F

F, f ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಸವೆಂ ಆಕ್ಷರ್
fable ಲಿಸಾಂವ್ ಆಸ್ಚಿ ಮನ್ಜಾತಿ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಕಾಣಿ
fabled ನಕ್ಲಿ, ಕಾಲ್ಪನಿಕ್
fabliau ಕಾಣಿ
fabric ಲುಗಾಟ್
fabricate ಫಟ್ಕಿರೊ ವಿವರ್ ಘಡ್
fabrication ಫಟ್ಕಿರೊ ವಿವರ್
fabulism ಫಟ್
fabulist ಲಿಸಾಂವ್ ಆಸ್ಚಿ ಮನ್ಜಾತಿ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಚೊ ವ ಘಡ್ಚೊ, ಫಟ್ಕಿರೊ
fabulous ಅದ್ಭುತ್
facade ಬಾಂದ್ಪಾಚಿ ಮುಕ್ಲಿ ಕೂಸ್
face ತೊಂಡ್
facet ಕೂಸ್
facetiae ಖುಶಾಲಾಯೆಚ್ಯೊ ಸಾಂಗ್ಣ್ಯೊ ವ ಬರ್ಪಾಂ
facetious ಸಂದರ್ಭಾ ಭಾಯ್ರ್ ತಮಾಶೆ ಕರ್ಚೆಂ
facial ತೊಂಡಾಚೆಂ
facile ಸೊಂಪೊ
facilitate ಸೊಂಪಯ್
facilitation ಸೊಂಪೊವ್ಣಿ
facilitator ಸೊಂಪಕ್
facility ಸೊಂಪೆಪಣ್
facsimile ಆಸಾ ತಸೆಂ ಪ್ರತಿ
fact ಆಸಾ ತೆಂ
faction ತಂಡ್ಡ್
factitious ಕಪಟಿ, ಬನಾವಟಿ
factor ಪ್ರಭಾವ್ ಕರ್ಚಿ ವಸ್ತ್
factory ಕಾರ್ಖಾನೊ
factotum ಸಬಾರ್ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ
factual ಖರೊ
faculty ಸಾಮರ್ಥಿ, ಶಾತಿ, ಮತಿಚಿ ಸಕತ್, ಶಿಕ್ಷಕ್ ಸಿಬಂದಿ, ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಹಕ್ಕ್
fad ಎಕಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಲೆಕಾ ವರ್ತಿ ಉರ್ಬಾ ದಾಕಂವ್ಚಿ
fade ಮಾಜ್ವೊ
faeces ಗೂ
fag ಕಾಮಾ ವರ್ವಿಂ ಥಕ್ಚೆಂ
faggot ಬೊಡ್ಯೆಂಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ
fail ಸಲ್ವೊ, ಅನುತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾ
failing ಲ್ಹಾನ್ ಊಣ್
failure ಸಲ್ವೊಣಿ, ಅನುತ್ತೀರ್ಣತಾ
fainéant ಆಳ್ಶಿ
faint ಮತ್ ಚುಕ್ಚೆಂ
fair ನಿತಿವಂತ್, ಸೊಭಿತ್
fairy ಘಾಡಿಂಚಿ ಸಕತ್ ಆಸ್ಚಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಜೀವಿ
fait accompli ಜಾಲಾಂ
faith ಭಾವಾಡ್ತ್, ವಿಶ್ವಾಸ್
fake ನಕ್ಲಿ
falcate ಕೊಯ್ತಿ ಆಕಾರಾಚೆಂ
falchion ಮಧ್ಯ್ ಯುಗಾಚಿ ಮಟ್ವಿ ತಲ್ವಾರ್
falciform ಕೊಯ್ತಿ ಆಕಾರಾಚೆಂ
falcon ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
fall ಪಡ್, ಶರದ್
fallacious ಚುಕಿಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚಿ, ಫಟ್ಕಿರಿ
fallacy ಚುಕಿಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ, ಫಟವ್ಣಿ
fallibility ಚೂಕ್‍ಪಣ್
fallible ಚೂಕ್‍ಪಣ್
fallow ಸಾಗೊಳಿ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ
false ಫಟ್ಕಿರೊ, ಲಟಿಕ್
falsehood ಫಟ್, ಫಟಿ ಮಾರ್ಚೆಂ
falsetto ಬನಾವಟಿ ಊಂಚ್ ತಾಳೊ
falsify ಫಟ್ಕಿರೆಂ ಕರ್
falsity ಫಟ್, ಫಟ್ಕಿರೆಪಣ್
fame ಪ್ರ‍‍ಖ್ಯಾತಿ
familial ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ
familiar ವೊಳ್ಕಿಚೆಂ
familiarity ವೊಳೊಕ್
family ಕುಟಾಮ್
family man ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ಚೊ
family way ಗುರ್ವಾರ್
famine ದುಕೊಳ್
famish ಕಠಿಣ್ ಭುಕೆಂವ್ಚೆಂ
famous ಪ್ರ‍‍ಖ್ಯಾತ್
famulus ಖಾಸ್ಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವ ಪೆದೊ
pl. famuli
fan ಪಂಖೊ, ಆಯ್ನೊ, ಅಭಿಮಾನಿ
fanatic ಅತಿವಾದಿ
fanciful ಕಾಲ್ಪನಿಕ್
fancy ಎವ್ಜೊಣಿ
fandangle ಸವಾಯ್ ನಗ್
fandom ಅಭಿಮಾನಿ ಮಂಡಳ್
fane ದೀವ್ಳ್, ದೆವಾಳ್, ಇಗರ್ಜ್
fanfare ತುರ್ಬೆಂತ್ ವಾಜಂವ್ಚೆಂ
fantabulous ಭೋವ್ ಅದ್ಭುತ್ (fantastic + fabulous)
fantail ಪಂಖೊಶಿಮ್ಟಿ
fantasise ವಿಚಿತ್ರ್ ಚೀಂತ್
fantasize (Am) fantasise ಪೊಳೆ
fantast ಅತಿವಾದಿ, ಅಕೇಂದ್ರಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ
fantastic ಅದ್ಭುತ್
fantasy ಅಸಾಧ್ಯ್ ಅಲೊಚನ್, ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಸೊಪಾಣ್
fanzine ಅಭಿಮಾನಿ ಪತ್ರ್ (fan + magazine)
far ಪಯ್ಸ್
far and wide ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್
far cry ಭೋವ್ ಪಯ್ಸ್, ಭೋವ್ ವಿಂಗಡ್
farce ತಮಾಸೊ
farceur ತಮಾಸೊಗಾರ್
farcical ತಮಾಸ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೆಂ
fardel ಪೊಟ್ಲಿ, ವೊಜೆಂ
fare ಪಯ್ಣಾಚೊ ಖರ್ಚ್, ಕರ್
farewell ಅದೇವ್ಸ್
farfel ಶೆಯ್
farm ಶೆತ್
farmer ಶೆತ್ಕಾರ್
farmerette ಶೆತ್ಕಾರ್ನ್
farmhand ಶೆತ್ ವಾವ್ರಾಡಿ
farmhouse ಶೆತ್ ಘರ್
farming ಸಾಗೊಳಿ
farmland ಸಾಗೊಳಿ ಭುಂಯ್
farmstead ಶೆತ್ ಆನಿ ಬಾಂದ್ಪಾಂ
farmwife ಶೆತ್ಕಾರಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್
farmwork ಶೆತ್ ವಾವ್ರ್
farmworker ಶೆತ್ ವಾವ್ರಾಡಿ
faro ಏಕ್ ಜುಗಾರೆಚೊ ಖೆಳ್
farrago ಘುಸ್ಪಡಿತ್ ಭೊರ್ಶಿಕ್
farrier ಘೊಡೆಮೊಚಿ
farrow ದುಕ್ರಾ ಪಿಲಾಂ, ದುಕ್ರಾ ಪಿಲಾಂಕ್ ಜನ್ಮ್ ದೀ
fart ಪುಸ್ಕಿ ಸೊಡ್ಚೆಂ
farther ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್
farthest ಭೋವ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್
farthing ಆದ್ಲೆಂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲ್ದ್ಯಾ ಪೆನ್ನಿಚೆಂ ನಾಣೆ
fascicle ಲ್ಹಾನ್ ಪೊಟ್ಲಿ
fascinate ಖಂಚಯ್, ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್
fascinating ಖಂಚಂವ್ಚೆಂ, ಆಕರ್ಷಿತ್
fascination ಆಕರ್ಷಣ್, ಖಂಚವ್ಣಿ
fascine ಬೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ
fash ಉಪದ್ರ್ ಕರ್
fashion ದಸ್ತುರ್
fast ವೇಗಾನ್, ಜಿಂಜ್ವಾರ್
fast and loose ಫಟವ್ನ್
fasten ಬಾಂದ್
fastigiated ತುದ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಅಶಿರ್ ಆಸ್ಚೆಂ
fat ಮೊಟೊ, ಚರಾಬ್
fat cat ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನಿಸ್, ಆಳ್ಶಿ ಮನಿಸ್
fatal ಮಾರೆಕಾರ್
fatalism ವಿಧಿವಾದ್
fatality ಮಾರೆಕಾರ್‌‍ಪಣ್
fate ವಿಧಿ
fateful ಮಾರೆಕಾರ್
father ಬಾಪಯ್
father-in-law ಮಾಂವ್
fathom ಉದ್ಕಾಚಿ ಗುಂಡಾಯ್ ಮೆಜ್ಚೊ ಘಟಕ್, ಸ ಫೀಟ್ ಲಾಂಬ್, ಸಮ್ಜೊಣಿ
fatigue ಪುರಾಸಣ್
fatuity ಪಿಸಾಂಟ್ಪಣ್
fatuous ಪಿಸಾಂಟ್
faubourg ಉಪನಗರ್
fault ಚೂಕ್
faun ಅರ್ಧೊ ಮನಿಸ್ ಅರ್ಧೊ ಬೊಕ್ಡೊ ರೋಮನ್ ಪೌರಾಣಿಕ್ ಜೀವಿ
fauna ಮನ್ಜಾತಿ
faute de mieux ಚಡ್ ಬೊರೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್
fauteuil ಏಕ್ ಕದೆಲ್
faux ನಕ್ಲಿ
faux ami ನಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ್
faux-naif ನಕ್ಲಿ ಬುದ್ದು
faux pas ಚೂಕ್ ಮೆಟ್
favonian ಆಸ್ತಮ್ತಿ ವಾರ‍್ಯಾಚೆಂ
favor (Am) favour ಪೊಳೆ
favorite (Am) favourite ಪೊಳೆ
