‍ಾಂತ್ ಪಯ್ಲೊ ಭಿಸ್ಪ್, ಮನ್ಜಾತಿಂತ್ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್
primatological ಪ್ರಥಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
primatologist ಪ್ರಥಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
primatology ಪ್ರಥಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
prime ಪ್ರಧಾನ್
prime meridian ಪ್ರಧಾನ್ ಮಧ್ಯರೇಖಾ
prime minister ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ
prime number ಪ್ರಧಾನ್ ಸಂಖೊ
prime rate ಪ್ರಧಾನ್ ದರ್
prime time ಪ್ರಧಾನ್ ವೇಳ್
primer ಶಿಕವ್ಣೆಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಪುಸ್ತಕ್
primero ಏಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖೆಳ್
primeval ಆರಂಭಿಕ್
primigravida ಪಯ್ಲಿ ಗುರ್ವಾರ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗುರ್ವಾರ್
primipara ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜನ್ಮ್ ದಿಂವ್ಚಿ, ಎಕಾಚ್ಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜನ್ಮ್ ದಿಲ್ಲಿ
pl. primiparae
primitive ಪ್ರಾಚೀನ್
primitivism ಪ್ರಾಚೀನ್‍ವಾದ್
primitivist ಪ್ರಾಚೀನ್‍ವಾದಿ
primitivistic ಪ್ರಾಚೀನ್‍ವಾದೀಯ್
primitivity ಪ್ರಾಚೀನ್‍ಪಣ್
primo ಪಯ್ಲೊ
primogenitor ಪೂರ್ವಜ್
primogeniture ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಚೆರ್ ಹಕ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ
primordial ಆರಂಭಿಕ್, ಪ್ರಾಚೀನ್
primp ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ನೆಸ್
primrose ಏಕ್ ಝಡ್, ಏಕ್ ಫುಲ್
primula primrose ಪೊಳೆ
primum mobile ಪಯ್ಲಿ ಘುಂವ್ಚಿ ವಸ್ತ್
primus ಪಯ್ಲೊ
primus inter pares ಸಮಾನಾಂ ಪೈಕಿ ಪಯ್ಲೊ
prince ರಾಯ್‍ಕುವರ್, ಪ್ರಭು
prince consort ರಾಜ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ರಾಣ್ಯೆಚೊ ಘೊವ್
prince’s feather ಏಕ್ ಝಡ್
princedom ರಾಯ್‍ಕುವರ್‌ಪಣ್, ಪ್ರಭುತ್ವ್
princelet ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಭು
princeling ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಭು
princeship ರಾಯ್‍ಕುವರ್‌ಪಣ್, ಪ್ರಭುತ್ವ್
princess ರಾಯ್‍ಕುವರ್ನ್, ಪ್ರಭಿಣ್
principal ಮುಖ್ಯ, ಸಂಸ್ಥಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ, ಅಸಲ್, ದಲಾಲಾಕ್ ಕಾಮ್ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ
principality ಪ್ರಭುತ್ವ್
principia ಮೂಳ್ ತತ್ತ್ವಾಂ
principium ಮೂಳ್ ತತ್ತ್ವ್
principle ತತ್ತ್ವ್
prink ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ನೆಸ್
print ಛಾಪ್, ಅಚ್ಚಿ
printer ಛಾಪಕ್
printery ಛಾಪ್ಚೊ ಜಾಗೊ
printout ಛಾಪ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಗಾದ್
prion ಏಕ್ ದರ್ಯಾ ಸುಕ್ಣೆ, ಏಕ್ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಕಣ್
prior ಪಯ್ಲೆಂ, ಮಠಾಚೊ ವಡಿಲ್
prioress ಮಠಾಚಿ ವಡಿಲ್ನ್
priority ಚಡಿತ್ ಮಹತ್ವ್
priory ಮಠ್
prison ಬಂದಿಖಾನ್, ಬಂದಿಸಾಳ್
prisoner ಕೈದಿ
pristine ಅಪುಟ್, ಮೂಳ್, ನೊವ್ಯಾ ಬರಿ
privacy ಖಾಸ್ಗಿಪಣ್
privatdocent ಖಾಸ್ಗಿ ಶಿಕ್ಷಕ್
privatdozent ಖಾಸ್ಗಿ ಶಿಕ್ಷಕ್
private ಖಾಸ್ಗಿ
private parts ಖಾಸ್ಗಿ ವಿಸ್ವೆ
privateer ದುಸ್ಮಾನ್ ತಾರ್ವಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ತಾರುಂ ವ ತಾರ್ವಾಟಿ
privation ಅಭಾವ್
privatism ಖಾಸ್ಗಿವಾದ್
privative ಅಭಾವೀಯ್
privilege ವಿಶೇಸ್ ಅಧಿಕಾರ್
privy ಖಾಸ್ಗಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ್, ಘುಟ್, ಘುಟಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ, ಕಕ್ಕುಸ್
privy purse ರಾಯ್ ಧನ್
prize ಇನಾಮ್
prizefight ವೃತ್ತೀಯ್ ಬೊಕ್ಸಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯ್
pro ಸಾಧಕ್, ಪಕ್ಷೆನ್
pro bono ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಕಾನೂನಿ ಕಾಮ್
pro rata ದಾಮಾಸ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್, ದಾಮಾಸೀಯ್
pro se ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪಕ್ಷೆನ್
pro tem ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್
pro tempore ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್
proactive ಆದಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್
probability ಸಂಭವ್
probate ನ್ಯಾಯಸಭಾಂತ್ ವೀಲ್ ಖರೊ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರ್ಚೆಂ
probation ಕಾಮಾಕ್ ಸಾರ್ಕೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾರ್ಕುಂಚಿ ಅವ್ಧಿ
probe ತನ್ಖಿ
probity ಸದಾಚಾರ್
problem ಸಮಸ್ಯಾ
problematic ಸಮಸ್ಯಾಚೆಂ
proboscides ಹಸ್ತಿಂಚಿಂ ಸೊಂಡಾಂ
proboscis ಹಸ್ತಿಚೆಂ ಸೊಂಡ್
procedural ವಿಧಾನೀಯ್
procedure ವಿಧಾನ್, ಕಾರ್ಯಾವಳಿ
proceed ಉಬ್ಜೊ, ಮುಕಾರ್ ವಚ್, ಮುಕಾರ್ಸಿ
proceeding ಕಾನೂನಿ ಕಾರ್ಯೆಂ, ವಿಧಾನ್, ಘಡಿತ್
proceeds ಜುಮ್ಲಾ ಐವಜ್
procephalic ತಕ್ಲೆಚೆಂ
process ಕಾರ್ಯಾವಳ್
procession ಪುರ್ಶಾಂವ್
proclaim ದಾಂಗ್ರೊ ಫೆರಾಯ್, ಪಾಸಾರ್
proclamation ದಾಂಗ್ರೊ
proclivity ವಾಯ್ಟಾ ಥಂಯ್ ಒಂದೊಣಿ
procrastinate ವೆಳಾರ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ರಾವ್
procrastination ವೆಳಾರ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ
procreant ಭುರ್ಗಿಂ ಕರ್ಚೆಂ
procreate ಭುರ್ಗಿಂ ಕರ್
procreation ಭುರ್ಗ್ಯಾಂವ್ಚಿ ಜನ್ಮವ್ಣಿ
procreative ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜನ್ಮಂವ್ಚೆಂ
procrustean ಪ್ರೊಕ್ರಸ್ಟೆಸಾಚೆಂ, ಕಠಿಣ್ ಆನಿ ಅವಾಜ್ಬಿ
procrustes ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಾಂತ್ ಪೊಸೈಡೊನಾಚೊ ಪೂತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಂಚಾರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂಚೆಂ ಆಂಗ್ ವೊಡ್ಟಾಲೊ ವ ಪಾಯ್ ಕಾತರ್ತಾಲೊ.
