I

I, i ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ನೊವೆಂ ಆಕ್ಷರ್, ರೋಮನ್ ಸಂಖೊ ಏಕ್
I ಹಾಂವ್
ibex ಏಕ್ ರಾನ್ ಬೊಕ್ಡೊ
ibid. ibidem ಮಟ್ವೆಂ ರೂಪ್
ibidem ತ್ಯಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್
ibis ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
ice ಬರಫ್
ice age ಬರಫ್ ಕಾಳ್
ice bag ಬರಫ್ ಪೊತೆಂ
ice cap ಬರಫ್ ಟೊಪಿ
ice cream ಬರಫ್ ಸಾಯ್
ice dancing ಬರಫ್ ನಾಚ್
ice field ಬರಫ್ ಶೆತ್
ice fog ಬರಫ್ ಧುರಿ
ice plant ಬರಫ್ ಝಡ್
ice point ಬರಫ್ ಬಿಂದು
ice show ಬರಫ್ ದಾಖವ್ಣಿ
ice storm ಬರಫ್ ವಾದಾಳ್
ice water ಬರಫ್ ಉದಾಕ್
iceberg ಬರಫ್ ದೊಂಗೊರ್
iceman ಬರಫ್ ಮನಿಸ್
ichthus ಮಾಸ್ಳಿ ಘುರ್ತ್
ichthyoid ಮಾಸ್ಳಿ, ಮಾಸ್ಳೆ ಬರಿ ಆಸ್ಚಿ
ichthyological ಮಾಸ್ಳಿಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
ichthyologist ಮಾಸ್ಳಿಶಾಸ್ತ್ರಿ
ichthyology ಮಾಸ್ಳಿಶಾಸ್ತ್ರ್
ichthophagous ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾಂವ್ಚಿ
icon ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪಿಂತುರ್, ಘುರ್ತ್
iconoclasm ಇಮಾಜಿ ವ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪಿಂತುರಾಂಚೊ ನಾಸ್
iconoclast ಇಮಾಜಿ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೊ, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪಿಂತುರಾಂ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೊ
icterus ಕಾಳ್ಕಾಯ್
idea ಅಲೊಚನ್
ideal ಆದರ್ಶ್
idealism ಆದರ್ಶ್‌ವಾದ್
idealist ಆದರ್ಶ್‌ವಾದಿ
idealistic ಆದರ್ಶ್‌ವಾದೀಯ್
ideate ಅಲೊಚನ್ ಕರ್
ideation ಅಲೊಚನ್ ಕರ್ಚೆಂ
idee fixe ಖಂಚ್‍ಲ್ಲಿ ಅಲೊಚನ್
idem ತೆಂಚ್
identical ಏಕ್ಸಾರ್ಕೊ
identifiable ವೊಳೊಕ್ ಧರ್ಯೆತ್
identifier ವೊಳೊಕ್ ಧರ್ಚೊ
identify ವೊಳೊಕ್ ಧರ್
identity ವೊಳೊಕ್, ಏಕ್ಸಾರ್ಕೆಪಣ್
ideology ಆದರ್ಶ್‍ವಾದ್
ides ಆದಿಂ ರೋಮನ್ ಪಂಚಾಂಗಾಂತ್ ಮಾರ್ಚ್, ಮೇ, ಜುಲಾಯ್ ಆನಿ ಅಕ್ತೋಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಪಂದ್ರಾವೊ ದೀಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ತೆರಾವೊ ದೀಸ್
idiom ಸಬ್ದಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉತಾರ್
idiosyncracy ವಿಚಿತ್ರ್ ಗೂಣ್
idiot ಸಮ್ಜೊಂಚಾಂತ್ ವ ಜಾಣ್ವಾಯೆಂತ್ ಭೋವ್ ಪಾಟಿಂ
idle ರಿಕಾಮೊ
idol ಬೊಂಬೆ
idolater ಬೊಂಬ್ಯಾಪುಜಾ ಕರ್ಚೊ
idolatry ಬೊಂಬ್ಯಾಪುಜಾ
if ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತರ್
igneous ಉಜ್ಯಾಳ್
ignes fatui ignes fatuus ಪೊಳೆ
ignes fatuus ಪಿಸೊ ಉಜೊ
pl. ignes fatui
ignite ಪೆಟಯ್
ignoble ಅಣ್ವೊ
ignominious ಲಜೆಚೆಂ
ignominy ಲಜ್
ignoramus ನೆಣಾರಿ
ignorance ನೆಣಾರ್ಪಣ್
ignorant ನೆಣಾರಿ
ignore ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾಕಾ
iguana ಏಕ್ ವಡ್ ಪಾಲ್
ikat ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್
ikebana ಜಪಾನಾಚಿ ಫುಲಾಂ ಮಾಂಡ್ಚಿ ಕಲಾ
ikon icon ಪೊಳೆ
ilk ಥರ್
ill ಪಿಡೆಸ್ತ್
ill will ವಾಯ್ಟ್ ಮನ್
illegal ಅಕಾನೂನಿ
illegible ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
illicit ಅಕಾನೂನಿ
illiterate ನಿರಕ್ಷರ್
illness ಪಿಡಾ
illume ಉಜ್ವಾಡಾಯ್
illuminance ಉಜ್ವಾಡಾಂವ್ಚೆಂ
illuminant ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
illuminate ಉಜ್ವಾಡಾಯ್
illumination ಉಜ್ವಾಡಾಂವ್ಚೆಂ
illuminative ಉಜ್ವಾಡ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ
illuminator ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಂವ್ಚೊ
illumine ಉಜ್ವಾಡಾಯ್
illusion ಮಾಯಾ
illusionist ಘಾಡಿಗಾರ್
illusive ಕಾಲ್ಪನಿಕ್
illusory ಕಾಲ್ಪನಿಕ್
illustrate ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರ್, ದಾಕ್ಲೊ ದೀವ್ನ್ ವಿವರ್ಸಿ, ದಾಕ್ಲೊ ದೀ
illustration ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರ್ಚೆಂ, ದಾಕ್ಲೊ ದೀವ್ನ್ ವಿವರ್ಸುಂಚೆಂ, ದಾಕ್ಲೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರ್ಚೊ ದಾಕ್ಲೊ
illustrious ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್
