D

D, d ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಚವ್ತೆಂ ಆಕ್ಷರ್, ರೋಮನ್ ಸಂಖೊ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ
dab ಅವ್ಚಿತ್ ಮಾರ್, ಲ್ಹಾನ್ ಐವಜ್, ಪೊಶೆಂವ್ಚೆಂ, ಥಾಪುಡ್ಚೆಂ, ಸಾರಯ್
dabber ಪೊಶೆಂವ್ಚೊ, ಥಾಪುಡ್ಚೊ, ಸಾರಂವ್ಚೊ
dabble ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
dabchick ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
daboia ಏಕ್ ಅಗ್ಗ್ಯೊ, ರಸ್ಸೆಲ್ ಅಗ್ಗ್ಯೊ, ಸಾಂಕಳ್ ಅಗ್ಗ್ಯೊ
dace ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
dacha ರಷ್ಯಾಂತ್ ಗಿಮಾಂತ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಘರ್
dachshund ಏಕ್ ಪೆಟೊ
dacoit ಡಾಕು
dactylographer ಬೊಟ್ ಅಚ್ಚಿ ಪ್ರವೀಣ್
dactylography ಬೊಟ್ ಅಚ್ಚಿ ವಾಚಾಪ್
dactylology ಬೊಟ್ ಅಚ್ಚಿಶಾಸ್ತ್ರ್, ಬೊಟಾಂಚ್ಯಾ ಘುರ್ತಾಂನಿ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚೆಂ
dad ಬಾಪಯ್ಕ್ ಆಪಂವ್ಚೊ ಸಬ್ದ್
daddy ಬಾಪಯ್ಕ್ ಆಪಂವ್ಚೊ ಸಬ್ದ್
daddy longlegs ಲಾಂಬ್ ಪಾಯಾಂಚೊ ಮೂಸ್
daedal ಕಲಾತ್ಮಕ್, ಸಂಕೀರ್ಣ್
daemon ವ್ಯಕ್ತಿ ವ ಜಾಗ್ಯಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್, ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಾಂತ್ ದೇವತಾ ಆನಿ ಮನ್ಶಾ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚಿ ಜೀವಿ
daffodil ಏಕ್ ಫುಲ್
daft ಅವಾಜ್ಬಿ
dag ಉಮ್ಕಾಳ್ಚಿ ಚಿಂದಿ
dagger ಸುರಿ
daguerreotype ರುಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ಲೇಟಿರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಫೊಟೊ
dahabeah ನೀಲ್ ನಂಯ್ಚೊ ಮಚ್ವೊ
dahlia ಡೇಲಿಯಾ
dahoon ಏಕ್ ಫುಲ್
daikon ಲಾಂಬ್ ಧೊವೊ ಮುಳೊ
daily ಸದಾಂಯೀ, ದಿಸಾಳೆಂ
daimio ಜಪಾನಿ ಬೇರನ್
daimon daemon ಪೊಳೆ
daimyo ಜಪಾನಿ ಬೇರನ್
dainty ನಾಜುಕ್
dairy ದೂದ್ ಆನಿ ದುದಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ವಸ್ತು ಜಮೊ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ
dais ಸಾಲಾಂತ್ ಉಬಾರ್ ಜಾಗೊ, ಸ್ಟೇಜ್
daisy ಏಕ್ ಫುಲ್
daisy-chain ಗಾಂಚ್ ಘಡ್ಸಿ
daisy chain ಡೆಯ್ಸಿ ಸಾಂಕಳ್
dak bungalow ತಪಾಲ್ ಬಂಗ್ಲೊ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಪಯ್ಣಾರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಘರ್
dakoit dacoit ಪೊಳೆ
dale ಫಾಲ್ಕೆಂ, ಖಣಿ
daled ಸೆಮಿಟಿಕ್ ಲಿಪಿಂನಿ ಚವ್ತೆಂ ಅಕ್ಷರ್
dalliance ಪ್ರಕರಣ್
dally ರಾವ್, ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರ್
dalmatic ದಿಯಾಕೊನಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾನ್ ವ ರಾಣ್ಯೆನ್ ಕುರ್ವಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಘಾಲ್ಚೊ ದಗ್ಲೊ
dam ಕಾಟ್
damage ಲುಕ್ಸಾಣ್
damascene ಡಮಾಸ್ಕಸ್ ನಿವಾಸಿ, ದಾಮಾಸ್ಕಾಚೆಂ
damask ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್
dame ಘರ್ಚಿ ಯಜ್ಮಾನ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಬಿರುದ್
damn ಕೊಣೀ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ವ ವಸ್ತ್ ಪಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
damn well ಖಂಡಿತ್, ದುಬಾವಾ ವಿಣೆ
damnable ನಿಂದಾ ಫಾವೊ, ಭೋವ್ ಪಾಡ್
damnation ಸಾಸ್ಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ
damnatory ನಿಂದಾ ಫಾವೊ
damned ನಿಂದಾ ಫಾವೊ, ಪೂರ್ಣ್, ಅಸಾಧಾರಣ್, ಭೋವ್
damnify ನಷ್ಟ್ ವ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಕರ್
damning ಸಾಸ್ಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಹಾಡ್ಚೆಂ, ನಿಂದಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
damp ಶೆಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ
dampen ಉರ್ಬಾ ಉಣಿ ಕರ್, ಶೆಳೆಂ ಕರ್
dampener ಶೆಳೆಂಕರಕ್
damper ಶೆಳೆಕ್
damping-off ರೊಂಪ್ಯಾಂಚಿ ಪಿಡಾ
dampish ಶೆಳೆಂ
damsel ಚೆಡುಂ
damselfish ಚೆಡುಂಮಾಸ್ಳಿ
damselfly ಚೆಡುಂಮೂಸ್
damson ಏಕ್ ಫಳ್
dan ಏಕ್ ಇಸ್ರಾಎಲ್ ಕುಳಿ
dance ನಾಚ್
dance attendance ನಾಚ್ ಹಾಜರಿ
dancer ನಾಚ್ಪಿ
dandelion ಸಿಂಹಾಚೊ ದಾಂತ್, ಏಕ್ ಫುಲ್, ಏಕ್ ಝಡ್
dander ಮೆಲ್ಲಿ ಕಾತ್, ರಾಗ್
dandle ಹಾತಾಂನಿ ಧರ್ನ್ (ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್) ವಯ್ರ್ ಸಕ್ಲಾ ಕರ್
dandruff ಮೆಲ್ಲಿ ಕಾತ್
dandy ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಿಸವ್ಣೆಕ್ ವಿಪರಿತ್ ಗುಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ
dang ಶಿರಾಪ್ ಘಾಲ್, ಗಾಳಿ ಸೊವ್
danger ಅಪಾಯ್
dangerous ಅಪಾಯಾಚೆಂ
dangle ಹಾಲಂವ್ಚೆಂ
dangleberry ಏಕ್ ಫುಲ್, ಏಕ್ ಝಡ್
danio ದಕ್ಷಿಣ್ ಉದೆಂತಿ ಆಸ್ಯಾಚಿ ಪ್ರಜಳಿತ್ ರಂಗಾಳ್ ಮಾಸ್ಳಿ
dank ಭಿಜ್ಕುರ್
danse macabre ಮೊರ್ನಾಚೊ ನಾಚ್
danseur ದಾದ್ಲೊ ನಾಚ್ಪಿ
danseuse ನಾಚ್ಪಿಣ್
danthonia ಏಕ್ ಫುಲ್, ಏಕ್ ಝಡ್
daphne ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
dapper ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಆನಿ ನಡ್ತ್ಯಾಂತ್ ಉತ್ತಮ್ ಆಸ್ಚೊ
dapple-gray dapple-grey ಪೊಳೆ
dapple-grey ಏಕ್ ರಂಗ್
daps ಖೆಳಾಚೆ ಮೊಚೆ
dapsone ಕೊಡಾಕ್ ಆನಿ ಕಾತಿಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ವೊಕಾತ್
dare ಧಯ್ರ್ ಆಸ್ಚೆಂ
daredevil ಅಪಾಯಾಚೆಂ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಮನಿಸ್
daredevilry ಅಪಾಯಾಚೆಂ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾಶೆಂ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್
daresay ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್
daring ಧಯ್ರಾಧಿಕ್
dark ಕಾಳೊಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಕಾಳೊ, ಖೊಟೊ, ನಿರಾಶೆಚೆಂ, ಗುಪಿತ್, ರಾತ್
dark age ಕಾಳೊ ಯುಗ್
dark continent ಆಫ್ರಿಕಾ
dark field ಕಾಳೆಂ ಶೆತ್
dark horse ಕಾಳೊ ಘೊಡೊ
dark lantern ಉಜ್ವಾಡ್ ಲಿಪವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್
dark matter ಕಾಳೊ ದ್ರವ್ಯ್
dark reaction ಕಾಳೊಕಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ
darken ಕಾಳೊಕ್ ಜಾ, ಕಾಳೆಂ ಕರ್
darkener ಕಾಳೆಂಕರಕ್
darkie ಕಾಳೊ
darkle ಕುಪಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
darkling ಕಾಳೊಕಾಂತ್
darkness ಕಾಳೊಕ್
darkroom ಕಾಳೊಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕೂಡ್
darksome ನಿರಾಶೆಚೆಂ
darling ಪ್ರೇಮಿ
darmstadtium ಏಕ್ ಬನಾವಟಿ ತತ್ತ್ವ್
darn ಶಿಂವ್
darnel ನಲಿಯೊ
dart ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಣ್
dartboard ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಣ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ಫೊಳೆಂ
darter ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಸುಕ್ಣೆ, ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ನಂಯ್ ವ ತಳ್ಯಾಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ
dash ಅಪ್ಟೊ, ನಾಸ್ ಕರ್, _ ಘುರ್ತ್
dashboard ಅಪ್ಟೊಫೊಳೆಂ
dasher ಸಡ್ಸಡಿತ್ ವ ಹುಶಾರ್ ವ ಆಕರ್ಷಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ
dashing ಸಡ್ಸಡಿತ್, ಹುಶಾರ್, ಆಕರ್ಷಕ್
dashpot ಅಪ್ಟೊಮೊಡ್ಕಿ
dassie ಏಕ್ ಮನ್ಜಾತ್
dasyure ಏಕ್ ಮನ್ಜಾತ್
dastardly ಅಣ್ವಿ, ಘಾತ್ಕಿ, ಭಿವ್ಕುರಿ
dastur ಪಾರ್ಸಿ ಯಾಜಕ್
data ಆಸಾ ತೆಂ ಆನಿ ಸಂಖೆ
date ತಾರಿಕ್, ಖಜುರ್
dated ಪೊರ್ನೆ, ತಾರಿಕ್ ದಾಕಂವ್ಚೆ
datolite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
datum ಆಸಾ ತೆಂ ಆನಿ ಸಂಖೊ pl. data
daub ರಂಗ್ ಸಾರಯ್
daube ಏಕ್ ಖಾಣ್
daughter ಧುವ್
daughter-in-law ಸುನ್
pl. daughters-in-law
daunt ಭೆಷ್ಟಾಯ್, ಧಯ್ರ್ ಉಣೆ ಕರ್
daunting ಭೆಷ್ಟಾಂವ್ಚೆಂ, ಧಯ್ರ್ ಉಣೆ ಕರ್ಚೆಂ
dauphin ಆದಿಂ ಫ್ರಾನ್ಸಾಚೊ ಯುವರಾಜ್
dauphine ಆದಿಂ ಫ್ರಾನ್ಸಾಚಿ ಯುವರಾಣಿ
davenport ಲ್ಹಾನ್ ಡೆಸ್ಕ್, ಸೊಫಾ ಆನಿ ಮಾಂಚೊ
davit ತಾರ್ವಾಚೆಂ ಉಕಲ್ಚೆಂ ಯಂತ್ರ್
daw ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ, ಗೊಬ್ರಾಳ್ ತಕ್ಲೆಚೊ ಕಾವ್ಳೊ
dawdle ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರ್
dawn ಫಾಂತೆಂ
day job ದೀಸ್ ಕಾಮ್
day one ಪಯ್ಲೊ ದೀಸ್
day school ದೀಸ್ ಇಸ್ಕಾಲ್
day student ದೀಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
day trader ದೀಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಸ್ಟೊಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜಾಂತ್ ದಿಸಾ ಮಧೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಆನಿ ವಿಕುನ್ ಲಾಭ್ ಕರುಂಕ್ ಪೊಳೊಂವ್ಚೊ
daze ಘುಸ್ಪಡ್ ಆನಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸ್ಥಿತಿ
dazzle ಪ್ರಜಳ್
de facto ಖರೊ
de jure ಕಾನೂನಾ ಪ್ರಕಾರ್
de nos jours ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಲಾಚೆಂ
de novo ನೊವ್ಯಾನ್
de profundis ಗುಂಡಾಯೆ ಥಾವ್ನ್
de rigeuer ಗರ್ಜೆಚೆಂ
de trop ನಾಕಾ
deaccession ವೀಕ್, ವಿಕ್ಚೆಂ
deacidify ಆಮ್ಲ್ ಕಾಡ್
deacon ದಿಯಾಕೊನ್
deaconess ದಿಯಾಕೊನೆಸ್
deaconry ದಿಯಾಕೊನ್ಪಣ್
deactivate ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ್ ಕರ್
dead ಮೆಲ್ಲೊ
dead air ಮೆಲ್ಲೆಂ ವಾರೆಂ, ಪ್ರಸಾರಣಾ ವೆಳಾರ್ ಮೌನ್ ವೇಳ್
dead duck ಮೆಲ್ಲೊ ಹಂಸ್, ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚೊ
dead end ವಾಟ್ ಸಂಪ್ಚೆಂ
dead hand ಮೆಲ್ಲೊ ಹಾತ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಸದಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸ್ತ್
dead heat ಧಾಂವ್ಡೆಂತ್ ದೋಗ್ ವ ಚಡ್ ಜಣಾಂನಿ ಸಮಾಸಮ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
dead horse ಮೆಲ್ಲೊ ಘೊಡೊ, ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವ ವ್ಯರ್ಥ್ ವಿಷಯ್
dead in the water ಉದ್ಕಾಂತ್ ಮೆಲ್ಲೊ, ಅಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ, ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೆಂ
dead letter ಮೆಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಬಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾನೂನ್, ದೀಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್
dead lift ಮೆಲ್ಲೊ ಉಕಲ್
dead load ಮೆಲ್ಲೆಂ ವೊಜೆಂ
dead march ಮೊರ್ನಾಚೊ ಸಾಂಭ್ರಮಿಕ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್
dead meat ಮೆಲ್ಲೆಂ ಮಾಸ್
dead metaphor ಮೆಲ್ಲೊ ರೂಪಕ್
dead-on ಸಮಾ, ಖಮಾಖಮ್
dead space ಮೆಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ
dead to rights ಚುಕೊಂಕ್ ವ ನಿಬಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾಸ್ತಾನಾ
deadbeat ಆಳ್ಶಿ, ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
deaden ಬಡ್ಡ್ ಕರ್, ಜಿವ್ಶಿ ಮಾರ್
deadener ಬಡ್ಡಕ್
deadeye ಮೆಲ್ಲೊ ದೊಳೊ
deadfall ಜಡ್ ವಸ್ತ್ ಪಡೊನ್ ಮನ್ಜಾತಿನ್ ಮೊರ್ಚೆ ಬರಿ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲೊ ಪಾಸ್, ಪಡ್‍ಲ್ಲೆ ರೂಕ್ ಆನಿ ಫಾಂಟೆ
deadhead ಬುದ್ದು
deadlight ಮೆಲ್ಲೊ ಉಜ್ವಾಡ್, ಬಂದರಾಂತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆನಿ ಉದಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ದವರುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಲೋಹ್ ಧಾಂಪಕ್
deadline ಕಾಮ್ ಸಂಪಂವ್ಕ್ ತಾರಿಕ್ ವ ವೇಳ್, ಬಂದಿಖಾನೆಂತ್ ಕೈದಿಂನಿ ಉತ್ರೊಂಕ್ ನೊಜೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಗೀಟ್
deadlock ವಿವಾದಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿ ಅಸಂಭವ್ ಸ್ಥಿತಿ
deadly ಮೊರ್ನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ, ಮಾರಕ್
deadly nightshade ಮಾರಕ್ ರಾತ್‍ಸಾವ್ಳಿ, ಏಕ್ ವಿಕಾಳ್ ಝಡ್
deadly sin ಮಾರಕ್ ಪಾತಾಕ್
deadpan ಜಿನೊಸ್ ನಾಸ್ತಾನಾ
deadweight ಮೆಲ್ಲಿ ಜಡಾಯ್
deadwood ಸುಕೆಂ ರುಕಾಡ್, ವ್ಯರ್ಥ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ ವಸ್ತು
deaf ಕೆಪ್ಪೊ
deaf-mute ಕೆಪ್ಪೊ ಮೊನೊ
deafen ಕೆಪ್ಪೊ ಕರ್
deafening ಕೆಪ್ಪೊ ಕರ್ಚೊ
deal ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅದ್ಲಿಬದ್ಲಿ
dealation ಪಾಕಾಟೆ ಕಾಡ್ಚೆಂ
dealer ವ್ಯಾಪಾರಿ
dealfish ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
dealing ವ್ಯಾಪಾರ್ ಕ್ರಮ್, ನಡ್ತ್ಯಾಚಿ ರೀತ್
deaminase ಏಕ್ ಎನ್ಜೈಮ್
deaminate ಅಮಿನೊ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್
dean ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಯಾಜಕ್, ಕಾರ್ಡಿನಾಲಾಂಚೊ ಮುಖೆಲಿ
deanery ವಾರಾಡೊ
dear ಮೊಗಾಳ್, ಮಾರಗ್
dearly ಮೊಗಾನ್, ಮಾರ್ಗಾಯೆನ್
deasil ಘಡಿಯಾಳ್ ಕಾಂಟ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್
dearth ಅಭಾವ್
death ಮೊರ್ನ್
death benefit ಮೊರ್ನ್ ಹಿತ್
death camas ಏಕ್ ಝಡ್
death camp ಮೊರ್ನ್ ಶಿಬಿರ್
death cap ಮೊರ್ನ್ ತೊಪಿ, ಏಕ್ ವಿಕಾಳ್ ಆಳ್ಮೆಂ
death cup death cap ಪೊಳೆ
death duty ಮೊರ್ನ್ ತಿರ್ವೊ
death metal ಮೊರ್ನ್ ಲೋಹ್, ಏಕ್ ಜಡ್ ಲೋಹ್ ಸಂಗೀತ್
death rate ಮೊರ್ನ್ ದರ್
death ray ಮೊರ್ನ್ ಕೀರ್ಣ್
death row ಮೊರ್ನ್ ಪಂಕ್ತಿ
death sentence ಮೊರ್ನ್ ಶಿಕ್ಷಾ
death squad ಮೊರ್ನ್ ದಳ್
death tax ಮೊರ್ನ್ ತಿರ್ವೊ
death trap ಮೊರ್ನ್ ಪಾಸ್
death wish ಮೊರ್ನ್ ಖುಶಿ
deathbed ಮೊರ್ನ್ ಮಾಂಚೊ
deathblow ಮೊರ್ನ್ ಮಾರ್
deathly ಮೊರ್ನಾಳ್
deathsman ಮೊರ್ನ್ ಮನಿಸ್
debacle ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಲ್ವಣಿ
debar ರಿಗ್ಚ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಡಾಯ್
debark ತಾರ್ವಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್, ಸಾಲ್ ಕಾಡ್
debase ಮೊಲಾಂತ್ ವ ಗುಣಾಂತ್ ಉಣೆ ಕರ್ಚೆಂ
debatable ವಾದ್‍ವಿವಾದ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
debate ವಾದ್‍ವಿವಾದ್
debauch ಅನೈತಿಕ್ ಕರ್
debauched ಅನೈತಿಕ್
debauchee ಅನೈತಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ
debauchery ಅನೈತಿಕ್ ನಡ್ತೆಂ
debenture ರೀಣ್ ಪತ್ರ್
debilitate ಅಸ್ಕತ್ ಕರ್
debilitated ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲಾ
debilitating ಅಸ್ಕತ್ ಕರ್ತಾ
debility ಮೆಂಜೆಪಣ್, ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್
debit ದೆವೊ
debonair ಊಂಚ್ ವರ್ಗ್ ವ ಗುಣಾಚೆಂ
debone ಹಾಡ್ ಕಾಡ್
debouch ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮೈದಾನಾರ್ ಸೈನಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಚಲ್
debridement ನಿಲಗಾಮ್‍ಪಣ್
debrief ಮಾಹೆತ್ ಘೆ
debris (ಡೆಬ್ರಿ) ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಉರ್‌‍ಲ್ಲೊ ವಾಂಟೊ
debt ರೀಣ್
debtor ರಿಣ್ಕಾರ್
debud ಬೊಂಗೊ ಕಾಡ್
debunk ಚೂಕ್ ವ ಫಟ್ಕಿರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯ್
debug ಬಿಕೊಣ್ ಕಾಡ್, ಗಣಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಸೊದುನ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕರ್
debugger ಬಿಕೊಣ್ ಕಾಡ್ಚೊ, ಗಣಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಸೊದುನ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕರ್ಚೊ
debut ಸುರು
debutant ಸುರು ಕರ್ಚೊ
debutante ಸುರು ಕರ್ಚೆಂ ತರ್ನಾಟೆಂ
decadal ದಶಕೀಯ್
decade ದಶಕ್
decadelong ದಶಕ್ ಲಾಂಬ್`