proctitis ಗಾಂಡಿಚಿ ಹುಲೊಪ್
proctologic ಗಾಂಡ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
proctological ಗಾಂಡ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
proctologist ಗಾಂಡ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
proctology ಗಾಂಡ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
proctor ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ್
procumbent ವೊಮ್ತೆಂ
procurable ಘೆವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
procurator ಆದಿಂ ರೊಮಾಂತ್ ಅಧಿಪತಿ, ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಖಜಾಂಜಿ
procure ಘೆ
procurement ಘೆಂವ್ಚೆಂ
procurer ಚೆಡ್ಯೆಚೊ ದಲಾಲ್
prod ತೊಪ್, ಕಾರ್ಯೆಂ ಕರುಂಕ್ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರ್
prodigal ವೆಚಿಕ್
prodigious ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಅಸಾಧಾರಣ್, ಶಕುನಾಚೆಂ
prodigy ಅಸಾಧಾರಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ವ ಘಡಿತ್, ವಿಶೇಸ್ ದೆಣಿ ಆಸ್ಚೊ ಭುರ್ಗೊ ವ ತರ್ನಾಟೊ, ಶಕುನ್
prodromal ಪಿಡಾ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಘುರ್ತಾಚೆಂ
prodrome ಪಿಡಾ ಯೆಂವ್ಚೊ ಘುರ್ತ್
produce ನಿರ್ಮಿ, ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕರ್, ಉತ್ಪತ್ತಿ
producer ನಿರ್ಮಾಪಕ್
product ನಿಪಜ್, ನಿರ್ಮಿಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್
production ನಿರ್ಮಾಪನ್
productive ನಿರ್ಮಾಪೀಯ್
productivity ನಿರ್ಮಾಪೀಯ್ಪಣ್
proem ಆದಿವಚನ್, ಆದಿಖೆಳ್
proemial ಆದಿವಚನೀಯ್, ಆದಿಖೆಳೀಯ್
profanation ಅಪವಿತ್ರ್ ಕರ್ಚೆಂ
profanatory ಅಪವಿತ್ರ್
profane ಅಪವಿತ್ರ್, ಅಪವಿತ್ರ್ ಕರ್, ಸಂಸಾರಿ, ಪೊಜ್ಡೆಂ
profanity ಅಪವಿತ್ರ್‌ಪಣ್, ಗಾಳ್
profess ಪ್ರಗಟ್ ಉಚಾರ್
profession ವೃತ್ತಿ, ಪಾಸಾರಣ್
professional ವೃತ್ತೀಯ್
professor ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್
professorate ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಹುದ್ದೊ
professorial ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಾಕೀಯ್
professoriat ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಹುದ್ದೊ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಪಂಗಡ್
professoriate ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಹುದ್ದೊ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಪಂಗಡ್
professorship ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ಪಣ್
proffer ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ದೀ, ಸೂಚನ್
proficiency ನಿಪುಣತಾ
proficient ನಿಪುಣ್
profit ಲಾಭ್, ಫಾಯ್ದೊ
profitable ಲಾಭಾಚೆಂ, ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ
profiteer ಲಾಭಿ, ಅವಾಜ್ಬಿ ಲಾಭ್ ಕರ್
profligacy ಲೆಕಾ ವರ್ತೊ ಖರ್ಚ್
profligate ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ಖರ್ಚುಂಚೊ
profluent ಸುಡಾಳ್ ವಾಳ್ಚೆಂ
profound ಗಂಭೀರ್, ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್, ಗೂಂಡ್
profundity ಗಂಭೀರತಾ, ಗುಂಡಾಯ್
profuse ಧಾರಾಳ್
profusion ಧಾರಾಳ್ಪಣ್
progenitor ಪೂರ್ವಜ್
progeny ಪಿಳ್ಗಿ
progeria ವೆಳಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾತಾರೊ ಜಾಂವ್ಚಿ ಪಿಡಾ
prognosis ಪಿಡೆಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
prognostic ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ, ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್
prognosticate ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಂಗ್
prognostication ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
prognosticative ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಳಂವ್ಚೆಂ
prognosticator ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೊ
program (Am) programme ಪೊಳೆ
programer (Am) programmer ಪೊಳೆ
programme ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್
programmer ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಿ
progress ಪ್ರಗತಿ
progressive ಪ್ರಗತಿವಾದಿ
progressivism ಪ್ರಗತಿವಾದ್
progressivist ಪ್ರಗತಿವಾದಿ
progressivistic ಪ್ರಗತಿವಾದೀಯ್
prohibit ನಿಷೆದ್ ಕರ್
prohibition ನಿಷೆದ್
prohibitive ನಿಷೆದ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಮಾರಗ್
prohibitory ನಿಷೆದಕ್
project ಯೋಜನ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾಕಯ್
projectile ಕ್ಷಿಪಣಿ, ರೊಕೆಟ್
