Y

Y, y ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಪಂಚ್ವಿಸಾವೆಂ ಆಕ್ಷರ್
yabber ಸಮ್ಜಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಬರಿ ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಲವ್ಣೆ ವ ಉಲಯ್
yabbie yabby ಪೊಳೆ
yabby ಶಿವೊಡ್ ಸಾರ್ಕಿ ಜೀವಿ
yacht ಭೊಂವ್ಡಿ ತಾರುಂ
yack ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಉಲವ್ಣೆ
yahoo ವಾಯ್ಟ್ ಮನಿಸ್, ಅಸಭ್ಯ್ ಮನಿಸ್
Yahweh ಪೊರ್ನ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ದೆವಾಚೆಂ ನಾಂವ್
Yahwism ಯಾಹ್ವೆ ಧರ್ಮ್
Yahwistic ಯಾಹ್ವೀಯ್
yak ಟಿಬೆಟನ್ ರೆಡೊ
yam ಚೂರ್ಣ್
yammer ಕಷ್ಟ್ ವ ದುಖಾಚಿ ಬೊಬ್ ಘಾಲ್, ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ವಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್
yank ವೆಗ್ಗಿಂ ಬಳಾನ್ ವೋಡ್
yankee ಅಮೆರಿಕನ್
yap ಗಜಾಲಿ ಕರ್, ಘೊಂಕ್
yard ವಾರ್, ಜಾಲ್. ಕಾರ್ಬಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಆಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ
yard goods ವಾರ್ ಲುಗಾಟ್
yard grass ವಾರ್ ತಣ್
yard sale ಜಾಲ್ ವಿಕ್ರಾಪ್, ಘರ್ಚ್ಯಾ ವ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ವಾಪರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚೆಂ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಿಕ್ರಾಪ್
yardage ವಾರ್ ಸಂಖೊ, ಜಾಗೊ ವಾಪರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಶುಲ್ಕ್
yardbird ಜಾಲ್ ಸುಕ್ಣೆ, ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಶಿಪಾಯಿ, ತರ್ಬೆತಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ವ ಅಸಮರ್ಥ್ ಶಿಪಾಯಿ
yarder ವಾರಕ್
yardman ಜಾಲ್‍ಮನಿಸ್
yardstick ವಾರ್ ಬೊಡಿ, ಪ್ರಮಾಣ್
yare ತಯಾರ್, ಸುಡ್ಸುಡಿತ್
yarmulke ಜುದೆವ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಕಟ್ಟೆಂತೊಪಿ
yarn ಲುಗಾಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಾಮಾನ್
yarrow ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
yaup ಕರ್ಕಸ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್, ಕರ್ಕಸ್ ಆವಾಜ್
yaupon ಏಕ್ ರೂಕ್
yautia ಏಕ್ ಝಡ್
yaw ಕುಶಿ ಥಾವ್ನ್ ಕುಶಿಕ್ ಚಲ್
yawl ತಾರ್ವಾಚಿ ಲ್ಹಾನ್ ದೋಣ್
yawn ಜಾಂಬಾಯ್
yawner ಜಾಂಬಾಯಕ್
yawning ಜಾಂಬಾಯೊ ಕಾಡ್ಚೆಂ, ರೂಂದ್ ಉಗ್ತೆಂ
yawp ಕರ್ಕಸ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್, ಕರ್ಕಸ್ ಆವಾಜ್
yawping ತೀವ್ರ್ ಉಚಾರ್ಣಿ
yaws ಏಕ್ ಪಿಡಾ
ye ತುಮಿ, ತುಮ್ಕಾ
yea ವಯ್
yeah ವಯ್
yean ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ವ ಬೊಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಿಲಾಕ್ ಜನ್ಮ್ ದೀ
yeanling ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚೆಂ ವ ಬೊಕ್ಡ್ಯಾಚೆಂ ಪೀಲ್
