G

G, g ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಸಾತ್ವೆಂ ಆಕ್ಷರ್
gab ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಆನಿ ಚಿಂತಿನಾಶೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ
gabardine ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್
gabble ಸಮ್ಜಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಬರಿ ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಲಯ್, ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಣೆ
gabby ಲೆಕಾವರ್ತೆಂ ಉಲಂವ್ಚೊ
gabelle ಮಿಟಾಚೆರ್ ತಿರ್ವೊ
gaberdine gabardine ಪೊಳೆ
gabfest ಸಾಧಾರಣ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಜಮಾತ್
gabion ವಡ್ ಗುಡ್
gad ಪಾರಯ್
gadabout ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಅವ್ಚಿತ್ ಯೇವ್ನ್ ವೆಚೊ
gadarene ಗಾದಾರೀಯ್
gadfly ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಚಾಬ್ಚೊ ಮೂಸ್, ವಿರಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಮನಿಸ್
gadwall ಏಕ್ ಮಧ್ಯಮ್ ಗಾತ್ರಾಚೊ ಹಂಸ್
gaff ಕೊಕ್ಕೆಂ, ಫಟಯ್
gaffe ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಚೂಕ್
gaffer ಮಾತಾರೊ, ಮುಕಾರ್‌ಮನಿಸ್, ಧನಿ
gag ಉಲಯ್ನಾಶೆಂ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ
gaga ಪಿಸೊ, ಅನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಉಮೆದ್ವಂತ್
gagger ಉಲಯ್ನಾಶೆಂ ಆಡಾಂವ್ಚೊ
gaggle ಉಬ್ಣೆರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಂಸಾಂಚೊ ಹಿಂಡ್, ಪಂಗಡ್, ಅನಿಶ್ಚಿತ್ ಸಂಖೊ
gagman ವಿದೂಷಕ್
gagster ವಿದೂಷಕ್
gaily ಉಲ್ಲಾಸಾನ್
gaiety ಉಲ್ಲಾಸ್
gain ಜೊಡ್
gain ground ಪ್ರಗತಿ ಕರ್
gainful ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ
gaingiving ದುಬಾವ್,
gainsay ಫಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಸಾರ್, ನೆಗಾರ್ ಕರ್
gait ಚಲ್ಚಿ ರೀತ್
gal ಚೆಡುಂ
gala ವಿಶೇಸ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಮನೋರಂಜನ್
galactic ನೆಕೆತ್ರ್ ಮಂಡಳಾಚೆಂ
galactorrhea ಚಿಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಪ್ಶೆಂಚ್ ದೂದ್ ವಾಳ್ಚೆಂ
galah ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
galangal ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
galantine ಮಾಸಾಚೆಂ ವ ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ ಏಕ್ ಖಾಣ್
galatea ಪಿಗ್ಮಾಲಿಯನಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ಅಫ್ರೊಡೈಟಾನ್ ಜೀವ್ ದಿಲ್ಲಿ ಇಮಾಜ್
galax ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
galaxy ನೆಕೆತ್ರ್ ಮಂಡಳ್
gale ಝಡ್‍ವಾರೆಂ
galere ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಗೂಣ್ ಆಸ್ಚೊ ಪಂಗಡ್
galette ಏಕ್ ಚಪ್ಪಟ್ ಕೇಕ್
galingale ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
gall ಪೀಂತ್, ಅಕ್ಮಾನ್‍ಭರಿತ್ ಧಯ್ರ್, ಕೊಡು ಭೊಗಾಣ್
gallant ವೀರ್
gallantry ವೀರತಾ
gallbladder ಪೀಂತ್ ಕೋಷ್
galleon ಆದ್ಲೆಂ ತಾರುಂ
galliard ಏಕ್ ನಾಚ್
gallimaufry ಭೊರ್ಶಿಕ್
galling ವಿರಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ, ದುಖೆಸ್ತ್ ಕರ್ಚೆಂ
gallium ಏಕ್ ಲೋಹ್
gallivant ಮಿರಯ್, ಖುಶಾಲಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಭೊಂವ್
gallinule ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
gallon ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲೆಕಾರ್ ಸಾಧಾರ್ಣ್ 4.55 ಲೀಟರ್, ಅಮೆರಿಕನ್ ಲೆಕಾರ್ ಸಾಧಾರ್ಣ್ 3.79 ಲೀಟರ್.
gallonage ಗ್ಯಾಲನ್ ಐವಜ್
gallop ಘೊಡ್ಯಾಚೆ ಚಾರೀ ಪಾಯ್ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಧರ್ನಿಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಚಿ ಉಡ್ಣಿ, ವೆಗ್ಗಿಂ ಧಾಂವ್
gallopade ಏಕ್ ನಾಚ್
galloping ವೆಗ್ಗಿಂ ಚಡ್ಚೆಂ ವ ಪ್ರಗತಿ ಕರ್ಚೆಂ
gallows ಫಾಶಿ
gallstone ಪೀಂತ್ ಫಾತೊರ್
galop ಏಕ್ ನಾಚ್
galore ಧಾರಾಳ್
gam ಸಾಂಗಾತಾ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚಾ ಮಾಸ್ಯಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್, ಮಾಸ್ಯಾಗಾರಾಂಚೆಂ ಇಷ್ಟಾಗತಿಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆ
gama grass ಲಾಂಬ್ ಕರ್ಕಸ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ತಣ್
gambit ಚೆಸ್ಸಾಂತ್ ಶಿಪಾಯಿ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚಿ ಪೂಣ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಚೆ ಸುರ್ವಾತ್
gamble ಜುಗಾರ್
gambler ಜುಗಾರಿ
gambol ಉಡಿ
game ಖೆಳ್
game bird ಶಿಕಾರೆಚೆಂ ಸುಕ್ಣೆ
gamesman ಖೆಳ್‍ಮನಿಸ್
gamesmanship ಖೆಳ್‍ಮನಿಸ್ಪಣ್
gamesome ಖುಶಾಲಿ
gamester ಜುಗಾರಿ
gamin ವಾಟೆರ್ ಭೊಂವ್ಚೊ ಚೆಡೊ
gamine ವಾಟೆರ್ ಭೊಂವ್ಚೆಂ ಚೆಡುಂ