im ಸಬ್ದಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆಕ್ ಘಡ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಉಳ್ಟೊ ಅರ್ಥ್ ಜಾತಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ possible ಸಾಧ್ಯ್ impossible ಅಸಾಧ್ಯ್
image ಸಾರ್ಕೆಂ
imaginable ಎವ್ಜಿಯೆತ್ ತಸಲೆಂ
imaginary ಎವ್ಜಿತ್
imagination ಎವ್ಜೊಣಿ
imagine ಎವ್ಜುಂಕ್
imbecile ಸಮ್ಜೊಂಚಾಂತ್ ವ ಜಾಣ್ವಾಯೆಂತ್ ಭೋವ್ ಪಾಟಿಂ
imbibe ಪಿಯೆ, ಮತಿಂತ್ ಘೆ, ಗಿರ್
imbroglio ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
imbrue ಖತ್ ಕರ್
imitable ಪಾಟ್ಲಾವ್ ವ ನಕಲ್ ಕರ್ಯೆತ್
imitate ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್, ನಕಲ್ ಕರ್
imitation ಅನುಕರಣ್, ಪಾಟ್ಲಾವ್, ನಕಲ್
imitative ನಕ್ಲಿ, ಪಾಟ್ಲಾವಿ
imitator ನಕಲ್ ಕರ್ಚೊ, ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್
immaculate ಖತಾವಿಣ್
immanence ಭಿತರ್ಲೆಂಪಣ್
immanent ಭಿತರ್ಲೆಂ
immediate ತಕ್ಷ‍ಣ್
immense ಭೋವ್
immerse ಬುಡಯ್
immersion ಬುಡವ್ಣಿ
imminent ವೆಗ್ಗಿಂ ಜಾಂವ್ಚಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ
immolate ಹುಲ್ಪಾಯ್, ಬಲಿ ದೀ
immolation ಹುಲ್ಪಾಂವ್ಚೆಂ, ಬಲಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ
immoral ಅನೈತಿಕ್
immortal ಅಮರ್
immune ಸುಟ್ಕಾ, ಪಿಡೆಕ್ ಪ್ರತಿರೋಧ್
immunity ಸುಟ್ಕಾ ಆಸ್ಚೆಂ, ಪಿಡೆಕ್ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ಆಸ್ಚೆಂ
immure ಭೊಂವ್ತೊಣಿ ವೊಣೊದಿ ಬಾಂದ್, ಬಂದಿಂತ್ ಘಾಲ್
immurement ಭೊಂವ್ತೊಣಿ ವೊಣೊದಿ ಬಾಂದ್ಚೆಂ, ಬಂದಿಂತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ
immutable ಬದ್ಲಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
impact ಪರಿಣಾಮ್, ಅಪ್ಟೊಣಿ
imparadise ಸಂತೊಸಾನ್ ಭೊರ್
impart ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದೀ
impartial ನಿಷ್ಪಕ್ಷ್
impasse ಭಾಯ್ಲಿ ವಾಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಮಾರೊಗ್
impassive ಭೊಗ್ಣಾ ವಿಣೆ
impawn ಅಡವ್ ದವರ್
impearl ಮೊತಿ ಜಾ
impeccable ಸಂಪೂರ್ಣ್, ಪಾತಾಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಚುಕಿ ವಿಣೆ
impecunious ದುಡು ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
impedance ಅಡ್ಕಳ್
impede ಆಡಾಯ್
impeder ಆಡಾಂವ್ಚೊ
impediment ಅಡ್ಕಳ್
impend ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ
impendent ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ
imperative ಗರ್ಜೆಚೆಂ
imperial ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯಾಚೆಂ
imperialism ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ್‌ವಾದ್
imperialist ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ್‌ವಾದಿ
imperialistic ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ್‌ವಾದೀಯ್
imperil ಅಪಾಯಾಂತ್ ಘಾಲ್
imperious ಹಂಕಾರಿ
impervious ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
impetrate ಮಾಗೊನ್ ಘೆ
impetration ಮಾಗೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ
impetus ಉತ್ತೇಜನ್
impinge ಅತಿಕ್ರಮಣ್ ಕರ್
impish ಪೊಕ್ರಿ
implant ಬಸಯ್, ಖಂಚಯ್
implead ವ್ಯಾಜ್ ಕರ್
implement ಉಪಕರಣ್, ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್
implementation ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ಚೆಂ
implicate ಗೊಂಧಾಯ್s
implication ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಪಣ್
implicit ಅವ್ಯಕ್ತ್
implode ಭಿತರ್ ಕೊಸಾಳ್
implore ವೆಗಿಂಚ್ ದಿಂವ್ಚಾಕ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ
implosion ಭಿತರ್ ಕೊಸ್ಳಾಪ್ ವ ಕೊಸಾಳ್ಚೆಂ
imply ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್
imponderable ಮೆಜುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್
import ಪರ್ದೆಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡಯ್
importance ಮಹತ್ವ್
important ಮಹತ್ವಾಚೆಂ
impose ಅಧಿಕಾರಾನ್ ಘಾಲ್
imposing ವಡ್ ಗಾತ್ರ್ ವ ಥೊರಾಯೆಚೆಂ
impost ತಿರ್ವೊ
impotence ಲೈಂಗಿಕ್ ಅಸಾಮರ್ಥಿ, ಅಸಕತ್
impound ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್, ಜಪ್ತಿ ಕರ್
impoverish ದುಬ್ಳೊ ಕರ್
imprecate ಶಿರಾಪ್ ಘಾಲ್