decadence ನಾಗರಿಕತಾ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿ, ಅನೈತಿಕತಾ
decadency ನಾಗರಿಕತಾ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿ, ಅನೈತಿಕತಾ
decadent ಭ್ರಷ್ಟ್, ಅನೈತಿಕ್
decaffeinated ಕೆಫೀನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ
decagon ಧಾಕೋನ್
decagramme ಧಾ ಗ್ರಾಮ್
decahedra decahedron ಪೊಳೆ
decahedron ಧಾಬಸ್ಕಾ pl. decahedra
decalogue ಧಾ ಉಪದೆಸ್
decalcify ಕೆಲ್ಸಿಯಮ್ ಕಾಡ್
decalitre ಧಾ ಲೀಟರ್
decametre ಧಾ ಮೀಟರ್
decamp ಪಳ್, ಶಿಬಿರ್ ಮೊಡ್
decant ವೊತ್, ನೆರಾಯ್
decanter ನೆಟಯಿಲ್ಲಿ ಬೊತ್ಲ್
decapitate ತಕ್ಲಿ ಕಾತರ್
decapitation ತಕ್ಲಿ ಕಾತರ್ಚೆಂ
decapitator ತಕ್ಲಿ ಕಾತರ್ಚೊ
decapod ಧಾಚರಣ್
decapodan ಧಾಚರಣೀಯ್
decapodous ಧಾಚರಣೀಯ್
decarbonate ಕಾರ್ಬನ್ ಡಯೊಕ್ಸೈಡ್ ವ ಕಾರ್ಬೊನೆಟ್ ಆಮ್ಲ್ ಕಾಡ್
decathlete ಧಾಸ್ಪರ್ಧಿ
decathlon ಧಾಸ್ಪರ್ಧಾ
decay ಕೂಸ್
decease ಮೊರ್
deceased ಮೆಲ್ಲೊ
decedent ಮೆಲ್ಲೊ
deceit ಫಟವ್ಣಿ
deceive ಫಟಯ್
decelerate ವೇಗ್ ಉಣೊ ಕರ್
decemvir ಆದಿಂ ರೊಮಾಂತ್ ಧಾ ನಿತಿದಾರಾಂ ಪೈಕಿ ಎಕ್ಲೊ
decemvirate ಆದಿಂ ರೊಮಾಂತ್ ಧಾ ನಿತಿದಾರಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್
decennary ದಶಕ್
decennia ದಶಕಾಂ
decennial ಧಾ ವಾರ್ಷಿಕ್
decennium ದಶಕ್
decency ನೈತಿಕತಾ, ಬೊರೆಪಣ್, ದಯಾಳಾಯ್, ಸಾರ್ಕಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಘಾಲ್ಚೆಂ
decent ನೈತಿಕ್, ಬೊರೊ, ದಯಾಳ್, ಸಾರ್ಕಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಘಾಲ್ಲೊ
decentralize ವಿಕೇಂದ್ರಿತ್ ಕರ್
deception ಫಟವ್ಣಿ
deceptive ಫಟಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ
decerebrate ಮೆಂದ್ವಾಚೊ ವಯ್ಲೊ ವಾಂಟೊ ಕಾಡ್
decertify ಪ್ರಮಾಣ್‍ಪತ್ರ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್
decibel ಆವಾಜ್ ಘಟಕ್
decide ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆ
decided ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ದುಬಾವಾ ವಿಣೆ, ದಂಡಳ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
decider ನಿರ್ಣಾಯಕ್
deciding ನಿರ್ಣಾಯಕ್
deciduous ಝಡ್ಚೆ
decile ದಶಂ
decimal ದಶಮೀಯ್
decimate ನಾಸ್ ಕರ್, ಧಾಂತ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಜಿವ್ಶಿ ಮಾರ್
decipher ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ ಗಯ್ರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ ಸಂಕೇತ್ ವಾಪರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವ ಅಪರಿಚಿತ್ ಲಿಪಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ
decision ನಿರ್ಣಯ್
decisive ನಿರ್ಣಾಯಕ್
deck ತಾರ್ವಾರ್ ಧರ್ನ್, ಸ್ಟೇಡಿಅಮಾಂತ್ ಪಂಕ್ತಿ, ಖೆಳಾಚಿ ಕಾರ್ಡಾಂ, ಧಾಂಪ್, ನೆಸಯ್, ನೆಟಯ್
decker ಡೆಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ
declaim ಭಾಷಣ್ ಕರ್
declamation ಭಾಷಣ್
declamatory ಭಾಷಣೀಯ್
declarant ಘೋಷಕ್
declaration ಘೋಷಣ್
declarative ಘೋಷಕೀಯ್
declarator ಘೋಷಕ್
declaratory ಘೋಷಕೀಯ್
declare ಪಾಸಾರ್, ಘೋಷಣ್ ಕರ್
declass ಅವರ್ಗ್ ಕರ್
declassify ಭದ್ರತಾ ವರ್ಗೀಕರಣ್ ಕಾಡ್
declaw ದಾವ್ಲಿ ಕಾಡ್
declinable ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ಯೆತ್
decline ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್, ಉಣೆ ಜಾ
declivity ದೆಂವ್ಣಿ
decoct ಖತ್ಕತಾವ್ನ್ ರೂಚ್ ಕಾಡ್
decoction ಕಸಾಯ್
decode ಸಂಕೇತಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಜಾಣಾ ಜಾ ವ ಸಾಂಗ್
decoder ಅಸಂಕೇತಕ್
decollate ತಕ್ಲಿ ಕಾತರ್
décolletage ಸಕ್ಲಾ ಆಸ್ಚೊ ಗೊಮ್ಟಿಗೀಟ್
decollete ಗೊಮ್ಟಿಗೀಟ್ ಸಕ್ಲಾ ಆಸ್ಚೊ ದಗ್ಲೊ ನೆಸ್‍ಲ್ಲಿ
decolorize ರಂಗ್ ಕಾಡ್
decommission ಸೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್
decompensation ಅಪರಿಹಾರ್
decompiler ಏಕ್ ಗಣಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್
decompose ಕುಸ್
decomposed ಕುಸ್‍ಲ್ಲೆಂ
decomposition ಕುಸಡಾಯ್
deconcentrate ವಿಕೇಂದ್ರಿತ್ ಕರ್
decondition ನಾಸಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾ
decongest ಗಡ್ದಿ ಉಣಿ ಕರ್
decontrol ಅನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಕರ್
decor ರಂಗ್‍ಮಂಚ್ ಮಾಂಡಾವಳ್, ಸುಂರ್ಗಾರ್
decorate ಸುಂರ್ಗಾರಾಯ್
decoration ಸುಂರ್ಗಾರ್
decorative ಸುಂರ್ಗಾರಿ
decorator ಸುಂರ್ಗಾರಕ್
decorous ಬೊರ‍್ಯಾ ಚಾಲಿಚೆಂ
decorticate ರುಕಾಚಿ ಸಾಲ್ ಕಾಡ್
decorum ಮರ್ಯಾದ್
decouple ವಿಂಗಡ್ ಕರ್
decoy ಪಾಸ್, ಫುಸ್ಲಾವ್ಣಿ
decrease ಉಣೆ ಜಾ ವ ಕರ್
decree ಕಾನೂನಿ ಹುಕುಮ್, ನ್ಯಾಯಿಕ್ ನಿರ್ಣಯ್
decrement ಉಣ್ತಿ, ಐವಜ್ ವ ಗುಣಾಂತ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಉಣೆ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
decrepit ಪೊರ್ನೆಂ ಆನಿ ಅಸ್ಕತ್, ಪೊಡೊಂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
decrepitude ಪೊರ್ನೆಂ ಆನಿ ಅಸ್ಕತ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಪೊಡೊಂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿ
decrescendo ಆವಾಜ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಉಣೆ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
decrescent ಕ್ರಮೇಣ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಣೆ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
decretal ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬಾನ್ ಪವಿತ್ರ್‌ಸಭೆಚ್ಯಾ ಕಾನೂನಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಸವಾಲಾಕ್ ಬರ್ಪಿಂ ದಿಲ್ಲಿ ಜಾಪ್
decretory ನ್ಯಾಯಿಕ್ ನಿರ್ಣಯಾ ಪ್ರಕಾರ್
decriminalize ಅಪ್ರಾಧ್ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಸಾರ್, ಅಪ್ರಾಧಾಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್
decry ಠೀಕಾ ಕರ್
decrypt ಸಂಕೇತಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಜಾಣಾ ಜಾ ವ ಸಾಂಗ್
decumbent ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಚೊ
decurion ದಶಪತಿ, ಧಾನಾಯ್ಕ್
decurrent ಸಕ್ಲಾ ವೆಚೆ
decury ಧಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್
decussate ಖುರ್ಸಾ ಆಕಾರಾಚೊ
dedicate ಅರ್ಪಣ್ ಕರ್
dedicated ಅರ್ಪಿತ್
dedication ಅರ್ಪಣ್
deduce ನಿಷ್ಕರ್ಷ್ ಕಾಡ್
deduct ಕಳ್ವಿ
deductible ಕಳ್ವಿಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆ
deduction ಕಳ್ವುಂಚೆಂ
deed ಕರ್ತುವ್
deem ಚೀಂತ್, ಲೆಕ್
deep ಗೂಂಡ್
deep ecologist ಗೂಂಡ್ ಜಿಜಾಶಾಸ್ತ್ರಿ
deep ecology ಗೂಂಡ್ ಜಿಜಾಶಾಸ್ತ್ರ್
deep fat ಗೂಂಡ್ ಚರಾಬ್
deep freeze ಗೂಂಡ್
deep-fry ಗೂಂಡ್ ಭಾಜ್
deep fryer ಗೂಂಡ್ ಭಾಜಕ್
deep pocket ಮಸ್ತು ದುಡು
deep-rooted ಗೂಂಡ್ ಪಾಳೀಯ್
deep sea ಗೂಂಡ್ ದರ್ಯೊ
deep-seated ಗೂಂಡ್ ಬಸ್ಕೀಯ್
deep-six ಉಡಯ್, ಕಾಡ್
deep-sky ಗೂಂಡ್ ಮೊಳಾಬ್
deep space ಗೂಂಡ್ ಅಂತ್ರಾಳ್
deep structure ಗೂಂಡ್ ಬಾಂದಾವಳ್
deep throat ಗುಪಿತ್ ಖಬಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ
deepen ಗೂಂಡ್ ಕರ್
deepwater ಗೂಂಡ್ ಉದಾಕ್
deer ಚಿತಾಳ್
deer mouse ಚಿತಾಳ್ ಉಂದಿರ್
deerberry ಏಕ್ ಫಳ್, ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
deerfly ಚಿತಾಳ್ ಮೂಸ್
deerhound ಚಿತಾಳ್ ಶಿಕಾರೆ ಪೆಟೊ
deerskin ಚಿತಾಳ್ ಕಾತ್
deerstalker ಏಕ್ ಚೆಪೆಂ
deerstalker cap ಏಕ್ ಚೆಪೆಂ
deerstalker hat ಏಕ್ ಚೆಪೆಂ
deeryard ಚಿತಾಳ್ ಖಳೆಂ
de-escalate ಉಣೆ ಕರ್
deface ದಿಸವ್ಣಿ ಪಾಡ್ ಕರ್
defaecate ಅಗ್
defalcate ದುಸ್ರ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಡು ವ ಆಸ್ತಿಚೊ ಚೂಕ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್
defamation ಭೆದಾಪ್
defame ಭೆದ್, ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರ್
defang ವಿಕಾಳ್ ದಾಂತ್ ಕಾಡ್
defat ಚರಾಬ್ ಕಾಡ್
default ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ವ ಕಂತ್ ಭೊರುಂಕ್ ವ ಪಯ್ಶೆ ಭೊರುಂಕ್ ಚುಕ್ಚೆಂ, ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವ ಪೂರ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಚುಕ್ಚೆಂ, ಪರ್ಯಾಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ
defaulter ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ವ ಕಂತ್ ಭೊರುಂಕ್ ವ ಪಯ್ಶೆ ಭೊರುಂಕ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೊ, ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವ ಪೂರ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೊ
defeasance ಆಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಸಂಪಂವ್ಚೆಂ
defeasible ಮೆಖಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ
defeat ಸಲ್ವಯ್, ಸಲ್ವಣ್
defeatist ಸಲ್ವಣ್ವಾದಿ
defecate ಅಗ್
defect ಅಗುಣ್, ಆಯ್ಬ್
defective ಆಯ್ಬ್ ಆಸ್ಚೆಂ
defeminise ಸ್ತ್ರೀ ಗೂಣ್ ಕಾಡ್
defence ರಕ್ಷಣ್
defend ರಕ್ಷಣ್ ಕರ್
defendant ಪ್ರತಿವಾದಿ
defender ರಕ್ಷಕ್
defending ರಕ್ಷಣೀಯ್
defenestrate ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡಯ್
defense (Am) defence ಪೊಳೆ
defer ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್
deference ಮರ್ಯಾದ್
deferent ಮರ್ಯಾದ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
deferential ಮರ್ಯಾದ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
deferment ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ
deferral ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ
deferred ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ಲೆಂ
defervescence ತಾಪ್ ಉಣೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
defiance ಅವಿಧೇಯ್ಪಣ್, ವಿರೋಧ್
defiant ಅವಿಧೇಯ್, ವಿರೋಧಿ
deficiency ಉಣೆಪಣ್
deficient ಉಣೆ
deficit ಉಣೆ
defile ಭಷ್ಟ್ ಕರ್
define ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ದೀ
definiens ವ್ಯಾಖ್ಯಾ
definite ಖಂಡಿತ್
definition ವ್ಯಾಖ್ಯಾ
definitive ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯಿಕ್, ಅಧಿಕೃತ್, ಸಂಪೂರ್ಣ್
deflagrate ಜಳ್, ವೆಗ್ಗಿಂ ಹುಲ್ಪೊ
deflate ವಾರೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಡ್, ಗಾತ್ರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್, ಮಹತ್ವ್ ಉಣೆ ಕರ್
deflation ವಾರೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ, ಗಾತ್ರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಮಹತ್ವ್ ಉಣೆ ಕರ್ಚೆಂ
deflationary ವಾರೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ, ಗಾತ್ರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಮಹತ್ವ್ ಉಣೆ ಕರ್ಚೆಂ
deflect ಕುಶಿಕ್ ಘುವಯ್
deflection ಕುಶಿಕ್ ಘುಂವ್ಡಿ
deflexed ಅವ್ಚಿತ್ ಸಕ್ಲಾ ಘುಂವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ
deflexion ಕುಶಿಕ್ ಘುಂವ್ಡಿ, ಅವ್ಚಿತ್ ಸಕ್ಲಾ ಘುಂವ್ಡಿ
defloration ಅಂಕ್ವಾರ್ಪಣ್ ಸಂಪ್ಚೆಂ
deflower ಅಂಕ್ವಾರ್ಪಣ್ ಸಂಪಯ್
defog ಧುರಿ ಕಾಡ್
defogger ಧುರಿ ಕಾಡ್ಚೆಂ
defoliant ಖೊಲೆಕಾಡಕ್
defoliate ಖೊಲೆ ಕಾಡ್
deforce ಬಳ್ ಕರ್, ದುಸ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಬಳಾನ್ ದವರ್, ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಸ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಬಳಾನ್ ಕಾಡ್
deforest ರಾನ್ ಕಾಡ್
deform ವಿದ್ರೂಪ್ ಕರ್
deformation ವಿದ್ರೂಪಣ್
deformity ಊಣ್, ವಾಯ್ಟ್ ರೂಪ್
defraud ಫಟಯ್
defray ಭೊರ್, ಫಾರಿಕ್ ಕರ್
defrock ಯಾಜಕ್ಪಣ್ ರದ್ದ್ ಕರ್
defrost ಅಗಾರ್ ಕರ್
defroster ಅಗಾರಕ್
deft ಚಾಲಾಕ್
defunct ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಸಂಪ್‍ಲ್ಲೊ
defuse ಫ್ಯೂಸ್ ಕಾಡ್, ಉದ್ವಿಗ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಶಾಂತ್ ಕರ್
defy ಅವಿಧೇಯ್ ಜಾ, ವಿರೋಧ್ ಕರ್
degage ಸುಡಾಳ್
degas ಅನಿಲ್ ಕಾಡ್
degauss ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ್ ಕ್ಷೇತ್ರ್ ಕಾಡ್ ವ ತಟಸ್ಥ್ ಕರ್
degenderize ಅಲಿಂಗ್ ಕರ್
degeneracy ನಿರುತ್ಪಾದನ್, ಉಣ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ, ಉಣ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ದೆಂವ್ಚೆಂ
degenerate ನಿರುತ್ಪಾದಕ್, ಉಣ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ, ಉಣ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಉಣ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ದೆಂವ್ಚೆಂ
degeneration ನಿರುತ್ಪಾದನ್, ಉಣ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
degenerative ನಿರುತ್ಪಾದೀಯ್, ಉಣೆ ಮಟ್ಟ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ
deglamorize ನಿರಾಕರ್ಷಕ್ ಕರ್
deglaze ಬರಫ್ ಕಡಯ್, ಅರಂಗ್ ಕರ್
deglutinate ಗಿಳ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ
deglutition ಗಿಳ್ಚೆಂ
degradable ಅದರ್ಜಿತ್
degradation ಅದರ್ಜಾಪಣ್
degrade ಅದರ್ಜಾ ಕರ್
degrading ಅದರ್ಜಿಯ್
degree ಸನದ್
degression ಸಕ್ಲಾ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ವ ಉಣೆ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
dehair ಕೇಸ್ ಕಾಡ್
dehire ಕಾಮ್ ಕಾಡ್
dehisce ವಾಂಟೆ ಜಾ
dehorn ಶಿಂಗ್ ಕಾಡ್
dehumanize ಅಮನಿಸ್ ಕರ್, ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಕಾಡ್
dehumidifier ಅಶೆಳೆಂಕರಕ್
dehumidify ಅಶೆಳೆಂ ಕರ್
dehydrate ಉದಾಕ್ ಕಾಡ್, ಉದಾಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್
dehydrated ಉದಾಕ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ವ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ, ನಿರುದಾಕಿ
dehydration ಆಂಗಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ಉಣೆ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
dehydrator ನಿರುದಾಕರ್
dehydrochlorinate ಜಲಜನಕ್ ಆನಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ವ ಜಲಜನಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕಾಡ್
dehydrochlorination ಜಲಜನಕ್ ಆನಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ವ ಜಲಜನಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
dehydrogenate ಜಲಜನಕ್ ಕಾಡ್
dehydrogenation ಜಲಜನಕ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
deice ಬರಫ್ ಕಾಡ್
deicer ಬರಫ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
deicide ದೇವ್‍ಹತ್ಯಾ
deictic ಸೀದಾ ದಾಕಂವ್ಚೆ
deify ದೇವ್ ಕರ್
deign ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಡ್ಪಣಾಕ್ ಸಕ್ಲಾ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾಖುಶೆನ್ ಕರ್
deimos ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಾಂತ್ ದಡ್ದಡ್ಯಾಚೊ ದೇವತಾ, ಮಂಗಳಾಚೆಂ ಏಕ್ ಉಪಗ್ರಹ್
deism ದೇವ್‍ವಾದ್
deity ದೇವ್, ದೇವತಾ, ದೇವಿ
deixis ದಾಕಯ್
déjà vu ಪಯ್ಲೆಂ ಪೊಳೆಯ್ಲಾಂ ವ ಅಯ್ಕಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ
dejected ನಿರಾಶಿ
dejection ನಿರಾಶಾ
deke ಬರಫ್ ಹೊಕ್ಕಿಂತ್ ವಿರೋಧಿ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಕ್ ಫಟಯ್
