N

N, n ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಚವ್ದಾವೆಂ ಆಕ್ಷರ್
nab ಧರ್
nabe ಸೆಜಾರ್, ಸೆಜಾರ್ಚೆಂ ಪಿಂತುರ್‌ಸಾಲ್
nabob ಗ್ರೇಸ್ತ್, ನವಾಬ್
nadir ಭೋವ್ ಸಕೈಲ್
naevus ಜನ್ಮ್ ಘುರ್ತ್
nag ವಿರಾರ್ ಕರ್, ಮಾತಾರೊ ಘೊಡೊ
naiad ತಳೆಂ, ನಂಯ್ ವ ಝರಿಚೆಂ ಅಪ್ಸರೆ
naïf ಬುದ್ದು
nail ನಾಕ್ಶಿ, ಖಿಳೊ, ಖಿಳೊ ಮಾರ್, ಧರ್
nainsook ಏಕ್ ಮಲ್ಮಲ್
naissance ಜನ್ಮ್
naive ಬುದ್ದು
naivete ಬುದ್ದುಪಣ್
naked ನಾಗ್ಡೊ
namable ನಾಂವಾನ್ ವೊಳ್ಕೊವ್ಯೆತ್
namby-pamby ಅಸ್ಕತ್
name ನಾಂವ್
name-calling ಗಾಳಿ ಸೊಂವ್ಚೆಂ
name-dropping ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ವೊಳ್ಕಿಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
nameable ನಾಂವಾನ್ ವೊಳ್ಕೊವ್ಯೆತ್
nanny ಆಯಾ
nano ಶೆಂಬೊರ್ ಕೊರೊಡಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ
nap ದಿಸಾ ಮಧೆಂ ಮಟ್ವಿ ನೀದ್
nape ಮಾನ್
napery ಮೇಜ್ ಲುಗಾಟ್
naphtha ಏಕ್ ಪೆಟ್ಚೆಂ ದ್ರವ್
naphthalene ಕರ್ಪೂರ್, ಧೊವಿ ಸ್ಫಟಿಕೀಯ್ ವಸ್ತ್
napkin ಜೆವ್ಣಾ ವೆಳಾರ್ ವೋಂಟ್ ಪುಸುಂಕ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ ಲುಗಾಟ್ ವ ಪೇಪರ್
narcissism ಸ್ವಮೋಗ್
narcissist ಸ್ವಮೋಗಿ
narcissistic ಸ್ವಮೋಗೀಯ್
nard ಜತಮಾಂವ್ಸಿ
nares ಬುಡಾಂ
nark ಖಬ್ರಿ, ವಿರಾರ್ ಕರ್
narrate ಕಾಣಿ ವ ಘಡಿತ್ ಸಾಂಗ್
narration ನಿರುಪಣ್, ನಿರೂಪಣ್
narrative ವಿವರಣ್
narratological ವಿವರಣ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
narratologist ವಿವರಣ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
narratology ವಿವರಣ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
narrator ಕಾಣಿ ವ ಘಡಿತ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ
narrow ಅಶಿರ್
narrow-minded ಅಶಿರ್ ಮನಾಚೊ
narthex ಆದ್ಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಪೊರ್ಟಿಕೊ
nary ಎಕ್ಕಿ ನಾ, ಎಕ್ಕಿ ನಾಸ್ತಾನಾ
nasal ನಾಕ್ಯೊ, ನಾಕೀಯ್
nascent ಯೆಂವ್ಚೊ, ನೊವೊಚ್ಚ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ
nasty ಅಣ್ವೊ
natal ಜನ್ಮಾಚೆಂ
natality ಜನ್ಮ್ ದರ್
natant ಉದ್ಕಾರ್
natation ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ
natatory ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ
natch ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್
nates ಕುಲೆ
nation ರಾಷ್ಟ್ರ್
national ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್
nationalism ರಾಷ್ಟ್ರ್‌ವಾದ್
nationalist ರಾಷ್ಟ್ರ್‌ವಾದಿ
nationalistic ರಾಷ್ಟ್ರ್‌ವಾದೀಯ್
nationality ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾ
native ಜನ್ಮಾಲ್ಲೊ ವ ಮೂಳ್ ಜಾಗೊ, ಜಾಗ್ಯಾಚೊ
nativity ಜನ್ಮ್
natter ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಉಲವ್ಣೆ, ಸುಕ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ, ಗಜಾಲಿ ಕರ್