gaming ಖೆಳ್ಚೆಂ
gammer ಮಾತಾರಿ
gammon ಹ್ಯಾಮ್, ಫಟಂವ್ಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆ
gammy ಖೆಳಾಚೆಂ
gamut ಪೂರ್ಣ್ ಶ್ರೇಣಿ
gander ಪಾತ್
gang ಉಪದ್ರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್, ಅಪ್ರಾಧಿಂಚೊ ಪಂಗಡ್
gangland ಸಂಘಟಿತ್ ಅಪ್ರಾಧಾಚೊ ಸಂಸಾರ್
gangling ಲಾಂಬ್ ಆನಿ ಬಾರಿಕ್
gangly ಲಾಂಬ್ ಆನಿ ಬಾರಿಕ್
gangster ಅಪ್ರಾಧಿ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಸಾಂದೊ
gangway ಅಶಿರ್ ವಾಟ್, ತಾರುಂ ರಿಗ್ಚಿ ವಾಟ್
gaol ಬಂದಿಖಾನ್
gap ಅಂತರ್
gape ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಪೊಳೆ
gaping ವಿಶಾಲ್ ಉಗ್ತೊ
gar ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
garage ವಾಹನಾಂ ದುರುಸ್ತ್ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ
garb ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ, ದಿಸವ್ಣಿ
garbage ಕೊಯ್ರ್
garble ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರ್
garbology ಕೊಯ್ರ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್
garden ಮಳೊ, ವೋಡ್ತ್
garden cress ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
garden rocket ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
gardener ಮಾಲಿ
gardenia ಏಕ್ ರೂಕ್ ವ ಝಾಡ್ಕುಟ್
gargantuan ಭೋವ್ ವಡ್
garfish ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
gargle ಘೊಟ್ ಭೊರ್
garish ಬಳಿಷ್ಠ್ ರಂಗಾಳ್
garland ಝೆಲೊ
garlic ಲಸುಣ್
garment ಲುಗಾಟ್
garlicked ಲಸುಣ್ ಆಸ್ಚೆಂ
garlicky ಲಸುಣ್ ಆಸ್ಚೆಂ
garner ಜಿಕ್ಚೆಂ ವ ಜೊಡ್ಚೆಂ, ಜಮೊ ಕರ್ಚೆಂ
garnish ನೆಟಯ್
garnishee ರೀಣ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ವ ದುಡು ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್
garnishment ನೆಟಂವ್ಚೆಂ, ಜಪ್ತಿಚಿ ಕಳವ್ಣಿ, ಮಜೂರೆ ಥಾವ್ನ್ ವಸೂಲಿ
garniture ನಗ್
garpike ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
garret ಪಾಕ್ಯಾ ಪಂದ್ಲೆಂ ಕೂಡ್
garrison ಸೈನಿಕ್ ನಿವಾಸ್
garrote ಗೊಮ್ಟಿ ಚಿಡ್ಡುನ್ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ, ಗೊಮ್ಟಿ ಚಿಡ್ಡುಂಚೆಂ ಉಪಕರಣ್
garrulity ಲೆಕಾವರ್ತೆಂ ಉಲವ್ಣೆ
garrulous ಲೆಕಾವರ್ತೆಂ ಉಲಂವ್ಚೊ
garth ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲ್
gas ಅನಿಲ್
gaseous ಅನಿಲೀಯ್
gasp ಉಸ್ವಾಸ್ ರಾವಯ್, ಖರ್ಶೆ
gastrectomy ಪೊಟ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾ
gastric ಪೊಟಾಚೆಂ
gastritis ಪೊಟಾಂತ್ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
gastroduodenal ಪೊಟ್ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಅನ್ಕಿಟಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಚೆಂ
gastroenteritis ಪೊಟ್ ಆನಿ ಅನ್ಕಿಟಿಂಚಿ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
gastroenterological ಪೊಟನ್ಕಿಟಿಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
gastroenterologist ಪೊಟನ್ಕಿಟಿಶಾಸ್ತ್ರಿ
gastroenterology ಪೊಟನ್ಕಿಟಿಶಾಸ್ತ್ರ್
gastrointestinal ಪೊಟ್ ಆನಿ ಅನ್ಕಿಟಿಚೆಂ
gastrology ಪೊಟ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
gastronome ಬೊರೆಂ ಖಾಣ್ ಪ್ರವೀಣ್
gastronomy ಬೊರೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ
gastropod ಪೊಟ್ಚರಣ್
gate ದಾರ್ವಾಟೊ
gate-crash ಆಪವ್ಣೆ ವ ಟಿಕೆಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ರೀಗ್ ವ ಭಾಗ್ ಘೆ
gate-crasher ಆಪವ್ಣೆ ವ ಟಿಕೆಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ರಿಗ್ಚೊ ವ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೊ
gateau ಏಕ್ ಕೇಕ್ pl. gateaux
gatehouse ದಾರ್ವಾಟೊಘರ್
gatekeeper ದಾರ್ವಾಟೊ ರಾಕ್ವಲಿ
gatepost ದಾರ್ವಾಟೊಖಾಂಬೊ
gateway ದಾರ್ವಾಟೊವಾಟ್
gather ಜಮೊ ಜಾ, ಜಮೊ ಕರ್
gauge ಮೇಜ್, ಮೊಲ್ ಬಾಂದ್, ಮೆಜಾಪ್, ಪ್ರಮಾಣ್, ಪಾಟ್ಯಾಂ ವ ರೊದಾಂ ಮದ್ಲೊ ಅಂತರ್, ಸರಿಯೆಚಿ ದಾಟಾಯ್
gaunt ಬಾರಿಕ್
gave ದಿಲೆಂ
gavel ಲ್ಹಾನ್ ಸುತ್ತೆಂ
gavotte ಏಕ್ ನಾಚ್
gawk ತಾರಿಫೆಸ್ತೊ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕಾಸ್ ಮನಿಸ್, ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವ ಲಾಂಬ್ ವೇಳ್ ಪೊಳೆ
gawky ತಾರಿಫೆಸ್ತೊ
gawp gawk ಪೊಳೆ
gay ಖುಶಾಲ್‍ಭರಿತ್, ಸ್ವಲಿಂಗಿ
gaze ಪೊಳೆ
gazebo ಏಕ್ ವೋಡ್ತ್ ಘರ್
gazehound ಏಕ್ ಪೆಟೊ
gazelle ಚಿತಾಳ್
gazette ರಾಜ್‍ಪತ್ರ್
gazetteer ಪತ್ರಕಾರ್, ಭೌಗೋಳಿಕ್ ಸಬ್ದಾವಳ್
gear ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ, ವಸ್ತು, ಉಪಕರಣ್, ವೇಗಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ
gear up ತಯಾರ್ ಜಾ
geek ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಪ್ರವೀಣ್
geese ಹಂಸ್