delay ಘಳಾಯಿ
delayer ಘಳಾಯಿ ಕರ್ಚೊ
delectable ಸಂತೊಸ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ರುಚಿಕ್
delectation ಸಂತೊಸ್
delegate ಪ್ರತಿನಿಧಿ
delegation ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಡಳಿ
delegitimize ಅಕಾನೂನಿ ಕರ್
delete ಕಾಡ್
deleterious ಬಾಧಕ್
deletion ಕಾಡ್ಚೆಂ
delft ಡಚ್ ಮಾತ್ಯೆಚಿ ಆಯ್ದಾನಾಂ
delftware ಡಚ್ ಮಾತ್ಯೆಚಿ ಆಯ್ದಾನಾಂ
deli ಖಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಖಾಣ್
deliberate ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್, ಚೀಂತ್
deliberation ಚರ್ಚಾ ಆನಿ ಅಲೊಚನ್ ವ ಚಿಂತಾಪ್
deliberative ಚರ್ಚಾ ಆನಿ ಅಲೊಚನ್ ವ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಸ್ಚೆಂ
delicacy ನಾಜುಕಾಯ್, ಅಪ್ರೂಪ್ ವ ವಿಲಾಸಿ ಲೆಕ್ಚೆಂ ರುಚಿಕ್ ಖಾಣ್
delicate ನಾಜುಕ್
delicious ರುಚಿಕ್
delict ಕಾನೂನ್ ಮೊಡ್ಚೆಂ
delight ಸಂತೊಸ್
delimit ಮೀತ್ ಘಟ್ ಕರ್
delineate ಮೆರಾಯ್
delineation ಮೆರಾವ್ಣಿ
deliquesce ಕಡ್, ಮೋವ್ ವ ದ್ರವ್ ಜಾ
delinquency ಅಪ್ರಾಧ್
delinquent ಅಪ್ರಾಧಿ
delirious ಚಿಂತ್ನಾಂತ್ ಘುಸ್ಪಡ್ ಆನಿ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಅವ್ಯವಸ್ಥಾಚ್ಯಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಸ್ಥಿತೆಚೆಂ
delirium ಚಿಂತ್ನಾಂತ್ ಘುಸ್ಪಡ್ ಆನಿ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಅವ್ಯವಸ್ಥಾಚಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ
delirium tremens ಕಾಂಪ್ ಆಸ್ಚಿ ಚಿಂತ್ನಾಂತ್ ಘುಸ್ಪಡ್ ಆನಿ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಅವ್ಯವಸ್ಥಾಚಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ
delish delicious ಪೊಳೆ
delist ಪಟ್ಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್
deliver ದೀ, ಜನ್ಮ್ ದೀ
deliverable ದಿವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
deliverance ನಿವಾರಣ್
delivery ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಜನ್ಮ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ನಿವಾರಣ್
dell ಲ್ಹಾನ್ ಖಣಿ
delocalize ಅಸ್ಥಾನೀಯ್ ಕರ್
delouse ಉವೊ ಕಾಡ್
delta ray ಡೆಲ್ಟಾ ಕೀರ್ಣ್
delta rhythm ಡೆಲ್ಟಾ ತಾಳ್
delta wave ಡೆಲ್ಟಾ ಲಾರ್
delta wing ಡೆಲ್ಟಾ ಪಾಕಾಟೊ
deltaic ಡೆಲ್ಟಾ ಸಾರ್ಕೆಂ
deltiology ಫೊಳಿಶಾಸ್ತ್ರ್
deltoid ಭುಜಾಚೆಂ ತ್ರಿಕೋನೀಯ್ ಮಾಸ್ ಖಂಡ್, ತ್ರಿಕೋನೀಯ್ ಆಕಾರಾಚೆಂ
delude ಫಟಯ್
deluge ಆವ್ರ್
delusion ಫಟ್ಕಿರಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ
delusive ಫಟಂವ್ಚೆ
delusory ಫಟಂವ್ಚೆ
deluxe ವಿಲಾಸಿ, ಮಾರಗ್
delve ಖೊಂಡ್, ಸಂಶೋಧನ್ ಕರ್
demagnetize ಅನಸ್ಕಾಂತೀಯ್ ಕರ್
demagog demagogue ಪೊಳೆ
demagogic ಲೋಕ್ ಮುಖೆಲೀಯ್
demagogue ಲೋಕ್ ಮುಖೆಲಿ
demand ಖಾಯ್ಸ್, ವಿಚಾರ್
demantoid ಏಕ್ ಪಾಚ್ವೆಂ ಥಿಕ್
demarcate ಮೆರಾಯ್
demarcation ಮೆರಾವ್ಣಿ
demarche ದೂತಾವಾಸಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್
demean ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್
demeanour ಭಾಯ್ಲಿ ಚಾಲ್ ವ ದಿಸೊವ್ಣಿ
demented ಪಿಸೊ, ವೊಳ್ಕೊಂಚಿ ಸಕತ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ
dementia ಪಿಶೆಪಣ್, ವೊಳ್ಕೊಂಚಿ ಸಕತ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ
demerara ಏಕ್ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಕರ್
demerger ಅಮೆಳವ್ಣಿ
demerit ಅವ್ಗುಣ್
demersal ದರ್ಯಾ ಗುಂಡಾಯೆಚೆಂ
demesne ಜಾಗ್ಯಾಚೆಂ ಧನಿಪಣ್
demi ಅರ್ಧೊ, ಥೊಡೊ ವಾಂಟೊ
demi-sec ಹಳ್ತಾರ್ ಗೋಡ್
demigod ಅರ್ಧೊ ದೇವತಾ
demigoddess ಅರ್ಧೆಂ ದೇವಿ
demijohn ವಡ್ ಅಶಿರ್ ಗೊಮ್ಟೆಚಿ ಬೋತ್ಲ್
demimondaine ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮೊಗಿಚೊ ಆಧಾರ್ ಆಸ್ಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್
demimonde ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮೊಗಿಂಚೊ ಆಧಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂಚೊ ವರ್ಗ್
demise ಮೊರ್ನ್, ಅಂತ್ಯ್
demission ರಾಜಿನಾಮೆ
demit ರಾಜಿನಾಮೆ ದಿ
demitasse ಅರ್ಧೆಂ ಕೊಪ್, ಲ್ಹಾನ್ ಕೊಫಿ ಕೊಪ್
demiurge ಹಾತಾನ್ ವಸ್ತು ಕರ್ಚೊ, ಏಕ್ ದೇವತಾ, ಸ್ವಾಯತ್ತ್ ರಚನಾತ್ಮಕ್ ಬಳ್
demiworld ಅರ್ಧೊ ಸಂಸಾರ್
demobilize ಸಂಸ್ಥಾ ಮೊಡ್, ಸೈನಿಕ್ ಸೆವೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿ
democracy ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್
democrat ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ ಪಾಳಕ್
democratic ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವೀಯ್
democratize ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವೀಯ್ ಕರ್
démodé ತಾರಿಕೆ ಭಾಯ್ಲೆಂ
demographic ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
demography ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ್
demoiselle ತರ್ನಾಟೆಂ
demolish ಮೋಡ್ನ್ ಘಾಲ್
demolition ಮೋಡ್ನ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ
demon ದೆಂವ್ಚಾರ್
demonetise ಅದುಡು ಕರ್
demoniac ದೆಂವ್ಚಾರೀಯ್, ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ
demoniacal ದೆಂವ್ಚಾರೀಯ್
demonian ದೆಂವ್ಚಾರೀಯ್
demonic ದೆಂವ್ಚಾರೀಯ್
demonical ದೆಂವ್ಚಾರೀಯ್
demonise ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಕರ್
demonological ದೆಂವ್ಚಾರ್‌ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
demonologist ದೆಂವ್ಚಾರ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಿ
demonology ದೆಂವ್ಚಾರ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್
demonstrable ದಾಕವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
demonstrate ದಾಕಯ್
demonstration ದಾಖವ್ಣಿ
demonstrative ದಾಕಂವ್ಚೆಂ
demonstrator ದಾಖವಕ್
demoralize ನಿರುತ್ಸಾಹಿ ಕರ್
demoralizing ನಿರುತ್ಸಾಹಿ ಕರ್ಚೆಂ
demote ಪದ್ವೆಂತ್ ಸಕ್ಲಾ ಘಾಲ್
demotic ಪ್ರಾಚೀನ್ ಎಜಿಪ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಲಿಪಿಚೆಂ, ಸಾಮಾನ್ಯ್, ಆಧುನಿಕ್ ಗ್ರೀಕಾಂತ್ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಚೆಂ
demotion ಪದ್ವೆಂತ್ ಸಕ್ಲಾ ಘಾಲ್ಚೆಂ
demotivate ನಿರಿರಾದೊ ಕರ್
demount ಸಕ್ಲಾ ಹಾಡ್
demur ವಿರೋಧ್ ಕರ್, ಪಾದ್ಯೆ
demure ಲಜಿಷ್ಟ್
demurrage ತಾರುಂ ವೆಳಾ ಭಾಯ್ರ್ ರಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೀಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ದುಡು
demurrer ಪಾದ್ಯೆಂವ್ಚೊ
demystify ಮಿಸ್ತೆರ್ ಕಾಡ್
demythologize ಅಪೌರಾಣಿಕ್ ಕರ್
den ಧೊಲ್
denarius ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆಂ ರೋಮನ್ ನಾಣೆ
denationalize ಅರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕರ್
denaturalize ಅಸೈಂಬಿಕ್ ಕರ್, ನಾಗರಿಕ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಕಾಡ್
denazify ಅನಾಜಿ ಕರ್
dendriform ರೂಕ್ ರೂಪ್
dendrite ರೂಕ್ ರೂಪ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಖನಿಜ್
dendrochronological ರೂಕ್ ಕಾಳ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
dendrochronologist ರೂಕ್ ಕಾಳ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
dendrochronology ರೂಕ್ ಕಾಳ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
dendroid ರುಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ
dendrological ರೂಕ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
dendrologist ರೂಕ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
dendrology ರೂಕ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
dendron ರೂಕ್
dene ಫಾಲ್ಕೆಂ, ಖಣಿ
dengue ಜಳಾರಿ ವರ್ವಿಂ ಯೆಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ಪಿಡಾ
deniable ನೆಗಾರ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
denial ನೆಗಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ
denier ನೆಗಾರಿ
denigrate ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರ್, ಹಲ್ಕ್ ಕರ್
denim ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್
denitrate ಸಾರಜನಕ್ ಕಾಡ್
denitrify ಸಾರಜನಕ್ ಕಾಡ್
denizen ನಿವಾಸಿ
denominal ನಾಮಪದ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ
denominate ನಾಂವ್ ದೀ, ಘಟಕಾಂತ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್
denominative ನಾಮಪದ್ ವ ನಾಮವಿಶೇಷಣ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ
denomination ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪಂಗಡ್, ದುಡು, ಜಡಾಯ್ ವ ಮೆಜ್ಚಾಂತ್ ಘಟಕ್
denominator ಸರಾಸರಿ ಮಟ್ಟ್, ಪ್ರಮಾಣ್
denotation ಅರ್ಥ್, ನಾಂವ್, ಘುರ್ತ್
denote ಅರ್ಥ್ ವ ಮಹತ್ವ್ ಆಸ್ಚೆಂ
denouement ನಿಮಾಣೆ ಉಗ್ಡಾಪಣ್
denounce ನಿಂದಾ ಕರ್
dense ಗಣ್ಣ್
density ಗಣ್ಣ್‌ಪಣ್
densimeter ಗಣ್ಣ್‌ಪಣ್ ಮಾಪಕ್
densitometer ಗಣ್ಣ್‌ಪಣ್ ಮಾಪಕ್
dent ಪೊಕೊಳ್, ಬುರಾಕ್, ಉಣೆ ಕರ್, ಅಪ್ಟೊ
dental ದಾಂತಾಂಚೆಂ
dentate ದಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ
dentex ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
denticle ಲ್ಹಾನ್ ದಾಂತಾ ಸಾರ್ಕಿ ಬಾಂದಾವಳ್
dentiform ದಾಂತ್ ರೂಪ್
dentifrice ದಾಂತ್ ಘಾಸಕ್
dentist ದಾಂತ್ ವಯ್ಜ್
dentistry ದಾಂತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ
dentition ದಾಂತಾಂಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ವ ಮಾಂಡಾವಳ್
denuclearize ಅಣು ಹಾತೆರಾಂ ಕಾಡ್
denude ನಾಗ್ಡೊ ಕರ್, ರಾನಾಂ ಕಾಡ್, ಧಾಂಪಾಣ್ ಕಾಡ್
denumerable ಮೆಜ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
denunciation ನಿಂದಾ
deny ನೆಗಾರ್ ಕರ್
deo gratias ದೆವಾಕ್ ಆರ್ಗಾಂ
deo volente ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ
deodorant ಅಘಾಣಕ್, ಘಾಣ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೆಂ
deodorize ಅಘಾಣ್ ಕರ್, ಘಾಣ್ ನಾಸ್ ಕರ್
deontic ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ
deontological ಕಾಯ್ದೊಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
deontologist ಕಾಯ್ದೊಶಾಸ್ತ್ರಿ
deontology ಕಾಯ್ದೊಶಾಸ್ತ್ರ್
deoxidize ಆಮ್ಲಜನಕ್ ಕಾಡ್
deoxy ಆಮ್ಲಜನಕ್ ಉಣೆ ಆಸ್ಚೆಂ
deoxygenate ಆಮ್ಲಜನಕ್ ಕಾಡ್
deoxygenated ಆಮ್ಲಜನಕ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಹೆಮೊಗ್ಲೊಬಿನ್ ಉಣೆ ಆಸ್ಚೆಂ
deoxygenation ಆಮ್ಲಜನಕ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
depanneur ಕ್ವಿಬೆಕಾಂತ್ ಅಂಗಡ್
depart ವಚ್, ಸುಟ್
department ಖಾತೊ
departure ನಿರ್ಗಮನ್
depauperate ಸೈಂಬಿಕ್ ವಾಡಾವಳಿಚ್ಯಾಕಿ ಉಣೆ ಆಸ್ಚೆಂ
depend ಹೊಂದೊನ್ ರಾವ್, ಪಾತ್ಯೆ
dependable ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ
dependance dependence ಪೊಳೆ
dependant ಅಧೀನ್ ಆಸ್ಚೊ
dependence ಅಧೀನ್‍ಪಣ್
dependency ಅಧೀನ್ ಪ್ರದೇಶ್
dependent ಅಧೀನ್ ಆಸ್ಚೊ, ಹೊಂದೊನ್
depersonalise ಅವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಕರ್
dephlogistated ಫ್ಲೊಜಿಸ್ಟೊನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
depict ಪಿಂತ್ರಾಯ್
depiction ಪಿಂತ್ರಾವ್ಣಿ
depilate ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ವ ರಸಾಯನಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಕೇಸ್ ವ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚಿ ಲೊಂವ್ ಕಾಡ್
depilation ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ವ ರಸಾಯನಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಕೇಸ್ ವ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚಿ ಲೊಂವ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
depilatory ಕೇಸ್ ವ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚಿ ಲೊಂವ್ ಕಾಡ್ಚಿ ವಸ್ತ್
deplane ವಿಮಾನಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೇಂವ್
deplete ಉಣೆ ಕರ್
depletion ಉಣೆ ಕರ್ಚೆಂ
deplorable ನಿಂದಾ ಯೋಗ್ಯ್
deplore ನಿಂದಾ
deploy ಫಾವೊತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದವರ್
deplume ಪಾಕಾಂ ಕಾಡ್
depolarize ಅಧ್ರುವೀಯ್ ಕರ್
depoliticize ರಾಜ್‍ಕಾರಣ್ ಕಾಡ್
depollution ಅಪ್ರದೂಷಣ್
depone ಸಪುತಾರ್ ಪಾಸಾರ್
deponent ಸಪುತಾರ್ ಪಾಸಾರ್ಚೊ
depopulate ಜನಸಂಖೊ ಉಣೆ ಕರ್
depopulation ಜನಸಂಖೊ ಉಣೆ ಕರ್ಚೆಂ
deport ಟಾಪು ಕರ್, ದೇಶಾ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಡ್, ಚಾಲ್ ಪಾಳ್
deportation ಟಾಪು
deportee ಟಾಪುಗಾರ್
deportment ಚಾಲ್
depose ಹುದ್ದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್, ಸಾಕ್ಸ್ ವ ರುಜ್ವಾತ್ ದೀ
deposit ಠೆವಣಿ
depositary ಠೆವಣಿ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ
deposition ಸಾಕ್ಸ್
depositor ಠೆವ್ಣಾರ್
depository ಠೆವಣಿ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ, ಠೆವಣಿ ಆಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ
depot ಡೆಪೊ, ವಾಹನಾಂ ಜಮೊ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ
deprave ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್
depraved ವಾಯ್ಟ್
depravity ವಾಯ್ಟ್
deprecate ನಿಂದಾ ಕರ್, ಹಲ್ಕ್ ಕರ್
deprecating ನಿಂದಾ ವ ಹಲ್ಕ್ ಕರ್ಚೆಂ
deprecation ನಿಂದಾ, ಹಲ್ಕ್
deprecatory ನಿಂದಕ್, ಹಲ್ಕ್ ಕರ್ಚೆಂ
depreciate ಮೊಲ್ ಉಣೆ ಜಾ
depreciation ಮೊಲ್ ಉಣೆ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
depreciative ಮೊಲ್ ಉಣೆ ಕರ್ಚೆಂ
depreciatory ಮೊಲ್ ಉಣೆ ಕರ್ಚೆಂ
depredation ಲುಟ್ಚೆಂ, ನಾಸ್ ಕರ್ಚೆಂ
depress ದಾಂಬ್, ಸಕ್ಲಾ ಕರ್, ದುಖೆಸ್ತ್ ಜಾ
depressant ದಾಂಬಕ್
depressed ದುಖೆಸ್ತ್, ಸಕ್ಲಾ ಗೆಲ್ಲೆಂ
depressing ದುಖೆಸ್ತ್ ಕರ್ಚೆಂ
depression ದೂಖ್, ಸಕ್ಲಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
depressive ದುಖೆಸ್ತ್ ಕರ್ಚೆಂ, ದುಖೆಸ್ತ್
depressor ದಾಂಬಕ್
depressurize ಅದಾಂಬ್
deprivation ಕೊಣಾಯೀ ಕಡೆ ಕಿತೆಂಯೀ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ, ಕಾಡ್ನ್ ವೊರ್ಚೆಂ
deprive ಕೊಣಾಯೀ ಕಡೆ ಕಿತೆಂಯೀ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಡಾಯ್, ಕಾಡ್ನ್ ವೊರ್
deprived ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ, ಕಾಡ್ನ್ ವೆಲ್ಲೆಂ, ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
depth ಗುಂಡಾಯ್
depth bomb ಗುಂಡಾಯ್ ಬೊಮ್
depth of field ಶೆತಾಚಿ ಗುಂಡಾಯ್
depth perception ಗುಂಡಾಯ್ ಗುಮಾನ್
depth psychology ಗುಂಡಾಯ್ ಮತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
depurate ಅಪುಟ್ ಕರ್
deputation ಪ್ರತಿನಿಧಿಕ್ ನೆಮ್ಚೆಂ, ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪಂಗಡ್
depute ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನೆಮ್, ಅಧಿಕಾರ್ ವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿ
deputize ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನೆಮ್, ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕರ್
