M

M, m ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ತೆರಾವೆಂ ಆಕ್ಷರ್, ರೋಮನ್ ಸಂಖೊ ಹಜಾರ್
ma’am ಮೆಡಮ್
ma-and-pa ಆವಯ್ ಆನಿ ಬಾಪಯ್ (mom-and-pop)
macabre ಭಿರಾಂಕುಳ್
macaque ಏಕ್ ಮಾಂಕೊಡ್
macaw ಏಕ್ ಕೀರ್
mace ಗದೆ
machete ಲಾಂಬ್ ಜಡ್ ಸುರಿ
machinate ಘುಟ್ಮೊಳ್ ಕರ್
machination ಘುಟ್ಮೊಳ್
machinator ಘುಟ್ಮೊಳ್ ಕರ್ಚೊ
machine ಯಂತ್ರ್
machine gun ಯಂತ್ರ್ ಬಂದೂಕ್
machinery ಯಂತ್ರಾಂ, ಯಂತ್ರ್ ವಾಂಟೆ
mackerel ಬಾಂಗ್ಡೊ
mackinaw ಏಕ್ ಜಡ್ ಕಾಂಬೊಳ್
macro ವಡ್, ಲಾಂಬ್
macrocyte ವಡ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ರಗಾತ್ ಕಣ್
macroglossia ವಡ್ ಜೀಬ್
macrognathia ವಡ್ ದಾಡಿ
macromastia ವಡ್ ಮೊಮೆ
mad ಪಿಸೊ
madam ಸಾಯ್ಬಿಣ್
madcap ಪಿಸೊ, ಅವ್ಚಿತ್ ಬದ್ಲೊಂಚೊ
madden ಪಿಸೊ ಕರ್
made ಕೆಲ್ಲೆಂ
mademoiselle ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಂಕ್ವಾರ್ ಚೆಡುಂ ವ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಯಾ
Madonna ಅಂಕ್ವಾರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣ್
madrepore ಏಕ್ ಪಂವ್ಳೆಂ
madrigal ಮದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆಂ ಪದ್
maenad ಉಚಾಂಬಳ್ ವ ದೆದೆಸ್ಪಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್
maestro ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರವೀಣ್
mafia ಅಪ್ರಾಧಿ ಪಂಗಡ್
mafic ಮ್ಯಾಗ್ನೇಸಿಅಮ್ ಆನಿ ಲೊಂಕ್ಡಾಚೆಂ
mafioso ಮಾಫಿಯಾ ಸಾಂದೊ
pl. mafiosi
magazine ಅವ್ಧಿಪತ್ರ್
mage ಆದಿಂ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಯಾಜಕ್
magenta ಜಾಂಬ್ಳಿ ತಾಂಬ್ಡೊ
maggot ಕಿಡೊ
magi ಆದಿಂ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಯಾಜಕ್
sl. magus
magic ಘಾಡಿ
magician ಘಾಡಿಗಾರ್
magisterial ಅಧಿಕಾರಾಚೆಂ, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟಾಚೆಂ
magisterium ಶಿಕಂವ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್
magistracy ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟಾಚೊ ಹುದ್ದೊ
magistrate ನ್ಯಾಯಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ
magistratical ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟಾಚೆಂ
magistrature ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟಾಚೊ ಹುದ್ದೊ
magus ಆದಿಂ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಯಾಜಕ್
pl. magi
magnanimity ಮಹಾತ್ಮಿಕ್ಪಣ್
magnanimous ಮಹಾತ್ಮಿಕ್
magnate ಹುದ್ದೊ, ಪ್ರಭಾವ್ ವ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಆಸ್ಚೊ ಮನಿಸ್
magnesium ಏಕ್ ಲೋಹ್
magnet ಆಯಸ್ಕಾಂತ್
magnetic ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ್
magnetism ಆಯಸ್ಕಾಂತ್ಪಣ್
magnificat ಮರಿಯೆಚೆಂ ಗೀತ್ (ಲೂಕ್ ೧/೪೬-೫೫)
magnificent ಅದ್ಭುತ್
magnify ವಡ್ ಕರ್
magnitude ವಿಸ್ತಾರ್, ವಿಸ್ತಾರಾಯ್
magnolia ಏಕ್ ರೂಕ್, ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್, ಏಕ್ ಫುಲ್
magnum opus ವಡ್ ಕಾಮ್
magpie ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ, ಮಸ್ತು ಉಲಂವ್ಚೊ, ಒಟ್ರಾಶಿ ಜಮೊ ಕರ್ಚೊ
Magyar ಹಂಗೇರಿಚೊ, ಹಂಗೇರಿಚಿ ಭಾಸ್
mahoe ಏಕ್ ದಾಸ್ಮಿಚೊ ರೂಕ್
mahogany ಏಕ್ ರೂಕ್, ಥೊಡ್ಯಾ ರುಕಾಂಚೆಂ ರುಕಾಡ್
mahonia ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
maid ಅಂಕ್ವಾರ್ ಚೆಡುಂ, ಚಾಕರ್ನ್
maiden ಅಂಕ್ವಾರ್ ಚೆಡುಂ, ಪಯ್ಲೊ
maidenhead ಅಂಕ್ವಾರ್ಪಣ್, ಪುದಿ ಪಡ್ದೊ
maidenhood ಅಂಕ್ವಾರ್ಪಣ್
maidhood ಅಂಕ್ವಾರ್ಪಣ್
maidservant ಚಾಕರ್ನ್
mail ತಪಾಲ್
maile ಏಕ್ ದಾಕಾವಾಲ್
mailman ತಪಾಲ್‍ಮನಿಸ್
maim ಘಾಯ್ ಕರ್
main ಮುಖ್ಯ
maintain ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಬರಿ ದವರ್, ಮುಕಾರ್ಸಿ, ವಾದ್ ಕರ್
maintenance ಅಶನಾರ್ಥ್
maisonette ಲ್ಹಾನ್ ಘರ್
maize ಜಂಜ್ಳೊ
majestic ವೈಭವಾಚೆಂ
majesty ವೈಭವ್
major ವಯಸ್ಕ್, ವಡ್, ಸೈನಾಂತ್ ಹುದ್ದೊ
majoritarian ಬಹುಮತ್‍ವಾದಿ
majoritarianism ಬಹುಮತ್‍ವಾದ್
majority ಬಹುಮತ್
majuscule ವಡ್ ಅಕ್ಷರ್
make ಕರ್
make love ಸಂಭೋಗ್ ಕರ್
make off ದರ್ವಡಾನ್ ಸುಟ್
make off with ವರ್, ವೋಡ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆ, ಚೋರ್
make out ಸಮ್ಜೊ
makeshift ಗರ್ಜೆಕ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್
mako ಏಕ್ ತಾಟೊ
mala fide ವಾಯ್ಟ್ ಭಾವಾಡ್ತಾನ್
malabar nut ಆಡ್‍ಸವ್ಗೊ
malachite ಏಕ್ ಪಾಚ್ವೆಂ ಖನಿಜ್
malady ಪಿಡಾ, ಸಮಸ್ಯಾ
malaise ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ
malapropism ಚೂಕ್ ಸಬ್ದ್
malar ಕಾನ್ಸುಲಾಚೆಂ
malarkey ಫಟ್ಕಿರೆಂ ವ ಪಿಶೆಂ ಉಲವ್ಣೆ
malarky malarkey ಪೊಳೆ
male ದಾದ್ಲೊ
maledict ಶಿರಾಪ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ, ಶಿರಾಪ್ ಘಾಲ್
malediction ಶಿರಾಪ್
malefaction ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ತುವ್, ಅಪ್ರಾಧ್
malefactor ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ಚೊ
malefic ವಾಯ್ಟ್, ಬಾಧಕ್
maleficence ವಾಯ್ಟ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಬಾಧಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ
maleficent ವಾಯ್ಟ್, ಬಾಧಕ್
malevolence ವಾಯ್ಟ್, ಬಾಧಕ್, ಬಾಧಕ್ ಕರ್ಚೊ ಇರಾದೊ
malevolent ಬಾಧಕ್ ಕರ್ಚೊ, ವಾಯ್ಟ್, ಬಾಧಕ್
malfeasance ವಾಯ್ಟ್ ಚಾಲ್
malice ಬಾಧಕ್ ಕರ್ಚೊ ಇರಾದೊ
malicious ಬಾಧಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾಚೆಂ
malign ವಾಯ್ಟ್ ಉಲಯ್`
malignancy ಬಾಧಕ್ ಕರ್ಚೊ ಗೂಣ್, ಮಾಂಡ್ಪುಳಿ ವಾಡಾವಳ್
malignant ಖೊಟೊ, ಮೊರ್ನ್ ಹಾಡಂವ್ಚೊ
malignity ಬಾಧಕ್ ಕರ್ಚೊ ಗೂಣ್
malihini ಹವಾಯಿಂತ್ ನೊವೊ ವ ಪರ್ಕಿ
malinger ಕಾಮ್ ಚುಕಂವ್ಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯ್
malison ಶಿರಾಪ್
mall ಸಾವ್ಳಿ ಆಸ್ಚೊ ರೂಂದ್ ಮಾರೊಗ್, ಅಂಗ್ಡಿಂಚೆಂ ಸಂಕುಲ್
mallard ಏಕ್ ರಾನ್ ಹಂಸ್
malleable ಸುತ್ತ್ಯಾನ್ ಬಡವ್ನ್ ಆಕಾರ್ ಬದ್ಲಿಯೆತ್, ಮೊಡಿನಾಶೆಂ ಆಕಾರ್ ಬದ್ಲಿಯೆತ್, ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಕರ್ಯೆತ್
mallet ವಡ್ ಸುತ್ತೆಂ
mallow ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
malmsey ಭೋವ್ ಗೋಡ್ ಮಡೇರಾ ವಾಯ್ನ್
malpractice ವಾಯ್ಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ್
malversation ಭ್ರಷ್ಟ್ ನಡ್ತೆಂ
mama ಆವಯ್
mamma ಮೊಮೊ, ಬೊಂಬ್, ಒಂಟಿ
pl. mammae
mammal ಮೊಮೆಲ್
mammalian ಮೊಮೆಲಿ
mammalogist ಮೊಮೆಲ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
mammalogy ಮೊಮೆಲ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
mammary ದೂದ್ ಕರ್ಚೆಂ
mammer ಪಾದ್ಯೆ
mammiferous ದೂದ್ ಕರ್ಚೆಂ ಗೂಂಟ್ ಆಸ್ಚಿ
mammilla ಚೀಂವ್
mammillary ಮೊಮ್ಯಾಳ್
mammillated ಚಿಂವಾಂ ಆಸ್ಚೆ
mammock ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೊ
mammogram ಮೊಮ್ಯಾಚೆಂ ಎಕ್ಸ್ ಕೀರ್ಣ್
mammography ಮೊಮ್ಯಾಚಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೀರ್ಣ್ ಪರಿಕ್ಷಾ
mammon ದುಡು
mammoplasty ಮೊಮ್ಯಾಚೆರ್ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾ
mammoth ಭೋವ್ ವಡ್
man ಮನಿಸ್, ದಾದ್ಲೊ ಮನಿಸ್
man-at-arms ಶಿಪಾಯಿ
man of letters ಲೇಖಕ್
man-of-war ಝುಜಾಚೆಂ ತಾರುಂ
man on the street ಸಾಧಾರಣ್ ಮನಿಸ್
manacle ಖೊಡೊ
manage ಚಲಯ್, ಸಾಂಬಾಳ್
manager ಸಂಚಾಲಕ್
manageress ಸಂಚಾಲಕಿ
managerial ಸಂಚಾಲೀಯ್
managing director ಸಂಚಾಲೀಯ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್
managing editor ಸಂಚಾಲೀಯ್ ಸಂಪಾದಕ್
manatee ಏಕ್ ಉದ್ಕಾಚೆಂ ಮೊಮೆಲ್
manchineel ಏಕ್ ವಿಕಾಳ್ ರೂಕ್
manciple ಕೊಲೆಜ್ ವ ಮಠಾಚೊ ಕಾರ್ಬಾರಿ
mandamus ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕರ್ಚಾಕ್ ಲಿಖಿತ್ ನ್ಯಾಯಸಭಾ ಹುಕುಮ್
mandarin ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಆದಿಂ ಚೀನಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಚೀನಾಚಿ ಭಾಸ್