projection ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ
projectionist ನಕ್ಷಾ ಕರ್ಚೊ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಚಲಂವ್ಚೊ
projector ಪಿಂತುರ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಯಂತ್ರ್
project ಯೋಜನ್, ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಕರಡ್
prolegomenon ಆದಿಸಾಂಗ್ಣಿ
pl. prologomena
proletarian ವಾವ್ರಾಡಿ ವರ್ಗಾಚೊ
proletariat ವಾವ್ರಾಡಿ ವರ್ಗ್
proliferation ವಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಚಡ್ಚೆಂ
prolific ಧಾರಾಳ್, ಫಳಾದಿಕ್, ಇಟಾಳ್
prolificacy ಧಾರಾಳ್ಪಣ್, ಫಳಾದಿಕ್ಪಣ್, ಇಟಾಳ್ಪಣ್
prolificity ಧಾರಾಳ್ ಸಕತ್
prolix ಅತಿವಿಸ್ತಾರ್
prolixity ಅತಿವಿಸ್ತಾರ್‌ಪಣ್
prolocutor ಉಲವ್ಣೆಮನಿಸ್, ಕದೆಲ್‍ಮನಿಸ್
prologue ಆದಿವಚನ್
prolong ಲಾಂಬಯ್
prolongation ಲಾಂಬವ್ಣಿ
prolusion ಆದಿಖೆಳ್
prolusory ಆದಿಖೆಳೀಯ್
prom ಹಾಇ ಸ್ಕೂಲ್ ವ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ನಾಚ್
promenade ಸಕಾಸ್ ಚಲೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ
prometheus ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಾಂತ್ ಉಜೊ ಸರ್ಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಚೊರ್ನ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲೊ
promethium ಏಕ್ ಲೋಹ್
prominence ಮಹತ್ವ್
prominent ಮಹತ್ವಾಚೊ
promiscuity ಮನ್ಶಾಂಕ್ ವ ವಸ್ತುಂಕ್ ಥರ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ಭೊರ್ಸುಂಚೆಂ, ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೀತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಲೈಂಗಿಕ್ ನಡ್ತೆಂ
promiscuous ಸಕ್ಕಡ್ ಥರಾಂಚ್ಯಾಂ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ವ ವಸ್ತುಂಚೆಂ, ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೀತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
promise ಭಾಸಾವ್ಣಿ
promisee ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ
promiser ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲೊ
promisor ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲೊ
promissory ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಆಸ್ಚೊ
promontory ಊಂಭುಂಯ್
promote ಬಡ್ತಿ ಕರ್
promoter ಬಡ್ತಿಗಾರ್
promotion ಬಡ್ತಿ
promotional ಬಡ್ತೀಯ್
prompt ರೊಕ್ಡೊ, ತಕ್ಷಣ್, ವಿಸ್ರಾಲ್ಲೆ ಸಬ್ದ್ ಸಾಂಗ್, ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರ್
promptitude ತಕ್ಷಣ್‍ಪಣ್
promulgate ಪಾಸಾರ್, ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್
promulgation ಪಾಸಾರಣ್, ಜ್ಯಾರಿ
promulgator ಪಾಸಾರಕ್
pronate ತಳ್ಹಾತ್ ಪಾಟಿಂ ವ ಸಕ್ಲಾ ಆಸ್ಚೆಬರಿ ಹಾತ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್
pronation ತಳ್ಹಾತ್ ಪಾಟಿಂ ವ ಸಕ್ಲಾ ಆಸ್ಚೆಬರಿ ಹಾತ್ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ
prone ಒಂದೊಣಿ ಆಸ್ಚೊ, ವೊಮ್ತೆಂ, ಪ್ರನಿಪಾತ್ ಕರ್ನ್
prong ಗಾರ್ಪ್
pronghorn ಏಕ್ ಮನ್ಜಾತ್
pronominal ಸರ್ವನಾಮೀಯ್
pronoun ಸರ್ವನಾಮ್
pronounce ಉಚಾರ್
pronounced ನಿರ್ಣಯಿತ್
pronouncement ಘೋಷಣ್
pronouncer ಉಚಾರಕ್
pronto ವೇಳ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ
pronunciation ಉಚ್ಚಾರಣ್
proof ರುಜ್ವಾತ್, ಪರಿಕ್ಷಾ ಆನಿ ತಿದ್ವಣೆಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ, ನಿರೋಧಕ್
prop ಧಿಗೊ
propaedeutic ಆದಿಶಿಕವ್ಣ್, ಆದಿಶಿಕವ್ಣೆಚೆಂ
propaganda ಪ್ರಚಾರ್
propagandist ಪ್ರಚಾರಕ್
propagandistic ಪ್ರಚಾರೀಯ್
propagate ವಿಸ್ತಾರಾಯ್, ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್
propagation ವಿಸ್ತಾರಾಂವ್ಚೆಂ, ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ಚೆಂ
propagator ವಿಸ್ತಾರ್ ಕರ್ಚೊ, ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ಚೊ
propel ಬಳಾನ್ ಮುಕಾರ್ ಕರ್
propellant ಬಳಾನ್ ಮುಕಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ
propellent propellant ಪೊಳೆ
propend ಒಂದೊ
propensity ವೊಡ್ನಿ, ಮೆಚ್ವಣಿ
proper ಸಾರ್ಕೊ
property ಆಸ್ತ್
prophecy ಪ್ರವಾದ್
prophesy ಪ್ರವಾದ್ ಕರ್
prophet ಪ್ರೊಫೆತ್, ಪ್ರವಾದಿ
prophetess ಪ್ರೊಫೆತಿಣ್, ಪ್ರವಾದಿಣ್
prophethood ಪ್ರೊಫೆತ್‍ಪಣ್, ಪ್ರವಾದ್‍ಪಣ್
prophetic ಪ್ರವಾದೀಯ್
prophylactic ಪಿಡೆ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕ್ಚೆಂ
propinquity ಲಾಗಿಂಪಣ್
propitiate ಶಾಂತ್ ಕರ್
propitiation ಶಾಂತ್ ಕರ್ಚೆಂ
propitiator ಶಾಂತ್ ಕರ್ಚೊ
propitiatory ಶಾಂತಿಕ್
propitious ಶಾಂತಿಕ್
propone ವಾದ್ ಕರ್
proponent ವಾದಿ
proportion ದಾಮಾಸೊ
