H

H, h ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಆಟ್ವೆಂ ಆಕ್ಷರ್
habeas corpus (ತುಕಾ ಕೂಡ್ ಆಸಾಜೆ) ಮನ್ಶಾಕ್ ನ್ಯಾಯಸಭಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಲಿಖಿತ್ ನ್ಯಾಯಸಭಾ ಹುಕುಮ್
haberdasher ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆಚೊ ವ್ಯಾಪಾರಿ
haberdashery ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ
habile ಶಾತಿವಂತ್
habiliments ಕಾಮಾಚಿ ವ ಸಂದರ್ಭಾಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ
habilitate ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾ ವ ಕರ್, ನೆಸಯ್
habit ಸವಯ್, ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ
habitable ರಾವೊಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಗೊ
habitant ನಿವಾಸಿ
habitat ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಜಾಗೊ
habitation ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ, ನಿವಾಸ್
habitual ಸವಯೆಚೊ
habituate ಸವಯ್ ಕರ್
habituation ಸವಯ್ ಕರ್ಚೆಂ
habitude ಸವಯೆಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ವ ಚಾಲ್, ರಿವಾಜ್
habitus ಸವಯ್
hack ಕುರಾಡಿನ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ ಮಾರ್ನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ಚೆಂ, ಭಾಡ್ಯಾಚೊ ಕಾಮೆಲಿ
hackamore ಏಕ್ ಲಗಾಮ್
hacker ಕುರಾಡ್ ಮಾರ್ಚೊ, ಅಕ್ರಮಿ ಗಣಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚೊ
hackie ಟೆಕ್ಸಿ ಚಾಲಕ್
hackle ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟೆಚೆಂ ಲಾಂಬ್ ಅಶಿರ್ ಪಾಕ್
hackles ಪೆಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟೆಚಿ ನೀಟ್ ಲೋಂವ್, ರಾಗ್
hackman ಟೆಕ್ಸಿ ಚಾಲಕ್
hackmatack ಏಕ್ ರೂಕ್
hackney ಭಾಡ್ಯಾಚೆಂ ವಾಹನ್, ಸವಾರಾಚೊ ಘೊಡೊ
hackneyed ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
had ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ
haddock ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
hades ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಾಂತ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ನಿವಾಸ್
hadst ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ
haemorrhage ರಕ್ತ್ ಸ್ರಾವ್
hafnium ಏಕ್ ಲೋಹ್
haft ಹಾತೆರ್ ವ ಉಪಕರಣಾಚೊ ಹಾತಾಳೊ
hag ವಿದ್ರೂಪ್ ಮಾತಾರಿ
hagfish ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
haggle ಮೊಲಾಯ್
hagiocracy ಪವಿತ್ರ್ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ಪ್ರಭುತ್ವ್
hagiographer ಸಾಂತಾಂಚೆಂ ಜಿಣ್ಯೆಪುಸ್ತಕ್ ಬರಂವ್ಚೊ
hagiography ಸಾಂತಾಚೊ ಜಿಣ್ಯೆಪುಸ್ತಕ್
hagiolatry ಸಾಂತಾಂಚಿ ಪುಜಾ
hagiology ಸಾಂತಾಂ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ, ಸಾಂತಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ
hail ನಮಾನ್, ಕರೊ
hailstone ಕರೊ
hailstorm ಕರೊ ವಾದಾಳ್
hair ಕೇಸ್
halberd ಏಕ್ ಹಾತೆರ್
halcyon ಶಾಂತ್, ಸುಖಿ, ಪೌರಾಣಿಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
hale ಬೊರ‍್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್
half ಅರ್ಧೊ pl. halves
halibut ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
halite ಖಡಾಪ್ ಮೀಟ್
halitosis ಪಾಡ್ ಉಸ್ವಾಸ್
hall ಸಾಲ್
hallmark ವಿಂಗಡ್ ಕರ್ಚೊ ಗೂಣ್, ಅಧಿಕೃತ್ ಘುರ್ತ್
hallow ಪವಿತ್ರ್ ಕರ್, ಮಾನ್ ದೀ
hallowed ಪವಿತ್ರ್
hallucinate ಗಿರ್ಗಿರಿ ಭೊಗ್
hallucination ಗಿರ್ಗಿರಿ
hallucinator ಗಿರ್ಗಿರಿ ಭೊಗ್ಚೊ
hallucinosis ಗಿರ್ಗಿರಿ ಪಿಡಾ
hallway ಪ್ರವೇಶ್ ಸಾಲ್
halo ಉಜ್ವಾಡ್ ಮಂಡಳ್
halophyte ಮಿಟಾಳ್ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ವಾಡ್ಚೆಂ ಝಡ್
halt ರಾವ್
halve ಅರ್ಧೆಂ ಕರ್, ದೋನ್ ಸಮಾನ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್
ham ದುಕ್ರಾಚಿ ಜಾಂಗ್
hamartia ನಾಸ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಗೂಣ್
hamate ಏಕ್ ಹಾಡ್
hamlet ವಾಡೊ
hammer ಸುತ್ತೆಂ, ಕುದಾಂಟಿ, ಮಾರ್
hammer and tongs ಚಡ್ ಬಳಾನ್
hammer throw ಸುತ್ತೆಂ ಉಡವ್ಣಿ
hammock ಹಿಂದ್ಳೊ
hamper ಚಲನ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಕರ್, ಕಾಂಟ್
hand ಹಾತ್
hand over ಪರಾಧೀನ್ ಕರ್
handball ಹಾತ್ಚೆಂಡು
handbook ಹಸ್ತಕ್
handcart ಹಾತ್ ಗಾಡಿ
handcuff ಖೊಡೊ
handgun ಪಿಸ್ತುಲ್, ರಿವೊಲ್ವರ್
handicap ಅಡ್ಕಳ್, ಊಣ್
handicapped ಊಣ್ ಆಸ್ಚೊ