deputy ಉಪ, ಪ್ರತಿನಿಧಿ
deracinate ಹುಮ್ಟುನ್ ಕಾಡ್
derail ಪಾಟ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆ
derailleur ಸೈಕಲಾಚಿ ಸಾಂಕಳ್ ಆನಿ ಸ್ಪ್ರೊಕೆಟ್
derange ಪಿಸೊ ಜಾ ವ ಕರ್
derate ದರ್ ಉಣೆ ಕರ್
derecognize ವೊಳೊಕ್ ಕಾಡ್
deregister ಅದಾಖಲ್ ಕರ್
deregulate ಅರೆಗ್ರ್ ಕರ್
derelict ಅಲಕ್ಷಿತ್, ಘರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್
dereliction ಅಲಕ್ಷಾ
derepress ಅದಾಂಬ್
derepressor ಅದಾಂಬಕ್
derequisition ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಕ್ ವ ಕಾಮಾಕ್ ಅರ್ಜಿ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್
derestrict ಮೀತ್ ಕಾಡ್
deride ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್
derision ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ
derisive ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ಚೆಂ
derisory ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ಚೆಂ
derivate derivative ಪೊಳೆ
derivation ಮೂಳ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ, ದೆಂವ್‍ಲ್ಲೆಂ
derivative ದುಸ್ರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ
derive ದುಸ್ರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ
dermabrasion ಕಾತಿಚಿಂ ಖತಾಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ
dermal ಕಾತಿಚೆಂ
dermatitis ಕಾತ್ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
pl. dermatitides or dermatitises
dermatologic ಕಾತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
dermatological ಕಾತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
dermatologist ಕಾತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
dermatology ಕಾತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
dermatomyositis ಕಾತ್ ಆನಿ ಮಾಸ್ ಖಂಡ್ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
dermatophyte ಕಾತಿಚೊ ಪರಾಲವಂಬಿ ಬಾತೊ
dermatosis ಕಾತಿಚಿ ಪಿಡಾ
pl. dermatoses
dermestid ಕಾತ್ ಖಾವಕ್
dermic ಕಾತೀಯ್
derogate ಹಲ್ಕ್ ಕರ್
derogation ಹಲ್ಕ್ ಕರ್ಚೆಂ
derogatory ಹಲ್ಕ್ ಕರ್ಚೆ
derriere ಬುಕಾಂಡೆ
derris ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
dervish ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮೆಳಾಚೊ ಸಾಂದೊ
desacralize ಅಪವಿತ್ರ್ ಕರ್
desalinate ಮೀಟ್ ಕಾಡ್
desalination ಮೀಟ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
desalinization ಮೀಟ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
desalinize ಮೀಟ್ ಕಾಡ್
desalt ಮೀಟ್ ಕಾಡ್
desaturation ಅಧಾದೊಸ್ಪಣ್
descale ಅಮಾಪ್ ಕರ್
descant ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್
descend ದೇಂವ್
descendant ಉತ್ತರಜ್, ದೆಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ದೆಂವ್ಚೆಂ
descendent descendant ಪೊಳೆ
descension ದೆಂವ್ಚೆಂ
descent ದೆಂವ್ಣಿ
deschool ನಿರಿಸ್ಕಾಲ್ ಕರ್
descramble ಸಮ್ಜೊಂಚೆ ಬರಿ ಕರ್
describe ವಿವರ್ಸಿ
description ನಿರುಪಣ್, ವರ್ಣನ್, ವಿವರಣ್
descriptive ವಿವರಕ್
descriptor ವಿವರಕ್
deseed ಬಿ ಕಾಡ್
desecrate ಅಪವಿತ್ರ್ ಕರ್
desegregate ವಿಂಗಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ರದ್ದ್ ಕರ್
deselect ಅವಿಂಚ್
desert (ಡೆಜ಼ರ್ಟ್) ಮರುಭುಂಯ್
desert locust ಮರುಭುಂಯ್ ಟೊಳ್‍ದೆಂಪೊ
desert soil ಮರುಭುಂಯ್ ಮಾತಿ
desert tortoise ಮರುಭುಂಯ್ ಕಸೊವ್
desert (ಡಿಜ಼ರ್ಟ್) ಸಾಂಡ್, ಸೊಡ್, ಖಾಲಿ ಕರ್
desertion ಸಾಂಡ್ಚೆಂ, ಸೊಡ್ಚೆಂ, ಖಾಲಿ ಕರ್ಚೆಂ
deserts ಫಾವೊ ತೆಂ ಇನಾಮ್ ವ ಶಿಕ್ಷಾ
deserve ಫಾವೊ ಜಾ
deserving ಫಾವೊ
desex ಕಾಪಾತ್ ಕರ್, ಅಂಡಾಶಯ್ ಆನಿ ಕೂಸ್ ಕಾಡ್
desexualise ಅಲೈಂಗಿಕ್ ಕರ್
deshabille ಸಾಧಾರಣ್ ವ ಅಲಕ್ಷಾ ನೆಸಾಪ್
dishabille deshabille ಪೊಳೆ
desiccant ಸುಕಂವ್ಚಿ ವಸ್ತ್
desiccate ಸುಕಯ್
desiderata ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ವಸ್ತು
sl. desideratum
desiderative ಆಶೆಚೆಂ
desideratum ಗರ್ಜೆಚಿ ವಸ್ತ್
pl. desiderata
design ವಿನ್ಯಾಸ್
designate ನೆಮ್‍ಲ್ಲೊ ಪೂಣ್ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಉದ್ದೇಶಾಕ್ ವ ಕಾಮಾಕ್ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್
designation ನೆಮಕ್ಪಣ್, ಹುದ್ದ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್
designative ನೆಮಕೀಯ್
designator ನೆಮಕಕ್
designatory ನೆಮಕೀಯ್
designee ನೆಮ್‍ಲ್ಲೊ ಪೂಣ್ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
designer ವಿನ್ಯಾಸಿ
designment ಉದ್ದೇಶ್
desirable ಆಕರ್ಷಕ್, ಆಶೆಂವ್ಕ್ ಯೋಗ್ಯ್, ಕರಿಜೆ ತಸಲೆಂ
desire ಆಶಾ
desirous ಆಶೆಂವ್ಚೊ
desist ಕರ್ಚೆಂ ರಾವಯ್
desk ಬರಂವ್ಕ್ ವ ವಾಚುಂಕ್ ಗೊವೆತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಮೇಜ್
desktop ಏಕ್ ಗಣಕ್
desm ಬಾಂದ್
desman ಕೀಡ್ ಖಾಂವಕ್
desmid ಪಾಚ್ವೊ ದರ್ಯೊನಲಿಯೊ
desmo ಬಾಂದ್
desolate ಖಾಲಿ, ಎಕ್ಸುರೊ
desorb ಅಗಿರ್
desorption ಅಗಿರ್ಪಣ್
despair ನಿರಾಶಾ
despatch ಧಾಡ್, ವರ್ದಿ
desperado ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ಅಪ್ರಾಧಿ
desperation ಧೆಧೆಸ್ಪಾರ್ಪಣ್
desperate ಧೆಧೆಸ್ಪಾರ್
despicable ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾಚೆಂ
despise ಕಾಂಠಾಳ್
despite ಜಾವ್ನೀ
despoil ಲೂಟ್
despond ಭರ್ವಾಸೊ ಸಾಂಡ್
despondency ಭರ್ವಾಸೊ ಸಾಂಡ್ಚೆಂ
despondent ಭರ್ವಾಸೊ ಸಾಂಡ್‍ಲ್ಲೊ
despot ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ
despotic ಸರ್ವಾಧಿಕಾರೀಯ್
despotism ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿವಾದ್
desquamate ಕೊವ್ಳಾಂ ಪಡ್
dessert ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಅಖ್ರೇಕ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಗೊಡ್ಶೆಂ
destabilize ಅಥಿರ್ ಕರ್
destination ಪಾವೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ
destine ನಿರ್ಮಿ
destiny ನಿರ್ಮೊಣೆ, ವಿಧಿ
destitute ಲಾಚಾರ್
destitution ಲಾಚಾರ್ಪಣ್
destrier ಝುಜಾಚೊ ಘೊಡೊ
destroy ನಾಸ್ ಕರ್
destroyer ನಾಸಕ್
destructible ನಾಸ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
destruction ನಾಸ್
destructive ನಾಸ್ ಕರ್ಚೆಂ
desuetude ನಾವಾಪರ್
desulfurize desulphurize ಪೊಳೆ
desulphurize ಗಂಧಕ್ ಕಾಡ್
desultory ಉದ್ದೇಶ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ನಿರಾಶೆಚೆಂ
desynchronise ಎಕಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್ ಘಡಾನಾಶೆಂ ಕರ್
desynchronize (Am) desynchronise ಪೊಳೆ
detach ವಿಂಗಡ್ ಕರ್
detached ವಿಂಗಡ್, ಘಡ್ಸಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
detachment ವಿಂಗಡ್ಪಣ್, ಸೈನಾಚೊ ವಾಂಟೊ
detail ತಪ್ಶಿಲ್
detail man ತಪ್ಶಿಲ್ ಮನಿಸ್
detailed ತಪ್ಶಿಲೀಯ್
detailer ತಪ್ಶಿಲಕ್
detain ಧರ್ನ್ ದವರ್
detainee ಬಂದಿವಾನ್
detainer ಧರ್ನ್ ದವರಕ್
detect ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್
detection ಸೊದಾಪ್
detective ಪತ್ತೆದಾರ್
detector ಸೊದಾಕ್
détente ವಿರೋಧಿ ಸಂಬಂಧಾಂತ್ ಸದಿಳಾಯ್
detention ಧರ್ನ್ ದವರ್ಚೆಂ
deter ಆಡಾಯ್
deterge ನಿತಳ್ ಕರ್
detergent ನಿತಳ್ ಕರ್ಚಿ ವಸ್ತ್
determent ಆಡಾವ್ಣಿ
determinable ನಿರ್ಧಾರ್ಸಿಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
determinacy ನಿರ್ಧಾರ್ಪಣ್
determinant ನಿರ್ಧಾರಕ್
determinantal ನಿರ್ಧಾರಕೀಯ್
determinate ನಿರ್ಧಾರಿತ್
determination ನಿರ್ಧಾರ್
determinative ನಿರ್ಧಾರಕೀಯ್
determinator ನಿರ್ಧಾರಕ್
determine ನಿರ್ಧಾರ್ಸಿ
determined ನಿರ್ಧಾರಿತ್
determiner ನಿರ್ಧಾರಕ್
determinism ನಿರ್ಧಾರ್‌ವಾದ್
determinist ನಿರ್ಧಾರ್‌ವಾದಿ
deterministic ನಿರ್ಧಾರ್‌ವಾದೀಯ್
deterrence ಆಡಾವ್ಣಿ
deterrent ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ
detest ದ್ವೇಷ್ ಕರ್, ಕಾಂಠಾಳ್
detestable ದ್ವೇಷಾಚೆಂ, ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾಚೆಂ
detestation ದ್ವೇಷ್, ಕಾಂಠಾಳೊ
dethrone ಪಾಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್
detinue ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಆಸ್ತ್ ಅನ್ಯೆಕ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಕ್ರಮಿ ಆಸ್ಚಿ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಾನೂನಿ ಕಾರ್ಯೆಂ
detonate ಸ್ಫೊಟ್ ಕರ್
detonation ಸ್ಫೊಟ್
detonator ಸ್ಫೊಟಕ್
detour ಸೀದಾ ವಾಟೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಘುಂವೊನ್ ಲಾಂಬ್ ವಾಟ್
detox ಅಮಾಲ್ ಕಾಡ್, ಅಮಾಲ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
detoxify ವೀಕ್ ವ ಅಮಾಲ್ ಕಾಡ್
detract ಉಣೆ ಕರ್
detraction ಉಣೆ ಕರ್ಚೆಂ
detractor ಉಣೆ ಕರ್ಚೊ
detrain ಟ್ರೈನಾ ಥಾವ್ನ್ ದೇಂವ್
detribalize ಕುಳಿಯೆಚಿ ವೊಳೊಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚೆ ಬರಿ ಕರ್
detriment ಘಾಯ್ ವ ಲುಕ್ಸಾಣ್
detrimental ಘಾಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ವ ಲುಕ್ಸಾಣೆಚೆಂ
detrition ಇರ್ಚೆಂ
detritus ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಉರ್‌‍ಲ್ಲೊ ವಾಂಟೊ
detritivore ಮೊಡೆಂ ವ ಕುಸ್ಚೆಂ ಖಾಂವ್ಚಿ
detumescence ಸುಜ್ ದೆಂವ್ಚೆಂ
detune ತಾಳೊ ಕಾಡ್
deuce ದೋನ್, ಟೆನ್ನಿಸಾಂತ್ ದೊನೀ ಕುಶಿಂನಿ ೪೦ ವ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಮಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂ
deuced ಸಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ
deus ex machina ಯಂತ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ದೇವತಾ
deuteragonist ಗ್ರೀಕ್ ನಾಟಕಾಂತ್ ಮಹತ್ವಾಂತ್ ದುಸ್ರೊ ಪಾತ್ರ್ ಕರ್ಚೊ ನಟ್
deuteranomalous ಪಾಚ್ವೊ ರಂಗ್ ದೀಷ್ಟ್ ಉಣಿ ಆಸ್ಚೆಂ
deuteranomaly ಪಾಚ್ವೊ ರಂಗ್ ದೀಷ್ಟ್ ಉಣಿ ಆಸ್ಚೆಂ
deuteranopia ದೋನ್ ವ ಪಾಚ್ವೊ ರಂಗ್ ಕುಡ್ಡೆಪಣ್
deuteranopic ದೋನ್ ವ ಪಾಚ್ವೊ ರಂಗ್ ಕುಡ್ಡೊ
deuterocanonical ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ನಿಯಮಾ ಪ್ರಕಾರ್
deuteronomic ದ್ವಿತಿನಿಯಮೀಯ್
deuteronomist ದ್ವಿತಿನಿಯಮಿ
deuteronomistic ದ್ವಿತಿನಿಯಮೀಯ್
deuteronomy ದ್ವಿತಿನಿಯಮ್
devaluate devalue ಪೊಳೆ
devalue ಮೊಲ್ ಉಣೆ ಕರ್
devastation ಭೊಂಗೊಸ್ತೊಳ್
develop ಬದಲ್ ಆನಿ ವಾಡಯ್
developer ವಾಡಾವಳಿ
development ವಾಡಾವಳ್
developmental ವಾಡಾವಳೀಯ್
deverbative ಕ್ರಿಯಾಪದ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ
deviance ಸಾಮಾನ್ಯ್ ರಿತಿ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ವೆಚೆಂ
deviant ಸಾಮಾನ್ಯ್ ರಿತಿ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೆಂ
deviate ಸಾಮಾನ್ಯ್ ರಿತಿ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ವಚ್
deviation ಸಾಮಾನ್ಯ್ ರಿತಿ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ವೆಚೆಂ
device ಯೋಜನ್, ಕುಯುಕ್ತಿ
devious ಘುಂವೊನ್, ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಳಿ
devise ವಿಶೇಸ್ ಉದ್ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ಆಯ್ದ್, ಯೋಜನ್, ಕುಯುಕ್ತಿ
devisee ಘಡ್, ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್, ಫಿತೂರಿ ಕರ್, ವೀಲ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
devisor ವೀಲ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತ್ ದಿಂವ್ಚೊ
devitalize ಅಸ್ಕತ್ ವ ನಿರ್ಜಿವ್ ಕರ್
devitrify ಅಗ್ಲಾಸ್ ಕರ್
devocalise ನಿರಾವಾಜ್ ಕರ್
devocalize (Am) devocalize ಪೊಳೆ
devoice ನಿರಾವಾಜ್ ಕರ್
devoid ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
devoir ಕಾಯ್ದೊ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ
devolution ಸಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ವರ್ಗ್ ಕರ್ಚೆಂ
devolve ಸಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ವರ್ಗ್ ಕರ್
devon ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಾಂಬ್ಡಿ ಗಾಯ್
devote ಭೆಟಯ್, ಖರ್ಚಿ
devoted ವಿಶ್ವಾಸಿ, ಭಕ್ತಿಕ್
devotee ಭಕ್ತ್
devotion ದೆವಾಸ್ಪೊಣ್
devour ಗೀಳ್
devout ದೆವೊತ್
dew ಧೋವ್
dew point ಧೋವ್ ತಿಬೊ
dew worm ಧೋವ್ ಕಿಡೊ
dewater ಉದಾಕ್ ಕಾಡ್
dewfall ಧೋವ್ ಪಡ್ಚೆಂ
dewlap ಮನ್ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟೆ ಕಡೆ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚಿ ಸದಿಳ್ ಕಾತ್, ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾ ಕಡೆ ಸದಿಳ್ ಮಾಸ್
deworm ಕಿಡೊ ಕಾಡ್
dewormer ಕಿಡೊ ಕಾಡ್ಚೊ
dewy ಧೊವಾಳ್
dexter ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್
dexterity ಶಾತಿ, ಚಾಲಾಕಿ
dexterous ಸಡ್ಸಡಿತ್
dextral ಉಜ್ವೊ
dextrous dexterous ಪೊಳೆ
dextrorotatory ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಘುಂವ್ಚೊ
dhub grass ಹರಿಯಾಳಿ ತಣ್
diabetes ಗೊಡ್ಮೂತ್
diabetic ಗೊಡ್ಮೂತ್ ಆಸ್ಚೊ
diablerie ಕಾಳ್ಯೊ ಘಾಡಿ
diaconal ದಿಯಾಕೊನೀಯ್
diaconate ದಿಯಾಕೊನ್ಪಣ್
diacritic ಅಕ್ಷರಾ ಲಾಗಿಂ ಉಚ್ಚಾರಣ್ ದುಸ್ರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಘುರ್ತ್
diacritical ಅಕ್ಷರಾ ಲಾಗಿಂ ಉಚ್ಚಾರಣ್ ದುಸ್ರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ
diacritical mark ಅಕ್ಷರಾ ಲಾಗಿಂ ಉಚ್ಚಾರಣ್ ದುಸ್ರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಘುರ್ತ್
diadem ಕುರೊವ್
diadromous ಮೀಟ್ ಆನಿ ಸಾದ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ಮಧೆಂ ವೆಚಿ (ಮಾಸ್ಳಿ)
diaeresis ವಾಂಟೊ, ಸ್ವರಾ ವಯ್ರ್ ಉಚ್ಚಾರಣ್ ವಿಂಗಡ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಘಾಲ್ಚೊ ¨ ಘುರ್ತ್ (naïf ) pl. diaereses
diaeretic ಸ್ವರಾ ವಯ್ರ್ ಉಚ್ಚಾರಣ್ ವಿಂಗಡ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಘಾಲ್ಚೊ ¨ ಘುರ್ತ್ ಆಸ್ಚೆಂ
diagenesis ಖಡಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಾವಣ್
diageotropic ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ್ ಗಿಟಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಕೋನಾಕ್ ವಾಡ್ಚೆ
diagnose ಪಿಡೆಚಿ ವೊಳೊಕ್ ಧರ್
diagnosis ಪಿಡೆಚಿ ವೊಳೊಕ್ ಧರ್ಚೆಂ
pl. diagnoses
diagnostic ಪಿಡೆಚಿ ವೊಳೊಕ್ ಧರುಂಕ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ
diagnostical ಪಿಡೆಚಿ ವೊಳೊಕ್ ಧರುಂಕ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ
diagnostician ಪಿಡೆಚಿ ವೊಳೊಕ್ ಧರ್ಚೊ
dial ದಾಂಬ್ ವ ಘುಂವ್ಡಾಯ್
dialect ಉಪಭಾಸ್
dialectal ಉಪಭಾಷೀಯ್
dialectic ತರ್ಕ್
dialectical ತರ್ಕೀಯ್
dialectician ತರ್ಕ್ ಪ್ರವೀಣ್, ಉಪಭಾಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
dialectological ಉಪಭಾಸ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
dialectologist ಉಪಭಾಸ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
dialectology ಉಪಭಾಸ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
dialogue ಸಂಭಾಷಣ್
dialysis ವಿಂಗಡ್ಪಣ್, ರಗಾತ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ pl. dialyses