proportional ದಾಮಾಸೀಯ್
proportionate ದಾಮಾಸೀಯ್
proposal ಪ್ರಸ್ತಾವ್
propose ಪ್ರಸ್ತಾವ್ ಕರ್
proposer ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್
proposition ಪ್ರಸ್ತಾವ್
propositus ಪ್ರಜಾ pl. propositi
propound ವಾದ್ ಕರ್
propounder ವಾದಿ
propraetor ಆದಿಂ ರೊಮಾಂತ್ ಅಧಿಪತಿ
propretor propraetor ಪೊಳೆ
proprietary ಧನ್ಯಾಚೆಂ
proprietor ಧನಿ
proprietress ಧನಿನ್
propriety ಸಾರ್ಕೆಂಪಣ್
propulsion ಬಳಾನ್ ಮುಕಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ
prorate ದಾಮಾಸ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್
proration ದಾಮಾಸ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್ಚೆಂ
prorogate ಅಧಿವೇಶನ್ ಸಂಪಯ್
prorogation ಅಧಿವೇಶನ್ ಸಂಪಂವ್ಚೆಂ
prorogue ಅಧಿವೇಶನ್ ಸಂಪಯ್
prosaic ಗದ್ಯೀಯ್. ನೀರಸ್, ಸಾಧಾರಣ್
prosaism ಗದ್ಯ್ ಶೈಲಿ
prosaist ಗದ್ಯ್ ಲೇಖಕ್
prosateur ಗದ್ಯ್ ಲೇಖಕ್
proscribe ನಿಷೇಧ್ ಕರ್, ಆಡ್ವಾರ್
proscription ನಿಷೇಧ್
prose ಗದ್ಯ್, ಗದ್ಯ
prosecute ಅಪ್ರಾಧಾ ವಿರೋಧ್ ಕಾನೂನಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಕರ್
prosecution ಅಪ್ರಾಧಾ ವಿರೋಧ್ ಕಾನೂನಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್
prosecutor ಅಪ್ರಾಧಾ ವಿರೋಧ್ ಕಾನೂನಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಕರ್ಚೊ
proselyte ಸಮಡ್ತಿಂತ್ ನೊವೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ
proselytise ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮಡ್ತಿಕ್ ಪರ್ತಿ
proselytize proselytise ಪೊಳೆ
prosencephalic ಮೆಂದ್ವಾಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೆಂ
prosencephalon ಮೆಂದ್ವಾಚೊ ಮುಕ್ಲೊ ವಾಂಟೊ
proser ಗದ್ಯ್ ಲೇಖಕ್
prosopographical ವ್ಯಕ್ತಿಬರಾಪೀಯ್
prosopography ವ್ಯಕ್ತಿಬರಾಪ್
prosopopoeia ವ್ಯಕ್ತೀಕರಣ್
prospect ಸಾಧ್ಯತಾ, ಖನಿಜ್ ಸೊದ್
prospective ಮುಕ್ಲೊ, ಅಪೇಕ್ಷಿತ್
prospector ಖನಿಜ್ ಸೊದ್ಪಿ
prospectus ಸಂಸ್ಥಾ ಮಾಹೆತ್ ಪುಸ್ತಕ್
prosper ನಂದನ್ ಜಾ
prosperity ನಂದನ್
prosperous ನಂದನ್
prostheses ಬನಾವಟಿ ವಿಸ್ವೆ
prosthesis ಬನಾವಟಿ ವಿಸ್ವೊ
prosthetic ಬನಾವಟಿ ವಿಸ್ವ್ಯಾಚೆಂ
prostitute ಚೆಡಿ
prostitution ಚೆಡಿಪಣ್
prostrate ಪ್ರನಿಪಾತ್ ಕರ್
prostration ಪ್ರನಿಪಾತ್
prosy ನೀರಸ್, ಸಾಧಾರಣ್
protactinium ಏಕ್ ಲೋಹ್
protagonist ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ್, ಮುಖೆಲಿ, ವಾದಿ
protasis ನಾಟಕ್ ವ ಪದಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾವೀಯ್ ವಾಂಟೊ pl. protases
protean ಸಬಾರ್ ರುಪಾಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೊ, ವಿವಿಧತಾ ಆಸ್ಚೊ
protect ರಾಕ್
protectant ರಾಕ್ವಣ್ ಕರ್ಚೊ
protection ರಾಕ್ವಣ್
protectionism ರಾಕ್ವಣ್‍ವಾದ್
protectionist ರಾಕ್ವಣ್‍ವಾದಿ
protective ರಾಕ್ಚೆಂ
protector ರಕ್ಷಕ್
protectory ರಕ್ಷಕ್ ಸಂಸ್ಥಾ
protectorate ರಕ್ಷಕ್ ರಾಜ್
protectress ರಕ್ಷಕಿ
protégé ರಕ್ಷಿತ್
protégée ರಕ್ಷಿತಿ
protein ಸಸಾರಜನಕ್
proteinaceous ಸಸಾರಜನಕೀಯ್
protest ವಿರೋಧ್ ಕರ್, ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್
protestation ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚೆಂ
protester ವಿರೋಧಿ, ಪ್ರತಿಭಟಕ್
protestor ವಿರೋಧಿ, ಪ್ರತಿಭಟಕ್
prothalamia ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಆಚರಣಾಚಿಂ ಗಿತಾಂ
prothalamion ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಆಚರಣಾಚೆಂ ಗೀತ್
prothalamium ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಆಚರಣಾಚೆಂ ಗೀತ್
prothonotary ನ್ಯಾಯಸಭಾಚೊ ಮುಖ್ಯ ಗುಮಾಸ್ತ್
proto ಪಯ್ಲೊ
protocol ಮಹತ್ವ್ ಆನಿ ಚಾಲ್ ಸಂಹಿತಾ, ದಸ್ತಾವೆಜಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಕರಡ್
protonate ಪ್ರೊಟೊನ್ ಕುಡ್ಸಿ ವ ಚಡಯ್
protonation ಪ್ರೊಟೊನ್ ಕುಡ್ಸುಂಚೆಂ ವ ಚಡಂವ್ಚೆಂ
protonic ಪ್ರೊಟೊನೀಯ್
protonotary ನ್ಯಾಯಸಭಾಚೊ ಮುಖ್ಯ ಗುಮಾಸ್ತ್
protoplanet ಆದಿಗ್ರಹ್
protoplanetary ಆದಿಗ್ರಹೀಯ್
protostar ಆದಿನೆಕೆತ್ರ್
prototype ಮೂಳ್ ಆದರ್ಶ್, ಸಾರ್ಕೊ ದಾಕ್ಲೊ
protract ಲಾಂಬಯ್
protraction ಲಾಂಬವ್ಣಿ
protractive ಲಾಂಬ್
protrude ಭಾಯ್ರ್ ದೀಸ್
proud ಅಭಿಮಾನಿ, ಹಂಕಾರಿ
provable ರುಜು ಕರ್ಯೆತ್
prove ರುಜು ಕರ್
proven ರುಜು ಕೆಲ್ಲೆಂ
provenance ಮೂಳ್
provender ಘರ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಸುಕೆ ಖಾಣ್
provenience ಮೂಳ್
proverb ಗಾದ್
proverbial ಗಾದೀಯ್
provide ಲಾಭಯ್
providence ದೆವಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
provident ಫುಡಾರಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಜಾವ್ನ್