handicapper ಘೊಡ್ಯಾ ಧಾಂವ್ಡೆಂತ್ ಕೋಣ್ ಜಿಕ್ತಾ ಸಾಂಗ್ಚೊ, ಗೊಲ್ಫಾಂತ್ ಹೆಂಡಿಕೆಪ್ ಆಸೊನ್ ಖೆಳ್ಚೊ, ಹೆಂಡಿಕೆಪ್ ದಿಂವ್ಚೊ
handicraft ಹಾತಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್, ಹಸ್ತ್ ಕಲಾ
handily ಸುಲಭಾಯೆನ್
handiwork ಹಾತಾಚೆಂ ಕಾಮ್
handkerchief ತುವಾಲೊ (ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ದವರ್ಚೊ), ಚವ್ಕ್ ಸ್ಕಾರ್ಫ್
handle ಹಾತಾಳೊ, ಹಾತಾನ್ ಅಪಡ್ ವ ಚಲಯ್
handloom ಹಾತ್ ಮಾಗ್
handmaid ಚಾಕರ್ನ್
handsel ನೊವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್, ಬೋಣಿ, ಪಯ್ಲೆಂ ಕಂತ್
handsome ಸೊಭಿತ್ (ದಾದ್ಲೊ ವ ಚೆಡೊ)
handwork ಹಾತ್ ಕಾಮ್
handwriting ಹಾತ್ ಬರಾಪ್
handy ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ, ಕಾಮಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ
handyman ಸಬಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ಚೊ
hang ಉಮ್ಕಾಳ್, ಉಮ್ಕಾಳಾಯ್, ಫಾಶಿ ದೀ
hang around ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್
hang on ಧರ್ನ್ ರಾವ್
hang together ಎಕ್ವಟಿತ್ ರಾವ್
hangar ವಿಮಾನಾಂ ದವರ್ಚೆಂ ಬಾಂದಾಪ್
hanger ಉಮ್ಕಾಳಕ್
hangman ಫಾಶಿಮನಿಸ್, ಫಾಶೆಗಾರ್
hanker ಆಶೆ
hankie handkerchief ಪೊಳೆ
hanky handkerchief ಪೊಳೆ
hanky-panky ದುಬಾವಿ ಕಾಮ್, ಲೈಂಗಿಕ್ ಪ್ರಕರಣ್
hansel handsel ಪೊಳೆ
hansom ದೋನ್ ರೊದಾಂಚಿ ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ
hantavirus ಏಕ್ ವೈರಸ್
haphazard ಅಯೋಜಿತ್
haplography ಬರಂವ್ಚಾಂತ್ ಚೂಕ್
haplology ಉಲಂವ್ಚಾಂತ್ ಚೂಕ್
hap ಘಡ್, ಘಡ್ಚೆಂ, ಅದೃಷ್ಟ್
happen ಘಡ್ಚೆಂ
hapless ದುರಾದೃಷ್ಟ್‌ವಂತ್
haply ಅದೃಷ್ಟಾನ್ ವ ಅವ್ಘಡಾನ್
happenstance ಸಂದರ್ಭಾ ವರ್ವಿಂ ಘಡ್ಚೆಂ
happily ಸುಖಾನ್
happy ಸುಖಿ
harangue ಪ್ರಗಟ್ ಸಭೆಂತ್ ಭಾಷಣ್, ಆಕ್ರಮಕ್ ಭಾಷಣ್
harass ಧೊಸ್
harassment ಧೊಸ್
harbinger ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ ವಸ್ತ್
harbor (Am) harbour ಪೊಳೆ
harbour ಬಂದರ್
hard ಕಠಿಣ್
hard-and-fast ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
hard copy ಛಾಪ್‍ಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ
harden ಘಟ್ ಕರ್, ಧಾರುಣ್ ಕರ್
hardfisted ಸುರಾತಿ
hardly ಭೋವ್ ಉಣೆ, ನಾ, ನಹಿಂ
hardship ಕಷ್ಟ್
hardy ಧಯ್ರಾಧಿಕ್, ದಾಂಡ್ಗೊ
hare ಸೊಂವ್ಸ್ಯಾ ಸಾರ್ಕಿ ಮನ್ಜಾತ್
harebell ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
harebrained ಪಿಶಿ
harem ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿಂ ಕುಡಾಂ
hark ಆಯ್ಕ್
harken ಆಯ್ಕ್
harlequin ವಿದೂಷಕ್
harlequinade ವಿದೂಷಕ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ‍ಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾಟಕ್
harlot ಚೆಡಿ
harlotry ಚೆಡ್ಯೆಪಣ್
harm ಬಾಧಕ್
harmonious ತಾಳೀಯ್
harmonium ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಉಪಕರಣ್
harmony ಏಕ್‍ತಾಳ್
harp ವಿಯೊಲ್
harper ವಿಯೊಲ್ ವಾಜವ್ಪಿ
harpist ವಿಯೊಲ್ ವಾಜವ್ಪಿ
harpy ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸುಕ್ಣೆ
harpy eagle ವಯ್ರ್ ಕಾಳೊ ಸಕ್ಲಾ ಧೊವೊ ಆಸ್ಚೊ ಗೀದ್
harquebus ಏಕ್ ಬಂದೂಕ್
harrier ಏಕ್ ಶಿಕಾರೆಚೊ ಪೆಟೊ, ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
harry ಲುಟುಂಕ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್, ಸಾಂಗಾತಾ ಚಲೊಂಕ್ ಬಳ್ ಕರ್, ಖಂತ್ ಕರ್
harsh ಕಠಿಣ್
harshen ಕಠಿಣ್ ಕರ್ ವ ಜಾ
hart ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲೊ ತಾಂಬ್ಡೊ ದಾದ್ಲೊ ಚಿತಾಳ್
harum-scarum ಅಲಕ್ಷಾ
haruspex ಆದಿಂ ರೊಮಾಂತ್ ಮನ್ಜಾತಿಂಚೊ ಅನ್ಕಿಟಿ ಪೊಳೊವ್ನ್ ಫುಡಾರ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ
pl. haruspices
harvest ಪೀಕ್
harvester ಪೀಕಕ್
has ಆಸಾ
hash # ಘುರ್ತ್, ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂನಿ ಚಾಚಾಯ್, ಘುಸ್ಪಡಾಯ್
hassle ಕಷ್ಟ್, ರಗ್ಳೆ
haste ಅಮ್ಸೊರ್, ದರ್ವಡ್
hasten ವೆಗ್ಗಿಂ ಕರ್, ಸಾಂಗ್ ವ ವಚ್
hasty ಅಮ್ಸೊರಿ
hat ಚೆಪೆಂ
hat-trick ಕ್ರಿಕೆಟಾಂತ್ ಎಕಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾನ್ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ತೀನ್ ಬೊಲಾಂನಿ ತೀನ್ ವಿಕೆಟ್ಯೊ ಕಾಡ್ಚೆಂ. ಆದಿಂ ತಸಲ್ಯಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಕ್ ಚೆಪೆಂ ದಿತಾಲೆ. ಫುಟ್‍ಬೊಲ್ ವ ಹೊಕ್ಕಿಂತ್ ಎಕಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಪಂದ್ಯಾಂತ್ ತೀನ್ ಗೋಲ್ ಮಾರ್ಚೆಂ. ಪಾಟಾಪಾಟ್ ತೀನ್ ಜಯ್ತಾಂ.