favour ಉಪ್ಕಾರ್
favourite ಪಸಂದ್
favus ಕಾತಿಚಿ ಪಿಡಾ
fawn ಚಿತ್ಳಾಚೆಂ ಪೀಲ್, ಸಯ್ಲಾಪ್ ಕರ್
fax ಪ್ರತಿಯೊ ಧಾಡ್ಚೆಂ ವ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಯಂತ್ರ್
fay ಲಾಗಿಂ ಘಡ್ಸಿ
faze ಘುಸ್ಪಡ್, ಭಿಯೆ
fealty ವಿಶ್ವಾಸ್ಪಣ್
fear ಭಿಯೆಂ
fearmonger ಗರ್ಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಭಿಯೆಂ ಉಬ್ಜಂವ್ಚೊ
fearsome ಭಿಯೆಂ ಹಾಡಂವ್ಚೊ
feasibility ಸಾಧ್ಯತಾ
feasible ಸಾಧ್ಯ್, ಪಾತ್ಯೆವ್ಯೆತ್ ತಸಲೆಂ
feast ಫೆಸ್ತ್
feat ಸಾಧನ್
feather ಪಾಕ್
featherbrain ಬುದ್ದು
featherhead ಬುದ್ದು
featherlight ಭೋವ್ ಹಳು
feature ರೂಪ್ ವ ದಿಸವ್ಣ್, ಪೂರ್ಣ್ ಲಾಂಬ್ ಪಿಂತುರ್, ಮುಖ್ಯ ಲೇಖನ್, ಮುಖ್ಯ ರೇಡಿಯೊ ವ ಟೆಲಿವಿಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್
featurette ಪೂರ್ಣ್ ಲಾಂಬ್ ಪಿಂತುರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪಿಂತುರ್
febrifacient ತಾಪಾಕ್ ಕಾರಣ್
febrific ತಾಪ್ ಆಸ್ಚೊ
febrifuge ತಾಪ್ ಉಣೆ ಕರ್ಚೆಂ ವೊಕಾತ್
febrile ತಾಪಾಚೆಂ
feces (Am) faeces ಪೊಳೆ
feckless ಅಸಮರ್ಥ್
feculent ಗೂ ಆಸ್ಚೆಂ
fecund ಫಳಾದಿಕ್
fecundate ಫಳಾದಿಕ್ ಕರ್
fecundity ಸಬಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜನ್ಮೊಂವ್ಚಿ ಸಾಮರ್ಥಿ
fedora ಏಕ್ ಚೆಪೆಂ
fee ಶುಲ್ಕ್
feeble ಅಸ್ಕತ್, ಅಬಳ್
feed ಖಾವಯ್, ಜೆವಾಣ್ ದೀ
feeder ಖಾವಕ್
feel ಭೊಗ್
feeler ಭೊಗಕ್
feign ದಾಕಯ್, ನಟನ್ ಕರ್
feijoa ಏಕ್ ಫಳ್
feint ನಕ್ಲಿ ಮಾರ್
feisty ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್ಚೊ, ಆಕ್ರಮಕ್
felicitate ನಂದಯ್, ಸತ್ಕಾರ್ ಕರ್
felicitation ನಂದವ್ಣಿ, ಸತ್ಕಾರ್
felicitous ಸಾರ್ಕೆಂ, ಸುಖಾಳ್
felicity ಸಾರ್ಕೆಂಪಣ್, ಸುಖ್
felid feline ಪೊಳೆ
feline ಮಾಜ್ರಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಮನ್ಜಾತ್
fell ಪಡ್ಲೊ, ಪಡ್ಚೆಬರಿ ಕೆಲೆಂ, ರೂಕ್ ಕಾತರ್ನ್ ಘಾಲ್
feller ರೂಕ್ ಕಾತರ್ಪಿ
fellow ದಾದ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ವ ಚೆಡೊ
felon ಅಪ್ರಾಧಿ
felony ಅಪ್ರಾಧ್
felt ಭೊಗ್ಲೆಂ
female ಬಾಯ್ಲ್, ಸ್ತ್ರೀ
feme ಬಾಯ್ಲ್, ಸ್ತ್ರೀ
feme covert ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀ
feme sole ಎಕ್ಸುರಿ ಸ್ತ್ರೀ
feminine ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
femininity ಸ್ತ್ರೀಪಣ್
feminism ಸ್ತ್ರೀವಾದ್
femme ಚೆಡುಂ, ಸ್ತ್ರೀ
femme fatale ಅಪಾಯಾಚಿ ಸ್ತ್ರೀ
femora ಜಾಂಗೊ
femoral ಜಾಂಗ್ಯಾಚೆಂ
femur ಜಾಂಗ್
fen ಉದಾಕ್ ಆಸ್ಚೊ ತಗ್ಗ್ ಜಾಗೊ
fence ವೋಯ್
fencing ತಲ್ವಾರ್ ಖೆಳ್
fend ರಾಕ್, ಕುಮಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಂಬಾಳ್
fender ಕಾರಾಚ್ಯಾ ರೊದಾ ವಯ್ಲೊ ವಾಂಟೊ
fenestra ಜನೆಲ್
fenestrated ಜನೆಲಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ
fenestration ಜನೆಲಾಂ ಆನಿ ದಾರಾಂಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್
fenland ಉದಾಕ್ ಆಸ್ಚೊ ತಗ್ಗ್ ಜಾಗೊ
fennec ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕೊಲೊ
feoff ಶುಲ್ಕ್ ದಿ
feoffee ಶುಲ್ಕ್ ಘೆಂವ್ಚೊ
feoffer ಶುಲ್ಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ
feoffment ಶುಲ್ಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
feoffor ಶುಲ್ಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ
fer-de-lance ಏಕ್ ಭೋವ್ ವಿಕಾಳ್ ಅಗ್ಗ್ಯೊ
feral ರಾನ್ ಮನ್ಜಾತೀಯ್
feria ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಫೆಸ್ತ್ ನಹಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ದೀಸ್
ferine ರಾನ್ ಮನ್ಜಾತೀಯ್
ferly ವಿಚಿತ್ರ್
ferocious ಹರಾಮಿ, ಉರಿಷ್ಟ್
ferret ಏಕ್ ಘರ್ಚಿ ಮನ್ಜಾತ್, ಏಕ್ ರಾನ್ ಮನ್ಜಾತ್, ಸೊದ್ಪಿ, ಸೊದ್, ಬಿಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್
ferret out ಖಳಾನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾನ್ ವಸ್ತ್ ವ ಘುಟ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ ವ ಕಾಡ್ಚೆಂ
ferreter ಸೊದ್ಪಿ
ferriage ಕಡವ್ ಶುಲ್ಕ್, ಕಡವ್ ಸಾಗ್ಸೊಣಿ
ferric ಲೊಂಕಾಡ್ ಅಸ್ಚೆಂ
ferriferous ಲೊಂಕಾಡ್ ಅಸ್ಚೆಂ
ferrous ಲೊಂಕಾಡ್ ಅಸ್ಚೆಂ
ferruginous ಲೊಂಕಾಡ್ ಅಸ್ಚೆಂ
ferry ಕಡವ್
fertile ಇಟಾಳ್, ಫಳಾದಿಕ್
fertiliser ಈಟ್
fertility ಫಳಾದಿಕ್ಪಣ್
ferule ಚಪ್ಪಟ್ ಕೋಲ್, ಇಸ್ಕಾಲಾಚಿ ಶಿಸ್ತ್
fervent ಉರ್ಬೆಸ್ತ್
fervid ಉರ್ಬೆಸ್ತ್
fervor (Am) fervour ಪೊಳೆ
fervour ಉರ್ಬಾ
fescennine ಪೊಜ್ಡೆಂ, ಹಳ್ಶಿಕ್, ಬುರ್ಶೆಂ
fescue ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಅಕ್ಷರಾಂ ದಾಕಂವ್ಕ್ ವಾಪರ್ಚಿ ಬೊಡಿ, ಏಕ್ ತಣ್
festal ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ
fester ಪೂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
festination ದರ್ವಡ್ ಕರ್ಚೆಂ
festival ಆಚರಣಾಚೊ ದೀಸ್
festive ಫೆಸ್ತಾಚೊ, ಸಂತೊಸಾಚೊ
festivity ಪರ್ವಣ್
festoon ಸುಂರ್ಗಾರಿ ಸಾಂಕಳ್
fetch ವೊಚೊನ್ ಹಾಡ್
fetch up ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕರ್, ಭರ್ತಿ ಕರ್, ರಾವಯ್
fetcher ವೊಚೊನ್ ಹಾಡ್ಚೊ
fetching ಆಕರ್ಷಕ್
fete ಆಚರಣಾಚೊ ದೀಸ್, ಮನೋರಂಜನ್, ಗೌರವ್ ದಿ
feticide (Am) foeticide ಪೊಳೆ
fetid ಘಾಣ್ಕುರ್
fetology foetology ಪೊಳೆ
fetters ಸಾಂಕಳ್
fettle ಭಲಾಯ್ಕೆಚಿ ವ ಉರ್ಬೆಚಿ ಸ್ಥಿತಿ
fetus (Am) foetus ಪೊಳೆ
feud ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಚೊ ವಿವಾದ್
feudal ಸಾಮಂತ್
feudalism ಸಾಮಂತ್‍ವಾದ್
feudalist ಸಾಮಂತ್‍ವಾದಿ
feudalistic ಸಾಮಂತ್‍ವಾದಿ
feudal ಸಾಮಂತ್ಪಣ್
fever ತಾಪ್
feverish ತಾಪೀಯ್
feverous ತಾಪೀಯ್
few ಥೊಡೆ
fey ಫುಡಾರ್ ಪೊಳೊಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೊ, ಮೊಲಾದಿಕ್, ನಾಸಾಚೊ ಘುರ್ತ್ ಆಸ್ಚೆಂ
fez ಏಕ್ ಚೆಪೆಂ
fiacre ಲ್ಹಾನ್ ಭಾಡ್ಯಾಚಿ ಘೊಡ್ಯಾಗಾಡಿ
fiancé ಖರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ದಾದ್ಲೊ
fiancée ಖರಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ
fiasco ಪೂರ್ಣ್ ಸಲ್ವಣ್
fiat ಫರ್ಮಾಣ್
fiber (Am) fibre ಪೊಳೆ
fibre ನಾರ್
fice ಲ್ಹಾನ್ ಪೆಟೊ
fickle ಅಥಿರ್
fictile ಮಾತ್ಯೆಚೆಂ
fiction ಘಡಾಪ್
fictional ಕಾಲ್ಪನಿಕ್
fictitious ನಕ್ಲಿ, ಕಾಲ್ಪನಿಕ್
fictive ನಕ್ಲಿ, ಕಾಲ್ಪನಿಕ್
ficus ಅಂಜುರಾಚೊ ರೂಕ್