geezer ವಿಚಿತ್ರ್ ವ ಅಕೇಂದ್ರಿತ್ ಮಾತಾರೊ
gelada ಇಥಿಯೊಪಿಯಾಚೊ ಮಾಂಕೊಡ್
gelati gelato ಪೊಳೆ
gelation ಗಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಜೆಲ್ ಕರ್ಚೆಂ
gelato ಏಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ pl. gelati
geld ಮನ್ಜಾತಿಕ್ ಕಾಪಾತ್ ಕರ್
gelding ಕಾಪಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮನ್ಜಾತ್
gelid ಭೋವ್ ಥಂಡ್
gelt ದುಡು
gem ಥಿಕ್
gemmy ಥಿಕಾಳ್
gemological ಥಿಕ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
gemologist ಥಿಕ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
gemology ಥಿಕ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
gemot ಆಂಗ್ಲೋ-ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ನ್ಯಾಯಿಕ್ ವ ಶಾಸಕೀಯ್ ಸಭಾ
gemote gemot ಪೊಳೆ
gendarme ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ ಪೊಲಿಸ್ ಬಳಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಶಿಪಾಯಿ
gendarmerie ಜೆಂಡಾರ್ಮ್ ದಳ್
gender ಲಿಂಗ್
gender bender ದುಸ್ರ್ಯಾ ಲಿಂಗಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಬರಿ ನೆಸ್ಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿ
genealogy ವಂಶಾವಳ್
general ಸಾಧಾರಣ್, ಸೇನಾಪತಿ, ಮಹಾ, ಜೆರಾಲ್
generate ಉತ್ಪಾದನ್ ಕರ್
generation ಪಿಳ್ಗಿ, ತಕ್ಲಿ, ಸಂತತ್, ಉತ್ಪಾದನ್
generative ಉತ್ಪಾದನ್ ಕರ್ಚೆಂ
generator ಉತ್ಪಾದಕ್
generic ಸಾಧಾರಣ್
generosity ಉದಾರ್ಪಣ್
generous ಉದಾರ್
genesis ಉತ್ಪತ್ತಿ
geneticist ಅನುವಂಶ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
genetics ಅನುವಂಶ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
genetrix ಸೈಂಬಿಕ್ ಆವಯ್
genie ಅರ್ಬಿ ಪುರಾಣಾಂತ್ ಘಾಡಿಗಾರ್ ಸ್ಪಿರಿತ್ pl. genii
genii genie ಪೊಳೆ
genital ಲೈಂಗಿಕ್ ವಿಸ್ವ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್
genitalia genitals ಪೊಳೆ
genitals ಲೈಂಗಿಕ್ ವಿಸ್ವೆ
genitor ಸೈಂಬಿಕ್ ಬಾಪಯ್
geniture ಜನ್ಮ್
genius ಅಸಾಧಾರಾಣ್ ರಚನಾತ್ಮಕ್ ಸಕತ್ ಆಸ್ಚೊ, ಸ್ಪಿರಿತ್
genius loci ಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್
genocide ಜನಾಂಗ್‍ಹತ್ಯಾ
genre ಥರ್
genro ಜಪಾನಾಂತ್ ೧೮೬೮ (1868) ಥಾವ್ನ್ ೧೯೪೦ (1940) ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಚೆ ಸಲಹಾಕಾರ್
gens ರೋಮನ್ ಕುಳಿ pl. gentes
gent ಮಾನೆಸ್ತ್
genteel ಬೊರಿ ಚಾಲ್
genteelism ಪೊಜ್ಡ್ಯಾ ಸಬ್ದಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ವಾಪರ್‌ಲ್ಲೊ ಬೊರೊ ಸಬ್ದ್
gentes gens ಪೊಳೆ
gentile ಜುದೆವ್ ನಹಿಂ ಆಸ್ಚೊ
gentility ಮಾನೆಸ್ತ್‌ಪಣ್
gentle ಮೊವಾಳ್
gentle sex ಸ್ತ್ರೀ ಲಿಂಗ್, ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂ
gentlefolk ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ
gentleman ಮಾನೆಸ್ತ್
gentleperson ಮಾನೆಸ್ತ್ ವ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್
gentlewoman ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್
gentrify ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕರ್
gentry ಮಾನೆಸ್ತ್ ವರ್ಗ್
gents ದಾದ್ಲೆ
genuflect ಉಜ್ವ್ಯಾ ದೊಂಪ್ರಾನ್ ದಿಂಬಿ ಘಾಲ್ನ್ ಊಟ್
genuflection ಉಜ್ವ್ಯಾ ದೊಂಪ್ರಾನ್ ದಿಂಬಿ ಘಾಲ್ನ್ ಉಟ್ಚೆಂ
genuine ಅಸಲ್
geocentric ಭೂಕೇಂದ್ರಿತ್
geochemical ಭೂರಸಾಯನಿಕ್
geochemist ಭೂರಸಾಯನಿ
geochemistry ಭೂರಸಾಯನ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
geochronologic ಭೂವೇಳ್‍ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ್
geochronological ಭೂವೇಳ್‍ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ್
geochronologist ಭೂವೇಳ್‍ಪಟ್ಟಿಗಾರ್
geochronology ಭೂಘಡಿತಾಂಚಿ ವೇಳ್‍ಪಟ್ಟಿ
geoeconomic ಭೂಆರ್ಥಿಕ್
geoeconomics ಭೂಅರ್ಥ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
geographer ಭೂಗೋಳ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
geographic ಭೌಗೋಳಿಕ್
geography ಭೂಗೋಳ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
geohydrologic ಭೂಉದಾಕ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
geohydrologist ಭೂಉದಾಕ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
geohydrology ಭೂಉದಾಕ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
geologic ಭೂಗರ್ಭ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
geological ಭೂಗರ್ಭ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
geologist ಭೂಗರ್ಭ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
geology ಭೂಗರ್ಭ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
geometer ರೇಖಾಗಣಿತಜ್ಞ್
geometric ರೇಖಾಗಣಿತೀಯ್