hatch ರೊವಾಣಿ
hatchery ಕೊಂಬ್ಯೆನ್ ತಾಂತ್ಯಾ ದವರ್ಚೊ ಜಾಗೊ
hatchet ಲ್ಹಾನ್ ಹಾತಾಳ್ಯಾಚಿ ಕುರಾಡ್
hate ದ್ವೇಷ್ ಕರ್
hatred ದ್ವೇಷ್
hatter ಚೆಪೆಂಗಾರ್
haughty ಹಂಕಾರಿ
haul ವೋಡ್
haunt ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೆಟ್ ದಿ, ಧೊಸ್, ಭುತ್ ಜಾವ್ನ್ ಭೆಟ್ ದಿ ವ ರಾವ್
haunted ಭುತ್ ಆಸ್ಚೆಂ
haut monde ಊಂಚ್ ಸಂಸಾರ್, ಊಂಚ್ ಸಮಾಜ್
hautboy ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಉಪಕರಣ್
haute ಊಂಚ್
haute couture ಊಂಚ್ ಶಿಂವಣ್
haute cuisine ಊಂಚ್ ರಾಂದಾಪ್
haute ecole ಊಂಚ್ ಇಸ್ಕಾಲ್
haute monde ಊಂಚ್ ಸಂಸಾರ್, ಊಂಚ್ ಸಮಾಜ್
hauteur ಹಂಕಾರ್
have ಆಸಾ
haven ಬಂದರ್, ಭದ್ರ್ ಜಾಗೊ
haversack ಪಾಟಿರ್ ವಾವೊಂವ್ಚೆಂ ಪೊತೆಂ
havoc ದೆಸ್ವಾಟ್, ಅವ್ಯವಸ್ಥಾ
hawfinch ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
hawk ವಾಟೆ ದೆಗೆರ್ ವೀಕ್, ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
hawker ವಾಟೆ ದೆಗೆರ್ ವಿಕ್ಚೊ
hawksbill ಏಕ್ ಕಾಸಯ್
hawkshaw ಪತ್ತೆದಾರ್
hawkweed ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
hawser ಲಾಂಬ್ ದೊರಿ
hay ಭಾತೆಣ್
haystack ಕುಡೆಂ
hazard ಅಪಾಯ್
hazardous ಅಪಾಯಾಚೆಂ
haze ಧುಳ್, ಧುವೊರ್ ವ ಕುಪಾ ವರ್ವಿಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸಾನಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
hazy ಅಸ್ಪಷ್ಟ್
he ತೊ
head ತಕ್ಲಿ
head case ಪಿಸೊ
head off ಪಾಟಿಂ ವ ಕುಸಿಕ್ ಘುಂವ್, ಆಡಾಯ್
head-scratcher ಗೊಂದೊಳ್, ಮಿಸ್ತೆರ್
head start ಬೊರೊ ಆರಂಭ್
headache ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡ್
headman ಹೆರ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪೊಳೊಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಮನಿಸ್, ಮುಖ್ಯಮನಿಸ್
headmaster ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ್
headmistress ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ
headquarters ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ್
headspring ಝರಿಚೆಂ ಮೂಳ್
headstream ನಂಯ್ಚಿ ಮೂಳ್ ಝರ್
headstrong ಸ್ವಖುಶಿ ಕರ್ಚೊ ಆನಿ ಹಠಿ
headwater ಝರಿಚೆಂ ಮೂಳ್
headway ಪ್ರಗತಿ
headwork ಹುಶಾರ್ ಚಿಂತಾಪ್
heal ಗೂಣ್ ಕರ್
healer ಗೂಣ್ ಕರ್ಚೊ
health ಭಲಾಯ್ಕಿ
healthy ಭಲಾಯ್ಕೆವಂತ್
heap ರಾಸ್
hear ಆಯ್ಕ್
heard ಆಯ್ಕಾಲೆಂ
hearken ಆಯ್ಕ್
hearsay ದುಸ್ರ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ
hearse ಮೊಡೆಂ ವೊರ್ಚೆಂ ವಾಹನ್
heart ಕಾಳಿಜ್
hearth ರಾಂದ್ನಿ
heat ಧಗ್, ಹುನ್
heater ಹುನಕ್
heath ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್, ಬಂಜರ್ ಜಾಗೊ
heathen ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್
heather ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
heave ಉಕಲ್ನ್ ಘಾಲ್, ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಉಚಾರ್
heaven ಸರ್ಗ್
heavy ಜಡ್
hebdomad ಹಪ್ತೊ, ಸಾತಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್
hebdomadal ಹಪ್ತ್ಯಾಳೆಂ
hebe ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಚಿ ಗ್ರೀಕ್ ದೇವಿ
hebetude ಸಕತ್ ವ ಉರ್ಬೆಚೊ ಅಭಾವ್, ನೀರಸ್ಪಣ್
hecatomb ಶೆಂಬೊರ್ ಗೊರ್ವಾಂಚಿ ಬಲಿ
hectare ಧಾ ಹಜಾರ್ ಚವ್ಕ್ ಮೀಟರ್ ವ 2.471 ಎಕ್ರೆ
hectogramme ಶೆಂಬೊರ್ ಗ್ರಾಮ್
hectolitre ಶೆಂಬೊರ್ ಲೀಟರ್
hectometre ಶೆಂಬೊರ್ ಮೀಟರ್
hector ಟ್ರೊಜನ್ ವೀರ್, ಭೆಷ್ಟಾಯ್, ಧೊಸ್
hedge ಬೊಲ್ಯಾಂಚಿ ಪಂಕ್ತಿ, ರಕ್ಷಣ್, ಚುಕಾರಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ
hedonic ಖುಶಾಲಿ
hedonism ಖುಶಾಲ್ವಾದ್, ಖುಶಾಲಾಯ್
heed ಆಯ್ಕ್
heel ಖೊಟ್
heft ಜಡಾಯ್, ಜಡಾಯೆಚೆಂ ಉಕಲ್, ಉಕಲ್ನ್ ಜಡಾಯೆಚಿ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್
hefty ಭೋವ್ ವಡ್, ಜಡ್
hegemony ಅಧಿಕಾರ್, ನಿಯಂತ್ರಣ್, ಪ್ರಭಾವ್
heifer ಪಾಡಿ
height ಉಬಾರಾಯ್
heinous ಭೋವ್ ಖೊಟೊ
heir ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ
heiress ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಣ್
heist ಲೂಟ್
held ಧರ್ಲೊ
heliculture ಪಿಕುಳ್ ಸಾಗೊಳಿ
heliocentric ಸುರ್ಯೊ ಕೇಂದ್ರಿತ್
heliolatry ಸುರ್ಯಾಚಿ ಪುಜಾ
heliotherapy ಸುರ್ಯೊ ಚಿಕಿತ್ಸಾ
helium ಏಕ್ ಅನಿಲ್
hell ಯಮ್ಕೊಂಡ್
hellenic ಗ್ರೀಕ್
helmet ಮಾತ್ಯಾ ಕವಚ್
helminth ಅನ್ಕಿಟಿಂತ್ಲೊ ಕಿಡೊ
helot ಆದಿಂ ಸ್ಪಾರ್ಟಾಂತ್ ಗುಲಾಮ್
help ಕುಮಕ್
helter-skelter ಹೆಣೆ ತೆಣೆ
helve ಹಾತಾಳೊ
hem ವಸ್ತುರಾಚೆಂ ದೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪೊಂತ್
hematogenous ರಗಾತ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕರ್ಚೆಂ
hematologic ರಗಾತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
hematological ರಗಾತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
hematologist ರಗಾತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
hematology ರಗಾತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