mandatary mandatory ಪೊಳೆ
mandate ಊಂಚ್ ನ್ಯಾಯಸಭಾಚಿ ಹುಕುಮ್, ಪ್ರತಿನಿಧಿಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರ್
mandatory ಕಡ್ಡಾಯಾಚೆಂ, ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಸಂಘ್ ಅಧಿಕಾರಾಚೊ
mandible ದಾಡಿ
mandolin ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಉಪಕರಣ್
mandrake ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
mandrill ಮಧ್ಯ್ ಆಫ್ರಿಕಾಚೊ ಏಕ್ ವಡ್ ಮಾಂಕೊಡ್
mane ಲಾಂಬ್ ಕೇಸ್
manege ಘೊಡ್ಯಾ ಸವಾರಿ ಆನಿ ತರ್ಬೆತಿ ಇಸ್ಕಾಲ್
mangabey ಲಾಂಬ್ ಶಿಮ್ಟೆಚೊ ಆಫ್ರಿಕಾಚೊ ಮಾಂಕೊಡ್
manganese ಏಕ್ ಲೋಹ್
manganic ಮ್ಯಾಂಗನೀಸಾಚೆಂ
manganous ಮ್ಯಾಂಗನೀಸಾಚೆಂ
mange ಏಕ್ ಕಾತಿಚಿ ಪಿಡಾ
manger ಖಾವ್ಣ್
mangle ವಿದ್ರೂಪ್ ಕರ್ಚೆ ಘಾಯ್ ಕರ್
mango ಅಂಬೊ
mangrove ದರ್ಯಾಳ್ ರೂಕ್ ವ ಝಾಡ್ಕುಟ್
mania ಪಿಶೆಪಣ್
maniac ಪಿಸೊ
maniacal ಪಿಸೊ
manic ಪಿಸೊ
manicure ಹಾತ್ ಸೊಭಾವ್ಣಿ
manicurist ಹಾತ್ ಸೊಭಾಯಕ್
manifest ದಿಸ್ಚೆಂ, ಸ್ಪಷ್ಟ್, ಸಾಮಾನ್ ವ ಪಯ್ಣಾರಿ ಪಟ್ಟಿ
manifestant ದಿಸವ್ಣೆಗಾರ್
manifestation ದಿಸವ್ಣಿ
manifester ದಿಸವ್ಣೆಗಾರ್
manifesto ಪಾಸಾರ್ ಪತ್ರ್
manifold ಸಬಾರ್, ವಿವಿಧ್, ಸಬಾರ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ
manikin ಮನ್ಶಾ ಗಾತ್ರಾಚಿ ವಸ್ತುರ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಕೃತಿ, ಕುಳ್ಳ
manipulate ಹಾತಾನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್, ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಂನಿ ಬದ್ಲಿ
manipulation ಹಾತಾನ್ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ, ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಂನಿ ಬದ್ಲುಂಚೆಂ
mankind ಮನ್ಶಾಕುಳ್
mannequin ಮನ್ಶಾ ಗಾತ್ರಾಚಿ ವಸ್ತುರ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಕೃತಿ
manner ರೀತ್
manners ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನಡ್ತೆಂ
mannikin ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ, ಮನ್ಶಾ ಗಾತ್ರಾಚಿ ವಸ್ತುರ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಕೃತಿ, ಕುಳ್ಳ
mano ಏಕ್ ವಯ್ಲೊ ದಾಂತ್ಯಾ ಫಾತೊರ್
manoeuvre ಸೈನಿಕ್ ಚಲನ್, ಚಾಲಾಕ್ ಶಾರೀರಿಕ್ ಚಲನ್
manometer ಅನಿಲ್ ದಾಂಬ್ಣಿ ಮೆಜ್ಚೆಂ ಉಪಕರಣ್
manor ಎಸ್ಟೇಟಾಂತ್ಲೆಂ ಘರ್
manpower ಕಾಮೆಲಿ
mansard roof ದೋನ್ ದೆಂವ್ಣ್ಯೊ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಾಕೆಂ
manse ಪ್ರೆಸ್ಬಿಟೇರಿಯನ್ ಮಣಿಯಾರಿಚೆಂ ಘರ್
mansion ವಡ್ ಘರ್
manslaughter ಯೋಜನ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ಮನ್ಶಾಕ್ ಜಿವ್ಶಿ ಮಾರ್ಚೆಂ
mansuetude ಮೊವಾಳಾಯ್
manteau ದಗ್ಲೊ
mantic ಪ್ರವಾದೀಯ್
manticore ಮನ್ಶಾಚಿ ತಕ್ಲಿ, ಸಿಂಹಾಚೆಂ ಆಂಗ್, ಸರ್ಸಪ್ ವ ವಿಚುಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಆಸ್ಚಿ ಪೌರಾಣಿಕ್ ಮನ್ಜಾತ್
mantle ಮಾಂತ್
manual ಹಾತಾನ್ ವ ಹಾತಾಂಚೆಂ, ಶಾರೀರಿಕ್, ಮನ್ಶಾನ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ, ಹಾತ್‍ಪುಸ್ತಕ್
manufactory ಕಾರ್ಖಾನೊ
manufacture ಔದ್ಯೋಗಿಕ್ ನಿರ್ಮಾಪನ್, ಔದ್ಯೋಗಿಕ್ ರಿತಿರ್ ನಿರ್ಮಿ
manumission ಗುಲಾಮ್‍ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ
manumit ಗುಲಾಮಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದೀ
manure ಈಟ್
manuscript ಹಸ್ತ್-ಲೇಖ್
many ಸಬಾರ್
manyfold ಸಬಾರ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ
map ನಕ್ಷಾ
maple ಏಕ್ ರೂಕ್
mapmaker ನಕ್ಷಾ ಕರ್ಚೊ
mar ಪಾಡ್ ಕರ್, ಖತ್
marathon 26 ಮಯ್ಲ್ 385 ವಾರ್ (42.195 ಕಿಲೋಮೀಟರ್) ಧಾಂವ್ಡಿ
maraud ಲುಟ್ಚ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್
marauder ಲುಟ್ಕಾರ್
marble ಗುಟಿ
march ಸೈನಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಚಲ್ಚೆಂ, ಗಡಿಚೊ ಪ್ರದೇಶ್
marchesa ಇಟಾಲಿಅನ್ ಮಂತನಾಚಿ ಸ್ತ್ರೀ
marchese ಇಟಾಲಿಅನ್ ಮಂತನಾಚೊ ದಾದ್ಲೊ
marchioness ಮಾರ್ಕ್ವೆಸಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ವ ವಿಧವ್, ಕೌಂಟೆಸಾ ವಯ್ರ್ ಆನಿ ಡಚೆಸಾ ಸಕೈಲ್ ಮಂತನಾಚಿ ಸ್ತ್ರೀ
marchland ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ಗಡಿಚಿ ಸುವಾತ್
mare ಘೊಡಿಣ್
mare clausum ಬಂದ್ ದರ್ಯೊ
mare liberum ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದರ್ಯೊ
mare nostrum ಆಮ್ಚೊ ದರ್ಯೊ
mare’s nest ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ವ್ಯರ್ಥ್ ವ ಫಟ್ಕಿರೆಂ ಸೊದಾಪ್
margarite ಮೊತಿ
margay ಏಕ್ ಮಾಜಾರ್
margin ಗಡ್
margosa ಕಾಯ್‍ಬೆವ್
margrave ಜರ್ಮನ್ ಗಡಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ಸೈನಿಕ್ ಅಧಿಪತಿ, ಜರ್ಮನ್ ಮಂತನಾಚೊ ದಾದ್ಲೊ
margravate ಮಾರ್‌ಗ್ರೇವಾಚೊ ಪ್ರದೇಶ್
margravine ಮಾರ್‌ಗ್ರೇವಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್
marguerite ಕೆನರಿ ದ್ವೀಪಾಂಚೆಂ ಶಿಂವ್ತೆಂ, ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
Marian ಮರಿಯಾಳ್
mariculture ದರ್ಯಾಸಾಗೊಳಿ
mariculturist ದರ್ಯಾಸಾಗೊಳೆಗಾರ್
marigold ಗೊಂಡೊ
marine ದರ್ಯಾಚೆಂ
mariner ತಾರ್ವಟಿ
Mariological ಮರಿಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
Mariologist ಮರಿಶಾಸ್ತ್ರಿ
Mariology ಮರಿಶಾಸ್ತ್ರ್
marionette ಸರಿಯಾಂನಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಗೊಂಬೆ
marital ಕಾಜಾರಿ
maritime ದರ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
mark ಘುರ್ತ್
marker ಘುರ್ತಕ್
market ಬಜಾರ್, ಸಾಂತ್
marlin ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
marmite ಲಾಂಬ್ ಮೊಡ್ಕಿ
marmoset ದಕ್ಷಿಣ್ ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಮಾಂಕೊಡ್
marocain ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್
maroon ದ್ವೀಪಾಚೆರ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಸೊಡ್, ಏಕ್ ರಂಗ್
marquee ವಡ್ ತಂಬು, ಲೋಹಾಚೆಂ ವ ಗ್ಲಾಸಾಚೆಂ ಶಾಮಿಯಾನಾ. ನಟ್ ಆನಿ ನಟಿಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ
marquess ಕೌಂಟಾ ವಯ್ರ್ ಆನಿ ಡ್ಯೂಕಾ ಸಕೈಲ್ ಮಂತನಾಚೊ ದಾದ್ಲೊ
marquis marquess ಪೊಳೆ
marquise marchioness ಪೊಳೆ
marquisette ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್
marriage ಕಾಜಾರ್
married ಕಾಜಾರಿ
marry ಕಾಜಾರ್ ಜಾ
Mars ಮಂಗಳ್
marsala ಸಿಸಿಲಿಚೊ ವಾಯ್ನ್
marse ಧನಿ
marsh ತಣ್ ಆಸ್ಚಿ ಭಿಜ್‍ಲ್ಲಿ ಸುವಾತ್
marshal ಸೈನಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ನ್ಯಾಯಸಭಾ ಅಧಿಕಾರಿ
mart ಬಜಾರ್, ಸಾಂತ್
martial ಝುಜಾರಿ
martian ಮಂಗಳೀಯ್
martin ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
martinet ಕಠಿಣ್ ಶಿಸ್ತ್‌ಗಾರ್
martlet ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
martyr ಮಾರ್ತಿರ್, ರಕ್ತ್ ಸಾಕ್ಷಿ
martyrologist ಮಾರ್ತಿರ್‌‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
martyrology ಮಾರ್ತಿರ್‌‍ಶಾಸ್ತ್ರ್, ಮಾರ್ತಿರ್ ಪಟ್ಟಿ
marvel ಅದ್ಭುತ್, ವಿಚಿತ್ರ್
marvellous ಅದ್ಭುತ್, ವಿಚಿತ್ರ್
mascot ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ಘುರ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮನ್ಜಾತ್ ವ ವಸ್ತ್
masculine ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೆಂ, ಪುಲ್ಲಿಂಗ್
mash ಶಿಂದ್
mask ತೊಂಡ್ ಧಾಂಪಾಣ್
masquerade ತೊಂಡ್ ಧಾಂಪಾಣ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಮೊ
mason ಮೇಸ್ತ್
masker ತೊಂಡ್ ಧಾಂಪಾಣ್
mass ಮೀಸ್, ವಡ್ ಐವಜ್ ವ ಸಂಖೊ
massacre ಸಂಹಾರ್
massage ಮಾಲಿಸ್
massager ಮಾಲಿಸ್ಗಾರ್
masseur ಮಾಲಿಸ್ಗಾರ್
masseuse ಮಾಲಿಸ್ಗಾರ್ನ್
massive ಭೋವ್ ವಡ್
massy ಭೋವ್ ವಡ್, ಜಡ್
mast ತಾರ್ವಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಲಾಂಬ್ ಕೋಲ್, ಬಾರಿಕ್ ಖಾಂಬೊ
mastalgia ಮೊಮ್ಯಾಂತ್ ದೂಖ್
mastectomy ಮೊಮೊ ಕಾಡ್ಚೆಂ
master ಧನಿ, ಶಿಕ್ಷಕ್, ಕುಮಾರ್, ಸಮರ್ಥ್ ದಾದ್ಲೊ
mastery ಧನಿಪಣ್
mastiff ಏಕ್ ಪೆಟೊ