imprecation ಶಿರಾಪ್
impregnate ಗುರ್ವಾರ್ ಕರ್
impresario ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಗಾತಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ವ ನಿರ್ದೇಶಕ್
impress ಖಂಚಯ್
impression ಖಂಚವ್ಣಿ
impressive ಖಂಚಕ್
imprest ಮುಂಗಡ್ ವ ರೀಣ್
imprimatur ಛಾಪ್ಯೆತ್
imprimis ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್
imprint ಛಾಪ್
imprison ಬಂದಿಖಾನಾಂತ್ ಘಾಲ್
impromptu ತಯಾರಾಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ತ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯೆ
improve ಸುಧಾರ್
impulse ಅವ್ಚಿತ್ ಅಲೊಚನ್
impunity ಶಿಕ್ಷಾ ನಾಸ್ತಾನಾ
impute ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್
in ಭಿತರ್
in a bind ರಗ್ಳ್ಯಾಂತ್
in a breeze ಸುಲಭಾಯೆನ್
in a nutshell ಮಟ್ವ್ಯಾನ್
in absentia ಹಾಜರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ
in aeternum ಸಾಸ್ಣಾಕ್
in camera ಗುಪಿತ್, ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾಂತ್, ನಿತಿಕರ್ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್
in deep water ಕಷ್ಟಾಂತ್
in esse ಖರೊ
in extenso ಸಗ್ಳೊ
in extremis ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ತಣಿರ್
in fine ಮಟ್ವ್ಯಾನ್
in flagrante delicto ಅಪ್ರಾಧ್ ಕರ್ತಾನಾ
in forma pauperis ದುಬ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್
in lieu of ಬದ್ಲಾಕ್
in loco parentis ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್‍ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್
in medias res ಮಧೆಂ
in memoriam ಉಡಾಸಾಕ್
in perpetuum ಸಾಸ್ಣಾಕ್
in petto ಗುಪಿತ್, ಹರ್ದ್ಯಾಂತ್
in statu quo ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ಬರಿ
in toto ಸಗ್ಳೊ
in utero ಕುಸಿಂತ್
inadvertence ಫರಾಮಸ್
inane ವ್ಯರ್ಥ್
inauguration ಉದ್ಘಾಟನ್
inbound ಭಿತರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ
incantation ಮಂತ್ರ್
incarcerate ಬಂದಿನಾಖಾಂತ್ ಘಾಲ್
incardination ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ವ ಮೆಳಾಚೆಂ ಸಾಂದೆಪಣ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ
incarnation ದೆವಾನ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
incendiary ಉಜೊ ಪೆಟಂವ್ಚೆ
incense ಧುಂಪ್
inception ಸುರು, ಆರಂಭ್
incessant ರಾವಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
incident ಘಡಿತ್
incinerate ಹುಲ್ಪೊನ್ ಗೊಬೊರ್ ಕರ್
incisive ವೆಗ್ಗಿಂ ಸಮ್ಜಾತಾ, ಸ್ಪಷ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ತಾ
inclination ಒಂದೊಣಿ
including ಮೆಳೊನ್
income ಜೋಡ್
incoming ಭಿತರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ
incommensurable ಮೆಜುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ
increase ಚಡಾಪ್
increment ಬಡ್ತಿ
incriminating ಚುಕಿದಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ
incubation ರವಾಣಿ
inculcate ಮತಿರ್ ಖಂಚಯ್
inculpate ಚುಕಿದಾರ್ ಕರ್
incult ಅಸಂಸ್ಕೃತ್
incumbency ಹುದ್ದೊ
incumbent ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚೊ
incunabula incunabulum ಪೊಳೆ
incunabulum ೧೫೦೧ (1501) ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಛಾಪ್‍ಲ್ಲೊ ಪುಸ್ತಕ್ pl. incunabula
incur ಅಪ್ಣಾಚೆರ್ ಹಾಡ್, ಖರ್ಚ್ ಕರ್
incurrence ಅಪ್ಣಾಚೆರ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ, ಖರ್ಚ್ ಕರ್ಚೆಂ
incurrent ಭಿತರ್ ವಾಳ್ಚೆಂ
incursion ಧಾಡ್, ರೀಗ್
indebted ರಿಣ್ಕಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ
indeed ಖರೆಂಚ್, ನಿಜಾಯ್ಕಿ
indelible ಪುಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
indemnify ದಂಡ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ದೀ
indemnity ದಂಡ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ
independence ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್
independent ಸ್ವತಂತ್ರ್
index ಸೂಚಿ pl. indices
indian beech ಕಾರಿಂಗೆ