hematophagous ರಗಾತ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ
hematopoiesis ರಗಾತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
hematuria ಮುತಾಂತ್ ರಗಾತ್ ಆಸ್ಚೆಂ
hemiplegia ಅರ್ಧಿ ಆರ್, ಎಕಾ ಕುಸಿಕ್ ಆರ್
hemiplegic ಎಕಾ ಕುಸಿಕ್ ಆರ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ
hemisphere ಗೋಲಾರ್ಧ್
hemlock ಏಕ್ ರೂಕ್, ಏಕ್ ಝಡ್
hen ಕೊಂಬಿ
hence ದೆಕುನ್, ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ
henceforth ಆನಿ ಮುಕಾರ್
henceforward ಆನಿ ಮುಕಾರ್
henchman ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್
henchwoman ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ನ್
hencoop ಕೊಂಬಿಯಾಂಚೊ ಗುಡ್
henhouse ಕೊಂಬಿ ಘರ್
henpeck ಘೊವಾಚೆರ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಯ್
hepatic ಊಂಡಾಚೆಂ, ಊಂಡೀಯ್
hepatectomy ಊಂಡ್ ವ ಊಂಡಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಕಾತರ್ನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
hepatitis ಊಂಡ್ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
hepatocarcinoma ಊಂಡ್ ಮಾಂಡ್ಪುಳಿ
hepatogenous ಊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್
hepatomegaly ಊಂಡ್ ವಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
hepatotoxic ಊಂಡಾಕ್ ಘಾಯ್ ಕರ್ಚೆಂ
heptagon ಸಾತ್ ಕೋನ್
heptagonal ಸಾತ್ ಕೋನೀಯ್
heptarchy ಸಾತ್ ರಾಜಾಂ
heptateuch ಬಾಯ್ಬಲಾಚೆ ಸುರ್ವೆಚೆ ಸಾತ್ ಪುಸ್ತಕ್
heptathlon ಸಾತ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ
her ತಾಚೆಂ, ತಿಚೆಂ
herald ದೂತ್
herb ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
herbicide ಝಡ್ ನಾಶಕ್
herbivore ತಣ್ ವ ಝಡ್ ಖಾಂವ್ಚಿ ಮನ್ಜಾತ್
herbivorous ತಣ್ ವ ಝಡ್ ಖಾಂವ್ಚಿ
herd ಹಿಂಡ್
here ಹಾಂಗಾ
hereafter ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್
hereby ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ
hereditary ಅನುವಂಶೀಯ್
heredity ಅನುವಂಶ್
hereof ಹಾಚೆಂ
hereon ಹಾಚೆರ್
heresy ವಿಧರ್ಮ್
heretic ವಿಧರ್ಮಿ
heretofore ಯೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್
hereunto ಹಾಕಾ
hereupon ಹಾಚೆರ್
heritable ದಾಯ್ಜಾಚೆಂ
heritage ದಾಯ್ಜ್
herm ಹರ್ಮೆಸ್ಚಿ ಇಮಾಜ್
hermaphrodite ದ್ವಿಲಿಂಗಿ
hermit ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಮನಿಸ್
hernia ಅಂತರ್‌ಗಳ್
hero ವೀರ್, ಪಿಂತುರ್, ನಾಟಕ್, ಕಾಣಿ ವ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ಮುಖ್ಯ ದಾದ್ಲೊ ಪಾತ್ರ್
heroic ಧಯ್ರಾಚೆಂ
heroine ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀ, ಪಿಂತುರ್, ನಾಟಕ್, ಕಾಣಿ ವ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ಮುಖ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರ್
herpes ಸರ್ಪಾದ್
herpetic ಸರ್ಪಾದಾಚೆಂ
herring ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
hers ತಾಚೆಂ, ತಿಚೆಂ
herself ತಾಣೆಂಚ್, ತಿಣೆಂಚ್
herstory ಸ್ತ್ರೀ ಇತಿಹಾಸ್
hesitate ಪಾದ್ಯೆ
hesitation ಪಾದ್ಯೆಣಿ
heterochromatic ಸಬಾರ್ ರಂಗಾಂಚೆಂ
heterodox ವಿಂಗಡ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಸ್ಚೊ
heterodoxy ವಿಂಗಡ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್
heterograft ವಿಂಗಡ್ ಥರಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಜಿವ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚಿ ಕಸಿ
hetman ಕೊಸಾಕ್ ಮುಖೆಲಿ
hew ಕಾತರ್
hexagon ಸ ಕೋನ್
hexagonal ಸ ಕೋನೀಯ್
hexapod ಸಚರಣ್
hexateuch ಬಾಯ್ಬಲಾಚೆ ಸುರ್ವೆಚೆ ಸ ಪುಸ್ತಕ್
hexerei ಮಾಟ್
heyday ಭೋವ್ ಊಂಚ್ ಅವ್ಧಿ
hiatal ಅಂತರಾಚೆಂ
hiatus ಅಂತರ್
hibernaculum ಹಿಂವಾಳ್ ಆಸ್ರೊ
pl. hibernacula
hibernal ಹಿಂವಾಳಾಚೆಂ
hibernate ಹಿಂವಾಳ್ ಸಗ್ಳೆಂ ನಿದೆ
hibernation ಹಿಂವಾಳ್ ಸಗ್ಳೆಂ ನಿದ್ಚೆಂ
Hibernia ಐರ್ಲೆಂಡ್
Hibernian ಐರ್ಲೆಂಡಾಚೆಂ, ಐರಿಷ್, ಐರ್ಲೆಂಡಾಚೊ
hibiscus ದಾಸ್ಮಿ
hiccup hiccough ಪೊಳೆ
hiccough ಖಿಳ್ನಿ
hid ಲಿಪ್ಲೊ, ಲಿಪಯ್ಲೆಂ
hidden ಲಿಪಯಿಲ್ಲೆಂ
hide ಲೀಪ್, ಲಿಪಯ್, ಮನ್ಜಾತಿಚಿ ಕಾತ್
hideaway ಲಿಪ್ಚೊ ಜಾಗೊ
hideous ವಿದ್ರೂಪ್, ವಾಯ್ಟ್
hideout ಲಿಪ್ಚೊ ಜಾಗೊ
hierarch ಯಾಜಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಖೆಲಿ
hierarchical ದೇಶಾಚ್ಯಾ ವ ಪ್ರ‍ಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭಿಸ್ಪಾಂ ಪ್ರಕಾರ್
hierarchy ದೇಶಾಚೆ ವ ಪ್ರ‍ಾಂತ್ಯಾಚೆ ಭಿಸ್ಪ್
hieratic ಯಾಜಕೀಯ್
hierocracy ಯಾಜಕ್ ಪ್ರಭುತ್ವ್
hierodule ದೇವ್‍ದಾಸಿ
hieroglyph ಆದಿಂ ಎಜಿಪ್ತಾಚ್ಯಾ ಚಿತ್ರಲಿಪಿಚೆಂ ಅಕ್ಷರ್
hieroglyphic ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಪ್ರಕಾರ್, ಆದಿಂ ಎಜಿಪ್ತಾಚ್ಯಾ ಚಿತ್ರಲಿಪಿಚೆಂ ಅಕ್ಷರ್, ಆದಿಂ ಎಜಿಪ್ತಾಚಿ ಚಿತ್ರಲಿಪಿ
hieroglyphics ಆದಿಂ ಎಜಿಪ್ತಾಚಿ ಚಿತ್ರಲಿಪಿ
hierophant ಆದಿಂ ಗ್ರೀಸಾಂತ್ ಎಲ್ಯೂಸಿಯನ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಮುಖ್ಯ ಯಾಜಕ್
hifalutin ಅತಿಮಾನಿ