fiddle ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಉಪಕರಣ್, ವಯೊಲಿನ್, ವಾಜಯ್, ವ್ಯರ್ಥ್ ಕಾಮ್ ಕರ್, ಫಟಯ್
fideism ಭಾವಾಡ್ತ್ ವಾದ್
fidelity ವಿಶ್ವಾಸ್ಪಣ್
fidget ಭಿಯೆವ್ನ್ ವ ಅಶಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲ್ ವ ಕರ್
fido ಟಂಕ್‍ಸಾಳ್ ಚೂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾಣೆ
fiducial ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೆರ್ ಆಧಾರಿತ್
fiduciary ಪಾತ್ಯೆಣೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
fief ಸಾಮಂತ್ ಜಾಗೊ
fiefdom ಸಾಮಂತ್ ಜಾಗೊ
field ಶೆತ್
field day ಅಸಾಧಾರಣ್ ಸಂತೊಸ್ ವ ಸಂದ್ರಾಪಾಚೊ ದೀಸ್, ಖೆಳ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೊ ದೀಸ್, ಸೈನಿಕ್ ಅಭ್ಯಾಸಾಚೊ ದೀಸ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಮಾತ್
field hand ಶೆತ್ ವಾವ್ರಾಡಿ
field marshal ಊಂಚ್ ಭುಂಯ್ ಸೈನ್ ಅಧಿಕಾರಿ
fiend ಖೊಟೊ
fierce ಕಠಿಣ್, ಆಕ್ರಮಕ್, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್
fiery ಉಜ್ಯಾಚೊ
fiesta ಫೆಸ್ತ್, ಆಚರಣ್
fife ಲ್ಹಾನ್ ಪಿರ್ಲುಕ್
fifteenth ಪಂದ್ರಾವೊ
fifth ಪಾಂಚ್ವೊ
fiftieth ಪನ್ನಾಸಾವೊ
fig ಅಂಜುರ್
fight ಝಗ್ಡೆಂ
fighter ಶಿಪಾಯಿ, ಝುಜಾರಿ, ಝಗಡ್ಚೊ
figment ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ವಸ್ತ್
figural ಆಕಾರಾಚೆಂ
figuration ರೂಪ್, ಆಕಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ
figurative ರೂಪಕೀಯ್
figure ಆಕಾರ್
figure in ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್
figure of speech ಸುಂರ್ಗಾರ್ (ಉಪಮಾ, ರೂಪಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ)
figure out ಪರಿಹಾರ್ ಕರ್, ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್, ನಿರ್ಧಾರ್ಸಿ
figurehead ನಾಂವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಸ್ತಕ್ ವ ಮುಖೆಲಿ
filch ಚೋರ್
file ರೆಂಗ್
filial ಪೂತ್ ವ ಧುವೆಚೆಂ
filiate ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್
filiation ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ
filibuster ಲಾಂಬ್ ಭಾಷಣ್ ದೀವ್ನ್ ಶಾಸಕೀಯ್ ಸಭಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ, ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಸೈನಿಕ್ ಸಾಹಸಿ
filicide ಪುತಾಚಿ ವ ಧುವೆಚಿ ಖುನಿ
filiform ಸುತ್ ರೂಪ್
filigree ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ವ ರುಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸರಿಯಾಂನಿ ಸುಂರ್ಗಾರ್
fill ಭೊರ್
fill one’s shoes ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ವ ಹುದ್ದೊ ಘೆ
filler ಭೊರಕ್
fillip ಉತ್ತೇಜನ್
filly ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಕೈಲಿ ಘೊಡಿಣ್
film ಪಿಂತುರ್
film noir ಕಾಳೆಂ ಪಿಂತುರ್, ಅಪ್ರಾಧ್ ಪಿಂತುರ್
filmdom ಪಿಂತುರ್ ಉದ್ಯೋಗ್
filmic ಪಿಂತುರೀಯ್
filmland ಪಿಂತುರ್ ಉದ್ಯೋಗ್
filmy ಪಿಂತುರೀಯ್
filo ಭೋವ್ ಪಾತಳ್ ಪೀಟ್
filth ಗಲಿಜಾಯ್
filthy ಗಲಿಜ್
fimbriation ಅಶಿರ್ ಗಡ್
fin ಪಾಕಾಟೊ
fin de siècle ಶತಕಾಚ್ಯಾ ಅಖ್ರೇಚೆಂ
finagle ಹಿಕ್ಮತೆನ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಕರ್
final ನಿಮಾಣೊ
finale ನಾಟಕ್, ಸಂಗೀತ್ ವ ಪಿಂತುರಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ವಾಂಟೊ
finance ದುಡು
financial ಆರ್ಥಿಕ್
financier ದುಡುಗಾರ್
finca ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ದೇಶಾಂನಿ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಆಸ್ತ್
finch ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
find ಮೆಳ್
finder ಮೆಳ್ಪಿ
fine ಬೊರೆಂ, ಪಾತಳ್, ಅಪುಟ್, ದಂಡ್
fine print ವಾಚುಂಕ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಛಾಪ್
finery ನಗ್, ಸುಂರ್ಗಾರ್, ರತ್ನ್
finger ಬೊಟ್
fingerling ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಸಕೈಲಿ ಮಾಸ್ಳಿ
fingernail ಬೊಟಾಚಿ ನಾಕ್ಷಿ
fingerprint ಬೊಟಾಚಿ ಅಚ್ಚಿ
fingertip ಬೊಟಾಚಿ ತುದಿ
finis ಸಮಾಪ್ತ್
finish ಸಂಪ್, ಕಾಬಾರ್ ಕರ್
finisher ಕಾಬಾರ್ ಕರ್ಚೊ
finite ಮೀತ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಮೆಜ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
finitude ಮೀತ್ಪಣ್
fink ಖಬ್ರಿ, ಮುಷ್ಕರ್ ಮೊಡ್ಪಿ, ಖಬಾರ್ ದಿ
fir ಏಕ್ ರೂಕ್
fire ಉಜೊ, ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್, ಗುಳೆ ಸೊಡ್
fire extinguisher ಉಜೊ ಪಾಲ್ವಕ್
firebrand ಕೊಲಿತ್, ಉಚಾಂಬಳಿ
firecracker ಫುಗೆಟ್
firedrake ಉಜೊ ಸರ್ಸಪ್
fireman ಉಜೊಮನಿಸ್
fireplace ರಾಂದ್ನಿ
fireproof ಉಜೊನಿರೋಧಕ್
fireside ರಾಂದ್ನಿಚಿ ಕೂಸ್
firestorm ಉಜೊವಾದಾಳ್
firetrap ಉಜೊಪಾಸ್
firewall ಉಜೊವೊಣೊದ್
firewood ಲಾಂಕುಡ್
fireworks ದುರ್ಸುಬನ್
firing ಗುಳೆ ಸೊಡ್ಚೆಂ
firkin ಲ್ಹಾನ್ ರುಕ್ಡಾಚೆಂ ಪಿಪ್
firm ಥಿರ್
firmament ಮೊಳಾಬ್
first ಪಯ್ಲೊ
first lady ಪಯ್ಲಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್
firstborn ಮಾಲ್ಘಡೊ
firth ನಂಯ್ ದರ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಜಾಗೊ
fisc ಭಂಡಾರ್, ಖಜಾನ್
fiscal ಆರ್ಥಿಕ್
fish ಮಾಸ್ಳಿ
fish duck ಮಾಸ್ಳಿ ಹಂಸ್
fisherman ಪಾಗಿ
fisherwoman ಪಾಗಿನ್
fishery ಮಾಸ್ಳಿ ಉದ್ಯೋಗ್, ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್ಚೊ ಜಾಗೊ
fishmonger ಮಾಸ್ಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ
fishway ಮಾಸ್ಳಿವಾಟ್
fishwife ಮಾಸ್ಳಿ ವಿಕ್ಚಿ
fishy ಮಾಸ್ಳೆ ಬರಿ, ದುಬಾವಾಚೆಂ
fissiparous ವಾಂಟೆ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚೆ
fissure ಕಾತ್ರೊ
fist ಮೂಟ್
fit ಸಾರ್ಕೊ, ಫಾವೊ, ತಾಳ್ ಪಡ್ಚೊ, ಭಲಾಯ್ಕೆವಂತ್
fit the bill ತಾಳ್ ಪಡ್ಚೆಂ
fit to be tied ಭೋವ್ ರಾಗಿಷ್ಟ್
five ಪಾಂಚ್
fiver ಪಾಂಚಾಂಚೊ ನೋಟ್
fix ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್, ಘಟ್ ಕರ್
fixate ಹಾಲಾನಾಶೆಂ ಕರ್, ಪೊಳೊವ್ನ್ ರಾವ್
fixed ಹಾಲಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಬದ್ಲಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