geometrical ರೇಖಾಗಣಿತೀಯ್
geometrician ರೇಖಾಗಣಿತಜ್ಞ್
geometry ರೇಖಾಗಣಿತ್
geomorphic ಭೂರೂಪೀಯ್
geomorphological ಭೂರೂಪ್ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
geomorphologist ಭೂರೂಪ್ಶಾಸ್ತ್ರಿ
geomorphology ಭೂರೂಪ್ಶಾಸ್ತ್ರ್
geophagy ಮಾತಿ ಖಾಂವ್ಚೆಂ
geophone ಭೂಆವಾಜ್
geophysical ಭೂಪ್ರಾಕೃತಿಕ್
geophysicist ಭೂಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಿ
geophysics ಭೂಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ್
geopolitical ಭೂರಾಜಕೀಯ್
geopolitician ಭೂರಾಜ್‍ಕಾರಣಿ
geopolitics ಭೂರಾಜ್‍ಕಾರಣ್
geoponics ಸಾಗೊಳಿಶಾಸ್ತ್ರ್
georgette ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್
georgic ಸಾಗೊಳೆಚೆಂ
geoscience ಭೂವಿಜ್ಞಾನ್
geoscientist ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ
geotechnical ಭೂತಾಂತ್ರಿಕ್
gerenuk ಉದೆಂತಿ ಆಫ್ರಿಕಾಚೆಂ ಚಿತಾಳ್
geriatric ಮಾತಾರ‍್ಯಾಂಚೆಂ
geriatrics ಮಾತಾರ‍್ಯಾಂಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ
germane ಸಂಬಂಧಿತ್
germinate ಕಿರ್ಲೊ
gerontocracy ಮಾತಾರ‍್ಯಾಂಚೆಂ ಪ್ರಭುತ್ವ್
gerontocrat ಮಾತಾರೊ ಪ್ರಭು
gerontocratic ಮಾತಾರೊ ಪ್ರಭುತ್ವೀಯ್
gerontologic ಮಾತಾರೆಪಣ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
gerontological ಮಾತಾರೆಪಣ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
gerontologist ಮಾತಾರೆಪಣ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
gerontology ಮಾತಾರೆಪಣ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್`
gerrymandering ಅಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಚುನಾವ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೊ ನಕ್ಷೊ ಕರ್ಚೊ
gestate ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕುಸಿಂತ್ ವಾವಯ್
gestation ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕುಸಿಂತ್ ವಾವಂವ್ಚೆಂ
gesticulation ಇಶಾರೊ ಕರ್ಚೊ
gesture ಇಶಾರೊ
get ಕಾಣ್ಘೆ, ಘೆ, ಹಾಡ್, ಜಾ
get ahead ಯಶಸ್ವಿ ಜಾ
get away with ಠೀಕಾ ವ ಶಿಕ್ಷಾ ಚುಕಯ್
get cracking ಸುರು ಕರ್
get even ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆ
get even with ಲೇಕ್ ಸಮಾ ಕರ್, ದಿಲ್ಲೆ ಬರಿ ಪಾಟಿಂ ದೀ
get going ಸುರು ಕರ್
get one’s goat ರಾಗಿಷ್ಟ್ ವ ವಿರಾರ್ ಕರ್
get somewhere ಯಶಸ್ವಿ ಜಾ
get there ಯಶಸ್ವಿ ಜಾ
get through ಪೂರ್ಣ್ ಕರ್
get wind of ಜಾಣಾ ಜಾ
geyser ಹುನ್ ಉದ್ಕಾಚಿ ಝರ್
geyserite ಹುನ್ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಝರಿ ಲಾಗಿಂ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಶಿವ್ಧಾತು
ghast ಭಿರಾಂಕುಳ್
ghastly ಭಿರಾಂಕುಳ್
ghee ತೂಪ್
gherkin ಏಕ್ ಫಳ್
ghetto ಆದಿಂ ಶಹರಾಂತ್ ಜುದೆವಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಜಾಗೊ
ghost ಭುತ್, ಅತ್ಮೊ
ghostwrite ಅನ್ಯೇಕ್ಲಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಬರಯ್
ghostwriter ಭುತ್‍ಬರವ್ಪಿ, ಅನ್ಯೇಕ್ಲಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ
ghoul ಮೊಡೆಂ ಖಾಂವ್ಚಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಜೀವಿ
giant ದೈತ್, ರಾಕ್ಕೊಸ್
giantess ರಾಕ್ಷಿಣ್
gib ಕಾಪಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಬೊಕುಲ್
gibber ವೆಗ್ಗಿಂ, ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆನಿ ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉಲಯ್
gibberish ಸಮ್ಜಾನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ವ ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಭಾಸ್
gibbet ಫಾಶಿ
gibbon ಏಕ್ ವಾಂದೊರ್
gibbous ಪಾಟ್ ಬಗ್ಗಾಲ್ಲೊ
gibe ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್
giblets ಗೈರೊಡಿ
gid ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಪಿಡಾ
giddap giddyup ಪೊಳೆ
giddiness ತಕ್ಲಿ ಘುಂವಳ್
giddyup ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಹುಕುಮ್
gift ದೆಣೆಂ, ಇನಾಮ್
gift of gab ಉಲಂವ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂ
gift of tongues ಭಾಸಾಂಚೆಂ ದೆಣೆಂ
gifted ದೆಣೆಂ ಆಸ್ಚೊ
giga ಶೆಂಬೊರ್ ಕೊರೊಡ್
gigantic ವಿಶಾಲ್ ಆಕಾರಾಚೆಂ
giggle ಲೋವ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ
gigot ರಾಂದ್‍ಲ್ಲೊ ಮಾಸಾಚೊ ಪಾಯ್
gild ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ವೋಪ್ ಕಾಡ್
gilded ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ವೋಪ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ, ಗ್ರೇಸ್ತ್
gilding ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ವೋಪ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