higgledy-piggledy ಘುಸ್ಪಡಿತ್, ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ್
high ಉಬಾರ್
high tide ಭರ್ತಿ
hijack ವಾಹನ್ ಅಪಹರಣ್
hike ಲಾಂಬ್ ಚಲ್, ಚಡಯ್
hilarious ತಮಾಶ್ಯಾಚೆಂ
hilarity ತಮಾಸೊ, ಹಾಸೊ
hill ದೊಂಗ್ರಿ
hillock ಲ್ಹಾನ್ ದೊಂಗ್ರಿ
hilly ದೊಂಗ್ರಾಳ್
hilt ತಲ್ವಾರಿಚೊ ಹಾತಾಳೊ
him ತಾಕಾ
himation ಆದಿಂ ಗ್ರೀಸಾಂತ್ ಏಕ್ ನೆಸಾಣ್
himself ತಾಣೆಂಚ್
hind ಪಾಟ್ಲೆಂ, ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಚೆಡುಂ ಚಿತಾಳ್, ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗೊರಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
hindbrain ಪಾಟ್ಲೊ ಮೆಂದು
hinder ಆಡಾಯ್
hindmost ಭೋವ್ ಪಾಟ್ಲೊ
hindquarter ಪಾಟ್ಲಿ ಅರ್ಧಿ ಕೂಸ್
hindrance ಅಡ್ಕಳ್
hinge ಬಿಜಾಕ್ರೆಂ
hinny ಘೊಡೊ ಆನಿ ಗಾಡ್ವಿಣಿಚಿ ಭೊರ್ಶಿಕ್ ಮನ್ಜಾತ್
hindsight ಪಾಟಿಂ ದೀಷ್ಟ್
hint ಇಶಾರೊ
hinterland ಪಾಟ್ಲಿ ಸುವಾತ್
hippopotamus ನಂಯ್ ಘೊಡೊ
hire ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಘೆ, ಕಾಮ್ ದೀ
hireling ಭಾಡ್ಯಾಚೊ ಮನಿಸ್
his ತಾಚೆಂ
hispid ಕರ್ಕಸ್
historian ಇತಿಹಾಸ್‍ಗಾರ್
historic ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ, ಐತಿಹಾಸಿಕ್
historical ಐತಿಹಾಸಿಕ್
historicism ಇತಿಹಾಸ್‌ವಾದ್
historicist ಇತಿಹಾಸ್‍ವಾದಿ
historicity ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಖರೆಪಣ್
historiographer ಇತಿಹಾಸ್‍ಗಾರ್
historiography ಇತಿಹಾಸ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ, ಇತಿಹಾಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್
history ಇತಿಹಾಸ್
histrionic ನಟನ್ ಸಂಬಂಧಿ
histrionics ನಟನ್
hit ಮಾರ್, ಅಪ್ಟೊ, ಯಶಸ್ವಿ
hitch ಬಾಂದ್, ಶಿರ್ಕೊ, ಶಿರ್ಕಾಯ್
hitchhike ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾಹನಾಂಚೆರ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಸವಾರಿ ಕರ್
hither ಹಾಂಗಾ
hitherto ಯೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್
hive ಮ್ಹೊಂವಾಚ್ಯಾ ಮುಸಾಂಚೊ ಘುಡ್
hive off ವಿಂಗಡ್ ಕರ್ ವ ಜಾ
hives ಏಕ್ ಕಾತಿಚಿ ಪಿಡಾ
hoar ಬರ್ಫಾಚಿ ಕಣಾಂ
hoar frost ಬರ್ಫಾಚಿ ಕಣಾಂ
hoard ಘುಟಾನ್ ದಾಸ್ತಾನ್ ಕರ್
hoarse ಕರ್ಕಸ್
hoarsen ಕರ್ಕಸ್ ಕರ್ ವ ಜಾ
hoatzin ದಕ್ಷಿಣ್ ಅಮೆರಿಕಾಚೆಂ ಸುಕ್ಣೆ
hoax ಫಟವ್ಣಿ
hobbit ಮನ್ಶಾ ಸಾರ್ಕಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಜೀವಿ
hobble ಕುಂಟೊ
hobo ಪರ್ಕಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕಾಮೆಲಿ, ಘರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಭೊಂವ್ಚೊ
hockey ಏಕ್ ಖೆಳ್
hockshop ಅಡವ್ ದವರ್ಚಿ ಅಂಗಡ್
hocus ಫಟಯ್, ಆಮಾಲ್ ಪೀವನಾಂತ್ ವೊಕಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ದಿ
hocus-pocus ಹಾತಾಚಿ ಹಿಕ್ಮತ್
hoe ಖೊರೆಂ
hog ದುಕೊರ್, ವಾಂಟ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡಿತ್ ಘೆ
hog cholera ದುಕೊರ್ ಶಿರ್ಶಿರಿ
hog-tie ಪಾಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಾಂದ್
hogfish ದುಕೊರ್ ಮಾಸ್ಳಿ
hogwash ಬಂಡಲ್
ho-hum ನೀರಸ್
hoi polloi ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಲೋಕ್
hoick ಅವ್ಚಿತ್ ವೋಡ್
hoist ಆರೋಹಣ್
hold ಧರ್
hold a brief for ವಕಾಲತ್ ಕರ್, ಸಮರ್ಥನ್ ಕರ್
hold a candle to ಸರಿ ಜಾ
hold court ಆಕರ್ಷಣಾಚೊ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾ
hold forth ಚಡ್ ವೇಳ್ ಉಲಯ್
hold one’s peace ವೊಗೊ ರಾವ್
hole ಬೀಳ್, ಬುರಾಕ್
hole-and-corner ಗುಪಿತ್, ಮಹತ್ವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಬುರಾಕ್ ಆನಿ ಕೊನ್ಸೊ
holiday ರಜಾ
holiness ಪವಿತ್ರ‍್‍ಪಣ್, ಭಾಗೆವಂತ್‍ಪಣ್
holism ಪೂರ್ಣ್‍ವಾದ್
holistic ಪೂರ್ಣ್‍ವಾದಿ
holler ಬೊಬ್ ಮಾರ್
hollow ಪೊಕೊಳ್
holly ಏಕ್ ರೂಕ್ ವ ಝಾಡ್ಕುಟ್
holm ಭಿತರ್ಲೆಂ ದ್ವೀಪ್, ಏಕ್ ರೂಕ್
holmium ಏಕ್ ಲೋಹ್
holocaust ಹೋಮ್‍ಬಲಿ
holograph ಲೇಖಕಾನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಹಾತಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ದಸ್ತಾವೇಜ್, ಹಾತ್ ಬರಾಪ್
holography ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ಕರ್ಚಿ ಕಲಾ
holus-bolus ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗಾತಾ
holy ಪವಿತ್ರ್
holy grail ಜೆಜುನ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ವೆಳಾರ್ ವಾಪರ್‌ಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಸ್
holy see ರೋಮ್ ದಿಯೆಸೆಜ್
holy water ಅಗ್ಮೆಂತ್
homage ಮರ್ಯಾದ್
homburg ಏಕ್ ಚೆಪೆಂ
home ಘರ್
homicidal ಖುನಿ ಕರ್ಚೆ ತಸಲೊ
homicide ಮನ್ಶಾಕ್ ಜಿವ್ಶಿ ಮಾರ್ಚೆಂ
homiletic ಸೆರ್ಮಾಂವಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್
homiletics ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
homily ಮಟ್ವೊ ಸೆರ್ಮಾಂವ್
homo sapiens ಮನ್ಶಾ ಕುಳ್
homocentric ಏಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಆಸ್ಚೆ ಮಂಡಳ್
homochromous ಏಕ್ ರಂಗ್ ಆಸ್ಚೊ
homoerotic ಸ್ವಕಾಮುಕ್
homoeroticism ಸ್ವಕಾಮುಕತಾ