fizzle ಅಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯತ್ನ್
flabbergast ಧಖೊ ಆನಿ ವಿಜ್ಮಿತಾನ್ ಭೊರ್
flaccid ಅಥಿರ್, ಅಸಕ್ತಿವಂತ್
flack ಪ್ರಚಾರಕ್, ಠೀಕಾ, ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್
flacon ಲ್ಹಾನ್ ಸಿಸ್ಲಿ
flag ಧ್ವಜ್, ಬಾವ್ಟೊ
flagellate ಚಾಬುಕಾನ್ ಮಾರ್
flagellation ಚಾಬುಕಾನ್ ಮಾರ್ಚೆಂ
flagitious ಕ್ರೂರಿ, ಖೊಟೊ, ಕುಖ್ಯಾತ್
flagrant ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಭೋವ್ ವಾಯ್ಟ್
flail ಬಯ್ತಾಡ್
flair ದೆಣೆ
flak ವಿಮಾನ್ ವಿರೋಧಿ ಬಂದುಕೆಚೊ ಉಜೊ, ಠೀಕಾ
flambeau ಪೆಟ್ಚಿ ಚೂಡ್ pl. flambeaux
flamboyant ದಾಕಂವ್ಚೆಂ, ಪ್ರಜಳಿತ್ ರಂಗಾಚೆಂ, ನೆಟಯಿಲ್ಲೆಂ
flammable ಪೆಟ್ಚೆಂ
flap ಪಾಕಾಟೆ ಹಾಲಯ್
flapjack ಪೊಳೊ
flash ಅವ್ಚಿತ್ ಆನಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್, ಅವ್ಚಿತ್ ದಾಕಯ್ ಆನಿ ಧಾಂಪ್
flash flood ಅವ್ಚಿತ್ ಆವ್ರ್
flat ಚಪ್ಪಟ್
flattery ಸಯ್ಲಾಪ್
flatulent ವಾಯ್
flaunt ದಾಕಯ್
flautist flutist ಪೊಳೆ
flavour ರೂಚ್, ಸ್ವಾದ್
flaw ಊಣ್
flay ಕಾತ್ ಕಾಡ್, ಚಾಬುಕಾನ್ ಮಾರ್
flea ಕಿಂಟಿ
flea market ವಾಪರ್‌‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚಿ ಸಾಂತ್
fleck ಶಿಬ್
flee ಪಳ್
fleece ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚಿ ಲೊಂವ್
fleecy ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಂವೆಚೆಂ, ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಂವೆ ಬರಿ
fleer ಖೆಳ್ಕುಳಾಂಚೊ ಸಬ್ದ್ ವ ದೀಷ್ಟ್, ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಸ್
fleet ಝುಜಾ ತಾರ್ವಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್, ವಾಹನಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್, ವೆಗ್ಗಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾ
fleeting ವೆಗ್ಗಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
fleishig ಮಾಸಾಳ್
flense ಮಾಸ್ಯಾಚಿ ಕಾತ್ ವ ಚರಾಬ್ ಕಾಡ್
flesh ಮಾಸ್
fletcher ಬಾಣ್ ಕರ್ಚೊ
fletchings ಬಾಣಾವಯ್ಲಿಂ ಪಾಕಾಂ
fleur-de-lis ಲಿಲ್ಲಿ ಫುಲ್
flew ಉಬ್ಲೊ
flex ಬಗ್ಗಾಯ್
flexible ಬದ್ಲಿಯೆತ್
flexile ಬದ್ಲಿಯೆತ್
flexion ಬಗ್ಗೊಂಚೆಂ
flexure ಬಗ್ಗೊಂಚೆಂ
flier ವಿಮಾನ್ ಪಯ್ಣಾರಿ, ವಿಮಾನ್ ಚಾಲಕ್
flight ಉಬ್ಣಿ
flight attendant ಉಬ್ಣಿ ಪೆದೊ
flight lieutenant ವಾರ‍್ಯಾ ಸೈನಾಂತ್ ಅಧಿಕಾರಿ
flight plan ಉಬ್ಣಿ ಯೋಜನ್
flimsy ಚಿಲ್ಲರ್
flinch ಪಾಟಿಂ ಸರ್
flinders ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ
fling ಬಳಾನ್ ಉಡಯ್, ಮಟ್ವೆಂ ಪ್ರಕರಣ್
flint ವಡ್ ಘಟ್ ಕುಪ್ಯಾ ಫಾತೊರ್
flip ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಘುವೊಂಕ್ ಉಡಯ್, ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಪಲ್ಟಿ
flip-flop ಅವ್ಚಿತ್ ಉಳ್ಟೆಂ ಕರ್ಚೆಂ
flip side ಉಳ್ಟಿ ಕೂಸ್
flippancy ಅವ್ಮರ್ಯಾದ್
flippant ಅವ್ಮರ್ಯಾದಿತ್
flirt ಮಿರಯ್
flirtation ಮಿರಂವ್ಚೆಂ
flirtatious ಮಿರಂವ್ಚೊ
flirter ಮಿರಂವ್ಚೊ
flit ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾ ವ ಸ್ಥಿತೆ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಅನ್ಯೆಕಾಕ್ ವಚ್
float ತೆರ್ಪೊ
flock ಹಿಂಡ್
floe ತೆರ್ಪೊಂಚೆಂ ಬರಫ್
flog ಚಾಬುಕಾನ್ ಮಾರ್
flogger ಚಾಬುಕಾನ್ ಮಾರ್ಚೊ
flood ಆವ್ರ್
floodplain ಆವ್ರಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ
floor ಧರ್ನ್, ಮಾಳಯ್
flop ಸಲ್ವೊ, ಸಲ್ವೊಣಿ
flora ಝಡಾಂ
floral ಫುಲಾಂಚೆಂ
florescence ಫುಲ್ಚೆಂ
floret ಲ್ಹಾನ್ ಫುಲ್
floriated ಫುಲಾ ರೂಪಾಚೆಂ
floribunda ಬೊಲೆಂ ಗುಲೊಬ್
floriculture ಫುಲ್ ಸಾಗೊಳಿ
florid ಫುಲಾಂಚೆಂ
floriferous ಫುಲಾಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ
florilegium ಬರ್ಪಾಂಚೊ ಜಮೊ
pl. florilegia
florin ಆದಿಂ ಫ್ಲೊರೆನ್ಸಾಚೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ನಾಣೆ
florist ಫುಲ್ಕಾರ್, ಫುಲ್ಕಾರ್ನ್
floristic ಫುಲಾಂಚೆಂ
floss ರೆಸ್ಮಾಚೆಂ ವ ಕಾಪ್ಸಾಚೆಂ ಮೋವ್ ಸುತ್
flotation ತೆರ್ಪೊಂಚೆಂ
flotilla ದೊಣಿಂಚೊ ವ ತಾರ್ವಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್
flounder ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಪಡ್
flour ಪೀಟ್
flout ಕಾನೂನ್ ವ ರಿವಾಜಿಚಿ ಬೆಪರ್ವಾ ಕರ್ಚೆಂ
flow ವಾಳ್
flower ಫುಲ್
flower bug ಫುಲ್ ಬಿಕೊಣ್
flower girl ಫುಲ್ ಚೆಡುಂ
flowerage ಫುಲ್ಚೆಂ
floweret ಲ್ಹಾನ್ ಫುಲ್
flowerette ಲ್ಹಾನ್ ಫುಲ್
flowerpot ಫುಲ್ ಮೊಡ್ಕಿ
flowery ಫುಲಾಳ್
flowmeter ವಾಳ್‍ಮಾಪಕ್
flown ಉಬ್‍ಲ್ಲೆಂ
flu ಏಕ್ ಪಿಡಾ
flub ವಡ್ ಚೂಕ್, ವಡ್ ಚೂಕ್ ಕರ್
fluctuate ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಜಾ, ಲಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ಪಂದಾ ಜಾ
fluence ಸುಡಾಳ್‍ಪಣ್
fluency ಸುಡಾಳ್‍ಪಣ್
fluent ಸುಡಾಳ್
fluff ಚಿಲ್ಲರ್, ವಿಸರ್
fluffy ಪುಡ್ಪುಡಿತ್
fluid ದ್ರವ್, ವಾಳ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ, ಬದ್ಲೊಂಚೆಂ ತಸಲೆಂ
fluke ಅನಪೇಕ್ಷಿತ್ ಯಶ್
fluky ಅನಪೇಕ್ಷಿತ್ ಯಶಾಚೆಂ
flummox ಘುಸ್ಪಡಾಯ್
flung ಬಳಾನ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ
flunk ಅನುತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾ
flunkey ಚಾಕೊರ್, ಸೆವಕ್
flunkout ಅನುತ್ತೀರ್ಣ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
flunky flunkey ಪೊಳೆ
fluoridate ಉದ್ಕಾಂತ್ ಫ್ಲೊರೈಡ್ ಘಾಲ್
fluoridation ಉದ್ಕಾಂತ್ ಫ್ಲೊರೈಡ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ
fluorine ಏಕ್ ಅನಿಲ್
flurry ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘಡ್ಚೆಂ, ಗೊಂದೊಳ್ ಆನಿ ಚಾಳವ್ಣೆಚೊ ವೇಳ್
flush ಅವ್ಚಿತ್ ವಾಳ್, ಅವ್ಚಿತ್ ಚಡಾಪ್ ವ ವಿಸ್ತಾರ್, ಅವ್ಚಿತ್ ಊಬ್, ಅವ್ಚಿತ್ ಉಬ್ಚೆ ಬರಿ ಕರ್, ಲಿಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್. ಪ್ರಜಳ್, ಲಜೆ, ಧಾರಾಳ್
fluster ಉಚಾಂಬಳ್ ಘುಸ್ಪಡ್, ಉಚಾಂಬಳ್ ಘುಸ್ಪಡಾಯ್
flutter ವೆಗ್ಗಿಂ ಪಾಕಾಟೆ ಹಾಲಯ್, ಗೊಂದೊಳ್ ಆನಿ ಚಾಳವ್ಣೆಚೊ ವೇಳ್
flute ಪಿರ್ಲುಕ್
fluter flutist ಪೊಳೆ
fluting ಸುಂರ್ಗಾರಾಚೊ ವೊಳಿ, ಪಿರ್ಲುಕ್ ವಾಜಂವ್ಚೆಂ
flutist ಪಿರ್ಲುಕ್ ವಾಜವ್ಪಿ
fluty ಪಿರ್ಲುಕೆಚೆಂ
fluvial ನಂಯ್ಚೆಂ ವ ವಾಳಾಚೆಂ
flux ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಬದ್ಲಾವಣ್