natural ಸೈಂಬಿಕ್, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್
naturalism ಸೈಂಬಿಕ್‍ವಾದ್
naturalist ಸೈಂಬಿಕ್‍ವಾದಿ
naturalistic ಸೈಂಬಿಕ್‍ವಾದೀಯ್
nature ಸೈಂಬ್, ಪ್ರಕೃತಿ
naught (Am) nought ಪೊಳೆ
naughty ಪೊಕ್ರಿ
nausea ವೊಂಕಾರೆ
nautical ತಾರ್ವಾಚೆಂ
naval ತಾರ್ವಾ ಸೈನೀಯ್
nave ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಲೊಕಾನ್ ಬಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ
navel ಬೊಂಬ್ಲಿ
navicular ದೊಣಿಚ್ಯಾ ಆಕಾರಾಚೆಂ
navigable ತಾರ್ವಾಂನಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ
navigate ತಾರ್ವಾನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್, ಚಲಯ್, ವಾಟ್ ಕರ್
navigation ತಾರ್ವಾ ಪಯ್ಣ್
navy ತಾರ್ವಾ ಸೈನ್
nay ನಹಿಂ ಮತ್
naysay ವಿರೋಧ್ ಉಲಯ್
naysayer ಸದಾಂ ವಿರೋಧ್ ಉಲಂವ್ಚೊ
near ಲಾಗಿಂ
nearby ಲಾಗಿಂ
neat ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್
neaten ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಕರ್
nebula ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಮದ್ಲೆಂ ಕೂಪ್
pl. nebulae
nebulous ಅಸ್ಪಷ್ಟ್
necessary ಗರ್ಜೆಚೆಂ
necessitate ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಕರ್
necessity ಗರ್ಜ್
neck ಗೊಮ್ಟಿ
necklace ಫುಗಾದೊರ್
necrology ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ, ಮೊರ್ನಾಚಿ ಕಳವ್ಣಿ
necromancer ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಆತ್ಮೆ ಆಪಂವ್ಚೊ
necromancy ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಆತ್ಮೆ ಆಪಂವ್ಚೆಂ
necrophagus ಮನ್ಜಾತಿಂಚಿ ಮೊಡಿಂ ಖಾಂವ್ಚಿ
necrophilia ಮೊಡ್ಯಾ ಕಡೆ ಸಂಭೋಗಾಚಿ ಇಚ್ಛಾ
necrophobia ಮೊರ್ನಾಚೆಂ ವ ಮೊಡ್ಯಾಂಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಭಿಯೆಂ
necropolis ಆದ್ಲ್ಯಾ ಶಹರಾಂಚಿ ವಿಶಾಲ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರ್ pl. necropolies, necropoles, necropoli
necropsy ಮೊರ್ನಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚಾಕ್ ಮೊಡ್ಯಾಚಿ ಪರಿಕ್ಷಾ
nectar ಅಮೃತ್
nectarine ಅಮೃತ್‍ಫಳ್
nectarous ಅಮೃತೀಯ್
nee ಪಯ್ಲೆಂ, ಜನ್ಮಾತಾನಾ, ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಜನ್ಮಾ ವೆಳಾಚೆಂ ಅಲ್ಕುಂಜ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವಾಪರ್ಚೊ ಸಬ್ದ್
need ಗರ್ಜ್
needle ಸುವಿ, ಶಿಂವ್, ಚಿಡಾಯ್
needlefish ಸುವಿಮಾಸ್ಳಿ
needlewoman ಶಿಂವ್ಕಾರ್ನ್
needlework ಸುವಿಕಾಮ್
needleworker ಸುವಿಕಾಮೆಲಿ
needy ಗರ್ಜೆವಂತ್
neem ಕಯ್ಬೆವ್
neep ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
ne’er ಕೆದಿಂಚ್ ನಹಿಂ
ne’er-do-well ಅಳ್ಶಿ ಕಾಮಾಕ್ ಪಡಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್