homograft ಸ್ವಕಸಿ
homologate ಮಂಜೂರ್ ಕರ್
homologation ಮಂಜೂರಾಯಿ
homonym ಸ್ವನಾಂವ್
homonymic ಸ್ವನಾಂವಿ
homonymous ಸ್ವನಾಂವೀಯ್
homonymy ಸ್ವನಾಂವ್ಪಣ್
homophile ಸ್ವಲಿಂಗಿ
homophobe ಸ್ವಲಿಂಗಿ ದ್ವೇಷಿ
homophobia ಸ್ವಲಿಂಗಿ ದ್ವೇಷ್
homosexual ಸ್ವಲಿಂಗಿ, ಸ್ವಲೈಂಗಿಕ್
homosexuality ಸ್ವಲೈಂಗಿಕ್ಪಣ್
homosocial ಸ್ವಸಾಮಾಜಿಕ್
homotransplant ಸ್ವಕಸಿ
homunculus ಲ್ಹಾನ್ ಮನಿಸ್
pl. homunculi
homy ಘರಾ ಸಾರ್ಕೆಂ
honcho ಧನಿ, ಅಧಿಕಾರಿ
hone ಸುಧಾರ್, ಪಾಜ್
honest ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್
honesty ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣ್
honey ಮ್ಹೊಂವ್
honeybee ಮ್ಹೊಂವಾಚೊ ಮೂಸ್
honeycomb ಮ್ಹೊಂವಾಚೊ ಘುಡ್
honeycreeper ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
honeyeater ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
honeyguide ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
honeymoon ಮಧುಚಂದ್ರ್
honeysuckle ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
honk ಹಂಸಾಚ್ಯಾ ಬೊಬೆ ಬರಿ ಆವಾಜ್ ಕರ್, ಹೊರ್ನ್ ವಾಜಯ್, ಹಂಸಾಚಿ ಬೊಬ್
honker ಹಂಸಾಚ್ಯಾ ಬೊಬೆ ಬರಿ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚೊ, ಹೊರ್ನ್ ವಾಜಂವ್ಚೊ
honor (Am) honour ಪೊಳೆ
honorarium ಗೌರವ್ ದುಡು
honorary ಗೌರವ್
honour ಮಾನ್, ಗೌರವ್
honourable ಮಾನಾಧಿಕ್
hoo ಘುಗಿಚೊ ಆವಾಜ್
hooch ಅಕ್ರಮಿ ಸೊರೊ
hood ಖೊಳ್
hoodlum ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ವ ಅಪ್ರಾಧ್ ಕರ್ಚೊ, ಕೇಡಿ, ಗೂಂಡಾ
hoodwink ಫಟಯ್
hoof ಮನ್ಜಾತಿಚೆ ಚರಣ್ pl. hooves
hoofer ವೃತ್ತೀಯ್ ನಾಚ್ಪಿ
hook ಗರಿ, ಕೊಕ್ಕೆಂ
hook, line and sinker ಸಗ್ಳೊಚ್
hooker ಗರಿ ವಾಪರ್ಚಿ ದೊಣಿ, ಕೊಕ್ಕೆಂ ಘಾಲ್ನ್ ಧರ್ಚೊ, ಚೆಡಿ
hooklet ಲ್ಹಾನ್ ಗರಿ ವ ಕೊಕ್ಕೆಂ
hooligan ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ವ ಅಪ್ರಾಧ್ ಕರ್ಚೊ, ಕೇಡಿ, ಗೂಂಡಾ
hoopla ಚೂಕ್ ಉಲವ್ಣೆ ವ ಪ್ರಚಾರ್
hoopster ದಾಲಿಚೆಂಡು ಖೆಳ್ಗಾಡಿ
hoot ಕುಕಾರ್
hooter ಕುಕಾರಕ್
hope ಭರ್ವಾಸೊ
hoplite ಆದಿಂ ಗ್ರೀಸಾಚೊ ಶಿಪಾಯಿ
hoplology ಹಾತೆರ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್
horary ವೇಳ್ ಪಟ್ಟಿ, ವೊರಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್
horde ಲೊಕಾಚೊ ಜಮೊ
horizon ಕ್ಷಿತಿಜ್
horizontal ಆಡ್ವೊ
horizontality ಆಡ್ವೆಪಣ್
horn ಶಿಂಗ್
horn in ಆಪವ್ಣೆ ವ ಒಪ್ಪಿಗಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಭಾಗ್ ಘೆ
hornbeam ಏಕ್ ರೂಕ್
hornbill ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
hornet ಏಕ್ ಗಾಂಧಿಲ್
hornet’s nest ರಗ್ಳ್ಯಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ, ರಾಗಿಷ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ
horological ವೇಳ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್, ಘಡಿಯಾಳಾಂಚೆಂ
horologist ವೇಳ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಘಡಿಯಾಳಾಂ ಕರ್ಚೊ
horology ವೇಳ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್, ಘಡಿಯಾಳಾಂ ಕರ್ಚೆಂ
horrendous ಭಿರಾಂಕುಳ್
horrible ವಿಕಟ್
horripilation ಕೇಸ್ ಉಬೆ ರಾಂವ್ಚೆಂ
horror ತೀವ್ರ್ ಭಿಯೆಂ
hors concours ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ನಾ
hors de combat ಝಗ್ಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್
hors d’oeuvre ಚಾಕ್ಣೆ
horse ಘೊಡೊ
horse chestnut ಏಕ್ ರೂಕ್
horse gentian ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
horse mackerel ಘೊಡೊ ಬಾಂಗ್ಡೊ
horse nettle ಏಕ್ ನಲಿಯೊ
horseman ಘೊಡ್ಯಾ ಸವಾರ್, ಘೊಡೊ ಮನಿಸ್
horsepower ಘೊಡೊ ಸಕತ್
horsy ಘೊಡ್ಯಾಚೆಂ, ಘೊಡ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೆಂ
hortatory ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ
horticulture ವೋಡ್ತ್ ಸಾಗೊಳಿ
hosiery ಶಿಂವ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್
hospice ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ರೊ, ಮೊರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಘರ್ ವ ಆಸ್ಪತ್ರ್
hospital ಆಸ್ಪತ್ರ್
hospitalise ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಘಾಲ್
hospitalist ಆಸ್ಪತ್ರ್‌ಗಾರ್
hospitalize (Am) hospitalise ಪೊಳೆ
host ಯಜ್ಮಾನಿ, ಸೈನ್, ವಡ್ ಸಂಖೊ, ಕುಮ್ಗಾರಾಚೊ ಉಂಡೊ
hostage ಬಂಧಕ್
hostel ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೊ ನಿವಾಸ್
hostess ಯಜ್ಮಾನ್
hostile ವಿರೋಧಿ
hostility ವಿರೋಧ್
hostler ಘೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ
hot ಹುನ್, ಖರ್
hot air ಖಾಲಿ ಉಲವ್ಣೆ
hot pants ಭೋವ್ ಮಟ್ಚಿ ಚಡ್ಡಿ
hound ಶಿಕಾರೆ ಪೆಟೊ
hour ವೋರ್
houri ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಸರ್ಗಿಂಚೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಚೆಡುಂ
house ಘರ್
housemaid ಘರ್ ಚಾಕರ್ನ್
housewife ಘರ್ ಬಾಯ್ಲ್