providential ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮಜತಿನ್
provider ಲಾಭಕ್
province ಪ್ರಾಂತ್ಯ್
provincial ಪ್ರಾಂತೀಯ್, ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
provincialism ಪ್ರಾಂತೀಯ್‍ವಾದ್, ಉಪಭಾಷೆಚೊ ವ ಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಸಬ್ದ್
provincialist ಪ್ರಾಂತ್ಯ್ ನಿವಾಸಿ
provinciality ಪ್ರಾಂತೀಯ್‍ವಾದ್, ಪ್ರಾಂತೀಯ್‍ವಾದಾಚೆಂ ಘಡಿತ್
provision ಅವ್ಕಾಸ್
provisions ಖಾಣ್ ವ ಹೆರ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ವಸ್ತು
provisional ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್
provisionary ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್
proviso ಶರ್ತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವಾಕ್ಯ್
provisory ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್, ಶಾರ್ತಿಕ್
provocateur ರಾಗ್ ಹಾಡಂವ್ಚೊ, ಉಚಾಂಬಳ್ ಕರ್ಚೊ
provocation ರಾಗ್ ಹಾಡಂವ್ಚೆಂ, ಉಚಾಂಬಳ್ ಕರ್ಚೆಂ
provocative ರಾಗ್ ಹಾಡಂವ್ಚೆಂ, ಉಚಾಂಬಳ್ ಕರ್ಚೆಂ
provoke ರಾಗ್ ಹಾಡಯ್, ಉಚಾಂಬಳ್ ಕರ್
provoker ರಾಗ್ ಹಾಡಂವ್ಚೊ, ಉಚಾಂಬಳ್ ಕರ್ಚೊ
provost ಬಂದಿಖಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸ್ಕೊಟ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ನ್ಯಾಯಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ
prow ತಾರ್ವಾಚೊ ಮುಕ್ಲೊ ವಾಂಟೊ
prowess ವಿಶೇಸ್ ಧಯ್ರ್, ಅಸಾಧಾರಣ್ ಸಾಮರ್ಥಿ
prowl ಶಿಕಾರೆಕ್ ಮನ್ಜಾತ್ ಸೊದುನ್ ಚೊರ್ಯಾಂ ಚಲ್, ಶಿಕಾರೆಕ್ ಮನ್ಜಾತ್ ಸೊದುನ್ ಚೊರ್ಯಾಂ ಚಲ್ಚೆಂ
prowler ಶಿಕಾರೆಕ್ ಮನ್ಜಾತ್ ಸೊದುನ್ ಚೊರ್ಯಾಂ ಚಲ್ಚೊ
proxemic ಲಾಗಿಂವಿದ್ಯಾಚೆಂ
proxemics ಲಾಗಿಂವಿದ್ಯಾ
proximal ಭೋವ್ ಲಾಗಿಂ
proximate ಭೋವ್ ಲಾಗಿಂ
proximity ಭೋವ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚೆಂ
proximo ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚೆಂ
proxy ಅನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕರುಂಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ಚೊ
prude ಸಾರ್ಕೆಂಪಣಾಕ್ ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ಗುಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ
prudence ವಿವೇಕ್, ಶಾಣೆಪಣ್
prudent ಶಾಣೊ
prudential ಶಾಣೊ
prudery ಸಾರ್ಕೆಂಪಣಾಕ್ ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ಗುಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
prudish ಸಾರ್ಕೆಂಪಣಾಕ್ ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ಗುಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
pruinose ಧೊವಿ ಧುಳ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ
prune ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾತರ್
prunella ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್
prunelle ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್
pruner ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾತರ್ಚೊ
prunus ಏಕ್ ರೂಕ್
prurience ವಾಯ್ಟ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಆಸಕ್ತ್
pruriency prurience ಪೊಳೆ
prurient ವಾಯ್ಟ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಆಸಕ್ತಿಚೆಂ
prurigo ಕಾತ್ ಹುಲ್ಪೊಣಿ ಆನಿ ಖೊರೊಜಿಚಿ ಪಿಡಾ
pruritic ಖೊರೊಜೀಯ್
pruritus ಖೊರೊಜ್
pry ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪೊಳೆ, ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಕರ್, ಉಠಾಳೆನ್ ವಯ್ರ್ ವ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್, ಕಷ್ಟಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ ವ ಉಘಡ್
pryer ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಕರ್ಚೊ
prying ಆತುರಿತ್, ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿರಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಸ್ಚೆಂ
psalm ಕೀರ್ತನ್
psalmist ಕೀರ್ತನ್‍ಗಾರ್
psalmody ಕೀರ್ತನ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ, ಕೀರ್ತನ್ ಸಂಗ್ರಹ್
psalter ಕೀರ್ತನ್ ಪುಸ್ತಕ್
psaltery ಆದ್ಲೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಉಪಕರಣ್
psaltry psaltery ಪೊಳೆ
psephological ಚುನಾವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
psephologist ಚುನಾವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
psephology ಚುನಾವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
pseudo ನಕ್ಲಿ
pseudoepigrapha ನಕ್ಲಿ ಶಿರೊನಾಮ್
pseudomorph ನಕ್ಲಿ ರೂಪ್
pseudomorphic ನಕ್ಲಿ ರೂಪೀಯ್