diameter ವ್ಯಾಸ್
diamond ವಜ್ರ್
diamondback ವಜ್ರ್‌ಪಾಟ್
diamondiferous ವಜ್ರಾಳ್
dianthus ಸರ್ಗಿಂಚೆಂ ಫುಲ್, ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
diaper ಬಾಳ್ಶಾಂಕ್ ಪೆಂಕಾಟ್ ಆನಿ ಪಾಯಾಂ ಮಧೆಂ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ವಸ್ತುರ್
diaphaneity ಪಾರ್‌ದರ್ಶಕತಾ
diaphanous ಪಾರ್‌ದರ್ಶಕ್
diaphone ದ್ವಿತಾಳೊ
diaphoresis ಘಾಮ್, ಘಾಮೆಂವ್ಚೆಂ
pl. diaphoreses
diarchy dyarchy ಪೊಳೆ
diarrhoea ಉದ್ಕಾಡೆ
diary ಸದಾಂಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಬರವ್ನ್ ದವರ್ಚೊ ಬೂಕ್, ದಿನಚರಿ
diaspora ಪೂರ್ವಜಾಂಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ವ ತಾಣಿ ಆಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ
diastema ದಾಡ್ಯೆಂತ್ ದಾಂತಾಂ ಮಧೆಂ ಜಾಗೊ
diatessaron ಚಾರ್ ವಾಂಜೆಲಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ವಿವರಣ್
diatribe ಗಾಳಿ ಸೊಂವ್ಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆ ವ ಬರಾಪ್, ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಠೀಕಾ
dibasic ದ್ವಿಮೂಳ್
dibber ಧರ್ನಿಂತ್ ಬುರಾಕ್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಯ್ದ್
dibble ಧರ್ನಿಂತ್ ಬುರಾಕ್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಯ್ದ್
dibs ಹಕ್ಕ್
dicast ಆದಿಂ ಎಥೆನ್ಸಾಂತ್ ನಿತಿದಾರ್
dice ಏಕ್ ಖೆಳ್
dicentra ಏಕ್ ಝಡ್, ಏಕ್ ಫುಲ್
dicentric ದ್ವಿಕೇಂದ್ರೀಯ್
dicephalous ದೋನ್‍ಮಸ್ತಕ್
dicey ಅಪಾಯಾಚೆಂ
dichlorvos ಏಕ್ ಕೀಡ್‍ನಾಶಕ್
dichondra ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
dichotomist ಎಕಾಮೆಕಾ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಚೆ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್ಚೊ
dichotomous ಎಕಾಮೆಕಾ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಚೆ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಆಸ್ಚೊ
dichotomy ಎಕಾಮೆಕಾ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಚೆ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ
dichroic ದ್ವಿರಂಗಾಳ್
dichroism ದ್ವಿರಂಗ್ಪಣ್
dichromat ದ್ವಿರಂಗಿ
dictromate ಏಕ್ ಕ್ರೋಮಿಅಮ್ ಮೀಟ್
dichromatic ದ್ವಿರಂಗಾಳ್
dichromatism ದೋನ್ ರಂಗ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ಕುಡ್ಡೆಪಣ್
dichroscope ದ್ವಿರಂಗ್ ದರ್ಶಕ್
dicker ಧಾ, ಮೊಲಾಯ್, ಅದಲ್ ಬದಲ್ ಕರ್
dickey ಶರ್ಟಾಚೊ ವಿಂಗಡ್ ಮುಕ್ಲೊ ವಾಂಟೊ, ಕಾರಾಂತ್ ಸಾಮಾನ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಗೊ
dicrotism ದ್ವಿಬಡ್ಣಿ
dicta ಸಾಂಗ್ಣ್ಯೊ
dictate ಬರಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಬ್ದ್ ಸಾಂಗ್, ರಾಜ್ ಕರ್, ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರ್
dictation ಬರಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಬ್ದ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
dictator ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ
diction ಸಬ್ಡಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಆನಿ ವಾಪರ್, ಉಲಯ್ತಾನಾ ವ ಗಾಯ್ತಾನಾ ಸಬ್ದಾಂಚಿ ಸ್ಪಷ್ಟತಾ
dictionary ಸಬ್ದಾವಳ್, ಸಬ್ದ್ ಕೋಷ್, ಸಬ್ದ್ ಸಂಗ್ರಹ್
dictum ಸಾಂಗ್ಣಿ
dicynodont ದ್ವಿಪೆಟೊದಾಂತ್
did ಕೆಲೆಂ
didactic ಶಿಕವ್ಣೆಚೆಂ
didacticism ಶಿಕವ್ಣ್
didactics ಶಿಕಂವ್ಚಿ ರೀತ್
didst ಕೆಲೆಂ
didymium ಜವ್ಳೊ ತತ್ತ್ವ್
die ಮೋರ್
die hard ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಮುಕಾರ್ಸಿ
die-hard ಬಳಿಷ್ಠ್ ನಿರ್ಣಯಾಚೊ, ಬದ್ಲಾವಣೆಕ್ ಬಳಿಷ್ಠ್ ವಿರೋಧಿ
die on the vine ಸುರ್ವೆರ್ ಸಲ್ವೊ
dieffenbachia ಏಕ್ ವಿಕಾಳ್ ಝಡ್
diel ದಿಸಾಳ್
dielectric ದ್ವಿವೀಜ್
dieresis diaeresis ಪೊಳೆ pl. diereses
diesis ದೊಡಿ ಸುರಿ pl. dieses
diet ಪೊತ್
dietary ಪೊತಾಚೆಂ
dieter ಪೊತಕ್
dietetic ಪೊತಾಚೆಂ
dietetics ಪೊತ್ ವಿದ್ಯಾ
dietician ಪೊತ್ ವಿದ್ಯಾ ವಿಶೇಷಜ್ಞ್
differ ಫರಕ್ ಆಸ್
difference ಫರಕ್, ತಫಾವತ್
different ವಿಂಗಡ್
differentia ಫರಕ್, ತಫಾವತ್
differential ಫರಕ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ, ಫರಕೀಯ್
differential geometry ಫರಕೀಯ್ ರೇಖಾಗಣಿತ್
differentiate ಫರಕ್ ಕರ್
difficult ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ
difficulty ಕಷ್ಟ್
diffident ಸ್ವವಿಶ್ವಾಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಪಾದ್ಯೆಂವ್ಚೊ, ಅವಿಶ್ವಾಸಿ
diffuse ಪಾಸಾರ್
diffuser ಪಾಸಾರಕ್
diffusion ಪಾಸಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ
diffusive ಪಾಸಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ
dig ಖೊಂಡ್, ಉಸ್ತಿ
dig in one’s heels ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಥಿರ್ ರಾವ್
digamy ದುಸ್ರೆಂ ಕಾನೂನಿ ಕಾಜಾರ್, ಘೊವ್ ವ ಬಾಯ್ಲ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್
digastric ದ್ವಿಪೊಟೀಯ್
digerati ಗಣಕ್ ಪ್ರವೀಣ್ ವ್ಯಕ್ತಿ (digital + literati)
digest ಜಿರಯ್
digestif ಜಿರ್ವಣೆಕ್ ಕುಮಕ್, ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಅಮಾಲ್ ಪೀವನ್
digestion ಜಿರ್ವಣ್
digestive ಜಿರ್ವಣೆಕ್ ಕುಮಕ್
digger ಖೊಂಡ್ಪಿ
diggings ಖನಿಜ್ ಖೊಂಡ್ಚೊ ಜಾಗೊ, ಖೊಂಡುನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ
dight ನೆಸಯ್, ನೆಟಯ್
digit ಅಂಕೊ, ಬೊಟ್, ತೆಮೆಟ್
digital ಅಂಕೀಯ್, ಬೊಟಾಚೆಂ, ತೆಮೆಟ್ಯಾಚೆಂ
digital computer ಅಂಕೀಯ್ ಗಣಕ್
digitalis ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
digitate ಬೊಟೀಯ್, ತೆಮೆಟೀಯ್
dignified ಮರ್ಯಾದಿತ್
dignify ಮರ್ಯಾದ್ ದೀ
dignitary ಮರ್ಯಾದಿವಂತ್
dignity ಮರ್ಯಾದ್
digoxin ಕಾಳಿಜ್ ಸಮಾ ಬಡಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ವೊಕಾತ್
digraph ದ್ವಿಅಕ್ಷರ್
digress ಚರ್ಚೆಚ್ಯಾ ವ ವಾದಾಚ್ಯಾ ವಿಷಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಉಲಯ್
digression ಚರ್ಚೆಚ್ಯಾ ವ ವಾದಾಚ್ಯಾ ವಿಷಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ
digressive ಚರ್ಚೆಚ್ಯಾ ವ ವಾದಾಚ್ಯಾ ವಿಷಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಉಲವ್ಣೆ ಆಸ್ಚೆಂ
diktat ಫರ್ಮಾಣ್
dike ಖಳಿ
dilapidate ಮೊಡ್ಕುರೆಂ ಜಾ
dilapidated ಮೊಡ್ಕುರೆಂ
dilatancy ವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಗೂಣ್
dilatant ವಿಸ್ತಾರೀಯ್
dilatation ವಿಸ್ತಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ
dilatator ವಿಸ್ತಾರಕ್, ಏಕ್ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾ ಆಯ್ದ್
dilate ವಿಸ್ತಾರ್ ಕರ್
dilation ವಿಸ್ತಾರ್
dilation and curettage ಏಕ್ ಗರ್ಭಪಾತ್ ರೀತ್
dilatometer ವಿಸ್ತಾರ್ ಮಾಪಕ್
dilator ವಿಸ್ತಾರಕ್, ಏಕ್ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾ ಆಯ್ದ್
dilatory ವೇಳ್ ಕರಂವ್ಚೆಂ
dildo ಬಿಟ್ಟ್ಯಾ ಸಾರ್ಕಿ ವಸ್ತ್
dilettante ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಿ, ಹವ್ಯಾಸಿ
dill ಏಕ್ ಝಡ್
dilly ಉತ್ತಮ್
dilly-dally ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರ್
diligence ವಾಂವ್ಟ್, ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್
diligent ವಾಂವ್ಟಿ
diluent ಪಾತಳಕ್
diluents ಪಾತಳಕ್
dilute ಪಾತಳ್ ಕರ್
dilution ಪಾತಳ್ ಕರ್ಚೆಂ
dilutive ಪಾತಳ್ ಕರ್ಚೆಂ
diluvial ಬುಡ್ತುಗೊಲಾಚೆಂ
dilemma ದ್ವಿವಾದ್
dim ಉಣೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆಸ್ಚೊ, ಮಾಜ್ವೊ
dime ಧಾ ಸೆಂಟ್ (ಡೊಲ್ಲರಾಚೆ)
dimenhydrinate ವೊಂಕಾರೆ ಆನಿ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್ಚಾಕ್ ವೊಕಾತ್
dimension ಮಾಪ್ (ಲಾಂಬಾಯ್, ರುಂದಾಯ್, ಉಬಾರಾಯ್, ವೇಳ್), ವಿಸ್ತಾರಾಯ್, ಗಾತ್ರ್
dimeter ದ್ವಿಮಾಪ್
dimidiate ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಕೆಲ್ಲೆ
diminished ಉಣೆ ಜಾ ವ ಕರ್
diminuendo ಉಣೆ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
diminution ಉಣೆ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
diminutive ಲ್ಹಾನ್ ರೂಪ್, ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್
dimity ದೊಡೆಂ ಸುತ್, ಕಾಪ್ಸಾಚೆಂ ಲುಗಾಟ್
dimmer ಮಾಜ್ವಕ್
dimorphism ದ್ವಿರೂಪ್
dimple ಸುಳಿ
dimwit ಬುದ್ದು
din ವಡ್ ಆವಾಜ್
dine ಜೇವ್
diner ಜೆವ್ಪಿ
dinette ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಗೊ
ding ಪುರೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್
ding-a-ling ಬುದ್ದು, ಪಿಸೊ
ding-dong ಘಾಂಟಿಚೊ ಆವಾಜ್
dingbat ಟೈಪ್‍ಸೆಟ್ ಘುರ್ತ್, ಬುದ್ದು, ಪಿಸೊ
dinge ಮೆಳೆಪಣ್, ಗಲಿಜಾಯ್
dinger ಬೇಸ್‍ಬೊಲಾಂತ್ ಘರ್ ಧಾಂವ್ಡಿ
dinghy ದೊಣಿ
dingle ರೂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಫಾಲ್ಕೆಂ
dingleberry ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್, ಏಕ್ ಫುಲ್, ಏಕ್ ಫಳ್
dingo ಒಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಚೊ ರಾನ್ ಪೆಟೊ
dingus ಲ್ಹಾನ್ ವಸ್ತ್
dingy ಮೆಳೆ, ಗಲಿಜ್
dining room ಜೆವ್ಣಾಚೆಂ ಕೂಡ್
dink ದೊಣಿ
dinkey ಲ್ಹಾನ್ ರಯ್ಲ್
dinner ಜೆವಾಣ್
dinner jacket ಜೆವಾಣ್ ಕುತಾಂವ್
dinnertime ಜೆವಾಣ್ ವೇಳ್
dinnerware ಜೆವಾಣ್ ಆಯ್ದಾನಾಂ
dinosaur ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಏಕ್ ವಡ್ ಮನ್ಜಾತ್, ಭಿರಾಂಪಾಲ್
dint ಬಳ್
diocese ದಿಯೆಸೆಜ್
dioecious ದ್ವಿಘರೀಯ್
diopside ಏಕ್ ಖನಿಜ್
diorite ಏಕ್ ಖಡಾಪ್
dioxide ದ್ವಿಆಮ್ಲ್
dip ಬುಡಯ್
dip net ಬುಡಯ್ ಜಾಳ್
diphtheria ಆಡಾರೆಂ
diphthong ದ್ವಿಸ್ವರ್
diphthongal ದ್ವಿಸ್ವರೀಯ್
diplegia ದ್ವಿಆರ್
diploma ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣ್‍ಪತ್ರ್
diplomacy ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಂಬಂಧ್
diplomat ವಿದೇಶಾಂತ್ ದೇಶಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ
diplomate ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣ್‍ಪತ್ರ್ ಆಸ್ಚೊ
diplomatic ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಂಬಂಧಾಚೆಂ
diplopia ದೊಡಿ ದೀಷ್ಟ್
diplopod ಕೊಟಾರ್ಲಿ
dipnoan ಪೊಪಿಸ್ ಮಾಸ್ಳಿ
dipodic ದ್ವಿಚರಣೀಯ್
dipody ದ್ವಿಚರಣ್
dipolar ದ್ವಿಧ್ರುವೀಯ್
dipole ದ್ವಿಧ್ರುವ್
dipper ಬುಡವಕ್
dippy ಪಿಸೊ
dipso ಅಮಾಲಿ
dipsomania ಅಮಾಲ್‍ಪಣ್
dipsomaniac ಅಮಾಲಿ
dipsomaniacal ಅಮಾಲೀಯ್
dipstick ಬುಡಯ್‍ಕಾಡಿ
dipteran ಉಬ್ಣಿ, ಉಬ್ಣೆಚೆಂ
dipterous ಉಬ್ಣೆಚೆಂ
diptych ದ್ವಿದೋಡ್
diquat ಏಕ್ ಝಡ್‍ನಾಶಕ್
dire ಭೋವ್ ಪಾಡ್
direct ಸೀದಾ, ನಿರ್ದೇಶನ್ ದೀ
direct current ಸೀದಾ ವಾಳ್
direct deposit ಸೀದಾ ಠೆವಣಿ
direct examination ಸೀದಾ ಪರಿಕ್ಷಾ
direct primary ಸೀದಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್
direct tax ಸೀದಾ ತಿರ್ವೊ
direction ಕೂಸ್, ನಿರ್ದೇಶನ್
directive ನಿರ್ದೇಶರ್
director ನಿರ್ದೇಶಕ್
directorate ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ್
directorial ನಿರ್ದೇಶಕೀಯ್
directory ನಿರ್ದೇಶಿಕಾ, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಂಡಳಿ
directress ನಿರ್ದೇಶಕಿ
directrice ನಿರ್ದೇಶಕಿ
directrix ನಿರ್ದೇಶಕಿ
dirge ಮೊರ್ನಾಚೆಂ ಕಂತಾರ್
dirigible ವಾರ‍್ಯಾಚ್ಯಾಕಿ ಹಾಳು ವಿಮಾನ್
dirigisme ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ್
dirk ಸುರಿ
diriment ಕಾಜಾರ್ ಮೆಖಣ್ ಕರ್ಚಿ
dirndl ಗಾಗ್ರೊ
dirt ಚಿಕೊಲ್, ಮೆಳಾಪ್
dirt cheap ಭೋವ್ ಸವಾಯ್
dirty ಮೆಳೊ, ಬುರ್ಸೊ
dirty old man ಕಾಮುಕ್ ಮಾತಾರೊ
dirty tricks ಕುಯುಕ್ತ್ಯೊ
disappear ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾ
disappointment ನಿರಾಶಾ
disaster ದೆಸ್ವಾಟ್
disastrous ದೆಸ್ವಾಟೆಚೆಂ
disburse ನಿಧಿ ಥಾವ್ನ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್
disc ಚಕ್ರ್
discalced ಖಾಲಿ ಪಾಯ್
discant ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್
discard ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಡಯ್
discern ಸಮ್ಜೊ, ತಜ್ವಿತ್ ಕರ್
discernment ಸಮ್ಜೊಣಿ, ತಜ್ವಿತ್
discharge ಸುಟ್ಕಾ ದಿ, ಕಾಡ್
disciform ಉರುಟ್ ವ ತಾಂತ್ಯಾ ರೂಪ್
disciple ಶಿಸ್
disciplinarian ಶಿಸ್ತ್‌ಪಾಲಕ್
disciplinary ಶಿಸ್ತೀಯ್
discipline ಶಿಸ್ತ್
disclaim ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್
disclaimer ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ
disclamation ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ
disclose ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರ್ಚೆಂ, ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ಚೆಂ
discloser ಪ್ರಗಟಕ್
disclosure ಪ್ರಗಟಣ್
disco ಏಕ್ ನಾಚ್
discoid ಚಕ್ರೀಯ್
discoidal ಚಕ್ರೀಯ್
discombobulate ಘುಸ್ಪಡಾಯ್
discombobulation ಘುಸ್ಪಡ್
discomfit ವಿಫಲ್ ಕರ್, ಉಬ್ದೆಸಾಂತ್ ಘಾಲ್
discomfiture ವಿಫಲತಾ, ಉಬ್ದೆಸ್
disconcert ಘುಸ್ಪಡಾಯ್, ಉಬ್ದೆಸಾಂತ್ ಘಾಲ್
discord ಅಸಹಮತಿ, ಝಗ್ಡೆಂ
discordant ಅಸಹಮತೀಯ್
discotheque ಡಿಸ್ಕೊ ನಾಚ್ಚೊ ಜಾಗೊ
discount ಸುಟ್
discourse ಉಲವ್ಣೆ, ಎಕಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ವಿವರಣ್, ಘಡ್ಸಿತ್ ಉಲವ್ಣೆ ವ ಬರಾಪ್
discover ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್
discoverer ಸೊದ್ಪಿ
discovery ಸೊದಾಪ್
discreet ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಆನಿ ಗುಮಾನ್ ವೊಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
discrepancy ಅತಾಳ್
discrepant ಅತಾಳೀಯ್
discrete ವಿಂಗಡ್
discretion ಸಮ್ಜೊಣಿ, ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್
discretionary ಸಮ್ಜೊಣೀಯ್
discriminate ಥರ್ ಕರ್
discrimination ಥರ್ ಕರ್ಚೆಂ
discriminative ಥರ್ ಕರ್ಚೆಂ
discriminator ಥರ್ ಕರ್ಚೊ
discriminatory ಥರ್ ಕರ್ಚೆಂ
discursive ವಿಷಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಷಯಾಕ್ ವೆಚೆಂ, ವಿಶ್ಲೇಷೀಯ್ ರಾಜಾಂವ್ ಆಸ್ಚೆಂ
discus ಚಕ್ರ್
discuss ಚರ್ಚೆ ಕರ್ಚೆಂ
discussant ಚರ್ಚೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೊ
discussion ಚರ್ಚೆ
disdain ಅವ್ಮರ್ಯಾದ್, ಕಾಂಠಾಳೊ
disease ಪಿಡಾ
disguise ವೇಸ್
disgust ಕಾಂಠಾಳೊ
dish ಆಯ್ದಾನ್, ರಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ
dish out ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ದಿ
dishabille ಗಣ್ಣೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ನೆಸಾಪ್, ಗಣ್ಣೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ರೀತ್
dishcloth ಆಯ್ದಾನ್ ಲುಗಾಟ್
dishclout ಆಯ್ದಾನ್ ಲುಗಾಟ್
dishevelled ಬಿಸುಳೆ
dishrag ಆಯ್ದಾನ್ ಲುಗಾಟ್
dishware ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಆಯ್ದಾನಾಂ
dishy ಆಕರ್ಷಕ್
disk ಚಪ್ಪಟ್ ಆಕಾರ್, ಆಂಗಾಚೊ ಉರುಟ್ ಆನಿ ಚಪ್ಪಟ್ ವಾಂಟೊ
dismal ನಿರಾಶೀಯ್, ಖೊಟೆ ದೀಸ್
dismay ನಿರಾಶಾ, ಭಿಯಾನ್ ಅವ್ಚಿತ್ ಧಯ್ರ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ
dismiss ಕಾಡ್
disparage ಹಲ್ಕ್ ಕರ್
disparate ಭೋವ್ ವಿಂಗಡ್
disparity ಭೋವ್ ವಿಂಗಡ್ಪಣ್