mastitis ಮೊಮೊ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
pl. mastititides
mastititides mastitis ಪೊಳೆ
mat ಮಾಂದ್ರಿ
matador ರೆಡೊಝುಜಾರಿ
match ಕಾಡಿ, ಸಮಾನ್, ಸಯ್ರಿಕ್, ಸ್ಪರ್ಧೊ, ಪಂದ್ಯ್
matchmaker ಸಯ್ರಿಕೆಚೊ ಮಾಲೊ, ಸಯ್ರಿಕೆಚಿ ಮಾಲಿನ್
mate ಸಾಂಗಾತಿ, ತಾರ್ವಾರ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಂಭೋಗ್ ಕರ್
matelot ತಾರ್ವಟಿ
materfamilias ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಮಸ್ತಕ್ ಸ್ತ್ರೀ
material ಮಾಲ್, ಭೌತಿಕ್, ಸಂಸಾರಿ, ಗರ್ಜೆಚೆಂ, ಸಂಬಂಧಿತ್
materialism ಭೌತಿಕ್‍ವಾದ್
materialist ಭೌತಿಕ್‍ವಾದಿ
materialistic ಭೌತಿಕ್‍ವಾದೀಯ್
materiality ಭೌತಿಕ್ಪಣ್
maternal ಆವಯ್ಚೆಂ, ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್
maternity ಆವಯ್ಪಣ್
math mathematics ಪೊಳೆ
mathematical ಗಣಿತೀಯ್
mathematician ಗಣಿತಜ್ಞ್
mathematics ಗಣಿತ್
mathlete ಗಣಿತ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ math + athlete
maths mathematics ಪೊಳೆ
matinee ದೊನ್ಪಾರಾಚೆಂ
matins ಬ್ರೆವಿಯರಿಂತ್ ದಿಸಾ ಮದ್ಲೆಂ ಲಾಂಬ್ ಮಾಗ್ಣೆ, ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆ
matriarch ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಮಸ್ತಕ್ ಸ್ತ್ರೀ
matriarchal ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಧಾನ್
matriarchate ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಧಾನ್ ಕುಟಾಮ್, ಪಂಗಡ್ ವ ರಾಜ್
matriarchy ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಧಾನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ
matricide ಆವಯ್ಚಿ ಖುನಿ
matriclinous ಆವಯ್ಚೆ ಗೂಣ್ ಆಸ್ಚೆಂ
matrilineage ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಶಿಚಿ ವಂಶಾವಳ್
matrilineal ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್
matrilocal ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಘರಾ ರಾಂವ್ಚೆಂ
matrimonial ಕಾಜಾರಾಚೆಂ
matrimony ಕಾಜಾರ್
matroclinous matriclinous ಪೊಳೆ
matronymic ಆವಯ್ ವ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಪೂರ್ವಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾಂವ್
matter ವಿಷಯ್, ದ್ರವ್ಯ್
mattery ಪು ಆಸ್ಚೆಂ
mattock ಕುದೊಳಿ
mattress ಗಜ್ಡಿ
maturate ಪೀಕ್
maturation ಪಿಕ್ಚೆಂ
mature ಪಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂ, ವಯಸ್ಕ್
maturity ಪಿಕಾಯ್
matutinal ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ
maul ಮಾರ್, ಬಡಯ್, ಠೀಕಾ ಕರ್, ಜಡ್ ಸುತ್ತೆಂ
maund ಮಣ್
maunder ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಾಂಗ್, ಉದ್ದೇಶ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಘುಂವ್
Maundy Thursday ನಿಮಾಣೊ ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್
mausoleum ನೆಟಯಿಲ್ಲೊ ವ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಫಾತ್ರಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಡ್ ಫೊಂಡ್, ಫೊಂಡ್ ಅಸ್ಚೆಂ ಬಾಂದಾಪ್
pl. mausolea
mauve ಏಕ್ ರಂಗ್, ದಾಟ್ ಜಾಂಬ್ಳಿ
maven ಪ್ರವೀಣ್
maverick ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮ್ಹೊರ್ ಘಾಲಿನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಮನ್ಜಾತ್
mavin maven ಪೊಳೆ
maw ಮಾಸ್ ಗಿಳ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಜಾತಿಚೆಂ ತೊಂಡ್
mawkish ಚಾಪ್ಪೆ
maxi ಲಾಂಬ್ ಗಾಗ್ರೊ
maxilla ದಾಡಿ pl. maxillae
maxim ಸಾಂಗ್ಣಿ
maximal ಭೋವ್ ಊಂಚ್, ಪೂರ್ಣ್
maximum ಪರಮ್ pl. maxima
maxixe ಏಕ್ ನಾಚ್
may ಸಾಧ್ಯತಾ ವ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಸಬ್ದ್
mayhap ಬಹುಷ
mayhem ಘುಸ್ಪಡ್, ಗಂಭೀರ್ ಘಾಯ್
mayor ನಗರ್‌ಪಾಲಕ್
mayoral ನಗರ್‌ಪಾಲಕೀಯ್
mayoralty ನಗರ್‌ಪಾಲಕ್ಪಣ್
mayoress ನಗರ್‌ಪಾಲಕಿ
maypole ಏಕ್ ವಾಲ್, ಏಕ್ ಫಳ್
mazard ತಕ್ಲಿ, ತೊಂಡ್
maze ಘುಸ್ಪಡಾಂವ್ಚೊ ವಾಟೊ
mazer ರುಕಾಡಾಚೆಂ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಯ್ದಾನ್
mazurka ಏಕ್ ಪೊಲಿಷ್ ನಾಚ್
me ಹಾಂವ್, ಮಾಕಾ
mead ಏಕ್ ಅಮಾಲ್ ಪೀವನ್
meadow ಲೆಚ್ಚಿಲ್
meagre ಭೋವ್ ಉಣೊ
meal ಜೆವಾಣ್
mealymouthed ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಳಿ
mean ಅರ್ಥ್, ಇರಾದೊ, ಅಣ್ವೊ, ಮದ್ಲಿ ವಾಟ್
meander ಘುಂವ್ಡ್ಯೊ ಆಸ್ಚಿ ವಾಟ್, ವಾಳಾಚಿ ಘುಂವ್ಡಿ, ಉದ್ದೇಶ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಭೊಂವ್
meanie ಅಣ್ವೊ ಮನಿಸ್
meaning ಅರ್ಥ್
means ಸಾಧನ್
meantime ದೋನ್ ಘಡಿತಾಂ ಮದ್ಲೊ ವೇಳ್
meanwhile ದೋನ್ ಘಡಿತಾಂ ಮದ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್
measles ಉರುರೆಂ
measly ಉರುರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಭೋವ್ ಉಣೊ
measure ಮಾಪ್
measurement ಜೊಕ್
meat ಮಾಸ್
meathead ಬುದ್ದು, ಚುಕಿ ಕರ್ಚೊ ಮನಿಸ್
meaty ಮಾಸಾಳ್
mechanic ಯಂತ್ರ್ ಸಮಾ ಕರ್ಚೊ
mechanical ಯಾಂತ್ರಿಕ್
mechanics ಯಂತ್ರ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್, ಯಂತ್ರಾಗಾರ್
mechanism ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾಮ್
meconium ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಗೂ
medaillon ಮಾಸಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ
medal ಪದಕ್, ಅರ್ಲುಕ್
medallion ವಡ್ ಪದಕ್
meddle ಹಕ್ಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮೆತೆರ್ ಜಾ
meddler ಹಕ್ಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ
media ಮಾಧ್ಯಮಾಂ sl. medium
medial ಮಧೆಂ, ಸಾಧಾರಣ್
median ಮಧೆಂ
mediate ಮಧ್ಯಸ್ತಿ ಕರ್
mediation ಮಧ್ಯಸ್ತಿ
mediator ಮಧ್ಯಸ್ತ್
mediatrix ಮಧ್ಯಸ್ತಿಣ್
medicable ಗೂಣ್ ಕರ್ಯೆತ್
medical ವೈದ್ಯಕೀಯ್
medicate ವೊಕ್ತಾನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕರ್
medication ವೊಕ್ತಾನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ
medicide ವಯ್ಜಾನ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಜಿವ್ಘಾತ್ medical + suicide
medicinal ವೊಕ್ತಾಚೆಂ
medicine ವೊಕಾತ್
medico ವಯ್ಜ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
medieval ಮದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆಂ
mediocre ಮದ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ
mediocrity ಮದ್ಲೆಂ ಮಟ್ಟ್
meditate ನಿಯಾಳ್ ಕರ್
meditation ನಿಯಾಳ್
meditative ನಿಯಾಳಿ
meditator ನಿಯಾಳ್ ಕರ್ಚೊ
Mediterranean Sea ಮದ್ಲೊ ದರ್ಯೊ
medium ಮಾಧ್ಯಮ್ pl. media, ಮದ್ಲೆಂ
medlar ಏಕ್ ರೂಕ್
medley ಭೊರ್ಶಿಕ್
meed ಪರಿಹಾರ್
meek ಭೊಳೊ
meet ಮೆಳ್
meeting ಮೆಳವ್ಣಿ, ಸಭಾ
mega ಭೋವ್ ವಡ್, ಧಾ ಲಾಖ್
megalith ಭೋವ್ ವಡ್ ಫಾತೊರ್
megalopolis ಭೋವ್ ವಡ್ ಶಹರ್
megalomania ವಡ್ ಕಾಮಾಂಚೆಂ ಪಿಶೆಪಣ್
megaplex ಉಣ್ಯಾರ್ ಪಂದ್ರಾ ಪಡ್ದೆ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಿಂತುರ್‌‍ಸಾಲ್
melaleuca ಏಕ್ ರೂಕ್, ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
melaena ಕಾಳೊ ಗೂ
melancholy ದುಶ್ಚಿತಾ
melange ಭೊರ್ಶಿಕ್
meld ಭೊರ್ಶಿ, ಭೊರ್ಶಿಕ್
melee ಝಗ್ಡೆಂ, ಘುಸ್ಪೊಡ್ ಭೊರ್ಸೊಣಿ
melena melaena ಪೊಳೆ
melic ಪದಾಚೆಂ
meliorate ಚಡ್ ಬೊರೆಂ ಕರ್ ವ ಜಾ
melliferous ಮ್ಹೊಂವ್ ಕರ್ಚೆಂ
mellifluous ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಬೊರೊ
mellow ಸೊಸ್ಣಿಕ್, ಪಿಕ್‍ಲ್ಲೊ
melodeon ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಉಪಕರಣ್
melodic ಮಧುರ್
melodious ಮಧುರ್
melody ಮಧುರಾಯ್, ಗೀತ್
melt ಕಡ್
member ಸಾಂದೊ
membership ಸಾಂದೆಪಣ್
meme ಎಕಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಂತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಅಲೊಚನ್, ಶೈಲಿ, ಚಾಲ್ ವ ವಾಪರ್
memento ಉಡಾಸಾಕ್ ಘುರ್ತ್
memo ಲಿಖಿತ್ ಸಂಪರ್ಕ್
memoir ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಅನ್ಭೊಗಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಪುಸ್ತಕ್