nefarious ಖೊಟೊ
negation ನಾಕಾರ್
negative ನಕಾರಾತ್ಮಕ್
negativism ನಕಾರಾತ್ಮಕ್‍ವಾದ್
negativist ನಕಾರಾತ್ಮಕ್‍ವಾದಿ
negativistic ನಕಾರಾತ್ಮಕ್‍ವಾದೀಯ್
negativity ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ಪಣ್
neglect ಅಲಕ್ಷಾ ಕರ್, ಅಲಕ್ಷಾ
negligee ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಚೊ ಲಾಂಬ್ ದಗ್ಲೊ
negligence ಅಲಕ್ಷಾ
negligent ಅಲಕ್ಷಿತ್
negligible ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್
negotiable ಚರ್ಚೆ ಆನಿ ಸೊಡ್‍ದೊಡ್ ಕರ್ಯೆತ್, ದುಡ್ವಾಕ್ ಬದ್ಲಿಯೆತ್
negotiate ಚರ್ಚೆ ಆನಿ ಸೊಡ್‍ದೊಡ್ ಕರ್
negotiation ಚರ್ಚೆ ಆನಿ ಸೊಡ್‍ದೊಡ್ ಕರ್ಚೆಂ
neighbor (Am) neighbour ಪೊಳೆ
neighbour ಸೆಜಾರಿ
neither ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಸಬ್ದ್
nemertean ಫಿಂತ್ ಕಿಡೊ
nemesis ಶಿಕ್ಷಾ, ಜಿಕ್ಚೊ ವಿರೋಧಿ
pl. nemeses
neologise ನೊವೆ ಸಬ್ದ್ ಘಡ್, ಸಬ್ದಾಂಕ್ ನೊವೆ ಅರ್ಥ್ ದೀ
neologism ನೊವೊ ಸಬ್ದ್ ವ ನೊವೊ ಅರ್ಥ್, ನೊವೆ ಸಬ್ದ್ ಘಡ್ಚೆಂ ವ ನೊವೆ ಅರ್ಥ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
neologize neologise ಪೊಳೆ
neology neologism ಪೊಳೆ
neonate ನೊವೆಂಚ್ ಜನ್ಮಾಲ್ಲೆಂ ಬಾಳ್ಶೆಂ
neonatology ನೊವೆಂಚ್ ಜನ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಂಚಿ ಜತನ್
neophilia ನೊವ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚೊ ಮೋಗ್
neophyte ನೊವೊಚ್ಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲೊ
neoteric ಆಧುನಿಕ್
nephew ಪುತ್ನ್ಯೊ, ಭಾಚೊ
nephogram ಉಪಗ್ರಹಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಕುಪಾಚಿ ತಸ್ವಿರ್
nephograph ಕುಪಾಂಚಿ ತಸ್ವಿರ್ ಕಾಡ್ಚೊ ಕೆಮರಾ
nephology ಕೂಪ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
nephoscope ಕೂಪ್ ಚಲನ್ ಮಾಪಕ್
nephralgia ಮೂತ್‍ಕೋಶ್ ದೂಖ್
nephrectomy ಮೂತ್‍ಕೋಶ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
nephric ಮೂತ್‍ಕೋಶಾಚೆಂ
nephritis ಮೂತ್‍ಕೋಶ್ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
nephrogenous ಮೂತ್‍ಕೋಶಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ
nephrologist ಮೂತ್‍ಕೋಶ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
nephrology ಮೂತ್‍ಕೋಶ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
nephropathy ಮೂತ್‍ಕೋಶ್ ಪಿಡಾ
nephroscope ಮೂತ್‍ಕೋಶ್ ದರ್ಶಕ್
nephrosis ಮೂತ್‍ಕೋಶ್ ಪಿಡಾ
nephrotomy ಮೂತ್‍ಕೋಶ್ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾ
nepotism ಪುಚೊವಾದ್
Neptune ಸುರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಟ್ವೆಂ ಗ್ರಹ್, ರೋಮನ್ ದರ್ಯಾ ದೇವತಾ
nerve ಧಯ್ರ್
nervous ಭಿವ್ಕುರೊ
ness ಧರ್ನಿಚೊ ಮುಳೊ
nest ಗೊಂಟೆರ್, ಗುಡ್