indian birthwort ಸಾಪ್ಸಿಣ್
indicate ಸೂಚಿತ್ ಕರ್
indication ಸೂಚನ್
indicative ಸೂಚಕ್
indicator ಸೂಚಿ
indigence ಲಾಚಾರ್‌‍ಪಣ್
indigene ಜಾಗ್ಯಾಚೊ
indigenous ಗಾಂವ್ಟಿ
indigent ಲಾಚಾರ್
indignant ರಾಗಿಷ್ಟ್
indignity ಅಕ್ಮಾನ್
indigo ನೀಳ್
indirect ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್, ಪರೋಕ್ಷ್
indite ಬರಯ್
individual ವ್ಯಕ್ತಿ
indoctrinate ತತ್ತ್ವ್ ಶಿಕಯ್
indoctrination ತತ್ತ್ವ್ ಶಿಕವ್ಣ್
indolence ಆಳ್ಸಾಯ್
indolent ಸುಸ್ತಿ
indologist ಭಾರತ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಿ
indology ಭಾರತ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್
indomitable ದಾಂಬುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್
indoor ಬಾಂದ್ಪಾ ಭಿತರ್
indraft ವಾರೆಂ ಭಿತರ್ ವಾಳ್ಚೆಂ
indri ಮಡಗಾಸ್ಕರ್‌ಚೊ ಮಾಂಕೊಡ್
indubitable ದುಬಾವಾಚೆಂ ನಹಿಂ
induce ಪುಸ್ಲಾಯ್
inducement ಪುಸ್ಲಾವ್ಣಿ
inducer ಪುಸ್ಲಾವ್ಪಿ
induct ಭರ್ತಿ ಕರ್, ಹುದ್ದೊ ದೀ
inductee ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೊ, ಹುದ್ದೊ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ
induction ಭರ್ತಿ ಕರ್ಚೆಂ, ಹುದ್ದೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ
inductor ಭರ್ತಿ ಕರ್ಚೊ, ಹುದ್ದೊ ದಿಂವ್ಚೊ
indulgence ಶಿಕ್ಷಾಮಾಫಿ
indult ವಿಶೇಸ್ ರಿಯಾಯ್ತ್
indurate ಘಟ್ ಜಾ
induration ಘಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
industrial ಔದ್ಯೋಗಿಕ್
industrialist ಉದ್ಯೋಗ್‍ಪತಿ
industrious ಕಷ್ಟಿ
industry ಉದ್ಯೋಗ್
indwell ಭಿತರ್ ಜಿಯೆ
inebriant ಅಮಾಲ್ ಪೀವನ್
inebriate ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೆ, ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ
inebriation ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ, ಬೆಬ್ದೆಪಣ್
inebriety ಬೆಬ್ದೆಪಣ್
inert ಅಚಲ್
inertia ಅಚಲನ್
inevitable ಘಡ್ಚೆಂ ಚುಕಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
infallibility ಅಚೂಕ್‍ಪಣ್
infamous ಅಖ್ಯಾತ್
infamy ಅಖ್ಯಾತಿ, ಅಕೀರ್ತ್
infancy ಬಾಳ್ಶೆಂಪಣ್
infant ಬಾಳ್ಶೆಂ
infanta ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ವ ಪೊರ್ಚುಗೀಸ್ ರಾಯ್‍ಕುವರ್ನ್
infante ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ವ ಪೊರ್ಚುಗೀಸ್ ರಾಯ್‍ಕುವರ್
infanticidal ಬಾಳ್ಶೆಂಹತ್ಯಾಚೆಂ
infanticide ಬಾಳ್ಶೆಂಹತ್ಯಾ
infantile ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಚೆಂ, ಬಾಳ್ಶ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೆಂ
infantine infantile ಪೊಳೆ
infantry ಪಾಯ್‍ದಳ್
infatuation ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಆಕರ್ಷಣ್
infect ವೊಸೊ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್
infection ವೊಸೊ
infectious ವೊಸ್ಯಾಚಿ
infelicitous ಅಸಾರ್ಕೆಂ
infelicity ಅಸಾರ್ಕೆಂಪಣ್
inferior ಸಕೈಲೆಂ, ಉಣ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ
infinite ಅಪರಿಮಿತ್
infirmary ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚೊ ಜಾಗೊ
infirmity ಅಥಿರಾಯ್, ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್, ಪಿಡಾ, ಲ್ಹಾನ್ ಅವ್ಗುಣ್
inflame ಪೆಟಯ್
inflammable ಪೆಟ್ಚೆಂ
inflammation ಹುಲ್ಪೊಣಿ
inflammatory ಪೆಟಂವ್ಚೊ, ರಾಗ್ ಹಾಡಂವ್ಚೊ, ಉಚಾಂಬಳ್ ಕರ್ಚೊ
inflation ಫುಗಾಸಣ್
influence ಪ್ರಭಾವ್
inform ಮಾಹೆತ್ ವ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದೀ
information ಮಾಹೆತ್
informative ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
informatory ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
informer ಜಾಣ್ವಾಯ್ ವ ಖಬಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ, ಖಬ್ರಿ
infra ಸಕೈಲ್
infra dig ಮರ್ಯಾದಿಕ್ ಉಣೆ
infrangible ಮೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
infrastructure ಸಕ್ಲಾಬಾಂದಾವಳ್, ಮೂಳ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ, ದೇಶಾಂತ್ ವ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಂಗ್ತಿ ಜಶೆಂ ವೀಜ್, ಮಾರೊಗ್, ಸಾಗ್ಸೊಣಿ ಆನಿ ಬಾಂದ್ಪಾಂ.