memorabilia ಉಡಾಸಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು
memorable ಉಡಾಸ್ ದವರುಂಕ್ ಫಾವೊ
memorial ಸ್ಮಾರಕ್
memory ಉಡಾಸ್
men ಮನಿಸ್, ದಾದ್ಲೆ ಮನಿಸ್
menace ಭೆಷ್ಟಾವ್ಣೆ, ಅಪಾಯ್
ménage ಕುಟಾಮ್, ಎಕಾಚ್ಚ್ ಘರಾ ರಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್
menagerie ರಾನ್ವಟಿ ಮನ್ಜಾತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ
menarche ಪಯ್ಲೊ ಮಾಸಿಕ್ ಸ್ರಾವ್
menarcheal ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸಿಕ್ ಸ್ರಾವಾಚೆಂ
mend ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್
mendacious ಫಟ್ಕಿರೊ
mendacity ಫಟ್, ಫಟಿ ಮಾರ್ಚೆಂ
mendicancy ಭಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ
mendicant ಭಿಕಾರಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮೆಳಾಚೊ ಸಾಂದೊ
mendicity ಭಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ
menfolk ದಾದ್ಲೆ, ಕುಟ್ಮಾಚೆ ವ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ದಾದ್ಲೆ
menhaden ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
menial ಘರ್ ಸೆವಕ್, ಸೆವಕಾಂಚೆಂ
menology ಉದೆಂತಿ ಒರ್ಥೊಡೊಕ್ಸ್ ಮಹಿನ್ಯಾಳೆಂ ಪಂಚಾಂಗ್
menopause ಮಾಸಿಕ್ ಸ್ರಾವ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ
menorah ಸಾತ್ ವ ಚಡ್ ಫಾಂಟೆ ಆಸ್ಚೆಂ ಜುದೆವ್ ವಾತ್‍ಸ್ಥಾನ್
menorrhagia ಮಾಸಿಕ್ ಸ್ರಾವಾ ವೆಳಾರ್ ಚಡ್ ರಗ್ತಾ ಸ್ರಾವ್
menorrhoea ಮಾಸಿಕ್ ಸ್ರಾವಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾಧಾರಣ್ ರಗ್ತಾ ಸ್ರಾವ್
mens rea ಅಪ್ರಾಧಿ ಇರಾದೊ`
mensal ಮಹಿನ್ಯಾಳೆಂ, ಮೆಜಾಚೆಂ
menses ಮಾಸಿಕ್ ಸ್ರಾವ್
menstrual ಮಾಸಿಕ್ ಸ್ರಾವಾಚೆಂ
menstruation ಮಾಸಿಕ್ ಸ್ರಾವ್
menstruous ಮಾಸಿಕ್ ಸ್ರಾವಾಚೆಂ
mensurable ಮಾಪ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
mensural ಮಾಪಾಚೆಂ
mensuration ಮಾಪ್
menswear ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ
mental ಮಾನಸಿಕ್
mentalist ಮತ್ ವಾಚ್ಪಿ
mentality ಮನೋಭಾವ್
mentation ಚಿಂತಾಪ್
mentee ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಚೊ
mention ಸಾಂಗ್
mentor ಶಿಕ್ಷಕ್, ವಾಟ್‍ದಾಕವ್ಪಿ
menu ಖಾಣ್ ಪಟ್ಟಿ
meow ಮಾಜ್ರಾಚೊ ಆವಾಜ್
mephitic ಘಾಣೆಂವ್ಚೆಂ
mephitis ಘಾಣ್, ಘಾಣೆಂವ್ಚೊ ಅನಿಲ್
mercantile ವ್ಯಾಪಾರಾಚೆಂ
mercenary ಭಾಡ್ಯಾಚೊ ಶಿಪಾಯಿ
mercer ಮಾರಗ್ ಲುಗ್ಟಾಚೊ ವ್ಯಾಪಾರಿ
mercery ಮಾರಗ್ ಲುಗ್ಟಾಚಿ ಅಂಗಡ್
merchandise ವ್ಯಾಪಾರಾಚೊ ವಸ್ತು
merchant ವ್ಯಾಪಾರಿ
mercurial ಪಾದರಸೀಯ್, ಮತಿಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ಚಿತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಆಸ್ಚೊ
Mercurial ಬುಧ್ ಗ್ರಹಾಚೆಂ
mercuric ಪಾದರಸೀಯ್
mercurous ಪಾದರಸೀಯ್
mercury ಪಾದರಸ್
Mercury ಬುಧ್
mercy ಕಾಕುಳ್ತ್
mere ಖಾಲಿ
merely ಮಾತ್ರ್
meretricious ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್ ಆಕರ್ಷಕ್, ಚೆಡ್ಯೆಚೆಂ
merge ಮೆಳಯ್
meridional ದಕ್ಷಿಣಾಚೆಂ, ದಕ್ಷಿಣ್ ಯುರೋಪಾಚೊ, ದಕ್ಷಿಣ್ ಫ್ರಾನ್ಸಾಚೊ
merino ಏಕ್ ಬೊಕ್ರೊ
merit ಮೋಲ್, ಶೆಗುಣ್, ಸಾಮರ್ಥಿ
meritocracy ಸಾಮರ್ಥಿವಂತಾಂಚ್ಯಾ ಬಡ್ತಿಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ
meritocrat ಸಾಮರ್ಥಿ ವರ್ವಿಂ ಬಡ್ತಿ ಕೆಲ್ಲೊ
meritocratic ಸಾಮರ್ಥಿವಂತಾಂಕ್ ಬಡ್ತಿ ದಿಂವ್ಚಿ
meritorious ಗೌರವ್ ಆನಿ ಊಂಚ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಫಾವೊ
merl ಕಾಳೆಂ ಸುಕ್ಣೆ
merlin ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
merlot ಸುಕೊ ತಾಂಬ್ಡೊ ವಾಯ್ನ್. ಏಕ್ ದಾಕ್
mermaid ಮಾಸ್ಳಿಚೆಡುಂ
merman ಮಾಸ್ಳಿದಾದ್ಲೊ
merperson ಮಾಸ್ಳಿಮನಿಸ್
merriment ಗಮ್ಮತ್
merry ಖುಶಾಲಾಯೆಚೆಂ
merwoman ಮಾಸ್ಳಿಸ್ತ್ರೀ
mesalliance ಉಣ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕಡೆ ಕಾಜಾರ್
meseemed ಮಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ
meseems ಮಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ
mesencephalic ಮದ್ಲ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಚೆಂ
mesencephalon ಮದ್ಲೊ ಮೆಂದು
mesh ಜಾಳಾಚ್ಯಾ ಸುತಾ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ, ಜಾಳಾಚೆಂ ಲುಗಾಟ್
mesne ಮದ್ಲೊ
mess ಅವ್ಯವಸ್ಥಾ, ಸಾಮುದಾಯಿಕ್ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಜಾಗೊ
message ಸಂದೇಶ್
messenger ದೂತ್
messiah ಸೊಡ್ವಣ್ಡಾರ್
messiah ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್
messy ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ್
met ಮೆಳ್ಳೊ
meta ಉಪ್ರಾಂತ್, ಬದ್ಲಾವಣ್, ವಯ್ರ್
metagalaxy ಸಕ್ಕಡ್ ನೆಕೆತ್ರ್ ಮಂಡಳ್
metal ಲೋಹ್
metallic ಲೋಹಾಚೆಂ
metallurgist ಲೋಹ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆನಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಿ
metallurgy ಲೋಹ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಆನಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ್
metalsmith ಲೋಹಾರ್
metalware ಲೋಹಾಚಿಂ ಆಯ್ದಾನಾಂ
metalwork ಲೋಹ್ ಕಾಮ್
metalworker ಲೋಹ್ ಕಾಮೆಲಿ
metamorphosis ರುಪಾಂತರ್
metaphor ರೂಪಕ್
metaphorical ರೂಪಕೀಯ್
metaphrase ಸಬ್ದಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಭಾಷಾಂತರ್
metaphysical ಉಪ್ರಾಭೌತಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
metaphysician ಉಪ್ರಾಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಿ
metaphysics ಉಪ್ರಾಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ್
metasequoia ಏಕ್ ರೂಕ್
metastasis ಮಾಂಡ್ಪುಳಿ ಪಾಸಾರ್, ರೂಪ್ ವ ಸ್ಥಿತಿ ಬದ್ಲಾವಣ್
mete ಮಾಪ್, ಗಡ್
mete out ಕಠಿಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದೀ
metencephalic ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಚೆಂ
metencephalon ಮುಕ್ಲೊ ಮೆಂದು
meteor ಉಲ್ಕೆ
meteoriticist ಉಲ್ಕಾಶಾಸ್ತ್ರಿ
meteorics ಉಲ್ಕಾಶಾಸ್ತ್ರ್
meteorologic ಹವೊಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
meteoroloical ಹವೊಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
meteorologist ಹವೊಶಾಸ್ತ್ರಿ
meteorology ಹವೊಶಾಸ್ತ್ರ್
method ಕ್ರಮ್
meticulous ಭೋವ್ ಜಾಗ್ರುತ್
metopic ಕಪಾಲಾಚೆಂ
metralgia ಕೂಸ್ ದೂಖ್
metrical ಮೀಟರಾಚೆಂ, ಮಾಪಾಚೆಂ
metritis ಕೂಸ್ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
metrological ಮಾಪ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
metrologist ಮಾಪ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
metrology ಮಾಪ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
metronome ಸಂಗೀತ್ ವೇಳ್ ಉಪಕರಣ್
metronymic matronymic ಪೊಳೆ
metropolis ವಡ್ ಶಹರ್
metropolitan ವಡ್ ಶಹರಾಚೆಂ, ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಪ್ರ‍ಾಂತ್ಯಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ
metrorrhagia ಕುಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ ರಗ್ತಾ ಸ್ರಾವ್
mettle ಬಳ್, ಧಯ್ರ್
mettlesome ಧಯ್ರಾಧಿಕ್
mew ಮಾಜ್ರಾಚೊ ಆವಾಜ್, ಏಕ್ ಉದ್ಕಾ ಸುಕ್ಣೆ
mewl ಇಲ್ಲೆಂ ರಡ್
mezereon ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
mice ಉಂದಿರ್ sl. mouse
micro ಸೂಕ್ಷ್ಮ್
microbiologic ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಜೀವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
microbiological ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಜೀವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
microbiologist ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಜೀವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