pseudomorphism ನಕ್ಲಿ ರೂಪ್‍ವಾದ್
pseudomorphous ನಕ್ಲಿ ರೂಪೀಯ್
pseudonym ನಕ್ಲಿ ನಾಂವ್
pseudonymity ನಕ್ಲಿ ನಾಂವ್ ವಾಪರ್
pseudonymous ನಕ್ಲಿ ನಾಂವಾಚೊ
pseudoscience ನಕ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ್
pseudoscientific ನಕ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್
pseudoscientist ನಕ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ
psyche ಅತ್ಮೊ, ಮತ್
psychedelic ಮತಿರ್ ಗಿರ್ಗಿರಿ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ
psychiatric ಮತ್‍ಗೂಣೀಯ್
psychiatrist ಮತ್‍ಗೂಣ್ ವಯ್ಜ್
psychiatry ಮತ್‍ಗೂಣ್
psychic ಆತ್ಮೀಯ್
psycho psychopath ಪೊಳೆ
psychoanalysis ಮತ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್
psychoanalyst ಮತ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ್
psychobiologic ಮತ್‍ಜೀವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
psychobiological ಮತ್‍ಜೀವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
psychobiologist ಮತ್‍ಜೀವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
psychobiology ಮತ್‍ಜೀವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
psychogenesis ಮತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ
psychogenetic ಮತ್ ಉತ್ಪತ್ತೀಯ್
psychologic ಮತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
psychological ಮತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
psychologist ಮತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
psychology ಮತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
psychopath ಸಮಾಜ್ ವಿರೋಧಿ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ಚೊ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಅಸ್ಕತ್ ಮನಿಸ್
psychoses psychosis ಪೊಳೆ
psychosis ಮತಿಚಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥಾ
pl. psychoses
psychotherapeutic ಮತ್ ಚಿಕಿತ್ಸೀಯ್
psychotherapist ಮತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಕ್
psychotherapy ಮತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ
psychrometer ಸುಕ್‍ಮಾಪಕ್
psychrometric ಸುಕ್‍ಮಾಪಕೀಯ್
psychrometry ಸುಕ್‍ಮಾಪ್
pterodactyl ಪಾಕಾಟೊಬೊಟ್
pteropod ಪಾಕಾಟೊಪಾಯ್
pub ಗಡಂಗ್, ಬಿಯರ್ ವ ಹೆರ್ ಅಮಾಲ್ ಪೀವನಾಂ ವಿಕ್ಚೊ ಜಾಗೊ
puberal pubertal ಪೊಳೆ
pubertal ಪ್ರೌಢ್‍ಪಣಾಚೆಂ
puberty ಪ್ರೌಢ್‍ಪಣ್
pubes ಶೆಂಟ್
pubescence ಪ್ರೌಢ್‍ಪಣ್
pubescent ಪ್ರೌಢ್
pubic hair ಶೆಂಟ್
public ಪ್ರಗಟ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ್, ಲೋಕ್
publican ಸುಂಕಾಗಾರ್
publication ಪ್ರಗಟನ್, ಪ್ರಕಾಶನ್
publicise ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್
publicist ಪ್ರಚಾರಕ್
publicity ಪ್ರಚಾರ್
publicize publicise ಪೊಳೆ
publish ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್
publisher ಪ್ರಕಾಶಕ್
puccoon ಏಕ್ ಝಡ್
puce ದಾಟ್ ತಾಂಬ್ಡೊ
puck ವಾಯ್ಟ್ ಆತ್ಮೊ, ಪೊಕ್ರಿ ಆತ್ಮೊ, ಐಸ್ ಹೊಕ್ಕಿಂತ್ ರಬ್ಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್
pucker ಮಿರಿಯೊ ಪಡ್ಚೆಂ
puckish ಪೊಕ್ರಿ, ಅವ್ಚಿತ್ ಪಿಶಿ ಅಲೊಚನೆಚೆಂ
pudding ಏಕ್ ಖಾಣ್
puddle ಮೆಳ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಫೊಂಡ್
pudency ಮಾಣ್ಸುಗಿ
pudenda ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಚೆ ಭಾಯ್ಲೆ ಲೈಂಗಿಕ್ ವಿಸ್ವೆ sl. pudendum
pudendal ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ವಿಸ್ವ್ಯಾಚೆಂ
pudendum ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಚೊ ಭಾಯ್ಲೊ ಲೈಂಗಿಕ್ ವಿಸ್ವೊ
pudgy ಮೊಟ್ವೊ ಆನಿ ಮೊಟೊ
pudibund ಸಾರ್ಕೆಂಪಣಾಕ್ ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ಗುಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
puerile ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೆಂ, ಪಿಶಿ, ಚಿಲ್ಲರ್
puerperal ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜನ್ಮ್ ದಿತಾನಾ ವ ತಕ್ಷಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್
puerperium ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೂಸ್ ಸಾಧಾರಣ್ ಗಾತ್ರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಚೊ ವೇಳ್ pl. puerperia
puff ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಳಾನ್ ಸೊಡ್, ಖರ್ಶೆ, ಫುಗ್
puff adder ಏಕ್ ಜಿವ್ದಾಳ್, ಆಫ್ರಿಕಾಚೊ ಅಗ್ಗ್ಯೊ
puffer fish ಟೆಟ್ರೊಡೊಟೊಕ್ಸಿನ್ ಆಸ್ಚಿ ಏಕ್ ವಿಕಾಳ್ ಮಾಸ್ಳಿ