infuriate ರಾಗ್ ಹಾಡಯ್
infuse ಭೊರ್
infusion ಭೊರ್ಚೆಂ
ingenious ಬುದ್ವಂತ್ ಆನಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್
ingle ರಾಂದ್ನಿ, ಉಜ್ಯಾಚೊ ಜಾಗೊ
ingot ಲೋಹಾಚಿ ಅಚ್ಚಿ
ingrate ಅನುಪ್ಕಾರಿ ಮನಿಸ್
ingratitude ನಿರುಪ್ಕಾರ್
ingress ರೀಗ್, ರಿಗ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್
ingurgiate ಗೀಳ್
ingurgiation ಗಿಳ್ಚೆಂ
inhabit ನಿವಾಸ್ ಕರ್
inhabitant ನಿವಾಸಿ
inhale ಉಸ್ವಾಸ್ ಭಿತರ್ ಘೆ
inheritance ದಾಯ್ಜ್
inhibit ಅಡಾಯ್
inhibition ಅಡಾವ್ಣಿ
inhuman ಮನ್ಶಾಪಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಮನ್ಶಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಹಿಂ
inhume ಮೊಡೆಂ ಪೂರ್
inimical ದುಸ್ಮಾನೀಯ್
inimitable ಪಾಟ್ಲಾವ್ ವ ನಕಲ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
iniquitous ಅನೈತಿಕ್
iniquity ಅನೀತ್, ಅನ್ಯಾಯ್, ಅನೈತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ
initial ಆರಂಭಾಚೆಂ
initiate ಸುರು ಕರ್, ಸಾಂದೊ ಕರ್
initiation ಸುರು ಕರ್ಚೆಂ, ಸಾಂದೊ ಕರ್ಚೆಂ
initiative ಪ್ರಸ್ತಾವೀಯ್ ಮೇಟ್, ಯೋಜನ್
injunction ನ್ಯಾಯಸಭಾ ಹುಕುಮ್
injure ಘಾಯ್ ಕರ್
injurious ಘಾಯ್ ವ ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ಚೆಂ
injury ಘಾಯ್
injustice ಅನೀತ್, ಅನ್ಯಾಯ್
ink ಶಾಯಿ
inkling ಇಶಾರೊ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್
inland ದೇಶಾ ಭಿತರ್
inkstone ಶಾಯಿಫಾತೊರ್
in-law ಕಾಜಾರಾ ವರ್ವಿಂ ಸಯ್ರೊ
inn ಛತ್ರ್
innards ಭಿತರ್ಲೆ ವಿಸ್ವೆ
innate ಜನ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ
inner ಭಿತರ್ಲೆಂ
innermost ಭೋವ್ ಭಿತರ್ಲೆಂ
innocence ನೆಂಟೆಪಣ್, ನೆಂಟುವಾಯ್, ನಿರಪ್ರಾಧ್
innocent ನೆಂಟೊ, ನಿರಪ್ರಾಧಿ
innocuous ಅಬಾಧಕ್
innominate ಅನಾಮಿಕ್
innovate ನೊವೆಂ ಕರ್
innovation ನೊವೆಂ ಕರ್ಚೆಂ
innovative ನೊವೆಂ ಆಸ್ಚಿ
innuendo ವಾಯ್ಟಾಚೊ ಇಶಾರೊ
inordinate ಭೋವ್ ಚಡ್
inosculate ಘಡ್ಸಿ, ಎಕ್ಟಾಯ್
inosculation ಘಡ್ಸುಂಚೆಂ, ಎಕ್ವಟ್
inquest ನ್ಯಾಯಿಕ್ ತನ್ಖಿ
inquire ವಿಚಾರ್
inquiry ತನ್ಖಿ
inquisition ತನ್ಖಿ, ಆದಿಂ ಹೆರೆಜಿಚಿ ವ ಹೆರೆತಿಕಾಂಚಿ ತನ್ಖಿ ಕರ್ನ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಂವ್ಚಿ ನ್ಯಾಯಸಭಾ, ಪರಿಕ್ಷಾ
inquisitive ಆತುರಿತ್
inroad ಧಾಡ್, ರೀಗ್
insane ಪಿಸೊ
insanity ಪಿಶೆಪಣ್
inscribe ಬರಯ್, ಕಾಂತಯ್, ಛಾಪ್
inscriber ಬರವ್ಪಿ, ಕಾಂತವ್ಪಿ, ಛಾಪಕ್
inscription ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ, ಕಾಂತಯಿಲ್ಲೆಂ, ಛಾಪ್‍ಲ್ಲೆಂ
inscroll ಕೊವ್ಳ್ಯಾರ್ ಬರಯ್
inscrutable ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
insect ಕೀಡ್
insecticide ಕೀಡ್‍ನಾಶಕ್
insectivore ಕೀಡ್ ಖಾಂವ್ಚಿ
insectivorous ಕೀಡ್ ಖಾಂವ್ಚಿ
inselberg ವಿಂಗಡ್ ಆಸ್ಚೊ ದೊಂಗೊರ್
inselberge inselberg ಪೊಳೆ
inseminate ವೀರ್ಯ್ ಘಾಲ್
insemination ವೀರ್ಯ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ
insert ಘಾಲ್
insertion ಘಾಲ್ಲೆಂ, ಘಾಲ್ಚೆಂ
inshore ತಡಿ ಲಾಗಿಂ
inside ಭಿತರ್
insidious ಸವ್ಕಾಸ್ ಆನಿ ಘುಟಾನ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೆಂ
insight ಭಿತರ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್
insinuation ವಾಯ್ಟಾಚೆಂ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಸೂಚನ್
insipid ಚಾಪ್ಪೆ
insolate ವೊತಾಕ್ ಘಾಲ್