microbiology ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಜೀವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
microcephalic ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಆಸ್ಚೊ
microcephaly ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ತಕ್ಲಿ
microcosm ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಸಾರ್
microcrystal ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಸ್ಫಟಿಕ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಫಟ್ಕಿ
microeconomic ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಆರ್ಥಿಕ್
microeconomics ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಅರ್ಥ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
microeconomist ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಅರ್ಥ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
microfauna ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಮನ್ಜಾತಿ
microflora ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಝಡಾಂ
micropaleontologic ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಆದಿಜಿಣಿಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
micropaleontological ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಆದಿಜಿಣಿಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
micropaleontologist ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಆದಿಜಿಣಿಶಾಸ್ತ್ರಿ
micropaleontology ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಆದಿಜಿಣಿಶಾಸ್ತ್ರ್
microphyll ಲ್ಹಾನ್ ಖೊಲೊ
microphysical ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
microphysics ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ್
microscope ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ದರ್ಶಕ್
micturate ಮೂತ್
mid ಮಧೆಂ
midday ದೊನ್ಪಾರ್
midden ಶೆಣಾಚೊ ಮುದೊ
middle ಮಧೆಂ
middleman ಮಧ್ಯಸ್ತ್
midget ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮನಿಸ್
midnight ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತ್
midst ಮಧೆಂ
midway ವಾಟೆ ಮಧೆಂ
midweek ಹಪ್ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ
midwife ದಾಯಿ, ವಯ್ಜಿಣ್
midyear ವರ್ಸಾ ಮಧೆಂ
mien ಭಾಯ್ಲಿ ಚಾಲ್ ವ ದಿಸೊವ್ಣಿ
miff ಪಾಡ್ ತಮಾಸೊ, ಚಿಲ್ಲರ್ ಝಗ್ಡೆಂ
miffed ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ
might ಬಳ್, past tense of may
mighty ಬಳಿಷ್ಠ್
mignon ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿ ಸೊಭಿತ್, ಬಿಫಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ
migraine ಕಠಿಣ್ ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡ್
mil ಹಜಾರ್
milady ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಂತನಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜನ್ಮಾಲ್ಲಿ
milch ದೂದ್ ದಿಂವ್ಚಿ
milchig ದೂದೀಯ್
mile ಮಯ್ಲ್
milestone ಮಯ್ಲಾಫಾತೊರ್
mild ಹಳ್ತ್
mildew ಚಿಟಾಂ
mildewcide ಚಿಟಾಂನಾಶಕ್
milfoil ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
milieu ವಾತಾವರಣ್ pl. milieux
military ಸೈನ್
militance ಉಗ್ರವಾದ್
militancy ಉಗ್ರವಾದ್
militant ಉಗ್ರವಾದಿ
militaria ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಮೊಲಾಚೊ ಸೈನಿಕ್ ವಸ್ತು
militarism ಸೈನಿಕ್‍ವಾದ್
militarist ಸೈನಿಕ್‍ವಾದಿ
militaristic ಸೈನಿಕ್‍ವಾದೀಯ್
military ಸೈನ್
milk ದೂದ್, ದೂದ್ ಕಾಡ್
milker ದೂದ್ ಕಾಡ್ಚೊ, ದೂದ್ ದಿಂವ್ಚಿ
milkfish ದೂದ್‍ಮಾಸ್ಳಿ
mille ಹಜಾರ್
millenarian ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ, ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ರಾಜಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ
millenary ಹಜಾರ್ ವಸ್ತುಂಚೊ ಪಂಗಡ್, ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ
millennial ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ
millennium ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ
pl. millennia
millesimal ಹಜಾರಾವೊ ವಾಂಟೊ
millet ಬಾಜ್ರಿ
million ಧಾ ಲಾಖ್
millionaire ಧಾ ಲಾಖ್‍ಪತಿ
millipede ಕೊಟಾರ್ಲಿ
millstone ದಾಂತೆಂ
milt ಮಾಸ್ಳಿ ವೀರ್ಯ್
mime ಇಶಾರೊ ಅನಿ ಕ್ರಿಯಾ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಟನ್
mimicry ವಿನೋದಿ ಪರಿಣಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ಅನುಕರಣ್
minaret ಪಳ್ಳೆಚೊ ಬುರುಜ್
minatory ಭೆಷ್ಟಾಂವ್ಚೆಂ
mince ಕೊಚಾಯ್, ಶಿಂದ್
mincemeat ಖೀಮಾ
mincing ನಾಜುಕ್
mind ಮತ್, ಮನ್
mind game ಮತ್ ಖೆಳ್
mind reader ಮತ್ ವಾಚ್ಪಿ
mine ಮೊಜೆಂ, ಖಣಿ, ಸ್ಫೋಟಕ್
minefield ಸ್ಫೋಟಕ್ ಶೆತ್
miner ಖಣಿ ಕಾಮೆಲಿ
mineral ಖನಿಜ್
mineral oil ಖನಿಜ್ ತೇಲ್
mineral water ಖನಿಜ್ ಉದಾಕ್
mineral wax ಖನಿಜ್ ಮೆಣ್
mineralogic ಖನಿಜ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
mineralogical ಖನಿಜ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
mineralogist ಖನಿಜ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
mineralogy ಖನಿಜ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
minesweeper ಸ್ಫೋಟಕ್ ಝಾಡ್ಪಿ
mingle ಕಾಲಯ್, ಭೊರ್ಸೊ
mingy ಅಣ್ವೊ, ಹಿಮ್ಟೊ
mini ಲ್ಹಾನ್
miniature ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರತಿ, ಲ್ಹಾನ್ ಪಿಂತುರ್
minify ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್
minimal ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್
minimum ಉಣ್ಯಾರ್ pl. minima
minion ಸಹಾಯಕ್, ಸೆವಕ್, ಗುಲಾಮ್
miniscule ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್
minister ಮಂತ್ರಿ, ಮಣಿಯಾರಿ
ministerial ಮಂತ್ರೀಯ್. ಮಣಿಯಾರೀಯ್
ministrant ಮಣಿಯಾರಿ, ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚೊ
ministration ಮಣಿಯಾರ್‌ಪಣ್, ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚೆಂ
ministry ಮಂತ್ರಾಲಯ್, ಮಣಿಯಾರ್‌ಪಣ್
mink ಏಕ್ ಮನ್ಜಾತ್
minnow ಲ್ಹಾನ್ ಮಾಸ್ಳಿ, ಮಹತ್ವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ ವಸ್ತ್
minor ಅವಯಸ್ಕ್, ಲ್ಹಾನ್, ಚಿಲ್ಲರ್
minority ಅಲ್ಪಮತ್, ಅವಯಸ್ಕ್‌ಪಣ್
minster ಮಠಾಚಿ ಇಗರ್ಜ್
minstrel ಮದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಪಯ್ಣಾರಿ ಗಾವ್ಪಿ
mint ಒಡ್ತಲಾಂವ್, ಟಂಕ್‍ಸಾಳ್, ನಾಣಿ ಕರ್
mintage ನಾಣಿ ಕರ್ಚೆಂ, ನಾಣ್ಯಾಚೆರ್ ಖಂಚವ್ಣಿ
minuet ಏಕ್ ನಾಚ್, ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್
minus ಉಣೆ, ನಾಸ್ತಾನಾ, ಶೂನ್ಯಚ್ಯಾಕಿ ಉಣೆ
minute (ಮಿನಿಟ್) ನಿಮಿಷ್
minute (ಮೈನ್ಯೂಟ್) ಸೂಕ್ಷ್ಮ್
minutes ಸಭಾ ದಾಖ್ಲೊ
minutiae ಲ್ಹಾನ್ ವಿವರ್
mirabile dictu ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಅದ್ಭುತ್
miracle ಅಜಾಪ್
mirage ಮರುಭುಂಯ್ತ್ ಉದಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಬರಿ ದಿಸ್ಚೆಂ
mire ದಾಟ್ ಭಿಜ್‍ಲ್ಲಿ ಮಾತಿ
mirror ಅರ್ಸೊ
mirth ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಹಾಸೊ
misandrist ದಾದ್ಲೊದ್ವೇಷಿ
misandry ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ದ್ವೇಷ್
misanthropy ಮನ್ಶಾಂಚೊ ದ್ವೇಷ್
misanthropist ಮನಿಸ್‍ದ್ವೇಷಿ
miscarriage ಗರ್ಭ್ ವೆಚೆಂ
miscegenation ವಿಂಗಡ್ ಜನಾಂಗಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ಕಾಜಾರ್ ವ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್
miscellaneous ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಂಬಂಧ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ವಸ್ತು pl. miscellanea
miscellany ವಿವಿಧ್ ವಸ್ತುಂಚೆಂ ಭೊರ್ಶಿಕ್
mischief ಪೊಕ್ರಿಪಣ್
mischievous ಪೊಕ್ರಿ
miscible ಭೊರ್ಶಿಯೆತ್