hove ಉಬಾರ್ಲೆಂ, ಉಡಯ್ಲೆಂ
hovel ಝೊಪ್ಡೆಂ
hover ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಮಾರ್ಚೆಂ
how ಕಶೆಂ
howbeit ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತರಿಪೂಣ್
howe ಪೊಕೊಳ್ ಖಣಿ
however ಪೂಣ್
howitzer ಮಟ್ವಿ ನಾಳ್
howl ಕುಕಾರ್
howler ಹಾಸ್ಚೆತಸಲಿ ಚೂಕ್
howling ಕುಕಾರ್‍ಯಾ ಸಾರ್ಕೆಂ, ಖಾಲಿ, ಮಹಾ
howsoever ಕಿತ್ಲೊ ತರಿ, ಕಶೆಂಯಿ
hub ಕೇಂದ್ರ್ ಭಾಗ್, ಕ್ರಿಯಾ ಕೇಂದ್ರ್
hubbub ಆವಾಜ್, ಘುಸ್ಪಡ್
hubby ಘೊವ್
hubris ಲೆಕಾ ವರ್ತೊ ಅಭಿಮಾನ್ ವ ಸ್ವವಿಶ್ವಾಸ್
huckaback ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್
huckleberry ಏಕ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಝಡ್ ವ ಝಾಡ್ಕುಟ್
huckster ವಾಟೆ ದೆಗೆರ್ ವಿಕ್ಚೊ, ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಮಾನ್ ವಿಕ್ಚೊ, ಮೊಲಾಯ್
huddle ಸಾಂಗಾತಾ ಲಾಗಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ
hue ರಂಗ್
hue and cry ವಡ್ ಬೊಬ್
huff ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್, ರಾಗಾಚಿ ಘಡಿ
huffy ಹಂಕಾರಿ, ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ
hug ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್
huge ಭೋವ್ ವಡ್
huggermugger ಘುಟ್, ಘುಸ್ಪಡ್
hulk ಪೊರ್ನೆಂ ಕಾಮಾಕ್ ಪಡಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾರುಂ
hulking ಚಡ್ ಜಡಾಯೆಚೆಂ
hullabaloo ವಡ್ ಆವಾಜ್
human ಮನಿಸ್
human nature ಮನ್ಶಾ ಸೈಂಬ್
humane ದಯಾಳಾಯೆನ್
humanism ಮನಿಸ್‍ವಾದ್
humanist ಮನಿಸ್‍ವಾದಿ
humanistic ಮನಿಸ್‍ವಾದಿ
humanities ಮನ್ಶಾಕುಳ್ ವಿಷಯ್ (ಕಲಾ, ಇತಿಹಾಸ್, ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ್, ಭಾಸೊ)
humanity ಮನ್ಶಾಕುಳ್
humankind ಮನ್ಶಾಕುಳ್
humanoid ಮನ್ಶಾ ಸಾರ್ಕೊ
humble ಖಾಲ್ತೊ
humbug ಫಟವ್ಣಿ
humdinger ಅಸಾಧಾರಣ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ ವಸ್ತ್
humdrum ನೀರಸ್
humid ಶೆಳೆಂ
humidity ಶೆಳ್
humiliate ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್
humiliation ಅಕ್ಮಾನ್
humility ಖಾಲ್ತೆಪಣ್
humint ಗೂಢಚಾರಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ (human intelligence)
humongous ಆಕಾರಾಂತ್ ವ ಐವಜಾಂತ್ ಭೋವ್ ವಡ್
humour ಖುಶಾಲಾಯ್
humpback ಮುಡ್ಕೆಲ್ಲಿ ಪಾಟ್
hunchback ಪಾಟ್ ಮುಡ್ಕೆಲ್ಲೊ
hundred ಶೆಂಬೊರ್
hung ಉಮ್ಕಾಳಾಯ್ಲೆಂ, ಉಮ್ಕಾಳ್ಚೊ
hunger ಭುಕ್
hungry ಭುಕೆಲ್ಲೊ
hunk ವಡ್ ಕುಡ್ಕೊ, ಆಕರ್ಷಕ್ ಆನಿ ಬಳಿಷ್ಟ್ ದಾದ್ಲೊ ಮನಿಸ್
hunker ಧರ್ನಿರ್ ಬೊಸ್
hunks ಸುರಾತಿ
hunky ಆಕರ್ಷಕ್ ಆನಿ ಬಳಿಷ್ಟ್
hunky-dory ಬೊರೆಂ, ಸಾರ್ಕೆಂ
hunt ಶಿಕಾರಿ, ಶಿಕಾರಿ ಕರ್
hunter ಶಿಕಾರೆಗಾರ್
hunting ಶಿಕಾರಿ
huntress ಶಿಕಾರೆಗಾರ್ನ್
huntsman ಶಿಕಾರೆಗಾರ್
hurdle ಅಡ್ಕಳ್
hurdy-gurdy ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಉಪಕರಣ್
hurl ಬಳಾನ್ ಉಡಯ್
hurling ಏಕ್ ಐರಿಷ್ ಖೆಳ್
hurly-burly ಗೊಂದೊಳ್
hurricane ವಾದಾಳ್
hurried ದರ್ವಡಿ
hurry ಅಮ್ಸೊರ್, ದರ್ವಡ್
hurt ಘಾಯ್, ಘಾಯ್ ಕರ್, ಘಾಯೆಲೊ, ಘಾಯೆಲ್ಲೊ
hurtful ದುಖಂವ್ಚೆಂ
husband ಘೊವ್
husbandman ಶೆತ್ಕಾರ್
husbandry ಸಾಗೊಳಿ
hush ವೊಗೆಪಣ್
hush-hush ಗುಪಿತ್
hustings ಚುನಾವ್
hustle ದರ್ವಡ್ಚೆಂ
hut ಝೊಪ್ಡೆಂ
hutment ಝೊಪ್ಡಿಂ, ಝೊಪ್ಡೆಂ
hutzpah ಸ್ವವಿಶ್ವಾಸ್
hyaloid ಪಾರ್‌ದರ್ಶಕ್
hybrid ಭೊರ್ಶಿಕ್
hydra ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ತಕ್ಲೆಂಚೊ ಸೊರೊಪ್
hydrate ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್, ಉದ್ಕಾನ್ ಭೊರ್
hydration ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ಉದ್ಕಾನ್ ಭೊರ್ಚೆಂ
hydraulic ಉದಾಕೀಯ್
hydroacoustics ಉದ್ಕಾವಾಜ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
hydrobiological ಉದ್ಕಾಜೀವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
hydrobiologist ಉದ್ಕಾಜೀವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
hydrobiology ಉದ್ಕಾಜೀವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
hydrocele ಬೂರ್
hydrocephal ಉದಾಕ್‍ಮಸ್ತಕಿ
hydrocephalous ಉದಾಕ್‍ಮಸ್ತಕ್
hydrocephaly hydrocephalous ಪೊಳೆ
hydroelectric ಉದ್ಕಾವೀಜ್
hydroelectricity ಉದ್ಕಾವೀಜ್
hydrogen ಉದಾಕ್‍ಜನಕ್
hydrogeologist ಉದ್ಕಾಭೂಗರ್ಭ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
hydrogeology ಉದ್ಕಾಭೂಗರ್ಭ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
hydrologic ಉದಾಕ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
hydrological ಉದಾಕ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
hydrologist ಉದಾಕ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
hydrology ಉದಾಕ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
hydrometeorological ಉದ್ಕಾಹವೊಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
hydrometeorologist ಉದ್ಕಾಹವೊಶಾಸ್ತ್ರಿ
hydrometeorology ಉದ್ಕಾಹವೊಶಾಸ್ತ್ರ್
hydrometer ಉದಾಕ್ ಮಾಪಕ್