gilt ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ವೋಪ್, ತರ್ನಾಟೆಂ ದುಕೊರ್ಲೆಂ
gimlet ಬುರಾಕ್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಉಪಕರಣ್, ಏಕ್ ಅಮಾಲ್ ಪೀವನ್
gimmick ಗುಮಾನ್ ವೊಡ್ಚಿ ಹಿಕ್ಮತ್
gimp ಕುಂಟೊ
gin ಏಕ್ ಅಮಾಲ್ ಪೀವನ್, ಶಿಕಾರೆಚೊ ಪಾಸ್
ginger ಆಲೆಂ
gingerly ಭೋವ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್
gingerroot ಆಲೆಂ
gingham ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್
gingko ಏಕ್ ರೂಕ್
gink ಮನಿಸ್
ginkjo gingko ಪೊಳೆ
ginseng ಚೀನಾಚೆಂ ಏಕ್ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಝಡ್
giraffe ಲಾಂಬ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಆನಿ ಲಾಂಬ್ ಪಾಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮನ್ಜಾತ್
girandole ಏಕ್ ಸುಂರ್ಗಾರಾಚೆಂ ವಾತ್‍ಸ್ಥಾನ್, ಏಕ್ ಕಾನಾಚಿ ಮುದಿ
girasol ಏಕ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಏಕ್ ಶಿವ್ಧಾತು
gird ಬಾಂದ್, ನಂಜಾಳಿ ಟಿಕೊ
girdle ಕೊಡ್ದಾಂವ್
girl ಚೆಡುಂ
girlfriend ಇಷ್ಟಿಣ್, ಮೊಗಿಣ್
girlhood ಚೆಡುಂಪಣ್
girn ರಾಗಾನ್ ಸಾಂಗ್
girt ಬಾಂದ್
girth ಆಂಗಾಚಿ ರುಂದಾಯ್
gisarme ಮದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆಂ ಏಕ್ ಹಾತೆರ್
gist ಸಾರಾಂಶ್
give ದೀ
glabrous ತೆಲ್ತೊ
glacial ಭೋವ್ ಥಂಡ್
glaciate ಗಾರ್ ಕರ್
glace ಬರಫ್
glacier ಬರಫ್‍ಭುಂಯ್
glaciological ಬರಫ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
glaciologist ಬರಫ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
glaciology ಬರಫ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
glacis ದೆಂವ್ಣಿ
glad ಸಂತೊಸ್‍ಭರಿತ್
glade ರಾನಾಂತ್ ರೂಕ್ ವ ಬೊಲಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಸುವಾತ್
gladiator ತಲ್ವಾರ್‌ಗಾರ್
gladiolus ಏಕ್ ಝಡ್
gladsome ಸಂತೊಸ್‍ಭರಿತ್
glamour ಆಕರ್ಷಣ್
glance ಮಟ್ವಿ ದೀಷ್ಟ್
glanders ಏಕ್ ಘೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಪಿಡಾ
gland ಗೂಂಟ್
glandular ಗೂಂಟಾಚೆಂ
glare ವಿಪರಿತ್ ಪ್ರಜಳ್, ರಾಗಿಷ್ಟ್ ದೀಷ್ಟ್, ರಾಗಾನ್ ಪೊಳೆ
glaring ಭೋವ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್, ವಿಪರಿತ್ ಪ್ರಜಳ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ರಾಗಿಷ್ಟ್ ದೀಷ್ಟ್ ಆಸ್ಚೆಂ
glary ವಿಪರಿತ್ ಪ್ರಜಳ್ ಆಸ್ಚೆಂ
glaucoma ಏಕ್ ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ಪಿಡಾ
gleam ಪ್ರಜಳ್
gleaming ಪ್ರಜಳಿತ್
glean ಲುಂವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ಧಾನಿ ಜಮೊ ಕರ್
gleanings ಲುಂವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಲಿ ಧಾನಿ
gleba ಭುಂಯ್
glebe ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಭುಂಯ್
glee ಭೋವ್ ಸಂತೊಸ್
glen ಫಾಲ್ಕೆಂ, ಖಣಿ
glib ಸುಢಾಳ್, ಚಿಂತಿನಾಶೆಂ, ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್
glimmer ಇಲ್ಲೊಸೊ ಉಜ್ವಾಡ್
glimpse ಝಳಕ್
glint ಇಲ್ಲೊಸೊ ಪ್ರಜಳ್
glissade ಬ್ಯಾಲೆಂತ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್
glisten ಪ್ರಜಳಿತ್ ಪ್ರತಿರೂಪ್ ದೀ
glister ಪ್ರಜಳ್
glitch ಲ್ಹಾನ್ ಸಮಸ್ಯಾ
glitter ಪ್ರಜಳ್
glitterati ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಲೋಕ್ (glitter + literati)
glitz ಆಕರ್ಷಣ್, ಮಿಜಾಸ್ಕಿ
glitzy ಆಕರ್ಷಕ್, ಮಿಜಾಸ್
gloat ಸಂತೊಸ್ ದಾಕಯ್
gloaming ದ್ವಿಉಜ್ವಾಡ್, ಸಾಂಜ್
glob ಲ್ಹಾನ್ ಥೆಂಬೊ
global ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ, ಭೂಮಂಡಳೀಯ್
globe ಭೂಗೋಳ್‍, ಭೂಮಂಡಳ್‍
globin ಏಕ್ ಸಸಾರಜನಕ್
globoid ಭೂಮಂಡಳ್‍ ಆಕಾರಾಚೆಂ
globose ಭೂಮಂಡಳ್‍ ವ ಲ್ಹಾನ್ ಚೆಂಡು ಆಕಾರಾಚೆಂ
globular ಭೂಮಂಡಳೀಯ್, ಭೂಮಂಡಳ್‍ ವ ಲ್ಹಾನ್ ಚೆಂಡು ಆಕಾರಾಚೆಂ
globule ಲ್ಹಾನ್ ಭೂಮಂಡಳ್‍ ವ ಚೆಂಡು
glom ಕಾಣ್ಘೆ, ಚೊರಿ ಕರ್, ಧರ್, ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್
gloom ಕಾಳೊಕ್, ನಿರಾಶಾ
glory ಮಹಿಮಾ
gloss ಪ್ರಜಳ್, ವಿವರಣ್, ಫಟ್ಕಿರಿ ಆಕರ್ಷಕ್ ದಿಸವ್ಣಿ
glossa ಜೀಬ್ pl. glossae
glossary ವಿಶೇಸ್ ಸಬ್ದಾಂಚಿ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ, ಸಬ್ದಾರ್ಥ್
glossectomy ಜೀಬ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ
glosseme ಭಾಷೆಚೊ ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಘಟಕ್
glossitis ಜೀಬ್ ಹುಲ್ಪೊಣಿ
glossolalia ಭಾಸಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ
glossolalist ಭಾಸಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಚೊ
glove ಲುವ್
glow ಉಜ್ವಾಡ್
glower ರಾಗಾನ್ ಪೊಳೆ, ರಾಗಿಷ್ಟ್ ದೀಷ್ಟ್
glowworm ಕಾಜುಲೊ
gloze ವಿವರ್ಸಿ, ಫಟ್ಕಿರಿ ಆಕರ್ಷಕ್ ದಿಸವ್ಣ್ ಘಾಲ್
glue ಅಂಟ್
glum ಚಿಂತೆಷ್ಟ್ ಆನಿ ದುಖೆಸ್ತ್