miscreant ಅಪ್ರಾಧಿ ವ ವಾಯ್ಟ್ ಚಾಲಿಚೊ
miscue ಬಿಲ್ಲಿಯರ್ಡ್ಸಾಂತ್ ಕ್ಯೂ ಚುಕ್ಚೆಂ, ಚೂಕ್
misdeed ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ನಿ
misdemeanour ಲ್ಹಾನ್ ಅಪ್ರಾಧ್, ಲ್ಹಾನ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ನಿ
miser ಸುರಾತಿ
miserable ದುಖೆಸ್ತ್
miserliness ಸುರಾತ್
misery ದೂಖ್, ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್
misgiving ದುಬಾವ್
mishap ಅವ್ಘಡ್
misleading ಫಟಂವ್ಚೆಂ, ಘುಸ್ಪಡಾಂವ್ಚೆಂ
misname ಚೂಕ್ ನಾಂವ್ ದೀ, ಚೂಕ್ ನಾಂವಾನ್ ಆಪಯ್
misnomer ಚೂಕ್ ನಾಂವ್
misogamist ಕಾಜಾರ್‌ದ್ವೇಷಿ
misogamy ಕಾಜಾರಾಚೊ ದ್ವೇಷ್
misogyny ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ದ್ವೇಷ್
misogynist ಸ್ತ್ರೀದ್ವೇಷಿ
misology ಕಾರಣ್ ವ ತರ್ಕಾಚೊ ದ್ವೇಷ್
misoneism ನೊವ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚೊ ವ ಬದ್ಲಾವಣೆಚೊ ದ್ವೇಷ್
misprision ಅಪ್ರಾಧ್ ಲಿಪವ್ಣಿ, ಲೋಕ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಚೂಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ವ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ, ಸರ್ಕಾರಾ ವಿರೋಧ್ ವೆಚೆಂ, ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜೊಣಿ
misprize ಖರೆಂ ಮೊಲ್ ಸಮ್ಜಾನಾಶೆಂ ರಾವ್, ಕಾಂಠಾಳ್
miss ಖಳ್, ಚೂಕ್, ಕುಮಾರಿ
missal ಮಿಸಾಗ್ರಂಥ್
misshapen ನಾಕಾರಿ ಆಕಾರಾಚೆಂ
missile ಕ್ಷಿಪಣಿ
missileer ಕ್ಷಿಪಣಿಗಾರ್
missileman ಕ್ಷಿಪಣಿಮನಿಸ್
missilery ಕ್ಷಿಪಣಿ
missiology ಪಾಠವ್ಣಿಶಾಸ್ತ್ರ್
mission ಪಾಠವ್ಣಿ
missionary ಪ್ರೇಷಿತ್
missioner ಪ್ರೇಷಿತ್
missis ಬಾಯ್ಲ್
missive ಪತ್ರ್, ಕಾಗಾದ್
missus ಬಾಯ್ಲ್
missy ಕುಮಾರಿ
mist ಪಾತಳ್ ಧುರಿ
mistake ಚೂಕ್
mister mr. ಪೂರ್ಣ್ ರೂಪ್
mistletoe ಏಕ್ ಝಡ್, ಏಕ್ ಫುಲ್
mistral ದಕ್ಷಿಣ್ ಫ್ರಾನ್ಸಾಚೆಂ ಥಂಡ್ ವಾರೆಂ
mistress ಧನಿನ್, ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಸಮರ್ಥ್ ಸ್ತ್ರೀ, ಭಟಿಕ್, mrs. ಪೂರ್ಣ್ ರೂಪ್
mite ಲ್ಹಾನ್ ಐವಜ್
miter (Am) mitre ಪೊಳೆ
miterwort (Am) mitrewort ಪೊಳೆ
mitigate ಕಠಿಣಾಯ್, ದೂಖ್ ವ ಅಪ್ರಾಧಾಚಿ ಗಂಭೀರತಾ ಉಣೆ ಕರ್
mitigation ಕಠಿಣಾಯ್, ದೂಖ್ ವ ಅಪ್ರಾಧಾಚಿ ಗಂಭೀರತಾ ಉಣೆ ಕರ್ಚೆಂ
mitigative ಕಠಿಣಾಯ್, ದೂಖ್ ವ ಅಪ್ರಾಧಾಚಿ ಗಂಭೀರತಾ ಉಣೆ ಕರ್ಚೆಂ
mitigator ಕಠಿಣಾಯ್, ದೂಖ್ ವ ಅಪ್ರಾಧಾಚಿ ಗಂಭೀರತಾ ಉಣೆ ಕರ್ಚೊ
mitigatory ಕಠಿಣಾಯ್, ದೂಖ್ ವ ಅಪ್ರಾಧಾಚಿ ಗಂಭೀರತಾ ಉಣೆ ಕರ್ಚೆಂ
mitral ತೊಪಾಚೆಂ, ತೊಪಾ ಬರಿ
mitre ತೊಪ್
mitrewort ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
mittimus ಬಂದಿಖಾನಾಂತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಫರ್ಮಾಣ್
mix ಭೊರ್ಶಿ
mix-up ಘುಸ್ಪಡ್, ಚೂಕ್
mixed ಭೊರ್ಶಿಲೆಂ, ಭೊರ್ಶಿಲ್ಲೆಂ, ಭೊರ್ಶಿಕ್, ಮಿಶ್ರಿತ್
mixer ಭೊರ್ಶಕ್
mixologist ಭೊರ್ಶಿಕ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
mixology ಭೊರ್ಶಿಕ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
mixture ಭೊರ್ಶಿಕ್, ಮಿಶ್ರಿತ್
mizzle ಬಾರಿಕ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್, ಅವ್ಚಿತ್ ಸೊಡ್ನ್ ವಚ್
mnemonic ಉಡಾಸ್ ಸಹಾಯಕ್
mnemonics ಉಡಾಸ್ ಸುಧಾರ್
moan ಪಿಂರ್ಗೊ
moat ಕೊಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತೊಣಿ ಉದ್ಕಾನ್ ಭೊರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಂದಕ್
mob ಲೊಕಾಚೊ ಅಕ್ರಮಿ ಜಮೊ
mobile ಚಲ್ಚೆಂ
mobility ಚಲನ್
mobster ಅಪ್ರಾಧಿ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಸಾಂದೊ
mocker ಖೆಬ್ಡಾಯ್ಗಾರ್
mock ಖೆಬ್ಡಾಯ್ ಕರ್
mockery ಖೆಬ್ಡಾಯ್
mockingbird ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
model ದೇಖ್
moderate ಹಳ್ತಾಚೆಂ
moderation ಹಳ್ತ್
moderator ಚರ್ಚಾ ಚಲಂವ್ಚೊ
modern ಆಧುನಿಕ್
modernism ಆಧುನಿಕ್‌ವಾದ್
modernist ಆಧುನಿಕ್‌ವಾದಿ
modernistic ಆಧುನಿಕ್‌ವಾದೀಯ್
modernity ಆಧುನಿಕ್ಪಣ್
modest ಖಾಲ್ತೊ, ಲಜಿಷ್ಟ್, ಹಳ್ತಾಚೊ, ಸಾದೊ
modesty ಮಾಣ್ಸುಗಿ
modicum ಲ್ಹಾನ್ ಐವಜ್
modification ಬದ್ಲಾವಣ್
module ಮಾಪ್ ಘಟಕ್, ಅಂತ್ರಾಳ್ ವಾಹನಾಚೊ ಘಟಕ್
mogul ಏಕ್ ಜನಾಂಗ್, ಮೊಗಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ವರ್ತೊ ಮನಿಸ್
mohair ಅಂಗೊರಾ ಬೊಕ್ಡೆಚ್ಯಾ ಲೊಂವೆಚೆಂ ಲುಗಾಟ್
mohalim mohel ಪೊಳೆ
mohelim mohel ಪೊಳೆ
mohel ಜುದೆವಾಂಚಿ ಮುಂಜಿ ಕರ್ಚೊ
pl. mohalim, mohelim
moiety ಅರ್ಧೊ
moil ಕಠಿಣ್ ಕಾಮ್, ಘುಸ್ಪಡ್, ಕಠಿಣ್ ಕಾಮ್ ಕರ್, ಸಾಳ್
moist ಶೆಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ
moisture ಶೆಳ್
mojo ಮಂತ್ರ್, ಅದೃಷ್ಟಾಚಿ ವಸ್ತ್
mole ಕಾಳೆಂ ಶಿಬ್, ದರ್ಯಾ ವೊಣೊದ್, ಗೂಢಚಾರಿ
molest ಲೈಂಗಿಕ್ ಧೊಸ್
moll ಅಪ್ರಾಧಿ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿ ಸಾಂಗಾತಿಣ್, ಚೆಡಿ
mollify ಸಮಾದಾನ್ ಕರ್
mollusc ಕುಬೊ
mollusk mollusc ಪೊಳೆ
molly ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
mollycoddle ಲೆಕಾವರ್ತೆಂ ಗುಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಪೊಳೊವ್ನ್ ಪಾಡ್ ಕರ್
molt (Am) moult ಪೊಳೆ
molten ಕಡ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಕಡವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ
moly ಏಕ್ ಪೌರಾಣಿಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
mom ಆವಯ್
moment ಘಡಿ
momentary ಘಡಿಯೆಚೆಂ
momentous ಮಹತ್ವಾಚೆಂ
momma ಆವಯ್
mommy ಆವಯ್
monachal ಮಠಾಚೆಂ
monandrous ಏಕ್ ಘೊವ್ ಆಸ್ಚಿ
monandry ಏಕ್ ಘೊವ್ಪಣ್
monathous ಎಕಾ ಫುಲಾಚೆಂ
monarch ರಾಯ್ ವ ರಾಣಿ
monarchy ರಾಯಾಳ್ ಪ್ರಭುತ್ವ್, ರಾಯಾಳ್ ಕುಟಾಮ್ ರಾಯಾಳ್ ಪ್ರಭುತ್ವ್ ಆಸ್ಚೊ ದೇಸ್
monastery ಮಠ್
monastic ಮಠಾಚೆಂ
monasticism ಮಠಾಚಿ ಜಿಣಿ
Monday ಸೊಮಾರ್
mondial ಸಂಸಾರಾಚೆಂ
monetary ದುಡ್ವಾಚೆಂ
money ದುಡು
moneywort ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
monger ದಲಾಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಮಾನ್ ವೀಕ್
mongoose ಮುಂಗುಸ್
monicker ನಾಂವ್, ಆಡ್‍ನಾಂವ್
monied ದುಡು ಆಸ್ಚೊ
moniker monicker ಪೊಳೆ
monish ಜಾಗ್ರುತ್ ಕರ್
monism ಏಕ್‍ವಾದ್
monist ಏಕ್‍ವಾದಿ
monistic ಏಕ್‍ವಾದೀಯ್
monition ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್
monitor ವರ್ಗಾಚೊ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಗುಮಾನ್ ದವರ್
monitory ಜಾಗ್ರುತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪತ್ರ್
monk ಮಠ್ವಾಸಿ
monkery ಮಠಾಚಿ ಜಿಣಿ
monkey ಮಾಂಕೊಡ್
monkhood ಮಠ್ವಾಸಿಪಣ್, ಮಠ್ವಾಸಿ ವರ್ಗ್
monocarpic ಏಕ್‍ಫಳೀಯ್
monochromat ಪೂರ್ಣ್ ರಂಗ್ ಕುಡ್ಡೊ
monochromatic ಎಕಾ ರಂಗಾಚೆಂ
monochromaticism ಪೂರ್ಣ್ ರಂಗ್ ಕುಡ್ಡೆಪಣ್
monochrome ಏಕ್ ರಂಗ್, ಎಕಾ ರಂಗಾಚೆಂ ಪಿಂತುರ್, ಎಕಾ ರಂಗಾಚೆಂ
monochromic ಎಕಾ ರಂಗಾಚೆಂ, ಎಕಾ ರಂಗಾಚ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಚೆಂ
monochromist ಎಕಾ ರಂಗಾಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಕರ್ಚೊ
monocle ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾಕ್ ಗ್ಲಾಸ್
monocracy ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಸರ್ಕಾರ್
monoculture ಏಕ್ ಪೀಕ್ ಸಾಗೊಳಿ
monodrama ಎಕಾ ನಟಾಚೊ ನಾಟಕ್
monody ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ದುಖಾಚೆಂ ಗೀತ್
monogamy ಎಕ್ಲ್ಯಾಕಡೆ ಕಾಜಾರ್
monogenesis ಏಕೋತ್ಪತ್ತಿ
monogenetic ಏಕೋತ್ಪತ್ತೀಯ್
monoglot ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಲಂವ್ಚೊ
monograph ಎಕಾಚ್ಚ್ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ವಿದ್ವಾಂಸೀಯ್ ಲೇಖನ್ ವ ಪುಸ್ತಕ್
monogynous ಏಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಸ್ಚೊ
monogyny ಏಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಸ್ಚೆಂ
monolatry ಎಕಾ ದೆವಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್
monolingual ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಲಂವ್ಚೊ, ಎಕಾ ಭಾಷೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್