nestle ಅರಾಮಾಯೆನ್ ಬಸ್ ವ ರಾವ್
net ಜಾಳ್
nether ಸಕೈಲ್
nethermost ಭೋವ್ ಸಕ್ಲಾ
netherworld ಪಾತಾಳ್, ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಸಾರ್
netiquette ಅಂತರ್‌ಜಾಳ್ ಚಾಲ್, ಅಂತರ್‌ಜಾಳ್ ನಿಯಮಾಂ net + etiquette
netizen ಅಂತರ್‌ಜಾಳ್ ವಾಪರ್ಚೊ net + citizen
netminder ಗೋಲ್‍ಕೀಪರ್
nettle ಖಾತ್ಕುರ್ಲಿ, ವಿರಾರ್ ಕರ್
nettle rash ಏಕ್ ಕಾತಿಚಿ ಪಿಡಾ
nettlesome ವಿರಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ
network ಜಾಳ್ಕಾಮ್, ಅಂತರ್‌ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆ ಪಂಗಡ್
networker ಜಾಳ್ಕಾಮೆಲಿ
neuralgia ಶಿರ್ ದೂಖ್
neuter ನಪುಂಸಕ್
neutral ತಟಸ್ಥ್
neutralism ತಟಸ್ಥ್‌ವಾದ್
neutralist ತಟಸ್ಥ್‌ವಾದಿ
neutralistic ತಟಸ್ಥ್‌ವಾದೀಯ್
neutrality ತಟಸ್ಥ್‌ಪಣ್
never ಕೆದಿಂಚ್ ನಹಿಂ
nevermore ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕೆದಿಂಚ್ ನಹಿಂ
nevertheless ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತರಿಪೂಣ್
nevus naevus ಪೊಳೆ
new ನೊವೊ
new moon ಅಮಾಸ್
new testament ನೊವೊ ಸೊಲ್ಲೊ
new year ನೊವೆಂ ವರ್ಸ್
newbie ಅಂತರ್‌ಜಾಳ್ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವ ಗಣಕ್ ಖೆಳಾಂನಿ ನೊವೊ
newborn ನೊವೆಂಚ್ ಜನ್ಮಾಲ್ಲೆಂ
newcomer ನೊವೊಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ
newfound ನೊವೊಚ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ
news ಖಬಾರ್
newshound ಆಕ್ರಮಕ್ ಪತ್ರಕಾರ್
newsman ವರ್ದಿಗಾರ್
newspaper ಖಬಾರ್ ಪತ್ರ್
newsy ಖಬ್ರಾಳ್
next ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮಾಗಿರ್
nexus ಸಂಬಂಧ್
nibble ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಖಾ, ಖುಶಾಲಾಯೆನ್ ಚಾಬ್
nibs ಸ್ವಮಹತ್ವಾಚೊ ಮನಿಸ್
nice ಬೊರೊ, ಸುಖಾಳ್
niche ಕಂತ್ರೆಲ್
nick ಲ್ಹಾನ್ ಘಾಯ್, ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಘಡಿ
nickel ಏಕ್ ಲೋಹ್
nickel-and-dime ಇಲ್ಲೊ ದುಡು
nickeliferous ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಚೆಂ
nickelodeon ಆದ್ಲೆಂ ಪಾಂಚ್ ಸೆಂಟಾಂಕ್ ರೀಗ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಿಂತುರ್‌‍ಸಾಲ್
nickname ಆಡ್ ನಾಂವ್
nicotiana ಧುಮ್ಟೆಚೆಂ ಝಡ್
nictiate ಮಿಣ್ಕಿ, ದೊಳೆ ಮೋಡ್
nidi ಘೊಂಟೆರ್ sl. nidus
nidicolous ಘೊಂಟೆರಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚಿ
nidificate ಘೊಂಟೆರ್ ಬಾಂದ್
nidifugous ಪಿಲಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂಚ್ ಘೊಂಟೆರ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ
nidify ಘೊಂಟೆರ್ ಬಾಂದ್
nidus ಘೊಂಟೆರ್ pl. nidi
niece ಧುವ್ಡಿ, ಭಾಚಿ
niello ಗಂಧಕಾಚೆಂ ರುಪೆಂ, ತಾಂಬೆಂ, ವ ಶಿಸ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಭೊರ್ಶಿಕ್ ಲೋಹ್
niff ಘಾಣ್