puffery ಲೆಕಾವರ್ತೊ ಪ್ರಚಾರ್
puffin ಉತ್ತರ್ ಗೋಲಾರ್ಧಾಚೆಂ ಏಕ್ ದರ್ಯಾ ಸುಕ್ಣೆ
pug ಮನ್ಜಾತಿಚೆ ಪಾಯ್‍ಘುರ್ತ್
pugilism ಮುಟಿನಿ ಆಕ್ರಮಣ್ ಆನಿ ರಕ್ಷಣ್ ಕರ್ಚೊ ಖೆಳ್, ಮೂಟ್ ಖೆಳ್, ಮೂಟ್ ಝುಜ್
pugilist ಮುಟಿನಿ ಆಕ್ರಮಣ್ ಆನಿ ರಕ್ಷಣ್ ಕರ್ಚೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ, ಮೂಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ, ಮೂಟ್ ಝುಜಾರಿ
pugmark ಮನ್ಜಾತಿಚೆ ಪಾಯ್‍ಘುರ್ತ್
pugnacious ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್ಚೊ
pugnacity ಝಗ್ಡೆಂಪಣ್
puisne ಸಕ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೇಣಿಚೊ, ಸಕ್ಲಿ ಶ್ರೇಣಿ
puissance ಬಳ್, ಸಕತ್
puissant ಸಕ್ತಿವಂತ್
puke ವೋಂಕ್
pulchritude ಸೊಭಾಯ್
pulchritudinous ಸೊಭಿತ್
pule ಕಾರಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ದುರ್ಸೊ, ದುಖಿನ್ ಭೊರ್‌ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಕರ್
puli ಹಂಗೇರಿಚೊ ಬೊಕ್ರೆ ರಾಕ್ಚೊ ಏಕ್ ಪೆಟೊ
pl. pulik
pull ವೋಡ್
pullet ಲ್ಹಾನ್ ಕೊಂಬಿ
pulley ಲಾಟೊ
pullulate ಕಿರ್ಲೊ, ಭೊರೊನ್ ವೊಮ್ತೊ, ಭಿರೆಂ ಜಾ
pullulation ಕಿರ್ಲೊಂಚೆಂ, ಭೊರೊನ್ ವೊಮ್ತೊಂಚೆಂ, ಭಿರೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
pulmonary ಪೊಪ್ಸಾಂಚೆಂ
pulmonate ಪೊಪ್ಸಾಳ್
pulmonic ಪೊಪ್ಸಾಂಚೆಂ
pulmonologist ಪೊಪಿಸ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
pulmonology ಪೊಪಿಸ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
pulp ಫಳಾಚೊ ರೊಸಾಳ್ ಆನಿ ರುಚಿಕ್ ವಾಂಟೊ, ಸವಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾರ್ ಛಾಪ್‍ಲ್ಲೊ ಪುಸ್ತಕ್ ವ ಪತ್ರ್
pulpit ಪುಲ್ಪುತ್ರ್
pulque ಏಕ್ ಅಮಾಲ್ ಪೀವನ್
pulsar ಏಕ್ ನೆಕೆತ್ರ್
pulsate ನಾಡ್ ಬಡಂವ್ಚಿ
pulse ನಾಡ್
pulverise ಪಿಟೊ ಕರ್
pulverize (Am) pulverise ಪೊಳೆ
puma ಅಮೆರಿಕಾಚಿ ಏಕ್ ರಾನ್ವಟ್ ಮನ್ಜಾತ್
pummel ಕಾಂಡ್
pummelo ಏಕ್ ಫಳ್
pump ದ್ರವ್ ವ ಅನಿಲ್ ವಾಳಂವ್ಚೆಂ ಯಂತ್ರ್
pumpernickel ಏಕ್ ಉಂಡೊ
pumpkin ದುದಿಂ
pumpkinseed ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
pun ದೋನ್ ವ ಚಡ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸ್ಚೆಬರಿ ಸಬ್ದ್ ಖುಶಾಲಾಯೆನ್ ವಾಪರ್ಚೆ
punch ಮುಟಿನ್ ಮಾರ್, ಬುರಾಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಯ್ದ್
punctuate ತಿಬೆ ಆಸ್ಚೊ
punctilious ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಚಾಲಿ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಗುಮಾನ್
punctual ವೆಳಾ ಪ್ರಕಾರ್
punctuate ಅಲ್ಪ್ ವಿರಾಮ್, ಅರ್ಧೊ ವಿರಾಮ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಘುರ್ತ್ ಘಾಲ್`
punctuation ಬರಯ್ತಾನಾ ಅರ್ಥ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ವ ಘಟಕ್ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಘುರ್ತ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ
punctuation marks ಬರಯ್ತಾನಾ ವಾಪರ್ಚೆ ಅಲ್ಪ್ ವಿರಾಮ್, ಅರ್ಧೊ ವಿರಾಮ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಘುರ್ತ್
puncture ಬುರಾಕ್
pundit ಪಂಡಿತ್, ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಂವ್ಚೊ
punditocracy ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಟಿಕೆಕಾರಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್
pungent ತೀಕ್, ಖಾರ್
pungle ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ ವ ವರ್ಗಣಿ ದೀ
punic ಕಾರ್ಥೇಜೀಯ್, ಅವಿಶ್ವಾಸಿ, ಘಾತ್ಕಿ, ಕಾರ್ಥೇಜಾಚಿ ಫಿನಿಷಿಅನ್ ಉಪಭಾಸ್
punish ಶಿಕ್ಷಾ ದೀ
punisher ಶಿಕ್ಷಾಗಾರ್
punishment ಶಿಕ್ಷಾ, ಖ್ಯಾಸ್ತ್
punition ಶಿಕ್ಷಾ, ಖ್ಯಾಸ್ತ್
punitive ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾವ್ನ್
punk ಪಿಶೆಪಣ್, ಅನ್ಭೊಗ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ
punker ಪಂಕ್ ರೊಕ್ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್, ಪಂಕ್ ಶೈಲಿ ವಾಪರ್ಚೊ
punnet ಫಳ್ ವ ರಾಂದಯೆಚಿ ಲ್ಹಾನ್ ದಾಲಿ
punt ಜುಗಾರ್, ದೋಣ್
punter ಜುಗಾರೆಗಾರ್
puny ಲ್ಹಾನ್, ಅಸ್ಕತ್, ಉಣ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚೊ
pup ಪೆಟ್ಯಾಚೆಂ ಪೀಲ್
pupfish ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
pupil ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
pupilage ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಪಣ್
pupillage pupilage ಪೊಳೆ
puppet ಗೊಂಬೆ
puppeteer ಗೊಂಬೆಗಾರ್
puppetry ಗೊಂಬೆ ಖೆಳ್
puppy ಪೆಟ್ಯಾಚೆಂ ಪೀಲ್
purblind ಸಗ್ಳೊ ಕುಡ್ಡೊ, ಥೊಡೊ ವಾಂಟೊ ಕುಡ್ಡೊ
purchase ವಿಕ್ತೆಂ ಘೆ
pure ಅಪುಟ್
purgation ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