monolith ಏಕ್ ವಡ್ ಫಾತೊರ್
monolithic ಎಕಾ ವಡ್ ಫಾತ್ರಾಚೊ
monologue ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ
monometallic ಎಕಾ ಲೋಹಾಚೆಂ
monometallism ಏಕ್ ಲೋಹ್ ದುಡು ಪದ್ಧತಿ
monomorphic ಏಕ್ ರೂಪೀಯ್
monomorphism ಏಕ್ ರೂಪ್‍ವಾದ್
monophagous ಎಕಾಚ್ಚ್ ಥರಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾಂವ್ಚಿ
monopolist ಏಕಾಧಿಕಾರ್‌‍ವಾದಿ
monopolistic ಏಕಾಧಿಕಾರ್‌‍ವಾದೀಯ್
monopoly ಏಕಾಧಿಕಾರ್
monopod ಏಕ್ಪಾಯ್
monopode ಏಕ್ಚರಣ್
monopsony ಏಕ್ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಬಜಾರ್
monorchid ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಆಂಡ್ ಆಸ್ಚೊ
monosemy ಏಕ್ ಅರ್ಥ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಚೆಂ
monospermous ಏಕ್ ಬಿ ಮಾತ್ರ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕರ್ಚೆಂ
monosyllable ಎಕಾಕ್ಷರ್, ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಾಷೆಚೊ ಘಟಕ್
monotheism ಏಕ್ ದೇವ್ ಸಮಡ್ತ್
monotheist ಏಕ್ ದೇವ್ ಸಮಡ್ತ್ ಪಾಳ್ಚೊ
monotheistic ಏಕ್ ದೇವ್ ಸಮಡ್ತಿಚೆಂ
monotone ಏಕ್‍ಸ್ವರ್
monotonous ಏಕ್‍ಸ್ವರೀಯ್
monotony ಏಕ್‍ಸ್ವರ್
monotreme ಏಕ್ಬುರಾಕ್
monozygotic ಎಕಾ ತಾಂತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್
monsoon ಪಾವ್ಸಾಳ್
monster ರಾಕ್ಕೊಸ್
monstrosity ರಾಕ್ಕೊಸ್ಪಣ್
montadale ಧೊವ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚೊ ಶಿಂಗಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಬೊಕ್ರೊ
montane ದೊಂಗ್ರಾಳ್
month ಮಹಿನೊ
monthly ಮಹಿನ್ಯಾಚೆಂ, ಮಹಿನ್ಯಾಳೆಂ
monument ವಡ್ ಇಮಾಜ್, ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಬಾಂದಾಪ್, ಉಡಾಸ್ ಹಾಡಂವ್ಚೆಂ
mooch ಉದ್ದೇಶ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಭೊಂವ್, ಭಿಕ್ ಮಾಗ್
mood ಮತಿಚಿ ಸ್ಥಿತಿ
moola ದುಡು
moolah ದುಡು
moon ಚಂದ್ರ್
mooncalf ಬುದ್ದು, ಚಂದ್ರ್ ವಾಸ್ರುಂ
mooneye ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ, ಚಂದ್ರ್ ದೊಳೊ
moonfaced ಉರುಟ್ ತೊಂಡಾಚೊ, ಚಂದ್ರ್ ತೊಂಡಾಚೊ
moonfish ಚಂದ್ರ್ ಮಾಸ್ಳಿ
moonflower ಚಂದ್ರಕಾಂತಿ
moonlet ಲ್ಹಾನ್ ಉಪಗ್ರಹ್, ಲ್ಹಾನ್ ಚಂದ್ರ್
moonlight ಚಾಂದ್ನೆ
moonlighter ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಡ್ತಿಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೊ
moonlit ಚಾಂದ್ನೆ ಆಸ್ಚೆಂ
moonquake ಚಂದ್ರ್‌ಕಾಂಪ್
moonrise ಚಂದ್ರ್ ಉದೆವ್
moonset ಚಂದ್ರ್ ಬುಡ್ಚೆಂ
moonshine ಚಾಂದ್ನೆ, ಅಕ್ರಮಿ ಅಮಾಲ್ ಪೀವನ್
moonstone ಚಂದ್ರ್ ಫಾತೊರ್
moony ಚಂದ್ರೀಯ್
moor ದೊಣಿಕ್ ವ ತಾರ್ವಾಕ್ ದೊರ್ಯೆನ್ ಬಾಂದುನ್ ಭದ್ರ್ ಕರ್ಚೆಂ
moose ಏಕ್ ಮನ್ಜಾತ್
moot ಬಾಸ್ಯೆತ್ ತಸಲೆಂ, ಸಂಬಂಧಿತ್ ನಹಿಂ
mop ಪೂಸ್
mope ದುಖೆಸ್ತ್ ಜಾ
moppet ಭುರ್ಗೆಂ
moral ನೈತಿಕ್
moral philosophy ನೈತಿಕ್ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ್
moral theology ನೈತಿಕ್ ದೇವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
morale ಮತಿಚಿ ಆನಿ ಭೊಗ್ಣಾಂಚಿ ಸ್ಥಿತಿ
morality ನೈತಿಕ್ಪಣ್
morass ತಣ್ ಆಸ್ಚಿ ಭಿಜ್‍ಲ್ಲಿ ಸುವಾತ್
moratorium ಕಾನೂನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ವ ಕಾಮ್ ಸಂಪಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವೇಳ್, ಕಾಮ್ ರಾವಂವ್ಚೆಂ pl. moratoria
morbid ಪಿಡೆಸ್ತ್
morceau ಲ್ಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವ ಸಂಗೀತ್ ಸಂರಚನ್ pl. morceaux
mordacious ನಂಜಾಳಿ
mordant ನಂಜಾಳಿ
more ಚಡ್
moreen ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್
moreover ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್
mores ರಿವಾಜಿ
moresque ಮೂರಿಷ್ ಶೈಲಿಚೆಂ
morganatic ಊಂಚ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾನ್ ಉಣ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಉಣ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಊಂಚ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ಬಿರುದ್ ಆನಿ ಆಸ್ತ್ ಮೆಳಾನಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
morgue ಮೊಡಿಂ ದವರ್ಚೆಂ ಕೂಡ್ ವ ಬಾಂದಾಪ್
moribund ಮೊರೊಂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಪೊರ್ನೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ
morning ಸಕಾಳ್, ಸಕಾಳಿಂ
morning sickness ದುವಾಳೆ
morning star ಸುಕ್ರ್
moron ಅಕ್ಕಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
morose ದುಖೆಸ್ತ್
morph ರೂಪ್ ಬದ್ಲಿ
morpheme ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸ್ಚೊ ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಘಟಕ್
morpheus ಸೊಪ್ಣಾಂಚೊ ಗ್ರೀಕ್ ದೇವತಾ
morphologic ರೂಪ್‌ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
morphological ರೂಪ್‌ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
morphologist ರೂಪ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಿ
morphology ರೂಪ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್
morrow ಫಾಲೆಂ
morsel ಉಂಡಿ
mortadella ಏಕ್ ವಡ್ ಲಿಂಗಿಸ್
mortal ಮರಣಾಧಿಕ್
mortal sin ಮಹಾ ಪಾತಾಕ್
mortar ಖಜ್ನೊ
mortgage ಅಡವ್
mortician ಮೊರ್ನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ್
mortification ದಂಡವ್ಣಿ
mortmain ಆಸ್ತಿಚೆಂ ಶಾಶ್ವತ್, ಅವರ್ಗ್, ಅವೀಕ್ ಧನಿಪಣ್, ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್
mortuary ಮೊಡಿಂ ದವರ್ಚೆಂ ಕೂಡ್ ವ ಬಾಂದಾಪ್
mosque ಪಳ್ಳಿ
mosquito ಜಳಾರ್
moss ಶೆಳೊ
mossback ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ, ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅಲೊಚನಾಂಚೊ ಮನಿಸ್
most ಭೋವ್ ಚಡ್
mot ಮಟ್ವಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ
mot juste ಸಾರ್ಕೊ ಸಬ್ದ್
mote ಲ್ಹಾನ್ ತಿಬೊ
motel ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಕುಡಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಯ್ರ್ ವಾಹನಾಂಕ್ ಜಾಗೊ ಆಸ್ಚೆಂ ಬಾಂದಾಪ್ (motor + hotel)
moth ವಾಳಯ್
mother ಆವಯ್, ಮಾಯ್
mother-in-law ಮಾಂಯ್, ಸಾಸುಮಾಂಯ್
mother tongue ಮಾಯ್ ಭಾಸ್
motherhood ಆವಯ್ಪಣ್
motion ಚಲನ್
motivate ಇರಾದೊ ಲಾಭಯ್
motivation ಇರಾದೊ ಲಾಭಂವ್ಚೆಂ
motivative ಇರಾದೊ ಲಾಭಂವ್ಚೆಂ
motivator ಇರಾದೊ ಲಾಭಂವ್ಚೊ
motive ಇರಾದೊ
motley ಥರಾವಳ್ ರಂಗಾಂಚೆಂ, ಎಕಾಮೆಕಾ ತಾಳ್ ಪಡಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆ
motocross ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಧಾಂವ್ಡಿ
motormouth ವಿಪರಿತ್ ಉಲಂವ್ಚೊ
mottle ರಂಗಾಳ್ ತಿಬೊ
motto ಧ್ಯೇಯ್
moue ನಾಖುಶಿ ದಾಕಂವ್ಕ್ ವೋಂಟ್ ಮುಕಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ
moufflon mouflon ಪೊಳೆ
mouflon ಕೊರ್ಸಿಕ ಆನಿ ಸಾರ್ಡಿನಿಯಾಚೊ ರಾನ್ ಬೊಕ್ರೊ
mould ಅಚ್ಚಿ
moult ಪಾಕಾಂ, ಕೇಸ್ ವ ಕಾತ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್
mount ದೊಂಗೊರ್, ಚಡ್
mountain ದೊಂಗೊರ್
mountaineer ದೊಂಗೊರ್ ಚಡ್ಪಿ, ದೊಂಗೊರ್ ನಿವಾಸಿ
mountaineering ದೊಂಗೊರ್ ಚಡ್ಚೆಂ
mountainous ದೊಂಗ್ರಾಳ್
mountainy ದೊಂಗ್ರಾಳ್
mountebank ಫಟಂವ್ಚೊ, ನಕ್ಲಿ ವೊಕ್ತಾಂ ವಿಕ್ಚೊ
mountebankery ಫಟಂವ್ಚೆಂ, ನಕ್ಲಿ ವೊಕ್ತಾಂ ವಿಕ್ಚೆಂ
mounter ಚಡ್ಪಿ
mourn ದೂಖ್ ಪಾಸಾರ್
mouse ಉಂದಿರ್
mousetrap ಉಂದ್ರಾಚೊ ಗುಡ್
moustache ಮಿಶಿ
moustachio ವಡ್ ಮಿಶಿ
moustachioed ವಡ್ ಮಿಶಿ ಆಸ್ಚೊ
mouth ತೊಂಡ್
mouth organ ರೆಬೆಕ್
mouton ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚಿ ಕಾತ್
movable ಜಾಗೊ ಬದ್ಲಿಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
move ಜಾಗೊ ಬದ್ಲಿ, ಚಲ್
movement ಚಲನ್, ಹಾಲ್ಣೆಂ, ಸಂಚಾರ್
movie ಪಿಂತುರ್
moviedom ಪಿಂತುರ್ ಉದ್ಯೋಗ್
mow ತಣ್ ವ ಪೀಕ್ ಲಾಂಬ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾತರ್