fluxion ವಾಳ್ಚೆಂ ವ ಬದ್ಲೊಂಚೆಂ
fly ಊಬ್, ಮೂಸ್
foal ಘೊಡ್ಯಾಚೆಂ ಪೀಲ್
foam ಫೆಂಡ್
fob ಪೊಕೆಟ್ ವೊಚಾಚಿ ಸಾಂಕಳ್, ಫಟಯ್
fob off ಕುಸಿಕ್ ಘಾಲ್, ನಕ್ಲಿ ವಸ್ತ್ ಖರಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿ, ನಿಬಾನ್ ವ ಹಿಕ್ಮತೆನ್ ಚುಕಯ್
fodder ಭಾತೆಣ್
foe ದುಸ್ಮಾನ್
foehn ದೊಂಗ್ರಾರ್ ದೆಂವ್ಚೆಂ ಹುನ್ ವಾರೆಂ
foetal ಪಿಂಡಾಚೆಂ
foetid ಘಾಣ್ಕುರೆಂ
foeticide ಪಿಂಡ್ ಖುನಿ
foetology ಪಿಂಡ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
foetus ಪಿಂಡ್, ಗರ್ಭ್, ಭ್ರೂಣ್
fog ಧುರಿ
foghorn ಧುರಿಕೊಂಬ್, ತಾರ್ವಾಂಕ್ ಧುರಿ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಕರ್ಚೊ ಕೊಂಬ್
foil ಜಿಕ್ಚೆಂ ವ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಅಡಾಯ್
foist ಫಟವ್ನ್ ಅನ್ಯೆಕ್ಲಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರಿ ಕರ್
fold ದೋಡ್, ಮಿರಿ, ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಹಿಂಡ್, ಲೊಕಾಚೊ ಪಂಗಡ್
foliaceous ಖೊಲ್ಯಾಂ ಬರಿ
foliage ಪಾಲೊ
foliar ಖೊಲ್ಯಾಂಚೆಂ
foliate ಖೊಲ್ಯಾ ಆಕಾರಾಚೊ
foliated ಖೊಲ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸಾನ್ ನೆಟಯಿಲ್ಲೆಂ
foliation ಖೊಲೊ ಜಾಂವ್ಚಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್, ಹಸ್ತ್‌ಲೇಖಾಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂಕ್ ಸಂಖೆ ದಿಂವ್ಚೆಂ
folie a deux ದೊಡೆಂ ಪಿಶೆಪಣ್
folio ಹಸ್ತ್‌ಲೇಖ್ ವ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಪಾನ್, ಪಾನ್ ಸಂಖೊ
folk ಜಣ್, ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್
folk art ಜಣ್ ಕಲಾ
folk etymology ಜಣ್ ಸಬ್ದಾರಂಭ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
folktale ಜಣ್ ಕಾಣಿ
folkway ಜಣ್ ವಾಟ್
follow ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್
follower ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್
folly ಪಿಸಾಯ್ pl. follies
foment ಉಪದ್ರ್ ಕರ್
fond ಮೋಗ್ ವ ಮಯ್ಪಾಸ್ ಆಸ್ಚೆಂ
fondle ಮೊಗಾನ್ ಪೊಶೆ, ಆಕ್ರಮಕ್ ರಿತಿನ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್
font ಬಾವ್ತಿಜ್ಮಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚೆಂ ಆಯ್ದಾನ್, ಆಗ್ಮೆಂತಾಚೆಂ ಆಯ್ದಾನ್, ದ್ರವಾಂಚೆಂ ಆಯ್ದಾನ್, ಅಕ್ಷರ್ ಶೈಲಿ
food ಖಾಣ್
fool ಪಿಸೊ
fool around ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರ್
foolery ಪಿಶೆಪಣ್
foolhardy ಪಿಶ್ಯಾ ಧಯ್ರಾಚೆಂ
foolish ಪಿಸಾಂಟ್
foolproof ಚೂಕ್, ವಾಯ್ಟ್ ವಾಪರ್ ವ ಸಲ್ವಣ್ ಅಸಾಧ್ಯ್
foosball ಮೇಜ್ ಪಾಯ್ಚೆಂಡು
foot ಚರಣ್, ಪಾಯ್
football ಪಾಯ್ಚೆಂಡು
footballer ಪಾಯ್ಚೆಂಡು ಖೆಳ್ಗಾಡಿ
footbath ಪಾಯ್ ನ್ಹಾಣ್
footbridge ಪಾಯ್ ಸಾಂಕೊ
footfall ಪಾಯಾಚೊ ಆವಾಜ್
footgear ವಾಣೊ, ಮೊಚೆ
foothill ಪಾಯ್ ದೊಂಗ್ರಿ
foothold ಪಾಯ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಗೊ, ಚಡಿತ್ ಪ್ರಗತಿ ಕರುಂಕ್ ಭದ್ರ್ ಜಾಗೊ ವ ಸ್ಥಿತಿ
footing ಪಾಯ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಗೊ, ಸ್ಥಿತಿ
footle ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರ್, ಪಿಶ್ಯಾ ಬರಿ ಕರ್ ವ ಉಲಯ್
footling ಕಿರ್ಕೊಳ್, ಅಸಮರ್ಥ್
footlocker ಮಾಂಚಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾ ಲಾಗಿಂ ದವರ್ಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಟ್ರಂಕ್
footloose ಪಾಯ್ ಸದಿಳ್
footman ಪಾಯ್ ಮನಿಸ್
footmark ಪಾಯ್ ಘುರ್ತ್
footnote ಪಾಯ್ ಶರೊ
footpace ಚಲ್ಚೊ ವೇಗ್
footpath ಪಾಯ್ ವಾಟ್
footprint ಪಾಯ್ ಘುರ್ತ್
footsie footsy ಪೊಳೆ
footslog ಭಿಜ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಚಲ್ಚೆಂ
footstep ಪಾಯ್ ಘುರ್ತ್, ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ವ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ವಾಟ್
footstone ಪಾಯ್ ಫಾತೊರ್
footstool ಮಣಯ್
footsy ಮೆಜಾ ಪಂದಾ ಪಾಯ್ ಪೊಶೆಂವ್ಚೆಂ, ವಿರೋಧಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಗುಪಿತ್ ಸಹಕಾರ್
footwall ಪಾಯ್ ವೊಣೊದ್
footway ಪಾಯ್ ವಾಟ್
footwear ವಾಣೊ, ಮೊಚೆ
footwork ಪಾಯ್ ಕಾಮ್
foozle ಗೊಲ್ಫಾಂತ್ ಚುಕಿಚೊ ಮಾರ್, ಖೆಳಾಂತ್ ವಡ್ ಚೂಕ್ ಕರ್
fop ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆಕ್ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ
for ಖಾತಿರ್
fora forum ಪೊಳೆ
forage ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಖಾಣ್, ಸಬಾರ್ ವಸ್ತು ಮಧೆಂ ಸೊದ್ಚೆಂ, ಖಾಣಾ ಖಾತಿರ್ ಶಿಪಾಯಾಂಚಿ ಧಾಡ್
foray ಅವ್ಚಿತ್ ಧಾಡ್, ಮಟ್ಚೆಂ ಪಯ್ಣ್
forbade ಆಡ್ವಾರ್ಲೆಂ
forbear ಪಾಟಿಂ ದವರ್, ಸೊಸ್
forbearance ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್, ಅಕ್ರಿಯಾ
forbid ಆಡ್ವಾರ್
forbidden ಆಡ್ವಾರ್ಲೆಲೆಂ
forbore ಪಾಟಿಂ ದವರ್ಲೆಂ, ಸೊಸ್ಲೆಂ
forborne ಪಾಟಿಂ ದವರ್‌‍ಲ್ಲೆಂ, ಸೊಸ್‍ಲ್ಲೆಂ
force ಬಳ್
force majeure ಊಂಚ್ ಬಳ್, ಅನಪೇಕ್ಷಿತ್ ಘಡಿತ್
force of habit ಸವಯೆಚೆಂ ಬಳ್
forceps ಚಿಮ್ಟೊ
forcible ಬಳಾನ್
forcibly ಬಳಾನ್
fore ಮುಕಾರ್, ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್
forearm ಕೊಂಪ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮನ್ಕಟ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಚೊ ವಾಂಟೊ, ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾತೆರ್ ಘೆವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ
forebear ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮೆಲ್ಲೊ ಪೂರ್ವಜ್
forebode ವಾಯ್ಟ್ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಂಗ್
foreboding ವಾಯ್ಟ್ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ
forebrain ಮೆಂದ್ವಾಚೊ ಮುಕ್ಲೊ ವಾಂಟೊ
forecaddie ಗೊಲ್ಫಾಂತ್ ಬೊಲ್ ಖೈಂ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಳೊಂವ್ಚೊ ಕ್ಯಾಡಿ
forecast ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಂಗ್, ಹವೊ ಕಸೊ ಆಸ್ತೊಲೊ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
forecastle ತಾರ್ವಾಂತ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಡೆಕ್ಕಾಂತ್ ಮುಕ್ಲೊ ವಾಂಟೊ, ತಾರ್ವಾಂತ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಕುಡಾಂ
forecheck ಮುಕಾರ್ ಆಡಾಯ್
foreclose ಅಡವ್ ಸಂಪಯ್, ಆಡಾಯ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಠರಯ್
foreclosure ಅಡವ್ ಸಂಪವ್ಣಿ
forecourt ಬಾಂದ್ಪಾ ಮುಕಾರ್ ಉಗ್ತಿ ಸುವಾತ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಖೆಳಾಂನಿ ಜಾಳ್ ವ ವೊಣೊದಿ ಲಾಗಿಂ ಕೊರ್ಟಾಚೊ ವಾಂಟೊ
foredoom ಮುಕ್ಲೊ ನಾಸ್
forefather ದಾದ್ಲೊ ಪೂರ್ವಜ್
forefeet ಚಾರ್ ಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಮನ್ಜಾತಿಚೆ ಮುಕ್ಲೆ ಚರಣ್ ವ ಪಾಯ್
forefend ಘಡ್ಚೆಂ ಆಡಾಯ್
forefinger ಸೂಚಿ ವ ಜೊಕ್ಚೆಂ ಬೊಟ್
forefoot ಚಾರ್ ಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಮನ್ಜಾತಿಚೊ ಮುಕ್ಲೊ ಚರಣ್ ವ ಪಾಯ್
forefront ಮುಕಾರ್
foregather ಜಮೊ ಜಾ
forego ಮುಕಾರ್ ವಚ್, ಸಾಂಡ್
foregoing ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ
foregone ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಲಾಂ
foreground ಮುಕ್ಲಿ ಸುವಾತ್
forehand ಮುಕಾರ್ ಹಾತ್
forehead ಕಪಾಲ್
foreign (ಫೊರಿನ್) ವಿದೇಶಿ
foreign country ಪರ್ದೆಶ್
foreigner (ಫೊರಿನರ್) ಪರ್ದೆಶಿ
foreignism ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ವ ರಿವಾಜ್
forejudge ಸಗ್ಳೊ ವಿಷಯ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಝಡ್ತಿ ಕರ್
foreknowledge ಮುಕಾರ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್
forelady ಹೆರ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪೊಳೊಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್
foreleg ಚಾರ್ ಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಮನ್ಜಾತಿಚೊ ಮುಕ್ಲೊ ಪಾಯ್
forelimb ಮುಕ್ಲೊ ವಿಸ್ವೊ
forelock ಮುಕ್ಲೊ ಕೇಸ್
foreman ಹೆರ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪೊಳೊಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಮನಿಸ್, ಜ್ಯೂರಿ ಮುಖೆಲಿ, ಮುಕಾರ್‌ಮನಿಸ್
foremost ಮುಖ್ಯ, ಮುಕಾರ್, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್
foremother ಸ್ತ್ರೀ ಪೂರ್ವಜ್
forename ಪಯ್ಲೆಂ ನಾಂವ್
forenoon ಸಕಾಳ್, ದೊನ್ಪಾರಾ ಪಯ್ಲೆಂ
forensic ನ್ಯಾಯಸಭಾಂತ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ, ಭೌತಿಕ್ ರುಜ್ವಾತಿಚೆಂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್
forepart ಮುಕ್ಲೊ ವಾಂಟೊ
forepassed ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ
forepast ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ
forepaw ದಾವ್ಲಿ ಆಸ್ಚೊ ಮುಕ್ಲೊ ಪಾಯ್
foreperson ಹೆರ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪೊಳೊಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಮನಿಸ್, ಜ್ಯೂರಿ ಮುಖೆಲಿ
foreplay ಸಂಭೋಗಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಲೈಂಗಿಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್
foresight ಆದಿದೀಷ್ಟ್
forest ರಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ
forestal ರಾನಾಚೆಂ
forestall ಪಯ್ಲೆಂ ಆಡಾಯ್
forestation ರಾನ್
forester ರಾನ್ ನಿವಾಸಿ, ರಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ
forestial ರಾನಾಚೆಂ
forestry ರಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನ್
foreword ಆದಿವಚನ್
forfeit ಚುಕಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾವ್ನ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ
forfeiture ಚುಕಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾವ್ನ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ಣಿ
forfend forefend ಪೊಳೆ
forgather foregather ಪೊಳೆ
forgave ಭೊಗ್ಸಿಲೆಂ
forge ಲೋಹ್ ಹುನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಅಗ್ಟೆಂ, ಅಕ್ರಮಿ ನಕಲ್ ಕರ್ಚೆಂ
forgery ಅಕ್ರಮಿ ನಕಲ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಅಕ್ರಮಿ ನಕಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ
forget ವಿಸರ್
forgive ಭೊಗ್ಸಿ
forgiveness ಭೊಗ್ಸಾಣೆ
forgo forego ಪೊಳೆ
forgot ವಿಸರ್ಲೊ
fork ಗಾರ್ಪ್, ಕಾಂಟೊ
forked ಗಾರ್ಪಾ ಸಾರ್ಕೆಂ
forked tongue ಫಟಂವ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್
forky ಗಾರ್ಪಾ ಸಾರ್ಕೆಂ
forlorn ಎಕ್ಸುರೊ ಆನಿ ದುಖೆಸ್ತ್, ಸಾಂಡುನ್ ಘಾಲ್ಲೊ
form ರೂಪ್, ದಸ್ತಾವೆಜ್, ದಿಸವ್ಣಿ
form class ರೂಪ್ ವರ್ಗ್
form critic ರೂಪ್ ಠೀಕಾಕಾರ್
form criticism ರೂಪ್ ಠೀಕಾ
form letter ರೂಪ್ ಕಾಗಾದ್
formable ರೂಪ್ ದಿವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
formate ಮುಯಾಂಚ್ಯಾ (ಫೊರ್ಮಿಕ್) ಆಮ್ಲಾಚೆಂ ಮೀಟ್
formation ರೂಪಿತ್ಪಣ್
formative ರೂಪಿತ್ಪಣಾಚಿಂ
former ಪಯ್ಲೆಂಚೊ
formerly ಪಯ್ಲೆಂ
formfitting ಆಂಗಾಕ್ ಲಾಗ್ಚೆಂ
formic ಮುಯಾಂಚೆಂ
formicary ರೊಳ್ಣ್
formidable ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ, ಅದ್ಭುತ್, ಭಿರಾಂಕುಳ್
formula ಸೂತ್ರ್ pl. formulae
formulary ಸೂತ್ರ್ ಜಮೊ
formulate ಸೂತ್ರಾಂತ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್
formulation ಸೂತ್ರಾಂತ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ಚೆಂ
formulator ಸೂತ್ರಾಂತ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ಚೊ
fornication ವ್ಯಭಿಚಾರ್
forsake ಸಾಂಡ್
forsooth ಖರೆಂಚ್
forswear ಸಪುತಾರ್ ಫಟಿ ಮಾರ್, ಸಪುತಾರ್ ಸಾಂಡ್ ವ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರ್, ಸಪುತಾರ್ ನೆಗಾರ್ ಕರ್
forsythia ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
fort ಕೊಟೆಂ
fortalice ಲ್ಹಾನ್ ಕೊಟೆಂ ವ ಕೊಟ್ಯಾಚೊ ವಾಂಟೊ
forte ತಲ್ವಾರಿಚೊ ಬಳಿಷ್ಠ್ ವಾಂಟೊ, ಬಳಿಷ್ಠ್ ತಿಬೊ
forth ಮುಕಾರ್
forthcoming ಮುಕಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ
forthright ಖಡಕ್
forthwith ತಕ್ಷಣ್
fortieth ಚಾಳಿಸಾವೊ
fortify ಬಳಿಷ್ಠ್ ಕರ್, ಕೊಟೆಂ ಕರ್
fortissimo ವಡ್ಲ್ಯಾನ್
fortitude ಧಯ್ರ್, ಬಳ್
fortnight ಚವ್ದಾ ದೀಸ್, ಪಕ್ಷ್, ಪಂದ್ರಾ ದೀಸ್
fortnightly ಚವ್ದಾ ದಿಸಾಳೆಂ, ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಳೆಂ, ಚವ್ದಾ ವ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ
fortress ಕೊಟೆಂ
fortuitous ಅವ್ಕಾಸಾನ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಅದೃಷ್ಟಾಚೆಂ
fortuity ಅವ್ಕಾಸಾಚೆಂ ಘಡಿತ್, ಅದೃಷ್ಟ್
fortunate ಅದೃಷ್ಟ್‌ವಂತ್, ಅದೃಷ್ಟಾಚೆಂ
fortunately ಅದೃಷ್ಟಾನ್
fortune ಅದೃಷ್ಟ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕಾಯ್
forty ಚಾಳಿಸ್
forum ಆದಿಂ ರೊಮಾಂತ್ ನ್ಯಾಯಿಕ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಗೊ, ಚರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಗೊ, ಚರ್ಚೆಚೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್
forward ಮುಕಾರ್
fossa ಮಡಗಾಸ್ಕರಾಚಿ ಏಕ್ ರಾನ್ವಟ್ ಮನ್ಜಾತ್
fosse ಖಳಿ
fossick ಉದಾಳ್, ಬಿಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್
foster ಪೊಸ್ಕೊ
fosterage ಪೊಸ್ಕೆಪಣ್
fought ಝಗಡ್ಲೊ, ಝುಜ್ಲೊ
foul ಖೆಳಾಂತ್ ನಿಯಮಾ ವಿರೋಧ್, ಮೆಳೆಂ, ರಾಗಿಷ್ಟ್, ಬುರ್ಸೊ, ಖೊಟೊ, ಕುಸ್ಡೊ
found ಮೆಳ್ಳೆಂ, ಘಡ್
foundation ಪಂಚಾಂಗ್, ಘಡ್ಚೆಂ, ಘಟನ್, ಸ್ಥಾಪನ್
founder ಘಡ್ಣಾರ್, ಥೊಂಟೊ ಜಾ. ಕೊಸಾಳ್, ಬೂಡ್, ಸಲ್ವೊ, ಅನುತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾ
foundling ಸಾಂಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬಾಳ್ಶೆಂ
fount ಮೂಳ್
fountain ಝರ್
fountainhead ವಾಳಾಚೊ ಮೂಳ್
four ಚಾರ್
fourteen ಚವ್ದಾ
fourteenth ಚವ್ದಾವೊ
fourth ಚವ್ತೊ
fowl ಕುಂಕಾಡ್
fowler ರಾನ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚೊ ಶಿಕಾರೆಗಾರ್
fowling ರಾನ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚಿ ಶಿಕಾರಿ
fox ಕೊಲೊ, ಹಿಕ್ಮತೆನ್ ಸಲ್ವಯ್
fox-trot ಏಕ್ ನಾಚ್
foyer ಪ್ರವೇಶ್ ಸಾಲ್
fracas ಝಗ್ಡೆಂ
fraction ಪೂರ್ಣ್ ಸಂಖೊ ನಹಿಂ ಆಸ್ಚೊ ಸಂಖೊ, ಲ್ಹಾನ್ ಐವಜ್, ವಾಂಟೊ
fractious ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್ಚೊ, ವಿರಾರ್ ಕರ್ಚೊ
fracture ಹಾಡ್ ಮೊಡ್ಚೆಂ
fragile ಅಸ್ಕತ್, ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಫುಟ್ಚೆಂ
fragment ಕುಡ್ಕೊ
fragmental ಕುಡ್ಕೆ ಆಸ್ಚೆಂ
fragmentary ಕುಡ್ಕೆ ಆಸ್ಚೆಂ
fragmentate ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್
fragmentation ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ಚೆಂ
fragrance ಪರ್ಮಳ್
fragrant ಪರ್ಮಳಿತ್
frail ಅಸ್ಕತ್, ಅಬಳ್
frailty ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್, ಅಬಳ್ಪಣ್
franchise ವಸ್ತು ವಿಕುಂಕ್ ವ ನಾಂವ್ ವಾಪರುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ
franchisee ವಸ್ತು ವಿಕುಂಕ್ ವ ನಾಂವ್ ವಾಪರುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಆಸ್ಚೊ
frangible ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಫುಟ್ಚೆಂ
frangipani ಏಕ್ ಫುಲ್, ಏಕ್ ರೂಕ್, ಏಕ್ ಪರ್ಮಳಿಕ್ ದ್ರವ್
frank ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್
frankincense ಧುಂಪ್
frap ದೊರಿಯೆನ್ ಬಾಂದ್
frappe ಥೊಡೆಂ ಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪೀವನ್
frass ಕಿಡಿಚೊ ಗೂ
fraternal ಭಾವಾಂಚೆಂ
fraternise ಭಾವಾಂ ಬರಿ ಸಳಾವಳ್ ಕರ್, ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಕರ್
fraternize (Am) fraternise ಪೊಳೆ
fraternity ಭಾವ್ಪಣ್
fratricide ಭಾವಾಚಿ ಖುನಿ
fraud ದಗಲ್, ದಗಲ್ಬಾಜಿ, ದಗೊ
fraudster ದಗಲ್ಬಾಜ್
fraudulent ದಗೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ
fraught ಭೊರ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಉದ್ವಿಗ್ನ್`
fray ಝಗ್ಡೆಂ, ಉತ್ಸಾಹ್‍ಜನಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ವಿರಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ವ ರಾಗ್ ಹಾಡಂವ್ಚೆಂ, ಸುತಾಂ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚೆಂ
freak ವಿಚಿತ್ರ್ ಮನಿಸ್, ಮನ್ಜಾತ್ ವ ಝಡ್, ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಡಿತ್
free ಸ್ವತಂತ್ರ್, ಫುಂಕ್ಯಾಕ್
freebie ಫುಂಕ್ಯಾಚಿ ವಸ್ತ್
freeboot ಲೂಟ್
freebooter ಲುಟ್ಕಾರ್
freedom ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್
freelance ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಕಾಮೆಲಿ
freeload ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಖರ್ಚಾರ್ ಘಾಲ್
freeloader ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಖರ್ಚಾರ್ ಘಾಲ್ಚೊ
freestyle ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಶೈಲಿ
freethinker ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಚಿಂತ್ಪಿ
freethinking ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಚಿಂತಾಪ್
freeze ಗಾರ್ ಕರ್
freezer ಗಾರಕ್
freight ವಸ್ತು ಸಾಗ್ಸುಂಚೆಂ, ವಸ್ತು ಸಾಗ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಶೆ
freightage freight ಪೊಳೆ
freighter ವಸ್ತು ಸಾಗ್ಸುಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಂವ್ಚೊ, ವಸ್ತು ಸಾಗ್ಸುಂಚೆಂ ತಾರುಂ ವ ವಿಮಾನ್
frenzy ಹಿಂಸಕ್ ದಡ್ಭಡ್
frequent ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ
fresh ಜಿವೊ, ಜಿವಾಳ್
freshness ಜಿವ್ಸಾಳ್
fret ಖಂತ್ ಕರ್
friable ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಕೊಸಾಳ್ಚೆಂ ವ ಪಿಟೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
friar ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮೆಳಾಚೊ ಸಾಂದೊ, ಫ್ರಾದ್
friary ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮೆಳಾಚೆಂ ಘರ್
fribble ಪಾಡ್ ಕರ್, ಆಳ್ಶಿ ಮನಿಸ್
friction ಘಷ್ಟೊಣಿ
Friday ಸುಕ್ರಾರ್
fried ಭಾಜ್‍ಲ್ಲೆಂ
friend ಇಷ್ಟ್, ಇಷ್ಟಿಣ್
friendly ಇಷ್ಟಾಳ್
friendship ಇಷ್ಟಾಗತ್
frier fryer ಪೊಳೆ
frigate ಏಕ್ ಝುಜಾ ತಾರುಂ
fright ಭಿಯೆಂ
frighten ಭೆಷ್ಟಾಯ್
frigid ಭೋವ್ ಥಂಡ್, ಚಾಪ್ಪೆ
fringe ಭಾಯ್ಲಿ ಮೀತ್, ಪೊಂತ್
frippery ನಗ್, ಸುಂರ್ಗಾರ್, ರತ್ನ್, ಡವ್ಲ್, ಮಿಜಾಸ್ಕಿ
frisk ವಸ್ತುರ್ ಆನಿ ಬೊಲ್ಸಾಂನಿ ವೆಗ್ಗಿಂ ಸೊದ್ಚೆಂ, ಖುಶಾಲಾಯೆಚಿ ಉಡ್ಣಿ ವ ನಾಚ್
fritter ಚೂರ್ ಕರ್
frivolity ಚಿಲ್ಲರ್ಪಣ್
frivolous ಚಿಲ್ಲರ್
frock ಆಂಗ್ಲೆಂ
frog ಮಾಣ್ಕೊ
