Q

Q, q ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಸತ್ರಾವೆಂ ಆಕ್ಷರ್
quack ನಕ್ಲಿ ಡೊಕ್ಟರ್, ಫಟಂವ್ಚೊ, ಹಂಸಾಬರಿ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚೊ
quackery ನಕ್ಲಿ ಡೊಕ್ಟರ್‌ಪಣ್, ಫಟವ್ಣಿ
quacksalver quack ಪೊಳೆ
quadragenarian ಚಾಳಿಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಎಕುಣ್‍ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ
quadrangle ಚತುರ್ಕೋನ್
quadrangular ಚತುರ್ಕೋನೀಯ್
quadrant ಕಾಲ್ದೊ ವಾಂಟೊ
quadrate ಚೌಕ್ ವ ಚೌಕಾ ಸಾರ್ಕೊ
quadrennia ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೊ ಅವ್ಧ್ಯೊ
sl. quadrennium
quadrennial ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ
quadrennium ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಅವ್ಧಿ
pl. quadrennia
quadricentennial ಚಾರ್ಶಿಂ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಆಚರಣ್ ವ ಸ್ಮರಣ್
quadriga ಚಾರ್ ಘೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವೊನ್ ವೊಡ್ಚೆಂ ರಥ್ pl. quadrigae
quadrilateral ಚಾರ್ ಕುಸಿ ಆಸ್ಚೊ
quadripartite ಚಾರ್ ವಾಂಟೆ ವ ಪಕ್ಷ್ ಆಸ್ಚೆಂ
quadriplegia ದೊನೀ ಹಾತಾಂಕ್ ಆನಿ ದೊನೀ ಪಾಯಾಂಕ್ ಆರ್
quadriplegic ದೊನೀ ಹಾತಾಂಕ್ ಆನಿ ದೊನೀ ಪಾಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ
quadrivial ಚಾರ್ ಮಾರೊಗ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಜಾಗೊ, ಚಾರ್ ವಿಷಯಾಂಚೊ
quadrivium ಮಧ್ಯ್ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂನಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಚೆ ಚಾರ್ ವಿಷಯ್ – ಅಂಕಗಣಿತ್, ಸಂಗೀತ್,ರೇಖಾಗಣಿತ್ ಆನಿ ನಕ್ಷತ್ರ್‌ವಿದ್ಯಾ
quardroon ಕಾಲ್ದೊ ವಾಂಟೊ ಕಾಳೆಂ ಪೂರ್ವಜ್‍ಪಣ್ ಆಸ್ಚೊ
quadrumvirate ಚಾರಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್
quadruped ಚಾರ್ ಪಾಯಾಂಚಿ ಮನ್ಜಾತ್
quadruple ಚೊದೊಡೊ
quadruplets ಚೊವ್ಳಿಂ
quadruplicate ಏಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಚಾರ್ ಪ್ರತಿಯೊ, ಚೊದೊಡೆಂ ಕರ್
quadruply ಚೊದೊಡೊ ಕರ್
quaere ಸವಾಲ್
quaestor ಆದಿಂ ರೊಮಾಂತ್ ಅಧಿಕಾರಿ
quaff ಗೂಂಡ್ ಪಿಯೆ
quaffer ಗೂಂಡ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೊ
quagmire ಚಲ್ತಾನಾ ಕೊಸಾಳ್ಚಿ ಸುವಾತ್
quail ಲವೊ
quaint ಪೊರ್ನೆ, ಪರ್ಕಿ
quake ಭಿಯಾನ್ ಕಾಂಪ್ಚೆಂ
qualification ಗೂಣ್, ಅಧಿಕೃತ್ ಗರ್ಜ್, ಶರ್ತ್ ವ ಪ್ರಮಾಣ್, ಅರ್ಹತಾ
qualify ಸಾಧಾರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಕರ್. ಯೋಗ್ಯ್ ಜಾ
qualitative ಗುಣಾತ್ಮಕ್
quality ಗೂಣ್
qualm ಉಬ್ದೆಸ್
quandary ದುಬಾವ್, ಘುಸ್ಪಡ್
quantal ದೋನ್‍ಂಚ್ ಪರ್ಯಾಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ
quantifiable ಐವಜ್ ವ ಸಂಖೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
quantify ಐವಜ್ ವ ಸಂಖೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್
quantitate ಐವಜ್ ವ ಸಂಖ್ಯಾಚೆಂ ಲೇಕ್ ಕರ್
quantity ಐವಜ್, ಸಂಖೊ
quantum ಐವಜ್, ಅವ್ಚಿತ್, ನಾಟಕೀಯ್, ಮಹತ್ವಾಚೆಂ pl. quanta
quarantine ವಿಂಗಡ್ ಆನಿ ಎಕ್ಸುರೊ ಕರ್ಚೆಂ
quarrel ಝಗ್ಡೆಂ
quarrelsome ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್ಚೊ
quarrier ಕಲ್ಪನೆ ಕಾಮೆಲಿ
quarry ಕಲ್ಪನೆ, ಶಿಕಾರಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಮನ್ಜಾತ್
quarryman ಕಲ್ಪನೆ ಕಾಮೆಲಿ
quarter ಕಾಲ್ದೊ
quarterly ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಳೆಂ
quartern ಚವ್ತೊ ವಾಂಟೊ
quartet ಚಾರಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್
quartette quartet ಪೊಳೆ
quartz ಕುಪ್ಯಾ ಫಾತೊರ್
quash ಆರೋಪ್ ಮೆಖಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಸಾರ್, ದಾಂಬ್
quasi ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ, ಸಾರ್ಕ್ಯಾಚೆಂ
quatercentenary ಚಾರ್ಶಿಂ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಆಚರಣ್ ವ ಸ್ಮರಣ್
quaternary ಚಾರ್ ಘಟಕ್ ವ ಸಾಂದೆ ಆಸ್ಚೆಂ
quaternity ಚಾರ್ಪಣ್
quatrain ಚಾರ್ ಪಂಕ್ತಿಂಚೆಂ ಪದ್
quaver ಕಾಂಪ್
quay ದೊಣಿ ಭೊರ್ಚೊ ಆನಿ ಖಾಲಿ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ
quean ಚೆಡಿ, ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್, ಅಂಕ್ವಾರ್ ಚೆಡುಂ