ms. ಸುಶ್ರೀ
much ಭೋವ್
muck ಮೆಳೆಂ
muckrake ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ ವ್ಯಾಪಾರಾಚೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ನಡ್ತೆಂ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್
muckraker ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ ವ್ಯಾಪಾರಾಚೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ನಡ್ತೆಂ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ಚೊ
mud ಭಿಜ್‍ಲ್ಲಿ ಮಾತಿ
muddle ಕದಳ್ ಕರ್, ಘುಸ್ಪಡಾಯ್, ಘುಸ್ಪಡ್
muddy ಕದಳ್
mudslinger ಗಾಳಿ ಸೊಂವ್ಚೊ
mudslinging ಗಾಳಿ ಸೊಂವ್ಚೆಂ
muffle ಲಿಪಂವ್ಕ್ ವ ರಾಕೊಂಕ್ ಗುಟ್ಲಾಯ್, ದಾಂಬುನ್ ಧರ್
muffler ಹಿಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾನಾಂ ವಯ್ರ್ ವ ಗೊಮ್ಟೆ ಭೊಂವ್ತೊಣಿ ಘಾಲ್ಚೆಂ ವಸ್ತುರ್
mug ಏಕ್ ಕೊಪ್, ತೊಂಡ್, ಬುದ್ದು, ಜುಲುಮ್ ಕರ್
mug shot ತೊಂಡಾಚಿ ಫೊಟೊ
mug up ತೀವ್ರ್ ಶಿಕ್
mugger ಚೊರುಂಕ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ವ ಜುಲುಮ್ ಕರ್ಚೊ
mugwump ರಾಜ್‍ಕಾರಣಾಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ವ ತಟಸ್ಥ್
mulatto ಲಾತಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಗೊರ‍್ಯಾ ಆನಿ ಕಾಳ್ಯಾಚೊ ಭುರ್ಗೊ, ಭೊರ್ಶಿಕ್ ಗೊರ‍್ಯಾ ಆನಿ ಕಾಳ್ಯಾ ಪೂರ್ವಜಾಂಚೊ
mulberry ಏಕ್ ರೂಕ್, ಏಕ್ ಫಳ್
mulct ಜುರ್ಮಾನ್, ದಂಡ್
muley ಶಿಂಗಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಮನ್ಜಾತ್
muliebrity ಸ್ತ್ರೀಪಣ್, ಸ್ತ್ರೀ ಗೂಣ್
mulish ಹಠಿ
mull ಪಿಟೊ ಕರ್, ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ಅಲೊಚನ್ ಕರ್
mullet ಶೆವ್ಟಾಳೊ
mullite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
multi ಸಬಾರ್
multiple ಸಬಾರ್, ವಿವಿಧ್
multiplex ಸಬಾರ್ಕುಲ್
multiplicity ಸಬಾರ್ಪಣ್
multitude ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಚೊ ಜಮೊ
mum ಮೌನ್, ವೊಗೊ
mumble ಲೋವ್ ಸಾಂಗ್
mumbo jumbo ಸಮ್ಜಾನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ವ ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಭಾಸ್
mumps ಕೆಪ್ಪಾಟೆಂ
munch ಚಿಂವೊನ್ ಖಾ
mundane ಸಂಸಾರಾಚೆಂ, ಸಾಧಾರಾಣ್
munificence ಉದಾರ್ಪಣ್
munificent ಉದಾರ್
muniment ಆಸ್ತಿಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ರಕ್ಷಣ್ ಕರ್ಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ದಸ್ತಾವೆಜ್
munition ಗುಳೆ, ಕ್ಷಿಪಣಿ, ಶೆಲ್ ತಸಲ್ಯೊ ಝುಜಾಂತ್ ವಾಪರ್ಚೊ ವಸ್ತು, ಹಾತೆರಾಂ, ಸೈನ್
mural ವೊಣೊದಿರ್ ಸೊಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಿಂತುರ್
muralist ವೊಣೊದ್ ಪಿಂತುರ್‌ಗಾರ್
murder ಖುನಿ
murderee ಖುನಿ ಜಾಲ್ಲೊ
murderer ಖುನಿಗಾರ್
murderess ಖುನಿಗಾರ್ನ್
mure ವೊಣೊದಿಂ ಭಿತರ್ ದವರ್ ವ ಘಾಲ್
murine ಉಂದ್ರಾಳ್
murk ಧುರಿ, ಧುವರ್ ವ ಕುಪಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಾಳೊಕ್
murky ಕಾಳ್ಕಿ, ಅಸ್ಪಷ್ಟ್, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್
murmur ಗುಣ್ಗುಣ್
murrain ಮನ್ಜಾತಿಂಚಿ ವೊಸ್ಯಾ ಪಿಡಾ
murre ಏಕ್ ದರ್ಯಾ ಸುಕ್ಣೆ
muscadet ಏಕ್ ಸುಕೊ ಧೊವೊ ವಾಯ್ನ್
muscle ಮಾಸ್ ಖಂಡ್
muscular ಮಾಸಾಳ್
muse ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ, ಕಲಾಕಾರ್ ವ ಕವಿಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರ್ಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿ
mushroom ಆಳ್ಮೆಂ
music ಸಂಗೀತ್
musician ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್
musicological ಸಂಗೀತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
musicologist ಸಂಗೀತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
musicology ಸಂಗೀತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
musings ಚಿಂತ್ನಾಂ
musk ಕಸ್ತೂರಿ
musket ಲಾಂಬ್ ನಳಿಯೆಚಿ ಬಂದೂಕ್
muslin ಮಲ್ಮಲ್
muss ಅವ್ಯವಸ್ಥಾ
mussy ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ್
must ಜಾಯ್‍ಚ್ಚ್
mustang ಏಕ್ ಘೊಡೊ
mustard ಸಾಸಾಂವ್
muster ಜಮೊ ಕರ್, ಜಮಾತ್, ನಮೂನೊ
musty ಪೊರ್ನೆಂ, ಘಾಣೆಂವ್ಚೆಂ, ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲೆಂ
mutable ಬದ್ಲಿಯೆತ್
mutant ಬದ್ಲಾವಣೀಯ್
mutate ಬದ್ಲೊ
mutation ಬದ್ಲಾವಣ್
mute ಮೊನೊ
mutilate ವಿಸ್ವೊ ಕಾತರ್ ವ ನಾಸ್ ಕರ್
mutine ದಂಗೊ ಕರ್
mutineer ದಂಗೊಗಾರ್
mutinous ದಂಗೊಕಾರಿ
mutiny ದಂಗೊ
mutism ಮೊನೊಪಣ್
mutter ಲೋವ್ ಸಾಂಗ್
mutton ಬೊಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸ್
mutual ಪರಸ್ಪರ್
mutualism ಪರಸ್ಪರ್‌ವಾದ್
mutualist ಪರಸ್ಪರ್‌ವಾದಿ
mutualistic ಪರಸ್ಪರ್‌ವಾದೀಯ್
muzzle ಸೊಂಡಿ
my ಮೊಜೆಂ
myalgia ಮಾಸ್ ಖಂಡ್ ವಾಯ್
myasthenia ಮಾಸ್ ಖಂಡ್ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್
mycological ಬಾತೊಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
mycologist ಬಾತೊಶಾಸ್ತ್ರಿ
mycology ಬಾತೊಶಾಸ್ತ್ರ್
mycophagist ಬಾತೊ ಖಾಂವ್ಚಿ ಮನ್ಜಾತ್
mycophagous ಬಾತೊ ಖಾಂವ್ಚಿ
myelitis ಪಾಟಿಚೊ ಖಣೊ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
pl. myelitides
myna ಸಾಳೆರ್
myology ಮಾಸ್‍ ಖಂಡ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್
myopathy ಮಾಸ್‍ ಖಂಡ್ ಪಿಡಾ
myope ಮಟ್ವಿ ದೀಷ್ಟ್ ಆಸ್ಚೊ
myopia ಮಟ್ವಿ ದೀಷ್ಟ್
myopic ಮಟ್ವ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಿಚೆಂ
myosarcoma ಮಾಸ್‍ ಖಂಡ್ ಮಾಂಡ್ಪುಳಿ
myositis ಮಾಸ್‍ ಖಂಡ್ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
myriad ಧಾ ಹಜಾರ್
myriapod ಧಾರ್ಚರಣ್
myrmecological ಮೂಯ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
myrmecologist ಮೂಯ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
myrmecology ಮೂಯ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
myrmidon ವಿಶ್ವಾಸಿ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್, ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಾಂತ್ ಅಖಿಲಿಸ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಟ್ರೊಜನ್ ಝುಜಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥೆಸ್ಸಾಲಿಚ್ಯಾ ಜಣಾಂ ಪೈಕಿ ಎಕ್ಲೊ
myrobolan ಹರ್ಡೊ
myrrh ರಗ್ತಾಬೋಳ್
myrtle ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
myself ಹಾಂವ್, ಉಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ವ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ, i ವ me ಬದ್ಲಾಕ್
mysterious ರಹಸ್ಯಾತ್ಮಕ್
mystery ಮಿಸ್ತೆರ್, ರಹಸ್ಯ್
mystify ರಹಸ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಕರ್, ಸಮ್ಜಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಕರ್
myth ಪುರಾಣ್‍ಕಥಾ, ಚೂಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ, ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ ವಸ್ತ್
mythical ಕಾಲ್ಪನಿಕ್
mythologer ಪುರಾಣ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
mythologic ಪುರಾಣ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
mythological ಪುರಾಣ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
mythologist ಪುರಾಣ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
mythology ಪುರಾಣ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
mythomania ವಿಪರಿತ್ ಫಟಿ ಮಾರ್ಚೆಂ ವ ಚಡವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
mythomaniac ವಿಪರಿತ್ ಫಟಿ ಮಾರ್ಚೊ ವ ಚಡವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ
mythopoeia ಪುರಾಣ್‍ಕಥಾ ವ ಚೂಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ವ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ ವಸ್ತ್ ಘಡ್ಚೆಂ
mythos ಪುರಾಣ್‍ಕಥಾ, ವಿಷಯ್
mythy ಪೌರಾಣಿಕ್, ಕಾಲ್ಪನಿಕ್

Leave a Reply

Scroll to Top