K

K, k ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಇಕ್ರಾವೆಂ ಆಕ್ಷರ್
kangaroo ಒಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಚಿ ಏಕ್ ಮನ್ಜಾತ್
kangaroo court ಕಾನೂನ್ ಆನಿ ನಿತಿ ಪ್ರಕಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಸಭಾ
kakistocracy ಪಾಡ್ ಸರ್ಕಾರ್
kaleidoscope ರಂಗಾಳ್ ದೃಶ್ಯ್
kalends calends ಪೊಳೆ
karat carat ಪೊಳೆ
kayak ಏಕ್ ಎಸ್ಕಿಮೊ ದೋಣ್
kayo KO ಉಚ್ಚಾರಣ್, knock out
kedge ಲ್ಹಾನ್ ಲಂಗರ್, ಲ್ಹಾನ್ ಲಂಗರಾಕ್ ಬಾಂದುನ್ ವೋಡ್
keek ತೀಳ್, ಪೊಳೆ
keen ಉತ್ಸುಕ್
keep ದವರ್
keeper ರಾಕ್ವಲಿ
keepsake ಉಡಾಸಾಕ್ ಘುರ್ತ್
keeshond ಡಚ್ ಪೆಟೊ
keloid ದಾಟ್ ಮಾವ್
kelp ದರ್ಯಾನಲಿಯೊ
kelpie ಏಕ್ ಪೆಟೊ
kelvin ಊಬ್ ಘಟಕ್
kempt ಸಾರ್ಕೆಂ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ
ken ಜಾಣ್ವಾಯ್
kennel ಪೆಟ್ಯಾಂನಿ ರಾಂವ್ಚೊ ಜಾಗೊ
kenning ರೂಪಕ್ ಸಬ್ದ್, ಲ್ಹಾನ್ ಐವಜ್
keno ಏಕ್ ಖೆಳ್
kerchief ಚವ್ಕ್ ಸ್ಕಾರ್ಫ್, ತುವಾಲೊ (ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ದವರ್ಚೊ)
kerfuffle ಗೊಂದೊಳ್
kerflooey ವಾಂಕ್ದೆಂ, ಚೂಕ್
kermis ಫೆಸ್ತ್
kern ಮಧ್ಯ್ ಯುಗಾಂತ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವ ಸ್ಕೊಟ್ಲೆಂಡಾಚೊ ಶಿಪಾಯಿ, ಹಳ್ಳೆಚೊ ಬುದ್ದು
kerne kern ಪೊಳೆ
kernel ಮೊಯ್
kernite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
kerosene ಚಿಮ್ಣೆ ತೇಲ್
kersey ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್
kerseymere ಏಕ್ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಂವೆಚೆಂ ಲುಗಾಟ್
kerygma ಜೆಜು ಥಾವ್ನ್ ಸೊಡ್ವಣೆಚಿ ಅಪೊಸ್ತಲಾಂಚಿ ಶಿಕವ್ಣ್
kestrel ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
ketene ಏಕ್ ವಿಕಾಳ್ ಅನಿಲ್
ketogenesis ಕೀಟೋನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ
kettle ಏಕ್ ಆಯ್ದಾನ್
key ಚಾವಿ
key deer ಫ್ಲೊರಿಡಾ ಕೀಸ್ಚೆಂ ಚಿತಾಳ್
key word ಮುಖ್ಯ ಸಬ್ದ್
keyhole ಚಾವಿಯೆಚೊ ಬುರಾಕ್
kick ಖೊಟ್
kick the bucket ಮೋರ್
kick upstairs ವಯ್ಲ್ಯಾ ಪೂಣ್ ಉಣ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಬಡ್ತಿ ಕರ್
kid ಭುರ್ಗೆಂ, ಭುರ್ಗೊ, ಬೊಕ್ಡೆಚೆಂ ಪೀಲ್, ಖುಶಾಲಾಯೆಕ್ ಫಟಿ ಮಾರ್, ಫಟಯ್
kidnap ಅಪಹರಣ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಕಾನೂನಿ ರಕ್ಷಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ವೊರ್ಚೆಂ
kidney ಮೂತ್‍ಕೋಶ್
kilderkin ಪಿಪ್
kill ಜಿವ್ಶಿ ಮಾರ್
killjoy ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚೊ
kiln ಭಟ್ಟಿ
kilo ಹಜಾರ್
kilt ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಸ್ಕೊಟಿಷ್ ವಸ್ತುರ್
kilter ಸಾರ್ಕಿ ಸ್ಥಿತಿ
kin ಸಯ್ರೊ
kind ದಯಾಳ್
kindness ದಯಾ
kindle ಪೆಟಯ್
kindred ಕುಟ್ಮಾಚೊ
kine ಗೊರ್ವಾಂ
kinematic ಚಲನ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
kinematical ಚಲನ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
kinematics ಚಲನ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
kinescope ಪಿಂತುರ್ ನಳಿ
kinesiologist ಮನಿಂಗ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
kinesiology ಮನಿಂಗ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
kinfolk ಸಯ್ರೆ
king ರಾಯ್
kingdom ರಾಜ್, ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯ್