glut ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಮಾಲ್ ಆಸ್ಚೆಂ
glutinous ಪಾಂಕಾಟ್
glutton ಪೊಟಾರ್ದ್
glycemia ರಗ್ತಾಂತ್ ಗ್ಲೂಕೊಸ್ ಆಸ್ಚೆಂ
gnarl ರಾಗಾನ್ ಸಾಂಗ್
gnash ಖಿರ್ಲೊ
gnathic ದಾಡಿಯೆಚೆಂ
gnaw ಕಾಂತಯ್
gnome ಸೂತ್ರ್, ಸಾಂಗ್ಣಿ, ಪುರಾಣಾಂತ್ ಖಜಾನೆ ರಾಕ್ಚೊ ಕುಳ್ಳ
gnomic ಸೂತ್ರೀಯ್
gnosis ಜಾಣ್ವಾಯ್
gnostic ಜಾಂಟೊ
go ವಚ್
goal ಉದ್ದೇಶ್
goad ಅಂಕುಶ್
goat ಬೊಕ್ಡೊ
goatee ಖಾಡ್ಕೆಚೆಂ ಖಾಡ್
gobbet ಕುಡ್ಕೊ ವ ವಾಂಟೊ, ದ್ರವಾಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಐವಜ್
gobble ಗೀಳ್
gobbledygook ಸಮ್ಜಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಸಬ್ದ್
goblet ಗೊಬ್ಳೊ
goblin ಜಣ್ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ ಭುತ್
goby ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
God ದೇವ್
god ದೇವತಾ
godchild ಫಿಲ್ಯಾದ್
goddaughter ಚೆಡುಂ ವ ಸ್ತ್ರೀ ಫಿಲ್ಯಾದ್
goddess ದೇವಿ
godfather ಪೊದೊರ್ನ್
godmother ಮೊದೊರ್ನ್
godown ಗುದಾಂವ್
godparent ಪೊದೊರ್ನ್ ವ ಮೊದೊರ್ನ್
godson ಚೆಡೊ ವ ದಾದ್ಲೊ ಫಿಲ್ಯಾದ್
goggle ದೊಳೆ ರೂಂದ್ ಕರ್ನ್ ಪೊಳೆ
goitre ಗಳ್ಯಾಚಿ ಸುಜ್
gold ಭಾಂಗಾರ್
golden ಭಾಂಗ್ರಾಳ್
goldsmith ಸೊನಾರ್
gondola ವೆನಿಸಾಚಿ ದೋಣ್
gondolier ವೆನಿಸಾಚಿ ದೋಣ್ ಚಲಂವ್ಚೊ
gonfalon ಬಾವ್ಟೊ
gonif ಚೋರ್, ಲುಚ್ಚೊ
goniometer ಕೋನ್‍ಮಾಪಕ್
gonococcus ಗೊನೊರಿಯಾ ಹಾಡ್ಚಿ ಅಣುಜೀವಿ
gonorrhoea ಏಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಪಿಡಾ
goober ಭುಂಯ್‍ಚಣೊ
good ಬೊರೊ, ಬೊರೆಂ
Good Friday ನಿಮಾಣೊ ಸುಕ್ರಾರ್
goods ವಸ್ತು
goof ಚೂಕ್
goof off ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚೆಂ
goof up ಚೂಕ್ ಕರ್
goofball ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕಾಸ್
goofy ಪಿಶೆಂ, ಹಾಸ್ಚೆ ತಸಲೆಂ
googol ೧ ಉಪ್ರಾಂತ್ ೧೦೦ ಶೂನ್ಯ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಂಖೊ
googolplex ೧ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಗೂಗೊಲ್ ಶೂನ್ಯ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಂಖೊ
goon ಗೂಂಡ, ಕೇಡಿ
gooney ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
goosander ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾಂವ್ಚೊ ಹಂಸ್
goose ಹಂಸ್
goose egg ಶೂನ್ಯ್
gopher ಸೆವಕ್, ಏಕ್ ಕಸೊವ್, ಏಕ್ ಚಾಣಿ
gore ಹಾಂಡ್
gorge ಅಶಿರ್ ಖಣಿ
gorgeous ಪ್ರಜಳಿತ್, ಸೊಭಿತ್
gorget ಗಳ್ಯಾ ಕವಚ್, ಗಳ್ಯಾಚೊ ನಗ್, ಗಳೊ ಆನಿ ಭುಜಾಂ ಧಾಂಪ್ಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ. ಗಳ್ಯಾರ್ ರಂಗಾಳ್ ಶಿಬ್
gorilla ಆಫ್ರಿಕಾಚೊ ವಡ್ ಕಾಳೊ ವಾಂದೊರ್
gormandise ಪೊಟಾರ್ದ್‌ಪಣಾನ್ ಜೇವ್, ಗೀಳ್
gormandize (Am) gormandise ಪೊಳೆ
gorp ಏಕ್ ಖಾಣ್
gorse ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
gory ರಗ್ತಾಳ್
goshawk ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
gosling ತರ್ನೊ ಹಂಸ್
gospel ವಾಂಜೆಲ್
gossamer ಹಳು, ನಾಜುಕ್ ಆನಿ ಅಸ್ಕತ್
got ಮೆಳ್ಳೊ, ಆಸಾ
gouge ಕೊಂಕ್
goulash ಏಕ್ ಖಾಣ್
gourami ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
gourmand ಖಾಣ್ ಮೊಗಿ, ಪೊಟಾರ್ದ್
gourmandise ಖಾಣ್ ಮೆಚ್ವಣಿ
gourmet ಖಾಣ್ ಪ್ರವೀಣ್, ವಿಶೇಸ್ ಖಾಣ್
gout ಏಕ್ ಪಿಡಾ
govern ಅಧಿಪತ್ಯ್ ಚಲಯ್
governance ಅಧಿಪತ್ಯ್
governess ಆಯಾ
government ಸರ್ಕಾರ್
governmental ಸರ್ಕಾರಿ
governor ಅಧಿಪತಿ, ರಾಜ್ಯಪಾಲ್
governorate ಪ್ರಾಂತ್ಯ್
gown ದಗ್ಲೊ
gownsman ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಮನಿಸ್
grab ವೋಡ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆ
grabble ಹಾತಾನ್ ಸೊದ್
grace ಕುರ್ಪಾ, ಸೊಭಯ್
graceful ಕುರ್ಪೆಸ್ತ್
gracious ಕುರ್ಪಾಳ್
grackle ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
grade ದರ್ಜಾ
gradin ಗ್ರಾದ್
gradual ಕ್ರಮೇಣ್, ಅಂತರ್ಶ್ಲೋಕ್
graduand ಸನದ್ ಉಮೆದ್ವಾರ್
graduate ಸನದ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ
gradus ಮೇಟ್
graffiti ವೊಣೊದಿರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ
graft ಕಸಿ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್
grail ಕೊಪ್, ಕಾಲ್ಸ್, ತಬಕ್
grain ಕಣ್
gramineous ತಣಾಚೆಂ
graminivorous ತಣ್ ಖಾಂವ್ಚಿ
grammar ವ್ಯಾಕರಣ್
grammarian ವ್ಯಾಕರಣ್ ಪ್ರವೀಣ್
grammatical ವ್ಯಾಕರಣಾ ಪ್ರಕಾರ್
grammatology ಅಕ್ಷರ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್
grampus ಏಕ್ ಡೊಲ್ಫಿನ್
granadilla ಏಕ್ ಫಳ್
granary ಕಣಜ್
grand ಅದ್ಭುತ್, ಮಹಾ
grand prix ವಡ್ ಇನಾಮ್, ಘೊಡ್ಯಾ ಧಾಂವ್ಡಿ, ಕಾರ್ ರೇಸ್
grandchild ನಾತು ವ ನಾತ್
granddaughter ನಾತ್
grande dame ವಡ್ ಸಾಯ್ಬಿಣ್
grandee ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ವ ಪೊರ್ಚುಗೀಸ್ ಮಂತನಾಚೊ
grandeur ಥೊರಾಯ್
grandfather ಆಜೊ
