J

J, j ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಧಾವೆಂ ಆಕ್ಷರ್
jab ಮುಟಿನ್ ಬಳಾನ್ ಮಾರ್
jabber ಸಮ್ಜಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಬರಿ ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಲಯ್
jabberwocky ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಸಬ್ದ್
jabiru ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
jacal ಮೆಕ್ಸಿಕೊಚೆಂ ಝೊಪ್ಡೆಂ
jacamar ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
jacana ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
jacaranda ಏಕ್ ರೂಕ್
jacinth ಯಾಕಿಂತ್
jack ಮನಿಸ್, ನಾವಿಕ್, ಸೆವಕ್, ಏಕ್ ಉಪಕರಣ್
jack crevalle ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
jack mackerel ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
jackal ಕೊಲೊ
jackanapes ಮಾಂಕೊಡ್, ವಾಂದೊರ್, ಪೊಕ್ರಿ ಭುರ್ಗೊ
jackass ದಾದ್ಲೊ ಗಾಡಾಂವ್
jackdaw ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
jackfruit ಪೊಣೊಸ್
jackknife ಏಕ್ ಸುರಿ
jaconet ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್
jade ಏಕ್ ಥಿಕ್
jaeger ಶಿಕಾರೆಗಾರ್
jag ತೊಪ್, ಲ್ಹಾನ್ ವೊಜೆಂ
jaggery ಗೋಡ್
jaguar ಏಕ್ ರಾನ್ವಟ್ ಮನ್ಜಾತ್
jaguarondi jaguarundi ಪೊಳೆ
jaguarundi ಏಕ್ ರಾನ್ವಟ್ ಮನ್ಜಾತ್
jail ಬಂದಿಖಾನ್, ಬಂದಿಸಾಳ್
jailer ಬಂದಿಖಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿ
jam ಲೋಟ್, ಭೊರ್, ಆಡಾಯ್, ಕಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ, ರಾವ್ಣಿ
jamboree ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಸಭಾ, ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್
janissary ಆದಿಂ ತುರ್ಕಿ ಶಿಪಾಯಿ
janitor ದಾರ್‌ರಾಕ್ವಲಿ, ಬಾಂದಾಪ್ ನಿತಳ್ ದವರ್ಚೊ
jape ವಿನೋದ್, ಪೊಕ್ರಿ ಕಾರ್ಯೆಂ
jar ಬುಯಾಂವ್, ಕರ್ಕಸ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್
jargon ಪಂಗ್ಡಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆ ಹೆರಾಂಕ್ ಸಮ್ಜಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ವಿಶೇಸ್ ಸಬ್ದ್
jasmine ಕಳೊ, ಕಸ್ತೂರ್
jasper ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್
jaundice ಕಾಳ್ಕಾಯ್
jaunt ಪ್ರವಾಸ್
javelin ಭಾಲೊ
jaw ದಾಡಾಮ್
jaw-dropper ವಿಸ್ಮಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ
jay ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ, ಗಜಾಲಿ ಕರ್ಚೊ
jaywalk ವಾಹನಾಂಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ಮಾರೊಗ್ ಉತರ್
jaywalker ವಾಹನಾಂಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ಮಾರೊಗ್ ಉತರ್ಚೊ
jazz ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್
jealous ಮೊಸ್ರಿ
jealousy ಮೊಸೊರ್
jeep ಕರ್ಕಸ್ ವಾಟೆಂ ಖಾತಿರ್ ಚಾರ್ ರೊದಾಂಚೆಂ ವಾಹನ್
jeer ಖೆಳ್ಕುಳಾಂಚಿ ಬೊಬ್
jejune ಉಬ್ಗೊಣೆಚೆಂ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಮತಿಚೆಂ, ವಾಂಜ್
jejunostomy ಲ್ಹಾನ್ ಅನ್ಕಿಟಿಚೊ ಮದ್ಲೊ ಭಾಗ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ
jejunum ಲ್ಹಾನ್ ಅನ್ಕಿಟಿಚೊ ಮದ್ಲೊ ಭಾಗ್
jell ಘಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ಬೊರೆಂ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ
jennet ಗಾಡ್ವಿಣ್, ಲ್ಹಾನ್ ಘೊಡೊ
jenny ಗಾಡ್ವಿಣ್, ಚೆಡುಂ ಸುಕ್ಣೆ, ಚೆಡುಂ ಕುರ್ಲಿ
jeopardy ಅಪಾಯ್
jeremiad ಲಾಂಬ್ ವಿಳಾಪ್
jerid ಭಾಲೊ
jerry-build ಸವಾಯೆನ್ ಬಾಂದ್
jerry can ಎಕ್ಣಿಸ್ ಲೀಟರಾಚೆಂ ಕೇನ್
jersey ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್, ಏಕ್ ವಸ್ತುರ್, ಏಕ್ ಗಾಯ್
jest ಫೊಕಾಣ್
jester ವಿದೂಷಕ್
jetbead ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
jettison ತಿರಸ್ಕಾರ್, ತಾರುಂ, ವಿಮಾನ್ ವ ವಾಹನಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡಯ್
jew ಜುದೆವ್
jewel ರತ್ನ್
jewess ಜುದೆವಿನ್
jewry ಜುದೆವ್ ಲೋಕ್
jiffy ಘಡಿ
jilt ಮೋಗ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರ್
jinx ದುರಾದೃಷ್ಟ್
jitney ಲ್ಹಾನ್ ಬಸ್, ಲೈಸನ್ಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸಿ
jitterbug ಏಕ್ ನಾಚ್
jive ಏಕ್ ನಾಚ್
job ಕಾಮ್
jock ಘೊಡ್ಯಾಚೊ ಜೊಕಿ, ಡಿಸ್ಕ್ ಜೊಕಿ, ಖೆಳ್ಗಾಡಿ, ಪಾಯ್ಲೆಟ್
jockey ಧಾಂವ್ಡೆಚ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಚೊ ಸವಾರ್
jocose ವಿನೋದಿ, ಖುಶಾಲಿ
jocular ವಿನೋದಿ, ಖುಶಾಲಿ
jog ಸಕಾಸ್ ಧಾಂವ್
jogger ಸಕಾಸ್ ಧಾಂವ್ಪಿ
john bull ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಚೆಂ ಮನಿಸ್ ರೂಪ್
john doe ಸಾಧಾರಣ್ ಮನಿಸ್
john dory ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
joie de vivre ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಸಂತೊಸ್
join ಭರ್ತಿ ಜಾ, ಮೇಳ್, ಘಡ್ಸಿ, ಗಡ್ಸಿ, ಮೆಳಯ್, ಜೊಡ್, ಜೊಡಯ್
joinder ಘಡ್ಸೊಣಿ
joint ಸಂಧ್, ಸಾಂಗಾತಾ
joke ವಿನೋದ್
joker ವಿದೂಷಕ್
jolly ಖುಶಾಲಿ
jolt ಧಖೊ
jongleur ಮಧ್ಯ್ ಯುಗಾಂತ್ ಯುರೋಪಾಂತ್ ಮನೋರಂಜಕ್
joss ಚೀನಾಚೆಂ ಬೊಂಬೆ
joss house ಚೀನಾಚೆಂ ದೀವ್ಳ್
joss stick ಚೀನಾಚಿ ಧುಂಪಾಚಿ ಕಾಡಿ
jostle ಲೊಟುನ್ ವಾಟ್ ಕರ್
jot ಭೋವ್ ಉಣೆ ಐವಜ್, ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ವ ವೆಗ್ಗಿಂ ಬರಯ್
joule ಕಾಮಾಚೊ ಘಟಕ್
jounce ಉಡ್ಣಿ, ಧರ್ನಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆ, ಧಖೊ
journal ಪತ್ರ್
journalism ಪತ್ರಕಾರಿತಾ
journalist ಪತ್ರಕಾರ್
journey ಪಯ್ಣ್
joust ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಭರ್ಚಿ ಘೆವ್ನ್ ಝಗ್ಡೆಂ
jovial ಖುಶಾಲಿ
joy ಸಂತೊಸ್
joyance ಸಂತೊಸ್
joyous ಸಂತೊಸಾಚೊ
juba ಏಕ್ ನಾಚ್
jubilant ಜಯ್ತಾಚೆರ್ ಸಂತೊಸ್‍ಭರಿತ್
jubilation ಜಯ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್
jubilee ಉತ್ಸವ್
judder ಜೊರಾನ್ ಹಾಲ್
judge ನಿತಿದಾರ್, ನಿತಿಕರ್ತ್
judgment ಫೈಸಲ್
judicial ನ್ಯಾಯಿಕ್
judiciary ನ್ಯಾಯಾಂಗ್
jugular ಗೊಮ್ಟಿ
juice ರೋಸ್
juicy ರೊಸಾಳ್
juke ಫಟಯ್
julep ಏಕ್ ಗೊಡ್ಶೆಂ ಪೀವನ್, ಏಕ್ ಅಮಾಲ್ ಪೀವನ್
julienne ಬಾರಿಕ್ ಕಾಪ್, ಬಾರಿಕ್ ಕಾಪ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಾಣ್
jumbo ಭೋವ್ ವಡ್
jump ಊಡ್
jump bail ಜಾಮಿನೆರ್ ಸುಟೊನ್ ಲಿಪ್