froglet ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಚೆಂ ಪೀಲ್
frogman ಮಾಣ್ಕೊಮನಿಸ್
frolic ಗಮ್ಮತ್
frolicsome ಗಮ್ಮತಾಚೆಂ
from ಥಾವ್ನ್
frond ವಡ್ ಖೊಲೊ
front ಫುಡ್
frontier ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಗಡ್
frosh ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
frost ಘಟ್ ವ ಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್, ಗಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಊಬ್, ಬರ್ಫಾಚಿ ಕಣಾಂ
froth ಫೆಂಡ್
frown ತೊಂಡಾಚೆರ್ ನಾಖುಶಿ ದಾಕಯ್
frowsty ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲೆಂ, ಪೊರ್ನೆಂ
frowsy ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲೆಂ, ಪೊರ್ನೆಂ, ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ್
frowzy frowsy ಪೊಳೆ
froze ಗಾರ್ ಜಾಲೆಂ
frozen ಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
fructiferous ಫಳ್ ದಿಂವ್ಚೊ
fructification ಫಳ್ ನಿರ್ಮಾಪನ್
fructify ಫಳ್ ದೀ
fructuous ಫಳಾದಿಕ್
frugal ಸಾದೊ, ಉಣ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಚೊ
frugivorous ಫಳ್ ಖಾಂವ್ಚಿ
fruit ಫಳ್
fruitarian ಫಳಾಂಚೆರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ
fruitful ಫಳಾಧಿಕ್
fruitlet ಲ್ಹಾನ್ ಫಳ್
fruitwood ಫಳ್ ರುಕಾಡ್
fruity ಫಳಾಚೆಂ
frumentaceous ಗೊಂವ್ ವ ಹೆರ್ ಕಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ
frump ಅನಾಕರ್ಷಕ್ ಚೆಡುಂ ವ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್, ಪೊರ್ನ್ಯಾ ದಸ್ತುರೆಚೊ ಮನಿಸ್
frustrate ವ್ಯರ್ಥ್ ಕರ್, ನಿರಾಶಿ ಆನಿ ರಾಗಿಷ್ಟ್ ಕರ್
frustrated ವ್ಯರ್ಥ್ ಕೆಲೆಂ, ನಿರಾಶಿ ಆನಿ ರಾಗಿಷ್ಟ್ ಜಾಲೊ
frustration ವ್ಯರ್ಥ್ ಕರ್ಚೆಂ, ನಿರಾಶಿ ಆನಿ ರಾಗ್
fry ಭಾಜ್
fryer ಭಾಜಕ್, ಭಾಜ್ಚೆಂ ವ ಭಾಜುಂಕ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ
frying pan ಕಾಯ್ಲ್
fuchsia ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್, ತಾಂಬ್ಡೊಸೊ ಜಾಂಬ್ಳಿ
fuddle ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೆ
fuddy-duddy ಪೊರ್ನ್ಯಾ ದಸ್ತುರೆಚೊ ವ ಸಂಪ್ರದಾಯ್‍ವಾದಿ
fudge ಫಟ್ಕಿರೆಂ ಕರ್, ಫಟಯ್, ಚುಕಯ್
fugu ಜಪಾನಾಚಿ ವಿಕಾಳ್ ಮಾಸ್ಳಿ
fuel ಇಂಧನ್
fugacious ಮಟ್ವೊ, ವೆಗ್ಗಿಂ ಬಾವ್ಚೊ
fugitive ಫರಾರಿ
fulcrum ಕಾಲಂಗ್
fulfil ಪೂರ್ಣ್ ಕರ್
fulgent ಪ್ರಜಳಿತ್
fulgurate ವೀಜ್ ವಾಪರ್ನ್ ನಾಸ್ ಕರ್
fuliginous ಕರಿಯಾಳ್, ಅಸ್ಪಷ್ಟ್, ಕಾಳೆಂ
full ಪೂರ್ಣ್
full moon ಪುನವ್
full stop ಪೂರ್ಣ್ ವಿರಾಮ್
fuller ಧೊಬಿ
fulmar ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
fulminant ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಂವ್ಚೊ, ಅವ್ಚಿತ್ ಆನಿ ಕಠಿಣ್
fulminate ಉಗ್ರ್ ಠೀಕಾ ಕರ್, ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾ
fulminating ಉಗ್ರ್ ಠೀಕಾ ಕರ್ಚೊ, ಸ್ಫೋಟಕ್
fulsome ಧಾರಾಳ್
fumarole ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಚೊ ಬುರಾಕ್
fumble ಸಾಸ್ಪೊ
fume ರಾಗಾನ್ ಭೊರ್ಚೆಂ, ಧುವರ್
fumigant ಧುವರಕ್
fumigate ಧುವರ್ ಸೊಡ್
fumitory ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
fun ತಮಾಸೊ
funambulism ದೊರಿಯೆರ್ ಚಲ್ಚೆಂ
funambulist ದೊರಿಯೆರ್ ಚಲ್ಚೊ
function ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್, ಉದ್ದೇಶ್
fund ನಿಧಿ
fundament ಮೂಳ್ ತತ್ತ್ವ್
fundamental ಮೂಳ್, ಪ್ರಾಥಮಿಕ್
fundamentalism ಮೂಳ್ವಾದ್
fundamentalist ಮೂಳ್ವಾದಿ
funder ನಿಧಿಗಾರ್
funeral ಮೊರ್ನ್
funerary ಮೊರ್ನಾಚೆಂ
funereal ಮೊರ್ನಾ ಸಾರ್ಕೆಂ
fungi ಬಾತೊ
fungivorous ಬಾತೊ ಖಾಂವ್ಚಿ
fungus ಬಾತೊ pl. fungi
funk ಘಾಣ್, ಭಿಯೆ, ಭಿಯೆಂ, ಭಿವ್ಕುರೊ
funky ಘಾಣ್ಕುರೊ, ಭಿವ್ಕುರೊ
funnel ಪುನೆಲ್
funny ತಮಾಸ್ಯಾಚೆಂ
fur ಮನ್ಜಾಂತಿಂಚಿ ಲೋಂವ್ ಆಸ್ಚಿ ಕಾತ್
furious ರಾಗಿಷ್ಟ್
furl ಕುವೊಳ್
furlong 220 ವಾರ್
furlough ರಜಾ
furnace ಆಗ್ಟೆಂ, ಖರ್ನ್
furnish ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಮೆಜಾಂ, ಕದೆಲಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ
furniture ಮೆಜಾಂ, ಕದೆಲಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ, ಘರ್ ಸಾಮಾನ್
furore ಲೊಕಾಚಿ ರಾಗಿಷ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ
furrier ಫರ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ
furrow ವರೊ
further ಚಡ್ತಿಕ್
furthermore ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್
furthest ಭೋವ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್
furtive ಗುಪಿತ್
fury ರಾಗ್
furze ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
fuselage ಪಾಕಾಟೆ ಸೊಡ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ವಿಮಾನ್
fusible ಕಡ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ
fusil ಏಕ್ ರೈಫಲ್
fusilier ಫ್ಯೂಸಿಲ್ ಆಸ್ಚೊ ಶಿಪಾಯಿ
fusillade ಎಕಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ ವ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆ ಗುಳೆ
fuss ಗಡ್ಬಡ್, ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಖಂತ್, ವಾದ್
fussy ಚಿಲ್ಲರ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಗುಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ
fustian ಲಾಂಬ್ ಆನಿ ವಡ್ಲ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂನಿ ಭೊರ್‌ಲ್ಲೆಂ
futhark ರೂನಿಕ್ ಲಿಪಿ
futile ವ್ಯರ್ಥ್
futility ವ್ಯರ್ಥ್‍ಪಣ್
future ಫುಡಾರ್
futurism ಫುಡಾರ್ವಾದ್
futurist ಫುಡಾರ್ವಾದಿ
futuristic ಫುಡಾರ್, ಫುಡಾರ್ವಾದ್ ವ ಫುಡಾರ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ‍ಾಚೆಂ
futurity ಫುಡಾರ್ಪಣ್
futurological ಫುಡಾರ್‌ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
futurologist ಫುಡಾರ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಿ
futurology ಫುಡಾರ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್
fuzzy ಅಸ್ಪಷ್ಟತಾ, ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾ
fuzzy ಅಸ್ಪಷ್ಟ್
fylfot ಸ್ವಸ್ತಿಕ

Leave a Reply

Scroll to Top