insolation ವೊತಾಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ
insolence ಉರ್ಮಟ್‍ಪಣ್
insolent ಉರ್ಮಟ್
insolvent ದಿವಾಳಿ
insomnia ಅನಿದ್ರತಾ
inspect ಅಧಿಕಾರಾನ್ ತಪಾಸ್
inspection ಅಧಿಕಾರಾಚಿ ತಪಾಸ್ಣಿ
inspector ತಪಾಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ
inspiration ಪ್ರೇರಣ್
inspirator ಪ್ರೇರಕ್
inspire ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರ್
inspissate ದಾಟ್ ಜಾ
installment instalment ಪೊಳೆ
installation ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ್
instalment ಕಂತ್
instance ಘಡಿತ್, ದಾಕ್ಲೊ
instant ಘಡಿ, ತಕ್ಷಣ್
instantaneous ತಕ್ಷಣ್
instanter ತಕ್ಷಣ್
instantiate ದಾಕ್ಲೊ ದೀ
instantly ತಕ್ಷಣ್
instate ಹುದ್ದೊ ದೀ
instauration ನೊವ್ಯಾ ಬರಿ ಕರ್ಚೆಂ, ಘಡಾಪ್
instead ಬದ್ಲಾಕ್
instigate ವಾಯ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್
institute ಘಡ್ಚೆಂ, ಸಂಸ್ಥೊ
institution ಸಂಸ್ಥೊ
instruct ಬೋಧ್ ದಿ, ಶಿಕಯ್, ಫರ್ಮಾಯ್
instruction ಬೋಧ್, ಶಿಕವ್ಣ್
instructor ಬೋಧಕ್, ಶಿಕವ್ಣಾರ್
instrument ಆಯ್ದ್
insufferable ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
insulate ವಿಂಗಡ್ ಕರ್
insult ಅಕ್ಮಾನ್
insurance ವಿಮಾ
intact ಅಖಂಡ್
intaglio ಕಾಂತಯಿಲ್ಲೆಂ ರುಪ್ಣೆ
intake ಭಿತರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ
intangible ಅಪ್ಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
integer ಸಗ್ಳೊ ಸಂಖೊ, ಸಗ್ಳಿ ವಸ್ತ್
integrable ಎಕ್ವಟಾಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
integral ಗರ್ಜೆಚೊ, ವಾಂಟೆ ಆಸ್ಚೊ, ಪೂರ್ಣ್
integrate ಎಕ್ವಟಾಯ್
integrity ಸದಾಚಾರ್
intellect ಮಾನಸಿಕ್ ಶಾತಿ
intellection ಚಿಂತಾಪ್
intelligence ಅಕ್ಕಲ್, ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್
intelligent ಬುದ್ವಂತ್
intelligible ಸಮ್ಜೊವ್ಯೆತ್
intemperate ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ, ಮೀತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
intend ಅಲೊಚನ್ ಕರ್, ಉದ್ದೇಶ್ ಕರ್
intendant ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ ಸತ್ರಾವ್ಯಾ ಆನಿ ಅಟ್ರಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂತ್ ಅಧಿಪತಿ
intendment ನೀಜ್ ಅರ್ಥ್ ವ ಉದ್ದೇಶ್
intense ತೀವ್ರ್
intensity ತೀವ್ರತಾ
intent ಯೋಜನ್, ಉದ್ದೇಶ್
intention ಇರಾದೊ
intentional ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ
inter ಪೂರ್, ದೊಗಾಂ ವ ಚಡಾಂ ಮಧೆಂ
inter alia ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಮಧೆಂ
inter alios ಹೆರ್ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ
inter nos ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ
inter se ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ
inter vivos ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ
intercalary ಪಂಚಾಂಗಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೊ
intercalate ಪಂಚಾಂಗಾಂತ್ ಘಾಲ್
intercalation ಪಂಚಾಂಗಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ
intercede ವಿನತಿ ಕರ್
intercensal ಜನಗಣತಿಂ ಮಧೆಂ
intercept ರಾವಯ್, ಆಡಾಯ್, ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್
intercessor ಶೆಕಾಯ್
intercession ವಿನತಿ
intercom ಅಂತರ್‌ಸಂ