year ವರ್ಸ್
year of grace ಕುರ್ಪೆಚೆಂ ವರ್ಸ್
yearbook ವರ್ಸ್‍ಪುಸ್ತಕ್
yearling ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಯೆಚೆಂ ಪೀಲ್
yearlong ವರ್ಸ್ ಲಾಂಬ್
yearly ವಾರ್ಷಿಕ್
yearn ಲಾಲೆ
yearner ಲಾಲೆಂವ್ಚೊ
yearning ಲಾಲೆಂವ್ಚೆಂ
yeast ಖಮಿರ್
yeasty ಖಮಿರಾಳ್
yegg ಚೋರ್
yell ಬೊಬ್ ಮಾರ್ಚೆಂ, ಬೊಬ್ ಮಾರ್
yeller ಬೊಬ್ ಮಾರ್ಚೊ
yellow ಹಳ್ದುವೊ
yellow bile ಹಳ್ದುವೆಂ ಪೀಂತ್
yellow bunting ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
yellow dwarf ಹಳ್ದುವೊ ಕುಳ್ಳ, ಪಿಯಾವ್, ಬಟಾಟೆ, ಟೊಮೆಟೊ, ಓಟ್ಸ್, ಬಾರ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಝಡಾಂಚಿ ಪಿಡಾ
yellow fever ಹಳ್ದುವೊ ತಾಪ್
yellow jack ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ, ಹಳ್ದುವೊ ತಾಪ್
yellow jasmine ಹಳ್ದುವೊ ಕಳೊ
yellow jessamine ಉತ್ತರ್ ಅಮೆರಿಕಾಚೆಂ ಏಕ್ ಸದಾಂಪಾಚ್ವೆಂ ಝಾಡ್ಕುಟ್, ದಕ್ಷಿಣ್ ಕರೊಲಿನಾಚೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ಫುಲ್
yellow pages ಹಳ್ದುವಿ ಪಾನಾಂ, ಟೆಲಿಫೊನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಂತ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆನಿ ವೃತ್ತೀಯ್ ಸಂಸ್ಥಾ ಸಂಖೆ ಆಸ್ಚೊ ವಿಭಾಗ್
yellow perch ಉತ್ತರ್ ಅಮೆರಿಕಾಚಿ ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
yellow peril ಹಳ್ದುವೊ ಅಪಾಯ್, ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ಚೀನಾ ಆನಿ ಜಪಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಅಪಾಯ್
yellow pine ಉತ್ತರ್ ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಏಕ್ ರೂಕ್, ಹಳ್ದುವೊ ಪೀನ್
yellow poplar ಉತ್ತರ್ ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಏಕ್ ರೂಕ್, ಟುಲಿಪ್ ರೂಕ್, ಹಳ್ದುವೊ ಚಿನಾರ್
yellow rain ಹಳ್ದುವೊ ಪಾವ್ಸ್
yellow spot ಹಳ್ದುವೊ ಜಾಗೊ
yellowfin ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
yellowfin tuna ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
yellowhammer ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ, ಹಳ್ದುವೆಂ ಸುತ್ತೆಂ
yellowish ಹಳ್ದುವೆಶೆಂ
yellowlegs ಹಳ್ದುವೆ ಪಾಯ್, ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
yellowtail ಹಳ್ದುವಿ ಶಿಮ್ಟಿ, ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
yellowtail flounder ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
yellowtail snapper ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
yellowthroat ಹಳ್ದುವೊ ಗಳೊ, ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
yellowware ಹಳ್ದುವಿಂ ಮಾತ್ಯೆಚಿಂ ಆಯ್ದಾನಾಂ
yellowwood ಹಳ್ದುವೆಂ ರುಕಾಡ್
yelp ಕಿಂದ್ರಿ ಅವಾಜ್ ಕರ್. ಕಿಂದ್ರಿ ಅವಾಜ್