hydropathy ಉದಾಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ
hydrophobia ಉದ್ಕಾಚೆಂ ಭಿಯೆಂ
hydrophobic ಉದ್ಕಾಕ್ ಭಿಯೆತಾ
hydrophyte ಉದ್ಕಾಂತ್ ವಾಡ್ಚೆಂ ಝಡ್
hydrosphere ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಉದಾಕ್
hydrotherapy ಉದಾಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ
hydrothermal ಹುನ್ ಉದ್ಕಾಚೆಂ
hydrous ಉದಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಉದಾಕ್ ಭೊರ್ಶಿಲ್ಲೆಂ
hyetal ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್
hygiene ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ, ನಿತಳಾಯ್
hygienic ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆಂ, ನಿತಳಾಯೆಚೆಂ
hygienics ಭಲಾಯ್ಕಿಶಾಸ್ತ್ರ್
hygienist ಭಲಾಯ್ಕಿಶಾಸ್ತ್ರಿ
hyla ರೂಕ್ ಮಾಣ್ಕೊ
hylozoism ದ್ರವ್ಯ್‌ಜೀವ್‍ವಾದ್
hylozoist ದ್ರವ್ಯ್‌ಜೀವ್‍ವಾದಿ
hylozoistic ದ್ರವ್ಯ್‌ಜೀವ್‍ವಾದೀಯ್
hymen ಪುದಿ ಪಡ್ದೊ
hymeneal ಕಾಜಾರಾಚೆಂ, ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಪದ್
hymn ಕಂತಾರ್
hymnal ಕಂತಾರ್ ಪುಸ್ತಕ್
hymnary ಕಂತಾರ್ ಪುಸ್ತಕ್
hymnbook ಕಂತಾರ್ ಪುಸ್ತಕ್
hymnody ಕಂತಾರ್ ಗಾಯನ್, ಕಂತಾರ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ, ಕಂತಾರ್ ಪಂಗಡ್
hymnology ಕಂತಾರ್‌‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
hypaethral ಪಾಕೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
hype ಲೆಕಾವರ್ತೊ ಪ್ರಚಾರ್
hyperaemia ಭೋವ್ ಚಡ್ ರಗಾತ್
hyperbole ಭೋವ್ ಚಡವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
hypercalcemia ರಗ್ತಾಂತ್ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಕಾಲ್ಸಿಯಮ್
hypercapnia ರಗ್ತಾಂತ್ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಯೊಕ್ಸೈಡ್
hypercritic ಭೋವ್ ಚಡ್ ಠೀಕಾಕಾರ್
hypercritical ಭೋವ್ ಚಡ್ ಠೀಕಾ ಆಸ್ಚೆಂ
hypercriticism ಭೋವ್ ಚಡ್ ಠೀಕಾ
hypergamy ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವರ್ಗಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
hyperglycemia ರಗ್ತಾಂತ್ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಸಾಕರ್
hyperhidrosis ಭೋವ್ ಚಡ್ ಘಾಮೆಂವ್ಚೆಂ
hyperinflation ಭೋವ್ ಚಡ್ ಫುಗಾಸಣ್
hyperinsulinism ಆಂಗಾಂತ್ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್
hyperkeratosis ಕಾತ್ ಘಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
hyperlipemia ರಗ್ತಾಂತ್ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಚರಾಬ್
hypermnesia ಅಸಾಧಾರಾಣ್ ಉಡಾಸ್
hypernephroma ಮೂತ್‍ಕೋಶ್ ಮಾಂಡ್ಪುಳಿ
huperostosis ಹಾಡಾಚಿ ಅಸಾಧಾರಾಣ್ ವಾಡಾವಳ್
hyperphagia ಭೋವ್ ಚಡ್ ಭುಕ್
hyperpnea ಭೋವ್ ವೇಗಾನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ
hyperpyrexia ಭೋವ್ ಚಡ್ ತಾಪ್
hypensomnia ಭೋವ್ ಚಡ್ ನಿದ್ಚೆಂ
hypersonic ಅವಾಜಾಚ್ಯಾಕೀ ಉಣ್ಯಾರ್ ಪಾಂಚ್ ವಾಂಟೆ ವೇಗಾನ್
hypertension ಅತಿಉದ್ವಿಗ್ನತಾ, ಚಡ್ ರಗಾತ್ ದಾಂಬ್ಣಿ
hyperthermia ಆಂಗಾಚಿ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಊಬ್
hypertrophy ಅಸಾಧಾರಾಣ್ ವಾಡಾವಳ್
hyperuricemia ರಗ್ತಾಂತ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಯೂರಿಕ್ ಎಸಿಡ್
hypervelocity ಭೋವ್ ಚಡ್ ವೇಗ್
hypethral hypaethral ಪೊಳೆ
hypnagogic ನಿದ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ
hypnogenesis ನೀದ್ ಹಾಡಂವ್ಚೆಂ
hypnogogic hypnagogic ಪೊಳೆ
hypnoid ನಿದೆಚೆಂ
hypnoidal hypnoid ಪೊಳೆ
hypnology ನೀದ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
hypocalcemia ರಗ್ತಾಂತ್ ಉಣೆ ಕಾಲ್ಸಿಯಮ್
hypocalcemic ರಗ್ತಾಂತ್ ಉಣೆ ಕಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಆಸ್ಚೊ
hypochondria ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಪಿಡಾ
hypochondriac ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಲೆಕಾವರ್ತೆಂ ಚಿಂತ್ಚೊ ಆನಿ ಪಿಡಾ ಆಸಾ ವ ಯೆಂವ್ಚಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೊ
hypocrisy ಕಪಟ್
hypocrite ಕಪಟಿ
hypocritical ಕಪಟಿ
hypoglossal ಜಿಬೆ ಪಂದಾ
hypoglycaemia ರಗ್ತಾಂತ್ ಭೋವ್ ಉಣೆ ಸಾಕರ್
hypoglycaemic ರಗ್ತಾಂತ್ ಭೋವ್ ಉಣೆ ಸಾಕರ್ ಆಸ್ಚೊ
hypokalemia ರಗ್ತಾಂತ್ ಉಣೆ ಪೊಟಾಸಿಯಮ್
hypokalemia ರಗ್ತಾಂತ್ ಉಣೆ ಪೊಟಾಸಿಯಮ್ ಆಸ್ಚೊ
hypophysectomy ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
hypotension ಉಣಿ ರಗಾತ್ ದಾಂಬ್ಣಿ
hypothecate ಜಾಮಿನ್ ದವರ್
hypothecation ಜಾಮಿನ್ ದವರ್ಚೆಂ
hypothermia ಆಂಗಾಚಿ ಭೋವ್ ಉಣೆ ಊಬ್
hypothesis ವಾದ್
hypothetical ವಾದೀಯ್
hyson ಚೀನಾಚಿ ಪಾಚ್ವಿ ಚಾ
hysterectomy ಕೂಸ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
hysteria ಲೂತ್
hysteric ಲೂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ
hysterical ಲೂತ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್, ಉಚಾಂಬಳ್
hysterogenic ಲೂತ್ ಹಾಡಂವ್ಚಿ

Leave a Reply

Scroll to Top