intercommunication ಅಂತರ್‌ಸಂಪರ್ಕ್
interconnect ಅಂತರ್‌ಘಡ್ಸಿ
interconnection ಅಂತರ್‌ಘಡ್ಸಣ್
intercostal ಬೊರಿ ಮಧೆಂ
intercourse ಸಂಭೋಗ್
interdental ದಾಂತಾಂ ಮಧೆಂ
interdict ಜಾಗೊಬಹಿಷ್ಕಾರ್, ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಅಡ್ವಾರ್ಚೆಂ, ಆಡಾಯ್
interdiction ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ
interest ವಾಡ್, ಆಸಕ್ತ್
interfere ಮೆತೆರ್ ಜಾ
interim ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್
interior ಭಿತರ್, ಅಭ್ಯಂತರ್
interjection ಉದ್ಗಾರ್, ಉಲವ್ಣ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಆವ್ಚಿತ್ ಟಿಕೊ
intermediary ಮಧ್ಯಸ್ಥ್
interment ಪುರ್ಚೆಂ
intermingle ಭೊರ್ಶಿ
intermission ವಿರಾಮ್
intermix ಭೊರ್ಶಿ
intermontane ದೊಂಗ್ರಾಂ ಮಧೆಂ
internal ಆಂತರಿಕ್
international ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್
internecine ಪಂಗ್ಡಾ ವ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಝಗ್ಡೆಂ
internee ಕೈದಿ
internet ಅಂತರ್‌‍ಜಾಳ್
interpret ಅರ್ಥ್ ಸಾಂಗ್
interpreter ದುಭಾಷಿ
interrogation ಪಾಚರಣೆ
intersex ದ್ವಿಲಿಂಗ್, ಅಂತರ್‌ಲಿಂಗ್
interstate ಅಂತರ್‌‍ರಾಜ್ಯ್
interstellar ಅಂತರ್‌‍ನೆಕೆತ್ರ್
intertidal ಸುಕ್ತಿ ಆನಿ ಭರ್ತಿ ಮಧೆಂ
interval ಅಂತರ್‌ವಾಯ್ದೊ
intestine ಅನ್ಕಿಟ್
intimacy ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಬಂಧ್
intimate ಲಾಗಿಂ, ಖಾಸ್ಗಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ್, ಕಳಯ್
intimidate ಭೆಷ್ಟಾಯ್
intimidation ಭೆಷ್ಟಾವ್ಣೆ
intinction ಕುಮ್ಗಾರ್ ದೊನೀ ರುಪಾಂನಿ ದಿಂವ್ಚೊ
into ಭಿತರ್
intonate ಉಚಾರ್, ಗಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್
intonation ಉಚಾರ್ಚೆಂ, ಗಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
intone ಗಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್
intoxicant ಅಮಾಲ್
intracardiac ಕಾಳ್ಜಾ ಭಿತರ್
intracranial ಕಟ್ಟ್ಯಾ ಭಿತರ್
intraday ದಿಸಾ ಭಿತರ್
intradermal ಕಾತಿ ಭಿತರ್
intralingual ಭಾಷೆ ಭಿತರ್
intranasal ನಾಕಾ ಭಿತರ್
intranatonal ರಾಷ್ಟ್ರಾ ಭಿತರ್
intransigent ಸೊಡ್‍ದೊಡ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
intrapsychic ಮತಿ ಭಿತರ್
intrastate ರಾಜ್ಯಾ ಭಿತರ್
intrauterine ಕುಸಿ ಭಿತರ್
intravenous ಶಿರೆ ಭಿತರ್
intravital ಜಿವಿ ಭಿತರ್
intrepid ಧಯ್ರಾಧಿಕ್
intricacy ಸಂಕೀರ್ಣತಾ
intricate ಸಂಕೀರ್ಣ್
intrigue ಘೊಟಾಳೊ
introduce ವೊಳೊಕ್ ಕರಯ್
introducer ವೊಳೊಕ್ ಕರಂವ್ಚೊ
introduction ಪ್ರಸ್ತಾವನ್
introductory ಸುರುಚೆಂ
introit ಪ್ರವೇಶ್ ಶ್ಲೋಕ್
introspection ಸ್ವಪರಿಕ್ಷಾ
intrude ಅಕ್ರಮಿ ರೀಗ್
intruder ಅಕ್ರಮಿ ರಿಗ್‍ಲ್ಲೊ
intrusion ಅಕ್ರಮಿ ರಿಗ್ಚೆಂ
intrust ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ದೀ
intubate ನಳಿ ಘಾಲ್
intumescence ಝಡಾಚೊ ವ ಮನ್ಜಾತಿಚೊ ಸುಜ್‍ಲ್ಲೊ ವ ವಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವಾಂಟೊ
inundate ಆವ್ರ್ ಜಾ
inundation ಆವ್ರ್
inure ಘಟ್ ಕರ್, ಜ್ಯಾರಿ ಜಾ
invade ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್
invalid ಮೆಖಣ್
invalidate ಮೆಖಣ್ ಕರ್
invaluable ಮೊಲಾಧಿಕ್
invariable ಬದ್ಲಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
invariably ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿ, ಚಡಾವತ್