kinglet ತುಂಡು ರಾಯ್, ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
kingly ರಾಯಾಳ್
kink ಮಟ್ವಿ ವೊಳ್, ಮಾನಸಿಕ್ ವ ಶಾರೀರಿಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್
kinky ಮಟ್ವೆಂ ವೊಳಾಯಿಲ್ಲೆಂ, ಲೈಂಗಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಚುಕಿಚೆಂ ವ ಅಸ್ವೀಕಾರ್ಯ್
kinsfolk ಸಯ್ರೆ
kinship ಸಂಬಂಧ್
kinsman ಸಯ್ರೊ
kinswoman ಸಯ್ರೆಂ, ಸಯ್ರಿ
kiosk ಗುಡ್
kip ತರ್ನ್ಯಾ ಮನ್ಜಾತಿಚೆಂ ಚಾಮ್ಡೆಂ, ಮಾಂಚೊ, ನೀದ್, ನಿದೆ
kirtle ದಗ್ಲೊ
kiss ಉಮೊ
kiss of death ಮೊರ್ನಾಚೊ ಉಮೊ
kitchen ಕುಜ್ನ್
kitchenette ಲ್ಹಾನ್ ಕುಜ್ನ್
kitchenware ಕುಜ್ನಾಚಿಂ ಅಯ್ದಾನಾಂ
kite ಬಾವ್ಟೊ, ಪತಂಗ್
kith ಇಷ್ಟ್
kithara ಆದ್ಲೆಂ ಗ್ರೀಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಉಪಕರಣ್
kitsch ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಆನಿ ಉಣ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ
kitten ಮಾಜ್ರಾಚೆಂ ಪೀಲ್
kittiwake ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
kitty ಪೊತಿ
kiwi ನ್ಯೂ ಜೀಲೆಂಡಾಚೆಂ ಸುಕ್ಣೆ
kiwi fruit ಭುರಿ ಕಾತ್ ಆನಿ ಪಾಚ್ವೆಂ ಮಾಸ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಫಳ್
kleptomaniac ಚೊರಿ ಕರ್ಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಆಸ್ಚೊ
knack ಸಾಮರ್ಥಿ, ಶಾತಿ
knacker ಪೊರ್ನಿಂ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಘೆಂವ್ಚೊ, ಪೊರ್ನ್ಯೊ ಮನ್ಜಾತಿ ಘೆಂವ್ಚೊ
knave ಚಾಕೊರ್, ಫಟಂವ್ಚೊ
knead ಮೊಳ್
knee ದೊಂಪಾರ್
kneel ದಿಂಬಿ ಘಾಲ್
knell ಮೊರ್ನಾಚಿ ಖಬಾರ್ ದಿಂವ್ಚಾಕ್ ಸಕಾಸ್ ಮಾರ್ಚ್ಯಾ ಘಾಂಟಿಚೊ ಆವಾಜ್
knelt ದಿಂಬಿ ಘಾಲಿ
knickers ಭಿತರ್ಲಿ ಚಡ್ಡಿ, ದೊಂಪ್ರಾ ಲಾಗಿ ಪಾಂವ್ಚಿ ಸದಿಳ್ ಚಡ್ಡಿ
knife ಸುರಿ pl. knives
knight ಮಧ್ಯ್ ಯುಗಾಚೊ ಘೊಡ್ಯಾ ಸವಾರ್ ಶಿಪಾಯಿ, ನಾಂವಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸರ್ ಬಿರುದ್ ಆಸ್ಚೊ, ಚೆಸ್ಸಾಂತ್ ಘೊಡೊ
knock ಬಡಯ್
knock down ಪಡಯ್, ಏಲಮ್ ಕರ್ನ್ ವೀಕ್, ವಾಂಟೆ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್
knock off ಉಸ್ಳಾಯ್
knob ಉರುಟ್ ಹಾತಾಳೊ
knoll ಲ್ಹಾನ್ ಉರುಟ್ ದೊಂಗ್ರಿ
knop ಸುಂರ್ಗಾರಾಚೊ ಉರುಟ್ ಹಾತಾಳೊ
knot ಗಾಂಟ್, ಕಟ್
knout ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚೊ ಚಾಬುಕ್
know ಜಾಣಾ
knowledge ಜಾಣ್ವಾಯ್
known ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೆಂ
knuckle ನಿಟ್ಟಿ
knucklehead ಬುದ್ದು
kohl ಕಾಜಳ್
konimeter ಧುಳ್ ಮಾಪಕ್
koniology ಧುಳ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
kosher ಜುದೆವಾಂಚ್ಯಾ ಕಾನೂನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಖಾಣ್
kowtow ದಿಂಬಿ ಘಾಲ್ನ್ ಧರ್ನಿಕ್ ಕಪಾಲ್ ಲಾಗಯ್
kraft ಘಟ್ ಕಾಗಾದ್ ವ ರಟ್ಟ್
krait ಕಾಂಡೆರ್
krater ಬುಯಾಂವ್
krumhorn krummhorn ಪೊಳೆ
krummhorn ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಉಪಕರಣ್
krypton ಏಕ್ ಅನಿಲ್
kuchen ಕೊಫಿ ಕೇಕ್
kudos ಹೊಗ್ಳಿಕ್
kunzite ಏಕ್ ಥಿಕ್
kurfuffle kerfuffle ಪೊಳೆ
kvetch ಸಗ್ಳೊ ವೇಳ್ ಪುರ್ಪುರ್ಚೆಂ
kyanite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
kymatology ಲಾರ್‌‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
kymograph ರಗಾತ್ ದಾಂಬ್ಣಿ ಮಾಪಕ್

Leave a Reply

Scroll to Top