grandiloquence ಊಂಚ್ ಭಾಸ್
grandiose ಮಹಾ, ನಕ್ಲಿ ವೈಭವಾಚೆಂ
grandmother ಆಜಿ
grandparent ಆಜೊ ವ ಆಜಿ
grandson ನಾತು
grange ಕಣಜ್, ಶೆತ್‍ಘರ್
granger ಶೆತ್ಕಾರಿ
granite ಜಲ್ಲಿ
granivorous ಬಿಯೊ ಖಾಂವ್ಚಿ
granny ಆಜಿ
grant ಫಾವೊ ಕರ್
grape ದಾಕ್
grapevine ದಾಕಾವಾಲ್
graphic ಪಿಂತ್ರಾಳ್
grapholect ಬರ್ಪಿ ಭಾಸ್
graphological ಬರಪ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್, ಹಾತ್‍ಬರಪ್‍ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
graphologist ಬರಪ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಹಾತ್‍ಬರಪ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ
graphology ಬರಪ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್, ಹಾತ್‍ಬರಪ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್
grapnel ಲ್ಹಾನ್ ಲಂಗರ್
grapy ದಾಕಾಳ್
grasp ಧರ್, ಸಮ್ಜೊ
grass ತಣ್
grasshopper ದೆಂಪೊ
grate ಘಷ್ಟುನ್ ಪಿಟೊ ಕರ್ಚೆಂ
grateful ಉಪ್ಕಾರಿ
gratification ಸಂತೊಸ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
gratify ಸಂತೊಸ್ ದೀ
gratis ಫುಂಕ್ಯಾಕ್
gratitude ಉಪ್ಕಾರ್ಪಣ್
gratuitous ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಫುಂಕ್ಯಾಕ್
graupel ಹಿಮ್
gravamen ಆರೋಪಾಚೊ ಮುಖ್ಯ ವಾಂಟೊ
grave ಫೊಂಡ್, ಗಂಭೀರ್
gravel ಜಲ್ಲಿ
graven ಕಾಂತಯಿಲ್ಲೆಂ
graveolent ಘಾಣೆಂವ್ಚೆಂ
graveyard ಸಿಮಿಸ್ತ್ರ್
gravid ಗುರ್ವಾರ್
gravida ಗುರ್ವಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್`
gravitas ಗಂಭೀರ್ ಚಾಲ್
gravity ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ್
gravy ಕಡಿ
graze ಚರ್, ಚರಯ್
grazier ಚರವ್ಪಿ
grease ಮನ್ಜಾತಿಚಿ ಚರಾಬ್, ಯಂತ್ರಾಂ ಸುಡಾಳ್ ಚಲಂವ್ಚಾಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತೆಲಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸತ್ತ್ವ್
grease the palm of ಲಂಚ್ ದೀ
great ವರ್ತೊ
great grandchild ಪಣ್ತುರ್
great grandfather ಪಣ್ಜೊ
great grandmother ಪಣ್ಜಿ
great grandparent ಪಣ್ಜೊ ವ ಪಣ್ಜಿ
greed ದುರಾಶಾ
greedy ದುರಾಶಿ
green ಪಾಚ್ವೊ
green peas ಬಟಾಣಿ
greet ನಮಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ
gregarious ಸಾಮಾಜಿಕ್
grenade ಗರ್ನಾಳ್
grenadier ಗರ್ನಾಳ್‍ಗಾರ್
grenadine ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್
grew ವಾಡ್ಲೊ
grey ಗೊಬ್ರಾಳೊ (ರಂಗ್)
greyhound ಏಕ್ ಪೆಟೊ
gridder ಪಾಯ್ಚೆಂಡು ಖೆಳ್ಗಾಡಿ
griddle ಕಾಯ್ಲ್
griddle cake ಪೊಳೊ
gridlock ವಾಹನ್ ಚಲನ್ ರಾವ್ಣಿ, ಪ್ರಗತಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ
grief ದೂಖ್
grievance ಫಿರ್ಯಾದ್, ದೂರ್
grievant ಫಿರ್ಯಾದ್ ಕೆಲ್ಲೊ
grieve ದುಖೆಸ್ತ್ ಜಾ, ದುಖೆಸ್ತ್ ಕರ್
grievous ಗಂಭೀರ್, ಮಾರೆಕಾರ್
griffin ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೀದ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಿಂಹ್ ಆಸ್ಚಿ ಪೌರಾಣಿಕ್ ರಚ್ನಾ
griffon griffin ಪೊಳೆ
grift ಫಟವ್ಣಿ, ಫಟವ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದುಡು, ಫಟಯ್
grill ಭಾಜ್
grim ಗಂಭೀರ್
grime ಕರಿ, ಮೆಳೆಂ, ಚಿಕೊಲ್
grimy ಕರಿ, ಮೆಳೆಂ, ಚಿಕೊಲ್ ಆಸ್ಚೆಂ
grimace ತೊಂಡಾರ್ ದೂಖ್ ವ ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾಚೊ ಜಿನೊಸ್
grimalkin ಮಾತಾರೆಂ ಮಾಜಾರ್
grin ದಾಂತ್ ದಾಕವ್ನ್ ಅಮ್ರುಕೆಂ ಹಾಸ್ಚೆಂ
grind ವಾಟ್, ನೀರಸ್ ವ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್
grinding stone ದಾಂತೆಂ, ವಾನ್
grip ಘಟ್ಟ್ ಧರ್ಚೆಂ
gripe ಅನ್ಕಿಟಿಚಿ ದೂಖ್, ಫಿರ್ಯಾದ್
gripman ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ಒಪರೇಟರ್
gripsack ಸೂಟ್‍ಕೇಸ್
grisly ಭಿರಾಂಕುಳ್, ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾಚೆಂ
grist ಪೀಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಕಣ್
grit ಮತಿಚಿ ಥಿರಾಸಣ್, ರೇಂವ್, ಖಿರ್ಲಿ
grizzly bear ಏಕ್ ವಡ್ ಆಸ್ವೆಲ್
groan ಪಿಂರ್ಗೊ
grocer ಭಂಡ್ಸಾಳಿ
grocery ಭಂಡ್ಸಾಳ್
groom ನೊವ್ರೊ, ವಾಡಯ್
groovy ಶ್ರೇಷ್ಠ್, ಅದ್ಭುತ್
grope ಸಾಸ್ಪೊ, ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂತೊಸಾ ಖಾತಿರ್ ಅಪಡ್
grosbeak ದಾಟ್ಬೊಂಚ್
grosgrain ಏಕ್ ಲುಗಾಟ್
gross ಪೂರ್ಣ್, ಕಳ್ವಿನಾಸ್ತಾನಾ, 144 ವ ಬಾರಾ ಡಜನ್
gross ton ೧೦೧೬ (1016) ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್, ೨೨೪೦ (2240) ಪೌಂಡ್
grotto ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ವ ಕೃತಕ್ ಮಾಟೆಂ
grotty ಮೆಳೆಂ
grouch ಹಗೆಂ, ರಾಗ್, ಪುರ್ಪುರ್ಚೊ
ground ಸುವಾತ್
group ಪಂಗಡ್
grouse ದೂರ್
grove ರುಕಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್
grow ವಾಡಯ್
growth ವಾಡಾವಳ್
grub ಖಾಣ್, ಪಾಳಾಂ ಸಮೇತ್ ಖೊಂಡುನ್ ಕಾಡ್
grubby ಮೆಳೆಂ