invariant ಬದ್ಲಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
invasion ಆಕ್ರಮಣ್
invasive ಆಕ್ರಮಕ್
invective ಗಾಳ್
inveigh ತೀವ್ರ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್
inveigle ಫಟವ್ನ್ ಜೀಕ್
invent ಘಡ್
invention ಘಡಾಪ್
inventive ಘಡ್ಪಕ್
inventor ಘಡ್ಪಿ
inventory ವಸ್ತು ಪಟ್ಟಿ
inventress ಘಡ್ಪಿಣ್
inverse ಉಲ್ಟೆಂ
inversion ಉಲ್ಟೆಂ ಕರ್ಚೆಂ
invert ವಯ್ರ್ ಸಕ್ಲಾ ವ ಭಾಯ್ರ್ ಭಿತರ್ ಕರ್, ಉಳ್ಟೆಂ ಕರ್
invertebrate ಪಾಟಿಚೊ ಖಣೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ
investigation ದರ್ಯಾಫ್ತ್
inveterate ಸವಯೆಚೊ
invidious ಮೊಸ್ರಿ
invigilator ಜಾಗರಕ್
invigorate ಜೀವ್ ಆನಿ ಬಳ್ ಭೊರ್
invincible ಜಿಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ
inviolate ಅಪುಟ್, ಮೊಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ
invisible ದಿಸಾನಾ
invitation ಆಪವ್ಣೆ
invite ಆಪಯ್
invitee ಆಪವ್ಣೆ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ
inviter ಆಪವ್ಣೆ ದಿಲ್ಲೊ
invocate ಉಲೊ ಕರ್, ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್
invocation ಉಲೊ, ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ಚೆಂ
invoke ಉಲೊ ಕರ್, ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್
involve ಭಾಗ್ ಘೆ
invulnerable ಘಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆಕ್ರಮಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್
inward ಭಿತರ್
iota ಗ್ರೀಕ್ ಅಕ್ಷರ್‌ಮಾಲಾಂತ್ ನೊವೆಂ ಅಕ್ಷರ್, ಭೋವ್ ಉಣೆ ಐವಜ್
ipse dixit ತಾಣೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ರುಜು ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ
ipsilateral ತ್ಯಾಚ್ ಕುಸಿಚೆಂ
ipsissima verba ತೆಚ್ಚ್ ಸಬ್ದ್
irascible ರಾಗಿಷ್ಟ್
irate ರಾಗಿಷ್ಟ್
ire ರಾಗ್
irenic ಶಾಂತಿಚೆಂ
iridium ಏಕ್ ಲೋಹ್
irk ವಿರಾರ್ ಕರ್
irksome ವಿರಾರ್ ಕರ್ಚೊ
iron ಲೊಂಕಾಡ್, ಇಸ್ತ್ರಿ
ironic ಉಳ್ಟ್ಯಾ ತಮಾಶ್ಯಾಚೆಂ
ironmaster ಲೊಂಕಾಡ್ ಕರ್ಚೊ
ironmonger ಲೊಂಕಾಡ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ
ironside ಬಳಿಷ್ಟ್ ಆನಿ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ದಾದ್ಲೊ
ironware ಲೊಂಕ್ಡಾಚೊ ವಸ್ತು
irony ಉಳ್ಟೊ ತಮಾಸೊ
irradiate ಉಜ್ವಾಡಾಯ್
irrational ಅಹೆತು
irrationalism ಅಹೆತುವಾದ್
irrationalist ಅಹೆತುವಾದಿ
irrigate ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್
irritable ವಿರಾರಿ
irritate ವಿರಾರ್ ಕರ್
irritation ವಿರಾರಾಯ್
is ಆಸಾ
island ದ್ವೀಪ್
isle ದ್ವೀಪ್
islet ಲ್ಹಾನ್ ದ್ವೀಪ್
isolate ವಿಂಗಡ್ ಕರ್
isolation ದುಸ್ರ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ
issue ವಿಷಯ್, ಭುರ್ಗೆಂ, ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್, ಅಧಿಕೃತ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್
isthmus ದೋನ್ ವಡ್ ಜಾಗೆ ಘಡ್ಸುಂಚೊ ಅಶಿರ್ ಜಾಗೊ pl. isthmi
it ಹೊ, ತೊ
italic ಉಜ್ವಾಕ್ ಬಗ್ಗಾಲ್ಲಿಂ ಅಕ್ಷರಾಂ
itch ಖೊರೊಜ್
item ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ವ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಏಕ್
itinerant ಪಯ್ಣಾರಿ
itinerary ಪಯ್ಣಾವಳ್
itinerate ಪಯ್ಣ್ ಕರ್
its ತಾಚೆಂ
it’s it is or it has
itself ಹೊಚ್ಚ್, ತೊಚ್ಚ್
ivory ಹಸ್ತಿ ದಾಂತ್

Leave a Reply

Scroll to Top