purgative ಭಾಯ್ರಿ
purgatory ಪುಲ್ಗತ್ರ್
purge ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್
purification ಶುದ್ಧೀಕರಣ್
purificator ಶುದ್ಧೀಕರಕ್
purificatory ಶುದ್ಧೀಕರಕೀಯ್
purify ಅಪುಟ್ ಕರ್
purifier ಅಪುಟಕ್
purism ಅಪುಟ್‍ವಾದ್
purist ಅಪುಟ್‍ವಾದಿ
puristic ಅಪುಟ್‍ವಾದೀಯ್
puritan ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಸಾಂದೊ
purity ಅಪುಟ್‍ಪಣ್
purl ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ವ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಸುತ್ ವ ಸರಿ
purloin ಚೂಕ್ ರಿತಿನ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್
purple ಜಾಂಬ್ಳಿ (purple ಆನಿ violet ದೊನಾಂಯ್ಚೊ ಅರ್ಥ್ ಜಾಂಬ್ಳಿ)
purport ಅರ್ಥ್, ಸತ್ತ್ವ್, ಸಾರಾಂಶ್
purpose ಉದ್ದೇಶ್
purr ಮಾಜ್ರಾನ್ ಕರ್ಚೊ ಆವಾಜ್
purse ಚಿರಿ
purser ತಾರ್ವಾರ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ವಿಮಾನಾರ್ ಕಾರ್ಬಾರಿ
purslane ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
pursuance ಕಾರ್ಯಾವಳ್
pursuant to ಪ್ರಮಾಣೆ
pursue ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್, ಮುಕಾರ್ಸಿ
pursuit ಪಾಟ್ಲಾವ್
pursuivant ಪಾಟ್ಲಾವಿ, ಪೆದೊ
pursy ಮೊಟೊ
purtenance ಅನ್ಕಿಟಿ
purulence ಪು
purulent ಪು ಆಸ್ಚೆಂ
pus ಪು
push ಲೋಟ್
pusher ಲೊಟ್ಪಿ
pushy ಆಕ್ರಮಕ್
pusillanimous ಭಿವ್ಕುರೊ
pussley ಹಳ್ದುವ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
pussy ಪು ಆಸ್ಚೆಂ
pussycat ಮಾಜಾರ್, ಅಸ್ಕತ್
pussyfoot ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ಚಲ್
pussytoes ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
pustule ಪು ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕಾತಿಚೊ ವಾಂಟೊ
put ಘಾಲ್
put down ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್, ರಾವಯ್
put one’s put down ಘಟ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆ
put out ಪಾಲ್ವಯ್, ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್
put paid to ಸಂಪಯ್
putative ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂ
putrefaction ಕುಸಡಾಯ್
putrefy ಕುಸ್
putrescent ಕುಸ್ಚೆಂ
putrid ಕುಸ್‍ಲ್ಲೆಂ
putsch ಸರ್ಕಾರ್ ಉಸ್ಳಾಂವ್ಕ್ ಫಿತೂರಿ
putt ಗೊಲ್ಫ್ ಮಾರ್
putter ಗೊಲ್ಫ್ ಬೊಡಿ, ಉದ್ದೇಶ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಘುಂವ್
putterer ಉದ್ದೇಶ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಘುಂವ್ಚೊ
putti ಚೆಡೆ
putto ಚೆಡೊ
puzzle ಗೊಂದೊಳ್
pycnogonid ದರ್ಯಾ ಸಾಳೆರ್
pycnometer ಗಣ್ಣ್‌ಮಾಪಕ್
pygmaean ಕುಳ್ಳ
pygmean ಕುಳ್ಳ
pygmoid ಕುಳ್ಳ
pygmy ಕುಳ್ಳ, ಆಫ್ರಿಕಾಚೊ ಏಕ್ ಲೋಕ್
pylon ವಡ್ ದಾರ್ವಾಟೊ
pyoderma ಪು ಆಸೊನ್ ಕಾತ್ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
pyogenic ಪು ಉತ್ಪನ್ ಕರ್ಚೆಂ
pyorrhoea ಪಾಷಿ
pyracantha ಗುಲೊಬ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಏಕ್ ಸದಾಂಪಾಚ್ವೆಂ ಝಾಡ್ಕುಟ್
pyramid ಚಾರ್ ತ್ರಿಕೋನ್ ತುದ್ಯೆರ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಬಾಂದಾಪ್
pyramidologist ಪಿರಮಿಡ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
pyramidology ಪಿರಮಿಡ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
pyre ಹುಲ್ಪಾಂವ್ಕ್ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚಿ ರಾಸ್
pyretic ತಾಪಾಚೆಂ
pyrexia ತಾಪ್
pyrexic ತಾಪಾಚೆಂ
pyrheliometer ಸುರ್ಯಾಸಕತ್‍ಮಾಪಕ್
pyrheliometric ಸುರ್ಯಾಸಕತ್‍ಮಾಪಕೀಯ್
pyrite ಲೊಂಕಾಡ್ ದ್ವಿಗಂಧಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಖನಿಜ್
pyrogen ತಾಪ್ ಹಾಡಂವ್ಚಿ ವಸ್ತ್
pyrogenic ಧಗ್ ವ ತಾಪ್ ಹಾಡಂವ್ಚಿ
pyrola ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
pyrolusite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
pyrolysis ಧಗಿ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ ರಸಾಯನಿಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್
pyromancy ಉಜ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಫುಡಾರ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
pyromania ಉಜೊ ಲಾಂವ್ಚೆಂ ಪಿಶೆಂ
python ಪೆರ್ಮಾರಿ
pythoness ಶಕುನ್ ಪೊಳೊವ್ನ್ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ, ಅಪೊಲ್ಲೊಚಿ ಪ್ರವಾದೀಯ್ ಯಾಜಕಿಣ್
pyuria ಮುತಾಂತ್ ಪು
pyx ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ವೊರುಂಕ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ ಧಾಕ್ಟೆಂ ಆಯ್ದಾನ್

Leave a Reply

Scroll to Top