nifty ಆಕರ್ಷಕ್, ಬುದ್ವಂತ್
niggard ಸುರಾತಿ
niggardly ಭೋವ್ ಉಣೆ
niggle ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಚೂಕ್ ಸೊದ್, ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ದೀ, ವಿರಾರ್ ಕರ್
nigh ಲಾಗಿಂ
night ರಾತ್
night and day ಸಗ್ಳೊ ವೇಳ್
night letter ರಾತಿಕ್ ಉಣ್ಯಾ ದರಿರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್
nightfall ಸಾಂಜ್
nightingale ಕೊಗುಳ್
nightlong ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್
nightmare ಪಾಡ್ ಸೊಪಾಣ್
nightscope ರಾತ್ ದರ್ಶಕ್
nigrescence ಕಾಳೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
nihil obstat ಕಾಯಿಂಚ್ ಆಡಾಯ್ನಾ
nil ಶೂನ್ಯ್
nim ಏಕ್ ಖೆಳ್
nimble ಸುಡ್ಸುಡಿತ್
nimbostratus ಬಾರಿಕ್ ಪಾವ್ಸಾಚೆಂ ಕಾಳ್ಶೆಂ ಕೂಪ್
nimbus ಪಾವ್ಸಾಚೆಂ ಕೂಪ್, ಸಾಂತಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆ ಭೊವಾರಿಂ ಉಜ್ವಾಡ್
nimrod ಶಿಕಾರೆಗಾರ್
nincompoop ಪಿಸೊ, ಬುದ್ದು
nine ನೋವ್
ninefold ನೋವ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ
ninepin ಏಕ್ ಖೆಳ್
nineteen ಎಕ್ಣಿಸ್
nineteenth ಎಕ್ಣಿಸಾವೊ
ninetieth ನೊವೊದಾವೊ
ninety ನೊವೊದ್
ninny ಪಿಸೊ, ಬುದ್ದು
ninon ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್
niobate ನಿಒಬಿಅಮ್ ಆನಿ ಆಮ್ಲಜನಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮೀಟ್
niobium ಏಕ್ ಲೋಹ್
nip ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡ್, ಚಾಬ್, ವಾಡಾವಳ್ ನಾಸ್ ಕರ್
nipper ಚಿಮ್ಟೊ, ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗೊ
nipple ಚೀಂವ್
nippy ಚಾಬ್ಕೊರ್, ಚುರುಕ್, ತೀಕ್, ಥಂಡ್
nisi ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್
nit ಉವೆಚೆಂ ತಾಂತಿಂ ವ ಪೀಲ್
nite night ಪೊಳೆ
nitpick ಚಿಲ್ಲರ್ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಅವಾಜ್ಬಿ ಠೀಕಾ ಕರ್
nitrogen ಸಾರಜನಕ್
nitty-gritty ಮುಳಾವೆ ಆನಿ ಗರ್ಜೆಚೆ ವಿಷಯ್
nitwit ಬುದ್ದು
nival ಹಿಮಾಂತ್ ವಾಡ್ಚೆಂ
niveous ಹಿಮ್ ರಂಗಾಳ್
nix ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್
nixie ಇನ್ಕಾರ್
no ನಹಿಂ
nob ಗ್ರೇಸ್ತ್, ತಕ್ಲಿ
nobble ಧಾಂವ್ಡೆಚ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ವೊಕಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಧಾವಾನಾಶೆಂ ಕರ್, ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಕರ್, ಫಟಯ್, ಚೊರಿ ಕರ್
nobby ಹುಶಾರ್
nobelium ಏಕ್ ಲೋಹ್
nobiliary ಮಂತನಾಚೊ
nobility ಮಂತನ್
noble ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಗುಣಾಂಚೊ, ಮಂತನಾಚೊ, ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಗೂಣ್, ಊಂಚ್, ಪ್ರಖ್ಯಾತ್
nobleman ಮಂತನಾಚೊ ದಾದ್ಲೊ
noblesse oblige ಮಂತನಾಚೊ ಕಾಯ್ದೊ
noblewoman ಮಂತನಾಚಿ ಸ್ತ್ರೀ