dispatch ವೇಗಾನ್ ಧಾಡ್, ಜಿವ್ಶಿ ಮಾರ್, ವೇಗಾನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್, ಖಬ್ರೆಚಿ ವರ್ದಿ
dispatcher ಧಾಡ್ಪಿ, ವರ್ದಿಗಾರ್
dispel ಧಾಂವ್ಡಾಯ್, ಪಯ್ಸ್ ಕರ್
dispensary ವೊಕಾತ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಜಾಗೊ
dispensation ಸುಟ್ಕಾ, ವ್ಯವಸ್ಥಾ
dispense ಸುಟ್ಕಾ ದೀ, ವಾಂಟೆ ಕರ್ನ್ ದೀ
dispersal ಶಿಂಪ್ಡಾವ್ಣಿ
disperse ಶಿಂಪಡ್
dispersion ಶಿಂಪ್ಡಾವ್ಣಿ
dispersive ಶಿಂಪಡೀಯ್
disport ವಾಂಟೆ ಕರ್
disposal ವಾಪರುಂಕ್ ಅಧಿಕಾರ್, ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ಅನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್ ವರ್ಗ್ ಕರ್ಚೆಂ
dispose ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್, ಅನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್ ವರ್ಗ್ ಕರ್
disposition ನಿಯಂತ್ರಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್
dispread ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಭಾಯ್ರ್ ವ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಪಾಸಾರ್
disputant ವಿವಾದಿ
disputation ವಿವಾದ್ ಕರ್ಚೆಂ
disputatious ವಿವಾದೀಯ್
dispute ವಿವಾದ್
disquisition ತಪಾಸಣ್
disrupt ಗೊಂದೊಳ್ ಕರ್
disruption ಗೊಂದೊಳ್
disruptive ಗೊಂದೊಳಕ್
dissect ಚೀರ್
dissection ಚಿರ್ಚೆಂ
dissector ಚೀರಕ್
dissemble ಫಟ್ಕಿರೆಂ ರೂಪ್ ದಾಕಯ್
disseminate ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್, ಪಾಸಾರ್
dissension ವಿರೋಧ್
dissent ವಿರೋಧ್
dissert ಲಾಂಬ್ ವೇಳ್ ಉಲಯ್ ವ ಬರಯ್
dissertation ಎಕಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಬರಾಪ್
dissidence ವಿರೋಧ್
dissident ವಿರೋಧಿ
dissipate ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾ, ವ್ಯರ್ಥ್ ಖರ್ಚ್ ಕರ್
dissolute ಸದಿಳ್, ವಾಯ್ಟ್
dissonance ಅಸಹಮತಿ
dissonant ಅಸಹಮತೀಯ್
dissolve ಇರ್, ಕರ್ಗೊ, ಖಿರ್
dissuade ಕರಿನಾಶೆಂ ರಾವೊಂಕ್ ಸಲಹಾ ದೀ
dissuasion ಕರಿನಾಶೆಂ ರಾವೊಂಕ್ ಸಲಹಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ
distaff ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚಿ ಲೊಂವ್ ಧರ್ಚಿ ಬೆತ್ಕಾಟಿ, ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್
distaff side ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಆವಯ್ಚಿ ಕೂಸ್
distain ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್
distance ಪಯ್ಸ್
distant ಪಯ್ಸಿಲೊ
distaste ನಾಪಸಂದ್
distelfink ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚೊ ವಿನ್ಯಾಸ್
distemper ಏಕ್ ರಂಗಾಳ್ ದ್ರವ್, ಏಕ್ ಪೆಟ್ಯಾಂಚಿ ಪಿಡಾ, ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಕರ್
distemperature ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಸ್ಥಿತಿ
distend ವಿಸ್ತಾರ್ ಕರ್ ವ ಜಾ, ಸುಜ್
distensible ವಿಸ್ತಾರೀಯ್
distension ವಿಸ್ತಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ವ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
distention ವಿಸ್ತಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ವ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
distich ದ್ವಿಪಂಕ್ತಿ
distichous ದ್ವಿಪಂಕ್ತೀಯ್
distill ಭಟ್ಟಿ ಕಾಡ್
distillation ಭಟ್ಟಿ ಕಾಡ್ಚೆಂ
distillery ಭಟ್ಟಿ
distinct ನಿರಾಳೊ
distinction ಫರಕ್, ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ
distinctive ಫರಕೀಯ್
distinguish ವಿಂಗಡ್ ಕರ್
distort ಆಕಾರ್ ಪಾಡ್ ಕರ್, ಅರ್ಥ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್
distortion ಆಕಾರ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಅರ್ಥ್ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ
distract ಕುಶಿಕ್ ಘುಂವ್, ಎಕಾ ಸಂಗ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್ ಅನ್ಯೆಕಾಕ್ ಚೀತ್ ದೀ
distraction ಆಡ್‍ಚಿಂತ್ನಾ
distrain ಕಷ್ಟಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬಳ್ ಕರ್
distraint ಕಷ್ಟಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬಳ್ ಕರ್ಚೆಂ
distrait ಚೀತ್ ದೀನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
distraite ಚೀತ್ ದೀನಾತ್‍ಲ್ಲಿ
distraught ದೆದೆಸ್ಪಾರ್
distress ಅಪಾಯ್, ಕಷ್ಟ್, ದೂಖ್
distributary ವಾಂಟ್ಪಿನಂಯ್
distribute ವಾಂಟ್
distribution ವಾಂಟಾಪ್
distributor ವಾಂಟ್ಪಿ
district ಜಿಲ್ಲೊ
disturb ಧೊಸ್
disturbance ಧೊಸ್ಚೆಂ, ಧೊಸಾಪ್
dit ರೇಡಿಯೊ ವ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸಂಕೇತಾಂತ್ ತಿಬೊ
ditch ಖಳಿ
ditheism ದ್ವಿಆಸ್ತಿಕ್‍ವಾದ್
dither ಅನಿರ್ಣಯ್
dithyramb ಮಟ್ವೆಂ ಪದ್
ditransitive ದ್ವಿಸಕರ್ಮಕ್
ditsy ಪಿಶೆಪಣಾಂತ್ ಚಿಲ್ಲರ್
dittany ಕ್ರೀಟಾಚೆಂ ಒಡ್ತಲಾಂವ್, ಉತ್ತರ್ ಅಮೆರಿಕಾಚೆಂ ಒಡ್ತಲಾಂವ್
ditto ತೆಂಚ್ಚ್
ditty ಲ್ಹಾನ್ ಪದ್
ditz ಪಿಶೆಪಣಾಂತ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮನಿಸ್
ditzy ಪಿಶೆಪಣಾಂತ್ ಚಿಲ್ಲರ್
diuresis ಮೂತ್ ಚಡ್ ವೆಚೆಂ
diuretic ಮೂತ್ ಚಡ್ ವೆಚೆ ಬರಿ ಕರ್ಚೆಂ
diurnal ಸದಾಂಚೆಂ, ದಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
diuron ಏಕ್ ಝಡ್ ನಾಶಕ್
diva ಒಪೆರಾ ಗಾವ್ಪಿಣ್
divagate ವಿಷಯ್ ವ ವಾಟೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ವಚ್
divaricate ಪಯ್ಸ್ ಪಾಸಾರ್
divarication ಪಯ್ಸ್ ಪಾಸಾರ್ಚೆಂ
dive ಉದ್ಕಾಂತ್ ಊಡ್
diver ಉದ್ಕಾಂತ್ ಉಡ್ಚೊ
diverge ವಾಟೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ವಚ್, ಏಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಬಿಂದು ಥಾವ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ವಚ್
divergence ಫರಕ್, ತಫಾವತ್, ವಿಂಗಡ್ ವೆಚೆಂ
divergent ಫರಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ವಿಂಗಡ್ ವೆಚ್ಯೊ
divers ಥರಾವಳ್, ಎಕಾಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಅಖಂಡಿತ್ ಸಂಖೊ
diverse ಇತರ್, ವಿವಿಧ್
diversion ದುಸ್ರ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್ಚೆಂ
diversionary ದುಸ್ರ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್ಚೆಂ, ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಗುಮಾನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
diversify ವಿವಿಧ್ ಕರ್
diversity ಇತರ್ಪಣ್, ವಿವಿಧತಾ
divert ದುಸ್ರ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್
divest ಆಸ್ತ್, ಅಧಿಕಾರ್ ವ ಹಕ್ಕ್ ಕಾಡ್
divestiture ಆಸ್ತ್, ಅಧಿಕಾರ್ ವ ಹಕ್ಕ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ, ಹಿಸೆ ವರ್ಗ್ ಕರ್ಚೆಂ
divide ವಾಂಟೆ ಕರ್
divider ವಾಂಟೆ ಕರಕ್
dividend ಲಾಭಾಂಶ್
divination ಶಕುನ್ ಪೊಳೊವ್ನ್ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
divine ದೈವಿಕ್
diviner ಶಕುನ್ ಪೊಳೊವ್ನ್ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೊ
divining rod ಉದಾಕ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಬೊಡಿ
divinise ಶಕುನ್ ಪೊಳೊವ್ನ್ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಂಗ್
divinity ದೇವ್‍ಪಣ್, ದೇವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
divisible ವಾಂಟೆ ಕರ್ಯೆತ್
division ವಿಭಾಗ್
divisive ಎಕ್ವಟ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೊ
divorce ಸೊಡಾಪ್
divulge ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರ್
dizygotic ದೋನ್ ತಾಂತ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್
dizziness ತಕ್ಲಿ ಘುಂವಳ್
dizzy ತಕ್ಲಿ ಘುಂವಳ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ
do ಕರ್
do a number on ಫಟವ್ನ್ ಸಲ್ವಯ್
do away with ಸಂಪಯ್
do the trick ಗರ್ಜೆಚೊ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಹಾಡ್
do-gooder ಬೊರೆಂ ಕರ್ಚೊ
do in ಸಲ್ವಣ್ ವ ನಾಸ್ ಹಾಡಯ್, ಫಟಯ್
do-nothing ಅಳ್ಶಿ ಮನಿಸ್
dobbin ಸಕಾಸ್ ವೆಚೊ ಘೊಡೊ
dobby ಲ್ಹಾನ್ ಆಕಾರಾಂ ವಿಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಾಗಾಕ್ ಲಾಗಯಿಲ್ಲೆಂ
docent ವಿದ್ಯಾಲಯ್ ವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಪರಿಪಾಠಕ್, ಮ್ಯೂಜ಼ಿಯಮ್ ವ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಂತ್ ವಿವರಣ್ ದಿಂವ್ಚೊ
docile ವೊಗೊ ಆಸ್ಚೊ ಆನಿ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸುಲಭ್
dock ಧೊಖೊ, ಶಿಮ್ಟಿ ಕಾತರ್ನ್ ಮಟ್ವಿ ಕರ್, ಮಟ್ವೆಂ ಕರ್, ಉಣೆ ಕರ್
dockage ಧೊಖೊ ವಾಪರುಂಕ್ ದುಡು
docker ಶಿಮ್ಟಿ ಕಾತರ್ನ್ ಮಟ್ವಿ ಕರ್ಚೊ
docket ದಸ್ತಾವೆಜ್ ಗೋಷ್ವರೊ, ನ್ಯಾಯಸಭಾ ವ್ಯಾಜ್ ಪಟ್ಟಿ
dockhand ಧೊಖೊ ಕಾಮೆಲಿ
dockland ಧೊಖೊ ಭುಂಯ್
dockmaster ಧೊಖೊ ಮೆಸ್ತ್ರಿ
dockside ಧೊಖೊ ಕೂಸ್
dockworker ಧೊಖೊ ಕಾಮೆಲಿ
dockyard ತಾರ್ವಾಂ ಬಾಂದ್ಚೊ ವ ಸಮಾ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ
doctor ವಯ್ಜ್, ದೊತೊರ್, ಫಟಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಬದ್ಲಿ
doctoral ದೊತೊರೀಯ್
doctorate ದೊತೊರ್ ಬಿರುದ್ ವ ಸನದ್
doctrinaire ತತ್ತ್ವ್‌ವಾದಿ, ತಾತ್ವಿಕ್
doctrinal ತಾತ್ವಿಕ್
doctrine ತತ್ತ್ವ್
docudrama ದಸ್ತಾನಾಟಕ್
document ದಸ್ತಾವೆಜ್
documental ದಸ್ತಾವೆಜೀಯ್
documentalist ದಸ್ತಾವೆಜ್ ವಿಶೇಷಜ್ಞ್
documentarian ದಸ್ತಾವೆಜ್ ಪಿಂತುರ್ ಕರ್ಚೊ
documentarist ದಸ್ತಾವೆಜ್ ಪಿಂತುರ್ ಕರ್ಚೊ
documentary ದಸ್ತಾವೆಜ್ ಪಿಂತುರ್
documentation ದಸ್ತಾವೆಜ್ ಕಾಮ್
documentational ದಸ್ತಾವೆಜ್ ಕಾಮಾಚೆಂ
documenter ದಸ್ತಾವೆಜ್‍ಗಾರ್
docusoap ದಸ್ತಾಸಾಬು
docutainment ದಸ್ತಾರಂಜನ್
dodder ಹಾಲ್, ಕಾಂಪ್
doddered ಫಾಂಟೆ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ, ಅಸ್ಕತ್
doddle ವಿಡಿಯೊ, ಪಿಂತುರ್, ಒಡಿಯೊ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್
dodecagon ಬಾರಾಕೋನ್
dodecahedra dodecahedron ಪೊಳೆ
dodecahedral ಬಾರಾ ತೊಂಡೀಯ್
dodecahedron ಬಾರಾತೊಂಡಾಂ
pl. dodecahedra
dodecaphonic ಬಾರಾತಾಳೀಯ್
dodecaphonist ಬಾರಾತಾಳೆಗಾರ್
dodecaphony ಬಾರಾತಾಳೆ
dodge ಚುಕಯ್
dodger ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ಚೊ
dodgy ಚುಕಾರಿ, ದುಬಾವಿ
dodo ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಸುಕ್ಣೆ
doe ಚಿತಾಳ್, ಕಾಂಗರೂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮನ್ಜಾತಿಂನಿ ಬಾಯ್ಲ್ (ಸ್ತ್ರೀ)
doer ಕರ್ಪಿ
does ಕರ್ತಾ
doff ಕಾಡ್, ಕುಸಿಕ್ ಘಾಲ್
dog ಪೆಟೊ
dog days ಕಾಮ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ದೀಸ್
dog-ear ಪೆಟೊ ಕಾನ್, ಪಾನಾಚೊ ಸಕ್ಲಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಕೊನ್ಸೊ
dog-eared ಪೆಟೊ ಕಾನ್ ಆಸ್ಚೊ, ಪಾನಾಚೊ ಸಕ್ಲಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಕೊನ್ಸೊ ಆಸ್ಚೊ
dog fennel ಏಕ್ ಝಡ್, ಏಕ್ ನಲಿಯೊ
dog flea ಕಿರಂಟ್
dog grass ಹರಿಯಾಳಿ ತಣ್
dog in the manger ಅಪ್ಣಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದೀನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
dog rose ಪೆಟೊ ಗುಲೊಬ್
dog star ಪೆಟೊ ನೆಕೆತ್ರ್
dog tag ಪೆಟೊ ಪಟ್ಟಿ
dogbane ಏಕ್ ವಿಕಾಳ್ ಝಡ್
dogcart ಪೆಟೊಗಾಡಿ
dogcatcher ಪೆಟೊ ಧರ್ಚೊ
dogdom ಪೆಟೊ ಸಂಸಾರ್
doge ವೆನಿಸ್ ಆನಿ ಜಿನೊಅಂತ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ
dogface ಪೆಟೊತೊಂಡ್, ಶಿಪಾಯಿ
dogfight ಪೆಟೊಝಗ್ಡೆಂ
dogfish ಪೆಟೊಮಾಸ್ಳಿ
dogged ಹಠಿ
doggerel ಖುಶಾಲಾಯೆಚೆಂ ಗೀತ್
doggery ಕೆಲ್ಶ್ಯಾಚಿ ಅಂಗಡ್
doggy ಲ್ಹಾನ್ ಪೆಟೊ
doggish ಪೆಟ್ಯಾಳ್
doggo ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ
doggy ಲ್ಹಾನ್ ಪೆಟೊ, ಪೆಟ್ಯಾಳ್
doghouse ಪೆಟೊಘರ್, ಪೆಟ್ಯಾಚೊ ಆಸ್ರೊ
dogleg ಪೆಟೊಪಾಯ್
doglike ಪೆಟ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೊ
dogma ಧಾರ್ಮಿಕ್ ತತ್ತ್ವ್
doily ಲ್ಹಾನ್ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್, ಲ್ಹಾನ್ ಮಾಂದ್ರಿ
doing ಕಾಮ್
dojo ಜೂಡೊ, ಕರಾಟೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ವರಕ್ಷಣ್ ಕಲಾ ಶಿಕಂವ್ಚೆಂ ಇಸ್ಕಾಲ್
doldrums ಸಮಾನಕ್ ಲಾಗಿಂ ಸಾಗೊರಾಚೊ ವಾಂಟೊ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ್ ವ ನಿರಾಶೆಚಿ ಸ್ಥಿತಿ
dole ದಾನ್
dolichocephalic ಲಾಂಬ್ ತಕ್ಲಿ ಆಸ್ಚೊ
dolichocephaly ಲಾಂಬ್ ತಕ್ಲಿ
dolichosaurus ಲಾಂಬ್ ಪಾಲ್
doline ಧರ್ನಿಚೊ ವಯ್ಲೊ ವಾಂಟೊ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬುರಾಕ್
doll ಬಾವ್ಲಿ
dollop ಅಗಣಿತ್ ವಡ್ ದ್ರವ್ ಐವಜ್, ಮೋವ್ ವಸ್ತುಚೊ ಮುದೊ, ಕುಲೆರಾಂತ್ ವ ದೊಯೆಂತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ, ಲ್ಹಾನ್ ಐವಜ್
dolly ಬಾವ್ಲಿ, ಲ್ಹಾನ್ ಐವಜ್ ವಸ್ತುರ್ ಬಡಂವ್ಕ್ ರುಕಾಡಾಚೆಂ ಆಯ್ದ್, ಜಡ್ ವಸ್ತು ವರುಂಕ್ ರೊದಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಫೊಳೆಂ
dolly bird ಸೊಭಿತ್ ತರ್ನಾಟೆಂ
dolly varden ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
dolmen ದೋನ್ ವ ಚಡ್ ನೀಟ್ ಫಾತ್ರಾಂಚೆರ್ ಆಡ್ ಫಾತೊರ್ ಆಸ್ಚೊ ಫೊಂಡ್
dolomite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
dolor dolour ಪೊಳೆ
dolorous ದುಖೆಸ್ತ್
dolostone ಡೊಲೊಮೈಟ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಖಡಾಪ್
dolour ದೂಖ್
dolphin ಲ್ಹಾನ್ ದಾಂತಾಳ್ ಮಾಸೊ
dolt ಬುದ್ದು
doltish ಬುದ್ದು
domain ಜಾಗ್ಯಾಚೆಂ ಪೂರ್ಣ್ ಧನಿಪಣ್, ಪೂರ್ಣ್ ಧನಿಪಣ್ ಆಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ
dome ಅರ್ಧೊ ಗೋಲ್ ಪಾಕೆಂ
domesday book ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ೧೦೮೬ ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಚೊ ದಾಖ್ಲೊ ಪುಸ್ತಕ್
domestic ಘರ್ಚೊ
domesticate ಝಡ್ ವ ಮನ್ಜಾತ್ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೆಂ ಕರ್
domesticity ಘರ್ಚಿ ಜಿಣಿ
domicile ರಾಂವ್ಚೊ ಜಾಗೊ, ಘರ್
dominance ಪ್ರಭಾವ್ ವ ನಿಯಂತ್ರಣ್
dominant ಪ್ರಭಾವಿ ವ ನಿಯಂತ್ರಕ್
dominate ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಪರಮತ್ವ್ ಚಲಯ್
domination ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಪರಮತ್ವ್
dominator ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಪರಮತ್ವ್ ಚಲಂವ್ಚೊ
dominatrix ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಪರಮತ್ವ್ ಚಲಂವ್ಚಿ
domineer ಚಡ್ ಬಳಾಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರ್
domineering ಚಡ್ ಬಳಾಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರ್ಚೊ
dominical ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜುಚೆಂ
dominion ಸ್ವಾಮಿತ್ತ್ವ್
dominium ಸ್ವಾಮಿತ್ತ್ವ್, ನಿಯಂತ್ರಣ್, ಧನಿಪಣ್
domino ಅರ್ಧೆಂ ತೊಂಡ್ ಧಾಂಪಾಣ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸದಿಳ್ ಭಾಯ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್, ರುಕಾಡ್ ವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚೊ ಚಪ್ಪಟ್ ಸಮಾಕೊನೀಯ್ ಕುಡ್ಕೊ, ಡೊಮಿನೊಸ್ ಖೆಳಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ
domino effect ಎಕಾ ಘಡಿತಾ ವರ್ವಿಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ಜಮೊವೀಯ್ ಪರಿಣಾಮ್
don ನೆಸ್, ಗುಟ್ಲಾಯ್, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಮಂತನಾಚೊ, ವಿದ್ಯಾಲಯ್ ವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್, ಅಪ್ರಾಧಿ ಮುಖೆಲಿ