queasy ವೊಂಕಾರೆ ಹಾಡಂವ್ಚೆಂ
queazy queasy ಪೊಳೆ
queen ರಾಣಿ
queenship ರಾಣಿಪಣ್
queer ವಿಚಿತ್ರ್
quell ದಾಂಬ್, ಸಂಪಯ್
queller ದಾಂಬ್ಪಿ, ಸಂಪವ್ಪಿ
quench ಭಾಗಯ್
quencher ಭಾಗವ್ಪಿ
quern ದಾಂತ್ಯಾ ಫಾತೊರ್
querulous ಸದಾಂ ದುರ್ಸೊಂಚೊ
query ಸವಾಲ್
quest ಸೊದಾಪ್
question ಸವಾಲ್
questionable ಸವಾಲೀಯ್
questionary questionnaire ಪೊಳೆ
questioner ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ಚೊ
questionnaire ಸವಾಲ್‍ಪಟ್ಟಿ
questor quaestor ಪೊಳೆ
queue ರಾಕ್ಚಿ ಪಂಕ್ತಿ
quibble ಸಬ್ದಾಂ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ವಿರೋಧ್ ಹಾಡ್ನ್ ವಾದಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಚುಕಯ್, ಲ್ಹಾನ್ ಠೀಕಾ, ಚಿಲ್ಲರ್ ಆಕ್ಷೇಪ್
quick ವೆಗ್ಗಿಂ, ಜಿವೊ
quicker ವೆಗ್ಗಿಂ ಕರ್, ಜಿವೊ ಕರ್
quicksand ಸದಿಳ್ ರೇಂವ್
quicksilver ಪಾದರಸ್, ವೆಗ್ಗಿಂ ಬದ್ಲೊಂಚೊ
quid pro quo ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್
quiddity ತತ್ತ್ವ್
quiescence ಅಕ್ರಿಯಾ ವ ವಿಶೆವ್
quiescent ಅಕ್ರಿಯ್ ವ ವಿಶೆವಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ
quiet ವೊಗೊ
quieten ವೊಗೊ ಕರ್
quietude ವಿಶೆವ್
quietus ಪೂರ್ಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಮೊರ್ನ್
quill ಪಾಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪೆನ್, ಪಾಕಾಟ್ಯಾಚೆಂ ವ ಶಿಮ್ಟೆಚೆಂ ವಡ್ಲೆಂ ಪಾಕ್
quillback ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
quilt ಗಜ್ಡಿ
quince ಏಕ್ ಫಳ್
quincentenary ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಆಚರಣ್ ವ ಸ್ಮರಣ್
quincentennial ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಆಚರಣ್ ವ ಸ್ಮರಣ್
quinquagenarian ಪನ್ನಾಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಎಕುಣ್ಸಾಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ
quinquennial ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ
quinquennium ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಅವ್ಧಿ pl. quinquennia
quintal ಶೆಂಬೊರ್ ಕಿಲೊಗ್ರಾಮ್
quintessential ಸಂಪೂರ್ಣ್ ದಾಕ್ಲೊ
quintet ಪಾಂಚಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್
quintuple ಪಾಂಚ್ ವಾಂಟೆ, ಪಾಂದೊಡೆಂ
quintuplets ಪಾಂಚ್ಳಿಂ
quintuplicate ಏಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಾಂಚ್ ಪ್ರತಿಯೊ, ಪಾಂದೊಡೆಂ ಕರ್
quip ಹುಶಾರ್ ಟಿಕೊ
quipster ಹುಶಾರ್ ಟಿಕೊ ಕರ್ಚೊ
quire ೨೪ (24) ವ ೨೫ (25) ಶೀಟ್ ಪೇಪರಾಂ
quirk ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಡಿತ್
quirt ಚಾಬುಕ್
quit ಸೊಡ್
quitch ಏಕ್ ತಣ್
quite ಸಗ್ಳೆಂ, ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್
quittance ರಿಣಾ ವ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ
quitter ಸೊಡ್ಚೊ
quittor ಘೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವ ಗಾಡ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಚಿ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
quiver ಬಾಣ್ ಪೊತೆಂ, ಕಾಂಪ್
quixotic ಪಿಸೊ (ಡೊನ್ ಕ್ವಿಕ್ಸೊಟಾ ಬರಿ)
quiz ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿ ಪರಿಕ್ಶಾ ಕರ್ಚಾಕ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ
quo warranto ಖಂಚಾ ಅಧಿಕಾರಾನ್
quokka ಏಕ್ ಮನ್ಜಾತ್
quoll ಏಕ್ ಮನ್ಜಾತ್
quondam ಪಯ್ಲೆಂಚೊ, ಎಕಾ ವೆಳಾರ್
quorum ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ
quota ದಾಮಾಸೀಯ್ ವಾಂಟೊ ವ ಹಿಸೊ
quotation ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾತಶೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಮೊಲ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ
quotation mark “ “ ವ ‘ ‘
quote ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾತಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ, ಮೊಲ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
quoth ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಳೆಂ
quotidian ಸದಾಂಚೆಂ, ಸಾಧಾರಣ್
quotient ಗೂಣ್ ಐವಜ್

Leave a Reply

Scroll to Top