nobody ಕೊಣೀ ನಹಿಂ
nocent ಬಾಧಕ್
nociception ದೂಖ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ
nociceptive ದೂಖ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ
noctambulist ನಿದೆಂತ್ ಚಲ್ಚೊ
nocturnal ರಾತಿಚೆಂ
nocuous ಬಾಧಕ್
nod ವಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್
nod off ಜೆಮೆ
noddle ತಕ್ಲಿ
noddy ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕಾಸ್ ಮನಿಸ್
nodus ಸಂಕೀರ್ಣ್, ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ವ ಘುಸ್ಪಡಾಂವ್ಚಿ ಸ್ಥಿತಿ, ಕಷ್ಟ್ pl. nodi
noetic ಮತಿಚೆಂ
nog ಏಕ್ ಅಮಾಲ್ ಪೀವನ್
noggin ಲ್ಹಾನ್ ಮಗ್ ವ ಕೊಪ್
noise ಆವಾಜ್
noisette ಬಾರಿಕ್ ಮಾಸಾಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೊ
noli me tangere ಮಾಕಾ ಆಪಡ್ನಾಕಾ
nom de guerre ನಕ್ಲಿ ನಾಂವ್
nom de plume ಲಿಖ್ಣಿ ನಾಂವ್
nomarch ಆದಿಂ ಎಜಿಪ್ತಾಂತ್ ಅಧಿಪತಿ
nomarchy ಆದಿಂ ಎಜಿಪ್ತಾಂತ್ ಅಧಿಪತಿಪಣ್
nomad ಚರವಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ಯ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವೆಚೊ
nomen ನಾಂವ್
nomenclator ನಾಂವಾಂ ದಿಂವ್ಚೊ
nomenclature ನಾಂವಾಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ
nomina ನಾಂವಾಂ
nominal ನಾಂವಾ ಪುರ್ತೆಂ, ನಾಂವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್
nomination ನಾಮಾಂಕನ್
non compos mentis ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಮತಿಚೊ ನಹಿಂ
non grata ನಾಕಾ, ಮಂಜೂರ್ ನಾ
non obstante ಅಸೊನೀ, ಜಾಲ್ಯಾರೀ
non placet ಸಂತೊಸ್ ದೀನಾ
non possumus ಆಮ್ಕಾ ಜಾಯ್ನಾ
nonage ಉಣಿ ಪ್ರಾಯ್
nonagenarian ನೊವೊದ್ ಥಾವ್ನ್ ಎಕುಣ್ಶೆಂ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ
nonce ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಸಂದರ್ಭ್ ವ ಉದ್ದೇಶ್
nonchalance ಹುಸ್ಕೊ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಸ್ಚೆಂ
nonchalant ಹುಸ್ಕೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
none ಕೊಣೀ ನಹಿಂ ವ ನಾ, ಬ್ರೆವಿಯರಿಂತ್ ದೊನ್ಪಾರಾ ತೀನ್ ವೊರಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆ
nonet ನೋವ್ ತಾಳೆ ವ ಉಪಕರಣಾಂಚೊ ಮೇಳ್
nonetheless ಜಾಲ್ಯಾರೀ
nonfeasance ಅಕಾರ್ಯೆಂ, ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕರಿನಾಶೆಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ
nonplus ಘುಸ್ಪಡಾಯ್
nonsense ಅರ್ಥಾವಿಣ್
noodle ಶೆಯ್
nook ಲ್ಹಾನ್ ಕೊನ್ಸೊ
noon ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಬಾರಾ ವೊರಾಂ
noontide ದೊನ್ಪಾರಾಚೊ ವೇಳ್
noontime ದೊನ್ಪಾರಾಚೊ ವೇಳ್
noose ಪಾಸ್
nope ನಹಿಂ
nor ನಹಿಂ
norm ನಿಯಮ್
normal ಸಹಜ್
normative ನಿಯಮೀಯ್
normothermia ಆಂಗಾಚಿ ಸಾಧಾರಣ್ ಊಬ್