yelper ಕಿಂದ್ರಿ ಅವಾಜ್ ಕರ್ಚೊ
yen ಬಳಿಷ್ಟ್ ಆಶಾ
yenta ಹಕ್ಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ, ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ಉಲಂವ್ಚೊ
yeoman ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಯಾಳ್ ರಾಕ್ವಲಿ
yep ವಯ್
yes ವಯ್
yesterday ಕಾಲ್
yesternight ಕಾಲ್ ರಾತ್
yesteryear ಪೊರುಂ, ಆದ್ಲೆಂ ವರ್ಸ್
yet ಜಾಲ್ಯಾರಿ, ಚಡ್ತಿಕ್, ಯೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್
yeti ಹಿಮ್ ಮನಿಸ್
yew ಏಕ್ ರೂಕ್ ವ ಝಾಡ್ಕುಟ್
yield ದೀ, ವಿರೊಧ್ ರಾವಯ್, ಉತ್ಪಾದನ್
yip ಜೊರಾನ್ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಘೊಂಕ್
yippee ಭೋವ್ ಚಡ್ ಸಂತೊಸ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಪರ್ಚೊ ಸಬ್ದ್
yippie ಹಿಪ್ಪಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಮನಿಸ್
yips ಖೆಳಾ ವೆಳಾರ್ ಉದ್ವಿಗ್ನತಾ
yo-yo ಏಕ್ ದಾಟ್ ದೊಡೆಂ ಚಕ್ರ್, ಪಿಸೊ, ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಅನ್ಯೆಕಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಘುಂವೊನ್ ರಾವ್
yobbo ಅಸಭ್ಯ್ ಮನಿಸ್, ಹಳ್ಳೆಚೊ ಬುದ್ದು, ಕೇಡಿ
yoctosecond ಸೆಕೆಂಡಾಚೊ ಸೆಪ್ಟೆಲಿಯನ್ ವಾಂಟೊ
yodel ಸೈಂಬಿಕ್ ತಾಳ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಬನಾವಟಿ ಊಂಚ್ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಬದ್ಲುನ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ
yoghurt ತಾಕ್
yogurt yoghurt ಪೊಳೆ
yohimbe ಆಫ್ರಿಕಾಚೊ ರೂಕ್
yoke ಜುಂವ್
yokefellow ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಾಂಗಾತಿ
yokel ಹಳ್ಳೆಚೊ ಬುದ್ದು
yolk ಬೋಳ್, ತಾಂತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಚೊ ಹಳ್ದುವೊ ವಾಂಟೊ
yom kippur ಜುದೆವಾಂಚೊ ಪ್ರಾಜಿತಾಚೊ ದೀಸ್
yon ಥೈಂ
yonder ಥೈಂ
yore ಆದ್ಲೊ ಕಾಳ್
you ತುಂ
young ತರುಣ್
youngberry ಏಕ್ ಫಳ್
youngblood ತರ್ನೆ ರಗಾತ್
younger ಚಡ್ ತರ್ನಾಟೊ, ಪ್ರಾಯೆನ್ ಉಣೊ
youngest ಭೋವ್ ಚಡ್ ತರ್ನಾಟೊ, ಪ್ರಾಯೆನ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಪೈಕಿ ಉಣೊ
youngish ತರ್ನಾಟೊಸೊ
youngling ತರ್ನೆ ಭುರ್ಗೆಂ ವ ಪೀಲ್
youngster ತರುಣ್ ವ್ಯಕ್ತಿ
younker ತರ್ನಾಟೊ
your ತುಜೊ
yours ತುಜೊ
yourself ತುಂ
yourselves ತುಮಿ
youth ತರ್ನಾಟೊ, ತರ್ನಾಟ್ಪಣ್
youthful ತರ್ನಾಟೀಯ್
youthquake ತರುಣ್‍ಕಾಂಪ್
yowl ವಿಳಾಪ್, ವಿಳಾಪ್ ಕರ್
yuck ತಿರಸ್ಕಾರ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಪರ್ಚೊ ಸಬ್ದ್
yucky ತಿರಸ್ಕಾರೀಯ್
yule ನಾತಾಲ್
yuletide ನಾತಾಲ್ ಕಾಳ್
yummy ಆಕರ್ಷಕ್ ವ ಸಂತೊಸ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
yup ವಯ್
yuppie (young urban proffesstional + ie) ತರ್ನಾಟೊ ಶಹರಿ ವೃತ್ತೀಯ್ ಮನಿಸ್

Leave a Reply

Scroll to Top