jump ship ಪರ್ವಣ್ಗಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾರುಂ ಸೊಡ್, ಅವ್ಚಿತ್ ಪಕ್ಷ್ ಬದ್ಲಿ
jump the gun ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ವೆಳಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕರ್
junco ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
junction ಮೆಳ್ಚೊ ಜಾಗೊ
juncture ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ವೇಳ್
jungle ರಾನ್
jungle cat ರಾನ್ ಮಾಜಾರ್
jungle fowl ರಾನ್ ಕುಂಕಾಡ್
junior ಕನಿಷ್ಟ್ , ಕನಿಷ್ಠ್
juniper ಏಕ್ ರೂಕ್ ವ ಝಾಡ್ಕುಟ್
junk ಕೊಯ್ರ್
junket ಏಕ್ ಖಾಣ್, ಫೆಸ್ತ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಖರ್ಚಾರ್ ಅಧಿಕಾರಿಚೆಂ ಪಯ್ಣ್, ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾರ್ ಪಯ್ಣ್
junta ಸರ್ಕಾರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರ್ಚೊ ಪಂಗಡ್
junto ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಉದ್ದೇಶಾಚೊ ಪಂಗಡ್
Jupiter ಗುರು (ಗ್ರಹ್)
jural ಕಾನೂನಿ
jurat ಸಪುತ್‍ಪತ್ರಾ ಸಾಂಗಾತಾಚೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್‍ಪತ್ರ್
juridical ಕಾನೂನಿ, ನಿತಿಚೆಂ, ನಿತಿಕರ್ತಾಚೆಂ
jurisconsult ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಾನೂನ್ ಜಾಂಟೊ
jurisdiction ಕಾನೂನಿ ಅಧಿಕಾರ್
jurisprudence ಕಾನೂನ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
jurisprudent ಕಾನೂನ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
jurist ಕಾನೂನ್ ಜಾಂಟೊ, ನಿತಿಕರ್ತ್
juror ಜ್ಯೂರಿ ಸಾಂದೊ
jury ನ್ಯಾಯಸಭಾಂತ್ ಫೈಸಲ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲೆ ಜಣ್
jus gentium ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಾನೂನ್
jus sanguinus ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ಚೆಂ ನಾಗರಿಕ್ಪಣ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಕಾನೂನ್
jus soli ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜನ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚೆಂ ನಾಗರಿಕ್ಪಣ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಕಾನೂನ್
just ನಿತಿವಂತ್, ಮಾತ್ರ್
justice ನೀತ್
justiciable ನ್ಯಾಯಾಲಯಾಂತ್ ತಿರ್ಮಾನ್ ಕರ್ಯೆತ್
justiciar ಆದಿಂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಆನಿ ನ್ಯಾಯಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ (೧೦೬೬-೧೨೬೧)
justifiable ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
justify ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯ್
juvenescence ತರ್ನಾಟ್ಪಣ್, ತರ್ನಾಟೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ
juvenescent ತರ್ನಾಟೊ
juvenile ತರ್ನಾಟೊ, ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
juvenile delinquency ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚೊ ಅಪ್ರಾಧ್
juvenile delinquent ತರ್ನಾಟೊ ಅಪ್ರಾಧಿ
juvenility ತರ್ನಾಟ್ಪಣ್
juxtaposition ಲಾಗಿಂಪಣ್

Leave a Reply

Scroll to Top