north ಉತ್ತರ್
norther ಉತ್ತರಾಚೆಂ ಬಳಿಷ್ಟ್ ವಾರೆಂ
northern ಉತ್ತರಾಚೆಂ
nose ನಾಕ್
nosedive ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಭೋವ್ ಉಣೆ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ವಿಮಾನ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಭೋವ್ ಸಕ್ಲಾ ಯೆಂವ್ಚೆಂ
nosegay ಫುಲಾಂಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಘೊಸ್
nosewheel ನಾಕ್‍ರೋದ್
nosh ಖಾ, ಖಾಣ್
nosocomial ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚಿ
nosography ಪಿಡೆಂಚೆಂ ವಿವರಣ್
nosology ಪಿಡಾಶಾಸ್ತ್ರ್, ಪಿಡೆಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ
nosophobia ಪಿಡೆಚೆಂ ಭಿಯೆಂ
nostalgia ಸಂತೊಸಾನ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಚೊ
nostalgic ಸಂತೊಸಾನ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಚೆ ತಸಲೆಂ
nostology ಮಾತಾರೆಪಣ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
nostril ಬುಡ್
nostrum ಪರಿಣಾಮ್ ರುಜು ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ವೊಕಾತ್
not ನಾ, ನಹಿಂ
notable ಮಹತ್ವಾಚೊ
notary ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಪ್ರಮಾಣಿತ್ ಕರ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ
notch ಮೇಟ್
note ಚೀಟ್, ಶರೊ, ಗುಮಾನ್ ಕರ್, ಬರವ್ನ್ ರಾಕ್, ಕಾಗಾದ್ ದುಡು
noted ಪ್ರಖ್ಯಾತ್
noteworthy ಗುಮಾನ್ ಫಾವೊ
nothing ಕಾಯಿಂಚ್ ನಹಿಂ
notice ಕಳವ್ಣಿ, ಗುಮಾನ್ ಕರ್
notify ಕಳಯ್, ವರ್ದಿ ದೀ
notion ಅಲೊಚನ್
notorious ಕುಖ್ಯಾತ್
notwithstanding ಅಸೊನೀ, ಜಾಲ್ಯಾರೀ
nought ಶೂನ್ಯ್
noun ನಾಮಪದ್
nourish ಪೊಸ್
nous ಮತ್, ಕಾರಣ್
nouveau ನೊವೊ
nouveau riche ನೊವೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್
nouveau ನೊವಿ ಕಾದಂಬರಿ
nouvelle cuisine ನೊವೆಂ ರಾಂದಾಪ್
nouvelle vague ನೊವೆಂ ಲಾರ್
nova ಅವ್ಚಿತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಚಡವ್ನ್ ಮಾಜ್ವೊನ್ ವೆಚೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್ pl. novae
novation ನೊವೊ ಸೊಲ್ಲೊ ಕರ್ಚೆಂ
novel ಕಾದಂಬರಿ, ನೊವೆಂ
novelette ಲ್ಹಾನ್ ಕಾದಂಬರಿ
novelist ಕಾದಂಬರಿಗಾರ್
novella ಲ್ಹಾನ್ ಕಾದಂಬರಿ
novelty ನೊವೆಪಣ್
novena ನೊವೆನ್
novice ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮೆಳಾಂತ್ ತರ್ಬೆತಿ ಘೆಂವ್ಚೊ
novitiate ನೊವಿಸಾಚಿ ಅವ್ಧಿ ವ ಸ್ಥಿತಿ, ನೊವಿಸಾಂಚೆಂ ಘರ್
now ಆತಾಂ
nowadays ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ
nowhere ಖಯಿಂಚ್ ನಾ, ಪಯ್ಶಿಲೊ ವ ಅಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಜಾಗೊ
noxious ಬಾಧಕ್
nuance ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಫರಕ್
nub ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ್