dona ಪೊರ್ಚುಗೀಸ್ ವ ಬ್ರೆಜ಼ಿಲಿಯನ್ ಮಂತನಾಚಿ
donate ದಾನ್ ಕರ್
donation ದಾನ್
donative ವಿಶೇಸ್ ಇನಾಮ್ ವ ದಾನ್, ದಾನಾಚೆಂ
donator ದಾನಿ
done ಕೆಲೆಂ, ಜಾಲೆಂ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ರಿವಾಜಿ ಪ್ರಕಾರ್
donee ದಾನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ
doneness ಗರ್ಜೆ ತಿತ್ಲೆಂ ರಾಂದ್‍ಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ
dong ವಿಎಟ್ನಾಮಾಚೊ ದುಡ್ವಾ ಘಟಕ್
dongle ಏಕ್ ಗಣಕ್ ಆಯ್ದ್
donjon ಭಿತರ್ಲೊ ಬುರುಜ್
donkey ಗಾಡಾಂವ್
donkey jacket ಗಾಡಾಂವ್ ಕುತಾಂವ್
donkey’s years ಲಾಂಬ್ ವೇಳ್
donkeywork ನೀರಸ್ ಕಾಮ್
donna ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮಂತನಾಚಿ
pl. donne
donnish ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಾಚೆಂ
donnybrook ಪ್ರಗಟ್ ಝಗ್ಡೆಂ
donor ದಾನಿ
donut ಏಕ್ ಖಾಣಾಚಿ ವಸ್ತ್
doodad ಸುಂರ್ಗಾರ್, ಲ್ಹಾನ್ ವಸ್ತ್
doodle ಉದ್ದೇಶ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಗಿಚ್ಚಿಲ್ಲೆಂ ವ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲೆಂ
doofus ಬುದ್ದು, ಪಿಸೊ
doohickey ಲ್ಹಾನ್ ವಸ್ತ್
doom ನಾಸ್
doomsayer ನಾಸ್ ಸಾಂಗ್ಪಿ
doomsday ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಝಡ್ತೆಚೊ ದೀಸ್, ನಾಸಾಚೊ ಕಾಳ್
doomster ನಿತಿದಾರ್, ನಾಸ್ ಸಾಂಗ್ಪಿ
doomy ನಾಸಾಳ್
door ದಾರ್, ಬಾಗಿಲ್
door prize ದಾರ್ ಇನಾಮ್
door-to-door ದಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ದಾರಾಕ್
doorkeeper ದಾರ್ ರಾಕ್ವಲಿ
doorman ದಾರ್ ಮನಿಸ್
doormat ದಾರ್ ಮಾಂದ್ರಿ
doornail ದಾರ್ ಖಿಳೊ
doorplate ದಾರ್ ಪಟ್ಟಿ
doorsill ಉಂಬರ್, ದಾರ್ವಂತ್
doorstep ದಾರ್ ಮೇಟ್
doorway ದಾರ್ ವಾಟ್
doo-wop ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್
dopa ಏಕ್ ಅಮಿನೊ ಆಮ್ಲ್
dopant ಅನಪುಟ್ ವಸ್ತ್
dope ಅಕಾನೂನಿ ವೊಕಾತ್
dorado ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
dork ಆಕರ್ಷಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಬುದ್ದು
dorky ಬುದ್ದು
dorm dormitory ಪೊಳೆ
dormant ನಿದ್ರೆಸ್ತ್
dormer ದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾರ್ ನೀಟ್ ಜನೆಲ್
dormie ಗೊಲ್ಫಾಂತ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬುರಾಕಾಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ
dormitory ನಿದ್ಚೊ ಜಾಗೊ, ನಿದ್ರಾಲಯ್
dornick ಫಾತೊರ್
dory ಏಕ್ ಮಚ್ವೊ
dos-a-dos ಪಾಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿ
dose ವೊಕ್ತಾಚೊ ಐವಜ್
doss ಶೆಜ್, ಮಾಂಚೊ
dossal ಆಲ್ತಾರಿ ವಯ್ರ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಸುಂರ್ಗಾರಾಚೆಂ ಲುಗಾಟ್
dosshouse ಸವಾಯೆಚೆಂ ಹೊಟೆಲ್
dossier ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಮನಿಸ್ ವ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಫಾಯ್ಲ್
dot ತಿಬೊ
dotal ದೊತಿಚೆಂ
dote ಧಾರಾಳ್ ಮಯ್ಪಾಸ್ ದಾಕಯ್
doth ಕರ್ತಾ
doting ಧಾರಾಳ್ ಮಯ್ಪಾಸ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ
dotterel ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
dottle ನಳಿಯೆಂತ್ ಹುಲ್ಪಾನಾಶೆಂ ಉರ್‌ಲ್ಲಿ ಧುಮ್ಟಿ
dotty ಪಿಸೊ, ತಿಬೆ ಆಸ್ಚಿ
double ದೊಡೊ
double agent ದೊಡೊ ದಲಾಲ್
double barrel ದೊಡಿ ನಳಿ
double barrelled ದೊಡ್ಯಾ ನಳಿಯೆಚಿ
double blind ದೊಡೊ ಕುಡ್ಡೊ
double check ದೊಡೊ ತಪಾಸ್
double crop ದೊಡೆಂ ಪೀಕ್
double cross ಫಟಂವ್ಚೆಂ
double dealing ಫಟಂವ್ಚೆಂ
double decker ದೋನ್ ಡೆಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ
double digit ದೊಡೆ ಅಂಕೆ
double dipper ದೊಡೆಂ ಬುಡಂವ್ಚೊ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಂಬಾಳ್ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪೆನ್ಶನ್ ದೊನೀ ಮೆಳ್ಚೊ
double door ದೊಡೆಂ ದಾರ್
double eagle ದೊಡೊ ಗೀದ್
double-edged ದೋನ್ ಧಾರಿಂಚಿ
double entendre ದೊಡೊ ಅರ್ಥ್
double entry ದೊಡಿ ರೀಗ್
double-face ದೊಡೆಂ ತೊಂಡ್
double-faced ದೋನ್ ತೊಂಡಾಂಚೊ, ಕಪಟಿ
double fault ದೊಡಿ ಚೂಕ್
double feature ದೋನ್ ಪಿಂತುರಾಂ
double jeopardy ದೊಡೊ ಅಪಾಯ್
double play ದೊಡೊ ಖೆಳ್
double reed ದೊಡೊ ಚಿವೊ
double-ring ದೊಡಿ ಮುದಿ
double salt ದೊಡೆಂ ಮೀಟ್
double standard ದೊಡೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್
double star ದೊಡೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್
double sugar ದೊಡಿ ಸಾಕರ್
double-talk ದೊಡೆಂ ಉಲವ್ಣೆ, ಅರ್ಥ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆನಿ ಅರ್ಥಾವಿಣ್ ಭೊರ್ಶಿಕ್ ಉಲವ್ಣೆ
double vision ದೊಡಿ ದೀಷ್ಟ್
double whammy ದೊಡೊ ಮಾರ್
doublehanded ದೊಡ್ಯಾ ಹಾತಾಚೆಂ
doublespeak ಫಟಂವ್ಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆ
doublet ಏಕ್ ಕುತಾಂವ್, ಏಕ್ಸಾರ್ಕೆ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಆಸ್ಚೆಂ
doublethink ದೊಡೆಂ ಚಿಂತಾಪ್
doubloon ಆದಿಂ ಸ್ಪೆಯ್ನಾಂತ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ನಾಣೆ
doubly ದೊಡೆಂ
doubt ದುಬಾವ್
douce ಶಾಂತ್
douceur ರಾಜಿ ಕರುಂಕ್ ಇನಾಮ್
dough ಪೀಟ್
dough box ಪೀಟ್ ಪೇಟ್
doughboy ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಹಾ ಝುಜಾ ವೆಳಾರ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪಾಯ್‍ದಳ್ ಮನಿಸ್
doughnut ಚರ್ಬೆಂತ್ ಭಾಜ್‍ಲ್ಲಿ ಲ್ಹಾನ್ ಉರುಟ್ ಕೇಕ್
doughty ವೀರ್
doughy ಪಿಟಾಳ್
doula ಚಾಕರ್ನ್, ಬಾಂಳ್ತಿಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್
doum ಏಕ್ ಝಡ್
dour ಕಠಿಣ್
douse ಪಾಲ್ವಯ್
dove ಪಾರ್ವೊ
dovecote ಪಾರ್ವ್ಯಾಂಚೊ ಗುಡ್
dovekie ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
dovetail ಪಾರ್ವ್ಯಾಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ
dovish ಪಾರ್ವ್ಯಾಳ್
dowager ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಕ್ ವ ಬಿರುದಾಕ್ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವಿದವ್
dowdy ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ್
dowel ವೊಣೊದಿಂತ್ ಘಾಲ್ಲೊ ರುಕಾಡಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ
dower ವಿದ್ವಿಕ್ ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಂತ್ ಮೆಳ್ಚೊ ವಾಂಟೊ, ನೊವ್ರ್ಯಾನ್ ವೊಕ್ಲೆಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ದುಡು ವ ಆಸ್ತ್
down ಸಕ್ಲಾ, ಸಕೈಲ್
down and dirty ದರ್ವಡೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಪೊಜ್ಡೆಂ
down-and-out ಲಾಚಾರ್, ದುಬ್ಳೊ, ಕುಡಿಂತ್ ಅಸ್ಕತ್ ಆನಿ ಅಸಮರ್ಥ್
down at heel ಪಿಂದ್ಕರ್, ಮೊಡ್ಕುರೆಂ, ಉಣ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ
down at the mouth ನಿರಾಶಿ
down-market ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಚೆಂ
down on ಸಕ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ
down on one’s luck ದುಡು ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಷ್ಟ್
down one’s alley ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ರುಚಿ ವ ಸಾಮರ್ಥಿ ಪ್ರಕಾರ್
down one’s street ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ರುಚಿ ವ ಸಾಮರ್ಥಿ ಪ್ರಕಾರ್
down payment ಮೊಲಾಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ವಿಕ್ತೆಂ ಘೆತಾನಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ
down the drain ವ್ಯರ್ಥ್
down the line ಸಗ್ಳೆಂ, ಫುಡಾರಾಂತ್
down the pike ಫುಡಾರಾಂತ್
down the road ಫುಡಾರಾಂತ್
down the tube ಕೊಸಾಳ್ಚೆಂ, ಕೊಸಾಳ್ಚಿ ಸ್ಥಿತಿ
down-to-earth ಸಾದೊ, ವಡ್ಪಣ್ ದಾಕಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
down to the ground ಸಗ್ಳೆಂ, ಪೂರ್ಣ್
down-to-the-wire ಶೆವಟ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉಸುರ್ಮಡಿಚೆಂ
downbeat ನಿರಾಶೆಚೆಂ
downburst ಸಕ್ಲಾಫುಟ್ಚೆಂ, ಧರ್ನಿರ್ ಎಕಾ ತಿಬ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಕುಶಿಂನಿ ವಾಳ್ಚೆಂ ವಾರೆಂ
downcast ಸಕ್ಲಾ ಪೊಳೊವ್ನ್, ನಿರಾಶಿ
downdraft ಸಕ್ಲಾವಾಳ್
downer ನಿರಾಶಿ ಕರ್ಚೆಂ
downfall ಪತನ್
downfield ಸಕ್ಲಾಶೆತ್
downforce ಸಕ್ಲಾಬಳ್
downhearted ನಿರಾಶಿ
downhill ದೊಂಗ್ರಿ ತಳ್
downgrade ಸಕ್ಲಾ ಕರ್
downland ರೂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಭುಂಯ್
downlight ಸಕ್ಲಾಉಜ್ವಾಡ್
downlink ಸಕ್ಲಾಗಾಂಚ್
download ಸಕ್ಲಾವೊಜೆಂ
downpipe ಸಕ್ಲಾನಳಿ
downplay ಮಹತ್ವ್ ಉಣೆ ಕರ್
downpour ಶಿರಾಂಧಾರಿಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್
downright ಪೂರ್ಣ್, ಸೀದಾ, ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ
downriver ಸಕ್ಲಾನಂಯ್
downscale ಉಣೆ ಕರ್, ಉಣ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ
downshift ಸಕ್ಲಾ ಕರ್
downside ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಕೂಸ್
downsize ಗಾತ್ರ್ ಉಣೆ ಕರ್
downslide ಸಕ್ಲಾ ಚಲನ್
downstairs ಸಕ್ಲಾ ವೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ, ಸಕ್ಲಿ ಮಾಳಯ್
downstate ಸಕ್ಲಾರಾಜ್ಯ್
downstream ಸಕ್ಲಾವಾಳ್
downswing ಸಕ್ಲಾಘುಂವ್ಡಿ
downtime ಸಕ್ಲಾವೇಳ್
downtown ಶಹರಾಚೊ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೇಂದ್ರ್
downturn ಆರ್ಥಿಕ್ ಕ್ರಿಯಾ ಉಣೆ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
downward ಸಕ್ಲಾ
downwash ಸಕ್ಲಾಧು
downwind ಸಕ್ಲಾವಾರೆಂ
dowser ಉದಾಕ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಬೊಡಿ
dowry ದೋತ್
doxie doxy ಪೊಳೆ
doxology ಮಹಿಮಾಗಾನ್
doxy ಚೆಡಿ, ಭಟಿಕ್, ಚಡಿಳ್ ಚಾಲಿಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್
doyen ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಭೋವ್ ವರಿಷ್ಟ್ ದಾದ್ಲೊ
doyenne ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಭೋವ್ ವರಿಷ್ಟ್ ಸ್ತ್ರೀ
doze ಹಳ್ತಾರ್ ನಿದೆ
dozen ಬಾರಾ
dozy ನಿದ್ರೆಸ್ತ್
drab ಚೆಡಿ, ಮಾತ್ಯೆ ರಂಗಾಚೆಂ ವಸ್ತುರ್, ನೀರಸ್
drabble ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಣಿ
dracaena ಏಕ್ ರೂಕ್ ವ ಝಾಡ್ಕುಟ್
drachm drachma ಪೊಳೆ
drachma ಆದಿಂ ಗ್ರೀಸಾಂತ್ ಜಡಾಯೆಚೊ ಘಟಕ್, ಆದಿಂ ಗ್ರೀಸಾಂತ್ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ನಾಣೆ, ೧೮೩೨ (1832) ಥಾವ್ನ್ ೨೦೦೧ (2001) ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಗ್ರೀಸಾಂತ್ ದುಡ್ವಾಚೊ ಘಟಕ್
dracone ವಡ್ ಉದಾಕ್ ರಿಗಾನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ನಳಿ
draconian ಕಠಿಣ್
draconic ಕಠಿಣ್
draff ಖತ್ಕತಾಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉರ್ಚೆ ಕಣ್
draft ಕಡ್ಡಾಯಾಚಿ ಸೈನಿಕ್ ಸೆವಾ, ಕರಡ್
draft board ಕಡ್ಡಾಯಾಚಿ ಸೈನಿಕ್ ಸೆವಾ ಮಂಡಳಿ
drag ವೋಡ್
drag one’s feet ಸಕಾಸ್ ಕರ್
drag one’s heels ಸಕಾಸ್ ಕರ್
drag race ವಾಹನಾಂ ಮಧೆಂ ಧಾಂವ್ಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೊ
draggle ವೋಡ್ನ್ ಭಿಜಯ್ ವ ಮೆಳೆಂ ಕರ್
draggle-tail ಮೆಳಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್, ಚೆಡಿ
draggy ಸಕಾಸ್, ನೀರಸ್
dragline ವೋಡ್‍ಗೀಟ್
dragnet ವೋಡ್‍ಜಾಳ್
dragoman ಅರ್ಬಿ, ತುರ್ಕಿ, ಪಾರ್ಸಿ ಭಾಷಾಂತರ್ ಕರ್ಚೊ
dragon ಸರ್ಸಪ್
dragonet ಲ್ಹಾನ್ ಸರ್ಸಪ್, ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
dragonfly ಸರ್ಸಪ್‍ಮೂಸ್
dragonhead ಸರ್ಸಪ್‍ತಕ್ಲಿ, ಏಕ್ ಒಡ್ತಲಾಂವ್, ಏಕ್ ಫುಲ್
dragonish ಸರ್ಸಪೀಯ್
dragoon ಘೊಡ್ಯಾದಳ್ ಶಿಪಾಯಿ
drain ಗಳ್
drainage ಗಳ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ
drainer ಗಳವ್ಪಿ
drainpipe ಗಳ್ ನಳಿ
drake ದಾದ್ಲೊ ಹಂಸ್
dram ೩.೮೮೮ (3.888) ಗ್ರಾಮ್ ವ ೧.೭೭೨ (1.772) ಗ್ರಾಮ್ ಜಡಾಯೆಚೊ ಘಟಕ್, ೧/೮ (1/8) ಔನ್ಸ್ ದ್ರವ್ ಘಟಕ್
drama ನಾಟಕ್
dramatic ನಾಟಕೀಯ್
dramatics ನಾಟಕ್ ವಿದ್ಯಾ
dramatis personae ನಾಟಕಾಚೆ ಪಾತ್ರ್
dramatise ನಾಟಕೀಯ್ ರಿತಿನ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್
dramatist ನಾಟಕಿಸ್ತ್
drank ಪಿಯೆಲೊ
drape ಗುಟ್ಲಾಯ್
draper ಲುಗಾಟ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ
drastic ಕಠಿಣ್
draught ವಿನ್ಯಾಸ್
draughtboard ೬೪ ಚೌಕ್ ಆನಿ ೨೪ ಕುಡ್ಕೆ ಆಸ್ಚೊ ಬೋರ್ಡ್
draughts ಏಕ್ ಖೆಳ್
draughtsman ವಿನ್ಯಾಸ್ ಮನಿಸ್
draw ಸೊಡಯ್, ವೋಡ್, ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್, ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್, ಸಮಾಸಮ್
draw a blank ಸಲ್ವೊ
draw away ಮುಕಾರ್ ಸರ್
draw down ವಾಪರುನ್ ವ ಖರ್ಚುನ್ ಉಣೆ ಕರ್
draw in ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವ ರಿಗೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾ, ಸಂಪಯ್, ಚಡ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಜಾ
draw off ಕಾಡ್
draw on ಲಾಗಿಂ ಸರ್
draw out ಕಾಡ್, ಲಾಂಬಯ್, ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್
draw up ತಯಾರ್ ಕರ್, ರಾವಯ್, ನೀಟ್ ರಾವ್
drawback ಊಣ್
drawer ಗೊವೆತ್
drawing ಪಿಂತುರ್, ನಕ್ಷಾ
drawing room ಸ್ವಾಗತ್ ಕೂಡ್, ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಕೂಡ್
drawknife ವೋಡ್‍ಸುರಿ
drawl ಸ್ವರ್ ಲಾಂಬವ್ನ್ ಸಕಾಸ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ
drawshave ವೋಡ್‍ಸುರಿ
dray ಗಾಡಿ
dread ಭಿಯೆ
dreadnought ಝುಜಾಚೆಂ ತಾರುಂ, ದಾಟ್ ಲುಗ್ಟಾಚೆಂ ವಸ್ತುರ್, ಭೋವ್ ವಡ್ ವ ಬಳಾಧಿಕ್
dream ಸೊಪಾಣ್
dream catcher ಸೊಪಾಣ್ ಧರಕ್
dreamer ಸೊಪ್ಣೆಲಿ
dreamland ಸೊಪಾಣ್ ಭುಂಯ್
dreamtime ಸೊಪಾಣ್ ವೇಳ್
dreamworld ಸೊಪಾಣ್ ಸಂಸಾರ್
drear dreary ಪೊಳೆ
dreary ನೀರಸ್, ನಿರಾಶೆಚೆಂ
dreck ಕೊಯ್ರ್
dredge ಖೊಂಡ್, ಗೂಂಡ್ ಕರ್, ಜಮೊ ಕರ್, ಖೊಂಡುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್, ಖೊಂಡ್ಚೆಂ ಯಂತ್ರ್
dredger ಖೊಂಡಕ್
dredlocks ಶೆಂಡಿ, ಪಾಂತಿ
dree ಸೊಸ್
dregs ಮೊಡ್ಡಿ
dreich ನೀರಸ್, ನಿರಾಶೆಚೆಂ
dreidel ಚಾರ್ ಕುಸಿಂನಿ ಹೆಬ್ರೆವ್ ಅಕ್ಷರಾಂ ಆಸ್ಚಿ ಖೆಳ್ಣಿ, ಹಾನುಕ್ಕಾ ವೆಳಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಖೆಳ್
drench ಭಿಜ್
dress ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ
dress circle ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಮಂಡಳ್
dress code ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಸಂಹಿತಾ
dress down ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲ್, ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಘಾಲ್
dress rehearsal ಪೂರ್ಣ್ ಅಭ್ಯಾಸ್
dress shield ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಗುರಾಣಿ
dress ship ತಾರುಂ ನೆಟಯ್
dress up ಬೊರಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಘಾಲ್
dressage ತರ್ಬೆತಿ, ಘೊಡ್ಯಾಚಿ ಶಾತಿವಂತ್ ಚಾಲ್
dresser ಜೆವಾಣ್ ದವರುಂಕ್ ಮೇಜ್, ಆಯ್ದಾನಾಂ ದವರುಂಕ್ ಕಬಾಟ್
dressing ನೆಸಾಪ್, ಪಾಕಾಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ
dressing room ನೆಸಾಪ್ ಕೂಡ್
dressing table ನೆಸಾಪ್ ಮೇಜ್
dressmaker ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಕರ್ಚೊ
