X

X, x ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಚೊವಿಸಾವೆಂ ಆಕ್ಷರ್, ರೋಮನ್ ಸಂಖೊ ಧಾ
x-ray ಕ್ಷ ಕೀರ್ಣ್
x-ray astronomy ಕ್ಷ ಕೀರ್ಣ್ ಖಗೋಳ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
x-ray source ಕ್ಷ ಕೀರ್ಣ್ ಮೂಳ್
x-ray star ಕ್ಷ ಕೀರ್ಣ್ ನೆಕೆತ್ರ್
x-ray therapy ಕ್ಷ ಕೀರ್ಣ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ
Xanadu ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನಾಚಿ ರಾಜ್‍ಧಾನಿ, ವಿಲಾಸಿ ಜಾಗೊ
xanthippe ರಾಗಿಷ್ಟ್ ವ ಝಗಡ್ಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್
xebec ಏಕ್ ತಾರುಂ
xen ಸಯ್ರೊ, ಪರ್ಕಿ
xenobiotic ಜಿವ್ಯಾ ವಸ್ತುಚಿ ಭಾಯ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ್ ವಸ್ತ್
xenogenesis ಆವಯ್ ಆನಿ ಬಾಪಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪೂರ್ಣ್ ವಿಂಗಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಜನ್ಮ್
xenograft ವಿಂಗಡ್ ಥರಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಜಿವ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚಿ ಕಸಿ
xenolith ಎಕಾ ಖಡ್ಪಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಅನ್ಯೆಕಾ ಖಡ್ಪಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ
xenophile ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತುಂಚೆಂ ಆಕರ್ಷಣ್
xenophobe ವಿದೇಶಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚೊ
xenophobia ವಿದೇಶಿ ಮನ್ಶಾಂಚೊ ವ ವಸ್ತುಂಚೊ ದ್ವೇಷ್ ವ ಭಿಯೆಂ
xenophobic ಪರ್ಕಿದ್ವೇಷೀಯ್
xenotransplant ಪರ್ಕಿಕಸಿ
xenotransplantation ಪರ್ಕಿಕಸಿ ಕರ್ಚೆಂ
xeric ಸುಕೆಂ
xeroderma ಸುಕಿ ಘಟ್ ಕಾತ್
xerodermia xeroderma ಪೊಳೆ
xerographic ಸುಕೆಂಬರಾಪೀಯ್
xerography ಸುಕೆಂಬರಾಪ್
xeromorphic ಸುಕ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಹೊಂದೊಂಚೆಂ
xerophthalmia ಜೀವ್‍ಸತ್ವ್ a ಉಣೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ಪಿಡಾ
xerophile ಸುಕೆಂಪ್ರೇಮಿ
xerophilous ಸುಕೆಂಪ್ರೇಮಿ
xerophyte ಮರುಭುಂಯ್ ಝಡ್
xerosis ದೊಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಅಸಾಧಾರಾಣ್ ಸುಕೆಪಣ್
xerostomia ತೊಂಡಾಚೆಂ ಅಸಾಧಾರಾಣ್ ಸುಕೆಪಣ್
xerothermic ಸುಕೆಂಧಗೀಯ್
xiphoid ತಲ್ವಾರ್ ಆಕಾರಾಚೆಂ
xmas ನಾತಾಲ್
xylograph ರುಕಾಡ್ ಛಾಪ್
xylographer ರುಕಾಡ್ ಛಾಪಕ್
xylographic ರುಕಾಡ್ ಛಾಪೀಯ್
xylographical ರುಕಾಡ್ ಛಾಪೀಯ್
xylography ರುಕಾಡ್ ಛಾಪ್
xylophagous ರುಕಾಡ್ ಖಾಂವ್ಚೆ
xylophone ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ದ್

Leave a Reply

Scroll to Top