nubile ತರ್ನಾಟೆಂ ಆನಿ ಸೊಭಿತ್
nucha ಮಾನ್
nuclear ಮೊಯೀಯ್, ಅಣು
nucleus ಮೊಯ್
nude ನಾಗ್ಡೊ
nudge ಕೊಂಪ್ರಾನ್ ಲೋಟ್ ವ ಕುಟ್ಟಿ
nudity ನಾಗ್ಡೆಪಣ್
nuff ಪುರೊ
nugatory ಚಿಲ್ಲರ್
nugget ಭಾಂಗಾರ್ ವ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಲೋಹಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ, ಲ್ಹಾನ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತ್
nuisance ಬಲಾವ್
null ಮೆಖಣ್
nullify ಮೆಖಣ್ ಕರ್
nulliparous ವಾಂಜ್
nullity ಮೆಖಣ್ಪಣ್
numb ಭೊಗಾಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
number ಸಂಖೊ
numen ಆತ್ಮಿಕ್ ಬಳ್
numerable ಮೆಜ್ಯೆತ್
numeracy ಸಂಖ್ಯತಾ
numeral ಸಂಖೊ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಘುರ್ತ್
numerate ವಸ್ತುಂಚಿ ಎಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಟ್ಟಿ ಕರ್
numeric ಸಂಖೊ ದಾಕಂವ್ಚೊ
numerical ಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್
numero uno ಪಯ್ಲೊ ಸಂಖೊ
numerous ಸಬಾರ್
numinous ದೈವಿಕ್, ಪವಿತ್ರ್
numismatics ನಾಣಿ ಜಮೊ ಕರ್ಚೆಂ
numismatist ನಾಣಿ ಜಮೊ ಕರ್ಚೊ
nummary ನಾಣ್ಯಾಂಚೆಂ
nummular ನಾಣೆ ಆಕಾರಾಚೆಂ
nun ಮಾದ್ರ್
nunciature ನನ್ಸಿಯೊಚಿ ಪದ್ವಿ, ನನ್ಸಿಯೊಚೆಂ ಘರ್
nuncio ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬಾಚೊ ದೂತ್
nuncle uncle ಪೊಳೆ
nuncupative ತೊಂಡ್ಪಾಶಿಂ
nunnery ಕೊವೆಂತ್
nuptial ಕಾಜಾರಾಚೆಂ
nuptials ರೆಸ್ಪೆರ್
nurse ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರ್ಚಿ
nursery ಝಡಾಂ ವಾಡಂವ್ಚೊ ಜಾಗೊ, ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ನಿದ್ಚೆಂ ವ ಖೆಳ್ಚೆಂ ಕೂಡ್, ಕೆ. ಜಿ. ಪಯ್ಲೆಂ ಇಸ್ಕಾಲ್
nurture ಪೊಸ್
nut ಮೊಯ್
nutcase ಪಿಸೊ
nuthouse ಪಿಶ್ಯಾಂಚಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್
nutlet ಲ್ಹಾನ್ ಮೊಯ್
nutmeg ಜಾಯ್‍ಫಳ್
nutrient ಪೊಸಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
nutriment ಪೊಸಾಪ್
nutrition ಪೊಸಾಪ್
nutritious ಪೊಸ್ಚೆಂ
nutritive ಪೊಸ್ಚೆಂ
nuts ಉತ್ಸುಕ್, ಉಮೆದ್ವಂತ್, ಪಿಸೊ
nutty ಮೊಯ್ ಆಸ್ಚೊ, ಪಿಸೊ
nuzzle ನಾಕಾನ್ ವ ತೊಂಡಾನ್ ಘಷ್ಟಿ
nyctalopia ರಾತಿಚೆಂ ಕುಡ್ಡೆಪಣ್
nyctophobia ರಾತಿಚೆಂ ಭಿಯೆಂ
nuzzle ನಾಕಾನ್ ವ ತೊಂಡಾನ್ ಘಷ್ಟಿ
nymph ಅಪ್ಸರೆ
nymphal ಅಪ್ಸರೀಯ್
nymphalid ಏಕ್ ಪಿಸೊಳೆಂ
nymphet ಲೈಂಗಿಕ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ತರ್ನಾಟೆಂ
nymphette nymphet ಪೊಳೆ
nymphomania ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಥೈಂ ಸಬಾರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂಭೋಗ್ ಕರ್ಚಿ ಇಚ್ಛಾ
nymphomaniac ಸಬಾರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂಭೋಗ್ ಕರ್ಚಿ ಇಚ್ಛಾ ಆಸ್ಚಿ ಸ್ತ್ರೀ
nystagmus ದೊಳೆ ಘುಂವ್ಚೆಂ

Leave a Reply

Scroll to Top