grudge ಹಗೆಂ, ನಾಖುಶೆನ್ ದೀ, ಮೊಸೊರ್ ಪಾವ್
gruel ಆಂಬಿಲ್
gruelling ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ
gruesome ಭಿರಾಂಕುಳ್
gruff ರಾಗಿಷ್ಟ್, ಕರ್ಕಸ್
grumble ಪುರ್ಪುರ್
grungy ಮೆಳೆಂ
grunt ದುಕ್ರಾ ಬರಿ ಆವಾಜ್
gruntled ಸುಖಿ
gruntwork ಉಬ್ಗೊಣೆಚೆಂ ಕಾಮ್
guano ದರ್ಯಾ ಸುಕ್ಣಿ ಆನಿ ಬಾವ್ಲಾಂಚೊ ಗೂ ಆಸ್ಚೊ ಈಟ್
guarantee ಖಾತ್ರಿ
guard ರಾಕ್, ರಾಕ್ವಲಿ
guardian ರಾಕ್ಣೊ
guava ಪೇರ್
guayule ಏಕ್ ಝಾಡ್ಕುಟ್
gubernatorial ಅಧಿಪತಿ ವ ರಾಜ್ಯಪಾಲಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್
gudgeon ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ, ಪತ್ರ್
guenon ಆಫ್ರಿಕಾಚೊ ಮಾಂಕೊಡ್
guerdon ಇನಾಮ್
gueridon ಲ್ಹಾನ್ ನೆಟಯಿಲ್ಲೆಂ ಮೇಜ್
guernsey ಏಕ್ ಗಾಯ್
guest ಸಯ್ರೊ
guff ಪಿಶೆಂ ಉಲವ್ಣೆ
guffaw ವಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್
guidance ವಾಟ್‍ದಾಕವ್ಣಿ
guide ವಾಟ್‍ದಾಕವ್ಪಿ, ವಾಟ್‍ದಾಕಯ್
guidon ಸೈನಿಕ್ ಘಟಕಾಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ವ ತೊ ಬಾವ್ಟೊ ವಾವಂವ್ಚೊ
guild ಸಂಘ್
guile ಫಟವ್ಣಿ
guillemot ಏಕ್ ದರ್ಯಾಸುಕ್ಣೆ
guillotine ತಕ್ಲಿ ಕಾತರ್ಚೆಂ ಯಂತ್ರ್
guilt ಚೂಕ್, ಅಪ್ರಾಧ್
guilty ಚುಕಿದಾರ್, ಅಪ್ರಾಧಿ
guimpe ಬಾಜು, ಗೊಮ್ಟಿ ಆನಿ ಭುಜಾಂ ಧಾಂಪ್ಚೆಂ ಲುಗಾಟ್
guinea ಆದಿಂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಎಕ್ವಿಸ್ ಶಿಲ್ಲಿಂಗಾಂಚೆಂ ನಾಣೆ
guinea pig ಪ್ರಯೋಗಾಕ್ ವಾಪರ್ಚಿ ಮನ್ಜಾತ್
guinea worm ನಾರು
guiro ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಉಪಕರಣ್
guise ಫಟ್ಕಿರಿ ದಿಸವ್ಣಿ, ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆಚೆಂ ರೂಪ್
guitar ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಉಪಕರಣ್
gulag ಶಿಕ್ಷೆಚೆ ವಾವ್ರ್ ಶಿಬಿರ್
gulch ವಾಳ್ ಆಸ್ಚಿ ಖಣಿ
gulf ಖಾಡಿ
gull ಏಕ್ ಉದ್ಕಾ ಸುಕ್ಣೆ, ಫಟಯ್
gullet ಗಳೊ
gulley ಲ್ಹಾನ್ ಖಣಿ
gullible ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಫಟ್ವನ್ ಪಡ್ಚೊ
gully ಲ್ಹಾನ್ ಖಣಿ, ದೊಂಗ್ರಾರ್ ಅಶಿರ್ ವಾಟ್
gulp ಗೀಳ್
gum ಅಂಟ್
gumbo ಏಕ್ ಸುಪ್
gummy ಅಂಟಾಳ್
gumshoe ಪತ್ತೆದಾರ್
gun ಬಂದೂಕ್
gunman ಬಂದೂಕ್‍ಮನಿಸ್
gunnel ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
gunner ಬಂದೂಕೆಗಾರ್
gunnery ಬಂದೂಕ್ ವಾಪರ್
gunny ಗೊಣಿ
gunrunner ಆಡ್ವಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾತೆರಾಂಚೊ ವ್ಯಾಪಾರಿ
gunsmith ಬಂದುಕ್ಯೊ ಕರ್ಚೊ
guppy ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
gurnard ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ
gurgle ಖಳ್ಖಳ್
gurney ರೊದಾಂ ಆಸ್ಚಿ ಖಾಟ್ ವ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್
gush ಅವ್ಚಿತ್ ಜೊರಾನ್ ವಾಳ್
gusher ಧಾರಾಳ್ ತೇಲ್ ವಾಳ್ಚಿ ಬಾಂಯ್
gushy ಹೊಗ್ಳಿಕೆಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಚೆಂ
gussy ನೆಟಯ್
gust ರೂಚ್, ವಾರ‍್ಯಾಚೊ ಅವ್ಚಿತ್ ವಾಳ್
gustation ರೂಚ್ ಪೊಳೊಂವ್ಚೆಂ
gustatory ರುಚಿಚೆಂ
gusto ವಿಶೇಸ್ ರೂಚ್
gut ಖಾಣಾಚಿ ವಾಟ್, ಅನ್ಕಿಟ್, ನಾಸ್ ಕರ್
guts ಅನ್ಕಿಟಿ, ಧಯ್ರ್
gutsy ಧಯ್ರಾಧಿಕ್
gutter ತೊಡ್
guttersnipe ಘರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಭೊಂವ್ಚೊ
guttural ಗಳ್ಯಾಚೊ
gutty ಧಯ್ರಾಧಿಕ್
guy ದಾದ್ಲೊ
guyot ಚಪ್ಪಟ್ ತುದ್ಯೆಚೊ ದರ್ಯಾ ದೊಂಗೊರ್
guys ಲಿಂಗಾಚಿ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಶೆಂ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ಚೊ ಸಬ್ದ್
guzzle ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಪಿಯೆ
gymnasium ಕಸ್ರತ್‍ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ
pl. gymnasia
gymnast ಕಸ್ರತ್‍ಗಾರ್
gymnastics ಕಸ್ರತ್‍
gymnosophist ನಾಗ್ಡೊ ಸಾಧು
gynaecologic ಸ್ತ್ರೀಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
gynaecological ಸ್ತ್ರೀಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್
gynaecologist ಸ್ತ್ರೀಶಾಸ್ತ್ರಿ
gynaecology ಸ್ತ್ರೀಶಾಸ್ತ್ರ್
gynandromorph ದ್ವಿಲಿಂಗಿ
gynandromorphic ದ್ವಿಲೈಂಗಿಕ್
gynandromorphism ದ್ವಿಲಿಂಗ್ಪಣ್
gynandromorphy ದ್ವಿಲಿಂಗ್ಪಣ್
gynandrous ದ್ವಿಲೈಂಗಿಕ್
gynarchy ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ಪ್ರಭುತ್ವ್
gynecocracy ಸ್ತ್ರೀಪ್ರಭುತ್ವ್
gynecocratic ಸ್ತ್ರೀಪ್ರಭುತ್ವೀಯ್
gynecoid ಸ್ತ್ರೀಯಾಳ್
gynecomastia ಮೊಮ್ಯಾಚಿ ವಿಪರಿತ್ ವಾಡಾವಳ್
gynocentric ಸ್ತ್ರೀಕೇಂದ್ರಿತ್
gyp ಫಟಂವ್ಚೊ, ಫಟಯ್
gypseous ಜಿಪ್ಸಮ್ ಆಸ್ಚೆಂ
gyrate ಘುಂವ್ಡ್ಯೊ ಆಸ್ಚೆಂ, ಬಿಂದು ಭೊಂವ್ತೊಣಿ ಘುಂವ್
gyration ಬಿಂದು ಭೊಂವ್ತೊಣಿ ಘುಂವ್ಚೆಂ
gyrator ಬಿಂದು ಭೊಂವ್ತೊಣಿ ಘುಂವ್ಚೊ
gyrfalcon ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆ
gyve ಖೊಡೊ

Leave a Reply

Scroll to Top