dressy ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೀಯ್
drew ವೊಡ್ಲೆಂ, ಸೊಡಯ್ಲೆಂ
drey ಚಾಣ್ಯೆಚೊ ಗೊಂಟೆರ್
drib ಲ್ಹಾನ್ ಐವಜ್
dribble ಬೊಲ್ ಹಾತಾನ್, ಪಾಯಾನ್ ವ ಬೊಡಿಯೆನ್ ಚಲಯ್
driblet ಲ್ಹಾನ್ ಐವಜ್, ಥೆಂಬೊ
drier ಸುಕಯಕ್
drift ವಾಳಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆಚೆಂ
drill ಕವಾಯತ್, ಬುರಾಕ್ ಕರ್, ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚಯ್
drink ಪಿಯೆ
drip ಥೆಂಬೆ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್
drive ಚಲಯ್, ಅಂಬುಡ್
drive-by ಚಲಿತ್ ವಾಹನಾ ಥಾವ್ನ್
drive-in ಭಿತರ್ ಚಲಯ್
drive time ಚಲನ್ ವೇಳ್
drive-up ವಯ್ರ್ ಚಲಯ್
drivel ಲಾಳ್ ಗಳಯ್, ಪರ್ವಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ಉಲಯ್
driven ತಕ್ಷಣ್ ಗುಣಾಚೆಂ
driver ಚಾಲಕ್
driver ant ಚಾಲಕ್ ಮೂಯ್
driveway ಚಲನ್ ವಾಟ್
drizzle ಬಾರಿಕ್ ಪಾವ್ಸ್
drogue ಲಂಗರ್
droit ಕಾನೂನಿ ಹಕ್ಕ್
droll ಖುಶಾಲಿ, ವಿದೂಷಕ್
drollery ಖುಶಾಲಾಯ್
dromedary ಕರೊ
dromond ಮಧ್ಯ್ ಕಾಳಾಚೆಂ ವಡ್ ತಾರುಂ
drone ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಮನಿಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಿಮಾನ್ ವ ತಾರುಂ, ದಾದ್ಲೊ ಮ್ಹೊಂವಾಚೊ ಮೂಸ್. ಎಕಾಚ್ಚ್ ಥರಾಚೊ ಆವಾಜ್
drongo ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
drool ಲಾಳ್ ಗಳಂವ್ಚೆಂ, ಲೆಕಾವರ್ತೆಂ ಹೊಗೊಳ್ಸುಂಚೆಂ
droop ಮುಡ್ಕೊ
droopy ಮುಡ್ಕೊರ್
drop ಥೆಂಬೊ, ಸಕೈಲ್ ಘಾಲ್
drop a dime ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಅನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚುಕಿ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಕಳಯ್
drop back ಪಾಟಿಂ ವಚ್
drop behind ಪಾಟಿಂ ಪಡ್
drop by ಮಟ್ವಿ ಸಾಧಾರಣ್ ಭೆಟ್ ಕರ್, ಅನಪೇಕ್ಷಿತ್ ಭೆಟ್ ಕರ್
drop-dead ಆಕರ್ಷಕ್, ಖಂಚಕ್
drop-in ಮಟ್ವಿ ಭೆಟ್
drop in ಅನಪೇಕ್ಷಿತ್ ಭೆಟ್ ಕರ್
drop in the bucket ಬಾಲ್ದೆಂತ್ ಥೆಂಬೊ, ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ವಾಂಟೊ
drop off ನಿದೆಂತ್ ಪಡ್
drop out ಸೊಡ್, ಭಾಯ್ರ್ ಜಾ
drop the ball ಚೆಂಡು ಸಕೈಲ್ ಘಾಲ್, ವೆಳಾರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕರಿನಾಶೆಂ ಚೂಕ್ ಕರ್
droplet ಲ್ಹಾನ್ ಥೆಂಬೊ
dropout ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೊ, ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೊ
dropsy ಉದಾಕ್ ಭೊರೊನ್ ಸುಜ್ಚೆಂ, ನಾಲ್ಕುತ್
dropwort ಏಕ್ ಝಡ್
drosera ಏಕ್ ಝಡ್ ಪಂಗಡ್
droshky ರಷ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಗಾಡಿ
drosometer ಧೋವ್ ಮಾಪಕ್
drosophila ಧೋವ್ ಮೋಗಿ, ಫಳ್ ಮೂಸ್, ಶಿರ್ಕೊ ಮೂಸ್, ವಾಯ್ನ್ ಮೂಸ್
dross ಮಡ್ಡಿ
drought ಸುಕಿದಾಡ್
drove ವಡ್ ಸಂಖೊ, ಚಲಯ್ಲೆಂ, ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ
drown ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡ್ಚೆಂ
drowsiness ಜೆಮ್
drowsy ನಿದೊಂಕ್ ತಯಾರ್
drub ಜೊರಾನ್ ಮಾರ್, ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲ್, ನಿಂದಾ ಕರ್, ಸಲ್ವಯ್
drudge ಘರ್ ಸೆವಕಾಚೆಂ ವ ನೀರಸ್ ಕಾಮ್ ಕರ್
drudgery ಘರ್ ಸೆವಕಾಚೆಂ ವ ನೀರಸ್ ಕಾಮ್
drudging ಏಕ್‍ಸ್ವರೀಯ್, ನೀರಸ್, ಪುರಾಸಾಣೆಚೆಂ
drug ವೊಕಾತ್
druggist ವೊಕಾತ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ
drugmaker ವೊಕಾತ್ ಕರಕ್
drugstore ವೊಕಾತ್ ಅಂಗಡ್
drum ಧೊಲ್, ಏಕ್ ದರ್ಯಾಳ್ ಹಾಡ್ಕುರ್ ಮಾಸ್ಳಿ
drum machine ಧೊಲ್ ಯಂತ್ರ್
drum up ಖಳಾನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾ ವರ್ವಿಂ ಕರ್
drumbeat ಧೊಲ್ ಆವಾಜ್
drumbeater ಧೊಲ್ ಬಡಂವ್ಚೊ
drumfire ಧೊಲ್ ಉಜೊ
drumhead ಧೊಲ್ ತಕ್ಲಿ
drumstick ಧೊಲ್ ಬೊಡಿ, ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚೊ ಪಾಯ್, ಮುಸ್ಕಾ ಸಾಂಗ್
drummer ಧೊಲಕ್
drunk ಪಿಯೆಲ್ಲೊ
drunkard ಬೆಬ್ದೊ
drupe ಏಕ್ ಫಳ್
drupelet ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಫಳ್
druthers ಮೆಚ್ವೊಣ್, ವಿಂಚವ್ಣ್
dry ಸುಕೊ
dry cell ಸುಕೊ ಕಣ್
dry cleaner ಸುಕೊ ನಿತಳಕ್
dry cleaning ಸುಕಿ ನಿತಳಾಯ್
dry dock ಸುಕೊ ಧೊಖೊ
dry eye ಸುಕೊ ದೊಳೊ
dry farm ಸುಕೆಂ ಶೆತ್
dry farmer ಸುಕೊ ಶೆತ್ಕಾರಿ
dry farming ಸುಕಿ ಸಾಗೊಳಿ
dry fly ಸುಕೊ ಮೂಸ್
dry goods ಸುಕ್ಯೊ ವಸ್ತು
dry hole ಸುಕೊ ಬುರಾಕ್
dry ice ಸುಕೆಂ ಬರಫ್
dry measure ಸುಕೆಂ ಮಾಪ್
dry rot ಸುಕಿ ಕುಸಡಾಯ್
dry run ಸುಕಿ ಧಾಂವ್ಡಿ
dry well ಸುಕಿ ಬಾಂಯ್
dryad ರಾನ್ ಅಪ್ಸರೆ
dryasdust ನೀರಸ್
dryer ಸುಕಯಕ್
drying oil ಸುಕ್ಚೆಂ ತೇಲ್
dryish ಸುಕೀಯ್
dryland ಸುಕಿ ಭುಂಯ್
drysalter ಸುಕೆಂಮೀಟಕ್
drystone ಸುಕೊ ಫಾತೊರ್
drywall ಸುಕಿ ವೊಣೊದ್
du jour ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ
dual ದೊಡೊ
dualism ದೊಡೊವಾದ್
dualist ದೊಡೊವಾದಿ
dualistic ದೊಡೊವಾದೀಯ್
duality ದೊಡೆಪಣ್
duathlon ದ್ವಿಸ್ಪರ್ಧಾ
dub ವಿಶೇಸ್ ಬಿರುದ್ ವ ಆಡ್ ನಾಂವ್ ದೀ, ಆವಾಜ್ ಘಾಲ್
dubbing ವಿಶೇಸ್ ಬಿರುದ್ ವ ಆಡ್ ನಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಆವಾಜ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ
dubiety ದುಬಾವ್
dubious ದುಬಾವಾಚೆಂ
dubitable ದುಬಾವಾಚೆಂ
dubnium ಏಕ್ ಬನಾವಟಿ ತತ್ತ್ವ್
ducal ಡ್ಯೂಕಾಚೆಂ
ducat (ಡಕಟ್) ಆದಿಂ ಯುರೋಪಾಂತ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ನಾಣೆ
duce ಮುಖೆಲಿ
duchess ಡ್ಯೂಕಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ವ ವಿಧವ್, ಸ್ವಂತ್ ಹಕ್ಕಾನ್ ಡ್ಯೂಕಾಚಿ ಶ್ರೇಣಿ ಆಸ್ಚಿ
duchy ಡ್ಯೂಕ್ ವ ಡಚೆಸಾಚೊ ಪ್ರದೇಶ್
duck ಹಂಸ್, ವೆಗ್ಗಿಂ ಬಾಗ್ಗೊ, ಶೂನ್ಯ್, ಚುಕಯ್
duck soup ಸುಲಭಾಚೆಂ ಕಾಮ್
duckling ಹಂಸಾಚೆಂ ಪೀಲ್
ducktail ಹಂಸ್ ಶಿಮ್ಟಿ, ಏಕ್ ಕೇಸ್ ಶೈಲಿ
duckwalk ಹಂಸ್ ಚಲ್
duckweed ಹಂಸ್ ನಲಿಯೊ
dud ಸಲ್ವೊಣಿ, ಅಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ, ಮೊಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
dude ಸಾಂಗಾತಿ, ದಾದ್ಲೊ ವ ಚೆಡೊ, ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶೈಲಿಚಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ನೆಸ್ಚೊ
dudeen ಲ್ಹಾನ್ ಮಾತ್ಯೆಚಿ ಧುಮ್ಟಿ ನಳಿ
dudette ಸಾಂಗಾತಿಣ್, ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್ ವ ಚೆಡುಂ, ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶೈಲಿಚಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ನೆಸ್ಚಿ
dudgeon ಏಕ್ ರುಕಾಡ್, ರಾಗಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ
due ವರ್ವಿಂ, ದೆವೆಂ, ಯೆವೊ, ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ
due diligence ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲಿ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್
due process ಸಾರ್ಕಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್
duel ದ್ವಂದ್ವ್, ದೊಗಾ ಮಧೆಂ ಹಾತೆರಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಕಾರ್ ಝಗ್ಡೆಂ
dueller ದ್ವಂದ್ವಿ
duellist ದ್ವಂದ್ವಿ
duello ದ್ವಂದ್ವ್ ನಿಯಮಾಂ ವ ಅಭ್ಯಾಸ್, ದ್ವಂದ್ವ್
duende ಆಕರ್ಷಣ್ ಸಕತ್
duenna ಅಂಕ್ವಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆಚಿ ಮಾಲ್ಘಡಿ ಸ್ತ್ರೀ
duet ದೊಗಾಂನಿ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಗೀತ್
duff ಉಣ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ, ಕುಲೆ
duffel ಕರ್ಕಸ್ ಜಡ್ ಬೊಕ್ರ್ಯಾ ಲೊಂವ್
duffle duffel ಪೊಳೆ
duffer ಅಸಮರ್ಥ್ ಮನಿಸ್, ನಕ್ಲಿ, ಕಾಮಾಚೆಂ ನಹಿಂ
dug ಖೊಂಡ್ಲೆಂ, ಬೊಂಬ್, ಒಂಟಿ
dugong ಏಕ್ ದರ್ಯಾ ಗಾಯ್
dugout ರುಕಾಡ್ ಪೊಕೊಳ್ ಕರ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮಚ್ವೊ, ದೊಂಗ್ರಾಂತ್ ಖೊಂಡುನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸ್ರೊ, ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂನಿ ಬಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ
duiker ಆಫ್ರಿಕನ್ ಚಿತಾಳ್
duke ಡಚಿಚೊ ಧನಿ, ಮಂತನಾಂತ್ ಊಂಚ್ ಶ್ರೇಣಿಚೊ
dulcamara ಏಕ್ ಝಡ್, ಗೋಡ್‍ಕೊಡು, ಕೊಡುಗೋಡ್
dulcet ಗೊಡ್ಶೆಂ, ಅಯ್ಕೊಂಕ್ ಬೊರೆಂ
dulciana ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ದ್
dulcimer ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ದ್
dulia ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮಾನ್
dull ನೀರಸ್
dullard ಬುದ್ದು
dulse ಕರ್ಕಸ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ದರ್ಯೊನಲಿಯೊ
dullsville ನೀರಸ್ ಜಾಗೊ ವ ವಸ್ತ್
duly ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ರಿತಿನ್
dum ಏಕ್ ಝಡ್
duma ರಷ್ಯಾಚಿ ಶಾಸಕೀಯ್ ಸಭಾ
dumb ಮೊನೊ
dumb cane ಏಕ್ ಝಡ್
dumb down ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಉಣೆ ಕರ್
dumb show ಮೊನೊ ದಾಖವ್ಣ್
dumbbell ಮೊನೊಘಾಂಟ್
dumbfound ಗೊಂದ್ಳಾಯ್
dumbhead ಬುದ್ದು
dumbstruck ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆನ್ ಮೌನ್ ಜಾಲೊ
dummy ಬುದ್ದು, ನಕ್ಲಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದಿಸ್ಚೊ ಪೂಣ್ ಅನ್ಯೆಕ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ್, ವೊಗೊಚ್ಚ್ ಆಸ್ಚೊ
dumortierite ಏಕ್ ಖನಿಜ್
dump ಅಲಕ್ಷೆನ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ವ ಉಡವ್ಚೆಂ
dump on ಅವ್ಮರ್ಯಾದ್ ಕರ್
dumper ಸಮಾನ್ ಸಕ್ಲಾ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಟ್ರಕ್
dumps ನಿರಾಶಾ
dunce ಬುದ್ದು
dune ರೆಂವೆಚಿ ರಾಸ್
dung ಶೆಣ್
dungaree ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್
dungeon ಭುಂಯಾರ್
dunghill ಶೆಣಾಚಿ ರಾಸ್
dunk ಖಾಂವ್ಚಿ ವಸ್ತ್ ಪೀವನಾಂತ್ ಬುಡಯ್, ದ್ರವಾಂತ್ ಬುಡಯ್, ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬೂಡ್
dunite ಏಕ್ ಉಜ್ಯಾಳ್ ಖಡಾಪ್
dunlin ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
dunnage ತಾರ್ವಾಂತ್ ಸಾಮಾನ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರ್ಚ್ಯೊ ಸದಿಳ್ ವಸ್ತು, ಪಯ್ಣಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು
dunnite ಏಕ್ ಸ್ಫೋಟಕ್
dunno ನೆಣಾ (do not know)
dunnock ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
dunny ಕಕ್ಕುಸ್
dunt ಫುಟ್, ಮಾರ್
duo ದೋಗ್, ಜೊಡಿ
duodena duodenum ಪೊಳೆ
duodenum ಲ್ಹಾನ್ ಅನ್ಕಿಟಿಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್ pl. duodena
duologue ದೊಗಾಂ ಮಧೆಂ ಉಲವ್ಣೆ
duomo ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್
duopoly ದ್ವಿಅಧಿಕಾರ್
dupe ಫಟಯ್
dupion ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್
duple ದೊಡೆಂ
duplet ದೊಡೆಂ
duplex ದೊಡೆಂ
duplicate ದೊಡ್ತೊ
duplication ದೊಡೆಂ ಕರ್ಚೆಂ, ಪ್ರತಿ ಕರ್ಚೆಂ
duplicator ಪ್ರತಿ ಕರ್ಚೆಂ ಯಂತ್ರ್
duplicity ದೊಡ್ತೆಪಣ್
dura mater ಘಟ್ ಆವಯ್
durable ಸಬಾರ್ ತೆಂಪ್ ಉರ್ಚೆಂ, ಫಾವೊರ್
durables ಗ್ರಾಹಕ್ ವಸ್ತು
duramen ಏಕ್ ರುಕಾಡ್
durance ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಆಡಾವ್ಣಿ
duration ತಗ್ಣೆಂ
durative ಮುಕಾರ್ಸಣ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ಚಿ
duress ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ಬಳ್ ಕರ್ಚೆಂ
durian ಏಕ್ ರೂಕ್ ವ ಫಳ್
during ತೆದಾಳಾ
durn darn ಪೊಳೆ
durometer ಘಟಾಯ್‍ಮಾಪಕ್
durst ಧಯ್ರ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ
dusk ಸಾಂಜ್
dusky ಕಾಳೆಂ
dust ಧುಳ್
dust storm ಧುಳ್ ವಾದಾಳ್
dustbin ಕೊಯ್ರ್ ಡಬ್ಬೊ
duster ಧುಳಕ್
duster coat ಧುಳಕ್ ಕುತಾಂವ್
dustheap ಧುಳ್ ರಾಸ್, ಕೊಯ್ರ್ ರಾಸ್
dutch courage ಪಿಯೆವ್ನ್ ಬನಾವಟಿ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಧಯ್ರ್
dutch door ಡಚ್ ದಾರ್, ಆಡ್ವೆಂ ವಾಂಟೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಯ್ಲೊ ವ ಸಕೆಲೊ ವಾಂಟೊ ವಿಂಗಡ್ ಧಾಂಪ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಾರ್
dutch treat ಹರ್ಯೆಕಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ದುಡು ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ವ ಮನೋರಂಜನ್
dutchman’s breeches ಏಕ್ ಝಡ್
dutchman’s pipe ಏಕ್ ವಾಲ್
duteous ಕಾಯ್ದೊ ಪಾಳ್ಚೊ, ವಿಧೇಯ್
dutiable ಕಾಯ್ದ್ಯಾಳ್
dutiful ಕಾಯ್ದೊ ಪಾಳ್ಚೊ
duty ಕಾಯ್ದೊ, ತಿರ್ವೊ
duumvir ದ್ವಿಮನಿಸ್, ಸಮಾನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಪೈಕಿ ಎಕ್ಲೊ
duvet ಗಜ್ಡಿ
duvetyn ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್
dux ಮುಖೆಲಿ
dwarf ಕುಳ್ಳ pl. dwarves
dwarfism ಕುಳ್ಳ ಪಿಡಾ
dwell ರಾವ್, ಜಿಯೆ
dwelt ರಾವ್ಲೊ, ಜಿಯೆಲೊ
dwindle ಉಣೆ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
dyad ಜೊಡಿ
dyarchy ದ್ವಿಪ್ರಭುತ್ವ್
dybbuk ಜುದೆವ್ ಪುರಾಣಾಂತ್ ಕುಡಿಂತ್ ರಿಗ್ಚೊ ಭೊಂವ್ಚೊ ಆತ್ಮೊ
dye ರಂಗ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವಸ್ತ್
dyewood ರಂಗ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವಸ್ತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ರುಕಾಡ್
dyke ಖಳಿ
dynamic ಸಕರ್ಮಕ್ ಆನಿ ಬದ್ಲುಂಚೊ
dynamism ಸಕರ್ಮಕ್ ಗೂಣ್
dynamite ಏಕ್ ಸ್ಫೋಟಕ್
dynamometer ಸಕತ್ ಮಾಪಕ್
dynast ಸಾರ್ವಭೌಮ್
dynasty ವಂಶ್, ಘರಾಣೆ
dysarthria ಉಲಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್
dyscrasia ಪಾಡ್ ಭೊರ್ಶಿಕ್
dysentery ನಿಥಮ್
dysfunction ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ವಾಯ್ಟ್ ಅಂತರ್ವ್ಯಕ್ತೀಯ್ ನಡ್ತೆಂ, ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್
dysgenic ಜೀವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ಊಣ್ ಆಸ್ಚೆಂ
dysgenics ವಾಯ್ಟ್ ವಾಡಾವಳ್
dysgraphia ಬರಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್
dyslexia ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಚ್ಯಾಂತ್ ಅಸಾಮರ್ಥಿ
dysmenorrhea dysmenorrhoea ಪೊಳೆ
dysmenorrhoea ದುಖಾಳ್ ಮಾಸಿಕ್ ಸ್ರಾವ್
dyspareunia ಸಂಭೋಗಾ ವೆಳಾರ್ ದೂಖ್
dyspepsia ಅಜೀರ್ಣ್
dyspeptic ಅಜೀರ್ಣ್
dysphagia ಗಿಳುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್
dysphasia ಭಾಸ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್
dysphemism ಪಾಡ್ ಸಬ್ದ್
dysphonia ಊಣ್ ಆಸ್ಚೊ ತಾಳೊ
dysphoria ವಿಶೇಸ್ ದೂಖ್
dysplasia ಚುಕಿಚಿ ವಾಡಾವಳ್
dyspnea dyspnoea ಪೊಳೆ
dyspnoea ಉಸ್ವಾಸ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್
dysprosium ಏಕ್ ರಸಾಯನಿಕ್ ತತ್ತ್ವ್
dysrhythmia ಅತಾಳ್
dysthymia ಬೆಜಾರಾಯ್ ವ ವಿರಾರಾಯೆಚಿ ಮತಿಚಿ ಸ್ಥಿತಿ
dystocia ಸಕಾಸ್ ವ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಜನ್ಮ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
dystopia ಮನ್ಶಾಂನಿ ಭಿಯಾನ್ ಆನಿ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಜಾಗೊ
dystrophia ಚುಕಿಚ್ಯಾ ಪೊಸ್ಪಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
dystrophic ಚುಕಿಚ್ಯಾ ಪೊಸ್ಪಾಚೆಂ
dystrophin ಏಕ್ ಸಸಾರಜನಕ್
dystrophy ಚುಕಿಚ್ಯಾ ಪೊಸ್ಪಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
dysuria ಮುತೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್

Leave a Reply

Scroll to Top